Preken

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-25] (Έξοδος 30:1-10) Το θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι ο τόπος όπου ο Θεός χορηγεί τη χάρη Του

(Έξοδος 30:1-10)
«Και θέλεις κάμει θυσιαστήριον διά να θυμιάζης θυμίαμα· εκ ξύλου σιττίμ θέλεις κάμει αυτό. μιας πήχης το μήκος αυτού και μιας πήχης το πλάτος αυτού τετράγωνον θέλει είσθαι και δύο πηχών το ύψος αυτού τα κέρατα αυτού εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χρυσίον καθαρόν, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλω και τα κέρατα αυτού και θέλεις κάμει εις αυτό στεφάνην χρυσήν κύκλω. Και δύο χρυσούς κρίκους θέλεις κάμει εις αυτό υπό την στεφάνην αυτού· πλησίον των δύο γωνιών αυτού επί τα δύο πλάγια αυτού θέλεις κάμει αυτούς, και θέλουσιν είσθαι θήκαι των μοχλών, ώστε να βαστάζωσιν αυτό δι’ αυτών. Και θέλεις κάμει τους μοχλούς εκ ξύλου σιττίμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Και θέλεις βάλει αυτό απέναντι του καταπετάσματος του ενώπιον της κιβωτού του μαρτυρίου, αντικρύ του ιλαστηρίου του επί του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεσθαι εις σε. Και θέλει θυμιάζει ο Ααρών επ’ αυτού θυμίαμα ευώδες καθ’ εκάστην πρωΐαν· όταν ετοιμάζη τους λύχνους, θέλει θυμιάζει επ’ αυτού. Και όταν ανάπτη ο Ααρών τους λύχνους το εσπέρας, θέλει θυμιάζει επ’ αυτού, θυμίαμα παντοτεινόν ενώπιον του Κυρίου εις τας γενεάς σας. δεν θέλετε προσφέρει επ’ αυτού ξένον θυμίαμα ουδέ ολοκαύτωμα ουδέ προσφοράν εξ αλφίτων ουδέ θέλετε χύσει επ’ αυτού σπονδήν. Και θέλει κάμνει ο Ααρών εξιλέωσιν επί των κεράτων αυτού άπαξ του ενιαυτού με το αίμα της περί αμαρτίας προσφοράς της εξιλεώσεως· άπαξ του ενιαυτού θέλει κάμνει εξιλέωσιν επ’ αυτού εις τας γενεάς σας· τούτο είναι αγιώτατον προς τον Κύριον.».
 
 
Αν επρόκειτο να μπεις μέσα στον Άγιο Τόπο, στον Οίκο του Θεού, θα έβλεπες πρώτα τη λυχνία, την τράπεζα της προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος τέθηκε μπροστά από την είσοδο στον Άγιο Τόπο, όπου βρισκόταν το ιλαστήριο, μετά από τη λυχνία και την τράπεζα της προθέσεως. Το μήκος και το πλάτος αυτού του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ήταν και από τις δύο πλευρές ένας πήχης, ενώ το ύψος του ήταν δύο πήχεις. Στην Αγία Γραφή ένας πήχης είναι περίπου 45-50 εκατοστά με τα σημερινά μέτρα. Έτσι, το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν ένα μάλλον μικρό τετράγωνο, διαστάσεων περίπου 50 εκατοστά σε μήκος και πλάτος και 100 εκατοστά σε ύψος. Και όπως το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, το θυσιαστήριο του θυμιάματος είχε κέρατα στις τέσσερις πάνω γωνίες του. Κατασκευασμένο από ξύλο ακακίας, το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν εντελώς επικαλυμμένο με χρυσό.
 
 
Το θυσιαστήριο του θυμιάματος μέσα στο Ιερό είχε τέσσερα κέρατα
 
Όταν ο Αρχιερέας πρόσφερε τη θυσία της Ημέρας του Εξιλασμού μία φορά το χρόνο, έπρεπε να βάλει το αίμα του ζώου της θυσίας που σήκωνε τις ετήσιες αμαρτίες του λαού Ισραήλ, στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος που βρισκόταν στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Αρχιερέας έπρεπε επίσης να βάλει αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Δεδομένου ότι αυτό το αίμα προσφερόταν στον Θεό, επέλυε το πρόβλημα της αμαρτίας που εμπόδιζε τον λαό Ισραήλ από τον Θεό. Όλοι μας έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και στη σημερινή εποχή της Καινής Διαθήκης αυτή η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια, όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού για να προσευχηθούμε. Ακόμα και οι δίκαιοι διαπράττουν αμαρτία ενώ ζουν σε αυτό τον κόσμο. Ωστόσο, επειδή πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του που προεικόνιζε η θυσία από το σύστημα θυσιών στην Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε ακόμα να έρθουμε ενώπιον του Θεού και να προσευχηθούμε σε Αυτόν με τόλμη.
Ακόμα και οι δίκαιοι μπορεί να διστάζουν να μπουν στην παρουσία του Θεού λόγω των αμαρτιών που διαπράττουν σε αυτό τον κόσμο, αλλά σε τέτοιους καιρούς, μπορούν να εξακολουθούν να έρχονται μπροστά στον Θεό με θάρρος από την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όπως πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να καταλήξουμε στον Θεό με θάρρος, παρ’ όλο που τα σώματα και τα μυαλά μας μπορεί να είναι ακόμα αδύναμα. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε ήδη γίνει δίκαιοι με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και ο Κύριος μας ελευθέρωσε ήδη παντοτινά από όλες τις παραβάσεις μας με την Αλήθεια της σωτηρίας που φανερώθηκε στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε σχετικά με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς έχει επιτελέσει τέλεια τη σωτηρία μας μια για πάντα μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το αίμα που χύθηκε επάνω στον Σταυρό, και υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά της πίστης μεταξύ εκείνων που πιστεύουν σε αυτή την σωτηρία και εκείνων που δεν πιστεύουν. Οι δίκαιοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Γι’ αυτό μπορούν να προσεύχονται στον Θεό χωρίς κανένα δισταγμό, επειδή πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα με το βάπτισμά Του, και έχυσε το αίμα Του για αυτούς. Ο καθένας συνεπώς, πρέπει επίσης να πιστεύει ότι ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες τους μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, και ότι Εκείνος καταδικάστηκε για όλες τις αμαρτίες τους, χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό. Μόνο τότε μπορεί κανείς να γίνει ιερέας της πίστης ενώπιον του Θεού και να προσεύχεται τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους αμαρτωλούς. Πιστεύοντας ότι ο Θεός μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου, αυτή είναι η πραγματική χριστιανική πίστη και η βάση αυτής της πίστης είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όλοι μπορούμε να ανακαλύψουμε την Αλήθεια της σωτηρίας που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Και όλοι μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πιστεύοντας σ’ αυτή την ευαγγελική Αλήθεια. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού είναι η σωτηρία σας, ότι σήκωσε όλες τις αμαρτίες σας και ότι είχε καταδικαστεί για όλες τις αμαρτίες σας στον Σταυρό. Στη συνέχεια, θα ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας παντοτινά. Μόνο με την πίστη στο ευαγγέλιο της διαθήκης του Θεού, στον ευαγγελικό Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορείτε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών, να γίνετε ένας άγιος δίκαιος και να αποκτήσετε την αποδοχή του Θεού για το γεγονός ότι έχετε την ορθή πίστη. Μόλις φτάσετε στη σωτηρία σας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να προσεύχεστε στον Θεό για το έργο του της σωτηρίας, δηλαδή, για τη διάδοση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Οι δίκαιοι πιστοί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, προσεύχονται στον Θεό έτσι ώστε να μπορεί να λάμψει το φως του ευαγγελίου σε αυτό τον κόσμο μέσω της Εκκλησίας του Θεού· της λυχνίας στον Άγιο Τόπο του Θεού. Η πίστη είναι ακόμα πιο απαραίτητη για μας, για τη στήριξη του έργου της Εκκλησίας του Θεού και για να φέρει το ευαγγέλιο σε πλήρη άνθιση σε όλο τον κόσμο. Είναι με την ακοή και την πίστη στον πολύτιμο Λόγο του Θεού, που κηρύσσεται από τους υπηρέτες του, που καθένας σε όλο τον κόσμο μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών και να αυξηθεί στην πίστη.
Η πίστη σας στον Ιησού ως Σωτήρα σας, πρέπει να εδράζεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και ως δίκαιος άγιος σωσμένος από όλες τις αμαρτίες σας, πρέπει να έρθετε στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και να σταθείτε μπροστά στο ιλαστήριο στον Άγιο Τόπο. Γιατί είναι αυτό τόσο απαραίτητο; Επειδή χρειάζεστε τη χάρη του Θεού συνεχώς. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι ο τόπος όπου προσφέρουμε προσευχές στον Θεό, γιατί το θυμίαμα εδώ υπονοεί τις προσευχές των αγίων (Αποκάλυψις 5:8). Φορούμε την χάρη του Θεού, κάθε φορά που βγαίνουμε στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και προσευχόμαστε στον Θεό. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος στον Άγιο Τόπο μάς δείχνει ότι η προσευχή στον Θεό με πίστη είναι ο δρόμος για την εύρεση της χάρης του Θεού. Γι’ αυτό εμείς οι πιστοί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, πρέπει να συνεχίσουμε να ερχόμαστε στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και να προσευχόμαστε στον Θεό ασταμάτητα με πίστη, έτσι ώστε να μπορούμε να φορέσουμε τη χάρη του Θεού κάθε φορά.
 
 
Το θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι ο τόπος όπου ζητάμε από τον Θεό τη βοήθειά Του
 
Αν και έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού για το υπόλοιπο της ζωής μας. Για να ενωθούμε με την Εκκλησία του Θεού και να παράγουμε πνευματικούς καρπούς ως το φως αυτού του κόσμου, η χάρη του Θεού είναι πάντα απαραίτητη. Έτσι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να προσευχόμαστε στον Θεό ασταμάτητα, ζητώντας Του, «Κύριε, Σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Κράτα με ακλόνητο. Δώσε μου πίστη. Ενίσχυσέ με στο σώμα και το πνεύμα. Ενίσχυσε την πίστη μου ώστε ποτέ να μην αμφιταλαντεύομαι. Κόψε όλες τις επιθυμίες της καρδιάς μου που θέλει να ακολουθήσει τον κόσμο. Κατάργησε όλες τις ασεβείς επιθυμίες μου». Ο Θεός θέλει οι δίκαιοι να έρχονται στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, να γονατίζουν ενώπιόν Του και να προσεύχονται σ’ Αυτόν, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν τη χάρη Του σε όλα τα πράγματα και να λάβουν τις ευλογίες Του και στο σώμα και στο πνεύμα. Γι’ αυτό είναι τόσο επιτακτική ανάγκη για κάθε δίκαιο άγιο που έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών, να συνεχίσει να ζει μια ευσεβή ζωή στο θυσιαστήριο του θυμιάματος.
Αν και εμείς οι δίκαιοι έχουμε αναγεννηθεί και σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι ακόμα αναγκαίο να προσευχόμαστε στον Θεό να μας παραχωρεί τη χάρη Του στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα κι αν εμείς οι δίκαιοι έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών, αν δεν συνεχίσουμε να ντυνόμαστε με τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο στενό δρόμο της ζωής που ο Κύριος θέλει όλοι να ακολουθήσουμε. Όταν οι δίκαιοι προσεύχονται στον Θεό, τους παραχωρεί τη χάρη Του. Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν μένουμε στην Εκκλησία του Θεού και υπακούμε στο Λόγο Του. Με άλλα λόγια, οι δίκαιοι φορούν την χάρη του Θεού όταν εκτελούν το καλό έργο Του σε ενότητα με την Εκκλησία Του. Όπως αναφέρθηκε, ο Αρχιερέας έβαζε το αίμα του ζώου της θυσίας στα κέρατα του θυσιαστηρίου του θυμιάματος μία φορά το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που οι δίκαιοι ερχόμαστε ενώπιον του Θεού, οφείλουμε να ομολογήσουμε την πίστη μας και να του πούμε, «Κύριε, είσαι ο Σωτήρας μου. Αρνήθηκες τη θεία δόξα Σου και ήρθες σε αυτή την γη, πήρες τη σάρκα του ανθρώπου· φορτώθηκες με όλες μου τις αμαρτίες με το να βαπτιστείς και έχυσες το αίμα Σου στη θέση μου, όλα αυτά για να με σώσεις». Μόνο όταν έχουμε αυτό το είδος αταλάντευτης πίστης ότι ο Θεός είναι ο δικός μας Θεός και Σωτήρας μας, μπορούμε να φορέσουμε την άφθονη χάρη Του. Αδιάφορο πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες της ζωής μας, ο Ιησούς Χριστός εξακολουθεί να είναι ο Θεός μας και ο Σωτήρας μας. Είναι ο ίδιος Θεός που μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας και όλη την καταδίκη μας. Όταν προσευχόμαστε στον Θεό με αυτή την ακλόνητη πίστη, ντυνόμαστε με τη χάρη του Θεού.
 
 
Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη σωτηρία μας ξανά στην προσευχή μας
 
Είναι στην προσευχή μας που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά ότι ο Θεός είναι ο δικός μας Θεός. Και αυτή η πίστη φέρνει την ευλογία του Θεού σε μας. Με άλλα λόγια, είμαστε υποχρεωμένοι να γονατίσουμε μπροστά στο θρόνο της χάρης του Θεού, επειδή είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει σίγουρα. Η πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος εγγυάται ότι ο Θεός θα απαντήσει σίγουρα κάθε προσευχή μας κάθε φορά. Ο Θεός ακούει κάθε προσευχή του δίκαιου και τους ευλογεί όλους. Έτσι, κάθε φορά που προσευχόμαστε στον Θεό, πρέπει πρώτα να συλλογιζόμαστε την χάρη του Θεού ως εξής: «Κύριε, πιστεύω στη δικαιοσύνη Σου. Ξέρω ότι η ζωή μου είναι γεμάτη ελλείψεις. Ακόμα κι αν θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά Σου, έχω πάρα πολλές αδυναμίες. Αλλά, Κύριε, γνωρίζω επίσης ότι ήρθες σε αυτή τη γη, φόρεσες τη σάρκα του ανθρώπου, σήκωσες όλες τις αμαρτίες μου με το να βαπτιστείς από τον Ιωάννη, ότι σταυρώθηκες για να πεθάνεις στη θέση μου και ότι ως εκ τούτου έγινες Σωτήρας μου. Είσαι ο Μεσσίας μου και ο Θεός της σωτηρίας μου. Πιστεύω λοιπόν με όλη την καρδιά μου ότι θα παραχωρήσεις τη χάρη Σου σε εμένα, επειδή Εσύ είσαι ο Κύριός μου».
Έτσι, κάθε φορά που προσευχόμαστε στον Θεό για να μας δώσει τη χάρη Του, οφείλουμε να θυμόμαστε πρώτα αυτή τη χάρη του Θεού και να τοποθετήσουμε όλη την εμπιστοσύνη μας σε αυτήν. Μπορούμε στη συνέχεια να έχουμε την τόλμη να ζητήσουμε από τον Θεό για όλες τις ανάγκες μας και Εκείνος θα μας πει, «Ναι, είσαι πράγματι το παιδί μου. Όσο ακλόνητη είναι η πίστη σου, είμαι πραγματικά ο Θεός σου κι εσύ είσαι πραγματικά ένας από τους δικούς μου ανθρώπους. Γι’ αυτό και θα απαντήσω την προσευχή σου και θα σε ευλογώ πάντα. Θα σε συναντήσω στο ιλαστήριο. Μπορώ να δω από την προσευχή σου ότι η πίστη σου σε εμένα είναι αταλάντευτη, ότι έχεις βάλει όλη την εμπιστοσύνη σου σε εμένα μόνο, και πιστεύεις με όλη την καρδιά σου ότι είμαι ο Θεός σου. Γι’ αυτό και θα απαντήσω την προσευχή σου ώστε όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου να γνωρίσουν ότι είμαι πράγματι ο Θεός σου».
Έτσι, όταν πιστεύουμε στην αλήθεια του Κυρίου μας για τη σωτηρία, ο Θεός μας ντύνει με τη χάρη Του και μας βρέχει τις ευλογίες Του. Το ότι έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας δεν είναι το τέλος της όλης ιστορίας· αντίθετα, αν έχουμε πράγματι ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες μας, τότε οφείλουμε να πιστεύουμε ότι οι ευλογίες του Θεού είναι έτοιμες να αρχίσουν. Ως εκ τούτου, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού ντυνόμαστε με τη χάρη Του κάθε μέρα. Μόνο τότε θα μπορούμε να ζήσουμε μια ευσεβή ζωή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσευχόμαστε στον Θεό κάθε φορά που υπάρχει κάτι που μας ανησυχεί στο μυαλό μας, λέγοντάς του: «Κύριε, παρακαλώ βοήθησέ μας. Παρακαλώ βοήθησε την Εκκλησία Σου. Η Εκκλησία Σου χρειάζεται απεγνωσμένα τη βοήθειά Σου για να διεξάγει το έργο Σου τώρα». Ακόμα και όταν πρόκειται για κοσμικές υποθέσεις, αν υπάρχουν ανησυχίες ή θέματα προσευχής έρχονται στο μυαλό μας, οφείλουμε να έρθουμε στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και να προσευχηθούμε εμπρός στο θρόνο της χάρης με πίστη. Στη συνέχεια, θα δούμε τον Κύριο να μας ντύνει με τη χάρη Του σε όλα τα πράγματα.
Θα πρέπει να θυμάστε εδώ ότι το θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι το μέρος όπου θα βρείτε χάρη από τον Θεό. Εμείς οι άγιοι θα πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό όχι για άλλο λόγο αλλά για να φορέσουμε όλη τη χάρη Του. Με άλλα λόγια, προσευχόμαστε σ’ Αυτόν για να λάβουμε τις ευλογίες του Θεού. Τώρα που έχουμε σωθεί με την πίστη, είναι απολύτως απαραίτητο για όλους μας να προσευχόμαστε στον Θεό ακατάπαυστα, αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με πίστη στο Λόγο της υπόσχεσης του Θεού και να λαβαίνουμε όλες τις ευλογίες Του. Έτσι, το θυσιαστήριο του θυμιάματος υπάρχει για να φορούμε την χάρη του Θεού.
Το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε όταν προσευχόμαστε στον Θεό, είναι η αμαρτία. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτό τον κόσμο που ζει άψογη ζωή. Έτσι, όταν προσπαθούμε να έρθουμε στον Θεό και να προσευχηθούμε σ’ Αυτόν, η πρώτη πηγή δισταγμού είναι οι αμαρτίες μας. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό για εμάς να συλλογιζόμαστε την Αλήθεια της σωτηρίας ξανά και να ανανεώνουμε την πεποίθησή μας ότι ο Κύριός μας έχει ήδη καθαρίσει από όλες τις αμαρτίες μας με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Με άλλα λόγια, πρέπει να πιστέψουμε αταλάντευτα ότι ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος Θεός, ήρθε σε αυτή τη γη ως ο Σωτήρας μας, σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί και καταδικάστηκε για όλες αυτές τις αμαρτίες. Και ότι χάρη στον Θεό και Σωτήρα μας, έχουμε ήδη απαλλαγεί από όλες τις αμαρτίες μας. Μόνο όταν έχουμε αυτή την πίστη θα μπορούμε να ζητήσουμε από τον Θεό τη χάρη και την ευλογία Του. Μόνο τότε μπορούμε να προσευχόμαστε στον Θεό να μας ευλογήσει. Για να μας διδάξει αυτό το μάθημα, για να μας θυμίζει το έργο του Κυρίου της σωτηρίας, το αίμα του ζώου της θυσίας βαφόταν στα κέρατα του θυσιαστηρίου του θυμιάματος μία φορά το χρόνο.
 
 
Μόνο κάποιος που είναι βέβαιος για την άφεση όλων των αμαρτιών του μπορεί να προσεύχεται στον Θεό με τόλμη
 
Όταν προσευχόμαστε στον Θεό, μπορούμε να Του ζητήσουμε για όλες τις ανάγκες μας χωρίς κανένα δισταγμό, αποκαλώντας Τον Πατέρα μας ή Σωτήρα μας. Είμαστε ελεύθεροι να Τον καλέσουμε έτσι επειδή ο Θεός είναι πράγματι ο Πατέρας μας, ο Κύριός μας και ο Σωτήρας μας. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε κανένα δισταγμό να αποκαλέσουμε τον Θεό με διάφορους τίτλους και να προσευχόμαστε σ’ Αυτόν, επειδή Αυτός δεν είναι μόνο ο Δημιουργός μας αλλά και ο Σωτήρας μας.
Αυτός είναι ο τρόπος που όλοι μας πρέπει να προσευχόμαστε στον Κύριο: «Κύριε, Σε ευχαριστώ που με έσωσες από όλες τις αμαρτίες μου. Χρειάζομαι τις ευλογίες Σου και τη βοήθειά Σου. Βοήθησέ με λοιπόν Κύριε και παρακολούθησε κάθε βήμα του δρόμου μου. Έχω κάνει κάποια πράγματα καλά, όμως έχω κάνει και πολλά λάθη, και εξακολουθώ να έχω ορισμένες ανησυχίες. Τα αναθέτω όλα σε Εσένα, Κύριε. Σου ζητώ να με βοηθήσεις και να με καθοδηγήσεις στο δρόμο μου. Οδήγησέ με σε ψυχές που χάνονται ώστε να μπορώ να κηρύξω το ευαγγέλιό Σου σ’ αυτούς και να φέρω άφθονους πνευματικούς καρπούς για Εσένα. Άνοιξε τις καρδιές τους και όργωσε τα εδάφη των καρδιών τους, ώστε να μπορώ να σπείρω το σπόρο του ευαγγελίου σε αυτές. Σου ζητώ επίσης να κρατήσεις την Εκκλησία Σου ακλόνητη και να επιβλέπεις τους υπηρέτες Σου. Ευλόγησέ τους όλους, έτσι ώστε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να είναι δυνατό να κηρυχθεί καρποφόρα. Είθε αυτό το ευαγγέλιο να εξαπλωθεί σε όλο το πρόσωπο της γης. Οι υπηρέτες Σου χρειάζονται την προστασία Σου και γι’ αυτό Σε παρακαλώ να τους κρατήσεις υπό το άγρυπνο βλέμμα Σου. Ευλόγησέ με, Κύριε, και ευλόγησε την οικογένειά μου. Ευλόγησε τα παιδιά μου. Ευλόγησε επίσης τους άγιους. Ευλογώ όλους τους συνεργάτες, τους αδελφούς και τις αδελφές μου εν Χριστώ. Ας γεμίσουν με τις ευλογίες Σου έτσι ώστε ακόμα και οι άπιστοι που στέκονται έξω από την Εκκλησία Σου όλοι να σωθούν». Όταν προσευχόμαστε και αναθέτουμε όλες τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας στον Θεό έτσι, Εκείνος θα απαντήσει σίγουρα στις προσευχές μας και θα μας ευλογήσει. Έτσι μπορούμε να λάβουμε όλες τις άφθονες ευλογίες του Θεού μέσω της προσευχής. Και έτσι μπορούμε να βρούμε χάρη πάνω στη χάρη κάθε μέρα.
Ο Θεός είναι Θεός όλων όσων πιστεύουν στη δική Του δικαιοσύνη. Είναι ο Θεός εκείνων που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αταλάντευτα. Ως εκ τούτου ο Θεός ποτέ δεν αποτυγχάνει να δώσει τη χάρη Του σε όλους τους πιστούς Του, οι οποίοι πλησιάζουν με θάρρος στον θρόνο της χάρης με την ακλόνητη πίστη τους και ζητούν την χάρη και την ευλογία Του, λέγοντας: «Κύριε, πιστεύω ότι είσαι ο Θεός μου. Πιστεύω ότι είσαι ο Σωτήρας μου. Βοήθησέ με, Κύριε!»
Αγαπητοί μου Χριστιανοί, δεν μπορώ να τονίσω πόσο σημαντικό είναι για όλους μας να συνειδητοποιήσουμε ότι η σωτηρία μας από τις αμαρτίες του κόσμου δεν είναι το τέλος της ιστορίας αλλά πρέπει να προσευχόμαστε στον Κύριο ασταμάτητα. Αν η προσευχή σας δεν απαντηθεί από τον Κύριο ή αν δεν γνωρίζετε καν πώς να προσευχόσαστε, θα πρέπει τότε να εξετάσετε την πίστη σας βήμα-βήμα και να σκεφτείτε ποιος είναι ο Κύριος πραγματικά για εσάς. Μια σαφής κατανόηση της σχέσης σας με τον Κύριο είναι απολύτως απαραίτητη. Με άλλα λόγια, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πίστη σας είναι σε σωστή βάση, αναγνωρίζοντας και πιστεύοντας απόλυτα ότι ο Κύριος είναι ο Δημιουργός του ουρανού και της γης· ότι ήρθε σ’ αυτή τη γη και ντύθηκε με ανθρώπινη σάρκα για να σας σώσει· ότι σήκωσε όλες τις αμαρτίες σας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη · ότι καταδικάστηκε στον Σταυρό στη θέση σας· ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες· και ότι είναι τώρα ζωντανός ως ο ζωντανός Σωτήρας σας. Τώρα που έχετε σωθεί, ο Κύριος έχει γίνει ο Ποιμένας σας και εσείς είστε πρόβατά Του. Θα πρέπει ως εκ τούτου να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος θα σας απαντήσει κάθε φορά που θα Του ζητήσετε τη βοήθειά Του.
 
 
Οφείλουμε να προσευχόμαστε Ημέρα και Νύχτα
 
Όσοι από εμάς έχουν αποδεχθεί τον Κύριο ως Σωτήρα τους με πίστη και προσεύχονται πιστά στον Θεό ημέρα και νύχτα, θα λάβουν την άφθονη χάρη και ευλογία Του σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε αυτό τον κόσμο. Αντίθετα, όσοι από εμάς δεν προσεύχονται επιμελώς για οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή νομίζουν αλαζονικά ότι ο Κύριος θα προβλέψει όλες τις ανάγκες τους ακόμα και αν δεν προσεύχονται, ή από έλλειψη πίστης στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούν να λάβουν τις ευλογίες του Θεού επειδή το θυσιαστήριο του θυμιάματος λείπει από την πίστη τους. Αν νομίζετε ότι ο Θεός θα σας δώσει ό,τι θέλετε ακόμα και αν δεν προσεύχεστε, μόνο και μόνο επειδή πιστεύετε ότι είναι ο Θεός σας, τότε η πίστη σας είναι άστοχη. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει θυσιαστήριο του θυμιάματος στον Άγιο Τόπο. Πιστεύετε ότι ο Θεός έκανε το θυσιαστήριο του θυμιάματος επειδή δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει; Όχι, φυσικά όχι! Ο Αρχιερέας Ααρών άναβε το θυσιαστήριο του θυμιάματος με τέσσερα είδη λιβανιού κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Γλυκό άρωμα τότε γέμιζε τα Άγια, καθώς η μυρωδιά του καιόμενου θυμιάματος εξαπλωνόταν σε όλο το χώρο. Αυτό είναι ένα πραγματικά υπέροχο άρωμα που μας επιτρέπει να έρθουμε στον Θεό με θάρρος. Αυτό το θυμίαμα έχει επίσης ως αποτέλεσμα να καλύπτονται οι αδυναμίες μας ενώπιον του Θεού. Για παράδειγμα, ο Αρχιερέας έπρεπε να γεμίσει τα Άγια των Αγίων με θυμίαμα πριν αυτός μπει εκεί μία φορά το χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι το νέφος του θυμιάματος θα καλύψει το ιλαστήριο που ήταν στην Κιβωτό του Μαρτυρίου, διαφορετικά θα έπρεπε να πεθάνει (Λευιτικόν 16:12-13).
Αγαπητοί μου Χριστιανοί, κάθε φορά που πλησιάζουμε τον Θεό, πρέπει να έχουμε πλήρη βεβαιότητα του γεγονότος ότι έχουμε ήδη λάβει την άφεση των αμαρτιών, ότι ο Θεός είναι τώρα ο Θεός μας και ότι θα παραχωρήσει τη χάρη Του σε μας όταν εμείς προσευχόμαστε σ’ Αυτόν. Έτσι, όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού με αυτή την ακλόνητη πίστη και στεκόμαστε με θάρρος μπροστά στο θρόνο της χάρης Του, όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσουμε καμία καταδίκη αλλά θα φορέσουμε την χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι ο Θεός του ελέους που η άφθονη χάρη Του χορηγείται σε όλους μας.
 
 
Οι κρίκοι που ήταν συνδεδεμένοι με το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν επίσης φτιαγμένοι από χρυσό
 
Το θυσιαστήριο του θυμιάματος στο Ιερό του Θεού ήταν ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (ένα πολύεδρο με έξι έδρες), μεγέθους περίπου 50 εκατοστών σε μήκος και πλάτος και 100 εκατοστών στο ύψος, και δύο ζεύγη χρυσοί κρίκοι ήσαν συνδεμένοι και στις δύο πλευρές του θυσιαστηρίου επίσης. Στη συνέχεια δύο μοχλοί περνούσαν μέσω αυτών των χρυσών κρίκων. Αυτοί οι μοχλοί έγιναν επίσης από ξύλο ακακίας και επιστρώθηκαν με χρυσό. Αν και το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν σχετικά μικρό, έπρεπε να σηκώνεται ταυτόχρονα από δύο άνδρες. Δεδομένου ότι το μήκος και το πλάτος του ήταν μόνο περίπου 50 εκατοστά και ύψος 100 εκατοστά το πολύ, θα μπορούσε εύκολα να σηκωθεί και να μεταφερθεί και από ένα μόνο άτομο, αλλά όπως σε όλα τα άλλα σκεύη της Σκηνής του Μαρτυρίου, αυτό δεν επιτρεπόταν. Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι δίκαιοι θα πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό με ενότητα, όπως ο Κύριος Ιησούς είπε, «Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς» (Κατά Ματθαίον 18:19).
Αυτοί οι μοχλοί του θυσιαστηρίου του θυμιάματος μας δείχνουν επίσης ότι εμείς οι αναγεννημένοι πρέπει να υπηρετήσουμε τον Θεό με τις προσευχές μας. Οι προσευχές της πίστης μας είναι επίσης ένας τρόπος για να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Τώρα που έχουμε αναγεννηθεί από όλες τις αμαρτίες μας, μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό και την Εκκλησία Του με διάφορους τρόπους· είτε με την προσευχή ή με την εθελοντική υπηρεσία μας. Όταν προσευχόμαστε στον Θεό, δεν προσευχόμαστε μόνο για τους εαυτούς μας αλλά πρέπει να προσευχόμαστε για το έργο του Θεού, την Εκκλησία Του, τα μέλη της και ιδίως για τη διάδοση του ευαγγελίου. Με άλλα λόγια, οι προσευχές μας δεν είναι μόνο για να μας επιτρέψουν να σταθούμε μπροστά στο θρόνο της χάρης του Θεού και να βρούμε το έλεός Του, αλλά μας επιτρέπουν επίσης να υπηρετήσουμε το έργο της δικαιοσύνης του Θεού. Με την προσευχή της ενότητας μπορούμε να υπηρετήσουμε την Βασιλεία του Θεού. Όταν προσευχόμαστε για τους αδελφούς και αδελφές μας, για την Εκκλησία, για τις χαμένες ψυχές, για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού και για το έργο της δικαιοσύνης του Θεού, το κάνουμε για να υπηρετήσουμε τον Θεό. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της υπηρεσίας των ιερέων που υπηρετούν τον Θεό στο θυσιαστήριο του θυμιάματος στον Άγιο Τόπο. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό θερμά με αυτή την πίστη. Ακριβώς όπως κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού, προκειμένου να υπηρετήσουμε τον Θεό και το λαό Του, γι’ αυτό και επίσης προσευχόμαστε στον Θεό για να υπηρετήσουμε Αυτόν και τον λαό Του. Όλοι έχουμε αυτό το καθήκον να υπηρετούμε τον Θεό με κάθε δυνατό τρόπο.
Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε για να ζήσετε μια ευσεβή χριστιανική ζωή και να υπηρετήσετε το θέλημα του Θεού, είναι η πίστη στον Θεό και τη δικαιοσύνη Του. Μόνο με πίστη μπορείτε να κηρύττετε τον Λόγο του Θεού, να προσεύχεστε σ’ Αυτόν, να διαδώσετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να υπηρετήσετε τον Θεό και τη δικαιοσύνη Του. Ό,τι κάνουμε για να υπηρετήσουμε τον Θεό γίνεται με πίστη. Ποτέ δεν μπορούμε να ζήσουμε μια ευσεβή ζωή πίστης αν δεν αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε για να υπηρετήσουμε τον Θεό. Όταν οι άγιοι συγκεντρώνονται στις αντίστοιχες εκκλησίες τους, οι αδελφοί μας και οι αδελφές μας, ακόμα και τα παιδιά μας στο Κυριακό Σχολείο, όλοι πρέπει να υπηρετούν τον Θεό πρώτα απ’ όλα. Οφείλουμε να πάρουμε μαζί μας και να μοιραστούμε το ψωμί του Λόγου του Θεού. Και επίσης οφείλουμε να υπηρετήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι προσευχές μας ανεβαίνουν στον Θεό ως γλυκό άρωμα όταν εμείς οι αναγεννημένοι προσευχόμαστε σ’ Αυτόν με ενότητα, λέγοντας, «Κύριε, κράτησε σταθερή και ευλόγησε την Εκκλησία Σου, τους υπηρέτες Σου και τους αγίους Σου στην Εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ευλόγησε τις ψυχές και τις καρδιές τους, και δώσε τους ευλογημένη πίστη. Σώσε όλες τις ψυχές που εξακολουθούν να είναι χαμένες». Απολαμβάνοντας αυτό το γλυκό άρωμα της προσευχής, ο Θεός μάς απαντά τότε και μας ευλογεί. Απαντάει σε ό,τι Του ζητήσουμε στις προσευχές μας. Αυτό σημαίνει να υπηρετείς τον Θεό με την προσευχή και σας προτρέπω όλους να θυμάστε το έργο του Θεού στις προσευχές σας· και όχι μόνο να προσεύχεστε για τις ανάγκες σας.
Ενώ κάθε άγιος στην Εκκλησία θα πρέπει να προσεύχεται, αν μπορείτε να διαθέσετε περισσότερο χρόνο από όλους τους άλλους για οποιοδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε και αν είναι, γιατί είστε συνταξιούχος ή ακόμα και ασθενής, θα πρέπει να προσεύχεστε ακόμα περισσότερο για την Εκκλησία του Θεού, τους υπηρέτες Του και τους αγίους Του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις νοικοκυρές. Δεν είναι ζήτημα τυχόν έλλειψης χρημάτων που δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Εσείς μπορείτε περισσότερο από ό,τι εμείς, να υπηρετήσετε τον Κύριο χωρίς καθόλου χρήματα. Μπορείτε να υπηρετήσετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος όσο θέλετε με την πίστη σας. Ακριβώς όπως οι δύο μοχλοί τέθηκαν στους κρίκους του θυσιαστηρίου του θυμιάματος για να μεταφέρεται από δύο άνδρες στους ώμους τους, εκείνοι που είναι φτωχοί μπορούν να υπηρετήσουν τον Κύριο ακόμα και με τις προσευχές της πίστης τους· αν μόνο είναι ενωμένοι με την Εκκλησία του Θεού. Εκείνοι που είναι πλούσιοι μπορούν επίσης να υπηρετήσουν τον Κύριο με τα υλικά αγαθά τους. Μην λέτε απλά: «Είμαι πάρα πολύ απασχολημένος με τη δουλειά μου για να αφιερώσω χρόνο για να υπηρετήσω τον Κύριο. Απλά δεν έχω χρόνο». Κάθε δίκαιος άγιος μπορεί να υπηρετήσει τον Κύριο και το θέλημά Του μέσω της πίστης, είτε με προσφορές, είτε με τις προσευχές του ή με το κήρυγμα του ευαγγελίου. Όλοι είμαστε περισσότερο από ικανοί να υπηρετήσουμε το θέλημα του Κυρίου, αρκεί μόνο να έχουμε την επιθυμία να το πράξουμε. Και εμείς οι αναγεννημένοι μπορούμε να λάβουμε όλες τις ευλογίες του Θεού, αρκεί μόνο να λαχταρούμε για αυτές.
 
 
Ο Θεός ευλογεί όλους εμάς που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος
 
Ο Κύριος είναι ο Ποιμένας μας. Η σχέση μας με τον Κύριο είναι τόσο κοντά που τίποτε και κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει ποτέ από Αυτόν.
Ας στραφούμε στο Κατά Ματθαίον 26:26-28 εδώ: «Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου· και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας, έδωκεν εις αυτούς, λέγων· Πίετε εξ αυτού πάντες· διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών».
Το όνομα «Ιησούς» σημαίνει Σωτήρας ή Μεσσίας, και Τον αποκαλούμε Κύριό μας για να δείξουμε ότι είναι Θεός μας και Κύριός μας. Ο Κύριός μας Ιησούς ήρθε στη γη ως δικός μας Σωτήρας για να μας ελευθερώσει όλους. Ο ίδιος Θεός ήρθε σε αυτή τη γη ντυμένος με ανθρώπινη σάρκα. Και λίγο πριν πεθάνει στον Σταυρό, ο Κύριός μας προετοίμασε το Μυστικό Δείπνο, συγκέντρωσε τους μαθητές Του και τους έδωσε ψωμί και κρασί, και τους είπε, «Πάρτε το ψωμί και φάτε το· αυτό είναι το σώμα μου. Πάρτε αυτό το ποτήρι και πιείτε από αυτό. Αυτό είναι το αίμα της διαθήκης μου, που χύνεται για χάρη πολλών, για την άφεση των αμαρτιών». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μάς έχει σώσει ερχόμενος σε αυτή τη γη ως δικός μας Σωτήρας και προσωπικά εκπλήρωσε τον Λόγο Του της υπόσχεσης, μέσω του ύδατος και του Πνεύματος ακριβώς όπως προφητεύτηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Αφού, λοιπόν, ήρθε σε αυτή τη γη ως ο Σωτήρας μας, ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη Ποταμό. Στη συνέχεια έδωσε το σώμα Του στον Σταυρό και έτσι ανέλαβε συνολικά την καταδίκη όλων των ανθρώπων σε αυτό τον κόσμο. Και Αυτός μας έχει δώσει νέα ζωή με την ανάστασή Του από τους νεκρούς.
Το αίμα του ζώου της θυσίας που βαφόταν στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, αναφέρεται στο φυσικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Στο ίδιο πνεύμα, αφού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για μας. Χάρη σε αυτή τη θυσία έχουμε σωθεί. Είναι εξ αιτίας της πίστης μας σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που έχουμε φθάσει στη σωτηρία μας. Δεν είναι από καμία τυφλή ή αυθαίρετη πίστη που έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας αλλά είναι μόνο επειδή ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, ήρθε σε αυτή τη γη ως ο Σωτήρας μας, σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας στο ίδιο Του το σώμα με το να βαπτιστεί, και έχυσε το πολύτιμο αίμα Του για όλους μας.
Έτσι πέτυχε ο Θεός τη σωτηρία μας, που κατά κάποιο τρόπο φανερώνεται στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό του υφάσματος της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου. Το πορφυρό χρώμα εδώ σημαίνει ότι ο Βασιλεύς των βασιλέων έγινε άνθρωπος. Μας διδάσκει ότι ο Ιησούς αποδέχθηκε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και εξόφλησε το σύνολο του χρέους των αμαρτιών μας χύνοντας το αίμα Του στη θέση μας. Έτσι ο Κύριος έγινε δικός μας Σωτήρας. Η πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η ίδια πίστη που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Θεία Κοινωνία. Όταν ο Ιησούς προετοιμάστηκε για το Μυστικό Δείπνο, δεν προετοίμασε μόνο το ψωμί αλλά επίσης και το κρασί· και είπε στους μαθητές του να πιουν και να φάνε και από τα δύο. Το ψωμί εδώ αναφέρεται στο σώμα του Ιησού, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Το ψωμί συνεπάγεται επίσης ότι με το βάπτισμα στον Ιορδάνη Ποταμό, ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας στο δικό Του σώμα. Το κρασί, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στο αίμα της ζωής και της σωτηρίας που ο Ιησούς έχυσε στον Σταυρό στη θέση μας.
Ως εκ τούτου, κάθε φορά που συμμετέχουμε στη Θεία Κοινωνία, είναι απολύτως απαραίτητο για όλους μας να έχουμε αυτή την ακλόνητη πίστη, ότι ο Θεός ήρθε στη γη με ανθρώπινη σάρκα για να μας σώσει, σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του με το να βαπτιστεί, καταδικάστηκε στον Σταυρό στη θέση μας, και έτσι μας έχει σώσει και έγινε ο προσωπικός μας Σωτήρας. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν γνωρίζουν τον ακριβή λόγο για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός έχει δημιουργήσει αυτό το τελετουργικό της Θείας Κοινωνίας και μας διέταξε να την τηρούμε μέχρι την επιστροφή Του. Δεν πρέπει ποτέ να πάρετε ελαφρά τη ζωή της πίστης σας. Αν εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας σας, τότε πρέπει να σκεφτείτε πολύ και σκληρά για την πίστη σας πριν πάρετε το ψωμί και το κρασί του Ιησού στην Θεία Κοινωνία. Αντί να τα πάρετε όλα συναισθηματικά, σκεφτείτε προσεκτικά και ρωτήστε τον εαυτό σας σοβαρά αν ο Κύριος είναι πράγματι Κύριός σας ή όχι.
Ο Θεός είναι Θεός σας και δικός μου. Έκανε τους προγόνους σας και τους δικούς μου. Και Αυτός μας επίτρεψε να γεννηθούμε σε αυτή τη γη. Αυτός ο Θεός δεν είναι άλλος από τον Ιησού. Και ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, ήρθε στη γη ως δικός μας Σωτήρας. Έχοντας έρθει σε αυτή τη γη ως Σωτήρας μας για να μας σώσει, σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του με το βάπτισμά Του. Στη συνέχεια πήρε πιστά κάθε μία από αυτές τις αμαρτίες μας στον Σταυρό, χωρίς να απαλλάξει τον εαυτό Του από κάποια από αυτές, και υπέφερε την τιμωρία του Σταυρού που μόνο ο καταραμένος πρέπει να υποφέρει, έτσι ώστε να μην καταδικαστούμε εμείς για τις αμαρτίες μας. Έτσι ο Κύριος μας έσωσε από όλη την καταδίκη μας.
Μπορείτε να καταλάβετε εύκολα αυτή την Αλήθεια της σωτηρίας, αν απλά σκεφτείτε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έστω και για μια στιγμή. Για να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου πρέπει να δεχτείτε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στην καρδιά σας. Πιστεύω ότι ο Κύριος με έσωσε από όλες τις αμαρτίες μου, μέσω του νερού και του αίματός Του. Δεν υπάρχει τίποτε που έχω κάνει εγώ ο ίδιος για τη σωτηρία μου. Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη, όταν γεννήθηκε σε ένα μικρό στάβλο στη Βηθλεέμ, δεν ήμουν εκεί, ούτε έπαιξα κάποιο ρόλο με οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή· πολύ λιγότερο δεν ζήτησα από τον Θεό να με σώσει. Αλλά ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη  με ανθρώπινη σάρκα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις μου, όλα για να με σώσει. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως ο Ιησούς είχε έρθει σε αυτή τη γη, βαπτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να με σώσει.
Ο Πατέρας Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ ώστε έδωσε τον μονογενή Υιό Του. Ο ίδιος Θεός ήρθε στη γη για να σώσει κάθε ανθρώπινο ον. Και έχει πράγματι σώσει εσένα και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας, και έχει γίνει δικός σου Σωτήρας και δικός μου. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε τη σωτηρία μας, είναι να εμπιστευτούμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός, και να αποδεχθούμε μέσα στις καρδιές μας το έργο της σωτηρίας που Εκείνος έχει κάνει για μας. Μόνο εκείνοι που είναι εντελώς εξαντλημένοι από τη δύναμή τους, που εγκατέλειψαν τις δικές τους προσπάθειες αναγνωρίζοντας τη ματαιότητα τους, και οι οποίοι έχουν αναθέσει την άφεση των αμαρτιών τους και την σωτηρία τους πλήρως στον Θεό, μόνο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρουν χάρη από τον Θεό. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ακατανόητο για εσάς στις σκέψεις σας, ο ίδιος ο Θεός έχει εκπληρώσει πράγματι τη σωτηρία μας τέλεια για να ελευθερώσει όλους μας. Συνεπώς, τίποτε άλλο δεν έχει μείνει για να κάνουμε εμείς, παρά να πιστεύσουμε στο έργο του Θεού της σωτηρίας.
 
 
Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας στον Θεό εντελώς
 
Είναι απολύτως επιτακτική ανάγκη για σας, να αναθέσετε τον εαυτό σας στον Θεό. Σκεφτείτε τι έχει κάνει ο Θεός για εσάς. Ο ίδιος Θεός έγινε άνθρωπος. Και ο Θεός το έκανε αυτό ακριβώς για να σώσει εσάς και εμένα. Επιπλέον, ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός, βαπτίστηκε για εμάς, προκειμένου να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας και να τις καθαρίσει. Ο Ιησούς επίσης σταυρώθηκε μέχρι θανάτου, χύνοντας το πολύτιμο αίμα Του για μας. Έτσι καταδικάστηκε στη θέση μας, για να εξοφλήσει κάθε μία από τις αμαρτίες μας, να μας ελευθερώσει από την δίκαιη τιμωρία μας και για να καταστεί δυνατό σε μας να ξεφύγουμε από την αιώνια απώλεια. Στη συνέχεια αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες για να μας επαναφέρει σε νέα και αιώνια ζωή.
Και τώρα, Εκείνος κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα και παρατηρεί όλους εμάς. Παρατηρεί για να δει ποιος είναι πρόθυμος να αναθέσει τα πάντα σ’ Αυτόν, τον Θεό και Σωτήρα, και να πιστέψει σ’ Αυτόν ολόψυχα. Όσοι έχουν δεχτεί τον Ιησού είναι εκείνοι που έχουν αναθέσει τα πάντα στον Θεό. Πιστεύουν ότι ο Κύριος τους έσωσε τέλεια. Γνωρίζουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτε από μόνοι τους για τη σωτηρία τους. Είναι βέβαιοι ότι μόνο από την αγάπη του Θεού έχουν σωθεί με την Αλήθεια της σωτηρίας που αποκάλυψε στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που οι ίδιοι έχουν εμπιστευθεί στον Θεό ολοκληρωτικά, και οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τον Θεό και τον Λόγο Του στις καρδιές τους, ο Θεός έχει δώσει το δικαίωμα να γίνουν τα παιδιά Του.
Γι’ αυτό σας παρακαλώ όλους να έχετε σαφή κατανόηση αυτής της Αλήθειας της σωτηρίας, πριν συμμετάσχετε στην Θεία Κοινωνία. Το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε, ήταν για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και να κάνει εξιλέωση για αυτές. Ο φυσικός θάνατος που υπέφερε ο Ιησούς ήταν για να σώσει εσένα και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας. Αφού, λοιπόν, σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς σταυρώθηκε για να πεθάνει, χύνοντας όλο το αίμα Του στη θέση μας, και καταδικάστηκε έτσι για να μας απαλλάξει από την κρίση της αμαρτίας και να μας κάνει δίκαιους.
Για να μένουμε και να προσευχόμαστε στον Άγιο Τόπο όλοι εμείς, ο Θεός έχει δώσει το θυσιαστήριο του θυμιάματος προκειμένου να μας ντύσει με τη χάρη Του. Εκεί μπορούμε να βρούμε χάρη από τον Θεό. Γι’ αυτό ενθαρρύνω τον καθένα από εσάς να αναθέσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στον Κύριο.

Αλληλούια!