Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 15-1] (Αποκάλυψη 15:1-8) Οι Άγιοι που Δοξάζουν τα Θαυμαστά Έργα του Κυρίου στον Αέρα

( Αποκάλυψη 15:1-8 )
«Και είδον άλλο σημείον εν τω ουρανώ μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτά, οίτινες είχον τας επτά εσχάτας πληγάς, διότι εν αυταίς ετελέσθη ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν υαλίνην μεμιγμένην με πυρ και εκείνους οίτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού ισταμένους επί την θάλασσαν την υαλίνην, έχοντας κιθάρας του Θεού. Και έψαλλον την ωδήν Μωϋσέως του δούλου του Θεού και την ωδήν του Αρνίου, λέγοντες· 
Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, 
Κύριε Θεέ παντοκράτωρ· 
δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου, 
βασιλεύ των αγίων. 
Τις δεν θέλει σε φοβηθή, Κύριε και δοξάσει το όνομά σου; 
διότι είσαι μόνος όσιος, 
διότι πάντα τα έθνη θέλουσιν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, 
διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν. 
Και μετά ταύτα είδον και ιδού, ηνοίχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν τω ουρανώ, και εξήλθον εκ του ναού οι επτά άγγελοι, έχοντες τας επτά πληγάς, ενδεδυμένοι λινά καθαρά και λαμπρά και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκεν εις τους επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς, πλήρεις του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και εγεμίσθη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού· και ουδείς ηδύνατο να εισέλθη εις τον ναόν, εωσού τελειώσωσιν αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων».
 

Εξήγηση

Στίχος 1: Και είδον άλλο σημείον εν τω ουρανώ μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτά, οίτινες είχον τας επτά εσχάτας πληγάς, διότι εν αυταίς ετελέσθη ο θυμός του Θεού.
Το κεφάλαιο 15 μας λέει για το τέλος του κόσμου που έρχεται με τις πληγές των επτά φιαλών που θα εκχυθούν από τους επτά αγγέλους. Ποιο είναι αυτό το «άλλο σημείον εν τω ουρανώ μέγα και θαυμαστόν», που είδε ο απόστολος Ιωάννης; Είναι η θαυμάσια σκηνή των αγίων που στέκονται στην γυάλινη θάλασσα και δοξάζουν τα έργα του Κυρίου. 

Στίχος 2: Και είδον ως θάλασσαν υαλίνην μεμιγμένην με πυρ, και εκείνους οίτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού ισταμένους επί την θάλασσαν την υαλίνην, έχοντας κιθάρας του Θεού.
Η φράση «ως θάλασσαν υαλίνην μεμιγμένην με πυρ» εδώ, μας λέει ότι ο στεναγμός του βασανισμού σε αυτή την γη θα φτάσει στο ύψος του καθώς ο Θεός θα χύνει τις πληγές των επτά φιαλών σε αυτήν και ότι οι άγιοι, από την άλλη πλευρά, θα δοξάζουν τον Κύριο στον αέρα. Οι πληγές των επτά φιαλών που θα χυθούν σε αυτή την γη από τον Θεό, έρχονται για να εκδικηθούν για τους αγίους πάνω στους εχθρούς τους. 
Εκείνη την εποχή, οι άγιοι, που έχουν συμμετάσχει στην ανάσταση και την αρπαγή τους από τον Θεό, θα σταθούν σε αυτή την γυάλινη θάλασσα που είναι ανακατεμένη με φωτιά για να δοξάσουν τα έργα Του. Οι άγιοι που ανασταίνονται και αρπάζονται αφού υπέφεραν μαρτύριο σε αυτή την γη μέσω της δύναμης του Κυρίου, θα Τον δοξάζουν για πάντα για την σωτηρία και την δύναμή Του. Οι άγιοι που δοξάζουν θα είναι όσοι έχουν επιτύχει την νίκη της πίστης κατά του Αντιχρίστου με το είδος της πίστης που απορρίπτει αυτόν, την εικόνα του και το χάραγμα του ονόματός του ή του αριθμού του ονόματός του. 

Στίχος 3: Και έψαλλον την ωδήν Μωϋσέως του δούλου του Θεού και την ωδήν του Αρνίου, λέγοντες· Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ· δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου, βασιλεύ των αγίων.
Οι άγιοι που στέκονται στην γυάλινη θάλασσα ψάλλουν το άσμα του Μωυσή και το άσμα του Αρνίου. Και τα λόγια τους είναι: «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ· δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου, βασιλεύ των αγίων»! Τα λόγια αυτού του άσματος, ακριβώς όπως είναι γραμμένα, δοξάζουν τον Θεό για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει με την πανίσχυρη δύναμή Του. Είναι επίσης γραμμένα για τα «Μεγάλα και θαυμαστά έργα [Του]».
Η λέξη «θαυμαστά» εδώ σημαίνει «κάτι τόσο μεγάλο που τα λόγια δεν μπορούν να το εκφράσουν». Είναι απλά θαυμάσιο και καταπληκτικό, με άλλα λόγια, ότι ο Κύριος ο Θεός μας, μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, έχει σώσει όλους τους αγίους και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης από όλες τις αμαρτίες τους, τους έκανε χωρίς αμαρτία και επιτρέπει σε αυτούς τους αγίους, που σώθηκαν μέσω της πίστης τους στο αληθινό ευαγγέλιο, να δοξάσουν τον Κύριο στον αέρα με την ανάστασή τους από τον θάνατο της σάρκας τους και την ανύψωσή τους στον αέρα. Αυτοί οι άγιοι δοξάζουν τον Κύριο τον Θεό που είναι Σωτήρας τους, Κύριός τους και ο Παντοδύναμος. 
Πιστεύετε πραγματικά ότι ο Κύριος ο Θεός έχει δημιουργήσει τον κόσμο και όλα τα πράγματα σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων εσάς και εμένα, και ότι είναι πράγματι ο Κύριός μας; Μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια μπορούν να γίνουν πιστοί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Όσοι έχουν αυτή την πίστη είναι αυτοί που έχουν την πιο αληθινή πίστη. Οι Χριστιανοί πρέπει να ξέρουν και να πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο και όλα σε αυτόν. Και πρέπει να δοξάσουν και να λατρέψουν Κύριο τον Θεό με την γνώση και την πίστη στα έργα Του. «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ!» Αυτός ο έπαινος της πίστης παρουσιάζει την αληθινή πίστη των αληθινά αναγεννημένων αγίων που ψάλλουν το άσμα του Μωυσή και το άσμα του Αρνίου. 
Πιστεύετε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι Θεός Παντοδύναμος; Όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός που δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο, πιστεύουν επίσης ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινο σώμα, ότι στην ηλικία των 30 ετών βαπτίστηκε από τον Ιωάννη αναλαμβάνοντας με μιας τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, και ότι έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και αναστήθηκε πάλι από τους νεκρούς. Μέσω της πίστης τους λαβαίνουν την άφεση της αμαρτίας και γίνονται άγιοι. Όσοι γνωρίζουν αυτή την αλήθεια και έχουν αληθινή πίστη σε αυτήν, μπορούν πράγματι να περιγραφούν ως άνθρωποι μεγάλης πίστης. 
Η περικοπή εδώ λέει ότι οι άγιοι δοξάζουν τον Θεό στον αέρα, λέγοντας, «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου». Δόξαζαν Κύριο τον Θεό, με άλλα λόγια, για την δημιουργία του κόσμου και της ανθρωπότητας, για την σωτηρία των αμαρτωλών σε αυτή την γη καθαρίζοντας όλες τις αμαρτίες τους με μιας, με το βάπτισμα του Κυρίου που έλαβε από τον Ιωάννη, και που τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν τα παιδιά του Θεού — όλα μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Ότι οι άγιοι μπορούν να συμμετέχουν στο μαρτύριό τους για τον Χριστό, στην ανάσταση και την αρπαγή τους και στην αιώνια ζωή — όλα αυτά είναι ευλογίες που παραχωρούνται από τον Θεό. 
Όλοι οι άγιοι πρέπει να δώσουν στον Θεό την δοξολογία τους, αποκαλύπτοντας όλη την δόξα Του για όλα τα δίκαια έργα που ο Κύριος έχει κάνει για τους αμαρτωλούς — δηλαδή που έκανε όλες τις αμαρτίες να εξαφανιστούν, καθώς επίσης και για όλα τα άλλα έργα που είχε κάνει ενώ ήταν σε αυτή την γη. Οι άγιοι ψάλλουν το άσμα του Μωυσή και το άσμα του Αρνίου στον αέρα. Δοξάζουν τον Κύριο ψάλλοντας πόσο μεγάλο και θαυμαστό είναι αυτό που ο Κύριος ο Παντοδύναμος Θεός έχει κάνει για τους αμαρτωλούς και τους εχθρούς Του. 
Πράγματι, αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για τους αγίους και όλους όσους αντιστέκονται σε Αυτόν είναι όχι μόνο θαυμάσιο σε μας αλλά είναι ακόμα και καταπληκτικό. Ο σκοπός του Θεού στην δημιουργία αυτού του κόσμου ήταν να κάνει την ανθρωπότητα λαό Του. Έτσι, όλα τα έργα Του, που έχει κάνει για την ανθρωπότητα, εμφανίζονται ενώπιόν μας θαυμάσια και καταπληκτικά. Δίνουμε δόξα στον Θεό με πίστη σε όλα όσα έχει κάνει για μας, και Τον δοξάζουμε πιστεύοντας σε όλα τα έργα Του. 
Ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του είναι επίσης θαυμάσιο. Ότι έδωσε τον Νόμο Του στον καθέναν και ότι εργάστηκε μέσω της Παρθένου Μαρίας για να στείλει τον Ιησού Χριστό σε αυτή την γη, είναι επίσης θαυμάσιο μπροστά στα μάτια μας. Αλλά πιστεύουμε, ταυτόχρονα, ότι όλα αυτά τα έργα έγιναν ως μέσα για να σωθούν οι αμαρτωλοί από τις αμαρτίες τους. Επίσης, θαυμάσιο είναι το γεγονός ότι ο Κύριος ο Θεός μας μεταβίβασε με μιας όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο σώμα του Ιησού Χριστού, έχοντας λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη, προκειμένου να εξαφανίσει κάθε αμαρτία της ανθρωπότητας εντελώς. 
Για όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ότι ο Κύριος ο Θεός τους έχει δώσει έτσι την αιώνια άφεση της αμαρτίας και το Άγιο Πνεύμα Του, είναι επίσης θαυμάσιο και καταπληκτικό. Και ότι έχει κάνει τους σωσμένους αγίους Του να κηρύξουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο, είναι μια άλλη θαυμάσια ευλογία, κάτι δηλαδή που πάλι είναι θαυμάσιο σε μας. Το γεγονός ότι ο Κύριος ο Θεός μας θα δώσει το μαρτύριο στους αγίους, θα τους επιτρέψει να αναστηθούν και να αρπαχθούν, και να ζήσουν στην δόξα για πάντα στον Ουρανό — όλα αυτά τα έργα είναι επίσης θαυμάσιες ευλογίες. 
Έχοντας προγραμματίσει όλα αυτά τα πράγματα, ο Θεός θα τα εκπληρώσει όλα κατάλληλα όταν έρθει ο καιρός — αυτά τα έργα του Κυρίου, που κάνουν τους αγίους να δοξάσουν και να επαινούν τον Θεό, μετατρέπονται σε μεγάλες ευλογίες στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε, επίσης, τον Κύριο και είμαστε ευλογημένοι από το γεγονός ότι ο ίδιος κάνει εκδίκηση στους αντιπάλους Του με την πανίσχυρη δύναμή Του μέσω των πληγών των επτά φιαλών. 
Επειδή όλα τα έργα του Κυρίου του Θεού εμφανίζονται εμπρός στα μάτια των αγίων ως κάτι αρκετά πέρα από τα όριά τους, Τον δοξάζουν. Συνεπώς, δοξάζουν τον Κύριο για την παντοδυναμία Του, τα θαυμαστά έργα και την δύναμή Του. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι άξιος να λάβει όλο τον έπαινο όχι μόνο από κάθε άνθρωπο αλλά και από κάθε δημιουργία στον κόσμο. Αλληλούια! 
Όσοι γνωρίζουν, έχουν δοκιμάσει και έχουν βεβαιώσει με τα μάτια τους τι ο Κύριος ο Θεός μάς έχει κάνει για αυτούς, δεν μπορούν παρά να Τον δοξάζουν για την πανίσχυρη δύναμή Του, την τέλεια σοφία Του, την δικαιοσύνη Του, την αιώνια αμετάβλητη δίκαιη κρίση Του, και την αιώνια και αμετάβλητη αγάπη Του. Ο Κύριος έχει επιτρέψει στους αγίους να Τον δοξάσουν για πάντα για τα θαυμαστά έργα Του. 
Έτσι, οι άγιοι δοξάζουν αιώνια Κύριο τον Θεό για όλα τα έργα που έχει κάνει για αυτούς, για την καλοσύνη και το μεγαλείο Του. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι άξιος να λάβει τον έπαινο από όλα τα πράγματα στο σύμπαν, γιατί όλα τα έργα Του πραγματοποιούνται μόνο από την πανίσχυρη δύναμή Του. Αλληλούια! Δοξάζω τον Κύριο για την δύναμή Του και την αιώνια, αμετάβλητη και ευλογημένη αγάπη Του! 

Στίχος 4: Τις δεν θέλει σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου; διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουσιν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν.
Οι άγιοι στον αέρα ψάλλουν τον έπαινο των έργων του Κυρίου με τα στόματά τους. «Τις δεν θέλει σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου;» Αυτός είναι ένας έπαινος γεμάτος από πεποίθηση και πίστη, που διακηρύττει με εμπιστοσύνη ότι κανένας δεν μπορεί ποτέ να σταθεί ενάντια στην δόξα του Κυρίου του Θεού και ότι κανένας δεν μπορεί ποτέ να τολμήσει να Τον εμποδίσει να λάβει τον έπαινο. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στο όνομα του Κυρίου χωρίς ρίγος και φόβο; Δεν υπάρχει κανένας και τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, σε ολόκληρο το σύμπαν, που να μπορεί να σταθεί ενάντια και να νικήσει Κύριο τον Θεό μας, επειδή ο Ιησούς είναι Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων· Παντοδύναμος Θεός. 
Όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο και οι άγιοι, δεν μπορούν παρά να τρέμουν από φόβο μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού, την πανίσχυρη δύναμη του Κυρίου του Θεού και την αλήθεια Του. Επειδή η δύναμη του Κυρίου του Θεού είναι απείρως μεγάλη, και επειδή είναι αληθινός και τέλειος, όλα τα πλάσματα δίνουν ευχαριστίες, δόξα και έπαινο στο όνομά Του. Ο καθένας πρέπει να έχει καρδιά που να φοβάται τον Θεό. Και όλα τα πράγματα στον κόσμο πρέπει να δοξάζουν το όνομα του Κυρίου μας. Γιατί; Επειδή ο Κύριός μας είναι άγιος και έχει ελευθερώσει όλη την ανθρωπότητα από όλη την αδικία τους. 
Επειδή οι πληγές των επτά φιαλών που θα χύσει ο Κύριος στον Αντίχριστο, τους οπαδούς του και τους θρησκόληπτους που ζουν σε αυτή την γη θα φανερώσουν την δικαιοσύνη Του, δεν μπορούμε παρά Τον δοξάζουμε. Επειδή η δίκαιη δικαιοσύνη του Κυρίου αποκαλύπτεται μέσω των μεγάλων πληγών των επτά φιαλών, ο Κύριος ο Θεός μας είναι άξιος να λάβει δόξα, έπαινο και λατρεία από όλα τα ζωντανά πλάσματα, τους αγγέλους και τους αγίους στον αέρα. 
Ποιος μπορεί να τολμήσει να μην φοβηθεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού; Ο Κύριός μας δεν είναι πλάσμα αλλά ο Παντοδύναμος Θεός. Με την έκχυση των φοβερών πληγών των επτά φιαλών σε όλους όσους αντιστέκονται σε Αυτόν, ο Κύριος ο Θεός κάνει αναπόφευκτο ότι όλα τα δημιουργήματά Του θα Τον δοξάζουν εμπρός στην μεγαλειότητα και την δύναμή Του. 
«Διότι πάντα τα έθνη θέλουσιν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν». Πρέπει να καταλάβουμε, συνεπώς, ότι κανένας που αντιστέκεται και βλασφημεί το όνομα του Κυρίου δεν μπορεί ποτέ να ζήσει ευτυχισμένα. 
Μόνο γονατίζοντας μπροστά στο όνομα του Κυρίου και πιστεύοντας, ευχαριστώντας και δοξάζοντάς Τον για την υπεροχή, την παντοδυναμία, το έλεος και την μεγάλη σωτηρία και αγάπη Του, είναι το είδος λατρείας που αξίζει στο όνομά Του. Για αυτό όλα τα δημιουργήματα πρέπει να πιστέψουν σε αυτό που ο Κύριος έχει κάνει ενώ ήταν σε αυτή την γη, και να Τον επαινούν και λατρεύουν. Ο Κύριός μας είναι άξιος να λάβει έπαινο από όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη. Αμήν. Αλληλούια! 

Στίχος 5: Και μετά ταύτα είδον και ιδού, ηνοίχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν τω ουρανώ.
Αυτός ο στίχος μάς λέει πως όταν χυθούν οι πληγές των επτά φιαλών που ο Κύριος ο Θεός μας θα χύσει στο τέλος αυτής της γης, ο Θεός θα δώσει στους αγίους το σπίτι Του, στον Ουρανό. Όλα αυτά τα πράγματα θα εκπληρωθούν από τον Κύριο τον Θεό. Ποια είναι αυτή η Σκηνή του Μαρτυρίου, λοιπόν; Είναι το σπίτι του Θεού που είναι όπως η σκηνή αυτής της γης. Η φράση, «ηνοίχθη ο ναός του Θεού εν τω ουρανώ, και εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού εν τω ναώ αυτού», σημαίνει ότι η εποχή της Βασιλείας του Κυρίου του Θεού θα ανοίξει από εδώ και στο εξής.
Με το άνοιγμα της πόρτας του Ναού της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα παρουσιαστούν σε αυτή την γη οι τελικές πληγές και η Βασιλεία του Κυρίου του Θεού. Χωρίς γνώση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, καμία πίστη δεν θα αναγνωριστεί ενώπιον του Θεού. Έτσι, πρέπει να μάθουμε και να πιστέψουμε σε αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, και να καταλάβουμε και να πιστέψουμε επίσης ότι ο χρόνος για να πάμε και να ζήσουμε στην Βασιλεία του Χριστού πλησιάζει. 

Στίχος 6: και εξήλθον εκ του ναού οι επτά άγγελοι, έχοντες τας επτά πληγάς, ενδεδυμένοι λινά καθαρά και λαμπρά και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς.
Αυτός ο Λόγος μάς δείχνει πως όταν εκχύσει ο Θεός τις πληγές των επτά φιαλών σε αυτή την γη, θα εργαστεί μέσω των αγγέλων που πιστεύουν στην ουσιαστική δικαιοσύνη και αμεροληψία αυτών των επτά πληγών. Με άλλα λόγια, μας λέει ότι οι υπηρέτες του Θεού μπορούν να γίνουν κατάλληλοι για να υπηρετήσουν τον Κύριο ως υπηρέτες Του, μόνο όταν πιστεύουν πάντα στην δικαιοσύνη Του και στηρίζουν πλήρως την εμπιστοσύνη τους στην καλοσύνη Του. 
Μόνο όταν πιστεύουν ότι τα έργα του Κυρίου είναι πάντα σωστά, οι υπηρέτες του Θεού μπορούν να κάνουν αυτά τα έργα του Κυρίου. Οι άγιοι μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμοι υπηρέτες του Θεού μόνο όταν ντύνονται πάντα με την δικαιοσύνη του Κυρίου, φορούν την ελπίδα της σωτηρίας ως περικεφαλαία, υπερασπίζονται την πίστη τους και ζουν μια ζωή που δοξάζει τον Κύριο. 

Στίχος 7: Και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκεν εις τους επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς, πλήρεις του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αυτό μας λέει πως όταν ο Θεός εργάζεται μέσω των υπηρετών Του, τους βάζει σε λειτουργία κατά τρόπο τακτικό, και ότι τέτοια έργα εκπληρώνονται επίσης με σωστή σειρά. Η φράση, «εν εκ των τεσσάρων ζώων», μας δείχνει ότι ο Κύριος τοποθετεί τους πολύτιμους υπηρέτες Του για τους σκοπούς Του και ότι εργάζεται μέσω αυτών. Τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα που εμφανίζονται εδώ είναι οι τέσσερις πολυτιμότεροι υπηρέτες του Κυρίου που υποστηρίζουν πάντα Αυτόν και που είναι οι πρώτοι που υπηρετούν τους σκοπούς Του. Πρέπει να καταλάβουμε την υπεροχή του Θεού και της παντοδυναμίας Του, και επίσης πρέπει να πιστέψουμε ότι εργάζεται μέσω των υπηρετών Του. 

Στίχος 8: Και εγεμίσθη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού· και ουδείς ηδύνατο να εισέλθη εις τον ναόν, εωσού τελειώσωσιν αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων.
Πριν ολοκληρώσει ο Κύριος ο Θεός την κρίση Του σε αυτή την γη, κανένας δεν θα μπορεί να μπει στην Βασιλεία Του. Αυτό μας λέει πόσο τέλεια είναι η αγιότητα του Θεού. Μας λέει επίσης ότι δεν είναι Θεός που ευχαριστείται στην ανομία (Ψαλμός 5:4). Για αυτό, πρέπει να θυμόμαστε ότι αν κάποιος θέλει να μπει στην Βασιλεία του Θεού, πρέπει να πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που ο Κύριος έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Ο Κύριος ο Θεός μας επιτρέπει να μπουν στην Βασιλεία Του μόνο σε όσους πιστεύουν σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Στους αγίους που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, ο Θεός έχει δώσει την ευλογία να ζήσουν για πάντα στην Βασιλεία Του, αφού πρώτα καταστρέψει τους εχθρούς Του με την έκχυση των πληγών των επτά φιαλών. Όλα τα έργα του Θεού ξεπερνούν την φαντασία του ανθρώπου, αποκαλύπτοντας το μεγαλείο και την υπεροχή Του. Με την κρίση των εχθρών Του, ο Θεός φανερώνει την παντοδυναμία Του. Αν ο Θεός δεν είχε την δύναμη να τιμωρήσει τους εχθρούς Του για την αμαρτία της στάσης τους ενάντια σε Αυτόν, δεν θα μπορούσε να λάβει έπαινο από όλους. 
Αλλά, καθώς ο Θεός έχει περισσότερη από αρκετή δύναμη για να τιμωρήσει εκείνους που αντιστέκονται σε Αυτόν, ο Κύριος ο Θεός θα φέρει την κρίση Του στους εχθρούς Του και θα τους καταδικάσει με την αιώνια τιμωρία του άδη. 
Ο Κύριος ο Θεός μας είναι περισσότερο από άξιος να δοξάζεται για πάντα από κάθε λαό και έθνος. Ο Θεός θα ολοκληρώσει έτσι την κρίση Του στους εχθρούς για όλες τις αμαρτίες τους και θα ανοίξει την Βασιλεία Του. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και Θεό μας για την μεγάλη δύναμή Του, την δόξα και την αγιότητά Του. Αλληλούια!