Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 16-1] (Αποκάλυψη 16:1-21) Η Αρχή των Πληγών των Επτά Φιαλών

( Αποκάλυψη 16:1-21 )
«Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους· Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού. Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γην· και έγεινεν έλκος κακόν και πονηρόν εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν· και έγεινεν αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των υδάτων· και έγεινεν αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα· 
Δίκαιος είσαι, Κύριε, 
ο ων και ο ην 
και ο όσιος, διότι έκρινας ταύτα·
επειδή αίμα αγίων και προφητών εξέχεαν, 
και αίμα έδωκας εις αυτούς να πίωσι· 
διότι άξιοι είναι. 
Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα· Ναι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις σου. 
Και ο τέταρτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ήλιον· και εδόθη εις αυτόν να καυματίση τους ανθρώπους με πυρ. Και εκαυματίσθησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και εβλασφήμησαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον θρόνον του θηρίου· και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού διά τους πόνους αυτών και διά τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από των έργων αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Ευφράτην· και εξηράνθη το ύδωρ αυτού, διά να ετοιμασθή η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου. Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου· Διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος. Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήθροισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστί Αρμαγεδδών. Και ο έβδομος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τον αέρα· και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού από του θρόνου, λέγουσα· Ετελέσθη. Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός. Και διηρέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη και αι πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού διά να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους· και εβλασφήμησαν οι άνθρωποι τον Θεόν διά την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα.»
 

Εξήγηση

Στίχος 1: Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους· Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού.
Με τις πληγές των επτά φιαλών της οργής, ο Θεός θα φέρει την οργή Του επάνω στους υπηρέτες του Αντιχρίστου και τους ανθρώπους του, που ζουν ακόμα σε αυτή την γη. Όλα τα πλάσματα και οι άνθρωποι θα παρασυρθούν από την θύελλα της οργής του Θεού, που ξεσπά μετά από τα τόσα πολλά χρόνια της υπομονής Του και θα υποφέρουν από τις μεγάλες πληγές που θα πέσουν επάνω τους στην διάρκεια του υπόλοιπου από την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Εκείνη την εποχή, αυτός ο κόσμος θα καταλήξει σε στάχτες καθώς θα θρυμματιστεί σε κομμάτια και θα καταστραφεί στην λήθη. 
Το κεφάλαιο 16 της Αποκάλυψης είναι αυτό όπου χύνονται οι πληγές των επτά φιαλών. Όσοι, μέχρι αυτή την τελική στιγμή, ούτε ξέρουν ούτε έχουν πιστέψει στο ευαγγέλιο που φέρνει την μαρτυρία της σωτηρίας, που θα τους έχει επιτρέψει να υψωθούν στον αέρα από τον Κύριο — δηλαδή το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος — όλοι θα καταστραφούν από αυτές τις πληγές. 

Στίχος 2: Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γην· και έγεινεν έλκος κακόν και πονηρόν εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού.
Η πληγή της αποκρουστικής και σιχαμερής πληγής που ο Θεός θα χύσει μέσω του αγγέλου Του, θα πέσει σε όσους έχουν λάβει το χάραγμα του Θηρίου. Αυτή η πληγή του έλκους είναι μια ανίατη δερματική ασθένεια που ρέει πύον στα δέρματα των μολυσμένων, η μόλυνση της οποίας θα εξαπλωθεί επίσης γύρω, πέρα από τα ελκώδη δέρματα. Πόσο μεγάλος θα είναι ο πόνος, όταν οι μολυσμένοι θα βασανίζονται από αυτή την πληγή της αποκρουστικής και σιχαμερής πληγής μέχρι τον θάνατό τους; Όμως ο Θεός όχι μόνο θα χύσει την πληγή του έλκους σε όλους όσους έλαβαν το χάραγμα του Θηρίου, αλλά μετά θα χύσει επίσης έξι επιπλέον πληγές στα κεφάλια τους. Έτσι, όλοι πρέπει να βρουν τον τρόπο να δραπετεύσουν από αυτές τις πληγές στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να αποφύγουν αυτές τις φοβερές πληγές πιστεύοντας σε αυτό το ευαγγέλιο αμέσως, αυτή την ίδια την στιγμή. 
Ο Κύριός μας λέει ότι θα εκχύσει έξι επιπλέον πληγές σε όσους λατρεύουν το Θηρίο και την εικόνα του. Ποια είναι η αμαρτία που ο Θεός μισεί περισσότερο; Αυτή η αμαρτία είναι να κάνεις εικόνες όμοιες με κάτι ή κάποιον εκτός από τον Θεό, να τις θεοποιείς και να υποτάσσεσαι σε αυτές. Για αυτό πρέπει να μάθουμε ποιος ακριβώς είναι ο Κύριος ο Θεός μας και ο Ιησούς Χριστός, και να πιστεύουμε και να λατρεύουμε τον Χριστό Ιησού. Τίποτα και κανένας σε ολόκληρο αυτόν τον κόσμο, εκτός από τον Κύριο τον Θεό τον ίδιο, δεν μπορεί ποτέ να είναι Θεός μας. 
Αν θέλετε πραγματικά να αποφύγετε την πληγή του έλκους και των επιπλέον έξι πληγών, μάθετε για αυτό και πιστέψτε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων που αντιστάθηκαν στον Θεό στις καθημερινές ζωές τους, και που έχουν αρνηθεί να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα υποφέρουν από αυτές τις πληγές έως ότου καταστραφούν τελικά. 

Στίχος 3: Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν· και έγεινεν αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση.
Η δεύτερη πληγή είναι όταν η θάλασσα μετατραπεί έπειτα σε σάπιο αίμα. Με αυτή την πληγή ο Θεός θα σκοτώσει όλα τα πλάσματα στην θάλασσα. Από αυτή την πληγή της δεύτερης φιάλης που χύνεται από τον Θεό, η θάλασσα θα σαπίσει εντελώς και όλα τα πλάσματά της δεν θα μπορούν πλέον να ζήσουν σε αυτήν. Συνεπώς, όταν ο Θεός φέρει αυτή την δεύτερη πληγή, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να φάει αυτά που ψαρεύονται από την θάλασσα. Μέσω της δεύτερης πληγής, ο Θεός θα κάνει φανερό ότι είναι ζωντανός και ότι είναι ο Κύριος πάνω σε όλη την ζωή. 
Αυτή η δεύτερη πληγή είναι η τιμωρία του Θεού που αποδίδεται σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου που, αντί ως δημιουργήματά Του να λατρεύσουν Κύριο τον Θεό, αντίθετα προσκύνησαν την εικόνα του Θηρίου, του εχθρού του Θεού, και έχυσαν το αίμα των αγίων. Αυτή η δεύτερη πληγή είναι επίσης η πιο κατάλληλη. O Θεός μας δείχνει ότι θα αφαιρέσει έτσι την αφθονία της φύσης από όσους δεν ευχαριστούν τον Κύριο για όλα τα δημιουργήματά Του που έγιναν από τον Θεό. 

Στίχοι 4-7: Και ο τρίτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των υδάτων· και έγεινεν αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα· Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο ων και ο ην και ο όσιος, διότι έκρινας ταύτα· επειδή αίμα αγίων και προφητών εξέχεαν, και αίμα έδωκας εις αυτούς να πίωσι· διότι άξιοι είναι. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα· Ναι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις σου.
Η τρίτη πληγή που θα μετατρέψει τους ποταμούς και τις πηγές των νερών σε αίμα, είναι πράγματι μια από τις πιο φοβερές πληγές. Αυτή η πληγή, που έρχεται ως τιμωρία για τις αμαρτίες όλων όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, θα μετατρέψει τις πηγές σε αίμα και θα κάνει αδύνατο για αυτούς να ζήσουν σε αυτή την γη. O Θεός θα μετατρέψει όλες τις πηγές και τους ποταμούς αυτής της γης σε αίμα. Αυτή η πληγή, επίσης, είναι τιμωρία που αποδίδεται στους ανθρώπους του κόσμου ως μισθός και καταδίκη για την στάση τους ενάντια στον Θεό, ο οποίος τους είχε δώσει το νερό, την ρίζα όλης της ζωής. 
Ο λόγος για τον οποίο θα φέρει ο Θεός αυτή την πληγή σε όσους στάθηκαν εναντίον Του, είναι επειδή φόνευσαν τους αγίους και τους προφήτες Του όταν ήταν σε αυτή την γη. Είναι αυτοί που όχι μόνο είχαν αρνηθεί να πιστέψουν στον Θεό ως Θεό αλλά και στάθηκαν εναντίον Του ενωμένοι με τον Αντίχριστο. 
Συντριμμένοι από την δύναμη του Αντιχρίστου, όσοι αντιστέκονται στην αγάπη του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, θα διώξουν και θα φονεύσουν τους πιο αγαπημένους αγίους του Θεού και τους υπηρέτες Του. Όσοι δεν πιστεύουν τώρα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο ο Κύριός μας έχει δώσει σε εμάς για να ελευθερώσει τους ανθρώπους αυτού του κόσμου από την αμαρτία, θα φονεύσουν πολλούς αγίους και προφήτες των έσχατων καιρών και θα χύσουν το αίμα τους. O Θεός, συνεπώς, θα χύσει την τρίτη πληγή Του σε αυτόν τον κόσμο όπου ζουν οι εχθροί Του, μετατρέποντας σε αίμα το νερό τους, την ρίζα όλης της ζωής, και καταστρέφοντάς τους με αυτό τον τρόπο. 
Αυτή είναι η δίκαιη κρίση του Θεού και για αυτό οι άγιοι στον αέρα θα χαρούν. Γιατί; Επειδή ο Θεός με την δίκαιη τιμωρία Του που αποδόθηκε στους εχθρούς που είχαν σκοτώσει τους αγίους, εκδικήθηκε τον θάνατο των αγίων Του. Έτσι, οι άγιοι και υπηρέτες του Θεού δεν πρέπει να φοβούνται αλλά αντίθετα θα υπερασπιστούν την πίστη τους στον Κύριο τον Θεό και όταν αντιμετωπίζουν το μαρτύριό τους θα αποβλέπουν προς τις υποσχέσεις του Θεού και την δύναμή Του. 

Στίχοι 8-9: Και ο τέταρτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ήλιον· και εδόθη εις αυτόν να καυματίση τους ανθρώπους με πυρ. Και εκαυματίσθησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και εβλασφήμησαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν.
Καθώς ο τέταρτος άγγελος εκχέει την φιάλη της τέταρτης πληγής στον ήλιο, οι άνθρωποι θα καούν από την θερμότητα του καψαλίσματός του μέχρι θανάτου. O Θεός θα φέρει την πληγή του καψίματος με την θερμότητα του ήλιου, σε όσους έχουν σταθεί ενάντια σε Αυτόν. Καθώς αυτή η γη είναι σε σωστή τροχιά γύρω από τον ήλιο, αν η γη παρεκκλίνει από αυτή την τροχιά και φτάσει πιο κοντά στον ήλιο έστω και ελάχιστο, όλοι οι κάτοικοί της θα καούν μέχρι θανάτου. Έτσι, όταν εκχυθεί αυτή η τέταρτη πληγή, οι άνθρωποι που ζουν ακόμα σε αυτή την γη θα υποφέρουν όλοι από το κάψιμο. 
Ακόμα όμως δεν θα μετανοήσουν για την αμαρτία της στάσης τους ενάντια στον Θεό. Γιατί; Επειδή αντιστεκόμενοι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ήταν ήδη προορισμένοι για καταστροφή. Συνεπώς, πρέπει όλοι τώρα να προετοιμάσουν την πίστη τους το συντομότερο δυνατό, που μπορεί να τους κάνει να ξεφύγουν από την οργή του Θεού. Αυτή η πίστη είναι να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για την σωτηρία τους. Για αυτό πρέπει ο καθένας να πιστέψει στην αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος. 

Στίχοι 10-11: Και ο πέμπτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον θρόνον του θηρίου· και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους, και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού διά τους πόνους αυτών και διά τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από των έργων αυτών.
Η πληγή της πέμπτης φιάλης θα φέρει σκοτάδι και πόνο. O Θεός θα εκχύσει αυτή την φιάλη της πέμπτης πληγής στον θρόνο του Αντιχρίστου, και θα φέρει την πληγή του σκοταδιού και του πόνου. Από αυτή την πληγή, οι άνθρωποι θα μασήσουν τις γλώσσες τους εξ αιτίας του πόνου και του βασανισμού. O Θεός θα φέρει με διπλάσια μεγάλο πόνο την εκδίκηση για τα βάσανα των αγίων από αυτούς. 
Με άλλα λόγια, ο Θεός θα τους κάνει να υποφέρουν, ακριβώς όπως πριν αυτοί είχαν κάνει τους αγίους να υποφέρουν. Και όμως θα βλασφημούν ακόμα τον Θεό και δεν θα μετανοήσουν, παρόλο που θα υποφέρουν από τις πληγές τους. Έτσι, θα λάβουν την αιώνια τιμωρία του καψίματος του άδη με φωτιά και θειάφι. 

Στίχος 12: Και ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Ευφράτην· και εξηράνθη το ύδωρ αυτού, διά να ετοιμασθή η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου.
Η πληγή της έκτης φιάλης που χύνεται από τον Θεό, είναι η πληγή της πείνας που θα στεγνώσει τον ποταμό Ευφράτη. Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει τον μέγιστο βασανισμό από αυτή την πληγή. Η πληγή της πείνας είναι η πληγή που φοβίζει καθέναν στην ζωή. Αυτή η πληγή, που θα χυθεί σε όσους απέρριψαν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, μας δείχνει πόσο πολλή μεγάλη είναι η τιμωρία για όσους απέρριψαν την αγάπη του Θεού και στάθηκαν ενάντια σε Αυτόν. Αργότερα, ο στρατός του Θεού του Ουρανού και ο στρατός του Σατανά αυτής της γης, θα διεξάγουν τον τελικό πόλεμο σε αυτό το πεδίο μάχης. O Σατανάς και οι οπαδοί του, όμως, θα συλληφθούν και θα καταστραφούν από τον Θεό. 

Στίχος 13: Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου.
Αυτός ο στίχος μας δείχνει ότι τα έργα όλων των ακαθάρτων πνευμάτων και των δαιμόνων προέρχονται από τα στόματα του Σατανά, του Θηρίου και του ψευδοπροφήτη. Τα έργα των δαιμόνων θα επικρατήσουν σε όλο τον κόσμο όταν πλησιάζει το τέλος του. Οι δαίμονες θα εξαπατήσουν τους ανθρώπους και θα τους οδηγήσουν στην καταστροφή τους, εκτελώντας θαυμάσια και σημεία μέσω του Σατανά, των ψευδοπροφητών και του Αντιχρίστου. O κόσμος των εσχάτων ημερών θα γίνει έτσι ένας κόσμος δαιμόνων. Αλλά ο κόσμος τους θα τερματιστεί με τις πληγές των επτά φιαλών που θα εκχυθούν από τον Ιησού Χριστό και από την δεύτερη έλευσή Του. 

Στίχος 14: διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος.
Τα πνεύματα των δαιμόνων θα υποκινήσουν τις καρδιές όλων των βασιλιάδων του κόσμου, να συγκεντρωθούν μαζί σε έναν τόπο για να πολεμήσουν ενάντια στον Θεό. Στον κόσμο των εσχάτων ημερών, η καρδιά όλων θα κυβερνηθεί από τα πνεύματα των δαιμόνων και θα μετατραπεί έτσι σε υπηρέτη του Σατανά που κάνει τα έργα του Διαβόλου. 

Στίχος 15: Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.
Ο Κύριος θα έρθει σε αυτόν τον κόσμο ως κλέφτης, και όσοι υπερασπίζονται την πίστη τους και κηρύττουν το ευαγγέλιό Του μέχρι την έκχυση των πληγών των επτά φιαλών θα ευλογηθούν πλούσια. O Κύριός μας λέει στους αγίους που ζουν στο κόσμο του τέλους, ότι πρέπει να ζήσουν με την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από Αυτόν, και να υπερασπιστούν αυτή την πίστη μέχρι την τελευταία ημέρα τους. Όσοι υπερασπίζονται την πίστη τους στον Κύριο, θα λάβουν μεγάλες ανταμοιβές από Αυτόν πριν από την έκχυση των πληγών Του των επτά φιαλών. O Κύριός μας θα έρθει σίγουρα πάλι να βρει εκείνους στους οποίους θα παραχωρήσει τις ευλογίες Του. 

Στίχος 16: Και συνήθροισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον εβραϊστί Αρμαγεδδών.
Η Βίβλος προφητεύει ότι ο τελικός πόλεμος μεταξύ του Σατανά και του Θεού θα διεξαχθεί σε έναν τόπο που ονομάζεται Αρμαγεδδών. Επειδή όμως ο Θεός είναι παντοδύναμος, θα θριαμβεύσει επάνω στον Σατανά και θα ρίξει το Θηρίο στην λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Σατανάς υπήρξε πάντα απατεώνας και πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας στον Κύριο σταθερά μέχρι την ημέρα που θα σταθούμε ενώπιον του Θεού. 

Στίχοι 17-21: Και ο έβδομος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τον αέρα· και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού από του θρόνου, λέγουσα· Ετελέσθη. Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί, και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός. Και διηρέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη, και αι πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού διά να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους· και εβλασφήμησαν οι άνθρωποι τον Θεόν διά την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα.
Καθώς ο Θεός εκχέει την πληγή της έβδομης φιάλης στον αέρα, βροντές και αστραπές θα ερημώσουν τον ουρανό, ενώ ένας μεγάλος σεισμός και μεγάλο χαλάζι, όμοια με τα οποία δεν έχουν φανεί ποτέ πριν, θα χτυπήσει αυτή την γη. Με αυτές τις καταστροφές, ο πρώτος κόσμος θα εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Μετά από αυτό, οι άγιοι θα ζήσουν με δόξα μαζί με τον Ιησού Χριστό σε αυτή την ανανεωμένη γη για τα επόμενα χίλια χρόνια. 
Όταν τα χίλια χρόνια περάσουν και έρθει ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης για τους αγίους, ο Θεός θα κάνει τον πρώτο κόσμο να εξαφανιστεί και θα δώσει στους αγίους τον δεύτερο ουρανό και την γη. Οι άγιοι θα βασιλέψουν τότε με τον Θεό σε αυτούς τους Νέους Ουρανούς και Νέα Γη για πάντα. Οι άγιοι πρέπει να πιστέψουν ότι πρόκειται να ζήσουν στην Χιλιετή Βασιλεία του Χριστού και να ζήσουν έπειτα για πάντα στην δόξα, στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη Του. Πρέπει να ζήσουν με αυτή την ελπίδα, περιμένοντας την επιστροφή του Κυρίου.