Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 17-1] (Αποκάλυψη 17:1-18) Η Κρίση της Πόρνης που Κάθεται σε Πολλά Νερά

( Αποκάλυψη 17:1-18 )
«Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας και ελάλησε μετ’ εμού, λέγων μοι· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα. Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής, και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον· 
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ, η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ιδών αυτήν, εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν. Και μοι είπεν ο άγγελος. Διά τι εθαύμασας; εγώ θέλω σοι ειπεί το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τας επτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα. Το θηρίον, το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι και μέλλει να αναβή εκ της αβύςου και να υπάγη εις απώλειαν· και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και ήναι. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν. Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ’ αυτών· και είναι επτά βασιλείς· οι πέντε έπεσαν και ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν έτι και όταν έλθη, ολίγον πρέπει να μείνη. Και το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος και είναι εκ των επτά και υπάγει εις απώλειαν. Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών. Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων και όσοι είναι μετ’ αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μοι λέγει· Τα ύδατα, τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθηται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσαι. Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτοι θέλουσι μισήσει την πόρνην και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν και τας σάρκας αυτής θέλουσι φάγει και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί. Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού και να γείνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γυνή, την οποίαν είδες, είναι η πόλις η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων».
 

Εξήγηση

Στίχος 1: Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε μετ’ εμού, λέγων μοι· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών,
Για να ερμηνευτεί και να γίνει κατανοητό το κεφάλαιο 17 είναι ουσιαστική η γνώση ποια είναι η πόρνη, ποια η γυναίκα και ποιο το Θηρίο της κύριας περικοπής. Η «πόρνη» στον στίχο 1 αναφέρεται στις παγκόσμιες θρησκείες, ενώ η «γυναίκα» αναφέρεται στον κόσμο. Το «Θηρίο», από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στον Αντίχριστο. Τα «πολλά νερά» αναφέρονται στις διδασκαλίες του Διαβόλου. Η φράση, «Ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών», μας λέει ότι ο Θεός θα κρίνει τις παγκόσμιες θρησκείες που κάθονται πάνω στις πολλές διδασκαλίες του Σατανά. 

Στίχος 2: μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής.
Η «πορνεία» αναφέρεται στην αγάπη αυτού του κόσμου και των πραγμάτων του, περισσότερο από την αγάπη του ίδιου του Θεού. Να κάνει κανείς είδωλα από τα πράγματα του κόσμου, και η λατρεία και η αγάπη τους ως θεών, στην πραγματικότητα είναι όλα πράξεις πορνείας. 
Η παραπάνω φράση, «μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης», σημαίνει ότι οι ηγέτες αυτού του κόσμου έχουν ζήσει τις ζωές τους μεθώντας με τις κοσμικές θρησκείες και ότι όλοι οι κοσμικοί άνθρωποι έχουν ζήσει επίσης μεθώντας με τέτοιες αμαρτίες που παρέχουν οι κοσμικές θρησκείες. 

Στίχος 3: Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα.
Η φράση, «γυναίκα καθημένην επί θηρίον κόκκινον», μας λέει ότι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου θα ενώσουν τις καρδιές τους με αυτή του Αντιχρίστου, για να διώξουν και να φονεύσουν τους αγίους. Μας δείχνει ότι οι κοσμικοί άνθρωποι θα καταλήξουν υπηρέτες του εχθρού του Θεού, κάνοντας τα έργα του Αντιχρίστου δεμένοι με αυτόν. Το Θηρίο είναι ο Αντίχριστος που αντιστέκεται στον Θεό. O Αντίχριστος κυβερνά πάνω σε πολλούς βασιλιάδες και βασιλεύει επίσης πάνω στα πολλά έθνη του κόσμου. 
Αλλά όντας αλαζόνας, ο Αντίχριστος δεν θα διστάσει να βλασφημήσει τον Θεό και να ξεστομίσει υπερήφανα λόγια. Θα βλασφημήσει τον Θεό εκφράζοντας αλαζονικά λόγια, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι ο Θεός ή ο Ιησούς Χριστός και θα υψώσει τον εαυτό του σαν θεό. Η δύναμή του, συνεπώς, θα φτάσει και θα βασιλέψει σε όλους τους βασιλιάδες του κόσμου και όλα τα έθνη του. 
Στη φράση, «έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα», τα «επτά κεφάλια» αναφέρονται στους επτά βασιλιάδες του κόσμου και τα «δέκα κέρατα» αναφέρονται στα έθνη του κόσμου. 

Στίχος 4: Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής.
Με την φράση, «η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας», η περικοπή μάς λέει ότι οι κοσμικές θρησκείες που συνωμοτούν με τον Αντίχριστο, θα τον νομίσουν ως βασιλιά τους. Έτσι, θα το θεωρήσουν απλά κατάλληλο να καταδικαστούν σε θάνατο όλοι όσοι αντιστέκονται σε αυτούς και να εφαρμόσουν στην πραγματικότητα τις σκέψεις τους μέσω των πράξεών τους ενάντια στους αγίους. 
Και για να παρουσιάσουν αυτόν τον κόσμο ως ένα αιώνιο βασίλειο ευτυχίας, θα στολίσουν όμορφα τους εαυτούς τους με του κόσμου το χρυσάφι, πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια. Αλλά η πίστη τους απλώς ενδιαφέρεται περισσότερο για το πόση ευχαρίστηση της σάρκας μπορούν να έχουν ζώντας σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή όταν ο Θεός κοιτάζει τους ανθρώπους αυτού του κόσμου βλέπει έναν κόσμο γεμάτο από τις ακαθαρσίες των αμαρτιών τους, όλοι φαίνονται ενώπιόν Του ως βδελύγματα. 

Στίχος 5: Και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον· ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ, Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Αν και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι του κόσμου θα προσπαθήσουν να στολιστούν σαν μια βασίλισσα, στην πραγματικότητα θα αποκαλυφθούν ως μια πόρνη. Αφενός, το όνομά της, «Βαβυλών η μεγάλη», μας δείχνει τον περήφανο, ειδωλολατρικό και καταπιεστικό χαρακτήρα της Πόρνης, ενώ η λέξη «μήτηρ», από την άλλη πλευρά, μας δείχνει ότι όλες οι δυνάμεις του Αντιχρίστου στην ιστορία έχουν προέλθει από τον ίδιο τον κόσμο και από κανέναν άλλον, και ότι ο κόσμος είναι η ρίζα όλων των ειδών ειδωλολατρίας και διαφθοράς. 
Αν και αυτός ο κόσμος στολίζεται με αστραφτερά και όμορφα κοσμήματα, ο Αντίχριστος που αντιστέκεται στον Θεό και εργάζεται στις καρδιές των ανθρώπων του κόσμου, θα λειτουργήσει ως μητέρα τους. Έτσι, ο Κύριος ο Θεός μας έχει αποφασίσει να τους καταστρέψει όλους με τις μεγάλες πληγές των επτά φιαλών Του. 

Στίχος 6: Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ιδών αυτήν, εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν.
Η λέξη «άγιοι» αναφέρεται στους ανθρώπους της πίστης σε όλη την ιστορία της εκκλησίας, που έχουν πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Η φράση «των μαρτύρων του Ιησού» αναφέρεται σε εκείνους μεταξύ των αγίων που έχουν δώσει μαρτυρία στην αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας τους, και που έχουν υποστεί μαρτύριο ειδικά για να υπερασπιστούν την πίστη τους. 
Αυτός ο στίχος υπογραμμίζει ότι αυτοί που θα διώξουν και θα φονεύσουν τους αγίους, δεν είναι άλλοι από τους θρησκευόμενους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Θα πράξουν τέτοια κακία ως η εμπροσθοφυλακή του Αντιχρίστου. 
Ο Ιωάννης εδώ λέει πως όταν είδε την γυναίκα, «εθαύμασε θαυμασμόν μέγαν». Αυτός ο κόσμος είναι πράγματι ένας περίεργος κόσμος. Οι άγιοι δεν έχουν κάνει τίποτα για να τον βλάψουν, και όμως αυτός ο κόσμος συντάσσεται με τον Αντίχριστο και φονεύει πολλούς από τους αγίους. Πώς θα μπορούσε αυτός ο κόσμος να μην είναι ξένος; Αυτά τα πράγματα θα εφαρμοστούν σίγουρα από τους ανθρώπους αυτού του κόσμου επάνω στους αγίους. Επειδή αυτός ο κόσμος είναι υπό τον έλεγχο του Αντιχρίστου, οι άνθρωποί του, ως υπηρέτες του, θα αρπάξουν τους αγίους και θα τους φονεύσουν. 
Συνεπώς, αυτοί θα φαίνονται πράγματι ξένοι προς εμάς. Όταν εμείς παρατηρούμε τους κοσμικούς ανθρώπους, δεν φαίνονται στην πραγματικότητα κάπως περίεργοι; Αφού οι άνθρωποι είναι πλασμένοι σύμφωνα με την μορφή του Θεού, πώς θα μπορούσαν να γίνουν υπηρέτες του Αντιχρίστου και να φονεύσουν ανθρώπους — μάλιστα όχι οποιονδήποτε άνθρωπο αλλά τους αμέτρητους ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό; Αυτό γίνεται επειδή αυτός ο κόσμος υπηρετεί τον Σατανά. 

Στίχος 7: Και μοι είπεν ο άγγελος. Διά τι εθαύμασας; εγώ θέλω σοι ειπεί το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τας επτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα.
Η «γυναίκα» εδώ αναφέρεται στους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι το Θηρίο που ονομάζεται Αντίχριστος, θα βασιλέψει σε όλους τους βασιλιάδες του κόσμου και τα έθνη του, και μέσω αυτών θα κάνει τα έργα του ενάντια στον Θεό, διώκοντας τους αγίους και σκοτώνοντάς τους. Η φράση «το μυστήριον του θηρίου» αναφέρεται στην ταυτότητα του Αντιχρίστου, που κινείται με την εντολή του Σατανά. Και αυτός θα μετατρέψει τα έθνη αυτού του κόσμου σε δικά του. 
Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, που συνωμοτούν με τον Αντίχριστο, θα καταλήξουν ως όργανα του Σατανά στην σφαγή μεγάλου αριθμού ανθρώπων του Κυρίου. Αυτός ο κόσμος και ο Αντίχριστος είναι τα όργανα του Σατανά, που προς το παρόν κρύβονται από τα μάτια μας. Όταν όμως περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης, θα σηκωθούν και θα φονεύσουν τους αγίους. 
Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τότε, πώς αυτό θα είναι δυνατό, όταν αυτός ο κόσμος έχει τόσους πολλούς ευσυνείδητους, μορφωμένους και έξυπνους ανθρώπους, από πολιτικούς και εκπαιδευτικούς μέχρι φιλοσόφους και διδάκτορες. Επειδή όμως ο κόσμος θα συνωμοτήσει με τον Αντίχριστο, όλα αυτά τα πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής των αγίων, θα γίνουν εφικτά. Έτσι, το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος θα παραδοθεί στον Αντίχριστο και θα δολοφονήσει τους αγίους είναι το κλειδί στην επίλυση του μυστηρίου του Αντιχρίστου. 

Στίχος 8: Το θηρίον, το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλλει να αναβή εκ της αβύςου και να υπάγη εις απώλειαν· και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και ήναι.
Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι ο Αντίχριστος βρέθηκε μεταξύ των βασιλιάδων των παλαιών καιρών και ότι, αν και δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο τώρα, θα βγει στον κόσμο στο μέλλον. Μας λέει ότι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου θα μείνουν κατάπληκτοι όταν δουν τον Αντίχριστο να φανερώνεται και να σκοτώνει τους αγίους. 
Ο Αντίχριστος θα πραγματοποιήσει τους σκοπούς του συμμετέχοντας στην πολιτική αυτού του κόσμου. Θα συνεχίσει να παραμένει μυστήριο στους ανθρώπους αυτού του κόσμου και όμως θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Επειδή θα αναλάβει τα πολλά πολιτικά, οικονομικά, ιδεολογικά και θρησκευτικά προβλήματα αυτού του κόσμου και όλα θα τα λύσει με την δυνατότητά του, πολλοί άνθρωποι θα τον νομίσουν και θα τον ακολουθήσουν ως τον Χριστό Ιησού που ήρθε πάλι στους έσχατους καιρούς. Συνεπώς, θα παραμένει θαυμαστός εμπρός στα μάτια των ανθρώπων του κόσμου. 

Στίχος 9: Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν. Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ’ αυτών.
Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι ο Αντίχριστος θα ορίσει τους νόμους του για να κυβερνήσει πάνω στους ανθρώπους του κόσμου και θα μετατρέψει αυτούς τους νόμους σε σύστημα διακυβέρνησης για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. O λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι του κόσμου θα ενωθούν μαζί, είναι για να έρθουν κάτω από την κυβέρνηση του Σατανά με την αποδοχή του χαράγματος του Αντιχρίστου και να αντισταθούν στον Θεό και τους αγίους Του, στηρίζοντας την εμπιστοσύνη τους στην δύναμη των νόμων που θέσπισε ο Αντίχριστος. 

Στίχος 10: και είναι επτά βασιλείς· οι πέντε έπεσαν, και ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν έτι, και όταν έλθη, ολίγον πρέπει να μείνη.
Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι οι βασιλιάδες που αντιστέκονται στον Θεό θα συνεχίσουν να προέρχονται από αυτόν τον κόσμο όπως ακριβώς συνέβαινε πριν. Όταν έρθει ο καιρός της τελικής μεγάλης Θλίψης, ένας ηγέτης αυτού του κόσμου θα παρουσιαστεί ως ο Αντίχριστος και θα κατασφάξει τους αγίους. Αλλά ο διωγμός αυτού του παγκόσμιου ηγέτη, που θα γίνει ο Αντίχριστος, θα διαρκέσει μόνο για λίγο· όσο επιτρέψει ο Θεός. 

Στίχος 11: Και το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά, και υπάγει εις απώλειαν.
Αυτό μας λέει ότι ο Αντίχριστος θα έρθει σε αυτόν τον κόσμο και θα παρουσιαστεί ως ο τελευταίος των βασιλιάδων του κόσμου. Όταν ο Αντίχριστος ξεχωρίσει από τους βασιλιάδες του κόσμου, πολλοί άνθρωποι του κόσμου θα τον ακολουθήσουν, δεδομένου ότι, λαμβάνοντας το πνεύμα του δράκου, θα ασκήσει δύναμη ως θεός και θα εκτελέσει σημεία και θαύματα. Οι υπηρέτες του Θεού και οι άγιοι επίσης θα σκοτωθούν από τον Αντίχριστο, όμως όλα αυτά θα διαρκέσουν μόνο για λίγο, όσο επιτρέψει ο Θεός. Όταν τελειώσουν αυτά τα πράγματα, ο Αντίχριστος θα δεθεί στην Άβυσσο και έπειτα θα ριχτεί στον φλογερό άδη, για να μην απελευθερωθεί ποτέ από εκεί. 

Στίχος 12: Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου.
Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι δέκα έθνη θα ενώσουν την δύναμή τους για να κυβερνήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά τα δέκα έθνη, που θα έχουν ενωθεί έτσι, θα έρθουν να επιβάλλουν την δύναμή τους πάνω στον κόσμο με τον Αντίχριστο για λίγο. Αλλά ο στίχος μάς λέει επίσης ότι αυτοί οι βασιλιάδες του κόσμου δεν έχουν λάβει ακόμα την βασιλεία που κυβερνιέται από τον Αντίχριστο. Στο εγγύς μέλλον, εντούτοις, οι βασιλιάδες του κόσμου θα βασιλέψουν με το Θηρίο για λίγο ως βασιλιάδες του σκοταδιού. Αλλά η βασιλεία τους θα διαρκέσει μόνο για λίγο, θα βασιλέψουν πάνω στην εξουσία του σκοταδιού μόνο για αυτή την μικρή χρονική περίοδο. 

Στίχος 13: Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών.
Όταν έρθει ο καιρός, οι βασιλιάδες αυτού του κόσμου θα μεταβιβάσουν όλη την δύναμη και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Εκείνη την εποχή, η Εκκλησία του Θεού, οι άγιοί της και οι υπηρέτες Του, θα διωχτούν πολύ από τον Αντίχριστο και θα υποστούν μαρτύριο. Αλλά ο Αντίχριστος ο ίδιος θα καταστραφεί από την δύναμη και την εξουσία του Ιησού Χριστού και το ξίφος του Λόγου του στόματός Του. 

Στίχος 14: Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ’ αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.
Αν και ο Σατανάς θα επιδιώξει να διεξάγει πόλεμο ενάντια στον Ιησού Χριστό, δεν θα έχει καμία αντιστοιχία με Αυτόν. Οι άγιοι, επίσης, θα τον νικήσουν στον αγώνα τους εναντίον του. O Κύριος θα δώσει στους αγίους την δύναμη για να πολεμήσουν ενάντια στον Αντίχριστο και να τον νικήσουν με την πίστη τους. Έτσι, οι άγιοι δεν θα φοβηθούν στον αγώνα τους ενάντια στον Αντίχριστο αλλά θα ζουν στους έσχατους καιρούς με ειρήνη και ηρεμία, με πίστη στον Κύριό και Θεό τους. Θα νικήσουν τότε τους εχθρούς τους με την πίστη τους στον Κύριο. 
Αυτή η νίκη των αγίων σημαίνει ότι θα υπερασπιστούν την πίστη τους και τελικά θα αρπαχθούν. Όταν έρθει αυτός ο καιρός, οι άγιοι θα νικήσουν τον Σατανά και τον Αντίχριστο αποδεχόμενοι το μαρτύριό τους, με την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και την ελπίδα τους για την Βασιλεία των Ουρανών, θα συμμετάσχουν στην ανάσταση και την αρπαγή τους, θα λάβουν την Νέα Βασιλεία του Χριστού και θα ζήσουν έκτοτε για πάντα στην δόξα. 

Στίχος 15: Και μοι λέγει· Τα ύδατα, τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθηται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσαι.
Οι κοσμικές θρησκείες έχουν εξαπατήσει και έχουν κυβερνήσει πάνω στους ανθρώπους όλων των εθνών με τις διδασκαλίες του Σατανά. Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι οι σατανικές διδασκαλίες που λειτουργούν μέσα στις κοσμικές θρησκείες έχουν διαπεράσει όλα τα έθνη και τις γλώσσες του κόσμου και ότι η επιρροή τους έχει φτάσει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε να φέρουν καταστροφή στις ψυχές των ανθρώπων. 

Στίχος 16: Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτοι θέλουσι μισήσει την πόρνην και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν, και τας σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί.
Ο στίχος εδώ μας λέει ότι τα έθνη αυτού του κόσμου θα ενωθούν με τον Αντίχριστο για να φονεύσουν και να καταστρέψουν τους θρησκευόμενους ανθρώπους του. Μας λέει, με άλλα λόγια, ότι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου και του Αντιχρίστου θα μισήσουν και θα κακομεταχειριστούν τους θρησκευόμενους ανθρώπους και θα εξολοθρεύσουν όλες τις θρησκείες από το πρόσωπο του κόσμου. Αν και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι παγκόσμια έχουν σκοτώσει τους αγίους πριν με την υποστήριξη του Αντιχρίστου, τώρα πρόκειται να καταστραφούν οι ίδιοι από τον Σατανά και τους κοσμικούς ανθρώπους. O Σατανάς, στο τέλος, θα χρησιμοποιήσει τις παγκόσμιες θρησκείες απλά για να τον ειδωλοποιήσουν ως θεό. 

Στίχος 17: Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού, και να γείνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού.
Αυτό μας λέει ότι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου θα δώσουν την βασιλεία και την δύναμή τους στον Σατανά. Έτσι, θα γίνουν οι άνθρωποι του Αντιχρίστου, καθώς εθελοντικά θα λάβουν το χάραγμά του, θα υπερηφανεύονται που είναι υπηρέτες του και θα δολοφονούν επίσης όσους αρνούνται να λάβουν το χάραγμά του. Εντούτοις, ο διωγμός στους αγίους θα επιτραπεί μόνο στην διάρκεια του χρόνου που έχει επιτρέψει ο Λόγος του Θεού. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αντίχριστος θα χύσει όλη την κακία της καρδιάς του και θα σταθεί φανερά ενάντια στον Θεό και τους αγίους Του. 

Στίχος 18: Και η γυνή, την οποίαν είδες, είναι η πόλις η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων.
Ο Θεός εδώ μας λέει ότι αυτός ο κόσμος θα καθιερώσει ένα νέο σύστημα νόμων για να κυβερνήσει και να ελέγχει τους βασιλιάδες του, και ότι οι βασιλιάδες του κόσμου θα κυβερνηθούν μέσα στα όρια αυτών των νέων νόμων. Η ανώτατη δύναμη αυτού του κόσμου θα βασιλέψει σε όλους τους βασιλιάδες του κόσμου, σαν να ήταν ένα πρόσωπο. O κόσμος, με άλλα λόγια, θα κάνει νόμους που θα δεσμεύουν στενά όλους τους βασιλιάδες και θα γίνει ως θεός που κυβερνά πάνω τους. 
Η «μεγάλη πόλις» αναφέρεται στο πολιτικό ίδρυμα μέσω του οποίου θα βασιλέψει ο Αντίχριστος. Καθένας σε αυτόν τον κόσμο θα καταλήξει να υπηρετήσει το κέντρο αποφάσεων του κόσμου, που τους έχει δώσει ο Θεός, σαν να ήταν ο ίδιος ο θεός και θα κυβερνηθεί από αυτό. Έτσι θα καταστραφούν οι άνθρωποι, επειδή έγιναν υπηρέτες του Σατανά. 
Στον Ψαλμό 49:20 μας λέει, «Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ωμοιώθη με τα κτήνη τα φθειρόμενα». Έτσι, οι άνθρωποι αυτού του κόσμου πρέπει να γνωρίζουν προκαταβολικά ποιο είναι το σχέδιο του Σατανά, να πιστέψουν τώρα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που κηρύττεται από τους αγίους αυτής της εποχής και με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν από την κατάρα να μετατραπούν σε υπηρέτες του Σατανά και, αντίθετα, να ζήσουν ντυμένοι με την ευλογία της αιώνιας Βασιλείας του Θεού ως λαός Του.