Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 17-2] (Αποκάλυψη 17:1-18) Ας Συγκεντρώσουμε την Προσοχή μας στο Θέλημά Του

( Αποκάλυψη 17:1-8 )

Στην Αποκάλυψη 17:1-5 λέει, «Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε μετ’ εμού, λέγων μοι· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα. Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής, και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον·
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ, Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ».
Η πόρνη στην παραπάνω περικοπή αναφέρεται στους θρησκευόμενους αυτού του κόσμου και μας λέει ότι έχουν ικανοποιηθεί με υπερβολικές πολυτέλειες με τα πράγματα του κόσμου και της υλικής αφθονίας. Στολίστηκαν με κάθε είδος πολυτέλειας, με χρυσά περιδέραια και διαμαντένια σκουλαρίκια, και έβαλαν όλα τα είδη αρωματικών λαδιών. Η περικοπή μάς λέει ότι στο χέρι της ήταν ένα χρυσό ποτήρι, και ότι αυτό ήταν γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της. Αυτό έδειξε ο Θεός στον Ιωάννη. 
Αυτό που μας λέει αυτή η περικοπή είναι ότι ο Σατανάς επηρεάζει με τεχνάσματα τις ψυχές των ανθρώπων και επιδιώκει να τους κάνει να παραδοθούν σε αυτόν έχοντας μεθύσει με τα πράγματα του κόσμου. Όλοι οι βασιλιάδες του κόσμου, επίσης, έχουν μεθύσει με τα πράγματα του κόσμου από τον Σατανά. Έτσι, ο καθένας σε αυτή την γη μεθά με το κρασί της παγκόσμιας πορνείας. 
Ο Σατανάς επιτυγχάνει τους στόχους του όταν οι άνθρωποι μεθούν με την παλίρροια αυτού του κόσμου, τις ευχαριστήσεις του και την υλική του πλεονεξία. Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος του είναι να εμποδιστούν οι άνθρωποι να κοιτάξουν προς τον Θεό, για αυτό ο Σατανάς μεθά τις ψυχές τους με τα υλικά πράγματα του κόσμου. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια. 
Δεν υπάρχει κανένας σε αυτόν τον κόσμο που δεν θα πέσει στην υλιστική παγίδα. O καθένας πέφτει στον υλισμό. Οι μοντέρνες τάσεις αυτού του κόσμου, όλες χρησιμοποιούνται και οδηγούνται από τον Σατανά. O καθένας σκέφτεται ότι έχει το μοναδικό του στυλ. Αλλά πίσω από αυτό βρίσκεται ένας χειριστής και αυτός ο χειριστής δεν είναι άλλος από τον Σατανά. Για αυτό δεν πρέπει να ζούμε βυθισμένοι στον υλισμό αλλά, αντίθετα, να ζούμε ποτισμένοι με τον Λόγο Του και να κάνουμε τα έργα του Θεού. 
Ο Λόγος της Αποκάλυψης, που αποκαλύπτει σε εμάς ο Θεός μέσω του αποστόλου Ιωάννη, είναι η αλήθεια. Τι, λοιπόν, προσπαθεί να μας πει ο Θεός με αυτόν τον Λόγο; Ο Κύριός μας, μας λέει ότι δεν πρέπει να ποτιστούμε από αυτόν τον κόσμο αλλά, αντίθετα, να σταθούμε εναντίον του. Με άλλα λόγια, λέει σε εμάς, τους αγίους, να σκεφτούμε και να πιστέψουμε στον Θεό με τις καρδιές μας. 
Στην 1 Επιστολή Ιωάννου 2:15 λέει, «Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ». Όταν οι καρδιές μας αγαπούν τα υλικά πράγματα του κόσμου, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει στις καρδιές μας. Αλλά όταν οι καρδιές μας απορρίπτουν τα πράγματα του κόσμου, τότε ο Θεός θα κατοικήσει στις καρδιές μας. Δεν πρέπει να ζήσουμε την ζωή μας ποτισμένοι από τα υλικά πράγματα του κόσμου. Μόνο όταν συλλογιζόμαστε τον Λόγο του Κυρίου μας και τους σκοπούς Του, μπορούμε να πράττουμε σωστά. 
Μπορούμε να αλλάξουμε τις σκέψεις μας οποιαδήποτε στιγμή. Όταν τα πράγματα του κόσμου προσπαθούν να εισέλθουν στις καρδιές μας, πρέπει πάντα να τα απορρίψουμε. Μπορούμε έπειτα να διώξουμε όλα τα ακάθαρτα πράγματα του κόσμου από τις καρδιές μας και οι καρδιές μας να αλλάξουν σύντομα σε καρδιές του Κυρίου μας. Τι θέλει από μας ο Κύριός μας; Και τι μας λέει να κάνουμε; Για να σιγουρευτούμε ότι θα φυτρώσουν στις καρδιές μας τέτοιες ευσεβείς σκέψεις, πρέπει να σβήσουμε τα κοσμικά πράγματα από τις καρδιές μας. 
Ο Θεός μάς έχει δώσει τόσες πολλές ευλογίες, και τώρα συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στους ανθρώπους ολόκληρου του κόσμου για το υπόλοιπο των ημερών που μας απομένουν. Συνεπώς, δεν εγκαταλείπουμε την σκοπιά μας και συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στο θέλημά Του. Με την σκέψη στα πνευματικά έργα, μπορούμε να διώξουμε τα πράγματα του κόσμου που βρίσκονται στις καρδιές μας. 
Οι άγιοι πρέπει να αποβάλλουν τα πράγματα του κόσμου. Έως ότου έρθει πάλι ο Κύριος, πρέπει να ζήσουμε τις χριστιανικές ζωές μας με πίστη. Πρέπει να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μάς έχει επιφορτίσει για το υπόλοιπο της ζωής μας, έως ότου σταθούμε ενώπιόν Του. Και πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο και να ζήσουμε με πίστη, κάνοντας όποια έργα μας επιτρέπει να κάνουμε.