Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-26] (Έξοδος 26:15-30) Η πνευματική έννοια των ασημένιων υποστηριγμάτων που χρησιμοποιούνταν στην Σκηνή του Μαρτυρίου

(Έξοδος 26:15-30)
«Και θέλεις κάμει διά την σκηνήν σανίδας εκ ξύλου σιττίμ ορθίας· δέκα πηχών το μήκος της μιας σανίδος, και μιας πήχης και ημισείας το πλάτος της μιας σανίδος. Δύο αγκωνίσκοι θέλουσιν είσθαι εις την μίαν σανίδα αντικρύζοντες προς αλλήλους· ούτω θέλεις κάμει εις πάσας τας σανίδας της σκηνής. Και θέλεις κάμει τας σανίδας διά την σκηνήν, είκοσι σανίδας από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν. και υποκάτω των είκοσι σανίδων θέλεις κάμει τεσσαράκοντα υποβάσια αργυρά· δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος διά τους δύο αγκωνίσκους αυτής, και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος διά τους δύο αγκωνίσκους αυτής. Και διά το δεύτερον μέρος της σκηνής το προς βορράν, θέλεις κάμει είκοσι σανίδας. και τα τεσσαράκοντα αυτών υποβάσια αργυρά, δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος, και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και διά τα όπισθεν μέρη της σκηνής τα προς δυσμάς θέλεις κάμει εξ σανίδας. Θέλεις κάμει και δύο σανίδας διά τας γωνίας της σκηνής εις τα όπισθεν μέρη·και θέλουσιν ενωθή κάτωθεν και θέλουσιν ενωθή ομού άνωθεν δι’ ενός κρίκου· ούτω θέλει είσθαι δι’ αυτάς αμφοτέρας· διά τας δύο γωνίας θέλουσιν είσθαι. και θέλουσιν είσθαι οκτώ σανίδες και τα αργυρά υποβάσια αυτών, δεκαέξ υποβάσια· δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και θέλεις κάμει μοχλούς εκ ξύλου σιττίμ· πέντε διά τας σανίδας του ενός μέρους της σκηνής, και πέντε μοχλούς διά τας σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής, και πέντε μοχλούς διά τας σανίδας του μέρους της σκηνής διά το πλάγιον το προς δυσμάς. και ο μέσος μοχλός, ο εν τω μέσω των σανίδων, θέλει διαπερά απ’ άκρου έως άκρου. Και τας σανίδας θέλεις περικαλύψει με χρυσίον και τους κρίκους αυτών θέλεις κάμει χρυσούς, διά να ήναι θήκαι των μοχλών. και θέλεις περικαλύψει τους μοχλούς με χρυσίον. Και θέλεις ανεγείρει την σκηνήν κατά το σχέδιον αυτής το δειχθέν εις σε επί του όρους.»
 
 
Οι σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου όπου κατοικούσε ο Θεός, ήσαν όλες επιστρωμένες με χρυσό. Για να σταθεί όρθια κάθε σανίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός είπε στον Μωυσή να κάνει δύο ασημένια υποστηρίγματα. Η πνευματική έννοια της τοποθέτησης δύο ασημένιων υποστηριγμάτων κάτω από κάθε σανίδα είναι η εξής. Στην Αγία Γραφή ο χρυσός αναφέρεται στην πίστη που δεν αλλάζει με το χρόνο. Το ότι αυτά τα ασημένια υποστηρίγματα που τοποθετούνταν κάτω από τις σανίδες ήσαν επιστρωμένα με αυτό το χρυσό, σημαίνει ότι ο Θεός μάς έδωσε δύο δώρα που εγγυώνται τη σωτηρία μας. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς ολοκλήρωσε τη σωτηρία μας από την αμαρτία με το να βαπτιστεί και να χύσει το αίμα Του.
Αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για εμάς να λάβουμε αυτή την πίστη σαν καθαρό χρυσάφι που μας επιτρέπει να γίνουμε λαός του Θεού και μέρος της Βασιλείας Του, είναι η πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που ο Θεός μάς έχει δώσει για να σβήσει όλες τις αμαρτίες μας, είναι το δώρο της πίστης που είναι απολύτως απαραίτητο για εμάς. Επειδή δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε καθημερινά και να κατευθυνόμαστε στον άδη, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τις αμαρτίες μας με τις δικές μας προσπάθειες, τη δύναμη ή τη θέληση.
Για να σβήσουμε όλες τις αμαρτίες μας, αντί να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, πρέπει να πιστέψουμε μόνο στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και μόνο τότε μπορούμε να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Είναι σωστό για μας να πιστέψουμε με ευγνωμοσύνη ότι ο Κύριος μας έδωσε το δώρο της σωτηρίας μέσω της ευαγγελικής Αλήθειας του ύδατος και του Πνεύματος. Όταν πιστεύουμε στο δώρο της σωτηρίας που απαρτίζεται από αυτά τα δύο συστατικά του ευαγγελίου, βλέποντας αυτή την πίστη μας ο Θεός μας κάνει τέλειο λαό Του. Επομένως, αν εξακολουθείτε να έχετε αμαρτία στην καρδιά σας, θα πρέπει να σωθείτε εντελώς πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Θεός ως δώρο Του για να μας σώσει.
Πολλοί άνθρωποι που ζουν σε αυτό τον κόσμο θέλουν να γίνουν λαός του Θεού. Για να γίνουμε λαός του Θεού, πρέπει πρώτα να μελετήσουμε τους εαυτούς μας με το φως του Λόγου του Θεού και να εξετάσουμε ανάλογα τον εαυτό μας. Στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, που δεν έχουν τίποτε να δικαιολογηθούν ακόμα κι αν έπρεπε να καταδικαστούμε για τις αμαρτίες μας. Είμαστε αυτοί που αμαρτάνουν καθημερινά κατά του νόμου. Ο αληθινός εαυτός μας είναι τέτοιος που δεν μπορούμε παρά να ζήσουμε τη ζωή μας ποτισμένοι με αδικία και αμαρτία, περιμένοντας την κρίση μας. Με αυτό δεδομένο, πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε λαός του Θεού; Πρέπει να αντιληφθούμε την ανάγκη να λάβουμε τα δύο δώρα της σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός για να μπορέσουμε να γίνουμε δικός Του λαός.
Για μας ο Κύριος είναι ο Σωτήρας που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς Χριστός από τον Ιωάννη και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό, μάς έσωσε εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορεί να γίνει λαός του Θεού χωρίς να πιστεύει σε αυτή την αλήθεια.
Με αυτά τα δύο δώρα της σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός, μπορούμε να γίνουμε πραγματικά λαός Του. Ότι έχουμε γίνει παιδιά του Θεού δεν οφείλεται διόλου στις δικές μας καλές πράξεις. Ότι έχουμε σωθεί και ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες μας και όλη την καταδίκη της αμαρτίας, είναι απόλυτα εφικτό μέσα από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα που έχυσε. Με άλλα λόγια, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχουμε γίνει παιδιά του Θεού. Η πίστη μας που είναι σαν καθαρό χρυσάφι, έχει επιτευχθεί με τη λήψη αυτών των δώρων του Θεού.
Κατά την κατασκευή της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός έβαλε δύο ασημένια υποστηρίγματα κάτω από κάθε σανίδα. Αυτή η αλήθεια μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη Ποταμό, και σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας μεταφέροντας αυτές τις αμαρτίες στο Σταυρό και πέθανε εκεί. Το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό είναι τα δώρα της οριστικής άφεσης των αμαρτιών.
Εσύ κι εγώ που ζούμε σε αυτή την εποχή, πρέπει να γνωρίζουμε τους αμαρτωλούς εαυτούς μας. Και όσοι γνωρίζουν τους εαυτούς τους ενώπιον του Θεού πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, επειδή ο Κύριος πραγματικά ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες τους με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό, τους έσωσε από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη τους. Όταν πιστεύουμε στο δώρο της σωτηρίας και έτσι λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, τότε γινόμαστε τα παιδιά του Θεού ενώπιόν Του. Επειδή ο Κύριος μας έσωσε με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού, έχουμε ελευθερωθεί από την αμαρτία· αν δεν το είχε κάνει, δεν θα μπορούσαμε ποτέ μόνοι μας να ελευθερώσουμε τους εαυτούς μας εντελώς από την αμαρτία. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε παρά να πιστεύουμε και να ομολογούμε ότι είναι 100% με τη χάρη του Θεού, που εσείς και εγώ έχουμε γίνει λαός του Θεού και οι δίκαιοι. Τα ασημένια υποστηρίγματα για τις σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου μάς δείχνουν ότι η άφεση των αμαρτιών μας είναι εντελώς δώρο του Θεού που εκπληρώθηκε με το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα. Επειδή ο Θεός μάς έχει παραχωρήσει τη χάρη της λύτρωσης με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, μπορούμε να είμαστε πλήρως σωσμένοι με την πίστη. Μόνο εκείνοι που είναι φτωχοί στο πνεύμα, οι οποίοι παραδέχονται ότι είναι προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών τους, είναι κατάλληλοι για να λάβουν τη σωτηρία του Θεού, που προσφέρθηκε με το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα. Μόνο εκείνοι που θλίβονται και θρηνούν για τον εαυτό τους επειδή προορίζονται για τον άδη, έχουν τα προσόντα για να λάβουν το δώρο της σωτηρίας που έχει δώσει ο Θεός. Εκείνοι που πιστεύουν στην αλήθεια που φανερώνεται με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που ο Θεός Πατέρας έχει δώσει μέσω του Ιησού Χριστού, μπορούν να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους για να γίνουν τα παιδιά του Θεού. Μόνο όσοι λάβουν το δώρο της σωτηρίας που έδωσε ο Κύριος, μπορούν να απολαύσουν όλες τις ευλογίες του Θεού. Αυτό είναι ένα προσόν που μπορεί να επιτευχθεί μόνο από εκείνους που ξέρουν ότι είναι προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών τους και να ζητήσουν από τον Θεό το έλεός Του. Αυτό ισχύει πράγματι.
Το ότι έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας, είναι το δώρο της σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός. Γι’ αυτό στην Επιστολή προς Εφεσίους 2:8 λέει, «κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι». Το ότι έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, επίσης είναι επειδή έχουμε πιστέψει σε αυτό το δώρο της σωτηρίας. Με αυτό δεδομένο, γιατί μπορούμε να περηφανευόμαστε; Αντί να περηφανευόμαστε, δεν μπορούμε παρά μόνο να δοξάζουμε τον Θεό ομολογώντας ότι δεν είμαστε εμείς αλλά είναι ο Θεός που μας έχει σώσει. Ειλικρινά μιλώντας, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας, αν δεν μας έσωζε ο Θεός με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό. Η αλήθεια που περιέχεται στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και λεπτά υφασμένο λινό γίνεται με τη δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Αποκαλύπτει την Αλήθεια της σωτηρίας ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σ’ αυτή τη γη, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με μιας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη Ποταμό (Κατά Ματθαίον 3:13-17), πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Επειδή η χάρη με την οποία μας έσωσε ο Θεός είναι τόσο τέλεια, είναι περισσότερο από αρκετή για να κάνει εμάς που είμαστε ανεπαρκείς στη σάρκα και γεμάτοι αμαρτία, τέλειους με την πίστη, για να μας στήσει σαν τους στύλους της Βασιλείας του Θεού και να μας μετατρέψει σε λαό της Βασιλείας Του.
 
 
Δεν γνωρίζετε ακόμα ποιοι είστε πραγματικά, παρ’ όλο που πιστεύετε στον Ιησού;
 
Σήμερα εκατοντάδες τηλεοπτικά κανάλια είναι διαθέσιμα για θέαση από την καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση. Λειτουργώντας επί 24 ώρες την ημέρα, αυτά τα κανάλια έχουν τα δικά τους προγράμματα και συναρπάζουν τους θεατές συνεχώς. Μεταξύ αυτών των καναλιών, τα πιο εμπορικά επιτυχημένα πάνω απ’ όλα ειδικευμένα κανάλια είναι εκείνα των ενηλίκων (πορνό). Υπάρχουν πολλά τέτοια κανάλια ενηλίκων, όπου είναι διαθέσιμα για προβολή όλα τα είδη πορνογραφικού υλικού απλά κάνοντας ζάπινγκ ανάμεσα στα κανάλια. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι αυτής της ηλικίας παρακολουθούν τέτοιες πορνογραφικές ταινίες. Το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούν πια τις άσεμνες συμπεριφορές τους ως αμαρτία.
Εντούτοις, η Βίβλος υπογραμμίζει ότι πορνείες, μοιχείες και ακολασία, που βγαίνουν από κάθε άνθρωπο, είναι σαφώς αμαρτίες (Κατά Μάρκον 7:21-23). Δεν είμαστε, όλοι λοιπόν γεμάτοι με αμαρτία; Ο Θεός επανειλημμένως λέει ότι οι εγγενείς ιδιότητές μας είναι αμαρτωλές, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και ότι η αμαρτία φέρνει το θάνατο όταν ωριμάσει πλήρως. Αλλά το παραδεχόμαστε πραγματικά αυτό; Πώς γίνεται; Μπορούμε να ξεφύγουμε από τις ιδιότητες της αμαρτίας που είναι εγγενείς σε μας, κλείνοντας τα μάτια μας και τα αυτιά μας; Δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε όλα τα είδη αμαρτίας με τη φαντασία του μυαλού και των σκέψεών μας. Αδιάφορο πόσο πολύ εμείς οι ίδιοι λέμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτές τις αμαρτίες, και αδιάφορο πόσο σκληρά προσπαθούμε να το πράξουμε, όλα είναι μάταια. Στην πραγματικότητα, η σάρκα μας είναι τέτοια ώστε όχι μόνο δεν μπορούμε να γίνουμε ποτέ τέλειοι άγιοι που δεν διαπράττουν κάποια σαρκική αμαρτία, αλλά έχουμε πραγματικά έλξη προς την αμαρτία χωρίς επιθυμία να απομακρυνθούμε από αυτήν. Η σάρκα και οι καρδιές των ανθρώπων είναι πάντα μακριά από τα πράγματα που είναι άγια, και είναι αλήθεια ότι όχι μόνο θέλουν να είναι κοντά στην αμαρτία αλλά θέλουν να διαπράττουν ακόμα μεγαλύτερες αμαρτίες.
Καθένας από εμάς είναι μια μάζα αμαρτίας και ανομιών. Είμαστε συνεπώς σε παρακμή της θεμελιώδους ουσίας μας. Οι αισχρότητες που μπορεί να έχουμε δει καταγράφονται με φωτιά στις μνήμες μας για πολύ καιρό, και τα απομεινάρια τους συνεχίζουν να διαταράσσουν το μυαλό μας. Αυτό συμβαίνει επειδή η καρδιά του κάθε ανθρώπου δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια μάζα αμαρτίας στη θεμελιώδη ουσία της. Ως εκ τούτου, πρέπει να παραδεχθούμε ειλικρινά αυτά τα γνωρίσματα του εαυτού μας ενώπιον του Θεού ως μάζες από αμαρτία. Και είναι σοφό για μας να αναγνωρίσουμε ότι προοριζόμαστε για τον άδη από τη δίκαιη κρίση του Θεού και να ζητήσουμε τη σωτηρία μας. Μήπως ο Ναπολέων Βοναπάρτης δεν είπε, «Η λέξη ΄΄αδύνατο΄΄ βρίσκεται μόνο στο λεξικό των ανόητων;» Πολλοί Χριστιανοί προσπαθούν να προβάλλουν τη δική τους δικαιοσύνη, ωσάν να μπορούν να αποφύγουν να αμαρτάνουν μόνοι τους. Αλλά αυτό είναι σαν να βάζεις μια μεγάλη πρόκληση εναντίον του Θεού. Μια τέτοια προκλητική πίστη τους αφήνει κολλημένους ως κακούς που αρνούνται να δεχτούν τη δικαιοσύνη του Θεού και απορρίπτουν ακόμα και την αγάπη της σωτηρίας που μας έχει δοθεί.
Θεωρείτε τον εαυτό σας τόσο καλό; Πιστεύετε ότι από μόνοι σας έχετε μια ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που δεν μπορεί να ανεχθεί καμία εντελώς αδικία, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε οποιαδήποτε μορφή; Νομίζετε ότι είστε κάπως δίκαιοι ενώπιον του Θεού, μόνο και μόνο επειδή μπορείτε να τηρείτε τις εντολές του Θεού στην καρδιά σας κάθε μέρα και προσπαθείτε να υπακούετε συνέχεια στις ζωές σας; Αν κάποιος δεν γνωρίζει το δώρο και τη χάρη της σωτηρίας που ο Θεός του έχει δώσει, και απλά προσπαθεί να ενεργήσει δίκαια παρ’ όλο που η καρδιά του παραμένει αμαρτωλή, το μόνο που κάνει είναι απλώς να προσποιείται ότι είναι δίκαιος με τη δικαιοσύνη της ακαθαρσίας των ανθρώπων. Η καλοσύνη τέτοιων ανθρώπων δεν μπορεί να τους επιτρέψει να γίνουν στύλοι του Οίκου του Θεού και είναι απλά μια άχρηστη μάζα αμαρτίας.
Στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, πολλοί μαθαίνουν τις διδασκαλίες του Κομφούκιου από τη γέννησή τους, και έτσι προσπαθούν πολύ σκληρά να εφαρμόσουν αυτές τις διδασκαλίες στην πράξη. Στη Δύση, από την άλλη πλευρά, ο Καθολικισμός και ο Προτεσταντισμός έχουν κυριαρχήσει στο θρησκευτικό τοπίο, και έτσι πολλοί Δυτικοί έχουν προσπαθήσει σκληρά για να τηρήσουν το Νόμο του Θεού. Αλλά, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, είτε από την Ανατολή ή από τη Δύση, όταν στέκονται ενώπιον του Θεού και απογυμνώνουν τον αληθινό τους εαυτό, και εκείνοι που προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Κομφούκιου και όσοι επιθυμούν να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, είναι μόνο μάζες αμαρτίας και σπέρμα κακοποιό. Τα ανθρώπινα όντα είναι άδικοι, γεμάτοι κηλίδες, και μάζες αμαρτίας, φτιαγμένοι από χώμα και ακαθαρσία. Ακόμα και οι καλοί άνθρωποι που έχουν κάνει καλά έργα όχι για την αναγνώριση αλλά από τις ειλικρινείς καρδιές τους, και οι οποίοι πράγματι δεν αρέσκονται να λαμβάνουν έπαινο για τις καλές πράξεις τους, δεν μπορούν να ξεφύγουν από το γεγονός ότι, όταν η θεμελιώδης ουσία τους αποκαλύπτεται ενώπιον του Θεού, είναι μάζες από αμαρτία και σπέρματα κακοποιά. Επειδή η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ένα μεγάλο κακό ενώπιον του Θεού, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από την καταδίκη της αμαρτίας αν δεν αναγνωρίζουν την τιμωρία τους και δεν αποδεχθούν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που είναι η αγάπη του Θεού. Εμπρός στον Θεό, όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να μετατραπούν σε οποιαδήποτε καλοσύνη και η θέληση της ανθρωπότητας απλώς είναι ακάθαρτη ενώπιόν Του. Ο θεμελιώδης χαρακτήρας του ανθρώπου δεν είναι παρά χώμα, ξύλο και χαλκός. Τα ανθρώπινα όντα είναι ένα είδος ξύλου που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην είσοδο του Οίκου του Θεού αν πρώτα δεν καλυφθεί με χρυσό. Και χωρίς τη χάρη της λύτρωσης που δόθηκε από τον Θεό, δεν είναι τίποτε περισσότερο από χαλκός που δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίσει την δοκιμασία της φωτιάς. Αν δεν πιστεύουμε στο δώρο της σωτηρίας, ότι ο Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας βαπτίστηκε με τη μορφή της τοποθέτησης των χεριών και έχυσε αίμα μέχρι θανάτου, θα παραμείνουμε αμαρτωλοί. Ως εκ τούτου, όσοι δεν ξέρουν ότι είναι κακά όντα ενώπιον του Θεού και δεν έχουν λάβει το δώρο του Θεού για να σωθούν, είναι πραγματικά αξιολύπητοι.
Πριν γνωρίσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, η δική μας δικαιοσύνη είχε γίνει το πρότυπο της ζωής μας. Και εγώ, επίσης, ήμουν έτσι όταν δεν ήξερα το δώρο της σωτηρίας του Θεού και δεν είχα πραγματική πίστη. Στην πραγματικότητα, δεν είχα καμία δική μου δικαιοσύνη αλλά εξακολουθούσα να νομίζω τον εαυτό μου αξιοπρεπή. Έτσι, από την παιδική μου ηλικία, υπήρξαν πολλές φορές που δεν μπορούσα να ανεχθώ την αδικία και πάλευα με τους ανθρώπους με τους οποίους δεν ταίριαζα. Η φιλοσοφία μου στη ζωή ήταν να ζήσω σωστά και δίκαια, δεδομένου ότι γεννήθηκα μόνο μία φορά και θα πεθάνω μόνο μία φορά. Η σκέψη μου ήταν, «Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να ζήσω μια ζωή άνευ αξίας όπως αυτή, να μην κάνω τίποτε άλλο παρά να τρώω. Αν αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής, τότε δεν υπάρχει καμία διαφορά αν πεθάνω τώρα ή ζήσω για άλλα 50 χρόνια. Ζώντας έτσι, είναι βαρετό και αηδιαστικό. Ζώντας χωρίς κανένα νόημα χωρίς κανένα σκοπό και ανίκανος να κάνω κάτι δίκαιο χωρίς αξία στη ζωή, αυτό είναι ίδιος ο άδης. Τι άλλο είναι ο άδης μετά από όλα αυτά; Για έναν άνθρωπο το να ζήσει σαν γουρούνι, μόνο να τρώει και να γεμίζει την κοιλιά του κάθε μέρα μέχρι να πεθάνει, είναι ο άδης της ταπείνωσης». Έτσι, επειδή είχα αποτύχει να δω τον εαυτό μου ενώπιον του Θεού, ήμουν γεμάτος φαρισαϊσμό. Γι’ αυτό θεωρούσα τον εαυτό μου καλύτερο από τους άλλους και προσπαθούσα σκληρά να ζήσω δίκαια.
Αλλά πράγματι, δεν ήμουν παρά μια απλή μάζα από αμαρτία απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ήμουν κάποιος που θα μπορούσε να τηρήσει έστω και μία από τις 613 εντολές του Νόμου, για να μην αναφέρω τις Δέκα Εντολές. Το γεγονός ότι είχα θέληση να τις τηρήσω ήταν από μόνο του μία πράξη αδικίας που επαναστατούσε εναντίον του Λόγου του Θεού, που δηλώνει, "Είστε κακοποιά όντα που δεν μπορείτε παρά να διαπράττετε αμαρτία που στέκεστε ενάντια στον Θεό". Όλη η δικαιοσύνη της ανθρωπότητας αποκαλύπτεται να είναι μόνο αδικία ενώπιον του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι τα ανθρώπινα όντα απλά δεν μπορούν να είναι δίκαιοι. Στην πραγματικότητα, αυτή η σημερινή εποχή είναι η τελευταία εποχή που το μέλλον της σαρώνεται από μια κουλτούρα παρακμής και διαφθοράς και διαποτίζεται από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι η σάρκα μας είναι συνεχώς κυριευμένη από τέτοια ακόλαστα και άσεμνα αμαρτήματα, και ότι συνεχώς διαπράττουμε αυτές τις αμαρτίες στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα, η σάρκα μας πάντα παρασύρεται από αυτές τις απερίγραπτα ακάθαρτες αμαρτίες, και καμία καλοσύνη δε μπορεί ποτέ να βρεθεί σε αυτήν.
 
 
Έχουμε γίνει άδικοι και γεμάτοι αμαρτία αλλά ο Κύριος τώρα μας έκανε δικούς του ανθρώπους σώζοντάς μας από όλες τις αμαρτίες μας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος
 
Ήμασταν όλοι άδικοι, αλλά με το δώρο της σωτηρίας ο Κύριος έχει σώσει τέτοια όντα όπως εμείς από όλες τις αμαρτίες μας. Οι σανίδες του Άγιου Τόπου, στον Οίκο του Θεού, που η κάθε μία είχε μέγεθος 4,5 μέτρα ύψος και 675 χιλιοστά σε πλάτος, ήσαν επιστρωμένες με χρυσό και στέκονταν ως ο τείχος του Άγιου Τόπου. Κάτω από κάθε σανίδα, έμπαιναν δύο ασημένια υποστηρίγματα. Αυτά τα ασημένια υποστηρίγματα εδώ φανερώνουν ότι ο Θεός έχει σώσει εσάς και εμένα εντελώς με τον εαυτό Του.
Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μάς έχει σώσει από την αμαρτία με την αγάπη Του. Από αυτή την αγάπη, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη και βαπτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας, σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας πεθαίνοντας στον Σταυρό, μας έχει σώσει ομοίως από όλες τις αμαρτίες του κόσμου και όλη την καταδίκη. Με πίστη στο δώρο της σωτηρίας που μας έχει δώσει, έχουμε αναγεννηθεί. Αυτό το δοσμένο από τον Κύριο δώρο της σωτηρίας είναι άφθαρτο, όπως ο χρυσός και γι’ αυτό είναι πάντα αμετάβλητο.
Η σωτηρία που ο Κύριος μας έχει δώσει έγινε με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, και έχει καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, εσείς και εγώ μπορούμε να ελευθερωθούμε πλήρως από όλες τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει και θα διαπράξουμε με το νου μας, με τις σκέψεις μας και με τις πραγματικές πράξεις μας. Με πίστη στο δώρο της σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός στις καρδιές μας, έχουμε γίνει πολύτιμοι άγιοί Του. Μέσα από τις σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου, οι οποίες ήσαν και οι στύλοι και οι τοίχοι της, ο Θεός μάς μιλάει για την σωτηρία του ύδατος και του Πνεύματος. Και μέσα από τα ασημένια υποστηρίγματα των σανίδων, ο Θεός μάς λέει ότι είναι 100% χάρη και δωρεά Του που έχουμε γίνει παιδιά Του.
Αν αφαιρέσουμε από την πίστη μας το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, τότε δεν υπάρχει τίποτε που παραμένει σε εμάς. Ήμασταν όλοι όντα υποχρεωμένα να καταδικαστούν για την αμαρτία. Ήμασταν απλοί θνητοί υποχρεωμένοι να τρέμουν ενώπιον του βέβαιου θανάτου μας, σύμφωνα με το νόμο του Θεού που λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· και εμείς έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε και να θρηνήσουμε για την δίκαιη κρίση της φωτιάς που μας περίμενε. Γι’ αυτό δεν είμαστε τίποτε αν απορρίψουμε την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ζώντας σήμερα σε μια εποχή που είναι διαποτισμένη με την αμαρτία, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η μοίρα μας ήταν μόνο να περιμένουμε την κρίση της φωτιάς. Αυτοί ήμασταν πραγματικά, και όμως μας παραχωρήθηκε χάρη μόνο επειδή ο Θεός μάς έδωσε την σωτηρία του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Μεσσίας ήρθε στη γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς, και έτσι μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, κάθε αδικία μας και όλη την καταδίκη μας. Με την πίστη σε αυτό το τέλειο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τώρα έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας και μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό μόνο με την πίστη μας.
Αν και είμαστε ανεπαρκείς στη σάρκα, οι υπάλληλοι και συνεργάτες μας, οι λειτουργοί και εγώ, κηρύττουμε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Αν και αυτή η εποχή είναι τόσο διεφθαρμένη, επειδή πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο καθαρά, απαλλαγμένοι από κάθε κακία. Αποκτήσαμε αυτό το μυαλό όχι με τη θέλησή μας, αλλά επειδή ο Κύριος μάς έδωσε την αγιότητα ντύνοντάς μας με τη χάρη Του της σωτηρίας. Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει τέλεια από την αμαρτία και την καταδίκη, έχουμε ντυθεί με τη δύναμη αυτής της σωτηρίας και είναι μόνο εξαιτίας αυτού, που μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο καθαρά. Επειδή ο Κύριος μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας με το νερό και το Πνεύμα, πιστεύω ότι μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε παρά τις ανεπάρκειές μας, χωρίς να δεσμευόμαστε πλέον από τις αμαρτίες, τις ελλείψεις και την καταδίκη μας.
Πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο, αν δεν ήταν η χάρη του Κυρίου μας. Η διάδοση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο και η υπηρεσία αυτού του ευαγγελίου καθαρά, δεν θα ήταν διόλου δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Κυρίου. Είναι 100% από τη χάρη της λύτρωσης του Θεού, που εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας της πίστης υπερασπιζόμενοι και υπηρετώντας αυτό το γνήσιο ευαγγέλιο. Έχουμε γίνει οι στύλοι της Βασιλείας του Θεού και ο λαός αυτής της Βασιλείας με την πίστη. Επειδή ο Κύριος μας έδωσε πίστη, όπως ο χρυσός, τώρα μπορούμε να ζήσουμε στον Οίκο του Θεού. Σε αυτή την εποχή που ο κόσμος είναι σκεπασμένος με αμαρτία, σε μια εποχή που οι άνθρωποι, παρασύρονται από την αμαρτία, ξεχνούν ή βλασφημούν τον Θεό, εμείς έχουμε πλυθεί με καθαρό νερό και γίναμε καθαροί, και ως αποτέλεσμα έχουμε τη δυνατότητα να πίνουμε καθαρό νερό και να υπηρετήσουμε τον Κύριο με αγνότητα πνεύματος. Έτσι, τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν το πόσο βαθιά είναι η ευγνωμοσύνη μου για αυτή την ευλογία.
Έτσι γίναμε πράγματι δίκαιοι με την πίστη. Πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε δίκαιοι; Πώς θα μπορούσαμε να αποκαλούμε τους εαυτούς μας δίκαιους, όταν δεν υπάρχει καλοσύνη μέσα μας; Πώς θα μπορούσε αμαρτωλά όντα όπως εσείς και εγώ να γίνουν χωρίς αμαρτία; Θα μπορούσατε να έχετε γίνει χωρίς αμαρτία και δίκαιοι με τη δικαιοσύνη της σάρκας σας; Οι σκέψεις της σάρκας, οι δικές σας προσπάθειες και οι δικές σας πράξεις, θα μπορούσε κάποιο από αυτά να σας μετατρέψει σε δίκαια πρόσωπα που δεν έχουν καμία αμαρτία; Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι μόνο με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι μόνο με την πίστη σας στη σωτηρία του Θεού που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό; Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι χωρίς να πιστεύετε στη σωτηρία σας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκε από τον Μεσσία και αποκαλύπτεται στο Λόγο του Θεού; Δεν θα μπορούσατε ποτέ να έχετε γίνει κάτι τέτοιο! Εν ολίγοις, πιστεύοντας μόνο στο κόκκινο νήμα, δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι.
Επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας και Μεσσίας, επωμίστηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, που συμπεριλαμβάνει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ζωής μας, με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη για να σβήσει όλες τις αμαρτίες μας για λογαριασμό μας, έχουμε γίνει δίκαιοι με την πίστη. Ακριβώς όπως το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης δεχόταν την αμαρτία όταν οι αμαρτωλοί ή ο Αρχιερέας έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του, στον καιρό της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του (Κατά Ματθαίον 3:15). Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πιστοποίησε αυτό το βαρυσήμαντο γεγονός φωνάζοντας, «Ιδού! Ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!» (Κατά Ιωάννην 1:29). Έχοντας λάβει το βάπτισμά Του, ο Ιησούς έζησε τα επόμενα τρία χρόνια της ζωής Του για τη σωτηρία μας, πληρώνοντας εντελώς όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας, πηγαίνοντας στο Σταυρό και δίνοντας το δικό Του σώμα στον Θεό, σαν ένα άφωνο πρόβατο που το φέρνουν σ’ εκείνον που το κουρεύει, και μας έδωσε νέα ζωή.
Επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, μπορούσε να προσφερθεί ήσυχα και του κάρφωσαν τα δύο χέρια και τα πόδια όταν σταυρώθηκε στον Σταυρό από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Κρεμασμένος πάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς έχυσε όλο το αίμα που ήταν στην καρδιά Του. Και αγκάλιασε το τελικό στάδιο της διακονίας Του για τη σωτηρία μας, φωνάζοντας, «Τετέλεσται!» (Κατά Ιωάννην 19:30) Αφού, λοιπόν, πέθανε, αναστήθηκε και πάλι από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες, ανέβηκε στη Βασιλεία των Ουρανών και έχει καταστεί ο Σωτήρας μας δίνοντάς μας την αιώνια ζωή. Με το να επωμιστεί τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, και με τη Σταύρωση, Ανάσταση και Ανάληψη, ο Ιησούς έχει γίνει τέλειος Σωτήρας μας.
 
 
Μόνο η πίστη στο αίμα του Σταυρού και το δόγμα της προοδευτικής αγιοποίησης δεν σας σώζει από τις αμαρτίες σας
 
Οι Χριστιανοί δεν μπορούν να σωθούν εντελώς από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό. Επειδή οι άνθρωποι διαπράττουν αμαρτία καθημερινά με τα μάτια και τις πράξεις τους, δεν μπορούν να σβήσουν κάποια από τις αμαρτίες τους μόνο με την πίστη στο αίμα του Σταυρού. Μία από τις πλέον διαδεδομένες ανομίες που διαπράχθηκαν στη ζωή των ανθρώπων είναι η σεξουαλική ανηθικότητα. Ως μια κουλτούρα ρητής και άσεμνης σεξουαλικότητας που εισχωρεί σε αυτό τον κόσμο, αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία είναι ριζωμένη στη σάρκα μας. Η Αγία Γραφή προστάζει να μη μοιχεύσεις αλλά η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι, λόγω των συνθηκών που μας περιβάλλουν, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να διαπράττουν αυτό το αμάρτημα ακόμα και χωρίς να το θέλουν. Ο Θεός δηλώνει ότι και μόνο έχοντας λάγνες σκέψεις διαπράττεις την ίδια την πράξη της μοιχείας· και όμως, αυτό που βλέπουν τα μάτια μας καθημερινά είναι όλο άσεμνο. Έτσι, οι άνθρωποι διαπράττουν τέτοιες άσεμνες αμαρτίες κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο. Αν συμβαίνει αυτό, πώς μπορούν να αγιάζονται για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού κάνοντας προσευχές μετάνοιας; Πώς μπορούν να γίνουν δίκαιοι; Μήπως οι καρδιές τους γίνονται δίκαιες όταν πειθαρχούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και με κάποιο τρόπο αγιάζονται όταν γερνούν; Μπορούν οι χαρακτήρες τους να γίνονται περισσότερο πράοι; Έχουν γίνει πιο αδύναμοι; Φυσικά όχι! Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο.
Όταν οι άνθρωποι γερνούν γίνονται ευέξαπτοι και ανυπόμονοι. Με τα γηρατειά έρχονται ορμονικές αλλαγές και ακόμα και εκείνοι που ήταν αρκετά υπομονετικοί πριν, τώρα είναι δύσκολο να ηρεμήσουν τον θυμό και την απογοήτευσή τους. Και όλο και περισσότερο σκέφτονται για τους εαυτούς τους πρώτα από τους άλλους. Καθώς επιδεινώνονται οι σωματικές λειτουργίες τους, το ένστικτό της αυτοσυντήρησης γίνεται ισχυρότερο. Έτσι, όταν γερνούμε γινόμαστε περισσότερο σαν ένα παιδί. Όπως λέει και η παροιμία, αυτό που σέρνεται σε τέσσερα πόδια όταν είναι βρέφος, στέκεται σε δύο πόδια όταν μεγαλώσει και περπατάει με τρία πόδια όταν γεράσει, δεν είναι άλλο από τον άνθρωπο, και όλοι είναι έτσι.
Μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων, υπάρχει αυτό το δόγμα που ονομάζεται «δόγμα του προοδευτικού αγιασμού». Αυτό το δόγμα υποστηρίζει πως όταν οι Χριστιανοί πιστεύουν στο θάνατο του Ιησού στον Σταυρό για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνουν προσευχές μετάνοιας σε καθημερινή βάση και υπηρετούν τον Κύριο καθημερινά, τότε σταδιακά αγιάζουν. Ισχυρίζεται ότι όσο περισσότερος χρόνος περνά από τότε που άρχισαν να πιστεύουν στον Ιησού, τόσο περισσότερο γίνονται άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την αμαρτία και οι πράξεις τους είναι καλές, και ότι προσεγγίζοντας ο χρόνος του θανάτου, θα έχουμε γίνει εντελώς άγιοι και ως εκ τούτου εντελώς χωρίς αμαρτία. Και διδάσκει επίσης ότι επειδή έχουμε κάνει προσευχές μετάνοιας συνεχώς, θα μπορούσαμε σίγουρα να πλυθούμε από τις αμαρτίες μας καθημερινά, όπως πλένονται τα ρούχα μας. Και επομένως στο τέλος, όταν πεθάνουμε, θα πάμε στον Θεό ως κάποιος που έχει γίνει απολύτως δίκαιος. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που πιστεύουν έτσι. Αλλά αυτό είναι μόνο μια υπόθεση που προέκυψε από ανθρώπινες σκέψεις.
Στην προς Ρωμαίους 5:19 λέει, «Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι». Αυτή η περικοπή μας λέει ότι όλοι μας γίναμε χωρίς αμαρτία με την υπακοή ενός ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός, όταν Εκείνος ήρθε προσωπικά σε αυτή τη γη, κατόρθωσε αυτό που εσείς και εγώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Γνωρίζοντας καλά ότι εσείς και εγώ δεν θα μπορούσαμε να απελευθερωθούμε από την αμαρτία, ο Ιησούς εξιλέωσε όλες τις αμαρτίες μας για λογαριασμό μας, κάτι που ούτε εσείς ούτε εγώ θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε. Με τον ερχομό στη γη, το βάπτισμα, τη σταύρωση και την ανάσταση από τους νεκρούς, έχει σώσει εσάς και εμένα και μας καθάρισε από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα.
Με την υπακοή στο θέλημα του Θεού Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να εκπληρώσει προσωπικά τη σωτηρία μας, η οποία είναι επίσης γνωστή ως η άφεση των αμαρτιών μας. Υπακούοντας στο θέλημα του Θεού ως Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός μάς έδωσε τη χάρη της λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος, του θανάτου Του στον Σταυρό και της Ανάστασης. Δίνοντάς μας έτσι το δώρο της σωτηρίας, ο Ιησούς εκπλήρωσε την άφεση των αμαρτιών τέλεια. Και τώρα, με την πίστη έχουμε ντυθεί με τη χάρη αυτής της λύτρωσης, επειδή ο Κύριος έχει εκπληρώσει απολύτως τη σωτηρία μας από την αμαρτία, που δε θα μπορούσε ποτέ να έχει επιτευχθεί με τα έργα ή την αξία μας.
Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε αλλά, αντίθετα, πιστεύουν μόνο στο αίμα που έχυσε στον Σταυρό και προσπαθούν να γίνουν δίκαιοι μέσω των δικών τους πράξεων. Με άλλα λόγια, παρ’ όλο που ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια. Στο Κατά Ματθαίον κεφ. 3 μας λέει ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς στη δημόσια ζωή Του ήταν να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Αυτή είναι η αδιαμφισβήτητη αλήθεια που πιστοποιείται και από τα τέσσερα Ευαγγέλια.
Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας και τον μεγαλύτερο όλων όσων έχουν γεννηθεί από γυναίκες, και όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγνοούν το γεγονός αυτό και δεν πιστεύουν σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού χωρίς να πιστεύουν στο βάπτισμά Του, και Τον επαινούν ένθερμα μόνο για το πολύτιμο αίμα που έχυσε στον Σταυρό. Έχοντας μεγάλη συμπόνια για το θάνατο του Ιησού στον Σταυρό, διεγείρουν τα συναισθήματά τους, κάνουν όλα τα είδη φασαρίας στη λατρεία τους, τραγουδώντας δυνατά με τη δυνατότερη φωνή τους,
«♫Υπάρχει δύναμη, δύναμη, δύναμη παραγωγής θαυμάτων στο αίμα του Αμνού·
♫ Υπάρχει δύναμη, δύναμη, δύναμη παραγωγής θαυμάτων στο πολύτιμο αίμα του Αμνού». Με άλλα λόγια προσπαθούν να πάνε στον Θεό τροφοδοτώντας τα συναισθήματα, το σφρίγος και τη δύναμή τους. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε πως όσο περισσότερο το κάνουν αυτό, τόσο περισσότερο καταλήγουν να έχουν αμαρτίες και τόσο πιο υποκριτές γίνονται.
Όταν πρόκειται για την πίστη στον Ιησού Χριστό, δύο έργα χάρης του Ιησού είναι απολύτως απαραίτητα. Ποια είναι αυτά; Το ένα είναι ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί, και το άλλο είναι ότι εξόφλησε όλο το χρέος των αμαρτιών μας με το να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και να σταυρωθεί για αυτές. Όποιος πιστεύει εντελώς σε αυτά τα δύο έργα χάρης του Ιησού, μπορεί να γίνει δίκαιος με σιγουριά. Η πίστη μας τόσο στο βάπτισμα του Ιησού όσο και στο αίμα Του στον Σταυρό, τους δύο άξονες της δωρεάς Του για τη σωτηρία, μας κάνει να μένουμε σταθερά στον Οίκο του Θεού. Με τη χάρη του Θεού, γινόμαστε αληθινά ο άψογος λαός Του. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού, δεχόμαστε την πίστη σαν καθαρό χρυσάφι που είναι παντοτινά αμετάβλητο. Με την πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό, γινόμαστε οι άγιοι που έχουν λάβει τη σωτηρία της τέλειας άφεσης των αμαρτιών.
 
 
Η εποχή της θεολογίας απέναντι στην εποχή του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος
 
Με εξαίρεση την περίοδο της Πρώιμης Εκκλησίας, από την ανακήρυξη του ρωμαϊκού Διατάγματος των Μεδιολάνων (Μιλάνου) το 313 μ.Χ., ο Χριστιανισμός έχει διαδώσει μόνο το ευαγγέλιο του Σταυρού, που αφήνει έξω το βάπτισμα του Ιησού. Από την περίοδο της Πρώιμης Εκκλησίας έως το 313 μ.Χ., πριν ο χριστιανισμός εκφυλιστεί σε μια απλή θρησκεία, είχε κηρύξει δυναμικά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αλλά στη συνέχεια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άρχισε να κυριαρχεί στη θρησκευτική σφαίρα του δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια, από τις αρχές του 14ου αιώνα, μια κουλτούρα που επικέντρωσε τα πάντα στις ανθρώπινες σκέψεις και επιδίωξε την αποκατάσταση της ανθρωπότητας άρχισε να αναδύεται από την Ιταλία. Αυτό ονομάστηκε Αναγέννηση.
Μέχρι το 16ο αιώνα, το ρεύμα αυτής της ουμανιστικής κουλτούρας που ξεκίνησε στην Ιταλία, άρχισε να εξαπλώνεται σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο και επιστήμονες που σπούδασαν ανθρωπιστική φιλοσοφία ανθρώπινης έμπνευσης, άρχισαν να σπουδάζουν θεολογία. Ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή με τις δικές τους λογικές και προοπτικές, άρχισαν να χτίζουν διάφορα χριστιανικά δόγματα. Επειδή όμως δεν ήξεραν την Αλήθεια, δεν μπορούσαν να καταλάβουν σωστά την Αγία Γραφή. Υπήρχαν τόσες πολλές δύσκολες περικοπές στην Αγία Γραφή, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν να κατασκευάσουν τα δικά τους χριστιανικά δόγματα, ενσωματώνοντας τις κοσμικές γνώσεις τους με τις φιλοσοφικές προοπτικές τους. Έτσι προέκυψαν ο Καλβινισμός, ο Αρμινιανισμός, ο φονταμενταλισμός, ο φιλελευθερισμός, η Νέα Θεολογία, ο συντηρητισμός, ο Ορθολογισμός, η ανώτερη κριτική, η μυστικιστική θεολογία, ο θρησκευτικός πλουραλισμός, η Θεολογία της απελευθέρωσης, ακόμα και ο θάνατος της θεολογίας.
Η ιστορία του Χριστιανισμού μπορεί να φαίνεται πολύ μακριά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολύ. Για 300 χρόνια από την περίοδο της Πρώιμης Εκκλησίας, οι άνθρωποι μπορούσαν να μάθουν για τη Βίβλο αλλά αυτό ακολουθήθηκε σύντομα από το Μεσαίωνα, τη σκοτεινή εποχή του Χριστιανισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, η ανάγνωση της Βίβλου ήταν έγκλημα που τιμωρούνταν με θάνατο διά αποκεφαλισμού. Ο άνεμος της θεολογίας άρχισε να φυσά μόλις το 1700, και στη συνέχεια ο Χριστιανισμός φαινόταν να ανθίζει στα 1800 και 1900, καθώς η θεολογία άνθισε ζωντανή και ενεργή, αλλά μέχρι τώρα πολλοί άνθρωποι είχαν πέσει σε μυστικιστικές αντιλήψεις στην πίστη τους, πιστεύοντας στον Θεό με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες.
Αλλά είναι αυτό η αλήθεια; Όταν πιστεύατε έτσι, οι αμαρτίες σας στην πραγματικότητα εξαφανίστηκαν; Αμαρτάνετε καθημερινά. Μπορείτε να αμαρτάνετε καθημερινά με τις σκέψεις, τις πράξεις καθώς και τις ελλείψεις σας. Μπορείτε να εξιλεωθείτε από αυτές τις αμαρτίες σας μόνο πιστεύοντας στο αίμα του Ιησού που χύθηκε επάνω στον Σταυρό; Η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς επωμίστηκε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί και να πεθάνει στον Σταυρό. Ωστόσο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που λένε ότι οι αμαρτίες τους έχουν διαγραφεί πιστεύοντας μόνο στο αίμα του Σταυρού και κάνοντας προσευχές μετάνοιας. Καθαρίστηκαν οι αμαρτίες σας από τις καρδιές και τις συνειδήσεις σας, κάνοντας τέτοιες προσευχές μετάνοιας; Αυτό είναι αδύνατο.
Ανείστε χριστιανοί, τότε θα πρέπει τώρα να μάθετε και να πιστέψετε στη σωτηρία αυτής της αλήθειας, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Με όλα αυτά τα στοιχεία ενώπιον σας, εσείς εξακολουθείτε να αγνοείτε αυτή την αλήθεια, χωρίς καν να προσπαθείτε να τη γνωρίσετε ούτε να πιστέψετε σε αυτήν; Αν ναι, τότε δεν μπορείτε να πείτε ότι πραγματικά πιστεύετε στον Ιησού ως Σωτήρα σας. Αν αυτό συμβαίνει, τότε διαπράττετε το αμάρτημα του χλευασμού του Ιησού, μειώνοντας και περιφρονώντας το όνομά Του. Με άλλα λόγια, διαπράττετε το αμάρτημα της βλασφημίας του ονόματος του Ιησού και της κοροϊδίας του Θεού με τη θέλησή σας. Ο Ιησούς ήρθε στη γη για να εξαφανίσει τις αμαρτίες μας, και ακριβώς σύμφωνα με αυτόν τον σκοπό της παρουσίας Του, βαπτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και σηκώνοντας τις αμαρτίες του κόσμου σταυρώθηκε και σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών.
Ωστόσο, απέναντι σ’ αυτή την ουράνια Αλήθεια, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην πιστεύουν σε αυτή τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα τη διάπραξη μιας ασυγχώρητης αμαρτίας εναντίον του Θεού. Παραλείποντας το βάπτισμα του Ιησού από αυτό το σχέδιο σωτηρίας που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό και πιστεύοντας σ’ Αυτόν με όποιο τρόπο τους φαίνεται να ταιριάζει, δεν μπορούν ποτέ να ντυθούν με τη χάρη της σωτηρίας. Ωστόσο, παρ’ όλες αυτές τις αλήθειες πολλοί Χριστιανοί δεν πιστεύουν στην αλήθεια όπως ακριβώς είναι, δηλαδή, ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες τους αλλά, αντ’ αυτού, ακολουθούν τις δικές τους σκέψεις και πιστεύουν σε οποιεσδήποτε διεστραμμένες αλήθειες που θέλουν να πιστεύουν. Στις μέρες μας, οι καρδιές των ανθρώπων έχουν σκληρύνει από την εσφαλμένη δογματική πίστη τους, πιστεύοντας ότι οι αμαρτίες τους μπορούν να καθαριστούν μόνο με την πίστη στο αίμα του Σταυρού.
Αλλά η απάντηση της σωτηρίας που σχεδιάστηκε από τον Θεό είναι η εξής: Η αιώνια άφεση των αμαρτιών παραλαμβάνεται με την πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, τον Σταυρό και την ανάστασή Του. Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων που πιστεύουν στον Ιησού αφαιρώντας το βάπτισμα που έλαβε από αυτή την Αλήθεια της σωτηρίας, κατανοώντας και πιστεύοντας λάθος σαν να ισχύσει η ακόλουθη εξίσωση: «Πίστη στον Ιησού (στον Σταυρό και την ανάστασή Του) + προσευχές μετάνοιας + ενάρετες πράξεις = σωτηρία που επιτυγχάνεται με τον αγιασμό». Εκείνοι που πιστεύουν έτσι το κάνουν μόνο με λόγια, λέγοντας ότι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους αλλά η αλήθεια είναι ότι οι καρδιές τους πράγματι είναι γεμάτες με σωρούς αμαρτιών που εξακολουθούν να παραμένουν άλυτες.
Όσοι πιστεύουν μόνο στο Σταυρό του Ιησού, στην πραγματικότητα καταλήγουν με περισσότερες αμαρτίες. Γιατί δεν πιστεύετε σε αυτή την αλήθεια όπως ακριβώς λέγεται, ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη· αλλά αντίθετα πιστεύετε σε τέτοια ψεύτικα δόγματα ανθρώπινης παραγωγής, ακόμα και αν υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού; Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε το γεγονός ότι κάθε σανίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου φτιαγμένη από ξύλο ακακίας είχε δύο προεξοχές, και ότι από κάτω είχαν τοποθετηθεί δύο ασημένια υποστηρίγματα που μπορούσαν να κρατήσουν τις σανίδες στη θέση τους. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος (το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα του Σταυρού), είναι η απόλυτη Αλήθεια.
Όταν ανοίξουμε την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου και περπατήσουμε στην αυλή, θα δούμε πρώτα το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και στη συνέχεια τον χάλκινο νιπτήρα. Τι είδους τόπος είναι το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος; Είναι ο τόπος όπου προσφέρονται τα ολοκαυτώματα. Είναι ο τόπος όπου τα θύματα που σήκωναν τις αμαρτίες των Ισραηλιτών καταδικάζονταν για αυτές. Τι είδους τόπος είναι ο νιπτήρας; Είναι ο τόπος όπου τα σώματα πλένονται και καθαρίζονται. Είναι, με άλλα λόγια, ο τόπος όπου πλένονται οι μολυσμένες από την αμαρτία καρδιές. Μόνο όταν περάσουμε από αυτή τη διαδικασία με την πίστη, μπορούμε να ανοίξουμε το υφασμάτινο παραπέτασμα της Σκηνής και να μπούμε στον Οίκο του Θεού, και όχι πριν από αυτό.
Το παραπέτασμα της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν όλο φτιαγμένο από νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και λεπτά υφασμένο λινό. Ήταν υφασμένο με κέντημα λεπτά υφασμένου λινού και νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο. Για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια. Μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού μόνο όταν έχουμε πίστη στα έργα του Ιησού που φανερώνονταν με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη και έγινε η εκπλήρωση του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος. Το κυανό νήμα αναφέρεται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, καθώς και το πορφυρό νήμα μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός. Το ερυθρό νήμα μας λέει ότι ο Ιησούς σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας με το αίμα που έχυσε στον Σταυρό.
Έχετε ακόμα αμαρτία που είναι άθικτη στην καρδιά σας; Με άλλα λόγια, έχετε αμαρτία στο κέντρο της καρδιάς σας; Αν έχετε αμαρτία στις καρδιές σας, ακόμα και αν τώρα πιστεύετε στον Ιησού, τότε είναι σαφές ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την πίστη σας. Η συνείδησή σας δεν είναι καθαρή, επειδή πιστεύετε στον Ιησού απλώς και μόνο ως ζήτημα θρησκείας και εξακολουθείτε να έχετε αμαρτία. Αλλά με πίστη τον Θεό μέσω της αλήθειας που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό, μπορείτε επίσης να κάνετε τις συνειδήσεις σας καθαρές.
Το ίδιο το γεγονός ότι τώρα μπορείτε να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας ότι είναι αμαρτωλός εξαιτίας της εσφαλμένης γνώσης σας για τον Ιησού, είναι πολύ ευνοϊκό από μόνο του. Γιατί; Διότι αυτοί που πραγματικά συνειδητοποιούν ότι εξακολουθούν να έχουν αμαρτία, θα αναγνωρίσουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν αλλά θα πορευτούν στον άδη γι’ αυτή την αμαρτία και όταν το παραδεχτούν, τότε μπορούν επιτέλους να γίνουν φτωχοί στο πνεύμα και ως εκ τούτου μπορούν να ακούσουν τον Λόγο της αληθινής σωτηρίας.
Αν πραγματικά θέλετε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών από τον Θεό έστω και τώρα, τότε οι καρδιές σας πρέπει να είναι προετοιμασμένες. Εκείνοι των οποίων οι καρδιές είναι έτοιμες εμπρός στον Θεό, θα παραδεχτούν κάπως έτσι: «Πίστευα στον Ιησού για πολύ καιρό αλλά έχω ακόμα αμαρτία στην καρδιά μου. Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν μπορώ παρά να ριχτώ στον άδη. Θεέ μου, θέλω να λάβω την άφεση της αμαρτίας». Έτσι, αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως πλήρως αμαρτωλά όντα ενώπιον του Θεού. Όσοι αναγνωρίζουν τον Λόγο του Θεού, εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί σίγουρα ακριβώς όπως λέει — δεν είναι άλλοι από εκείνους των οποίων οι καρδιές είναι έτοιμες. Αυτοί οι άνθρωποι θα ακούσουν αυτό τον Λόγο, θα δουν τον Λόγο με τα μάτια τους και θα τον επιβεβαιώσουν, και κάνοντας αυτό θα συνειδητοποιήσουν, «Αχ, είχα πιστέψει εσφαλμένα όλο αυτό το διάστημα. Και αμέτρητος αριθμός ανθρώπων κάνουν το ίδιο λάθος τώρα». Και πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ανεξάρτητα από αυτό που οι άλλοι μπορεί να πουν ή να κάνουν, τότε αυτοί θα λάβουν σίγουρα την άφεση όλων των αμαρτιών τους.
Όταν σκέφτομαι πόσοι πολλοί σε όλο αυτό τον κόσμο πιστεύουν λάθος, και πόσοι βαδίζουν σε λάθος δρόμο, η καρδιά μου πονάει πολύ. Αδελφοί και αδελφές, το ευαγγέλιο με το οποίο ο Κύριος μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας, εκπληρώθηκε με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα που χύθηκε επάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, σήκωσε όλη την καταδίκη της αμαρτίας με το αίμα στον Σταυρό και έτσι μας έσωσε. Ως εκ τούτου, πρέπει να πιστέψουμε κατηγορηματικά ότι ο Θεός μάς έχει σώσει δίνοντάς μας την πίστη που πιστεύει στην αλήθεια που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό. Είμαι τόσο ευγνώμων για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει προσωπικά εμένα και εσάς ομοίως. Εσείς και εγώ που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ως εκ τούτου έχουμε πάντα ειρήνη και οι καρδιές μας ποτέ δεν αμφιταλαντεύονται.
 
 
Εκείνοι που έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους πρέπει να υπερασπίζονται την πίστη τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος
 
Αυτός ο κόσμος είναι τόσο γεμάτος από κακά δόγματα, που ακόμα και οι καρδιές των αναγεννημένων μπορούν να μπουν στον πειρασμό και να μιανθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός είπε: «Βλέπετε, προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης του Ηρώδου» (Κατά Μάρκον 8:15). Δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε πόσες ακριβώς τέτοιες κακές διδασκαλίες υπάρχουν, μιαίνοντας τις καρδιές των ανθρώπων μόνο με την ακοή, έστω και μόνο μία φορά. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο αυτός ο κόσμος είναι πλημμυρισμένος με σεξουαλική ανηθικότητα. Εμείς που πιστεύουμε πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποια εποχή ζούμε τώρα, για να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Ωστόσο, ακόμα και καθώς ζούμε σε ένα τέτοιο αμαρτωλό κόσμο, στις καρδιές μας υπάρχει η απρόσβλητη αλήθεια ότι ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Λόγος της μαρτυρίας που μαρτυρεί την αναλλοίωτη σωτηρία μας είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχουμε πίστη στην Αλήθεια που ούτε κλονίζεται από τον κόσμο ούτε παρασύρεται από αυτόν.
Αυτός ο κόσμος δεν είναι της αλήθειας. Μάλλον είναι γεμάτος από ψεύτες του Σατανά. Ωστόσο, ο Θεός μάς είπε ότι ο δίκαιος μπορεί να υπερνικήσει τον κόσμο. Με την πίστη του στο ευαγγέλιο αυτής της αμετάβλητης αλήθειας, ο δίκαιος υπερνικά τον Διάβολο και θριαμβεύει πάνω στον κόσμο. Αν και είμαστε ανεπαρκείς, οι καρδιές μας, οι σκέψεις μας και το σώμα μας είναι ακόμα στον Οίκο του Θεού και στέκονται σταθερά στο ευαγγέλιο της σωτηρίας με πίστη. Στεκόμαστε σταθερά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με το οποίο ο Κύριος μας έχει σώσει τέλεια.
Οι σανίδες από ξύλο ακακίας που τέθηκαν και ως στύλοι και ως πυλώνες του φράχτη της Σκηνής του Μαρτυρίου, ήταν επιστρωμένες με χρυσό. Και επειδή οι σανίδες στηρίζονταν στα ασημένια υποστηρίγματα, ήταν σταθερές και δεν κλονίζονταν. Παρόμοια, η πίστη όσων από εμάς που έχουν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, είναι επίσης αμετάβλητη παντοτινά. Ακριβώς όπως τα φύλλα χρυσού που επικάλυπταν τις σανίδες από ξύλο ακακίας δεν άλλαζαν, ούτε η πίστη μας που είναι σαν καθαρό χρυσάφι θα αλλάξει ποτέ επειδή εσύ και εγώ, τα ξύλα ακακίας που δεν μπορούν παρά να καούν από τη φωτιά, έχουμε σωθεί τέλεια ομοίως.
Εξαιτίας αυτού, είμαστε τόσο ευγνώμονες στον Θεό. Αδιάφορο πόσο αφθονεί η αμαρτία σε αυτό τον κόσμο, τουλάχιστον εμείς οι δίκαιοι έχουμε πραγματικά πεντακάθαρες συνειδήσεις και πίστη που λάμπει σαν χρυσός στις καρδιές μας. Εμείς οι δίκαιοι θα ζήσουμε μια ζωή που νικά τον κόσμο με αυτή την πίστη. Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου και ακόμα και μετά, όταν μπούμε στην Βασιλεία Του, όλοι θα επαινούμε αυτή την πίστη. Θα επαινούμε παντοτινά τον Κύριο που μας έχει σώσει και θα δοξάζουμε τον Θεό που μας έδωσε αυτή την πίστη.
Η ειλικρινής πίστη μας δεν θα κλονιστεί από οποιεσδήποτε συνθήκες, δεδομένου ότι είναι χτισμένη πάνω στον βράχο. Στο εξής, αδιάφορο τι θα συμβεί σε εμάς καθώς ζούμε σε αυτή τη γη μέχρι την ημέρα που θα βρεθούμε ενώπιον του Κυρίου, θα υπερασπιστούμε τις καρδιές μας με πίστη. Ακόμα και αν όλα σε αυτό τον κόσμο καταστραφούν, ακόμα και αν αυτός ο κόσμος πνίγεται στην αμαρτία, και ακόμα κι αν αυτός ο κόσμος γίνεται χειρότερος από τα Σόδομα και τα Γόμορρα των αρχαίων ημερών, δεν θα ακολουθήσουμε αυτό τον κόσμο αλλά θα πιστεύουμε στον Θεό αταλάντευτα, θα επιδιώξουμε την δικαιοσύνη Του και θα συνεχίσουμε να διαδίδουμε τα δύο έργα της σωτηρίας του Ιησού (το βάπτισμα του Ιησού και το θάνατό Του στον Σταυρό), τις αληθινές χάρες του Θεού.
Είμαι εντελώς έκπληκτος με τη χάρη του Θεού, πως έχουμε πιστέψει σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορώ μόνο να είμαι απείρως ευγνώμων για τον τρόπο που γνωρίσαμε και πιστεύουμε σε αυτό το ευαγγέλιο, και πώς φτάσαμε να κάνουμε τα καλά έργα του Θεού. Δεδομένου ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η χάρη που ο Θεός μάς έχει παραχωρήσει δωρεάν, το μόνο που μπορούμε να δώσουμε στον Κύριό μας είναι να Τον ευχαριστούμε μόνο με την πίστη μας και να διαδώσουμε την Αλήθεια αυτού του ευαγγελίου μέχρι την ημέρα της επιστροφής Του.

Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτή την αλήθεια.