Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-30] (Έξοδος 28:36-43) Αγιασμός εις τον Κύριον

(Έξοδος 28:36-43)
«Και θέλεις κάμει πέταλον εκ χρυσίου καθαρού και θέλεις εγχαράξει επ’ αυτό, ως χάραγμα σφραγίδος, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ. Και θέλεις βάλει αυτό επί κυανής ταινίας, διά να ήναι επί της μίτρας· εις το έμπροσθεν μέρος της μίτρας θέλει είσθαι. Και θέλει είσθαι επί του μετώπου του Ααρών, διά να σηκόνη ο Ααρών την ανομίαν των αγίων πραγμάτων, τα οποία οι υιοί του Ισραήλ θέλουσιν αγιάζει εις πάσας αυτών τας αγίας προσφοράς· και θέλει είσθαι διαπαντός επί του μετώπου αυτού, διά να ήναι δεκταί ενώπιον του Κυρίου. Και θέλεις υφάνει τον χιτώνα εκ βύσσου και θέλεις κάμει μίτραν εκ βύσσου και θέλεις κάμει ζώνην εργασίας κεντητού. Και διά τους υιούς του Ααρών θέλεις κάμει χιτώνας και θέλεις κάμει δι’ αυτούς ζώνας και μιτρίδια θέλεις κάμει δι’ αυτούς προς δόξαν και τιμήν. Και θέλεις ενδύσει αυτά τον Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού μετ’ αυτού, και θέλεις χρίσει αυτούς και θέλεις καθιερώσει αυτούς και αγιάσει αυτούς, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλεις κάμει εις αυτούς λινά περισκελή, διά να σκεπάζωσι την γύμνωσιν της σαρκός αυτών· από της οσφύος μέχρι των μηρών θέλουσι φθάνει· και θέλουσιν είσθαι επί του Ααρών και επί των υιών αυτού, όταν εισέρχωνται εις την σκηνήν του μαρτυρίου ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον διά να λειτουργήσωσιν εν τω αγίω, διά να μη φέρωσιν εφ’ εαυτούς ανομίαν και αποθάνωσι τούτο θέλει είσθαι νόμος παντοτεινός εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μετ’ αυτόν.»
 
 
Στο Έξοδος 28:36 λέει, «Και θέλεις κάμει πέταλον εκ χρυσίου καθαρού και θέλεις εγχαράξει επ’ αυτό, ως χάραγμα σφραγίδος, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ». Αυτή η πινακίδα ήταν δεμένη με ένα κυανό κορδόνι, ώστε να μην πέσει από τη μίτρα.
Τι μας δείχνει ο Θεός με αυτή τη μίτρα του Αρχιερέα; Η μίτρα και το στολίδι της υποδηλώνουν ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και έτσι καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας.
Για να ζήσουμε την πίστη μας ενώπιον του Θεού, εμείς, πρώτοι απ’ όλα, πρέπει να έχουμε την αληθινή πίστη σ’ Αυτόν. Και για να έχουμε πίστη στην αλήθεια, πρέπει πρώτα να έχουμε τη σωστή γνώση της Αλήθειας. Ο Κύριός μας είπε σε όλους μας, «και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. (Κατά Ιωάννην 8:32)» Η πίστη στον Θεό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με συναισθήματα. Για τον λόγο αυτό η πίστη μας πρέπει να έχει αυτή τη γνώση της Αλήθειας, και τότε αυτή πρέπει να ακολουθείται από τα συναισθήματα, και στη συνέχεια με τη δύναμη της θέλησής μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε την πίστη που με σαφήνεια ξέρει και πιστεύει στην αλήθεια που εκδηλώνονται με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τα ενδύματα του Αρχιερέα.
Από την μίτρα που φορούσε ο Αρχιερέας, κρεμόταν μια χρυσή πινακίδα και σταθεροποιούταν με ένα κυανό κορδόνι. Αυτό μας δείχνει ξεκάθαρα την αλήθεια ότι ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με τον ερχομό Του στη γη και το βάπτισμά Του. Γι’ αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής στη σημερινή περικοπή λέει, «Και θέλει είσθαι επί του μετώπου του Ααρών, διά να σηκόνη ο Ααρών την ανομίαν των αγίων πραγμάτων, τα οποία οι υιοί του Ισραήλ θέλουσιν αγιάζει εις πάσας αυτών τας αγίας προσφοράς» (Έξοδος 28:38). Η πίστη που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας των Ισραηλιτών φαινόταν με την χρυσή πινακίδα που υπήρχε στην εμπρός πλευρά της μίτρας του Αρχιερέα και το κυανό κορδόνι που στήριζε την πινακίδα.
 
 
Το βάπτισμα του Ιησού είναι απαραίτητο για τη σωτηρία όλων των ανθρώπινων όντων
 
Όπως ο Αρχιερέας φορούσε τη μίτρα που ήταν δεμένη με τη χρυσή πινακίδα που δενόταν από το κυανό κορδόνι στο μέτωπό του, αν πραγματικά είστε σημερινοί πνευματικοί ιερείς, τότε θα πρέπει να ξέρετε και να πιστεύετε ότι ο Κύριος ήρθε στη γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη με τη μορφή της τοποθέτησης των χεριών που αντιστοιχεί με το σύστημα θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, και έτσι έχει καθάρισε όλες τις αμαρτίες σας. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Αρχιερέας έπρεπε να γνωρίζει ότι κάθε αμαρτία καθαρίζεται μέσω της θυσίας που έπρεπε να προσφερθεί σύμφωνα με το σύστημα θυσιών. Από την άλλη πλευρά, εσείς και εγώ, που ζούμε στην εποχή της Καινής Διαθήκης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι, επειδή ο Κύριος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη όταν ήρθε στη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Επειδή ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν επάνω Του και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα.
Μέσα από αυτό το βάπτισμα, όλες οι αμαρτίες του κάθε ατόμου σε αυτό τον πλανήτη έχουν μεταφερθεί στον Ιησού χωρίς εξαίρεση. Ακόμα και οι αμαρτίες του Ιωάννη του Βαπτιστή, του τελευταίου Αρχιερέα και αντιπροσώπου όλης της ανθρωπότητας, επίσης πέρασαν πάνω στον Ιησού, όπως και οι αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου.
Τι είδους πίστη πρέπει να έχουμε τότε ενώπιον του Θεού; Πρέπει να έχουμε την αληθινή πίστη που πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε και ως εκ τούτου ανέλαβε πραγματικά τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μαζί με τη γνώση της αλήθειας, πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη που πιστεύει σε αυτή την Αλήθεια με την καρδιά μας. Όταν δουλεύουμε και διαδίδουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με την πίστη που πιστεύει σε αυτή την Αλήθεια, οι άνθρωποι θα το ακούσουν και θα πιστέψουν σ’ αυτό με την καρδιά τους, και επίσης θα πλυθούν από όλες τις αμαρτίες τους λευκοί σαν χιόνι. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε την πραγματική άφεση των αμαρτιών σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ αυτή την αλήθεια ολόψυχα.
Πάνω απ’ όλα, οι πνευματικοί ιερείς σήμερα πρέπει να έχουν σαφή πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Χωρίς τη γνώση αυτής της Αλήθειας και την πίστη σε αυτή, δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τα καθήκοντα της πνευματικής ιεροσύνης μας. Με άλλα λόγια, μόνο όσοι έχουν αυτή την πίστη που πιστεύει στην Αλήθεια του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, δηλαδή στην αλήθεια της πραγματικής άφεσης των αμαρτιών, μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα της πνευματικής ιεροσύνης τους. Με άλλα λόγια, μόνο όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας τόσο στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού όσο και στο αίμα Του στον Σταυρό, μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα της διάδοσης του ευαγγελίου. Έτσι, είναι απαραίτητο για κάθε πνευματικό ιερέα να έχει τις σωστές γνώσεις σχετικά με την Αλήθεια. Γι’ αυτό η Βίβλος λέει σαφώς, «Ο λαός μου ηφανίσθη δι’ έλλειψιν γνώσεως· επειδή συ απέρριψας την γνώσιν και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύης εις εμέ· επειδή ελησμόνησας τον νόμον του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου» (Ωσηέ 4:6).
Όταν ο Αρχιερέας ερχόταν ενώπιον του Θεού για την Ημέρα του Εξιλασμού, δεν μπορούσε ποτέ να έρθει στα Άγια των Αγίων χωρίς να φορέσει τη μίτρα του. Ο Αρχιερέας έπρεπε να φορέσει τη μίτρα του από λεπτό υφασμένο λινό και να τοποθετήσει τη χρυσή πινακίδα που στηριζόταν με κυανό κορδόνι μπροστά της, ακριβώς όπως ορίστηκε από τον Θεό. Όπως έχετε ήδη επιβεβαιώσει, το κυανό νήμα μαρτυρεί το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη (Κατά Ματθαίον 3:15· 1 Πέτρου 3:21).
Κανένας δεν μπορεί να μην διαπράξει αμαρτία κάθε μέρα. Κανένας, συνεπώς, δεν μπορεί να αποφύγει, παρά να καταδικαστεί, να θανατωθεί και να καταστραφεί αιώνια για τις αμαρτίες του. Αλλά ο Κύριος ήρθε στη γη και πήρε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω στο σώμα Του με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Όπως είπε ο Ιησούς στο Κατά Ματθαίον 3:15, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην», μέσα από αυτό το βάπτισμα ο Θεός Πατέρας θέλησε να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας πάνω στον Υιό Του Ιησού Χριστό, και το έκανε αυτό να συμβεί. Το ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη σημαίνει ότι μέσα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του, μια για πάντα. Ως εκ τούτου, οι αμαρτίες σου και οι δικές μου πέρασαν όλες πάνω στον Ιησού εκείνη τη στιγμή.
Επειδή όλοι αμάρτησαν, όλοι έχουν στερηθεί τη δόξα του Θεού (Ρωμαίους 3:23). Η Αγία Γραφή λέει, «Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί» (Ρωμαίους 5:19). Υπάρχει κανείς που δεν έχει αμαρτήσει; Όχι, απολύτως όχι! Τότε ποιο είναι το πεπρωμένο μας; Ο Θεός είπε ότι αν έχουμε κάθε είδους αμαρτία, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο διαπράχθηκαν, είτε με πράξεις, στις καρδιές ή τις σκέψεις μας, όλοι πρέπει να καταστραφούμε. Επειδή ο Θεός είπε ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους 6:23), αν έχουμε ακόμα και μια αμαρτία τόσο μικρή όσο ένας σπόρος σιναπιού, τότε πρέπει και πάλι να πλυθούμε από αυτή την αμαρτία ανυπερθέτως. Ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει αμαρτήσει ενώπιον του Θεού, και γι’ αυτό όλοι δεν μπορούν να αποφύγουν, παρά να καταδικαστούν για τις αμαρτίες τους. Ωστόσο, όπως είπε ο Θεός ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος», έκανε τον Υιό Του να βαπτιστεί και να σταυρωθεί. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τι σημαίνει θάνατος εδώ; Εδώ με το θάνατο υπονοείται ο άδης.
Στην Εβραίους 9:27 λέει, «Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις». Ο Θεός μάς λέει ότι μας περιμένει κρίση όταν πεθάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι, είτε δίκαιοι είτε αμαρτωλοί, αυτοί που έχουν ή όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών, θα ζήσουν παντοτινά πέρα από το φυσικό θάνατό τους. Το γεγονός ότι τα ανθρώπινα όντα έγιναν κατ’ εικόνα Θεού, μας λέει ότι επειδή ο Θεός ζει παντοτινά, ο καθένας πρόκειται να ζήσει αιώνια απολύτως ανεξάρτητα από την επιθυμία του. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν δύο είδη αιώνιας ζωής: το ένα είναι η ευλογημένη αιώνια ζωή στην Βασιλεία των Ουρανών, και το άλλο είναι η καταραμένη στον άδη.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος Αρχιερέας των Ουρανών. Ήρθε σε αυτή τη γη ως ο Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών και έχει καθαρίσει εντελώς το σύνολο της αμαρτίας της ανθρωπότητας, όχι προσφέροντας μία επίγεια προσφορά θυσίας αλλά προσφέροντας το δικό Του σώμα (Εβραίους 7:21, 8:11-12, 10:10). Ο Θεός είναι Εκείνος που ήρθε σε αυτή τη γη και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί, όλα για να σώσει εσάς και εμένα από τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός, ο Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών, ήρθε σε αυτή τη γη, φόρεσε ανθρώπινη σάρκα και με το βάπτισμά Του δέχθηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω στο σώμα Του. Μέσω αυτού, όλες οι αμαρτίες σας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού Χριστό μια για πάντα. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός αποδέχθηκε τις αμαρτίες μας στο σώμα Του με το βάπτισμά Του, μπορούσε να πάει στο Σταυρό, να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα Του μέχρι θανάτου.
Γι’ αυτό ο Θεός είχε ορίσει το θεσμό, ότι ο Αρχιερέας έπρεπε να φορά την χρυσή πινακίδα την χαραγμένη με τη φράση «ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» στο εμπρός μέρος της μίτρας του και να την δένει με το κυανό κορδόνι έτσι ώστε να μην πέσει. Αυτό μας λέει ότι επειδή ο Ιησούς έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του, όσοι πιστεύουν μπορούν να λάβουν αγιότητα στις καρδιές τους και να έρθουν ενώπιον του Θεού.
 
 
Η χρυσή πινακίδα πρέπει να βρίσκεται στο εμπρός μέρος της μίτρας
 
Στο Έξοδος 28:37 λέει, «Και θέλεις βάλει αυτό επί κυανής ταινίας, διά να ήναι επί της μίτρας· εις το έμπροσθεν μέρος της μίτρας θέλει είσθαι». Αυτή η περικοπή σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πίστη στο βάπτισμά Του. Γνωρίζοντας και πιστεύοντας ότι οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού Χριστό, πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Είναι λάθος να πεις ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε; Γιατί οι άνθρωποι καταστρέφονται; Δεν είναι ότι εσείς και εγώ δεν έχουμε αμαρτήσει που δεν καταστραφήκαμε και εγκαταλειφθήκαμε από τον Θεό. Καταστρέφονται επειδή δεν πιστεύουν σε αυτή την ξεκάθαρη Αλήθεια και, συνεπώς, έχουν ακόμα αμαρτία. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, και επειδή οι αμαρτίες μας έτσι πέρασαν επάνω Του, ο Κύριός μας καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά στη θέση μας. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό με το νου μας και να το πιστέψουμε με την καρδιά μας. Μόνο τότε μπορεί το βάπτισμα του Ιησού να φυτευτεί στις καρδιές μας ως η πίστη μας. Το χρυσό στην Αγία Γραφή αναφέρεται στην πίστη. Χάρη στην πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό.
Όλες οι θρησκείες του κόσμου διδάσκουν συνήθως τους οπαδούς τους να φτάσουν στην προσωπική αφύπνιση. Για παράδειγμα, ο Βουδισμός διδάσκει τους πιστούς του να καθαρίσουν τις καρδιές τους μέσω ασκητικών ασκήσεων για να μπουν στη Νιρβάνα. Ο στόχος του βουδιστή, με άλλα λόγια, είναι να ακυρώσει όλες τις απατηλές εγκόσμιες σκέψεις, βυθίζοντας τον εαυτό του σε διαλογισμό και, τελικά, να γίνει θεός από μόνος του. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το πετύχει αυτό. Κάποιοι θρησκόληπτοι προσπαθούν να γίνουν θεοί από μόνοι τους απομονωμένοι σε βουνά. Για παράδειγμα, ακόμα και στο χριστιανισμό, λίγο μετά την εποχή της Αρχαίας Εκκλησίας, προέκυψαν τόσα πολλά μοναστήρια, που αναζητούν τον αυτο-αγιασμό. Αλλά η απομόνωση σε ένα βουνό δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό δεν πρόκειται να δεχθεί πλέον φθαρμένες σκέψεις. Πρόκειται για τεράστιο λάθος να πιστεύουμε ότι αν αποκόψουμε τους εαυτούς μας έξω από τον κόσμο και δεν έχουν καμία επαφή με άλλους ανθρώπους, θα μπορούσαμε να ελευθερωθούμε από όλες τις λάγνες επιθυμίες και τα συναισθήματά μας. Αντιθέτως, η σάρκα μας είναι τέτοια που όσο περισσότερο εμείς οι ίδιοι απομονωνόμαστε, τόσο περισσότερο μας κυνηγούν οι λάγνες επιθυμίες και απολαύσεις αυτής της κοσμικής ζωής. Επειδή έχουμε τέτοιες αμαρτίες στις καρδιές μας, είναι αδύνατο να ξεφύγουμε από τις αμαρτίες μας, αδιάφορο πόσο πολύ θέλουμε να το κάνουμε. Γι’ αυτό ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ο Κύριός μας είναι ο μόνος δρόμος προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι η αλήθεια. Και Αυτός είναι η Ζωή. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής.
Αυτό που οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν είναι ο τρόπος για να πάνε στον Ουρανό. Για να αναγνωρίσουν το δρόμο, που θα τους οδηγήσει στην Βασιλεία του Θεού, πρέπει να γνωρίζουν και να πιστεύουν καλά στην Αλήθεια. Η Αλήθεια είναι ότι ο ίδιος Θεός ήρθε στη γη φορώντας ανθρώπινη σάρκα και ότι με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη· ανέλαβε όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Μπορούμε να μπούμε όλοι στη Βασιλεία του Θεού με τη γνώση αυτής της Αλήθειας και να πιστέψουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας, επίσης, έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού.
Αντιθέτως, είναι αδύνατο για εμάς να μπούμε στον Ουρανό με τη δική μας αξία, με άλλα λόγια, κάνοντας πολλές καλές πράξεις. Γιατί; Επειδή, αδιάφορο πόσο πολλά καλά έργα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, αν είχαμε παραβεί έστω και μία διάταξη του νόμου του Θεού, τότε αυτό σημαίνει μόνο ότι έχουμε αποτύχει να τηρήσουμε όλο τον Λόγο του Θεού. Επειδή παραβιάζοντας έστω και μία μόνο διάταξη του νόμου του Θεού σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός ενώπιον του Θεού, και είναι αδύνατο να πάει στον Ουρανό με τις πράξεις του. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια, και πρέπει να μεταβιβάσουμε έτσι τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας και των δικών μου επάνω στο σώμα Του. Γι’ αυτό μόνο μεταβιβάζοντας τις αμαρτίες στον Ιησού όλες οι αμαρτίες σου έχουν πλυθεί καθαρά.
Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει πρώτα να εξετάσετε τους εαυτούς σας για να δείτε αν υπάρχει αμαρτία στις καρδιές σας ή όχι, και όταν συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει αμαρτία, τότε θα πρέπει να πιστέψετε στην άφεση των αμαρτιών που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και έτσι η πίστη σας να εγκριθεί από τον Θεό. Πιστεύοντας στη θυσιαστική προσφορά του σώματος του Χριστού, μπορούμε να πάμε στον Ουρανό αφού σωθούμε από την αμαρτία μια για πάντα. Δεν είναι επειδή οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει που αδυνατούν να μπουν στον Ουρανό, αλλά επειδή δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν στην πραγματική αλήθεια, το ευαγγέλιο που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, ώστε να μπορούν να μπουν στον Ουρανό. Δεν πρέπει απλώς να λέμε ότι έχουμε κακή πληροφόρηση λόγω της άγνοιάς μας και να απομακρύνουμε τον εαυτό μας από τον Λόγο του Θεού, αλλά πρέπει να σωθούμε με την ακοή και την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Καθώς ο Αρχιερέας υπηρετούσε τον Θεό, προσφέροντας τη θυσία με πίστη για να αγιάσει το λαό του, εμείς, το βασιλικό ιεράτευμα του σήμερα, πρέπει επίσης να γνωρίζουμε την καθαρή αλήθεια στο μυαλό μας και να αγκαλιάσουμε την αγιότητα του Θεού στις καρδιές μας. Αδιάφορο το πότε, πού, και ποιες ψυχές μας ζητούν να τους δώσουμε την προσφορά της πίστης, θα πρέπει πρώτα να ντυθούμε με την αγιότητα του Θεού. Η χρυσή πινακίδα με χαραγμένη τη φράση «Αγιασμός εις τον Κύριο» θα είναι παντοτινά στα μέτωπά μας, των σημερινών Αρχιερέων.
Η αλήθεια της πραγματικής και σαφούς άφεσης της αμαρτίας είναι το ευαγγέλιο που φανερώνεται στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό. Αυτό το ευαγγέλιο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας και μας έκανε χωρίς αμαρτία, άγιους και καθιερωμένους. Είναι απολύτως σαφές ότι οι αμαρτίες μας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού Χριστό όταν βαπτίστηκε. Επειδή ο Ιησούς Χριστός έπλυνε τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το να βαπτιστεί, εκείνοι που πιστεύουν σ’ Αυτόν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών και να ζήσουν την πίστη τους. Επιπλέον, καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας της πίστης μετά την παραλαβή της άφεσης των αμαρτιών μας, πρέπει επίσης να σκεφτόμαστε και να πιστεύουμε βαθύτατα πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι αυτό το ευαγγέλιο, και πόσο πολύ το ευαγγέλιο του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη ζητείται από την πνευματική ζωή μας.
Ο ευαγγελικός Λόγος του ύδατος και του Πνεύματος πρέπει να μένει πάντοτε στις καρδιές μας. Γιατί; Πρέπει να το κάνουμε επειδή αμαρτάνουμε συνεχώς και καθημερινά. Μεταξύ των αναγνωστών των βιβλίων μου, δεν υπάρχει σχεδόν κανείς που δεν γνωρίζει ότι ο Ιησούς σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας με το να βαπτιστεί και να σταυρωθεί. Ωστόσο, δεν έχει καμία χρησιμότητα αν θεωρούμε αυτή την αλήθεια ως απλή γνώση. Πρέπει να συλλογίζομαι πάνω στο βάπτισμά Του όσο το δυνατόν συχνότερα, γιατί έχουμε την τάση να λερωνόμαστε από αμαρτίες καθημερινά. Έχοντας αυτή την πίστη είναι σαν να παίρνουμε τους σπόρους που αποθηκεύονται σε έναν αχυρώνα και να τους έχουμε ως τροφή μας. Με άλλα λόγια, σκεπτόμενοι ξανά και ξανά για το αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος, αυτό είναι πνευματική τροφή για την ψυχή μας. Γι’ αυτό ο Ιησούς είπε, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 6:53-54).
Θα πρέπει να επιβεβαιώνουμε την πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού καθημερινά. Για όλους τους ιερείς, αυτή η πίστη πρέπει να είναι ακόμα πιο εδραιωμένη. Μόνο όταν έχουν αυτή τη σαφή και αποφασιστική πίστη, μπορούν να διατηρήσουν τη σωτηρία τους καθώς και να διδάσκουν άλλους αμαρτωλούς, ώστε να μπορούν κι εκείνοι να σωθούν. Έτσι δεν είναι; Φυσικά και είναι! Αυτό που χρειαζόμαστε καθημερινά είναι η πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού, και η πίστη που πιστεύει στον Ιησού, ο οποίος σήκωσε την καταδίκη από όλες τις αμαρτίες μας.
Η μίτρα που φορούν οι Αρχιερέας δεν μπορεί να βρεθεί σε αυτό τον κόσμο. Υπάρχει κάποια μίτρα σε αυτό τον κόσμο που έχει μια χρυσή πινακίδα να κρέμεται επάνω της και δεμένη με ένα κυανό κορδόνι; Υπάρχει μόνο μία τέτοια μίτρα, και είναι η μίτρα του Αρχιερέα. Αυτό μιλάει για μια βαθιά αλήθεια σε μας σήμερα: Οι βασιλικοί ιερείς θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί στην πίστη στο βάπτισμα του Ιησού. Και αυτό μας δείχνει, επίσης, ότι εσείς και εγώ μπορούμε να εκπληρώσουμε τα ιερατικά καθήκοντά μας, μόνο όταν έχουμε μεγάλη πίστη σε αυτή την αλήθεια.
Η πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού πρέπει να γίνεται σαφέστερη και εντονότερη καθημερινά. Ο Ιησούς σταυρώθηκε για να πεθάνει επειδή είχε αναλάβει επάνω Του τις αμαρτίες μας. Επειδή είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε, Αυτός μπορούσε να πει, «Τετέλεσται» (Κατά Ιωάννην 19:30) λίγο πριν πεθάνει στον Σταυρό. Και στη συνέχεια αναστήθηκε από τους νεκρούς και ήρθε πάλι στη ζωή. Με αυτά τα δίκαια έργα ο Ιησούς έχει καθαρίσει τέλεια όλες τις αμαρτίες μας και έγινε ο αιώνιος Σωτήρας όλων όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν.
Πρέπει να θυμόμαστε το βάπτισμα του Ιησού κάθε μέρα. Γιατί; Επειδή η ζωή μας είναι γεμάτη από λάθη και ατέλειες. Είσαι ή δεν είσαι ελλιπής; Όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο περισσότερο βλέπουμε ανεπαρκή και αδύναμο τον εαυτό μας. Θα εξακολουθείς λοιπόν να μην πιστεύεις στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Σταυρού;
 
 
Η χρυσή πινακίδα χαραγμένη με τη φράση «Αγιασμός εις τον Κύριον»
 
Τι είδους πίστη είναι η πίστη που μας επιτρέπει να γίνουμε χωρίς αμαρτία και άγιοι; Είναι η πίστη του κυανού νήματος που πιστεύει στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη. Επειδή ο Ιησούς αποδέχθηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το να βαφτιστεί από τον Ιωάννη, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν επάνω Του. Όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού που έγινε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας πάνω στο σώμα Του, αυτή η πίστη μας επιφυλάσσει μια θαυμάσια εμπειρία, να έχουμε όλες τις αμαρτίες μας καθαρισμένες με την πίστη. Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν επάνω Του. Έτσι, επειδή οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων μεταβιβάστηκαν πάνω Ιησού, αυτοί που πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια έχουν πλυθεί από όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα. Οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί με πίστη. Αυτή η πλύση της αμαρτίας υπονοείται στο γαλάζιο χρώμα του συστήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου. Με άλλα λόγια, οι αμαρτίες της καρδιάς σας καθαρίστηκαν με την πίστη, όταν πιστέψατε στο βάπτισμά Του και ομολογήσατε, «Α, οι αμαρτίες μου, οι αμαρτίες σου και οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού Χριστού». Οι αμαρτίες σας, επίσης, έχουν πλήρως καθαριστεί αν έχετε αυτή την πίστη.
Πριν γνωρίσετε αυτό το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη, οι καρδιές σας είχαν σαφώς αμαρτία. Δεν υπάρχει κανείς σε αυτό τον πλανήτη που έχει αναγνωριστεί χωρίς αμαρτία πριν γνωρίσει αυτή την αλήθεια. Ο καθένας έχει αμαρτία και ως εκ τούτου προορίζεται για τον άδη. Αλλά για να σβήσει όλες τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί. Το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε είναι ίδιο με την τοποθέτηση των χεριών του συστήματος θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης· οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ μεταβιβάζονταν πάνω στο κεφάλι του ζώου της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών τους. Έτσι, μπορούμε να βρούμε τόσες πολλές φράσεις για την «τοποθέτηση (επίθεση) των χεριών» στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στο Λευιτικό.
Οι αμαρτίες σου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε; Όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, είπε, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Κατά Ματθαίον 3:15). Η λέξη «ούτως» εδώ σημαίνει «με αυτό τον τρόπο, πιο ταιριαστό», ή «δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από αυτόν». Αυτή η λέξη δείχνει ότι ο Ιησούς πήρε αμετάκλητα το σύνολο των αμαρτιών της ανθρωπότητας επάνω Του μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Η στιγμή που ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί, ήταν μια κρίσιμη στιγμή και δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να θυμάστε στο μυαλό σας τον Λόγο ο οποίος είναι γραμμένος με σαφήνεια στο αρχικό κείμενο, επίσης. Και σκεπτόμενοι αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος καθημερινά, θα πρέπει να πιστεύουμε στις καρδιές σας.
Μπορούμε να γίνουμε χωρίς αμαρτία και να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών με πίστη στις καρδιές μας, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τις έπλυνε με το βάπτισμά Του. Μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό με οποιοδήποτε άλλο τρόπο; Ίσως σκέφτεστε ότι θα γίνετε πιο ήπιοι και πειθαρχημένοι όταν έχετε γεράσει, αλλά βλέπετε πως όσο μεγαλώνετε τόσο πιο κακοί γίνεστε. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να γίνετε ευγενέστεροι και πιο εγκρατείς με το πέρασμα του χρόνου, πρέπει να αναγνωρίσετε αμέσως τους εαυτούς σας ως ανίκανους να συμβεί αυτό. Το γεγονός είναι ότι καθώς μεγαλώνουμε, γινόμαστε ακόμα πιο ανυπόμονοι και δεν μπορούμε να ελέγξουμε την οργή μας. Αν είχαμε την ικανότητα να το κάνουμε αυτό, ίσως θα μπορούσαμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών τηρώντας τον νόμο με τις πράξεις μας. Αλλά επειδή δεν έχουμε τέτοιες ικανότητες, μόνο αμαρτία, κακία και θυμός προκύπτουν από εμάς.
Αυτό που προσπαθώ να σας πω εδώ είναι ότι η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί με έργα, αλλά μόνο με πίστη. Στο Εβραίους 11:1 δηλώνει, «Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων». Αν και δεν Τον έχουμε δει, ο Θεός εξακολουθεί να υπάρχει, και επειδή αυτός ο Θεός είναι ζωντανός, εργάζεται στη ζωή μας. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν που δεν βλέπουμε και μέσω του Λόγου μάς έδειξε την Αλήθεια της σωτηρίας. Με πίστη σε αυτή την Αλήθεια της σωτηρίας στις καρδιές μας, μπορούμε να σωθούμε από την αμαρτία και να καθαριστούν όλες οι αμαρτίες της καρδιάς μας. Και αυτό εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικό ακόμα και τώρα. Ως εκ τούτου, οι αμαρτωλοί πρέπει τώρα να σωθούν πιστεύοντας σε αυτή την αλήθεια στην καρδιά τους, και να μην προσπαθούν να σωθούν από τις αμαρτίες τους με τα καλά τους έργα.
Τι υπονοούσε το γεγονός ότι η χρυσή πινακίδα έμπαινε στο εμπρός μέρος της μίτρας του Αρχιερέα και δενόταν με κυανό κορδόνι; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να πιστεύουμε σε αυτό. Με το να βαπτιστεί ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του καθενός, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας και των δικών μου. Ο Ιησούς ο οποίος είναι παντοδύναμος ανέλαβε έτσι όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να το γνωρίζουμε και να το πιστεύουμε αυτό. Όταν ακούμε τον Λόγο του Θεού με τα αυτιά μας, ξέρουμε με τα μυαλά μας και πιστεύουμε με την καρδιά μας ότι οι καρδιές μας είναι καθαρές. Επειδή έχουμε αμαρτήσει πριν και δεν μπορεί παρά να διαπράττουμε αμαρτίες τώρα και στο μέλλον, για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη και ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί.
Όταν ο Ιησούς αποδέχθηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και τις έπλυνε, οι αμαρτίες σου μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. Με πίστη σε αυτή την Αλήθεια, μπορείτε να εξιλεωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. Όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε από το ύδωρ και το Πνεύμα, εσείς και εγώ μπορούμε να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες στις καρδιές μας, και με πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός σήκωσε επίσης όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας μπορούμε να γίνουμε τα παιδιά του Θεού. Ως εκ τούτου, είναι με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μπορούμε να αναγεννηθούμε και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ο Κύριός μας έχει δώσει αυτό το είδος της πίστης.
 
 
Η λινή περισκελίδα του Αρχιερέα
 
Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να κάνει λινή περισκελίδα για τον Αρχιερέα και να τον ντύσει με αυτή. Έπρεπε να φτάνει από τη μέση μέχρι τους μηρούς και να καλύπτει τη γύμνια των ιερέων. Και ο Θεός είπε ότι για να αποφύγουν τον θάνατο, ο Ααρών και οι γιοι του έπρεπε να την φορούν όταν έρχονται στη Σκηνή του Μαρτυρίου ή προσέγγιζε στο θυσιαστήριο για να υπηρετήσει μέσα στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, και είπε επίσης ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένας θεσμός παντοτινός για τον Ααρών και τους απογόνους του μετά από αυτόν.
Ήταν εσώρουχα που φοριούνταν για να καλύπτουν τη γύμνια των ιερέων. Αποκάλυψη γύμνιας ενώπιον του Θεού, είναι αποκάλυψη ακαθαρσίας ενώπιόν Του, και έτσι κάθε πρόσωπο που οι αμαρτίες του αποκαλύπτονταν ενώπιον του Θεού, πέθαινε. Γι’ αυτό ο Θεός διέταξε τους ιερείς Του να καλύπτουν τη γύμνια τους. Ο Θεός, με άλλα λόγια, μας έχει πει να καλύπτουμε τις αμαρτίες μας και την ακαθαρσία μας με την πίστη που πιστεύει σε αυτό το τέλειο ευαγγέλιο της δικαιοσύνης Του.
Τι λοιπόν είναι οι λευκές λινές περισκελίδες του Αρχιερέα; Είναι η πίστη που πιστεύει στη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι η αλήθεια της τέλειας σωτηρίας ότι ο Θεός μάς έκανε χωρίς αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός (πορφυρό νήμα), ήρθε σε αυτή τη γη, βαπτίστηκε (κυανό νήμα), έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό (ερυθρό νήμα), αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι ολοκλήρωσε τη σωτηρία μας τέλεια. Πιστεύοντας ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και καταδικάστηκε για να καταβάλει για λογαριασμό μας την ποινή για όλες εκείνες τις αμαρτίες, φοράει τη λινή περισκελίδα της σωτηρίας στις καρδιές μας. Πιστεύοντας με την καρδιά μας μπορούμε να είμαστε πλήρως σωσμένοι από την αμαρτία και μπορούμε να γίνουμε τα παιδιά του Θεού και να μπούμε στη Βασιλεία Του.
Ο μόνος τρόπος για να καθαρίσουν όλες οι ακαθαρσίες της καρδιάς μας, είναι να πιστέψουμε στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα Του στον Σταυρό. Ειδικότερα η πίστη του κυανού νήματος, ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του, είναι ο πυρήνας της αλήθειας για τη σωτηρία μας, που πλένει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας και πιστεύοντας μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ακαθαρσίες μας. Πώς μπορούμε να έρθουμε ενώπιον του Θεού χωρίς δισταγμό, ανεξάρτητα από τις ανεπάρκειες και τις ανομίες μας; Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν πιστεύουμε στη δικαιοσύνη του Θεού που καλύπτει τέλεια όλες τις ακαθαρσίες μας. Με την πίστη που πιστεύει ότι ο Θεός μάς έσωσε με το νερό και το αίμα, δηλαδή, με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ακαθαρσίες μας. Ο Ιησούς ήρθε στη γη, μας έκανε απολύτως δίκαιους με τις δίκαιες πράξεις Του, και έτσι έχει γίνει ο Κύριος της αιώνιας σωτηρίας μας. Με πίστη σε αυτό μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση χωρίς αμαρτίες. Με πίστη στα δίκαια έργα του Θεού, με τα οποία μας αγαπά και μας έκανε χωρίς αμαρτία, μπορούμε να ξεφύγουμε από την καταδίκη της αμαρτίας. Με πίστη σε αυτή τη δίκαιη σωτηρία του Θεού στις καρδιές μας, μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή.
Αμαρτάνουμε καθημερινά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, επομένως, ότι όποιος έρχεται στον Θεό χωρίς να φοράει τη λευκή λινή περισκελίδα της σωτηρίας του Θεού που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, αυτός θα θανατωθεί. Το είδος της πίστης που μας εμποδίζει να πεθάνουμε όταν έρθουμε ενώπιον του Θεού, δεν είναι άλλο από την πίστη που πιστεύει στη δική Του δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη που πιστεύει στη δικαιοσύνη του Θεού είναι η πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή ο Θεός μάς είπε να φορέσουμε τέτοιες λευκές λινές περισκελίδες, πρέπει να αποκτήσουμε και να φορούμε τις περισκελίδες της αληθινής άφεσης των αμαρτιών με πίστη στις καρδιές μας.
Όταν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού με αυτή την πίστη, δεν θα πεθάνουμε. Ως εκ τούτου, αυτά που φανερώνονται σε αυτά τα ενδύματα του Αρχιερέα είναι όλα σχετικά με την Αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Κανένα από τα ενδύματα των Αρχιερέων δεν στερείται κάποια πνευματική σημασία. Εμείς, οι σημερινοί Αρχιερείς, δεν μπορούμε να παραλείψουμε οποιοδήποτε από τα ενδύματα που ο Θεός μάς έχει προστάξει να φοράμε. Τι θα συνέβαινε αν ο Αρχιερέας φορούσε όλα τα άλλα ενδύματα, αλλά χωρίς την λινή περισκελίδα; Σίγουρα θα πέθαινε. Αν οι απλοί άνθρωποι φορούν αυτές τις λινές περισκελίδες είτε όχι, είναι επιλογή τους, αλλά αν οι Αρχιερείς δεν τις φορούν, θα πρέπει να θανατωθούν για την επαίσχυντη γύμνια τους —δηλαδή, τις αμαρτίες και την ακαθαρσία τους— που δεν θα έχουν καλυφθεί πλήρως.
Τι θα συνέβαινε αν δεν έχουμε το είδος της πίστης που πιστεύει στην τέλεια σωτηρία Του με όλη την καρδιά μας ενώπιον του Θεού; Τι θα συμβεί αν έρθουμε ενώπιον του Θεού χωρίς να πιστεύουμε στην καρδιά μας ότι Αυτός μας έχει κάνει χωρίς αμαρτία, χωρίς να φορούμε τα ρούχα της σωτηρίας στις καρδιές μας; Εμείς θα παραμείνουμε ως αμαρτωλοί. Επειδή «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος», οι αμαρτωλοί που δεν έχουν εξιλεωθεί από τις αμαρτίες τους, πρέπει να καταδικαστούν, να θανατωθούν και να ριχτούν στο αιώνιο πυρ του άδη. Για τον λόγο αυτό οι καρδιές σας πρέπει να φορούν τα ενδύματα της σωτηρίας που ο Θεός έχει κάνει για εσάς. Πιστεύοντας στην αλήθεια που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού.
Γι’ αυτό η Βίβλος λέει ότι ο χρυσός, το ανοξείδωτο και πιο πολύτιμο μέταλλο, σημαίνει την «πίστη». Στην Αγία Γραφή, ο χρυσός αναφέρεται στην πίστη, ενώ ο χαλκός αναφέρεται στην καταδίκη. Μπορούμε να βρούμε το γεγονός ότι το χρυσό νήμα χρησιμοποιήθηκε συχνά για να κάνουν τα ενδύματα του Αρχιερέα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα να έχουμε μία ισχυρή πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο της τέλειας σωτηρίας. Πιστέψτε στην Αλήθεια που φανερώνεται στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο. Ο Θεός είπε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένας θεσμός που πρέπει να τηρούμε παντοτινά.
Στο μυαλό και στην καρδιά μας, εσείς και εγώ πρέπει να πιστεύουμε οπωσδήποτε σε αυτή την αλήθεια. Η αληθινή πίστη πρέπει να συνοδεύεται από αληθινή γνώση, συναισθήματα και πράξεις. Έχετε αυτό το είδος πίστης και αλήθειας; Πιστεύετε πραγματικά στην αλήθεια η οποία φαίνεται από τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο με όλη την καρδιά σας; Πιστεύετε ότι ο Θεός σάς αγαπά, ότι Αυτός καθάρισε όλες τις αμαρτίες σας με το να βαπτιστεί, χύνοντας το αίμα Του, και αναστήθηκε από τους νεκρούς; Αν πράγματι πιστεύετε σε αυτή την αλήθεια, τότε αυτό σημαίνει ότι έχετε ντύσει τις καρδιές και τις ψυχές σας με τα ενδύματα της σωτηρίας.
Ο Θεός επέπληξε το λαό Ισραήλ μέσω του Αποστόλου Παύλου λέγοντας: «Επειδή μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνην του Θεού, και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνην του Θεού» (Ρωμαίους 10:3). Ο Θεός αντιπαθεί αυτούς που προσπαθούν να στήσουν και να καμαρώνουν για τη δική τους δικαιοσύνη με φαινομενικά καλές πράξεις. Όσοι δεν πιστεύουν στα καλά έργα που ο Θεός έχει κάνει για μας από την αγάπη Του για μας, όλοι θα καταστραφούν. Σε ποιον εμπιστεύεστε; Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού ή στη δική σας δικαιοσύνη; Πιστεύετε πραγματικά με όλη την καρδιά σας ότι ο Θεός σάς αγαπά και ότι έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας, τόσο με το βάπτισμα του Ιησού όσο και το αίμα Του στον Σταυρό; Πιστεύετε σε αυτή την Αλήθεια και είναι αυτή όπου εμπιστεύεστε τους εαυτούς σας; Στηρίζεστε πραγματικά σ’ αυτή την Αλήθεια στις καρδιές σας και πιστεύετε; Ή μήπως εξακολουθείτε να προσπαθείτε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας μέσω της προσπάθειας να ζήσετε τη ζωή σας καλοπροαίρετα από μόνοι σας;
Εσείς, βέβαια, πρέπει να ζείτε καλοπροαίρετα. Μετά την αναγέννησή σας, πρέπει να ζείτε ακόμα πιο καλοπροαίρετα. Ωστόσο, με το Άγιο Πνεύμα, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ποια είναι πραγματικά η ενάρετη ζωή. Η Βίβλος λέει, «Σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς» (1 Πέτρου 2:9). Για τους σημερινούς ιερείς του Θεού, το να ζουν καλοπροαίρετα σημαίνει ότι υπηρετούν το γνήσιο ευαγγέλιο.
Πόσο αξιολύπητοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο και την αγάπη του Θεού για εμάς, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες τους απόλυτα, τόσο με το βάπτισμα του Ιησού όσο και το αίμα Του στον Σταυρό!
Κάποτε υπήρχε μια ομάδα ναυαγών ψαράδων που μόλις έφτασαν στις εκβολές του Ποταμού Αμαζονίου μετά από 10 ημέρες αγώνα ενάντια στην καταιγίδα και τα κύματα του απέραντου ωκεανού. Όλοι είχαν εξαντληθεί χωρίς πόσιμο νερό για 10 ημέρες. Επιτέλους, έφτασαν σε ένα μέρος όπου υπήρχε φρέσκο νερό. Ωστόσο, οι εκβολές του Ποταμού ήταν τόσο μεγάλες, ώστε κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να αναγνωρίσει αυτό το απίστευτο γεγονός, ότι στην πραγματικότητα έπλεαν μέσα σε πόσιμο νερό. Ως αποτέλεσμα, όλοι τελικά πέθαναν εξαντλημένοι μέσα σε φρέσκο νερό. Πόσο θλιβερό! Κοιτάζοντας αυτή την ιστορία από πνευματική άποψη, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι αυτής της γενιάς αγωνίζονται απελπισμένα ενάντια στις αμαρτίες τους, εξαντλημένοι πνευματικά, μη γνωρίζοντας ότι από την αρχή οι αμαρτίες τους είχαν ήδη καθαριστεί τόσο μέσω του βαπτίσματος του Ιησού όσο και της αιματοχυσίας Του στο Σταυρό.
Επειδή ο Θεός αγαπά εσάς κι εμένα, έχει ολοκληρώσει τα δίκαια έργα που καθάρισαν όλες τις αμαρτίες μας. Με πίστη σε αυτή την αλήθεια μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα να αναγεννηθούμε. Να αναγεννηθούμε σημαίνει να γεννηθούμε άλλη μια φορά ως παιδιά του Θεού· ακόμα κι αν είχαμε γεννηθεί κάποτε ως αμαρτωλοί, γινόμαστε δίκαιοι με το έργο του Αγίου Πνεύματος, όταν ομολογούμε ότι πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Είναι με την αναγέννηση που γινόμαστε χωρίς αμαρτία, που μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού.
Έχετε ντύσει τις ψυχές σας με τα καλά και δίκαια ενδύματα της σωτηρίας του Θεού; Έχετε κάνει τις ψυχές σας να πιστεύουν πραγματικά σε αυτό το ευαγγέλιο; Αυτό που είναι σημαντικό πάνω από όλα, είναι αν πιστεύετε ή δεν πιστεύετε σε αυτό το γνήσιο ευαγγέλιο με τις καρδιές σας. Αντί να προσπαθείτε να συνειδητοποιήσετε την αλήθεια από μόνοι σας ή να μένετε κολλημένοι στις διδασκαλίες του παρόντος καθημερινού κόσμου, θα πρέπει να πιστεύετε στο Λόγο του Θεού που διδάσκεται σε σας από εκείνους που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών πριν από εσάς. Το αληθινό ευαγγέλιο δεν είναι κάτι που μπορείτε απλά να ξέρετε με το μυαλό σας, αλλά είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να πιστεύετε στις καρδιές σας. Θα πρέπει να μπείτε στον Ουρανό πιστεύοντας πραγματικά σε αυτό. Τι ευλογία, αδελφοί και αδελφές, μας έχει δώσει ο Θεός μέσω του Υιού Του Ιησού Χριστού! Καθαρίζοντάς μας από όλες τις αμαρτίες μας μέσω της θυσίας του μονογενούς Υιού Του, ο Θεός μάς έχει κάνει δικά Του παιδιά.
Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δίκαιο και επίσης σέβονται αυτούς που κάνουν σωστά πράγματα. Αλλά δεν είναι τα έργα του Ιησού που θυσιάστηκε για όλη την ανθρωπότητα πιο δίκαια; Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν έχει γίνει από την ανθρωπότητα. Είναι το πιο ενάρετο και δίκαιο έργο που έχει εκπληρώσει ο Θεός ειδικά για εμάς. Επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε και θυσίασε τον εαυτό Του στον Σταυρό για όλους τους ανθρώπους αυτού του κόσμου, Τον αναγνωρίζουμε ως αληθινό Σωτήρα μας. Αδιάφορο το πότε και πού, υπάρχει μόνο ένας δίκαιος στον κόσμο και είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας άλλος δίκαιος από τον εαυτό του σε αυτό τον πλανήτη, εκτός μέσω του Ιησού Χριστού.
Θέλετε να γίνετε δίκαιοι; Με πίστη στο δίκαιο έργο που έχει κάνει ο Θεός για σας, μπορείτε να γίνετε όλοι δίκαιοι άνθρωποι. Το δίκαιο έργο του Θεού δεν είναι άλλο από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πιστέψτε στον Ιησού ο οποίος έχει κάνει αυτό το δίκαιο έργο. Ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας επειδή μας έχει αγαπήσει. Όταν δεχόμαστε την αγάπη Του αυτής της Αλήθειας με πίστη, μπορούμε επίσης να γίνουμε άγιοι, όπως ακριβώς ο Θεός είναι άγιος. Ο Θεός είπε, «θέλετε λοιπόν είσθαι άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ» (Λευιτικόν 11:45). Ο Θεός μάς έχει πει να ζήσουμε πραγματικά τη ζωή της πίστης μας με πίστη. Πιστεύετε ολόψυχα σε αυτό το δίκαιο έργο του Ιησού που σας έσωσε τέλεια από όλες τις αμαρτίες σας; Εγώ πιστεύω ότι το πιο δίκαιο έργο στον κόσμο έχει ήδη εκπληρωθεί με την αιώνια θυσία του Κυρίου μας. Πιστεύω ότι όλα έχουν εκπληρωθεί μέσω του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς, του αίματός Του στον Σταυρό και της ανάστασής Του από το θάνατο.

Ευχαριστώ τον Θεό με την πίστη μου, που Εκείνος μου έδωσε μέσα από τον Λόγο Του της αλήθειας.