Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-32] (Έξοδος 29:1-14) Η προσφορά περί αμαρτίας για τηνκαθιέρωση του Αρχιερέα

(Έξοδος 29:1-14)
«Και τούτο είναι το πράγμα, το οποίον θέλεις κάμει εις αυτούς διά να αγιάσης αυτούς, ώστε να ιερατεύωσιν εις εμέ. Λάβε εν μοσχάριον βοός και δύο κριούς αμώμους, και άζυμον άρτον και πήττας αζύμους εζυμωμένας με έλαιον και λάγανα άζυμα κεχρισμένα με έλαιον· εκ σεμιδάλεως σίτου θέλεις κάμει αυτά. Και θέλεις βάλει αυτά εις εν κάνιστρον και θέλεις φέρει αυτά εν τω κανίστρω μετά του μοσχαρίου και των δύο κριών. Και τον Ααρών και τους υιούς αυτού θέλεις προσαγάγει εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλεις λούσει αυτούς εν ύδατι. Και θέλεις λάβει τας στολάς και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τον χιτώνα και τον ποδήρη του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιον, και θέλεις ζώσει αυτόν με την κεντητήν ζώνην του εφόδ. Και θέλεις βάλει την μίτραν επί την κεφαλήν αυτού και θέλεις βάλει το άγιον διάδημα επί την μίτραν. Τότε θέλεις λάβει το έλαιον του χρίσματος και θέλεις χύσει εξ αυτού επί την κεφαλήν αυτού και θέλεις χρίσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τους υιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτώνας· και θέλεις ζώσει αυτούς με ζώνας, τον Ααρών και τους υιούς αυτού, και θέλεις περιθέσει εις αυτούς μιτρίδια, και η ιερατεία θέλει είσθαι εις αυτούς κατά νόμον παντοτεινόν· και θέλεις καθιερώσει τον Ααρών και τους υιούς αυτού. Και θέλεις προσαγάγει το μοσχάριον έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου, και ο Ααρών και οι υιοί αυτού θέλουσιν επιθέσει τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου· και θέλεις σφάξει το μοσχάριον ενώπιον Κυρίου παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του μοσχαρίου και θέσει επί των κεράτων του θυσιαστηρίου με τον δάκτυλόν σου· και θέλεις χύσει όλον το αίμα παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου. Και θέλεις λάβει όλον το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόσθια και τον επάνω λοβόν του ήπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ’ αυτών και θέλεις καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου. Το δε κρέας του μοσχαρίου και το δέρμα αυτού και την κόπρον αυτού θέλεις καύσει εν πυρί έξω του στρατοπέδου· τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας.»
 
 
Σήμερα, στρέφουμε την προσοχή μας στην καθιέρωση του Αρχιερέα. Εδώ ο Θεός διέταξε τον Μωυσή πώς να καθιερώσει τον Ααρών και τους γιους του με λεπτομέρεια. Η λέξη «να καθιερώσει» στο στίχο 9 σημαίνει να αγιάσει, να προετοιμάσει, να αφιερώσει, να τιμήσει ή να χρησιμοποιήσει ως ιερό. Με άλλα λόγια, καθιέρωση σημαίνει αγιασμός και αφιέρωση στον Θεό. Ως εκ τούτου, να είσαι «καθιερωμένος ως Αρχιερέας» σημαίνει «να ξεχωριστείς και να σου δοθεί η εξουσία και τα καθήκοντα του Αρχιερέα». Ο Θεός έδωσε στον Ααρών και τους γιους του το δικαίωμα του Αρχιερέα και της ιεροσύνης, που τους έκανε να προσφέρουν στο λαό τους την άφεση των αμαρτιών.
Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να ντύσει τον Ααρών με τα ενδύματα του Αρχιερέα και να βάλει τη μίτρα στο κεφάλι του, και στους γιους του χιτώνες. Στη συνέχεια, για να χειροτονηθεί ο Ααρών ως Αρχιερέας και οι γιοι του ως ιερείς, έπρεπε να πάρουν έναν ταύρο και δύο άμωμους κριούς για τη καθιέρωσή τους. Το πιο σημαντικό καθήκον του Αρχιερέα ήταν να προσφέρει τις προσφορές για αμαρτία την Ημέρα του Εξιλασμού για την άφεση των αμαρτιών όλων των Ισραηλιτών. Και για να το πράξει, ο Ααρών έπρεπε πρώτα απ’ όλα να καθαρίσει από τις αμαρτίες τους τον εαυτό του και τους γιους του, και γι’ αυτό έπρεπε να προσφέρουν πρώτα την προσφορά για αμαρτία για τους εαυτούς τους την ημέρα της καθιέρωσής του.
Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ακόμα και ο Αρχιερέας έπρεπε να τοποθετήσει τα χέρια του στο κεφάλι των θυσιαστικών ζώων πριν τα σκοτώσει και προσφέρει το αίμα τους στον Θεό, όλα σύμφωνα με το ίδιο σύστημα θυσιών που ο Θεός είχε συστήσει. Για επτά ημέρες, ο Αρχιερέας έπρεπε να κάνει τέτοιες προσφορές για αμαρτία, προσφέροντας μαζί με τα ολοκαυτώματα τις κινούμενες προσφορές και τις υψούμενες προσφορές για την καθιέρωσή του.
Ακριβώς όπως οι προσφορές που δόθηκαν για τον ίδιο τον Αρχιερέα και την οικογένειά του, θα έπρεπε επίσης να τοποθετήσει τα χέρια του στα κεφάλια των ζώων της θυσίας για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες των Ισραηλιτών επάνω τους, πριν από τη θανάτωσή τους και το χύσιμο του αίματός του. Για το καθήκον της υπηρεσίας στον Θεό ως Αρχιερέας, έπρεπε να μάθει με λεπτομέρειες πώς έπρεπε να δίδονται οι προσφορές για την άφεση των αμαρτιών του λαού του. Το ότι ο Αρχιερέας έδινε πρώτα την προσφορά για αμαρτία για να πλύνει τις δικές του αμαρτίες, σημαίνει ότι εκπαιδευόταν στο πώς να δώσει τις προσφορές για το λαό του — δηλαδή, τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι των θυμάτων, παίρνοντας το αίμα τους και βάζοντας αυτό το αίμα στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, και χύνοντας το υπόλοιπο στη γη.
Εδώ, ο Αρχιερέας έπρεπε να θυμάται ότι για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του και τις αμαρτίες του λαού του, έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι των θυμάτων. Όπως αναφέρει το Έξοδος 29:10-12, «Και θέλεις προσαγάγει το μοσχάριον έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου, και ο Ααρών και οι υιοί αυτού θέλουσιν επιθέσει τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου· και θέλεις σφάξει το μοσχάριον ενώπιον Κυρίου παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του μοσχαρίου και θέσει επί των κεράτων του θυσιαστηρίου με τον δάκτυλόν σου· και θέλεις χύσει όλον το αίμα παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου».
Ο Αρχιερέας και οι γιοι του διατάχθηκαν ότι οπωσδήποτε έπρεπε να βάλουν τα χέρια τους στο κεφάλι του ταύρου, της δικής τους θυσίας. Επειδή όταν ο Αρχιερέας Ααρών και οι γιοι του έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του ζώου της θυσίας, όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάζονταν σε αυτό. Και επειδή αυτό το θύμα δέχθηκε τις αμαρτίες του Αρχιερέα και των γιων του με την τοποθέτηση των χεριών, έπρεπε να χύσει το αίμα του και να πεθάνει. Μετά από αυτό, ο Αρχιερέας έχυνε το αίμα του, το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, και έχυνε το υπόλοιπο στη γη. Αυτός έπρεπε να παίρνει όλα τα λίπη που καλύπτουν τα εντόσθια, τα λίπη του λοβού που συνδέεται με το συκώτι και τα δύο νεφρά, και το λίπος που ήταν πάνω τους, και στη συνέχεια να τα καίει στο θυσιαστήριο.
Στην περίπτωση της προσφοράς για αμαρτία για την εξιλέωση αμαρτιών κάποιου από τους κοινούς ανθρώπους που έχουν διαπράξει αμαρτία ασυναίσθητα, όφειλε να φέρει ως προσφορά για την αμαρτία του ένα μικρό κατσικάκι, θηλυκό χωρίς ψεγάδι, για την αμαρτία του που διέπραξε. «Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς, και θέλουσι σφάξει την περί αμαρτίας προσφοράν εν τω τόπω του ολοκαυτώματος. Και θέλει λάβει ο ιερεύς διά του δακτύλου αυτού από του αίματος αυτού, και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και παν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάσιν του θυσιαστηρίου· και παν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το στέαρ από της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς· και θέλει καύσει αυτό ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον· και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς, και θέλει συγχωρηθή εις αυτόν» (Λευιτικόν 4:29-31).
Αυτή η τοποθέτηση των χεριών και το αίμα της θυσίας που χύθηκε αποτελούσαν τα βασικά στοιχεία στο σύστημα θυσιών που όρισε ο Θεός. Πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός σχεδίασε να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού με την αλήθεια που κρύβουν τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό. Ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό Ισραήλ, ότι Αυτός θα τους εξιλέωνε κάθε φορά που θα Του πρόσφεραν το ολοκαύτωμα. Το Έξοδος 29:42 δηλώνει, «τούτο θέλει είσθαι παντοτεινόν ολοκαύτωμα εις τας γενεάς σας παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου· όπου θέλω εμφανίζεσθαι εις σας, διά να λαλώ εκεί προς σε». Το ολοκαύτωμα που οι ιερείς πρόσφεραν κάθε πρωί και βράδυ είναι η προσφορά που έπρεπε να δοθεί από γενιά σε γενιά, ακόμα και από εμάς τον πνευματικό λαό του Ισραήλ, που έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μάς λέει ότι αυτός θα μας συναντήσει μέσα από αυτές τις προσφορές.
 
 
Ποια είναι η έννοια της προσφοράς του ολοκαυτώματος από τον Αρχιερέα;
 
Επειδή η θυσία εξιλέωνε όλες τις ανομίες των αμαρτωλών που έβαλαν τα χέρια τους στο κεφάλι της, έπρεπε να πεθάνει στη θέση τους και να καταδικαστεί με το να καεί. Αυτό που ο Θεός θέλει από εμάς μέσα από την προσφορά για αμαρτία στο σύστημα θυσιών, είναι να ομολογήσουμε, «Επειδή έχω διαπράξει τις τάδε αμαρτίες ενώπιον του Θεού, πρέπει να λάβω τέτοια καταδίκη της αμαρτίας». Για να πλυθούν οι αμαρτίες μας σύμφωνα με το νόμο του Θεού της σωτηρίας, πρέπει να βάζουμε τα χέρια μας πάνω στο κεφάλι του θύματος της θυσίας μας, να πάρουμε το αίμα του, να βάλουμε αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, να χύσουμε το υπόλοιπο του αίματος στο έδαφος, να κάψουμε τη σάρκα του στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και έτσι να δεχτούμε την άφεση των αμαρτιών σύμφωνα με τη χάρη στη δικαιοσύνη του Θεού.
Πρώτα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ενώπιον του Θεού όλες τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει και με την καρδιά και με τις πράξεις μας. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Αλλά δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό αρκετά για την τέλεια σωτηρία Του. Ο Θεός μάς αγάπησε τόσο πολύ ώστε έδωσε τον μονογενή Υιό Του. Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και έκανε εξιλέωση για όλες εκείνες τις αμαρτίες με το θάνατό Του στον Σταυρό, ώστε όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν να μη χαθεί αλλά να έχει αιώνια ζωή.
Το σύστημα θυσιών προϋποθέτει ότι οι προσφορές θα πρέπει να δοθούν με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματός τους. Αυτό δηλώνει την απόδειξη της πίστης που εξιλεώνει όλες τις αμαρτίες μας και ως εκ τούτου πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό. Το ότι κάθε αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας σημαίνει τη μεταβίβαση των αμαρτιών του σε αυτό. Ακόμα και ο Αρχιερέας όταν έκανε μια προσφορά για αμαρτία έπρεπε επίσης να ομολογήσει, «Έχω αυτές τις αμαρτίες ενώπιον του Θεού και συνεπώς πρέπει να θανατωθώ». Αλλά με την πίστη ότι ο Θεός μάς έχει δώσει την προσφορά της εξιλέωσης για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και ότι ο Θεός μας επέτρεψε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας σε αυτή τη θυσία, μπορούμε να σωθούμε.
Ο Θεός είπε, «Εγώ θα σας συναντώ εκεί». Το είπε αυτό όχι μόνο στον Αρχιερέα αλλά και σε κάθε απλό άνθρωπο, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός θα δώσει την άφεση των αμαρτιών σε όλους μας και έτσι θα μας κάνει δικούς του ανθρώπους. Πώς λοιπόν μας συναντά ο Θεός; Επειδή ο Θεός έχει το σχέδιο της σωτηρίας για εμάς, συναντά ασφαλώς μόνο αυτούς που δίνουν τις προσφορές για την αμαρτία τους σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που θεσπίστηκε από Αυτόν. Επειδή ο Θεός γνώριζε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί και ότι είναι υποχρεωμένοι να διαπράττουν αμαρτία, ήθελε να πλύνει όλες τις αμαρτίες μας σύμφωνα με το έλεός Του που αποκαλύπτεται στο σύστημα θυσιών Του για τη σωτηρία και έτσι να μας κάνει δικά Του παιδιά. Για τον λόγο αυτό ο Θεός είχε καθιερώσει το σύστημα θυσιών μέσω του οποίου αμέτρητοι άνθρωποι του Ισραήλ θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους προσφέροντας θυσίες καθώς έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι των θυμάτων τους.
Η μέθοδος με την οποία ο λαός Ισραήλ μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους στα θύματα των θυσιών, ήταν μέσω της «τοποθέτησης των χεριών». Ο λαός Ισραήλ παραβίασαν το νόμο του Θεού αμέτρητες φορές και διέπραξαν όλα τα είδη αμαρτιών. Αλλά επειδή μπορούσαν να μεταβιβάσουν όλες τις ανομίες τους στα θύματα των θυσιών τους μέσω αυτής της μεθόδου της «τοποθέτησης των χεριών», μπορούσαν να πλύνουν όλες τις αμαρτίες τους. Έτσι ο Θεός μπορούσε να κατοικεί με τους Ισραηλίτες που πίστεψαν σ’ Αυτόν, να γίνει ο Θεός τους, να τους κάνει δικούς Του ανθρώπους, να τους οδηγεί και να τους δώσει τις ευλογίες του Ουρανού, καθώς και τις ευλογίες της παχύτητας αυτής της γης. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα με την πίστη τους στο σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Όλες αυτές οι πτυχές του συστήματος θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου ορίστηκαν από τον Θεό εκ των προτέρων, και ο λαός Ισραήλ μπορούσαν να πλυθούν από όλες τις αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών τους πάνω στο κεφάλι του θύματος της θυσίας τους και, συνεπώς, να μεταβιβάσουν όλες τις αμαρτίες τους επάνω σε αυτό σύμφωνα με τη μέθοδο που είχε οριστεί από τον Θεό. Επειδή ο Θεός έκανε όλους όσοι ήρθαν σ’ Αυτόν πιστεύοντας στη δύναμη της τοποθέτησης των χεριών και του χυσίματος του αίματος που θεσπίστηκε από Αυτόν, να πλυθούν από τις αμαρτίες τους, εκείνοι που πίστεψαν σε αυτή την αλήθεια μπορούσαν να περπατήσουν μαζί με τον άγιο Θεό. Χωρίς την προσφορά που δόθηκε τόσο με την τοποθέτηση των χεριών όσο και με το χύσιμο του αίματος, ο Θεός δεν θα μπορούσε να μείνει με το λαό Ισραήλ. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς ήσαν οι Ισραηλίτες και πόσες αμαρτίες είχαν διαπράξει, ωστόσο ο Θεός μπορούσε να σταθεί μαζί τους χάρη σ’ αυτή τη θεόδοτη νομοθεσία της σωτηρίας που αποτελείται από τη νόμιμη θυσία, την τοποθέτηση των χεριών πάνω στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία και του χυσίματος του αίματος. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και να πιστεύουμε ότι η σωτηρία από την αμαρτία που παρέχεται σε μας από τον Θεό, γίνεται με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του θύματος της θυσίας και το χύσιμο του αίματός του.
Οι ιερείς έπρεπε να προσφέρουν ολοκαυτώματα κάθε πρωί και βράδυ. Έπρεπε να γίνει αυτό, επειδή μετά που έδιναν ολοκαύτωμα το πρωί για τις αμαρτίες τους, συνέχιζαν να διαπράττουν πολλά άλλα αμαρτήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, και έτσι χρειαζόταν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους και να πλυθούν ξανά προσφέροντας μια άλλη θυσία το βράδυ. Τα ολοκαυτώματα που προσφέρονταν καθημερινά υπενθύμιζαν στους Ισραηλίτες που πίστευαν, την πίστη που θυμάται και πιστεύει ότι ο Ιησούς θα ερχόταν σε τούτη τη γη, θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να πεθάνει στον Σταυρό και έτσι να σβήσει όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ομοίως όλοι εμείς, πρέπει να δίνουμε την προσφορά της πίστης κάθε πρωί και βράδυ, επειδή συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε ασταμάτητα όλη την ημέρα. Αυτή η προσφορά πίστης που προσφερόταν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το ίδιο με το να πλυθούμε από όλη την ακαθαρσία της καρδιάς στην εποχή της Καινής Διαθήκης με πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα Του που χύθηκε.
Ο Θεός Πατέρας μας συναντά όταν διαπιστώσει αυτή την πίστη στις καρδιές μας, που πιστεύει ότι ο Ιησούς ο Σωτήρας μας, έχει εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας. Σύμφωνα με το σύστημα θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη στην εποχή Του και δέχθηκε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη στην αρχή της εποχής της Καινής Διαθήκης (Κατά Ματθαίον 3:15). Γι’ αυτό ο Ιησούς είπε: «Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν» (Κατά Ματθαίον 11:12). Με την πίστη σε αυτή την ευαγγελική Αλήθεια, μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να καθαριστούμε τέλεια.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, οι άνθρωποι έχουν διαπράξει αμέτρητες αμαρτίες, και εμείς οι Χριστιανοί, τόσο πριν όσο και μετά από τη γνωριμία μας με τον Ιησού Χριστό, επίσης έχουμε διαπράξει αμέτρητες αμαρτίες. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, και με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό, έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ως εκ τούτου, όταν ο Θεός είπε ότι θα συναντά το λαό Ισραήλ μέσω του ολοκαυτώματος, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα συναντούσε αυτούς που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός αγαπάει όσους πιστεύουν ότι έτσι έχει εξαλείψει πραγματικά όλες τις αμαρτίες τους με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο. Αλλά σίγουρα δεν αγαπά εκείνους που απορρίπτουν αυτή την Αλήθεια.
Σε αυτή την εποχή της Καινής Διαθήκης, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν μέσω της πίστης στην Αλήθεια που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λευκό λινό, που μπορούσε κανείς να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Η τοποθέτηση των χεριών και το αίμα που χύθηκε, η ένωση των δύο αυτών εννοιών, αποτελεί ένα τέλειο ευαγγέλιο. Η Παλαιά Διαθήκη προφήτευσε την τέλεια σωτηρία του Θεού με λεπτομέρεια, και η Καινή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση αυτών των προφητειών και η ολοκλήρωση του ευαγγελίου της υπόσχεσης. Ως εκ τούτου, στο Εβραίους 1:1-2 δηλώνει, «Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι’ ου έκαμε και τους αιώνας».
Ο Ιησούς είναι ο Βασιλεύς των βασιλέων και ο Παντοδύναμος Θεός, αλλά αυτός ο Θεός ήρθε σε αυτή τη γη, φόρεσε ανθρώπινη σάρκα, βαπτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς, και έτσι εξιλέωσε όλες τις αμαρτίες μας και μας έσωσε από όλη την καταδίκη της αμαρτίας. Με πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο με το οποίο ο Θεός μάς έχει κάνει δίκαιους, μπορούμε να γίνουμε πλήρεις. Έχει πλέον καταστεί δυνατό για μας, να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας την οποία έχουμε ζητήσει τόσο θερμά. Θέλαμε να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες μας απεγνωσμένα, και ο Θεός τις εξιλέωσε με μιας για όλους, μέσω του συστήματος των θυσιών, της τοποθέτησης των χεριών και του χυσίματος του αίματος, δηλαδή μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό, την ουσία του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος (1 Ιωάννου 5:6-8). Όταν πιστεύουμε ότι ο Θεός εξιλέωσε όλες τις αμαρτίες μας τέλεια, μας κάνει δικούς Του ανθρώπους και μας συναντά.
 
 
Η σπουδαιότητα της τοποθέτησης των χεριών
 
Το Λευιτικόν 1:1-4 λέει, «Και εκάλεσε Κύριος τον Μωϋσήν και ελάλησε προς αυτόν εκ της σκηνής του μαρτυρίου, λέγων, Λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Εάν τις από σας προσφέρη δώρον προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρον σας από των κτηνών, από των βοών ή από των προβάτων. Εάν το δώρον αυτού ήναι ολοκαύτωμα από των βοών, αρσενικόν άμωμον ας προσφέρη αυτό· παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, διά να ήναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος και θέλει είσθαι δεκτόν υπέρ αυτού, διά να γείνη εξιλέωσις περί αυτού».
Δώστε προσοχή στο στίχο 4 εδώ που λέει: «Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος και θέλει είσθαι δεκτόν υπέρ αυτού, διά να γείνη εξιλέωσις περί αυτού». Με άλλα λόγια, ο Θεός θα δεχόταν με απόλαυση την προσφορά όταν ένας αμαρτωλός πρόσφερε το ολοκαύτωμα του μετά την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Σε τίνος το κεφάλι έπρεπε να τοποθετηθούν τα χέρια του αμαρτωλού; Στο κεφάλι του θύματος της θυσίας. Μόνο με αυτή τη μέθοδο ο Θεός υποσχέθηκε να σβήσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν στο κεφάλι του θύματος της θυσίας που έπρεπε να τοποθετηθούν τα χέρια, αλλά τι γίνεται στην Καινή Διαθήκη; Ποιος είναι η αληθινή προσφορά θυσίας στην εποχή της Καινής Διαθήκης; Δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα όλης της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μία και μόνη προσφορά θυσίας για να εξαλείψει τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εξαιτίας ενός ανθρώπου έγιναν όλοι αμαρτωλοί και, επίσης, χάρη στον Ιησού Χριστό όλοι οι άνθρωποι μπορούν να απαλλαγούν από τις αμαρτίες τους και να λάβουν την αιώνια ζωή.
Με πίστη πρέπει να βάζουμε τα χέρια μας στο κεφάλι του Ιησού και να μεταβιβάζουμε όλες τις αμαρτίες μας επάνω Του. Με άλλα λόγια, πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας πάνω στο κεφάλι Του με την αληθινή πίστη, έτσι ώστε ο Θεός να αποδεχθεί αυτή την προσφορά της θυσίας με ευχαρίστηση. Ο Ιησούς είπε στο Κατά Ματθαίον 11:12 ότι μόνο οι βιαστές μπορούν να μπουν στη Βασιλεία Του με βία. Επειδή η τοποθέτηση των χεριών μάς δίνει τη δυνατότητα να μεταβιβάσουμε όλες τις αμαρτίες μας επάνω στην προσφορά της θυσίας, ο Θεός δέχεται με ευχαρίστηση αυτή τη θυσία της πίστης. Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού Χριστού μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω Του, ο Θεός επέτρεψε σε όλους να πλυθούν από την αμαρτία και τους ελευθέρωσε από την καταδίκη της αμαρτίας όταν πιστεύουν ολόψυχα και στο βάπτισμά Του και στον αντιπροσωπευτικό Του θάνατο στον Σταυρό. Είναι με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού που μπορούμε να μεταβιβάσουμε όλες τις αμαρτίες μας επάνω Του.
Ο Θεός είχε δώσει στους Ισραηλίτες το σύστημα θυσιών και προανήγγειλε την αιώνια θυσία που πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός με το ίδιο Του το σώμα. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε το νόμο της σωτηρίας που υποσχόταν αυτό το σύστημα θυσιών με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Από την ατελείωτη αγάπη Του για μας, ο Θεός μάς έχει σώσει δίνοντάς μας τον Ιησού Χριστό, τον μονογενή Υιό Του. Τώρα είναι η ώρα για τον καθένα να σωθεί πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό.
Ο παντογνώστης Θεός σχεδίασε την τέλεια σωτηρία Του για τους αμαρτωλούς πριν ακόμα από τη δημιουργία και την εκπλήρωσε σωστά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά Του. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο σωτηρίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε έξι μήνες πριν από τον Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος όλης της ανθρωπότητας. Όπως ο ίδιος ο Ιησούς είπε, «μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού» (Κατά Ματθαίον 11:11), ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, με άλλα λόγια, ήταν ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν δούλος του Θεού, μεγαλύτερος ακόμα και από τους Μωυσή, Ηλία και Ησαΐα. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μόνο ως κάποιον που έζησε μια ασκητική ζωή στην έρημο. Αλλά στην πραγματικότητα στάλθηκε από τον Θεό ως ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερος όλων των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Καταγόταν από την οικογένειά του Αρχιερέα Ααρών (Λουκάς 1:5-7). Όπως οι βασιλιάδες γεννιούνται από βασιλική οικογένεια, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο τελευταίος Αρχιερέας, γεννήθηκε από την οικογένεια του Ααρών, του πρώτου Αρχιερέα, και ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητας, βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη Ποταμό για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω Του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο μέγιστος όλων σε αυτή τη γη. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που το αμφισβητούν αυτό, αποφασίζοντας να μην πιστεύουν, ρωτώντας, «Πού στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο Αρχιερέας;»
Επιτρέψτε μου να απαντήσω, αποδεικνύοντας σαφώς ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι πράγματι ο εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας και ο Αρχιερέας, επειδή όλα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού: «Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη» (Κατά Ματθαίον 11:13-14). Ο Θεός στο Μαλαχία 4:5 είχε υποσχεθεί να στείλει τον Ηλία. Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι αυτός ο Ηλίας που επρόκειτο να έρθει δεν ήταν άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε ως απόγονος του Ααρών, εκπλήρωσε τον ρόλο του Αρχιερέα.
Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ένας αμαρτωλός μεταβίβαζε τις αμαρτίες του με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας, το θύμα στη συνέχεια θανατωνόταν χύνοντας το αίμα του και καιγόταν με φωτιά. Όποιος προσπαθούσε να εξιλεωθεί από τις αμαρτίες του, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας, για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του σε αυτό. Όταν οι άνθρωποι έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του θύματος της θυσίας, αυτό σήμαινε ότι οι αμαρτίες τους μεταβιβάζονταν σε αυτό. Και, για την Ημέρα του Εξιλασμού, ο Αρχιερέας Ααρών έπρεπε να τοποθετήσει τα χέρια του στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου για να μεταβιβάσει όλες τις ετήσιες αμαρτίες των Ισραηλιτών σε αυτόν. Εδώ, επίσης, η τοποθέτηση των χεριών ήταν απαραίτητη και αυτό σημαίνει, πνευματικά μιλώντας, τη μεταβίβαση της αμαρτίας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας επάνω στον Ιησού με το βάπτισμά Του, και μέσω αυτής της Βάπτισης ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και στη συνέχεια έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και να αναλάβει έτσι όλες τις αμαρτίες μας, και χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό και με την ανάστασή Του από τους νεκρούς, ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας μας.
Ο λαός Ισραήλ έδινε επίσης την προσφορά του προς τον Θεό με τοποθέτηση των χεριών τους στο κεφάλι του θύματος με αυτό τον τρόπο. Όταν ο λαός Ισραήλ αμάρταναν ενάντια στον Θεό και γίνονταν έτσι αμαρτωλοί, έπρεπε να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους επάνω στις προσφορές τους βάζοντας τα χέρια τους στο κεφάλι των ζώων, προκειμένου να δώσουν σωστά τις προσφορές για την αμαρτία τους στον Θεό. Ο Θεός δεχόταν με ευχαρίστηση τη νόμιμη προσφορά που καιγόταν στη φωτιά, αφού τα χέρια είχαν τοποθετηθεί στο κεφάλι του θύματος και σκοτωνόταν. Επειδή ο λαός Ισραήλ, έδωσε αυτή τη νόμιμη προσφορά της θυσίας μεταβιβάζοντας τις αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών τους πάνω στο κεφάλι της ο Θεός τους συναντούσε. Επειδή το θύμα είχε δεχθεί τις αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών και καταδικαζόταν αντιπροσωπευτικά για τις αμαρτίες τους, ο Θεός συναντούσε εκείνους που έρχονταν σ’ Αυτόν πιστεύοντας στη χάρη του Θεού σχετικά με αυτή την προσφορά. Γι’ αυτό ο Θεός ευχαριστιόταν πολύ να δεχθεί τέτοιες θυσίες ζώων. Είναι τόσο ελεήμων που δεν μπορεί να ανεχτεί κανένας να σταλεί στον άδη.
Έτσι, αυτό που μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες μας είναι και το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα Του στον Σταυρό. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, προκειμένου να σβήσει τις αμαρτίες του κόσμου, μπορούσε να πεθάνει στον Σταυρό και να σηκώσει την δίκαιη καταδίκη για τις αμαρτίες μας. Επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας και σήκωσε την δίκαιη τιμωρία του Σταυρού, μπορούσε να μας λυτρώσει και να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ως εκ τούτου, πιστεύοντας στο βάπτισμά Του και τη θυσία του χυσίματος του αίματός Του, μπορούμε τώρα να αναγεννηθούμε ως δίκαιοι και να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μέσω των δίκαιων έργων του Ιησού, με λίγα λόγια, μπορούμε να συναντήσουμε όλοι τον άγιο Θεό. Ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ο αιώνιος Σωτήρας όσων από εμάς πιστεύουν σε αυτή την Αλήθεια.
Πρέπει να συναντήσουμε όντως τον άγιο Θεό. Με πίστη στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα που ήρθε από τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό με πίστη. Όσοι επιδιώκουν να συναντήσουν τον Θεό πρέπει να ακούσουν τον Λόγο Του και να πιστέψουν στο θεόδοτο σύστημα θυσιών που αποτελείται από την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος. Αν δεν μπορούν να το κατανοήσουν πλήρως με τις δικές τους σαρκικές σκέψεις και έχουν την παραμικρή αμφιβολία για αυτό, θα πρέπει να ανοίξουν τον Λόγο του Θεού και να το επιβεβαιώσουν αυτό για τον εαυτό τους. Και πρέπει να πιστεύουν πως ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι σωστό.
Δεν πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό με τις σκέψεις μας. Αντίθετα, πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο Λόγο της αλήθειας του Θεού, και με βάση αυτό τον Λόγο, πρέπει να διακρίνουμε τα άλλα ευαγγέλια από αυτό το γνήσιο ευαγγέλιο. Δεν πρέπει να επιμείνουμε στην σκέψη μας και μόνο, επικαλούμενοι την κατανόησή μας και τη μάθηση. Καμιά από τις δικές σας σκέψεις δε μπορεί ποτέ να είναι σωστή. Τα ανθρώπινα όντα είναι τόσο αδύναμα, τόσο πεισματάρικα και τόσο σκληρυμένα ενώπιον του Θεού, που τείνουν να στηρίζονται πρώτα στη δική τους δικαιοσύνη και τις σκέψεις τους και να αφήνουν πίσω τον Λόγο του Θεού. Ανοίγοντας τις καρδιές μας ενώπιον του Θεού και με πίστη στο Λόγο Του είναι ο πραγματικός τρόπος προς τη ζωή και τις ευλογίες.
Όταν ο Αρχιερέας για να καθιερωθεί πρόσφερε έναν ταύρο ως προσφορά για την αμαρτία του, ο Θεός είπε να λάβει όλα τα λιπαρά μέρη που καλύπτουν τα εντόσθια, το λιπαρό λοβό που συνδέεται με το συκώτι και τα δύο νεφρά, και το λίπος που ήταν πάνω τους, και να τα κάψει στο θυσιαστήριο, ενώ η σάρκα του ταύρου, με το δέρμα και τα εντόσθια του, έπρεπε να καεί με φωτιά έξω από το στρατόπεδο. Ο Αρχιερέας έδινε την προσφορά όπως είχε διατάξει ο Θεός στον Μωυσή. Όταν δινόταν το ολοκαύτωμα, ο Αρχιερέας έφερε ως προσφορά θυσίας επίσης ένα κριάρι χωρίς μώμο και έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του. Για τον εαυτό του και την οικογένειά του, πρωί και βράδυ ο Αρχιερέας και οι γιοι του έβαζαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι ενός τέτοιου θύματος, έκοβαν το λαιμό του και έχυναν το αίμα του, και έβαζαν αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Ύστερα έκαιγαν έξω από το στρατόπεδο όλα τα ακάθαρτα μέρη του, όπως εντόσθια και κεφάλι, αλλά τα καθαρά κομμάτια καίγονταν στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα που προσφερόταν κατά τη καθιέρωσή του Αρχιερέα προσφερόταν επίσης με τον ίδιο τρόπο.
Συγκεκριμένα, κατά την καθιέρωση των Αρχιερέων, όλο το λίπος του θύματος έπρεπε να καεί στον Θεό. Ότι ο Θεός ήταν ευχαριστημένος με το άρωμα του λίπους της θυσίας φανερώνει ότι σύμφωνα με τον Λόγο Του και το σύστημα θυσιών ο Θεός μας αναγεννά σίγουρα. Το λίπος εδώ, με άλλα λόγια, φανερώνει τον Θεό Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός μάς έχει δώσει το σύστημα θυσιών και μας έφτιαξε σύμφωνα με αυτό το σύστημα θυσιών· βάζοντας τα χέρια μας πάνω στο κεφάλι του θύματος της θυσίας, σκοτώνοντάς το και προσφέροντάς το σ’ Αυτόν, με το κάψιμο της σάρκας του στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Μόνο όταν η θυσία είχε γίνει σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που όρισε ο Θεός και με πίστη σ’ Αυτόν, ο Θεός τη δεχόταν με ευχαρίστηση.
Στο Έξοδος 29:10 λέει, «O Ααρών και οι υιοί αυτού θέλουσιν επιθέσει τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου». Αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Επίσης, από τα ενδύματα που φορούσε ο Αρχιερέας κατά τη διάρκεια της καθιέρωσής του, το εφόδ έπρεπε να είναι υφασμένο από πέντε νήματα που δεν μπορούσαν να λείπουν — δηλαδή, θα έπρεπε να είναι υφασμένο από νήματα χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και λεπτά υφασμένο λινό. Το χρυσό νήμα μιλά εδώ για την πίστη. Το κυανό νήμα αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε, που είναι ίδιο με την τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη· το πορφυρό νήμα μας λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός και ο Σωτήρας· και το κόκκινο νήμα αναφέρεται στη θυσία που ο Ιησούς Χριστός έκανε· και το λεπτά υφασμένο λινό αναφέρεται στο Λόγο του Θεού που μας έκανε χωρίς αμαρτία. Το χρυσό νήμα φανερώνει την πίστη που πιστεύει ότι ο Θεός έχει εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας και έκανε τις καρδιές μας άσπρες σαν το χιόνι. Πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη, πιστεύοντας ότι ο Θεός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Σταυρού. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ακριβώς σύμφωνα με όσα ο Θεός μας έχει πει, σύμφωνα με το πώς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό σύμφωνα με το πώς ο Θεός θέσπισε το σύστημα των θυσιών της σωτηρίας και πώς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ιησού Χριστού που έχει εκπληρώσει το σύστημα θυσιών.
Πολλοί άνθρωποι λένε, «Γιατί δεν πιστεύετε έτσι απλά σ’ Αυτόν; Γιατί είστε τόσο επιλεκτικοί; Ίσως επειδή έχετε μια προσωπικότητα προσανατολισμένη στις λεπτομέρειες και σας αρέσει να είστε σίγουροι συνεχώς, αλλά η δική μου προσωπικότητα είναι σφαιρική, και έτσι πιστεύω ότι και οι δύο αντικρουόμενες απόψεις μπορεί να είναι ταυτόχρονα σωστές. Δέχεται ο Θεός μόνο άτομα που πιστεύουν σαν εσένα; Αν πω ότι πιστεύω στον Θεό κατά κάποιον τρόπο, δεν πρέπει αυτή η πίστη να είναι αρκετή από μόνη της;» Αν πιστεύετε έτσι, ο Θεός δεν θα είναι ευχαριστημένος μαζί σας. Είναι ο Θεός της αλήθειας. Ο Θεός δεν μας έχει σώσει με τέτοιο ταλαντευόμενο και αβέβαιο τρόπο. Ο Θεός είναι το εξαιρετικά λαμπρό φως που ο Λόγος Του είναι σαν ένα κοφτερό, δίκοπο μαχαίρι. Αυτός κρίνει με τα Ουρίμ και Θουμμίμ, που σημαίνει ότι Αυτός μας έχει σώσει με φως και τελειότητα.
Ο Θεός είναι πιο ακριβής ακόμα και από το πιο προηγμένο μικροσκόπιο που μπορεί να αναγνωρίζει και να διακρίνει τη μικρότερη όλων των μετρήσεων. Δεν είναι κάποιος που δέχεται τη σωτηρία μας, όταν πιστεύουμε με όποιον τρόπο μας αρέσει. Επειδή ο Θεός είναι η αλήθεια, ξέρει τα πάντα, από τις κρυμμένες σκέψεις μας ως τα προσωρινά μας συναισθήματα, από τις αμαρτίες που είναι στις καρδιές μας ως τις πράξεις μας, από τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν πριν ως τις αμαρτίες που διαπράττουμε τώρα και τις αμαρτίες που θα διαπράξουμε στο μέλλον, εξίσου κρυμμένες και φανερές. Γι’ αυτό ο Θεός έχει ορίσει ότι Αυτός θα εξιλεώσει σίγουρα όλες αυτές τις αμαρτίες με την τοποθέτηση των χεριών και με το αίμα της θυσίας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύουμε στη σωτηρία του Θεού, σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που θέσπισε ο Θεός.
Ο Κύριος είπε ότι πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στο κεφάλι του θύματος της θυσίας, και ότι θα την αποδεχόταν τότε με ευχαρίστηση. Όταν ένας αμαρτωλός βάζει τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας, πρέπει να το σκοτώσει και να βάλει το αίμα του στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Εδώ, το να βάλεις το αίμα της θυσίας στα κέρατα, αναφέρεται στον καθαρισμό από τις αμαρτίες που είναι καταγραμμένες στο βιβλίο της Κρίσεως (Αποκάλυψις 20:12-15). Μετά από αυτό, το υπόλοιπο αίμα χύνεται στο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά του είναι πλυμένη από την αμαρτία.
Για εσάς και εμένα, ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με τον τρόπο αυτό μας έχει σώσει όλους. Ο Αρχιερέας είχε επίσης την ίδια πίστη με τη δική μας. Η πίστη που εσείς και εγώ έχουμε στην παρούσα εποχή, δεν διαφέρει από την πίστη που είχε ο Αρχιερέας. Ο Αρχιερέας, επίσης, με την πίστη του στην αλήθεια που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, μπορούσε να εκπληρώσει τα ιερατικά καθήκοντά του, και είναι με την ίδια αυτή πίστη που και εσείς και εγώ επίσης γινόμαστε δίκαιοι. Επειδή έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών με την παρούσα πίστη που πιστεύει στη σωτηρία που μας δόθηκε από τον Θεό, μπορούμε να Τον συναντήσουμε τώρα, να ζητήσουμε τη βοήθειά Του, να ζήσουμε τη ζωή μας ως δικός Του λαός και να διαδώσουμε το ευαγγέλιο στους αμαρτωλούς, καθώς εκπληρώνουμε τα ιερατικά καθήκοντα μας.
 
 
Οι γήινοι Αρχιερείς και το σύστημα θυσιών θεσπίστηκαν από τον Θεό
 
Ο Αρχιερέας και το σύστημα θυσιών ορίστηκαν από τον Θεό. Ως εκ τούτου, ο γήινος Αρχιερέας έκανε ό,τι τον διέταξε ο Θεός να κάνει, και ομοίως εκπλήρωσε τα ιερατικά καθήκοντα για να εξιλεώσει τις αμαρτίες του λαού του. Πώς ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού έσβησε όλες τις αμαρτίες μας, ως ο Αρχιερέας του Ουρανού; Αντί να χρησιμοποιήσει μια επίγεια θυσία, πήρε το δικό Του ακηλίδωτο σώμα ως θύμα και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας επάνω Του. Ο Ιησούς πήρε επάνω Του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πόσο εκπληκτική είναι αυτή η αγάπη και πόσο θαυμάσια είναι αυτή η σωτηρία!
Μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό; Μπορείς να αναλάβεις τις αμαρτίες κάποιου άλλου και να σταυρωθείς στη θέση του; Αδύνατο! Επιπλέον, το σώμα σου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως νόμιμη προσφορά, επειδή δεν είναι χωρίς ψεγάδι. Υπάρχουν, βέβαια, μερικοί άνθρωποι που έχουν κάνει δίκαια πράγματα για κάποια σπουδαία αιτία πάνω από τους εαυτούς τους — για παράδειγμα για το έθνος τους. Όμως, αν και ίσως υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να το κάνουν αυτό, ό,τι γίνεται από ανθρώπινα όντα είναι όλα μάταια, επειδή δεν μπορούν να λύσουν ούτε το πρόβλημα για τις δικές τους αμαρτίες, πολύ λιγότερο να σώσουν άλλους από την αμαρτία. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία, παρά ο Ιησούς Χριστός ο Άγιος Υιός του Θεού. Η Βίβλος μάς λέει ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που μας δόθηκε κάτω από τον Ουρανό με το οποίο μπορούμε να σωθούμε, εκτός από τον Ιησού Χριστό (Πράξεις 4:12).
Με την ευκαιρία, μήπως υπάρχει κάποιος άνθρωπος ισχυρής θέλησης ανάμεσά σας, που νομίζει, «Είμαι σε θέση να το κάνω. Είμαι σε θέση να αφοσιωθώ πλήρως σε κάποιον άλλο και, επιπλέον, είμαι σε θέση να θυσιάσω τον εαυτό μου για κάποιον άλλο»; Μια τέτοια θυσία και αφοσίωση μπορεί να εκτιμηθεί από τους θνητούς αλλά στο πέρασμα του χρόνου και καθώς τα πράγματα βελτιώνονται, τέτοια ενάρετα έργα τελικά θα ξεχαστούν εντελώς. Στο Εβραίους 13:9 μας λέει, «καλόν είναι με την χάριν να στερεόνηται η καρδία, ουχί με βρώματα, εις τα οποία όσοι περιεπάτησαν δεν ωφελήθησαν». Τι πλούτη και οφέλη έχουν παραλάβει οι καρδιές μας από τον Θεό; Είναι η αγάπη του Θεού της σωτηρίας που ποτίζει και γεμίζει τις καρδιές μας με τη χάρη Του. Φυσικά η ωφέλεια από ένα άλλο ανθρώπινο ον δεν είναι τίποτε για την αιώνια ζωή μας. Όταν τα πράγματα φτιάξουν πάλι στη ζωή μας, έχουμε όλοι την τάση να ξεχάσουμε τη βοήθεια αυτή.
Ο Σωκράτης, ο Κομφούκιος και ο Βούδας (Siddhartha) έχουν εκτιμηθεί ως οι μεγαλύτεροι σοφοί του κόσμου. Ωστόσο, μπορούν αυτοί οι σοφοί ποτέ να είναι Σωτήρας σας; Μπορεί ο Βούδας να σας καθαρίσει από τις αμαρτίες σας; Κανένας από αυτούς δεν μπορεί. Ποιος μπορεί τότε να είναι ο Σωτήρας της ανθρωπότητας, όταν δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να λύσει ούτε μια από τις δικές του αμαρτίες; Ακόμα και ο Αρχιερέας δεν μπορούσε να σβήσει τις αμαρτίες του λαού του από μόνος του. Οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ μπορούσαν να πλυθούν μόνο όταν είχαν πίστη στο θεόδοτο σύστημα θυσιών και λάβαιναν την άφεση των αμαρτιών τους δίνοντας τη θυσία τους σ’ Αυτόν σύμφωνα με αυτό το σύστημα θυσιών, μεταβιβάζοντας τις αμαρτίες τους τοποθετώντας τα χέρια τους στο κεφάλι του θύματος, βάζοντας το αίμα του στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και χύνοντας το υπόλοιπο έξω στη γη, και καίγοντας το λίπος του στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος.
Για να εξιλεωθούν από τις αμαρτίες ενός έτους, τη 10η ημέρα του έβδομου μήνα, ο Αρχιερέας έπρεπε να τοποθετήσει τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας ενώπιον του Θεού και έτσι να μεταβιβάσει τις αμαρτίες επάνω του, να φέρει το αίμα του στα Άγια των Αγίων, και να το ραντίσει στα ανατολικά του ιλαστηρίου — δηλαδή, προς την κατεύθυνση από την οποία είχε μπει. Όταν ράντιζε το αίμα επτά φορές, τα χρυσά κουδούνια που κρέμονταν στον ποδόγυρο του κυανού χιτώνα του, ηχούσαν. (Αυτά τα χρυσά κουδούνια κρέμονταν ανάμεσα στα ρόδια τα υφασμένα με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο.) Ο λεπτός ήχος από αυτά τα χρυσά κουδουνάκια ακουγόταν κάθε φορά που περπατούσε και ράντιζε το αίμα. Αυτό δεν είναι άλλο από το ευαγγέλιο. Αυτός ο ήχος προϋποθέτει τα Καλά Νέα, το ισχυρό ευαγγέλιο που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Ακριβώς όπως ο Αρχιερέας μπορούσε να φέρει την άφεση των αμαρτιών στο λαό του, όχι δίνοντας κάποια προσφορά δικής του επινόησης αλλά μόνο δίνοντάς την σύμφωνα με το θεσμό που ο Θεός είχε θεσπίσει, στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας με τον ερχομό Του στη γη, το βάπτισμα, το θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς, όλα σύμφωνα με τον ίδιο νόμο. Ο Ιησούς Χριστός μπορούσε επίσης να μας κάνει δίκαιους μόνο όταν εκπλήρωσε τα έργα Του σύμφωνα με το νόμο της σωτηρίας που ο ίδιος είχε θεσπίσει.
Όσοι θέλουν να αναγεννηθούν πραγματικά μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους μόνο αν συμφωνούν, ευχαριστούν και θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού με ανοιχτόμυαλη διάθεση, δηλαδή, όπως οι «Βεροιείς». Όσοι δεν συμφωνούν, δεν μπορούν να πιστέψουν σε αυτή την αλήθεια και δεν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους, αδιάφορο πόσες φορές κηρύττεται σε αυτούς ο Λόγος του Θεού· είναι οι πιο ανόητοι άνθρωποι. Πώς μπορεί κάποιος να μην πιστεύει στο Λόγο ακριβώς όπως μιλιέται από τον Θεό; Πόσο μακριά μπορεί πραγματικά να φτάσει η ανθρώπινη γνώση; Απέχει πολύ από τη σοφία του Λόγου του Θεού. Ακόμα κι έτσι, όμως, συνεχίζουν να επαίρονται για τα επιτεύγματά τους και αρνούνται να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού. Θα ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιος πιο ανόητος από αυτούς τους ανθρώπους.
Αδελφοί και αδελφές, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Η τεχνολογία επίσης εξελίσσεται τόσο γρήγορα, που η ανθρώπινη κλωνοποίηση λέγεται ότι είναι σχεδόν τεχνικά εφικτή. Ο αθεϊσμός επίσης έχει πλατιά διάδοση και η εποχή της θρησκείας έχει πλέον παρέλθει. Ωστόσο, ακόμα και αν αυτός ο κόσμος βρεθεί σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση και σκληρότητα, εμείς οι αναγεννημένοι δεν μπορούμε παρά να υπηρετήσουμε πιστά στον Θεό ως βασιλικοί ιερείς Του. Τώρα, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο πιο γρήγορα, ανεξάρτητα από τη σαρωτική πλημμυρίδα της ασέβειας. Είμαστε οι μόνοι που μπορούν να πάνε κόντρα στο ρεύμα της εποχής.
Πιστεύω ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, η σωτηρία σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που δόθηκε από τον Θεό, θα ανθίσει ακόμα περισσότερο και θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο στο εγγύς μέλλον. Εμείς οι ιερείς του σήμερα θα προσευχόμαστε για μας και για όλες τις ψυχές όλου του κόσμου, και θα συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας επιβεβαιώνοντας αυτό το ευαγγέλιο. Πιστεύω πως όταν ζούμε με πίστη, θα γίνουμε αυτοί που περπατούν με τον Θεό και θα επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερα έργα της διάδοσης του ευαγγελίου. Όταν αναζητούμε και εκπληρώνουμε τα εν λόγω έργα που ευχαριστούν τον Θεό σε αυτούς τους έσχατους καιρούς, πιστεύω ότι τα έργα του ευαγγελίου θα προχωρήσουν ακόμα περισσότερο σε κάθε γωνία αυτού του κόσμου, όπως το γλυκό άρωμα των λουλουδιών εξαπλώνεται με ένα απαλό αεράκι.

Δίνω όλες τις ευχαριστίες μου στον Θεό που μας καθιέρωσε να διακονούμε ως ιερείς σ’ Αυτόν και μας εμπιστεύεται τις διακονίες Του.