Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-33] (Έξοδος 28:1-14) Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν για τα ενδύματα του Αρχιερέα

(Έξοδος 28:1-14)
«Και συ προσάγαγε προς σεαυτόν Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού μετ’ αυτού, εκ μέσου των υιών Ισραήλ, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ, Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, τους υιούς του Ααρών. Και θέλεις κάμει στολήν αγίαν εις τον Ααρών τον αδελφόν σου προς δόξαν και τιμήν. Και συ λάλησον προς πάντας τους σοφούς την καρδίαν, τους οποίους εγώ ενέπλησα από πνεύματος σοφίας, να κάμωσι την στολήν του Ααρών, διά να καθιερώσης αυτόν, ώστε να ιερατεύη εις εμέ. Και αύτη είναι η στολή την οποίαν θέλουσι κάμει· περιστήθιον και εφόδ και ποδήρης και χιτών κεντητός, μίτρα και ζώνη· και θέλουσι κάμει στολάς αγίας εις τον Ααρών τον αδελφόν σου, και εις τους υιούς αυτού, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και αυτοί θέλουσι λάβει το χρυσίον και το κυανούν και το πορφυρούν και το κόκκινον και την βύσσον. Και θέλουσι κάμει το εφόδ εκ χρυσίου, εκ κυανού και πορφυρού, εκ κοκκίνου και βύσσου κεκλωσμένης, εντέχνου εργασίας· θέλει έχει τας δύο επωμίδας αυτού συναπτάς κατά τα δύο άκρα αυτού, ώστε να συνάπτωνται. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ, η επ’ αυτό, θέλει είσθαι εκ του αυτού, κατά την εργασίαν αυτού· εκ χρυσίου, εκ κυανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσσου κεκλωσμένης. Και θέλεις λάβει δύο ονυχίτας λίθους, και θέλεις εγχαράξει επ’ αυτούς τα ονόματα των υιών Ισραήλ· εξ εκ των ονομάτων αυτών επί του ενός λίθου και τα λοιπά εξ ονόματα επί του άλλου λίθου, κατά τας γενέσεις αυτών· με εργασίαν λιθογλύφου κατά την γλυφήν της σφραγίδος, θέλεις εγχαράξει τους δύο λίθους με τα ονόματα των υιών Ισραήλ· θέλεις εναρμόσει αυτούς εις χρυσούς οικίσκους. Και θέλεις θέσει τους δύο λίθους επί των επωμίδων του εφόδ, λίθους μνημοσύνης εις τους υιούς Ισραήλ· και ο Ααρών θέλει βαστάζει τα ονόματα αυτών ενώπιον του Κυρίου επί των δύο ώμων αυτού εις μνημόσυνον. Και θέλεις κάμει οικίσκους χρυσούς· και δύο αλύσεις εκ καθαρού χρυσίου επί των άκρων· εργασίαν πλεκτήν θέλεις κάμει αυτάς, και θέλεις συνάψει τας πλεκτάς αλύσεις με τους οικίσκους.»
 
 
Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τα ενδύματα του Αρχιερέα. Το εφόδ ήταν μοναδικό ανάμεσα στα ενδύματα που φοριούνταν από τον Αρχιερέα. Αυτό το εφόδ ήταν υφασμένο από νήματα χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και λεπτά υφασμένο λινό. Αυτό το ιερό ένδυμα του Αρχιερέα έγινε από έναν τεχνίτη που κέντησε καλλιτεχνικά αυτά τα πέντε νήματα.
Το χρυσό νήμα που αναφέρεται εδώ στην Αγία Γραφή, μιλάει για την αληθινή πίστη. Το κυανό νήμα που χρησιμοποιούταν για τα ενδύματα του Αρχιερέα, αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη, για να αναλάβει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας (Κατά Ματθαίον 3:15). Το πορφυρό νήμα μιλάει για τον Βασιλέα των βασιλέων, και το κόκκινο νήμα μιλάει για τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός, όταν σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών της ανθρωπότητας. Το λευκό λινό που χρησιμοποιούταν για τα ενδύματα του Αρχιερέα είναι δηλωτικό της δικαιοσύνης του Θεού που έχει καθαρίσει τις αμαρτίες όλων με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο.
Μεταξύ των καθηκόντων των Αρχιερέων, το πιο σημαντικό ήταν το καθήκον να δίνει προσφορές στον Θεό. Με την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, να προσφέρει θυσίες στον Θεό σύμφωνα με το σύστημα θυσιών, ο Αρχιερέας, υπηρετούσε όχι μόνο τον Θεό, αλλά αυτό σήμαινε επίσης ότι βοηθούσε το λαό Ισραήλ που έπρεπε να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες τους. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το πρώτο και κύριο από όλα τα καθήκοντα του Αρχιερέα ήταν να δίνει προσφορές για να υπηρετεί και να λατρεύει τον Θεό.
Για να αποδείξω αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω σε ένα γεγονός, όπως αναφέρεται στην Έξοδο κεφ. 32. Όταν ο Μωυσής πήγε στο όρος Σινά για να λάβει τις Δέκα Εντολές, ο λαός του Ισραήλ, βλέποντας ότι καθυστερούσε να κατέβει από το βουνό, είπε στον Ααρών, «Σηκώθητι, κάμε εις ημάς θεούς, οίτινες να προπορεύωνται ημών· διότι ούτος ο Μωϋσής, ο άνθρωπος όστις εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρομεν τι απέγεινεν αυτός» (Έξοδος 32:1). Ο Ααρών πήρε στη συνέχεια τα χρυσά βραχιόλια, σκουλαρίκια και δαχτυλίδια των Ισραηλιτών, και έκανε ένα χυτό μοσχάρι από αυτά. Ο λαός Ισραήλ στη συνέχεια είπε: «Ούτοι είναι οι θεοί σου, Ισραήλ, οίτινες σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου» (Έξοδος 32:4). Βλέποντας αυτό, ο Ααρών έχτισε ένα βωμό εμπρός από το μοσχάρι και διακήρυξε την επόμενη μέρα ως γιορτή στον Ιεχωβά Θεό.
Όταν ήρθε η επόμενη μέρα, ο λαός Ισραήλ πρόσφερε ολοκαυτώματα και έφερε ειρηνικές προσφορές· στη συνέχεια, κάθισαν να φάνε και να πιουν, και σηκώθηκαν να παίξουν. Αυτό έγινε μια μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού, με αποτέλεσμα ο λαός Ισραήλ να υποστεί τη φοβερή κρίση Του. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το γεγονός στο νου μας. Ο Αρχιερέας Ααρών είχε ο ίδιος επίσης μια αδύνατη πλευρά, φυσικά, αλλά παρά το γεγονός αυτό έπρεπε ακόμα να υπακούει στο θέλημα του Θεού, να μην ξεχάσει ότι γι’ Αυτόν το να υπηρετεί τον Θεό ήταν το πιο σημαντικό καθήκον του ως Αρχιερέα. Αλλά ο Ααρών παρέλειψε να είναι πιστός στα καθήκοντά του ως ο Αρχιερέας. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του Αρχιερέα, έπρεπε να προσφέρει ολοκαυτώματα και να φέρει ειρηνικές προσφορές σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που θεσπίστηκε από τον Θεό, αδιάφορο αν ο λαός του τον ακολουθούσε ή όχι.
Εν ολίγοις, ο Αρχιερέας Ααρών έπρεπε να υπηρετήσει μόνο τον Θεό. Παρόμοια, οι πάστορες αυτές τις μέρες όλο και πιο συχνά λειτουργούν μόνο για τους ανθρώπους και όχι για τον Θεό. Με θλίβει βαθύτατα να σκέφτομαι ότι πολλοί από τους σύγχρονους ιερείς σήμερα ενστερνίζονται τέτοιες άστοχες σκέψεις. Αλλά δεν ανησυχώ ακόμα τρομερά, επειδή το δικαίωμα των ιερέων μπορεί ακόμα να βρεθεί μεταξύ τους. Για να εξιλεώσουν τις αμαρτίες των ανθρώπων, οι ιερείς πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να δώσουν τις προσφορές στον Θεό σωστά και σύμφωνα με το σύστημα θυσιών.
Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το απόσπασμα, όπου ο Θεός λέει στο Μωυσή: «Και συ προσάγαγε προς σεαυτόν Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού μετ’ αυτού, εκ μέσου των υιών Ισραήλ, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ» (Έξοδος 28:1). Ο Θεός έντυσε τον Ααρών με τα ενδύματα του Αρχιερέα που φτιάχτηκαν ειδικά γι’ Αυτόν, προκειμένου αυτός να υπηρετεί πρώτα και πάνω απ’ όλα τον Θεό. Κάθε ιερέας που διακονεί σήμερα, δεν πρέπει να ξεχνά το εξής: Τα ενδύματα του Αρχιερέα ήσαν κατασκευασμένα από νήματα χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και λεπτά υφασμένο λινό.
 
 
Εκπλήρωση των καθηκόντων του Αρχιερέα
 
Την Ημέρα του Εξιλασμού, και προκειμένου να εξιλεώσει τις αμαρτίες των Ισραηλιτών μία φορά το χρόνο, ο Αρχιερέας έπρεπε να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες τους επάνω στο θύμα της θυσίας τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του, να χύσει το αίμα του και στη συνέχεια να το βάλει στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, και να ραντίσει με αυτό επάνω και εμπρός από το ιλαστήριο. Ομοίως, ο Ιησούς, ο αληθινός Αρχιερέας μας του Ουρανού, ήρθε στη γη, έλαβε το βάπτισμα μέσω του οποίου ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και ως εκ τούτου έφερε τη νίκη της σωτηρίας σε όσους πιστεύουν.
Ενόσω υπηρετούσε τον Θεό ως Αρχιερέας, ο Ααρών έπρεπε να φορά ένα ιδιαίτερο ένδυμα που ονομάζεται «εφόδ», που ήταν φτιαγμένο από νήματα χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και λεπτά υφασμένο λινό. Με αυτό το ένδυμα του Αρχιερέα, ο Θεός μάς διδάσκει πώς πρέπει να δώσουμε τις προσφορές μας για να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας. Για να συνειδητοποιήσουμε το βαθύτερο νόημα που έχει η κατοχή του χρυσού, κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος και το λεπτά υφασμένο λινό που χρησιμοποιούνταν για τα ενδύματα του Αρχιερέα, πρέπει να γνωρίζουμε την άφεση των αμαρτιών που εκπληρώθηκε από τη δικαιοσύνη του Θεού και την αγάπη Του.
Μέσα από τα πέντε νήματα που χρησιμοποιούνταν για τα ενδύματα του Αρχιερέα, ο Θεός μάς έχει δείξει ότι ίδρυσε την αιώνια άφεση της αμαρτίας με τον Ιησού Χριστό, ακόμα και πριν από την θεμελίωση του κόσμου (Εφεσίους 1:4). Ως εκ τούτου, για να ασκούμε καλά τα καθήκοντά μας ως ιερείς, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το μυστήριο του καθαρισμού της αμαρτίας που υπάρχει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να πιστεύουμε σε αυτό. Αυτή είναι η προκαθορισμένη πρόνοια της σωτηρίας που ο Πατέρας Θεός έχει δημιουργήσει για μας με τον Ιησού Χριστό.
Για να εκπληρώσει ο Αρχιερέας τα ιερατικά καθήκοντά του, έπρεπε να δώσει τις προσφορές στον Θεό σωστά — δηλαδή, για την άφεση των αμαρτιών του λαού του, έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας και να μεταβιβάσει τις αμαρτίες τους σωστά σύμφωνα με το σύστημα θυσιών. Την Ημέρα του Εξιλασμού, ο Αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας και του έκοβε το λαιμό για να πάρει το αίμα του. Με την τοποθέτηση των χεριών, όλες οι ετήσιες αμαρτίες των Ισραηλιτών μεταβιβάζονταν πάνω στο θυσία. Και με το να χυθεί το αίμα του, όλες οι αμαρτίες τους εξιλεώνονταν. Ράντιζε ύστερα το αίμα του και έκαιγε τη σάρκα του για ολοκλήρωση αυτής της θυσίας. Πρόσφερε έτσι αυτή τη θυσία για την άφεση των αμαρτιών του λαού του.
Εδώ, πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο: Ο Αρχιερέας έπρεπε να διδάξει στο λαό του ότι οι αμαρτίες τους έχουν ήδη μεταβιβαστεί στο θύμα της θυσίας πριν καεί από τη φωτιά, και ότι η άφεση των αμαρτιών τους εκπληρώθηκε με την τοποθέτηση των χεριών και το να χυθεί το αίμα της προσφοράς. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο καθήκον κάθε Αρχιερέα. Ο Αρχιερέας έπρεπε να υπερασπιστεί την αλήθεια. Με άλλα λόγια, έπρεπε να είναι πιστός φύλακας του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Παρά το γεγονός ότι ο Αρχιερέας ήταν επίσης ένας αδύναμος άνθρωπος όπως οι κοινοί άνθρωποι του Ισραήλ, με πίστη στην αλήθεια που φανερώνεται με το σύστημα θυσιών και δίνοντας προσφορές προς τον Θεό γι’ αυτούς, ο ίδιος έκανε το λαό του να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν και είμαστε ανεπαρκή όντα, με πίστη σε αυτό που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός ο Μέγας Αρχιερέας των Ουρανών για μας και με τη λήψη της άφεσης των αμαρτιών μας, μπορούμε να περπατήσουμε με τον Θεό.
Αυτό το σύστημα θυσιών που αποκαλύπτεται στο σύστημα της Σκηνής του Μαρτυρίου, είναι η σοφία της σωτηρίας που έχει έρθει από τον Θεό. Η σοφία του Θεού που μας έχει σώσει από την αμαρτία στηρίχτηκε στα νήματα χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό που χρησιμοποιούνταν για τα ενδύματα του Αρχιερέα. Για να εκπληρώσει ο Αρχιερέας με επιτυχία τα καθήκοντά του, έπρεπε να διδάσκει ότι ο μόνος ικανός τρόπος για να γίνει η ανθρωπότητα χωρίς αμαρτία ήταν το σύστημα θυσιών που είχε προσδιοριστεί από τον Θεό. Εμείς, ως βασιλικοί ιερείς του σήμερα (1 Πέτρου 2:9), πρέπει επίσης να φέρουμε πάντα μαρτυρία στο γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το να βαπτιστεί, έχυσε το αίμα Του και πέθανε στη θέση μας, θάφτηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς για μας.
Μπορούν οι άνθρωποι να σβήσουν τις αμαρτίες τους; Μπορούν οι θρησκείες του κόσμου να κάνουν τις αμαρτίες της ανθρωπότητας να εξαφανιστούν; Η εξαφάνιση των αμαρτιών μας γίνεται δυνατή μόνο με την Αλήθεια της σωτηρίας που αποτελείται από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του που μας διδάσκει ο Αρχιερέας. Μόνο μέσα από το ευαγγέλιο της σωτηρίας που δημιουργήθηκε από τον Θεό μπορούμε να λάβουμε την άφεση όλων των αμαρτιών μας. Η εξιλέωση των αμαρτιών της ανθρωπότητας είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο από τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιο Αρχιερέα των Ουρανών. Με άλλα λόγια, επειδή ο Ιησούς Χριστός ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός ήρθε στη γη με ανθρώπινο σαρκικό σώμα και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, μπορούσε να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό για να πλύνει όλες τις ανομίες από εμάς τους αμαρτωλούς. Επειδή ο Κύριος επωμίσθηκε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, μπορούσε να σηκώσει την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας με το να σταυρωθεί χύνοντας το αίμα Του και να πεθάνει στον Σταυρό. Και Αυτός έχει ολοκληρώσει τη σωτηρία της ανθρωπότητας από την αμαρτία με αυτό το δίκαιο έργο (Ρωμαίους 5:18). Αν δεν υπήρχε αυτό που ο Ιησούς έχει καταφέρει για εμάς, εμείς ποτέ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σωθεί. Αυτός ο Αρχιερέας του Ουρανού που μας έκανε τα παιδιά του Αγίου Θεού, καθαρίζοντας εντελώς όλες τις αμαρτίες μας με την ευαγγελική Αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό.
Ο πνευματικός Αρχιερέας του Ουρανού ήξερε τα πάντα για το σχέδιο της σωτηρίας του Πατέρα που ήταν προορισμένο για την άφεση των αμαρτιών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος» (Αποκάλυψις 22:13). Με την άριστη γνώση του για την αρχή και το τέλος, ο Κύριος εκπλήρωσε τη σωτηρία μας σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του που φαίνονται στο σύστημα θυσιών. Έτσι κατέστησε δυνατό να μην καταδικαστούμε και καταστραφούμε ποτέ για τις αμαρτίες και τις αδυναμίες μας. Αυτό που ο Αρχιερέας του Ουρανού έχει κάνει για μας — δηλαδή η ανάληψη των αμαρτιών της ανθρωπότητας με το να βαπτιστεί και ο καθαρισμός τους χύνοντας το αίμα Του, ολοκλήρωσε την τέλεια σωτηρία για μας. Η σοφία του Θεού προσφέρει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων από τις αμαρτίες τους. Εκπληρώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό. Μέσω του Ιησού Χριστού, ο Θεός Πατέρας σχεδίασε την αιώνια άφεση των αμαρτιών με την Αλήθεια που κρύβουν τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και σε όλους τους πιστούς σε αυτή την Αλήθεια έδωσε αυτή την τέλεια σωτηρία.
 
 
Η ζώνη του εφόδ για τον Αρχιερέα
 
Μεταξύ των ενδυμάτων του Αρχιερέα ήταν μια ζώνη για το εφόδ. Η ζώνη αυτή, μια ζώνη που φοριέται από τον Αρχιερέα για το εφόδ του, επίσης ήταν φτιαγμένη από νήματα χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και λεπτά υφασμένο λινό. Μια ζώνη δείχνει συνήθως «δύναμη». Μας λέει, με άλλα λόγια, ότι η πίστη που πιστεύει στη σωτηρία που ήρθε από τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό, έχει τη δύναμη να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Μόνο αυτό το γνήσιο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει τη δύναμη του Θεού, που σώζει καθέναν που πιστεύει (Ρωμαίους 1:16). Και έτσι, είναι μάταιο να πιστεύουμε σε οποιαδήποτε άλλα ψεύτικα ευαγγέλια — πέρα από αυτό που φανερώνεται εδώ, στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό.
Όσοι έχουν πολλές ελλείψεις μπορούν επίσης να πλυθούν εντελώς από όλες τις αμαρτίες τους πιστεύοντας σε αυτό το δοσμένο από τον Κύριο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, επειδή οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν όλες επάνω στον Ιησού Χριστό με αυτή την αλήθεια για την άφεση των αμαρτιών που εκπληρώθηκε από τον Θεό (Κατά Ματθαίον 3:15-17· Λευιτικόν 16:1-22). Επομένως, όσοι πιστεύουν ότι τους έχουν σώσει αυτά τα δίκαια έργα του Ιησού που φανερώνονται στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα έστω και αν η δύναμη της θέλησης της σάρκας τους είναι πολύ αδύναμη. Όταν μένουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μάς έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός ο Μέγας Αρχιερέας του Ουρανού, τι θα μπορούσε να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού; Η πίστη μας στη σωτηρία του Θεού έχει ολοκληρωθεί με την πίστη μας που πιστεύει στην Αλήθεια που αποκαλύπτεται στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό.
Για την πραγματοποίηση των ιερατικών καθηκόντων τους οι ιερείς δεν μπορούσαν να ανεχθούν οποιαδήποτε ψεύτικα ευαγγέλια που δεν υπακούν στο σύστημα θυσιών που καταδεικνύεται με σαφήνεια στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Όσοι κηρύττουν τέτοια ψεύτικα ευαγγέλια, αδιάφορο με πόση επιμέλεια κάνουν τα κηρύγματά τους, δεν μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια σε κανέναν, διότι δεν μαρτυρούν το πραγματικό ευαγγέλιο του Θεού, του ύδατος και του Πνεύματος που φανερώνεται στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Ως εκ τούτου, είναι απλώς απατεώνες και μισθωτοί. Όταν πρόκειται για την πίστη στον Ιησού Χριστό τον Αρχιερέα του Ουρανού ως Σωτήρα μας, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το σύστημα θυσιών της τοποθέτησης των χεριών και του χυσίματος του αίματος, που φαινόταν στο σύστημα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλά ψεύτικα ευαγγέλια σε αυτό τον κόσμο. Επίσης, αδιάφορο ποιος είναι ο ιεροκήρυκας, αν ο ιεροκήρυκας κηρύττει την ευαγγελική Αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, πρέπει στη συνέχεια να ακούσουμε και να δεχτούμε όλες του τις διδασκαλίες.
Τα πέντε υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το εφόδ και την ζώνη του, δείχνουν την αληθινή σωτηρία μας. Ήσαν τα υλικά που φανέρωναν τη θυσία που έφερε την άφεση των αμαρτιών στους αμαρτωλούς, όταν προσφερόταν ακριβώς σύμφωνα με το θεόδοτο σύστημα θυσιών στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτό κυρίως με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος. Αυτά τα υλικά φανερώθηκαν τελικά στην Καινή Διαθήκη, από το βάπτισμα του Ιησού και το χύσιμο του αίματός Του. Ο Ιησούς έφερε έτσι τη σωτηρία της άφεσης των αμαρτιών σε όσους πιστεύουν. Όποιος πιστεύει ολόψυχα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, λαβαίνει την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή. Αυτή η αλήθεια ειπώθηκε σε όλους τους πραγματικά αναγεννημένους που τους έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα του σημερινού Αρχιερέα.
Ο επίγειος Αρχιερέας μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού του με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας. Έκοβε στη συνέχεια το λαιμό του και έχυνε το αίμα του, ράντιζε το αίμα στο ιλαστήριο και έτσι εκπλήρωνε τα ιερατικά καθήκοντα της υπεράσπισης του γνήσιου ευαγγελίου ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Αρχιερέας του Ουρανού είναι ο μόνος που βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, στο δικό Του το σώμα. Έχει καθαρίσει πλήρως όλες τις αμαρτίες του λαού Του, δίνοντας το σώμα Του, χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό και με την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Ομοίως, ικάνωνε το λαό του να εξιλεωθεί από τις αμαρτίες τους και έφερε την πρόνοια του Θεού στην εκπλήρωσή της. Σήμερα, όταν οι μαθητές του Ιησού εξαπλώνουν αυτό το ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και διεκπεραιώνει επιτυχώς τα ιερατικά τους καθήκοντα.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Χριστιανισμός σήμερα έχει τόσα πολλά προβλήματα, είναι επειδή υπάρχουν πολλοί πνευματικοί απατεώνες στις κοινότητές του, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπληρώνουν τα ιερατικά τους καθήκοντα και όμως δεν ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο τρόπος για να γίνουν αληθινοί ιερείς ενώπιον του Θεού, είναι να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο όσοι έχουν αυτή την πίστη μπορούν να δώσουν τις δέουσες προσφορές αμαρτίας στον Θεό και πραγματικά αγαπούν τους άλλους ανθρώπους. Γιατί νομίζετε ότι υπάρχει η Εκκλησία του Θεού; Μπορώ να σας πω ότι η Εκκλησία του Θεού υπάρχει για να εξαπλωθεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στους αμαρτωλούς. Και έτσι υπηρετούν τον Θεό και αγαπούν όλες τις ψυχές που έχουν δημιουργηθεί κατ’ εικόνα Του.
 
 
Καθένας στον κόσμο πρέπει να ξέρει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος
 
Ο Χριστιανισμός σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να γνωρίζει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριός μας είπε: «Σεις είσθε το άλας της γης.… Σεις είσθε το φως του κόσμου» (Κατά Ματθαίον 5:13-14). Εμείς που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είμαστε το αληθινό φως και το πνευματικό αλάτι του κόσμου. Όσοι ξέρουν και πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι πνευματικοί ιερείς που φέρνουν οφέλη στους ανθρώπους και τους κάνουν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Αλλά, από την άλλη πλευρά, οι ποιμένες που ισχυρίζονται ότι εκπληρώνουν τα ιερατικά τους καθήκοντά και ακόμα δεν ξέρουν αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλοί μισθωτοί. Όσοι ασκούν τα ιερατικά τους καθήκοντα μόνο ως μισθωτοί, μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να ονομαστούν χριστιανοί αλλά δεν μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες που υπάρχουν σε όλους τους οπαδούς τους.
Οι αληθινοί ιερείς είναι εκείνοι των οποίων οι αμαρτίες έχουν εξιλεωθεί, εκείνοι που στέκονται χωρίς αμαρτία ενώπιον του Θεού πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Δίνοντάς τους τα ιερατικά καθήκοντα και τη νόμιμη θυσία που καθαρίζει όλες τις αμαρτίες του λαού Του, ο Θεός κάνει τον καθένα να πλυθεί από όλες τις αμαρτίες τους. Μέσω αυτών των ιερέων ο Θεός έκανε την ανθρωπότητα να γνωρίζει τα έργα Του της σωτηρίας, να πιστεύουν σε αυτά, και έτσι να επιστρέφουν σ’ Αυτόν και να ζήσουν δίκαιες ζωές. Οι ιερείς είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη και το καθήκον να κάνουν όλους να συνειδητοποιήσουν το μυστήριο του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και να διαδίδουν αυτή την Αλήθεια. Ως εκ τούτου, η πνευματική ιεροσύνη είναι τόσο κρίσιμης σημασίας, όπως το ίδιο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ο Θεός μάς έχει δώσει τον ευαγγελικό Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος έτσι ώστε να μπορούμε να εκπληρώσουμε την πνευματική μας ιεροσύνη με δύναμη. Πρέπει να Τον ευχαριστούμε που μας έδωσε αυτή την πίστη (χρυσό νήμα) που πιστεύει στο γνήσιο ευαγγέλιο που φανερώθηκε με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό. Όταν μελετάμε τα ενδύματα που φοριούνταν από τον Αρχιερέα, μπορούμε να ανακαλύψουμε πώς εκπληρώθηκε η διαγραφή της αμαρτίας της ανθρωπότητας. Μετά από προσεκτικότερη εξέταση των ενδυμάτων του Αρχιερέα, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος γίνεται κρυστάλλινα καθαρό. Ο Θεός δεν έχει σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου μέσα από τα ψεύτικα ευαγγέλια που πολλαπλασιάζονται από ψεύτες. Αλλά, μάλλον, ο Θεός έχει σχεδιάσει πριν από την ίδρυση του κόσμου τη σωτηρία μας από την αμαρτία με τον Ιησού Χριστό, και έχει εκπληρώσει το σχέδιο αυτό ακριβώς μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού Χριστού που χύθηκε.
Μεταξύ των ενδυμάτων του Αρχιερέα, υπήρχαν επίσης ένας επιδέξια υφασμένος χιτώνας και λινές περισκελίδες. Και εμείς επίσης φορούμε εσώρουχα, αλλά αυτά τα ενδύματα του Αρχιερέα ήταν διαφορετικά από τα εσώρουχα που φορούμε εμείς. Ο χιτώνας του Αρχιερέα ήταν ένα μακρύ ένδυμα που έφτανε κάτω ως το γόνατο. Επειδή ήταν υφαντό από λεπτό υφασμένο λινό, ο αέρας μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα. Όταν οι ιερείς πρόσφεραν ολοκαυτώματα, έπρεπε να φέρουν τα κομμάτια των προσφορών στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος για να τα κάψουν σε αυτό. Αυτό το θυσιαστήριο ήταν σχετικά υψηλό και, συνεπώς, το κάτω μέρος του σώματος του Αρχιερέα μπορούσε να εκτεθεί όταν έφτανε κοντά στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Έτσι, ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να κάνει ένα χιτώνα και λινές περισκελίδες για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος του Αρχιερέα επιμελώς ώστε να μη επιφέρει ανομία και πεθάνει.
Πόσο υπέροχα είναι τα ενδύματα του Αρχιερέα; Το περιστήθιο που τοποθετούνταν πάνω στο στήθος του, ακτινοβολούσε με δώδεκα πολύτιμους λίθους που είχαν τοποθετηθεί σε αυτό, και οι επωμίδες είχαν επίσης πολύτιμους λίθους. Το περιστήθιο ήταν δεμένο στις επωμίδες με δύο αλυσίδες από καθαρό χρυσάφι που, φτιαγμένες σαν πλεκτά σχοινιά, ήταν δεμένες με τη ζώνη του εφόδ έτσι ώστε να μη λυθούν από το εφόδ. Έτσι, όταν ο Αρχιερέας περπατούσε, αυτά τα πλεκτά σχοινιά από καθαρό χρυσό ταλαντεύονταν εδώ κι εκεί και έλαμπαν. Επιπλέον, οι δώδεκα πολύτιμοι λίθοι στο περιστήθιο της κρίσης επίσης ακτινοβολούσαν, οι μεγάλοι πολύτιμοι λίθοι που τοποθετούνταν στις δύο επωμίδες έλαμπαν επίσης και το μέτωπο ακτινοβολούσε από τη χρυσή πλάκα που κρεμόταν από τη μίτρα που ήταν κατασκευασμένη από λεπτό λινό.
Πόσο πολύ χρυσάφι υπήρχε στη Σκηνή του Μαρτυρίου! Όλες οι σανίδες της ήσαν επιστρωμένες με χρυσό, και το ιλαστήριο, η λυχνία, η τράπεζα της προθέσεως και πολλά άλλα σκεύη στον Άγιο Τόπο, ήταν όλα κατασκευασμένα από χρυσό. Η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν απλά μεγαλοπρεπής. Έτσι, όταν κάποιος μπαίνει στην επικράτεια του Ιησού Χριστού, μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο υπέροχη είναι αυτή. Κοιτάζοντας από το εξωτερικό τη Σκηνή του Μαρτυρίου, μπορεί να μην φαίνεται εντυπωσιακή αλλά όποιος γνωρίζει πόσο χρυσάφι χρησιμοποιήθηκε εκεί, ξέρει ότι το συνολικό βάρος του χρυσού αυτού ήταν πάνω από ένα τόνο. Το συνολικό χρυσό που χρησιμοποιήθηκε για την Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν είκοσι εννέα τάλαντα και επτακόσια τριάντα σεκέλ (Έξοδος 38:24), και όταν υπολογιστεί αυτό με σημερινά μέτρα είναι περίπου πάνω από ένα τόνο, επειδή το τάλαντο ή kikkar (= 3.000 σεκέλ) ζυγίζει 42 κιλά.
Έχετε προετοιμάσει ως τώρα τα ενδύματα της πίστης από χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήματα, καθώς και λεπτά υφασμένο λινό; Το χρυσό νήμα αναφέρεται εδώ στην πίστη. Το κυανό νήμα αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε. Το πορφυρό νήμα αναφέρεται στη θεότητα του Ιησού, ως ίδιος Θεός. Το κόκκινο νήμα μάς λέει ότι επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, έπρεπε να χύσει το πολύτιμο αίμα Του στον Σταυρό. Και το λεπτά υφασμένο λινό μιλά για τον Λόγο του Θεού που αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού. Παρόμοια, τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο που χρησιμοποιούνταν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου και τα ενδύματα του Αρχιερέα, μας λένε ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας.
 
 
Όταν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού με πίστη σε αυτή την Αλήθεια, μπορούμε να λάβουμε την άφεση όλων των αμαρτιών μας
 
Όταν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού, πρέπει να έχουμε την πίστη που πιστεύει στην Αλήθεια της σωτηρίας που στηρίζεται στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό που φαίνονταν στα ενδύματα του Αρχιερέα, καθώς και στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Όταν ο Αρχιερέας πρόσφερε τη θυσία της Ημέρας του Εξιλασμού, έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της θυσίας και στη συνέχεια να κόψει το λαιμό του και να πάρει το αίμα του. Με την τοποθέτηση των χεριών, οι αμαρτίες όλου του λαού του μεταβιβάζονταν στο ζώο της θυσίας και με το χύσιμο του αίματος, όλες αυτές οι αμαρτίες εξιλεώνονταν. Όποιος δεν έχει αυτή την πίστη δεν μπορεί να πάει στον Θεό. Είναι εντελώς παράλογο να προσπαθείς να δώσεις προσφορές στον Θεό χωρίς αυτή την πίστη. Το σύστημα θυσιών και τα υλικά της σκηνής είναι όλα σχετικά με την πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με την πίστη του στο Λόγο του Θεού ο Αρχιερέας μπορούσε να έρθει ενώπιον του Θεού και να εκπληρώσει τα ιερατικά καθήκοντά του για το λαό του, δίνοντας τις θυσίες που καθάριζαν όλες τις αμαρτίες τους.
Πώς, λοιπόν, είναι η πίστη μας; Στην παρούσα εποχή, εσείς και εγώ που ξέρουμε και πιστεύουμε σε αυτή την Αλήθεια και ζούμε ενώπιον του Θεού με πίστη, είμαστε επίσης οι βασιλικοί ιερείς Του (1 Πέτρου 2:9). Είναι η πίστη σας ίδια με την πίστη που πιστεύει στο σύστημα θυσιών που αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη; Η αληθινή πίστη πρέπει να είναι η πίστη που πιστεύει στο γνήσιο ευαγγέλιο για το οποίο μίλησε η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Η εξωτερική μορφή της πίστης μπορεί να διαφέρει από καιρό σε καιρό, αλλά το περιεχόμενο της αληθινής πίστης πρέπει να είναι το ίδιο. Οι Αρχιερείς που έχουν εγκριθεί από τον Θεό είναι εκείνοι που δίνουν τις προσφορές τους σύμφωνα με το σύστημα θυσιών.
Όταν η Βίβλος λέει ότι το εφόδ ήταν «καλλιτεχνικά φτιαγμένο», αυτό σημαίνει ότι ήταν κεντημένο με πολλή προσοχή με εξαιρετική λεπτομέρεια. Ο Αρχιερέας έπρεπε να φορά το εφόδ που ήταν όλο υφαντό, χωρίς να λείπει κανένα νήμα από τα πέντε που καθορίζονταν για αυτό. Έτσι είναι με την πίστη που πραγματικά πιστεύει στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό, όσοι έχουν γίνει ιερείς μπορούν πρώτα να είναι ντυμένοι με αγιότητα, και μόνο στη συνέχεια να έρθουν ενώπιον του Θεού και να δώσουν την προσφορά τους της άφεσης των αμαρτιών για τους άλλους.
Πώς είναι η πίστη σας λοιπόν; Ξέρετε και πιστεύετε σωστά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Η πίστη των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης που πίστευε στην Αλήθεια η οποία φαινόταν με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό, είναι ίδια με την πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Αυτή η πίστη είναι η απόλυτη Αλήθεια της σωτηρίας που κανείς δεν μπορεί να αλλάξει. Χωρίς αυτή την πίστη, κανείς δεν μπορεί να έρθει ενώπιον του Θεού ούτε να εξαπλώσει το άγιο ευαγγέλιό Του. Σε τελική ανάλυση, αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με αυτό το γνήσιο ευαγγέλιο, δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα ιερατικά τους καθήκοντα για τους άλλους.
Μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούμε ειδήσεις από πολλές άλλες χώρες. Ακούμε από όλο τον κόσμο, από το Περού έως την Κίνα και από την Ουγκάντα ως την Ολλανδία, ότι άνθρωποι λαβαίνουν την άφεση των αμαρτιών μέσα από τα δωρεάν χριστιανικά βιβλία μας. Μέσα από αυτά τα βιβλία που στηρίζουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, άνθρωποι που δεν τους έχουμε καν συναντήσει λαβαίνουν την άφεση των αμαρτιών τους. Αν οι άνθρωποι σε κάθε χώρα λάβουν την άφεση των αμαρτιών, και αυτοί με τη σειρά τους διαδώσουν το ευαγγέλιο ως συνεργάτες μας, πόσο πολύ μεγάλα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν; Αν τα δωρεάν χριστιανικά μας βιβλία μπορούν να βρουν το δρόμο τους σε κάθε χώρα, δεν θα είναι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να αναγεννηθούν πραγματικά. Αμέτρητες ψυχές σε όλο τον κόσμο λαβαίνουν τώρα την άφεση των αμαρτιών με την ανάγνωση των βιβλίων μας. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί στα ιερατικά μας καθήκοντα και να διαδίδουμε την Αλήθεια της σωτηρίας που αποκαλύπτεται στο σύστημα της Σκηνής του Μαρτυρίου με την πίστη.
Αγαπητοί συγχριστιανοί, μπορείτε να εξαπλώσετε το αληθινό ευαγγέλιο στους ανθρώπους όλου του κόσμου μόνο όταν γίνετε χωρίς αμαρτία και άγιοι και όχι πριν. Για να γίνουμε ιερείς, πρέπει να έχουμε και να διαδώσουμε την πίστη που πιστεύει στις τέσσερις αλήθειες που φανερώνονται στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Ο Κύριός μας, ο οποίος είναι αληθινός Θεός, έχει εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο. Με τον ερχομό Του στη γη, τη βάπτισή Του και το χύσιμο του αίματός Του, ο Κύριος μας έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας, και σήκωσε αντιπροσωπευτικά την καταδίκη για όλες αυτές τις αμαρτίες στη θέση μας, έτσι έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες τους αυτούς που πιστεύουν. Όποιος πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας κάνει δίκαιους και χωρίς αμαρτία, μπορεί να φοράει αυτά τα ιερά ενδύματα. Όταν φοράμε τα ενδύματα αυτά, ερχόμαστε ενώπιον του Θεού, προσευχόμαστε σ’ Αυτόν, ζητούμε τη βοήθειά Του, και Τον υπηρετούμε, μπορούμε μετά να εκπληρώσουμε τα ιερατικά καθήκοντα μας διαδίδοντας αυτό το ευαγγέλιο.
Έχετε λάβει ως τώρα την άφεση των αμαρτιών σας με πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Είναι η πίστη σας σαν αυτό το χρυσό νήμα που βρίσκεται μέσα στις καρδιές σας; Δεν είναι αρκετό να γνωρίζουμε μόνο αυτό το αληθινό ευαγγέλιο για τους εαυτούς μας, αλλά πρέπει επίσης να το πιστεύουμε ολόψυχα. Δεν πρέπει να αφήσουμε έξω καμία από αυτές τις αλήθειες που βρέθηκαν στα τέσσερα νήματα που χρησιμοποιούνταν για τα ενδύματα του Αρχιερέα και την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Κάθε ένα από αυτά πρέπει να υπάρχει στην πίστη μας. Ποιοι είναι οι ψεύτικοι πιστοί σήμερα; Όταν κάτι μοιάζει παρόμοιο, αλλά με πιο προσεκτική εξέταση του περιεχομένου του είναι πολύ διαφορετικό, εμείς τότε το λέμε απομίμηση. Έτσι δεν είναι με τα ψεύτικα ευαγγέλια; Όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αλλά αντ’ αυτού πιστεύουν σε κάποια άλλα ψεύτικα ευαγγέλια, είναι απλά άνθρωποι που έχουν ψεύτικη πίστη.
 
 
Υπερασπιστείτε την πίστη σας και πολεμήστε τη μάχη σας ως πνευματικοί στρατιώτες
 
Για ένα διάστημα υπήρξαν πολλοί ψευτο-δημοσιογράφοι που προσποιούνταν ότι είναι αληθινοί δημοσιογράφοι και εξαπάτησαν ανθρώπους του χρήματος. Αυτοί οι ψευτο-δημοσιογράφοι είχαν πλαστά πιστοποιητικά και ήταν αρκετά καλοί στο να προσποιούνται ότι είναι πραγματικοί δημοσιογράφοι, και πολλοί άνθρωποι εξαπατήθηκαν από αυτούς. Σήμερα, υπάρχουν στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι που εξαπλώνουν κάποια άλλα ψεύτικα ευαγγέλια, που μπορεί να μοιάζουν με το γνήσιο ευαγγέλιο αλλά η αλήθεια είναι, πως στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ως εκ τούτου, πριν πιστέψουμε σε οποιαδήποτε ευαγγέλιο, θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή για να δούμε αν δεν περιέχει έστω και ένα μεμονωμένο νήμα από τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό, και κατά πόσον ή όχι κάποιο από αυτά έχει μένει απ’ έξω. Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να κάνει τα ενδύματα του Αρχιερέα με την ύφανση τους όλα καλλιτεχνικά χωρίς να μείνει έξω κανένα νήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ιερείς σήμερα δεν πρέπει να αφήσουν απ’ έξω κανένα στοιχείο από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όταν πρόκειται για την πίστη τους. Αν δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει εκπληρώσει τη σωτηρία μας με αυτά τα τέσσερα νήματα (κυανό, πορφυρό, κόκκινο και το λεπτά υφασμένο λινό) — τότε δεν μπορούμε να εγκριθούμε από τον Θεό.
Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν η πίστη κάποιου είναι πλαστή ή όχι; Αν κοιτάξουμε τα χρώματα των ενδυμάτων που φοριούνταν από τον Αρχιερέα, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα μόνο η πίστη εκείνων που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι πλήρης. Αν κάποιος πιστεύει στο αληθινό ευαγγέλιο όπως αυτοί οι άνθρωποι, τότε μπορείς να θεωρήσεις το άτομο αυτό ως κάποιον που έχει εντελώς την άφεση των αμαρτιών του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η πίστη τους είναι πλήρης, ακόμα και αν δεν πιστεύουν στην αλήθεια του κυανού νήματος, το βάπτισμα του Ιησού, και πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Τέτοιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο τέλειο ευαγγέλιο. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το αληθινό ευαγγέλιο ενώπιον του Θεού, δεν μπορούν να κηρύττουν την πνευματική άφεση των αμαρτιών.
Αγαπητοί συγχριστιανοί, θα πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε την πίστη εκείνων που πιστεύουν σε ψεύτικα ευαγγέλια από όσους πιστεύουν στο αληθινό ευαγγέλιο. Υπάρχουν πολλοί πάστορες σε αυτή τη γη που πιστεύουν σε τέτοια ψεύτικα ευαγγέλια. Στην Παλαιά Διαθήκη, τα ενδύματα του Αρχιερέα έγιναν με πέντε υλικά, και με την κατοχή αυτής της πίστης έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών. Αυτός είναι ο λόγος που διεξάγουμε τον πνευματικό αγώνα μας κατά του Σατανά.
Ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει το θέμα αυτό στην Επιστολή προς Εφεσίους. Ας στραφούμε στο Εφεσίους 6:10-18: «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων».
Ο Απόστολος Παύλος μας λέει «ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου». Τι είναι αυτή η πανοπλία του Θεού; Είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος μας λέει, με άλλα λόγια, να καταπολεμήσουμε αυτές τις ψεύτικες θρησκείες πιστεύοντας στο Λόγο του Θεού, φορώντας τον και μένοντας στερεοί σ’ αυτόν. Γι’ αυτό λέει, «διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις». Μας ενθαρρύνει να καταπολεμήσουμε τους άρχοντες της εποχής, ενάντια σε όσους είναι με το μέρος αυτού του κόσμου και με τα πονηρά πνεύματα του Διαβόλου.
Ο Παύλος μας λέει, «Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού». Ο Παύλος το λέει αυτό για να μπορέσουμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού έχοντας κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενώπιον του Θεού, θα λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και θα σταθούμε ενώπιον του Θεού για να απολαύσουμε την αιώνια ζωή μαζί Του.
Είμαστε όλοι αδύναμοι στη σάρκα μας. Επομένως, πρέπει να φορέσουμε την ζώνη της πίστης. Λέγοντάς μας να φοράμε το περιστήθιο της δικαιοσύνης, ο Παύλος λέει ότι πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το ευαγγέλιο με όλη μας την καρδιά. Καθώς ο Αρχιερέας φορούσε δώδεκα πολύτιμους λίθους στο περιστήθιο πάνω στο στήθος του, και το όνομα της κάθε φυλής από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ ήταν χαραγμένο σε κάθε πέτρα, αυτό λέει ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε όλους τους ανθρώπους μέσα στις καρδιές μας και να τους οδηγήσουμε στον Χριστό. Ότι ο Αρχιερέας φορούσε αυτούς τους δώδεκα πολύτιμους λίθους που ήσαν τοποθετημένοι στο περιστήθιο και τους μετέφερε στο στήθος του, σημαίνει ότι έφερε όλο το λαό Ισραήλ στην καρδιά του.
Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος εδώ «περιεζωσμένοι την οσφύν με αλήθειαν», πρέπει οπωσδήποτε και οριστικά να έχουμε την πίστη που πιστεύει στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό. Όταν δεν φοβούμαστε τις αδυναμίες μας αλλά κρατούμε την πίστη μας στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο μέσα στις καρδιές μας, οι καρδιές μας στη συνέχεια ενισχύονται. Με αυτή την πίστη μπορούμε να σταθούμε σταθερά στην ακλόνητη πίστη μας. Ως εκ τούτου, πρέπει να φορέσουμε το θώρακα της δικαιοσύνης και να πιστεύουμε σ’ αυτή με το μυαλό μας αλλά και τις καρδιές μας. Δεν είναι αρκετό να γνωρίζουμε απλά αυτό το αληθινό ευαγγέλιο με κεφάλι μας, αλλά πρέπει επίσης να το πιστεύουμε με τις καρδιές μας.
Πρέπει να φοράμε συνέχεια τα υποδήματα της διάδοσης του ευαγγελίου με την προετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης. Με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ο Θεός μάς έχει δώσει ειρήνη. Ο Θεός μάς είπε να πιστέψουμε σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έφερε ειρήνη και να ζήσουμε τη ζωή μας υπηρετώντας το ευαγγέλιο.
Ο Θεός μας έχει πει, επίσης, να αναλάβουμε «την ασπίδα της πίστης» και «να σβήσουμε όλα τα πύρινα βέλη του πονηρού». Στους αρχαίους χρόνους, τα πύρινα βέλη συχνά ήταν το πρώτο όπλο επιλογής που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σε μια μάχη. Ο Παύλος μας λέει ότι έτσι μας επιτίθεται ο Σατανάς. Ο Διάβολος σημαδεύει και κατευθύνει την επίθεσή του στις αδυναμίες και ανεπάρκειές μας, λέγοντας, «Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Οι σκέψεις και οι πράξεις σας, που βγαίνουν μέσα από τις καρδιές σας, είναι όλες βρόμικες και όμως εσείς αφιερώνεστε για να διαδώσετε το ευαγγέλιο; Τι είδους ανοησίες είναι αυτές; Δεν νομίζετε ότι είστε πολύ ματαιόδοξοι; Γιατί δεν κοιτάζετε να διορθώσετε τον εαυτό σας πρώτα;» Αν πληγωθείτε από αυτά τα πύρινα βέλη και στη συνέχεια νικηθείτε, λέγοντας: «Έχεις δίκιο», τότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε «Τι είδους ιερέας είμαι πραγματικά όταν δεν μπορώ να διαχειριστώ σωστά ακόμα και τον εαυτό μου;» Αν συμβεί αυτό, τότε οι ψυχές σας θα πεθάνουν και σεις θα πεθάνετε πνευματικά. Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος μας είπε, Πάνω απ’ όλα πιάστε την ασπίδα της πίστης. Τι μας προστατεύει από αυτές τις σαρκικές σκέψεις που ο Σατανάς προσπαθεί να εμφυτεύσει στις καρδιές μας προσπαθώντας να μας κάνει να πέσουμε στις αδυναμίες μας; Είναι η ακλόνητη πίστη που πιστεύει στα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό. Αυτή είναι η ασπίδα της πίστης.
Όταν τα πύρινα βέλη πέφτουν πάνω μας αδιακρίτως, ο Κύριός μας, μας έχει πει να τα αποκρούσουμε με αυτή την πίστη: «Ο Κύριος μου με έκανε δίκαιο με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο. Πιστεύω σε αυτό ολόψυχα». Με τέτοια πίστη μπορούμε να αποκρούσουμε αυτά τα πύρινα βέλη και όλα τα σχέδια και επιθέσεις που σχεδιάζονται από τον Σατανά.
Είστε ανεπαρκείς; Η σάρκα σας είναι σίγουρα ανεπαρκής. Με αυτό το δεδομένο θα πρέπει να ασχοληθείτε με όλα τα πράγματα με την πίστη που πιστεύει στην πρόνοια του Θεού και το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μετά την παραλαβή της άφεσης των αμαρτιών, αρχικά ίσως μπορούσαμε να ασχοληθούμε με μικρές υποθέσεις με πίστη, αλλά αργότερα θα έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα σας πολλές άλλες κακουχίες που πραγματικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με την πίστη. Στην αρχή, οι αδυναμίες σας μπορεί να εμφανίζονται μικρές, αλλά με τον καιρό αυτές οι αδυναμίες θα συνεχίσουν να αποκαλύπτονται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό και πολύ πιο ωμά. Τελικά, μπορείτε να πλημμυρίσετε από τόσες πολλές αδυναμίες, που θα σας κάνουν να οπισθοχωρήσετε από μόνοι σας.
Είναι σε τέτοιες στιγμές, όταν αρχίσετε να έχετε αμφιβολίες για το αν έχετε λάβει πράγματι την άφεση των αμαρτιών σας ή όχι, που ο Σατανάς αρχίζει τις σοβαρές επιθέσεις του εναντίον σας. Με την πίστη σας, λοιπόν, θα πρέπει να μπορείτε να ασχοληθείτε με τις αδυναμίες σας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εμποδίζετε τον εαυτό σας από το να έχει τέτοιου είδους σαρκικές σκέψεις που σας οδηγούν στην αυτοκαταστροφή λόγω των αδυναμιών σας. Με την ασπίδα της πίστης πρέπει να αποκρούσετε τις επιθέσεις του Σατανά και να φωνάζετε, «Φύγε πίσω μου, Σατανά! Όπως λέει, στο Ρωμαίους 1:17 «Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως», είμαι ακόμα δίκαιος με την πίστη μου στη δικαιοσύνη του Θεού, ακόμα και αν έχω πολλές ελλείψεις". Ο δίκαιος πρέπει να ζει με την πίστη.
Υπάρχει κάτι που έχουμε που μπορεί να επαίρεστε για τον εαυτό σας σε αυτό τον κόσμο; Δεν έχουμε τίποτε να επιδείξουμε με κοσμική έννοια, αλλά μπορούμε να μιλούμε με βεβαιότητα απέναντι στους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Οι άνθρωποι του κόσμου μπορεί να πουν, «Αν εσείς είστε δίκαιοι, τότε κι εγώ επίσης είμαι δίκαιος». Στη συνέχεια θα πρέπει να απαντήσετε, «Ακούστε, αν είστε δίκαιοι, τότε εγώ είμαι ο πιο δίκαιος από όλους». Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία κατανόηση και μας επιτίθενται, προβάλλοντας τις αδυναμίες μας. «Δεν είστε καλοί μαθητές. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό και δεν μπορείτε να κάνετε ούτε εκείνο». Ακόμα κι αν μας επιτεθούν έτσι, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για να ανησυχούμε. Μπορείτε να απαντήσετε, «Έχετε δίκιο. Δεν είμαι τόσο καλός σε αυτό. Αλλά, παρ’ όλα αυτά, πιστεύω σε αυτό το γνήσιο ευαγγέλιο. Εσείς γνωρίζετε τι είναι αυτό το ευαγγέλιο; Γνωρίζετε τι είναι το κυανό νήμα; Τι είναι το πορφυρό νήμα; Ποιο είναι το ερυθρό νήμα; Τι είναι το λεπτά υφασμένο λινό; Κοιτάξτε μέσα στα πρωτότυπα κείμενα. Θα χρειαστείτε τουλάχιστον τις Κυριακές ενός μήνα πριν μπορέσετε να βρείτε τη σημασία τους. Όχι, στην πραγματικότητα, θα ήσασταν τυχεροί αν μπορούσατε να αποκρυπτογραφήσετε το μυστήριό τους, ακόμα και μετά από ένα έτος. Ίσως χρειαστείτε 500 γενιές πριν καν αρχίσετε να τις αναγνωρίζετε. Γνωρίζετε τι είναι το χρυσό νήμα; Λοιπόν, αντίθετα με εσάς, εγώ ξέρω και πιστεύω σε όλα αυτά τα πράγματα». Έτσι, πρέπει να αποκρούσετε όλες τις επιθέσεις του Σατανά με την τόλμη και πίστη σας. Πρέπει να έχετε ισχυρή πίστη και με αυτή την πίστη πρέπει να τον απωθείτε.
«Αν και είμαι ανεπαρκής, θα υπηρετώ ακόμα το ευαγγέλιο του Θεού. Υπηρετώ το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σημαίνει υπηρετώ τον Θεό. Ακόμα κι αν είμαι ελλιπής, είμαι ακόμα βασιλιάς στη Βασιλεία του Θεού. Είμαι ένας βασιλικός ιερέας που είναι σαν βασιλιάς. Αν δεν διαδώσω εγώ το ευαγγέλιο, εσείς όλοι θα καταλήξετε στον άδη». Αδερφοί και αδερφές, πρέπει να έχετε όλοι μια τέτοια τολμηρή πίστη. Αυτή η πίστη δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με τη βία, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το έδωσε σε μας και, συνεπώς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να νικήσετε μόνο με την πίστη. Έχετε λάβει αυτή την πίστη με πίστη;
Στο Εφεσίους 6:17 ο Απόστολος Παύλος μας νουθετεί να «λάβουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας». Ασφαλώς ξέρετε τι είναι ένα κράνος. Θυμηθείτε τους ιππότες του Μεσαίωνα. Φορούσαν περικεφαλαίες κατασκευασμένες από μέταλλο και μονομαχούσαν ο ένας εναντίον του άλλου πάνω σε άλογα με μεγάλες λόγχες. Όταν φορούσαν τις περικεφαλαίες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους, οι πληγές τους ήταν σπάνια αρκετά κακές ώστε να τους σκοτώσουν αν δεν είχαν περάσει μέσα από τα μάτια. Εκείνο που απέτρεπε τέτοια χτυπήματα από τις λόγχες και τους προστάτευε, ήταν αυτές οι ειδικά κατασκευασμένες περικεφαλαίες. Έτσι, η περικεφαλαία της σωτηρίας διαδραματίζει έναν τέτοιο ρόλο.
Παρόμοια η γνώση μας για την Αλήθεια στο κεφάλι μας, πρέπει να είναι τέλεια. Η ευαγγελική Αλήθεια, επίσης, πρέπει να είναι καλά οργανωμένη διανοητικά στη γνώση μας. «Είναι αυτό αλήθεια ή όχι; Είναι αυτό σωστό ή λάθος;» — αντί να έχουμε αναποφασιστικότητα από την αβεβαιότητα μας, πρέπει να έχουμε την κατανόησή μας διευθετημένη με σαφήνεια στο κεφάλι μας: «Ο Κύριος με έχει κάνει απολύτως δίκαιο με τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο. Πιστεύω σε αυτό». Μόνο όταν το κάνουμε αυτό δεν θα υπάρχει ρωγμή, μέσω της οποίας ο Σατανάς θα μπορεί να επιχειρήσει να μπει μέσα. Αυτό σημαίνει να φορέσουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Πρέπει να πιστέψουμε με την ακριβή γνώση της Αλήθειας.
Και ο Παύλος μας είπε επίσης να έχουμε τη μάχαιρα του Πνεύματος. Αυτή η μάχαιρα του Πνεύματος είναι ο Λόγος του Θεού και έτσι, όταν μαθαίνουμε, γνωρίζουμε και πιστεύουμε στο Λόγο, είναι σαν να έχουμε ένα δυνατό όπλο. Ο Σατανάς επιτίθεται έξυπνα μέσα από άλλους ανθρώπους, μέσω του χρήματος, μέσα από το άλλο φύλο και μέσα από τις αδυναμίες σας, αλλά μπορούμε να τα απωθήσουμε όλα με την πίστη μας στο Λόγο του Θεού.
Στην Εφεσίους, χρησιμοποιώντας αυτή την αναλογία από τα ενδύματα του Αρχιερέα, ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί τι είναι αληθινή πίστη ως εξής: «ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης». Μας λέει, με άλλα λόγια, να έχουμε τον θώρακα της αλήθειας ότι ο Θεός μάς έχει κάνει δίκαιους. Ο Παύλος μας είπε επίσης «Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχαιρα του Πνεύματος». Με τη χρήση αυτού του παραδείγματος, μας λέει να πολεμήσουμε ενάντια στον Σατανά, να τον κτυπήσουμε και να τον νικήσουμε κατέχοντας την πλήρη γνώση της αλήθειας και πιστεύοντας στο Λόγο του Θεού. Μας λέει να σκοτώσουμε χωρίς κανένα δισταγμό όλα τα κακά εμπόδια που παρενοχλούν την πίστη μας. Όσοι έχουν ψεύτικα ευαγγέλια υποστηρίζουν ότι έχουν πλυθεί εντελώς από όλες τις αμαρτίες τους, ακόμα και όταν πιστεύουν μόνο σε ένα μέρος, δηλαδή το αίμα του Ιησού στον Σταυρό και τις θείες Του ιδιότητες ως Υιού του Θεού. Αυτό που πρέπει να απορρίψουμε και να παραμερίσουμε είναι ακριβώς αυτή η ψεύτικη πίστη.
Η πίστη που πιστεύει στον Ιησού χωρίς τη διακονία Του του κυανού νήματος, είναι σαν τον Αρχιερέα που φορά ψεύτικα ενδύματα. Ωστόσο, σε αυτό τον κόσμο, υπάρχουν τόσοι πολλοί ψευδείς Χριστιανοί που αφήνουν έξω από την πίστη τους το κυανό νήμα, που δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε όλους αυτούς. Ωστόσο, εμείς βάλαμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στα βιβλία μας και μαρτυρούμε αυτό το ευαγγέλιο που έχει έρθει από τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό, το ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύουμε. Ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι πιστεύουν ή όχι, πρέπει να τους δώσουμε τουλάχιστον μια ευκαιρία να διαβάσουν, να γνωρίσουν και να πιστέψουν στην Αλήθεια γι’ αυτό κάνουμε τα βιβλία μας που έχουν τον ακριβή Λόγο του Θεού. Όσοι πιστεύουν μόνο ότι ο Ιησούς είναι Θεός και ότι Αυτός έχει πλύνει τις αμαρτίες τους χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό, έχουν την τάση να στηρίζουν τη βάση της πίστης τους στα συναισθήματά τους, εξαπατώντας τους άλλους μα και τον εαυτό τους ακόμα. Αλλά εμείς που πιστεύουμε στην Αλήθεια γνωρίζουμε, πιστεύουμε και κηρύττουμε ότι με το να βαπτιστεί και να χύσει το αίμα Του μέχρι θανάτου στον Σταυρό ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός, μας έχει σώσει τέλεια.
Πιστεύετε τώρα ότι τα ενδύματα του Αρχιερέα ήσαν κατασκευασμένα από χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήματα, καθώς και λεπτά υφασμένο λινό; Εκείνοι που έχουν ντυθεί εντελώς με αγιότητα, είναι αυτοί που φορούν τα ενδύματα που κατασκευάζονται από αυτά τα πέντε νήματα. Όσοι στις καρδιές τους πιστεύουν στην άφεση των αμαρτιών που έχει έρθει από τα νήματα χρυσό, κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και λεπτά υφασμένο λινό, είναι οι πραγματικοί άνθρωποι της πίστης και οι πνευματικοί ιερείς που πιστεύουν ότι έχουν σωθεί πραγματικά από όλες τους τις αμαρτίες.
Υπάρχει κάτι που εκείνοι που έχουν γίνει πλέον πνευματικοί ιερείς δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσουν. Είναι η εμπλοκή των νημάτων κυανό, πορφυρό και κόκκινο, και το λεπτά υφασμένο λινό, η σκιά του αληθινού ευαγγελίου. Με αυτές τις πέντε πίστεις κάνουμε τα ιερά ενδύματα της άφεσης της αμαρτίας, τα φορούμε με πίστη και ερχόμαστε ενώπιον του Θεού. Αυτό μιλάει για την αληθινή πίστη μας. Επειδή η πίστη μας, που πιστεύει σε αυτή την Αλήθεια, όπως ο Θεός έχει κάνει τις καρδιές μας άγιες, όπως ακριβώς είχε πράξει για τον Αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης. Με πίστη σε αυτή την αλήθεια, έχουμε γίνει όλοι ιερείς ενώπιον του Θεού. Είμαστε οι βασιλικοί ιερείς που υπηρετούν τον Θεό.

Αδελφοί και αδελφές, σας ζητώ να έχετε την πίστη που πιστεύει στην παρούσα Αλήθεια, και με αυτή την πίστη να πολεμήσετε τον Σατανά και να εκπληρώσετε τα ιερατικά σας καθήκοντα. Και κάνοντας έτσι, ελπίζω και προσεύχομαι ότι θα εκτελείτε πάντα όλα τα ιερατικά σας καθήκοντα πιστά. Το λέω αυτό γιατί αν πάψετε να πιστεύετε στο ευαγγέλιο του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και του λεπτά υφασμένου λινού, η ιερατεία σας θα αφαιρεθεί από εσάς. Προσεύχομαι ώστε όλοι με την ακλόνητη πίστη σας στο γνήσιο ευαγγέλιο να γίνετε ακόμα πιο πιστοί ιερείς που ικανοποιούν τον Θεό. Ελπίζω ότι όλοι θα πιστεύετε στο αληθινό ευαγγέλιο μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να μην μπορείτε να χάσετε το ευαγγέλιο της αιώνιας ζωής, να υπερασπίζετε την πίστη σας και να εκτελείτε τα ιερατικά σας καθήκοντά παντοτινά.