Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 21-1] (Αποκάλυψη 21:1-27) Η Άγια Πόλη που Κατεβαίνει από τον Ουρανό

( Αποκάλυψη 21:1-27 )
«Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν· διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου· Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ· Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ· Ετελέσθη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. O νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη την καιομένη με πυρ και θείον· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ήλθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας τας πλήρεις από των επτά εσχάτων πληγών και ελάλησε μετ’ εμού, λέγων· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την νύμφην, του Αρνίου την γυναίκα. Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλόν και μοι έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού· και η λαμπρότης αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ίασπιν κρυσταλλίζοντα· και είχε τείχος μέγα και υψηλόν, είχε και δώδεκα πυλώνας και εις τους πυλώνας δώδεκα αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των δώδεκα φυλών των υιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες τρεις, προς βορράν πυλώνες τρεις, προς νότον πυλώνες τρεις, προς δυσμάς πυλώνες τρεις. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια δώδεκα και εν αυτοίς τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου. Και ο λαλών μετ’ εμού είχε κάλαμον χρυσούν, διά να μετρήση την πόλιν και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και πόλις κείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι τοσούτον όσον και το πλάτος. Και εμέτρησε την πόλιν με τον κάλαμον έως δώδεκα χιλιάδας σταδίων· το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και εμέτρησε το τείχος αυτής, εκατόν τεσσαράκοντα τεςάρων πηχών, κατά το μέτρον του ανθρώπου, ήγουν του αγγέλου. Και η οικοδόμησις του τείχους αυτής ήτο ίασπις και η πόλις χρυσίον καθαρόν, ομοία με ύαλον καθαρόν. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν κεκοσμημένα με πάντα λίθον πολύτιμον· το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφειρος, το τρίτον χαλκηδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνυξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδοον βήρυλλος, το έννατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον υάκινθος, το δωδέκατον αμέθυστος. Και οι δώδεκα πυλώνες ήσαν δώδεκα μαργαρίται· έκαστος των πυλώνων ήτο εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύαλος διαφανής. Και ναόν δεν είδον εν αυτή· διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ και το Αρνίον. Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή· διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζομένων θέλουσι περιπατεί εν τω φωτί αυτής· και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλεισθή την ημέραν· διότι νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί. Και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιαίνει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος αλλά μόνον οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου».
 

Εξήγηση

Στίχος 1: Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν· διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον.
Αυτός ο Λόγος σημαίνει ότι ο Κύριος ο Θεός μας θα δώσει ως δώρο Του στους αγίους που συμμετείχαν στην πρώτη ανάσταση τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη Του. Από εκείνη την εποχή, οι άγιοι θα ζήσουν όχι στον πρώτο ουρανό και γη αλλά στο νέο, δεύτερο ουρανό και γη. Αυτή η ευλογία είναι δώρο του Θεού που θα παραχωρήσει στους αγίους Του. O Θεός θα δώσει μια τέτοια ευλογία μόνο στους αγίους που συμμετείχαν στην πρώτη ανάσταση. 
Με άλλα λόγια, όσοι πρόκειται να απολαύσουν αυτή την ευλογία, είναι οι άγιοι που έλαβαν την άφεση της αμαρτίας με την πίστη στο ιερό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Χριστό. O Κύριός μας είναι ο Νυμφίος των αγίων. Από τώρα και στο εξής, όλα αυτά περιμένουν τις νύφες που πρόκειται να ντυθούν την προστασία, ευλογία και δύναμη του Νυμφίου ως νύφες του Αρνίου, και να ζήσουν με δόξα στην λαμπρή Βασιλεία Του. 

Στίχος 2: Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής.
Ο Θεός έχει προετοιμάσει μια Άγια Πόλη για τους αγίους. Αυτή η Πόλη είναι η Πόλη της Νέας Ιερουσαλήμ, το Άγιο Κατοικητήριο του Θεού. Αυτό το Κατοικητήριο προετοιμάζεται σαφώς για τους αγίους του Θεού. Και αυτό όλο έχει προγραμματιστεί μέσω του Ιησού Χριστού για τους αγίους, πριν ο Κύριος ο Θεός μας δημιουργήσει τον κόσμο. Οι άγιοι, συνεπώς, δεν μπορούν παρά να ευχαριστούν Κύριο τον Θεό για το δώρο της χάρης Του και να Του δίνουν όλη την δόξα με την πίστη τους. 

Στίχος 3: Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών.
Από τώρα και στο εξής, οι άγιοι πρόκειται να ζήσουν με τον Κύριο στον Ναό του Θεού για πάντα. Όλο αυτό είναι ένα δώρο που οι άγιοι θα λάβουν για την πίστη τους στον Λόγο της σωτηρίας του ύδατος και του Πνεύματος με την χάρη του Κυρίου του Θεού. Όλοι όσοι είναι ντυμένοι με την ευλογία της εισόδου στον Ναό του Κυρίου και ζουν μαζί Του, θα δώσουν για αυτό ευχαριστίες και δόξα στον Κύριο τον Θεό για πάντα. 

Στίχος 4: και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον.
Τώρα που ο Θεός κατοικεί με τους αγίους, δεν θα υπάρξουν άλλα δάκρυα θλίψης, ούτε για την απώλεια αγαπημένων τους, ούτε θα κλάψουν από θλίψη. 
Όλη η θλίψη του πρώτου ουρανού και γης θα εξαφανιστεί από τις ζωές των αγίων, και τα μόνα που περιμένουν τους αγίους είναι να ζήσουν ευλογημένες και δοξασμένες ζωές μαζί με τον Κύριο τον Θεό στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη Του. O Θεός ο Κύριός μας, έχοντας γίνει ο Θεός των αγίων, θα κάνει όλα τα πράγματα και όλα τα περιβάλλοντα νέα, έτσι ώστε δεν θα υπάρχουν άλλα δάκρυα θλίψης ούτε φωνές ούτε θάνατος ούτε θρήνος ούτε ασθένειες ούτε τίποτα άλλο που τους είχε βασανίσει στην πρώτη γη. 

Στίχος 5: Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου· Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ· Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί.
Ο Κύριος θα καταστήσει τώρα όλα τα πράγματα νέα, και θα δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και μια νέα γη. Κάνοντας να εξαφανιστεί η δημιουργία Του, του πρώτου ουρανού και της πρώτης γης, θα κάνει το νέο, δεύτερο ουρανό και γη. Αυτό που ο στίχος μάς λέει δεν είναι ότι ο Θεός θα ανακυκλώσει τον παλαιό κόσμο αλλά, αντίθετα, θα δημιουργήσει έναν νέο. O Θεός θα κάνει έτσι τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη και θα ζήσει με τους αγίους. Οι άγιοι που συμμετείχαν στην πρώτη ανάσταση θα συμμετάσχουν επίσης σε αυτή την ευλογία. Αυτό είναι κάτι που η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε ούτε καν να ονειρευτεί με τις ανθρώπινες σκέψεις της, όμως είναι αυτό που ο Θεός έχει προετοιμάσει για τους αγίους Του. Οι άγιοι και τα πάντα, συνεπώς, δίνουν όλη την δόξα, τις ευχαριστίες, την τιμή και τον έπαινο στον Θεό για αυτό το μεγάλο έργο. 

Στίχος 6: Και είπε προς εμέ· Ετελέσθη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν.
Ο Κύριος ο Θεός μας έχει προγραμματίσει και έχει εκπληρώσει όλα αυτά τα πράγματα, από την αρχή ως το τέλος. Όλα τα πράγματα που ο Κύριος έχει κάνει, τα έχει κάνει για τον εαυτό Του και για τους αγίους Του. Οι άγιοι αποκαλούνται τώρα ως «του Χριστού» και γίνονται λαός του Θεού. Όσοι έχουν γίνει άγιοι του Θεού με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τώρα αναγνωρίζουν ότι αν και δίνουν ευχαριστίες και δοξάζουν τον Θεό για πάντα, δεν μπορούν να Τον ευχαριστήσουν αρκετά για την αγάπη και τα έργα του Κυρίου του Θεού. 
«Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». Στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, ο Κύριός μας πρόκειται να δώσει την πηγή του νερού της ζωής στους αγίους. Αυτό είναι το μέγιστο δώρο από όλα όσα ο Θεός έχει παραχωρήσει στους αγίους Του. Τώρα οι άγιοι πρόκειται να ζήσουν για πάντα στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, και να πιουν από την πηγή του νερού της ζωής, από το οποίο ποτέ πια δεν θα διψάσουν. Με άλλα λόγια, οι άγιοι έχουν γίνει τώρα παιδιά του Θεού, που θα έχουν αιώνια ζωή, ακριβώς όπως ο Κύριος ο Θεός, και θα ζήσουν στην δόξα Του. Δίνω άλλη μια φορά ευχαριστίες και δόξα στον Κύριό μας Θεό, που μας έδωσε αυτή την μεγάλη ευλογία. Αλληλούια! 

Στίχος 7: Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός.
Ο «νικών» εδώ αναφέρεται σε όσους έχουν υπερασπιστεί την πίστη τους που δόθηκε από τον Κύριο. Αυτή η πίστη επιτρέπει σε όλους τους αγίους να νικήσουν τον κόσμο και τους εχθρούς του Θεού. Η πίστη μας στον Κύριο τον Θεό και στην αληθινή αγάπη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από Αυτόν, είναι αυτή που μας δίνει την νίκη σε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, πέρα από την κρίση του Θεού, πέρα από τους εχθρούς μας, πέρα από τις αδυναμίες μας και πέρα από τον διωγμό του Αντιχρίστου. 
Δίνω ευχαριστίες και δόξα στον Κύριό μας Θεό, που μας έδωσε νίκη πάνω σε όλα. Οι άγιοι που πιστεύουν στον Κύριο τον Θεό νικούν ικανοποιητικά τον Αντίχριστο με την πίστη τους. Σε κάθε έναν από τους αγίους, ο Κύριος ο Θεός μάς έχει δώσει αυτή την πίστη με την οποία μπορούμε όλοι να θριαμβεύσουμε στην πάλη μας ενάντια σε όλους τους εχθρούς μας. 
Ο Θεός έχει επιφυλάξει τώρα στους αγίους, που έχουν νικήσει έτσι τον κόσμο και τον Αντίχριστο με την πίστη τους, να κληρονομήσουν τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη Του. Ο Κύριος ο Θεός μάς έχει δώσει την πίστη της νίκης στους αγίους Του, προκειμένου να μπορούν να κληρονομήσουν την Βασιλεία Του. Επειδή ο Θεός μάς έχει δώσει την πίστη που θριαμβεύει πάνω στον Αντίχριστο, ο Θεός έχει γίνει τώρα Θεός μας και εμείς έχουμε γίνει τα παιδιά Του. Δίνω ευχαριστίες και έπαινο στον Κύριό μας Θεό, που μας έδωσε αυτή την πίστη της νίκης σε όλους τους εχθρούς μας. 

Στίχος 8: Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη την καιομένη με πυρ και θείον· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.
Στην ουσία Του, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ο Θεός της αλήθειας και ο Θεός της αγάπης. Ποιοι, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι που φοβούνται ενώπιον του Θεού; Είναι αυτοί που γεννιούνται μέσα στην αρχική αμαρτία και που δεν έχουν καθαριστεί από όλες τις αμαρτίες τους με τον Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Επειδή στην ουσία τους λατρεύουν το κακό περισσότερο από τον Θεό, έχουν γίνει σαφώς υπηρέτες του Σατανά. Επειδή λατρεύουν το κακό ενώπιον του Κυρίου του Θεού, και επειδή αγαπούν και ακολουθούν το σκοτάδι περισσότερο από το φως, δεν μπορούν παρά να φοβούνται ενώπιον του Κυρίου του Θεού. 
Ο Θεός στην ουσία Του είναι το φως. Συνεπώς, είναι ένα διαπιστωμένο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που από μόνοι τους είναι το ίδιο το σκοτάδι, θα φοβούνται τον Θεό. Καθώς οι ψυχές που ανήκουν στον Σατανά αγαπούν το σκοτάδι, φοβούνται ενώπιον του Θεού που ο Ίδιος είναι το φως. Για αυτό πρέπει να φέρουν την κακία και τις αδυναμίες τους στον Θεό, και να λάβουν από Αυτόν την άφεση των αμαρτιών τους. 
Οι «μη πιστοί», οι καρδιές των οποίων δεν πιστεύουν πλήρως στην αγάπη του Κυρίου μας Θεού και στο ευαγγέλιό Του, του ύδατος και του Πνεύματος, είναι εχθροί Του και οι μέγιστοι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Οι ψυχές τους ανήκουν στον βδελυκτό και αντιστέκονται στον Θεό, αγαπούν και διαπράττουν κάθε αμαρτία, ακολουθούν ψεύτικα σημεία, λατρεύουν κάθε είδους είδωλα και μιλούν όλα τα είδη ψεύδους. Έτσι, από την δίκαιη κρίση του Θεού θα ριχτούν όλοι στην λίμνη που καίει με φωτιά και θειάφι. Αυτή είναι η τιμωρία τους του δεύτερου θανάτου. 
Ο Θεός δεν έχει δώσει τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη Του σε αυτούς τους ανθρώπους που φοβούνται ενώπιόν Του, οι οποίοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του Λόγου του ύδατος και του Πνεύματος, και που έχοντας μετατραπεί σε υπηρέτες του Σατανά, είναι βδελυκτοί. Αντίθετα, ο Κύριός μας τους έχει επιφυλάξει μόνο την αιώνια τιμωρία Του, ρίχνοντάς τους όλους (συμπεριλαμβανομένων των δολοφόνων, σεξουαλικά ανήθικων, μάγων, ειδωλολατρών και όλων των ψευτών) στην λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. O άδης, που ο Θεός θα τους δώσει έτσι, είναι ο δεύτερος θάνατός τους. 

Στίχος 9: Και ήλθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας τας πλήρεις από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε μετ’ εμού, λέγων· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την νύμφην, του Αρνίου την γυναίκα.
Ένας από τους αγγέλους που έφεραν μια από τις πληγές των επτά φιαλών είπε στον Ιωάννη, «Ελθέ, θέλω σοι δείξει την νύμφην, του Αρνίου την γυναίκα». Εδώ, «η γυναίκα του Αρνίου» αναφέρεται σε όσους έχουν γίνει νύφες του Ιησού Χριστού με πίστη στις καρδιές τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από Αυτόν. 

Στίχος 10-11: Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλόν, και μοι έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού· και η λαμπρότης αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ίασπιν κρυσταλλίζοντα.
Η «πόλις η μεγάλη, η αγία Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην Άγια Πόλη όπου πρόκειται να ζήσουν οι άγιοι με τον Νυμφίο τους. Αυτή η Πόλη που είδε ο Ιωάννης ήταν πράγματι όμορφη και φανταστική. Ήταν μεγαλοπρεπής σε μέγεθος, στολισμένη μέσα και έξω με πολύτιμους λίθους, καθαρή και λαμπρή. O άγγελος παρουσίασε στον Ιωάννη, πού θα ζουν οι νύφες του Ιησού Χριστού μαζί με τον Νυμφίο τους. Αυτή η Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον Ουρανό, είναι το δώρο του Θεού που θα παραχωρήσει στην σύζυγο του Αρνίου. 
Η Πόλη της Ιερουσαλήμ λάμπει έξοχα και το φως της είναι όπως ένας πολυτιμότατος λίθος, όπως μια πέτρα ίασπη, καθαρή σαν κρύσταλλο. Συνεπώς, σε όλους όσους ζουν σε αυτήν, η δόξα του Θεού είναι μαζί τους αιώνια. Η Βασιλεία του Θεού είναι του φωτός και για αυτό σε αυτή την Πόλη μπορούν να μπουν μόνο όσοι έχουν καθαριστεί από κάθε σκοτάδι, αδυναμίες και αμαρτίες. Έτσι, πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι για να μπούμε σε αυτή την Άγια Πόλη, πρέπει να μάθουμε, να ξέρουμε και να πιστέψουμε στον αληθινό Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που ο Κύριός μας μας έχει δώσει. 

Στίχος 12: και είχε τείχος μέγα και υψηλόν, είχε και δώδεκα πυλώνας, και εις τους πυλώνας δώδεκα αγγέλους, και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των δώδεκα φυλών των υιών Ισραήλ.
Οι πύλες αυτής της Πόλης φρουρούνται από δώδεκα αγγέλους και επάνω τους είναι γραμμένα τα ονόματα των δώδεκα φυλών των υιών του Ισραήλ. Η Πόλη είχε «τείχος μέγα και υψηλόν», λέγοντάς μας ότι είναι πολύ δύσκολο να μπεις σε αυτή την Άγια Πόλη. Με άλλα λόγια, το να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού, είναι αδύνατο με ανθρώπινες προσπάθειες ή υλικά πράγματα του κόσμου της δημιουργίας του Θεού. 
Για να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να μπούμε στην Άγια Πόλη του Θεού, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε την ίδια πίστη των δώδεκα αποστόλων του Ιησού, την πίστη που πιστεύει στην αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Έτσι, κανένας που δεν έχει αυτή την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν μπορεί ποτέ να μπει σε αυτή την Άγια Πόλη. Για αυτό δώδεκα άγγελοι διορίστηκαν από τον Κύριο τον Θεό να φρουρούν τις πύλες της. 
Η φράση, «ονόματα επιγεγραμμένα», από την άλλη πλευρά, μας λέει ότι οι ιδιοκτήτες αυτής της Πόλης έχουν αποφασιστεί ήδη. Οι ιδιοκτήτες της δεν είναι άλλοι από τον ίδιο τον Θεό και τον λαό Του, επειδή η Πόλη ανήκει στους ανθρώπους του Θεού που έχουν γίνει τώρα τα παιδιά Του. 

Στίχος 13: Προς ανατολάς πυλώνες τρεις, προς βορράν πυλώνες τρεις, προς νότον πυλώνες τρεις, προς δυσμάς πυλώνες τρεις.
Καθώς τρεις πύλες ήταν προς την ανατολή της Πόλης, ο βορράς, ο νότος και η δύση της είχαν επίσης από τρεις πύλες. Αυτό μας δείχνει ότι σε αυτή την Πόλη μπορούν να μπουν μόνο όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με τις καρδιές τους. 

Στίχος 14: Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια δώδεκα, και εν αυτοίς τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου.
Τεράστιοι βράχοι χρησιμοποιούνται ως θεμέλια των κτιρίων ή των οικοδομημάτων. Η λέξη «βράχος» χρησιμοποιείται στην Βίβλο για να αναφερθεί στην πίστη στον Κύριο τον Θεόν μας. Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι για να μπούμε στην Άγια Πόλη του Κυρίου του Θεού, πρέπει να έχουμε την πίστη που Εκείνος έχει δώσει στην ανθρωπότητα, την πίστη που πιστεύει στην τέλεια λύτρωση από όλες τις αμαρτίες μας. Η πίστη των αγίων είναι πολυτιμότερη ακόμα και από τους πολύτιμους λίθους της Άγιας Πόλης. O στίχος εδώ μας λέει ότι το τείχος της Πόλης στηρίχτηκε σε δώδεκα θεμέλια και σε αυτά είναι γραμμένα τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου. Αυτό μας λέει ότι η Πόλη του Θεού παραχωρείται μόνο σε όσους έχουν την ίδια πίστη που είχαν οι δώδεκα απόστολοι του Ιησού Χριστού. 

Στίχος 15: Και ο λαλών μετ’ εμού είχε κάλαμον χρυσούν, διά να μετρήση την πόλιν και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής.
Αυτός ο Λόγος σημαίνει ότι για να μπει κάποιος στην Πόλη που χτίζεται από τον Θεό, πρέπει να έχει το είδος της πίστης που εγκρίνεται από Αυτόν, το είδος που θα οδηγούσε στην άφεση της αμαρτίας. Εδώ λέει ότι ο άγγελος που μίλησε στον Ιωάννη είχε ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την Πόλη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Κύριός μας, μας έχει δώσει όλες αυτές τις ευλογίες μέσα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όπως η πίστη είναι «ελπιζομένων πεποίθησις» (Εβρ. 11:1), ο Θεός μάς έχει δώσει πράγματι την Άγια Πόλη και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, πράγματα που είναι ακόμα μεγαλύτερα από ό, τι εμείς είχαμε ελπίσει. 

Στίχος 16: Και πόλις κείται τετράγωνος, και το μήκος αυτής είναι τοσούτον όσον και το πλάτος. Και εμέτρησε την πόλιν με τον κάλαμον έως δώδεκα χιλιάδας σταδίων· το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα.
Η Πόλη σχεδιάστηκε ως τετράγωνη, με το μήκος, το πλάτος και το ύψος της να έχουν ίδιες διαστάσεις. Αυτό μας λέει ότι πρέπει όλοι να έχουμε την πίστη της αναγέννησης ως άνθρωποι του Θεού με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Στην πραγματικότητα, ο Κύριός μας δεν θα επιτρέψει να μπει στην Βασιλεία του Θεού σε κανέναν που δεν θα έχει αυτή την σωστή πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ασαφή αντίληψη ότι θα μπουν στην Άγια Πόλη απλά επειδή είναι Χριστιανοί, ακόμα και αν έχουν αμαρτία. Αλλά ο Κύριός μας έχει δώσει την σωτηρία από την αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα, και έχει κάνει λαό Του μόνο όσους πιστεύουν στην αλήθεια ότι τους έχει συγχωρήσει από όλες τις αμαρτίες τους μέσω του βαπτίσματός Του σε αυτή την γη και του αίματός Του στον Σταυρό. Αυτή είναι η πίστη που απαιτεί από μας ο Κύριος. 

Στίχος 17: Και εμέτρησε το τείχος αυτής, εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχών, κατά το μέτρον του ανθρώπου, ήγουν του αγγέλου.
Η βιβλική έννοια του αριθμού τέσσερα σημαίνει ταλαιπωρία. Η πίστη ότι οι απαιτήσεις του Κυρίου από μας δεν είναι κάτι που απλά καθένας μπορεί να έχει αλλά αυτή η πίστη μπορεί να υπάρχει μόνο σε εκείνους που δέχονται τον Λόγο του Θεού, ακόμα και αν δεν μπορούν να τον καταλάβουν εξ ολοκλήρου με τις σκέψεις τους. Ως Χριστιανός, είναι αδύνατο να μπείτε στην Άγια Πόλη του Θεού απλά πιστεύοντας στον Σταυρό του Ιησού, και ότι ο Κύριος είναι Θεός και Σωτήρας. Ξέρετε τι εννοούσε ο Κύριος όταν είπε στο Ιωάννη 3:5 «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού»; Ξέρετε την έννοια της βάπτισης του Κυρίου μας που ήρθε σε αυτή την γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και έχυσε το αίμα Του σε αυτόν; Αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, θα καταλάβατε για ποιο πράγμα μιλώ εδώ. 

Στίχος 18: Και η οικοδόμησις του τείχους αυτής ήτο ίασπις, και η πόλις χρυσίον καθαρόν, ομοία με ύαλον καθαρόν.
Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι η πίστη που μας ικανώνει να μπούμε στην Άγια Πόλη του Θεού είναι καθαρή και δεν έχει τίποτα από τον κόσμο. 

Στίχος 19-20: Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν κεκοσμημένα με πάντα λίθον πολύτιμον· το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφειρος, το τρίτον χαλκηδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνυξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδοον βήρυλλος, το έννατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον υάκινθος, το δωδέκατον αμέθυστος.
Τα θεμέλια του τείχους της Πόλης είναι στολισμένα με όλα τα είδη πολύτιμων λίθων. Αυτός ο Λόγος μάς λέει ότι μπορούμε να τραφούμε από διάφορες πτυχές της πίστης από τον Λόγο του Κυρίου μας. Και αυτοί οι πολύτιμοι λίθοι μάς παρουσιάζουν τα είδη ευλογιών που ο Κύριός μας θα δώσει στους αγίους Του. 

Στίχος 21: Και οι δώδεκα πυλώνες ήσαν δώδεκα μαργαρίται· έκαστος των πυλώνων ήτο εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύαλος διαφανής.
Το μαργαριτάρι στην Βίβλο υπονοεί «την Αλήθεια» (Ματθ. 13:46). Ένας πραγματικός αναζητητής της αλήθειας θα εγκατέλειπε πρόθυμα όλη την περιουσία του για να κατέχει την αλήθεια που του δίνει αιώνια ζωή. Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι οι άγιοι που θα μπουν στην Άγια Πόλη χρειάζεται να έχουν πολλή υπομονή ενόσω είναι σε αυτή την γη, στηρίζοντας σταθερά το κέντρο της πίστης τους στην αλήθεια. Με άλλα λόγια, όσοι πιστεύουν στον Λόγο της αλήθειας που μίλησε Κύριος ο Θεός, πρέπει να έχουν μεγάλη εμμονή για να υπερασπιστούν την πίστη τους.

Στίχος 22-23: Και ναόν δεν είδον εν αυτή· διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ και το Αρνίον. Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή· διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον.
Αυτή η περικοπή σημαίνει ότι όλοι οι άγιοι θα πέσουν στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού, του Βασιλιά των βασιλιάδων. Και η Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ δεν έχει ανάγκη από το φως του πρώτου ήλιου ή του φεγγαριού, επειδή θα την φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, το φως του κόσμου. 

Στίχος 24: Και τα έθνη των σωζομένων θέλουσι περιπατεί εν τω φωτί αυτής· και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν.
Αυτή η περικοπή μάς λέει ότι οι άνθρωποι που έζησαν στην Χιλιετή Βασιλεία, θα μπουν τώρα στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Οι «βασιλείς της γης» εδώ αναφέρονται στους αγίους που ζούσαν στην Χιλιετή Βασιλεία. Αυτοί οι βασιλιάδες της γης, συνεχίζει ο στίχος, «φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν». Αυτό μας λέει ότι οι άγιοι που θα ζουν ήδη στα δοξασμένα σώματά τους, θα κινηθούν τώρα από την Χιλιετή Βασιλεία προς την πρόσφατα δημιουργημένη Βασιλεία του Θεού, των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης. 
Έτσι, στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ θα μπορούν να μπουν μόνο όσοι αναγεννήθηκαν με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενόσω ήταν σε αυτή την γη, και έτσι έζησαν στην Βασιλεία του Χριστού για χίλια χρόνια. 

Στίχος 25: Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλεισθή την ημέραν· διότι νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί.
Επειδή οι Νέοι Ουρανοί και η Νέα Γη, όπου βρίσκεται η Άγια Πόλη, είναι ήδη γεμάτοι από το άγιο φως, δεν μπορεί να υπάρχει νύχτα εκεί, ούτε κανένας κακός. 

Στίχος 26: Και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν.
Αυτό μας λέει ότι μέσω της καταπληκτικής δύναμης του Κυρίου του Θεού, όσοι ζούσαν στην Βασιλεία του Χριστού για χίλια χρόνια είναι τώρα κατάλληλοι για να κινηθούν προς την Βασιλεία των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης, την Βασιλεία όπου στέκεται η Άγια Πόλη. 

Στίχος 27: Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιαίνει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος αλλά μόνον οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου.
Μεταξύ των Χριστιανών και μη Χριστιανών αυτού του κόσμου εξίσου, όλοι όσοι δεν ξέρουν την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, είναι μολυσμένοι, βδελυκτοί και ψεύτες. Συνεπώς, δεν μπορούν να μπουν στην Άγια Πόλη. 
Ο Λόγος του Θεού εδώ μας επιτρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ μεγάλη είναι η δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που έχει δώσει ο Κύριός μας σε αυτή την γη. Αν και το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει κηρυχθεί σε πολλούς ανθρώπους σε αυτή την γη, υπήρξαν χρόνοι που αυτό το ευαγγέλιο αγνοήθηκε και περιφρονήθηκε ακόμα και από τους αποκαλούμενους Χριστιανούς. Αλλά μόνο η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο είναι το κλειδί για τον Ουρανό. 
Πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα ανίδεοι αυτής της αλήθειας αλλά πρέπει να ξέρετε ότι καθένας που αναγνωρίζει και πιστεύει ότι με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ο Κύριος τού έχει δώσει τα κλειδιά για τον Ουρανό και την άφεση της αμαρτίας, θα έχει το όνομά του γραμμένο στο Βιβλίο της Ζωής. 
Αν δέχεστε και πιστεύετε στην αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, θα ντυθείτε την ευλογία να μπείτε στην Άγια Πόλη.