Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 22-1] (Αποκάλυψη 22:1-21) Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη, όπου Ρέει το Νερό της Ζωής

( Αποκάλυψη 22:1-21 )
«Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν τω μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ’ έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών. Και νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί και δεν έχουσι χρείαν λύχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και είπε προς εμέ· Ούτοι οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί· και Κύριος ο Θεός των αγίων προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως. Ιδού, έρχομαι ταχέως. Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ιδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδον, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλαττόντων τους λόγους του βιβλίου τούτου· τον Θεόν προσκύνησον. Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς. Όστις αδικεί ας αδικήση έτι και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος. Και ιδού, έρχομαι ταχέως και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν. Έξω δε είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός. Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· Εάν τις επιθέση εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω· και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων υμών· αμήν».
 

Εξήγηση

Στίχος 1: Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου.
Εδώ λέει ότι ο Ιωάννης είδε «καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον». Η λέξη νερό χρησιμοποιείται σε αυτόν τον κόσμο ως συνώνυμο της ζωής. O στίχος μας εδώ λέει ότι αυτό το νερό της ζωής ρέει στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη όπου ζουν οι άγιοι για πάντα. Ρέοντας από τον θρόνο του Αρνίου, ο ποταμός του νερού της ζωής ποτίζει την Βασιλεία των Ουρανών και ανανεώνει τα πάντα. Στην φράση, «ο θρόνος του Αρνίου», το «Αρνίον» αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, που έχει σώσει την ανθρωπότητα με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενόσω ήταν σε αυτή την γη. 
Στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, που ο Θεός έχει δώσει στους αγίους Του, ρέει το νερό της ζωής. Καθώς αυτός ο κήπος είναι τόσο λαμπρός και καθαρός όπως μια όμορφη ζωγραφική υδατογραφίας, μπορεί μόνο να περιγραφεί ως φανταστικός. Το νερό της ζωής που μας έχει δώσει ο Θεός, δεν είναι μόνο ένας συνηθισμένος ποταμός αλλά είναι το νερό που δίνει ζωή σε όλα τα πράγματα που ζουν εκεί. Έτσι, η ζωή αναπτύσσεται σε όλα όσα έρχονται σε επαφή με αυτόν τον ποταμό της ζωής. Οι άγιοι που πρόκειται να ζήσουν κατά μήκος της όχθης αυτού του ποταμού του νερού της ζωής, θα πίνουν αυτό το νερό, θα απολαμβάνουν αιώνια ζωή και θα ζουν για πάντα. 
Ο ποταμός του νερού της ζωής ρέει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Οι άγιοι δεν μπορούν παρά να δοξάζουν την χάρη του Θεού και του Αρνίου στην Νέα Βασιλεία των Ουρανών, γιατί ο Θεός έχει παραχωρήσει σε αυτούς την χάρη Του της ζωής. Είμαι ευγνώμων που όλη η χάρη αυτής της νέας ζωής ρέει από τον θρόνο του Κυρίου. 

Στίχος 2: Εν τω μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ’ έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών.
Η παρέλαση των θαυμάσιων ευλογιών του Κυρίου στους αγίους Του στον Ουρανό συνεχίζεται, επειδή ο Λόγος εδώ μας λέει ότι ο Κύριος θα μας δώσει το δέντρο της ζωής που υπάρχει από κάθε πλευρά του ποταμού και θα μας ικανώσει να φάμε από τους καρπούς του. Το δέντρο της ζωής παράγει δώδεκα είδη καρπών, παράγει νέους καρπούς κάθε μήνα, που φέρνουν την δύναμη της νέας ζωής. Λέει επίσης εδώ ότι τα φύλλα του είναι για την θεραπεία των εθνών. 
Επειδή η χάρη που ο Κύριος έχει δώσει στους αγίους Του είναι τόσο μεγάλη και χαριτωμένη, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δοξάζουμε απλά τον Θεό Πατέρα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι άγιοι τώρα, δεν είναι να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι πολύτιμο για τον Κύριο από μόνοι τους αλλά μάλλον να δοξάζουν τον Κύριο με τις ευγνώμονες καρδιές τους, επειδή τους έδωσε τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη και νέα ζωή. Δοξάζω τον Κύριο που έκανε τις καρδιές των αγίων να φωνάζουν μόνο, «Σε ευχαριστούμε, Κύριε! Αλληλούια!» 

Στίχος 3: Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν.
Στους αγίους που ζουν στην Βασιλεία των Ουρανών, ο Θεός έχει δώσει την ευλογία να εξαλείψει για πάντα την κατάρα. Το γεγονός ότι ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου είναι μεταξύ των αγίων, μας δείχνει ότι οι άγιοι που ζουν στην Βασιλεία των Ουρανών έχουν το Αρνίο στο κέντρο των καρδιών τους. Συνεπώς, οι καρδιές των αγίων ξεχειλίζουν πάντα με ομορφιά και αλήθεια, και οι ζωές τους γεμίζουν με χαρά. 
Από την φράση, «Οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν», βλέπουμε ότι οι άγιοι που ζουν στην Βασιλεία των Ουρανών είναι ντυμένοι με δόξα για να υπηρετήσουν τον Κύριο πολύ κοντά σε Αυτόν. Η Βασιλεία των Ουρανών όπου ζει ο Κύριός μας, είναι η ομορφότερη και πιο θαυμάσια Βασιλεία. 
Έτσι, οι υπηρέτες Του που Τον υπηρετούν ακριβώς δίπλα στον Κύριο, μπορούν να απολαύσουν όλη την δόξα Του. Αυτό μας λέει ότι οι υπηρέτες του Κυρίου θα υπάρχουν επίσης στην Βασιλεία των Ουρανών. Η λέξη υπηρέτης είναι μια λέξη που συμβολίζει ταπεινότητα αλλά οι υπηρέτες που μπορούν να υπηρετήσουν τον λαμπρό Κύριό μας κοντά Του, είναι οι πιο ευλογημένοι στην Βασιλεία των Ουρανών, επειδή είναι ντυμένοι με τέτοια ανέκφραστα μεγάλη λαμπρότητα. Όσοι έχουν γίνει υπηρέτες του Κυρίου στην Βασιλεία των Ουρανών και σε αυτή την γη, είναι αυτοί που θα ντυθούν επίσης την δόξα όλου του Ουρανού και οι ευτυχέστεροι από όλους. 

Στίχος 4: και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών. 
Σε ποιον ανήκουν όλοι οι άγιοι και οι υπηρέτες του Κυρίου; Ανήκουν στον Κύριο. Είναι οι άνθρωποι του Κυρίου και τα παιδιά του Θεού. Όσοι υπηρετούν τον Κύριο στην Βασιλεία των Ουρανών, συνεπώς, έχουν γραμμένο το όνομα του Κυρίου στα μέτωπά τους. O Κύριος τούς προστατεύει και τους ευλογεί πάντα, γιατί έχουν γίνει δικοί Του. Το γεγονός ότι οι άγιοι έχουν γίνει δικοί Του, σημαίνει ότι έχουν ντυθεί σε μια από τις ευτυχέστερες και ένδοξες λαμπρότητες. Όσοι ντρέπονται που ανήκουν σε Αυτόν και είναι υπηρέτες του Κυρίου, είναι ανίδεοι της λάμψης Του και δεν μπορούν ποτέ να γίνουν οι πολίτες του Ουρανού. 
Στα μέτωπα των αγίων που ζουν στον Ουρανό, είναι γραμμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι μια ευλογία που παραχωρείται από τον Κύριο. Από τώρα και στο εξής, οι άγιοι έχουν γίνει δικοί Του. Έτσι, ούτε και ο Σατανάς δεν μπορεί να βλάψει τους αγίους που έχουν γίνει του Κυρίου. Οι άγιοι και ο Κύριος πρόκειται να ζήσουν για πάντα σε όλη την λάμψη του ουρανού. Το γεγονός ότι οι άγιοι θα βλέπουν καθημερινά το λαμπρό πρόσωπο του Κυρίου, σημαίνει ότι θα ζουν στην αγάπη και τις θαυμάσιες ευλογίες Του αιώνια. 
Υπάρχει ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να ξέρουν οι άγιοι: Μαζί με τον Κύριο Ιησού, ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα θα είναι επίσης μαζί τους, ως η οικογένειά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Βασιλεία των Ουρανών, ο Πατέρας Θεός, ο Υιός Του Ιησούς, το Άγιο Πνεύμα, οι άγιοι, οι άγγελοι και όλα τα πράγματα, θα ζουν μαζί ως μια οικογένεια και σε τέλεια ειρήνη. Δοξάζω τον Κύριο που μας έκανε δικούς Του. 

Στίχος 5: Και νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί, και δεν έχουσι χρείαν λύχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.
Καθώς μας λέει εδώ η Βίβλος, οι άγιοι θα βασιλέψουν με τον Κύριο στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Όσοι έχουν γίνει οι άγιοί Του με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχουν λάβει την σωτηρία που θα τους κάνει να βασιλέψουν στον Ουρανό με τον Κύριο και να ζήσουν για πάντα στον πλούτο, την λάμψη και την εξουσία Του. Μένουμε άλλη μια φορά κατάπληκτοι από αυτό το ευαγγέλιο, επειδή είναι ένα ευαγγέλιο θαυμάσιας δύναμης και ευλογίας για εμάς που το έχουμε! 
Δοξάζω τον Τριαδικό Θεό μας για όλες αυτές τις ευλογίες και την δόξα. Οι άγιοι που πίστεψαν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενόσω ήταν σε αυτή την γη, θα βασιλέψουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο θαυμάσια είναι αυτή η ευλογία! Δεν μπορούμε παρά να δοξάζουμε τον Κύριο. Είναι πολύ σωστό και κατάλληλο ότι πρέπει να δοξάζουν έτσι τον Θεό. 
Στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη όπου ζουν οι άγιοι, δεν υπάρχει ανάγκη λαμπτήρων, ηλεκτρικού φωτός ή του ήλιου. Γιατί; Επειδή ο ίδιος ο Θεός έχει γίνει το φως των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης, και δεν θα υπάρχει εκεί καθόλου νύχτα. O Θεός έχει δώσει στους αγίους να βασιλέψουν εκεί για πάντα ως παιδιά Του. Αυτή η ευλογία μάς υπενθυμίζει άλλη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η χάρη που έχουν λάβει οι άγιοι από τον Κύριο.
Οι άγιοι πρέπει να καταλάβουμε πόσο μεγάλες είναι οι ευλογίες του Ουρανού που παραχωρούνται σε εμάς μετά από την σωτηρία μας. Η χάρη που ο Κύριός μας έχει παραχωρήσει στους αγίους Του, είναι υψηλότερη και μεγαλύτερη από τον ουρανό. Οι άγιοι δεν πρέπει να αφήσουν να τους προσπεράσει αυτή η θαυμάσια ευλογία που τους έχει δώσει ο Κύριος. Οι άγιοι μπορούν μόνο να δώσουν αιώνιες ευχαριστίες και έπαινο στον Κύριο για το μεγαλείο Του, την δόξα και την ευλογία που τους έχει παραχωρήσει, και να ζουν στον πλούτο και την λάμψη για πάντα. Αμήν! Αλληλούια! Δοξάζω τον Θεό μας! 

Στίχος 6: Και είπε προς εμέ· Ούτοι οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί· και Κύριος ο Θεός των αγίων προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως.
«Ούτοι οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί». O Κύριος θα εκπληρώσει σίγουρα όλες τις υποσχέσεις Του, που έχει αποκαλύψει στους αγίους μέσω της Αποκάλυψης. Για αυτό ο Κύριός μας έχει πει τα πάντα σε όλους τους αγίους Του προκαταβολικά, μιλώντας ως το Άγιο Πνεύμα μέσω των υπηρετών του Θεού. Ποιος είναι ο πιο ευλογημένος Λόγος στο Βιβλίο της Αποκάλυψης; Υπάρχουν πολλά ευλογημένα Λόγια στην Αποκάλυψη αλλά ο πιο ευλογημένος Λόγος είναι ότι ο Θεός θα δώσει στους αγίους να βασιλέψουν με τον Κύριο στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, και να ζήσουν με εξουσία και δόξα. 
Επειδή ο Θεός θα εκπληρώσει χωρίς αμφιβολία αυτό το έργο σύντομα, οι άγιοι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουν στην πίστη τους να καταρρεύσει ή να παγιδευτούν στην απελπισία. Οι άγιοι πρέπει να νικήσουν όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις με την πίστη τους που ελπίζει. O Κύριός μας δεν θα αποτύχει να κάνει να πραγματοποιηθούν όλες οι προφητείες Του και οι υποσχέσεις που έδωσε στους αγίους και στην Εκκλησία του Θεού. O Κύριός μας έστειλε τους υπηρέτες Του σε αυτή την γη, και τους έκανε να μιλήσουν τους Λόγους της προφητείας, προκειμένου να μπορεί να μιλήσει στους αγίους και στην Εκκλησία Του για όλες αυτές τις ευλογίες. 

Στίχος 7: Ιδού, έρχομαι ταχέως. Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.
Επειδή οι Λόγοι της προφητείας αυτού του Βιβλίου της Αποκάλυψης, μας λένε για το μελλοντικό μαρτύριο των αγίων, μας αποκαλύπτει ότι θα έρθει καιρός που οι άγιοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστο και θα πρέπει να υπερασπιστούν την πίστη τους μέχρι θανάτου. Επειδή αυτό είναι θέλημα του Θεού, οι άγιοι πρέπει να δεχτούν το μαρτύριό τους. Θα συμμετάσχουν έπειτα στην ανάσταση και την αρπαγή τους, θα βασιλέψουν στην Βασιλεία του Χριστού για τα επόμενα χίλια χρόνια και έπειτα θα ζήσουν στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη για πάντα. Έτσι, οι άγιοι πρέπει να εμπιστευθούν σε όλο τον Λόγο του Θεού, που ο Κύριός μας έχει μιλήσει σε αυτούς, και να κρατήσουν την πίστη τους. Οι πιο ευλογημένοι των εσχάτων ημερών είναι όσοι πιστεύουν στον Λόγο του Κυρίου μας και ζουν με πίστη. 
Ο Θεός έχει πει στους αγίους Του ότι θα έρθει γρήγορα. O Κύριος θα έρθει σε εμάς χωρίς άλλη καθυστέρηση. O Κύριός μας θα έρθει γρήγορα σε αυτή την γη για να εκπληρώσει όλες τις ευλογίες του Θεού που ρέουν από τον Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος, τον Λόγο που φέρνει στους αγίους την σωτηρία τους από την αμαρτία. 
Αφού σωθούν, οι άγιοι πρέπει να μείνουν σταθεροί στον Λόγο των ευλογιών του Κυρίου, που υποσχέθηκε σε αυτούς, και να κρατήσουν την πίστη τους. Αν οι καρδιές τους χάσουν ποτέ την πίστη τους στον Λόγο του Κυρίου, θα τα χάσουν όλα και για αυτό πρέπει να υπερασπιστούν την πίστη τους στον Λόγο του Κυρίου. Με άλλα λόγια ο Θεός λέει στους αγίους να κρατήσουν την πίστη τους στον Κύριο. 

Στίχος 8: Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ιδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδον, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα.
Είναι οι προφήτες και οι άγιοι που διαδίδουν τον Λόγο του Θεού της προφητείας. Για αυτό, πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό που εργάζεται όπως έχει μιλήσει σε αυτούς και Αυτόν μόνο πρέπει να λατρέψουμε. Κατά περιόδους μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να υψωθούν σαν τον Θεό και να αντιμετωπίζονται έτσι. Το κάνουν αυτό επειδή είτε είναι απατεώνες είτε είναι ψευδοπροφήτες. Μόνο ο Θεός είναι άξιος να λάβει όλο τον έπαινο, την λατρεία, την δόξα και την υπηρεσία. 

Στίχος 9: Και λέγει προς εμέ· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλαττόντων τους λόγους του βιβλίου τούτου· τον Θεόν προσκύνησον.
Τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε αληθινοί προφήτες του Θεού; Πρώτα πρέπει να πιστέψουμε στο μυστήριο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Θα γίνουμε τότε λαός του Θεού, άγιοι και αδελφοί ο ένας με τον άλλο. Μόνο μετά από αυτό μπορεί ο Θεός να μας αναθέσει τα έργα Του. Όσοι έχουν γίνει οι υπηρέτες του Κυρίου, πρέπει επίσης να πιστέψουν στον Λόγο Του και να τον κρατήσουν με την πίστη τους. Αυτοί είναι που δίνουν όλη την δόξα στον Θεό αντί να την κρατήσουν για τον εαυτό τους. O Κύριός μας είναι άξιος να λάβει όλη την λατρεία και την δόξα από τον καθέναν σε αυτόν τον κόσμο. Αλληλούια! 

Στίχος 10: Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς.
Ο Λόγος της υπόσχεσης που είναι γραμμένος στην Αποκάλυψη, δεν πρέπει να κρατηθεί κρυμμένος. Επειδή πρόκειται να εκπληρωθεί σύντομα, πρέπει να γνωστοποιηθεί στον καθένα. Αμήν! Όλοι ας πιστέψουμε στον Λόγο της προφητείας στο Βιβλίο της Αποκάλυψης και ας τον κηρύξουμε.

Στίχος 11: Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.
Όταν πλησιάζει η ημέρα της επιστροφής του Κυρίου, θα αφήσει όσους ακολουθούν την αμαρτία να συνεχίσουν να ακολουθούν την αμαρτία, εκείνους που είναι άγιοι να συνεχίσουν να είναι άγιοι και όσους είναι ακάθαρτοι να συνεχίσουν να είναι ακάθαρτοι. Όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, εκείνοι των οποίων οι καρδιές έχουν γίνει χωρίς αμαρτία με την πίστη στο ευαγγέλιο του Κυρίου του ύδατος και του Πνεύματος, θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν το ευαγγέλιο σε αυτή την γη· και όσοι έχουν κρατήσει την αγιότητά τους, που τους δόθηκε από τον Κύριο και ζουν με πίστη, θα συνεχίσουν να ζουν έτσι. O Κύριός μας, μας συμβουλεύει να κρατήσουμε την πίστη που έχουμε τώρα. 

Στίχος 12: Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.
Με άλλα λόγια ο Κύριός μας θα έρθει σύντομα, και θα δώσει τον Παράδεισο στην γη και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη στους αγίους που έχουν υπηρετήσει και εργαστεί για να διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, για να τους ανταμείψει για τις θυσίες τους. Όταν οι άγιοι πιστεύουν στον Λόγο της προφητείας στην Αποκάλυψη, θα μπορούν να υπερασπιστούν την πίστη τους μέχρι το τέλος, επειδή θα έχουν στηρίξει την ελπίδα τους στον Κύριο. Πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι ο Κύριος θα ανταμείψει τους αγίους που εργάζονται με πολύ μεγαλύτερες ευλογίες, επειδή ο Κύριός μας είναι λαμπρός και φιλεύσπλαχνος. 

Στίχος 13: Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος.
Ο Κύριός μας είναι η αρχή και το τέλος των πάντων. Είναι ο Ίδιος ο Σωτήρας και ο Θεός μας, που θα μας φέρει την ολοκλήρωση της σωτηρίας που μόνο Εκείνος μπορεί να μας δώσει. Όλη η ιστορία σε ολόκληρο το Σύμπαν, η ιστορία και του Ουρανού και της γης, άρχισαν και θα τελειώσουν με τον Κύριο. 

Στίχος 14: Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν.
Επειδή όσα μας είπε ο Κύριος είναι όλα ζωή, οι άγιοι πιστεύουν στον Λόγο Του, τον κηρύττουν και τον υπερασπίζονται. Το κάνουν αυτό επειδή ο Λόγος που ο Κύριός μας έχει μιλήσει στους αγίους Του και σε όλα τα πράγματα στο Σύμπαν είναι όλα αληθινά. Για αυτό οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού κρατούν τον Λόγο του Κυρίου στο νου τους. Υπερασπίζονται την πίστη τους πιστεύοντας στον Λόγο του Θεού ακόμα εντονότερα, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να φάνε τους καρπούς του δέντρου της ζωής που φυτρώνει στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. 
Οι άγιοι που έχουν γίνει χωρίς αμαρτία με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, προσπαθούν να υπερασπιστούν την πίστη τους επειδή έχουν το δικαίωμα να φάνε τους καρπούς αυτού του δέντρου της ζωής στον Ουρανό. 

Στίχος 15: Έξω δε είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος.
Όσοι αναφέρονται στην παραπάνω περικοπή, είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και δεν αναγεννήθηκαν ούτε στους έσχατους χρόνους. Παραπλανώντας ο Αντίχριστος και οι οπαδοί του με τα σημεία και θαύματά του τους ανθρώπους, τους έχουν εξαπατήσει επανειλημμένως με ψεύτικες διακηρύξεις ότι ο Αντίχριστος είναι ο Σωτήρας. Οδήγησαν τους ανθρώπους στην καταστροφή τους, κάνοντάς τους να λατρέψουν την εικόνα του Αντιχρίστου. O Κύριός μας κρατά τέτοιους ανθρώπους έξω από τις πύλες της Άγιας Πόλης, ώστε να μη μπορούν ποτέ να μπουν στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Η Πόλη του Κυρίου είναι ανοικτή μόνο στους αγίους που έχουν υπερασπιστεί την πίστη τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 

Στίχος 16: Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός.
Χάρη της εκκλησίας του Θεού και των αγίων, ο Κύριος μάς έχει στείλει τους υπηρέτες του Θεού και τους έχει κάνει να δώσουν μαρτυρία για όλα τα πράγματα που θα έρθουν. Εκείνος που τους έκανε να δώσουν μαρτυρία για αυτά τα πράγματα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Θεός που έχει γίνει Σωτήρας των αγίων. 

Στίχος 17: Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.
Όλους σε αυτή την γη που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη του Θεού, ο Κύριός μας τους έχει προσκαλέσει στον Λόγο του νερού της ζωής. Καθένας που διψά και πεινά την δικαιοσύνη του Θεού έχει λάβει την ευλογία να έρθει στον Κύριο, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από Αυτόν, και με αυτόν τον τρόπο να πιουν από το νερό της ζωής. Για αυτό ο Κύριός μας λέει στον καθέναν να έρθει στον Ιησού Χριστό. Καθένας μπορεί να λάβει την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος δωρεάν. Αλλά το νερό της ζωής αποκλείεται από όσους δεν έχουν αυτή την επιθυμία. Αν το επιθυμείτε μπορείτε και εσείς επίσης να πιείτε το νερό της ζωής που δίνεται από τον Κύριο, με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 

Στίχος 18: Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· Εάν τις επιθέση εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω.
Η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι, όταν πιστεύουμε σε αυτόν τον Λόγο, δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε από αυτόν. Αυτός ο στίχος μάς λέει ότι επειδή ο Λόγος της Γραφής είναι ο Λόγος του Θεού, κανένας δεν μπορεί να πιστέψει σε αυτόν προσθέτοντας ή αφαιρώντας από τον γραπτό Λόγο της αλήθειας, ούτε να πιστέψει αφήνοντας την γραπτή αλήθεια έξω. Για αυτό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάθε Λόγος που ειπώθηκε από τον Θεό είναι σημαντικός και κανένας δεν μπορεί ποτέ να τον παραβλέψει ως ασήμαντο. 
Ωστόσο, οι άνθρωποι συνεχίζουν ακόμα να αγνοούν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Για αυτό πρέπει ακόμα να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους, επειδή παραμένουν αμαρτωλοί και επειδή μπαίνουν στην καταστροφή τους — παρόλο που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους. Για να ελευθερώσει τους αμαρτωλούς από την αμαρτία, ο Κύριός μας τους έχει δώσει το νερό και το αίμα Του (1Ιωάν. 5:4-5, Ιωάν. 3:3-7). Όμως, πολλοί άνθρωποι δίνουν σημασία μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό· δεν έχουν ελευθερωθεί ακόμα από τις αμαρτίες τους και για αυτό θα αντιμετωπίσουν όλες τις πληγές που είναι γραμμένες στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. 
Όσοι υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού αλλά συνεχίζουν να αγνοούν την αλήθεια ότι ο Χριστός φρόντισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, θα αντιμετωπίσουν την ακόμα πιο φοβερή τιμωρία του άδη. Γιατί; Επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που ο Κύριος τούς έχει δώσει και, συνεπώς, ακόμα δεν έχουν αναγεννηθεί. Καθένας που αγνοεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, θα πέσει στην λίμνη της φωτιάς που καίει για πάντα και θα αντιμετωπίσει αιώνια ταλαιπωρία — η ημέρα της λύπης θα έρθει σίγουρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. 

Στίχος 19: και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω.
Υπάρχει κανένας μεταξύ μας που η χριστιανική πίστη του αφήνει έξω τον Λόγο της αλήθειας, ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη και καθάρισε αμέσως όλες τις αμαρτίες όταν σταυρώθηκε; Σε αυτή την περίπτωση, τέτοιοι άνθρωποι σίγουρα θα χάσουν το δικαίωμα να μπουν στην Άγια Πόλη του Θεού, επειδή δεν πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Κύριός μας έλαβε από τον Ιωάννη αναλαμβάνοντας με μιας τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Διαπράττουν τελικά την αμαρτία της περιφρόνησης του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. 
Έτσι, οι Χριστιανοί πρέπει να πάρουν στις καρδιές τους την αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη. Αν δεν το κάνουν, όλοι θα αποκλειστούν από την δόξα που δίνεται από τον Κύριο, να μπουν στην Άγια Πόλη. Αν πιστεύετε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας σας, πρέπει τότε να καθαριστείτε από όλες τις αμαρτίες σας πιστεύοντας ολόψυχα ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό για να σώσει πλήρως όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου, και ότι με αυτόν τον τρόπο καθάρισε όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από την ανθρωπότητα παίρνοντάς τις επάνω Του. Η πηγή όπου μπορείτε να καθαριστείτε από όλη την ακαθαρσία σας είναι το βάπτισμα που έλαβε ο Κύριός μας. Αναλαμβάνοντας έτσι όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ο Κύριός μας έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή για όλες τις αμαρτίες μας με τον θάνατό Του. 
Το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη είναι η επιβεβαιωμένη απόδειξη της σωτηρίας μας από την αμαρτία. Στην Επιστολή 1 Πέτρου 3:21 μας λέει, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και έχυσε το αίμα Του για να πληρωθεί η ποινή των αμαρτιών της ανθρωπότητας με τον θάνατό Του, όλα αυτά εξ ονόματός μας. 
Για αυτό ο Θεός άλλη μια φορά δίνει στον στίχο 19 τον Λόγο της προειδοποίησής Του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος όπως είναι, χωρίς προσθήκη ή αφαίρεση από αυτόν. 

Στίχος 20: Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού.
Ο Κύριός μας θα έρθει πάλι σύντομα σε αυτόν τον κόσμο. Και οι άγιοι, που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη στον Κύριο και είναι ντυμένοι με την δόξα του Ουρανού, περιμένουν σοβαρά την δεύτερη έλευση του Κυρίου. Επειδή όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος προετοιμάζονται για να συναντήσουν τον ερχόμενο Κύριο ήδη από τώρα, περιμένουν τον Κύριο να επιστρέψει και να τους ντύσει στις ευλογίες Του που έχει υποσχεθεί στους αγίους. Έτσι, οι άγιοι ελπίζουν φλογερά για την δεύτερη έλευση του Κυρίου, με πίστη και ευγνωμοσύνη. 

Στίχος 21: Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων υμών· αμήν.
Ο απόστολος Ιωάννης ολοκληρώνει το Βιβλίο της Αποκάλυψης με μια προσευχή ευλογίας για την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να είναι με όσους επιθυμούν να μπουν στην Άγια Πόλη που δίνεται από τον Θεό. Ας γίνουμε και εμείς επίσης με βεβαιότητα, οι άγιοι που θα μπουν στην Άγια Πόλη που δίνεται από τον Ιησού Χριστό μέσω της πίστης χωρίς αποτυχία.