Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-2] ( Rô-ma 8:1-4 ) Sự công chính của Đức Chúa Trời làm phu phỉ sự đòi hỏi của Luật Pháp

( Rô-ma 8:1-4 )
“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.”
 
 
Rô-ma 8:1-4 cho chúng ta biết loại đức tin nào mà những người trong Đấng Christ có. Sự mầu nhiệm của phân đoạn này là chúng ta có thể đáp ứng những yêu cầu của luật pháp, với đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời.
Vậy thì, niềm tin nào tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời? Đây là đức tin đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phép Báp tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài, qua đó Chúa chúng ta cất đi tất cả tội lỗi của thế gian. Cho nên chúng ta có thể thắng hơn tội lỗi bởi tin nơi Chúa Jêsus, là Đấng làm trọn sự công chính bởi theo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của chúng ta. Đây là đức tin đi theo sau sự công chính của Đức Chúa Trời và sự chiến thắng của chúng ta trong đức tin.
Trước nhất, Rô-ma 8:1 nói với chúng ta, “Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời chắc chắc không còn tội lỗi ở trong họ. Đức tin dựa trên Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài đã làm trọn sự công chính mà luật pháp đòi hỏi. Niềm tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời là đức tin then chốt nhất đối với những thánh đồ tái sanh. Có thể làm gì khác hơn là sự chết để trở nên vô tội không? Hơn nữa với đức tin vững vàng của họ nơi sự công chính của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ, tội lỗi của họ hoàn toàn biến mất. Bởi vì Chúa Jêsus đã gánh lấy trên xác thịt của Ngài tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp tem của Ngài, vì những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời.
Rô-ma 8:3 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã sai “chính Con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta”, và bởi đó “Ngài đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.” Bởi sự đoán phạt tội lỗi trong “xác thịt” của Chúa Jêsus, Đức Chúa Cha đã đổ tất cả tội lỗi của thế gian trên Con Độc Sanh của Ngài. Lời của lẽ thật này được bày tỏ trong Ma-thi-ơ 3:13-17 (Trong quyển sách “Bạn đã thật sự được sự tái sanh từ Nước và Thánh Linh chưa?” của tôi có thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này) Những người tin nơi lẽ thật này không còn tội nữa, bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ tất cả tội lỗi của thế gian với sự công chính của Ngài.
 
 
“Ôi thật khốn nạn cho tôi!”
 
Phân đoạn từ Rô-ma 7:24 đến 8:6 chứa đựng hai đề tài rất tương phản. Một là Phao-lô thảo luận về vấn đề tội lỗi, nói cách khác là sự bất tuân Đức Chúa Trời vì những sự ham muốn xác thịt của chính ông, và hai là thảo luận về cách giải quyết vấn đề tội lỗi này mà ông đã tìm thấy trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Rô-ma 7:24-25 chép, “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” Phao-lô đã kêu lớn rằng ông là một người khốn khổ khi ông nhìn vào chính bản thân mình, nhưng ông đã tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì ông đã được giải cứu khỏi xác thịt của ông qua Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta cũng có thể nhận biết rằng dù Phao-lô đã phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời trong tâm thần của ông, nhưng trong xác thịt của ông thì đã phục vụ tội lỗi.
Phao-lô đã thừa nhận rằng xác thịt của ông tuân theo luật của tội lỗi, làm buồn lòng Đức Chúa Trời, thay vì sống một cuộc sống vui lòng Ngài. Và hơn nữa ông đã nói rằng trong tâm thần của ông, ông vẫn tuân theo luật Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bị kẹp vào giữa hai luật pháp, Phao-lô đã cảm thấy khốn khổ và tuyệt vọng, tuy nhiên ông đã tuyên bố sự chiến thắng bởi đức tin bằng cách tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã giải cứu ông khỏi tội lỗi qua đức tin của ông nơi Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời.
Phao lô đã có thể dâng lời cảm tạ như vậy chỉ vì ông tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã chuộc tội cho ông cũng như tội của tất cả loài người. Để cất đi những tội lỗi này của thế gian, Chúa Jêsus đã gánh tất cả tội lỗi của con người trong thân thể của Ngài bởi chịu Báp tem nơi Giăng. Và bởi sự đền tội trên Thập tự giá, Ngài đã cứu tất cả những người tin nơi Ngài khỏi tất cả tội lỗi của thế gian. Đó là tại sao Phao lô tuyên bố trong Rô-ma 8:1, “Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Cho nên chẳng có sự đoán phạt nào có nghĩa là hoàn toàn không có tội lỗi trong những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể có tội trong lòng họ. Họ có thể bị yếu đuối trong xác thịt, nhưng họ không có bất cứ tội lỗi nào.
Ngược lại, sự đoán phạt có nghĩa có sự hiện diện của tội lỗi, đó là tình trạng bị đoán phạt. Khi ai đó làm điều gì sai, chúng ta thường gọi đó là tội. Nhưng bởi vì ông không tin rằng ông là một tội nhân trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Hơn nữa phân đoạn trên nói với chúng ta rằng không có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Tuy nhiên, sự tuyên bố này không dựa trên cái gọi là Học thuyết Biện hộ, là học thuyết mà các tôn giáo thế giới công nhận. ‘Tín điều của con người quan tâm đến sự công chính bởi đức tin’ nó là một giả thuyết nói rằng Đức Chúa Trời để ý đến sự công chính của một người ngay cả người đó không phải là một người công chính và có tội lỗi trong lòng họ chỉ bởi vì đức tin của họ nơi Chúa Jêsus. Nhưng đây là sự hiểu sai. Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể nói dối và gọi tội nhân là vô tội được? Ngài không làm điều này. Thay vì đó Ngài sẽ gọi một tội nhân bằng cách nói, “Ngươi đang đối diện với sự chết không thể tránh khỏi bởi những tội lỗi của ngươi; hãy tin nơi sự công chính của Ta đã được bày tỏ trong Phúc âm của Nước và Thánh linh!”
Ngày nay nhiều người cố gắng hợp lý hóa đức tin sai lạc của họ và cố gắng đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách bám vào những học thuyết chủ nghĩa. Nhưng loại đức tin này rất sai lạc và nguy hiểm. Nếu Chúa Jêsus là Chúa của lẽỉ thật, có lẽ nào Ngài có thể gọi một tội nhân là môn đồ của Ngài. Nhưng bạn phải nhận biết rằng Chúa Jêsus, là Lẽ thật, không gọi một tội nhân là công chính và vô tội. Gọi một tội nhân là công chính và vô tội là điều không bao giờ có trước sự công chính, công bình và thiêng liêng của Đức Chúa Trời.
Bạn phải nhận biết rằng sự giải cứu khỏi tội lỗi của bạn không chỉ đến bởi tin nơi Chúa Jêsus, nhưng bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, và sự công chính đó sẽ trở nên là của bạn. Ngay cả nếu bạn tin nơi Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời sẽ không gọi bạn là công chính nếu bạn không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế thì ngày nay những giáo lý Thánh hoá từ từ và xưng Công nghĩa thì được nhiều người chấp nhận như những giáo lý chính thống của Cơ Đốc Nhân. Nhưng một ít người nhận ra rằng cái gọi là những giáo lý chính thống trên thực tế có thể ngăn trở người ta đến với sự hiểu biết và nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. Bởi tin nơi những giáo lý này mà không nhận ra rằng thực ra họ đang chống lại sự công chính của Đức Chúa Trời, nhiều người đã không nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời, những giáo lý như vậy cuối cùng đã trở nên những hòn đá vấp chân của chính họ.
Nếu bạn muốn trở nên một Cơ Đốc Nhân thật sự, bạn phải kỹ luật bản thân bạn bằng Lời của Đức Chúa Trời để nhận ra bạn có đang thật sự ở trong Đấng Christ hay không. Và để làm như vậy, bạn phải nghe, nhìn và hiểu Lời của Nước và Thánh Linh. Hãy tự hỏi, “Đức tin của tôi trong Chúa Jêsus có phải là đức tin đúng hay không? Khi tôi nói rằng tôi tin nơi Chúa Jêsus, chẵng phải tôi chỉ đang thực hành tôn giáo sao? Có phải tôi đang đứng chính giữa, không ở trong cũng không ở ngoài Chúa Jêsus không?” Đây là thời gian cho bạn để nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách tin vào đó và ở trong đức tin thật để “Không có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Trong sách Ê-phê-sô chúng ta có thể thường gặp câu “qua sự cứu chuộc trong Đức Chúa Jêsus.” Đây có nghĩa là Đức Chúa Trời đã định sẵn và chọn lựa chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ để cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Những người đã được chuộc bởi sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus và ở trong Đấng Christ là những người đã hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi. Vì thế, những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh được ban cho bởi Chúa chúng ta, thì không phải bị sự đoán phạt nào trong Đức Chúa Jêsus Christ nữa. Khi một người nào đó tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì người đó trở nên người nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa chúng ta và là người giảng ra Phúc âm này.
Những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ và đã bước vào trong cánh tay rộng mở của Ngài thì không còn tội lỗi nữa. Đây là lẽ thật và câu giải đáp chính xác. Bởi vì phép Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá đã làm cho tất cả tội lỗi của những người ở trong Đấng Christ bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời biến mất, họ không thể nào có tội nữa. Do đó những người ở trong Đấng Christ thật sự không có tội. Lẽ thật này – không có tội cho những người ở trong Đấng Christ – là câu trả lời được tìm thấy trong Lời của Nước và Thánh Linh, và như vậy, không có gì rắc rối về vấn đề tội lỗi. Khi bạn tin sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì bạn cũng có thể trở nên công chính thật sự. Biết và tin Phúc âm của Nước và Thánh linh mà có sự công chính của Đức Chúa Trời trong đó, bạn sẽ trở nên một người tín đồ công chính, là người ở trong Đấng Christ.
Giả sử rằng chúng ta đang đối diện với một vấn đề rất khó khăn. Nếu chúng ta thật sự muốn tìm ra cách giải quyết vấn đề này, thì chúng ta phải tiếp tục tìm giải pháp bất chấp những khó khăn và vất vả mà chúng ta có thể gặp phải. Cũng như vậy, những người tin nơi Chúa Jêsus nhưng chưa bước vào trong Ngài phải tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời bày tỏ trong Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Một số người nghĩ rằng đạo Cơ Đốc chỉ là một trong nhiều tôn giáo trên thế giới, và cố gắng tìm cách giải quyết tội lỗi của họ bằng cách đến và tin những học thuyết như giáo lý của việc Nên Thánh từ từ. Nhưng họ sẽ sớm nhận ra rằng ngay cả những học thuyết đó lẫn sự công chính của riêng họ cũng không thể nào rữa sạch tội lỗi của họ. Thay vào đó họ sẽ phát hiện rằng vấn đề tội lỗi của họ có thể dễ dàng được giải quyết bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Nếu bạn muốn trở thành một Cơ Đốc Nhân thật, bạn phải nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nhưng những người theo tôn giáo cố gắng để nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách đạt đến những học thuyết như Giáo lý Nên thánh từ từ và Giáo lý Xưng nghĩa trong sự cố gắng của họ để giải quyết tất cả những vấn đề của tội lỗi bằng những việc làm của riêng họ. Đức tin như vậy hình thành dựa trên những lời cầu nguyện ăn năn xưng tội, là điều mà cuối cùng không thể giải cứu họ khỏi sự hủy diệt chắc chắn bởi vì họ trở nên tội lỗi càng hơn khi họ nhìn thấy tội lỗi của họ trong khi dùng đến những lời cầu nguyện như vậy.
Nhưng những người tin Phúc âm của Nước và Thánh linh, dù họ có thể bị yếu đuối trong xác thịt của họ, họ vẫn được giải quyết tất cả những tội lỗi bởi tin sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi niềm tin thì không còn tội lỗi trong tâm trí họ, và như vậy sẽ không có sự đoán phạt nào dành cho họ.
 
 
Bởi vì sự công chính của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Jêsus
 
Câu 2 nói, “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt” Đức Chúa Trời ban cho con người 2 luật, luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Jêsus và luật pháp của tội lỗi và sự chết. Như Phao-lô nói với chúng ta, luật pháp của Thánh linh sự sống đã buông tha chúng ta khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết, khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Bạn phải nhận ra và hiểu lẽ thật được nói lên bởi Phao-lô này để nhận được cuộc sống mới. Lẽ thật này dành cho tất cả mọi người trên thế giới này.
Chúng ta cũng được buông tha khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết bởi tin nơi luật của Thánh linh sự sống; nếu không chúng ta sẽ bị dẫn đến sự hủy diệt chắc chắn dưới luật pháp của tội lỗi và sự chết. Nhưng bởi tin trong lòng của chúng ta vào sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus – đó là phép Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá – chúng ta nhận được sự công chính của Ngài, chịu dưới luật của Thánh linh sự sống, và nhận được sự sống đời đời đã chuẩn bị cho chúng ta. Vậy thì, bạn có thể tìm Phúc âm của Nước và Thánh linh để được tha thứ tất cả tội lỗi của bạn ở đâu? Đó là ở trong phép Báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng và Thập tự giá mà trên đó Ngài đã đổ huyết. Nói cách khác, sự công chính của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Vậy thì, Phúc âm của sự công chính Đức Chúa Trời đã buông tha chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết là gì? Đó là Phúc âm rằng Chúa chúng ta đã sanh ra trong thế gian này, đã chịu Báp tem bởi Giăng lúc 30 tuổi để gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên Ngài, chịu đóng đinh trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết, tất cả điều đó xãy ra để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta – đây là Phúc âm đã được thực hiện bởi sự công chính của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời biết rằng loài người hướng về sự phạm tội bởi vì sự yếu đuối của họ, nên Ngài đã có chương trình để cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ bằng cách ban cho họ Phúc âm của sự cứu rỗi mà trong đó có thể giải thoát họ khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Đây là Phúc âm đúng của sự chuộc tội đã tìm thấy trong phép Báp-tem của Chúa Jêsus bởi Giăng và Huyết của Người trên Thập tự giá. Bởi tin nơi Phúc âm này, tất cả con người có thể được giải thoát khỏi luật sự chết bởi tội lỗi của họ – sự công chính này của Đức Chúa Trời là luật của sự sống mà đã giải cứu loài người khỏi tội lỗi của họ.
Đức Chúa Trời đã ban cho con người Lời của Luật pháp và định rằng ai không sống bởi Luật pháp của Ngài là một tội nhân. Cùng lúc đó, Đức Chúa Trời cũng định một luật mà nó có thể giải cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ. Luật cứu rỗi này là lẽ thật ẩn trong sự công chính của Đức Chúa Trời, là luật ân điển đem sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào đó. Luật chuộc tội mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người là luật đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh – đó là, phép Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá – và đức tin này là luật sự sống mà có thể mặc cho họ sự công chính của Đức Chúa Trời.
Vậy thì, ai có thể chống nghịch lại luật sự sống này? Bất cứ ai tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh được ban cho bởi Đức Chúa Trời sẽ được giải cứu khỏi tất cả tội lỗi của thế gian, và bởi đức tin này người đó sẽ được nhận sự công chính của Đức Chúa Trời.
Làm thế nào Đức Chúa Trời ban cho bạn luật của Thánh linh sự sống? Bằng cách sai Jêsus, Con của Ngài đến trong thế gian này, được sanh ra bởi nữ đồng trinh, bởi đặt để tất cả tội lỗi của thế gian trên Ngài qua phép Báp-tem của Ngài bởi Giăng, cho Ngài chết trên Thập tự giá để trả giá vì tất cả tội lỗi này, bởi sự phục sinh Ngài từ cõi chết – vì thế loại bỏ tất cả tội lỗi của thế gian và khiến Chúa Jêsus trở nên Cứu Chúa của mọi tội nhân. Đức Chúa Trời ban cho tất cả những người tin nơi lẽ thật này sự tha thứ và cuộc sống mới, và đây là luật của Thánh linh sự sống mà Ngài đã ban cho chúng ta.
Vậy thì, luật của tội lỗi và sự chết là gì? Đó là những điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Luật pháp đã định bởi Đức Chúa Trời trình bày chi tiết những điều răn của Ngài trên những “hãy và đừng”, và ai làm sai những điều răn này sẽ là phạm tội, và giá sự chết của người này sẽ được trả bởi hình phạt nơi hỏa ngục.
Vì thế mọi người được đặt dưới luật của sự chết, nhưng Đức Chúa Jêsus Christ đã giải cứu chúng ta khỏi luật của sự chết này bằng phép Báp tem và sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá. Chẳng có ai ngoài Chúa Jêsus có thể cứu mọi tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ, và không có cách nào khác ngoài Phúc âm của Nước và Thánh linh được ban cho bởi Đức Chúa Trời có thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Vì thế bạn phải biết và tin Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này để cứu bạn như thế nào và sự công chính của Đức Chúa Trời là gì.
Tuy nhiên, ngày nay có nhiều người là những người bày tỏ đức tin trong Chúa Jêsus và là những người hiểu biết rỏ một cách chi tiết về Luật pháp – đó là, luật pháp của tội lỗi và sự chết – và hơn nữa là những người hoàn toàn chối bỏ Phúc âm của Nước và Thánh linh đã giải cứu họ khỏi tội lỗi của họ. Nhiều người vẫn tiếp tục tin nơi Chúa Jêsus mà chối bỏ lẽ thật này. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy Phúc âm của Nước và Thánh linh đã ẩn giấu bao lâu. Phúc âm của Nước và Thánh linh này khác với Phúc âm chỉ chứa đựng đức tin nơi Thập tự giá. Nhiều người chỉ đặt sự quan trọng lớn trên huyết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá, nhưng Kinh thánh nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã đổ huyết trên Thập tự giá bởi vì Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian khi Ngài chịu báp tem bởi Giăng, chứ không phải khi Ngài bị đóng đinh.
Bạn phải nhận biết rằng sự khác nhau trong hiểu biết này ảnh hưởng hoàn toàn đến sự khác nhau giữa đi đến thiên đàng hay hỏa ngục. Nó có thể có vẽ như chỉ là một sự khác nhau nhỏ nhặt, nhưng hai sự hiểu biết này khác nhau hoàn toàn, đưa đến những hậu quả cơ bản khác nhau. Đó là tại sao khi bạn mong ước tin nơi Chúa Jêsus như Cứu Chúa của bạn, bạn phải xoáy đức tin của bạn quanh Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chỉ bởi làm như vậy bạn mới có thể được giải cứu khỏi tất cả tội lỗi của bạn. Và ngày nay có quá nhiều người thường bày tỏ đức tin nơi Chúa Jêsus nhưng vẫn tiếp tục chối bỏ sự công chính của Đức Chúa Trời.
Những người này cố gắng đứng trước mặt Đức Chúa Trời như là những người trọn vẹn bởi cố gắng phạm thật ít tội và bởi cố gắng tự thánh hóa. Nhưng sự công chính của Đức Chúa Trời không phải là điều gì đó có thể đạt đến bởi những ý nghĩ, những nổ lực, những việc làm riêng của con người. Chỉ bởi tin nơi lẽ thật của sự chuộc tội được ẩn trong lẽ thật Phúc âm của Nước và Thánh linh thì con người mới có thể đạt đến sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức tin của những người cố gắng để tự thánh hóa bởi tuân theo Luật pháp là một đức tin ngu xuẩn. Không có ai có thể tuân theo tất cả những đòi hỏi của Luật pháp.
 
 
Bởi sự đoán phạt tội lỗi trong thân xác của Chúa Jêsus
 
Câu 3 nói, “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.” Chúng ta có thể tìm ra từ trong phân đoạn này đúng như chi tiết mà Phao-lô làm chứng về luật của Nước và Thánh linh. Ở đây, Phao-lô nói với chúng ta là Đức Chúa Cha đã đặt tất cả tội lỗi của thế gian trên Chúa Jêsus như thế nào: “Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.”
Nó có nghĩa gì khi nói rằng Đức Chúa Trời đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt? Nó có nghĩa là Đức Chúa Cha đã sai Con Độc Sanh của Ngài đến trong thế gian này, cho Ngài chịu Báp tem bởi Giăng để đặt tất cả tội lỗi của thế gian trên thân thể người, và bởi đó tẩy sạch vĩnh viễn tội lỗi của những người tin. Đây là tại sao Kinh thánh chép “điều gì luật pháp không thể làm… Đức Chúa Trời đã làm.” Đức Chúa Trời đã xóa đi tất cả tội lỗi của thế gian bởi đặt chúng trên Con của Ngài. Và bởi sự chết của Ngài trên Thập tự giá và được sống lại từ cõi chết, tất cả tội lỗi đã không còn nữa.
Đây là Phúc âm của lẽ thật, là phúc âm cứu bạn, và Phúc âm này là Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những gì Chúa chúng ta đã nói với Ni-cô-đem trong Giăng 3:5, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” là đúng Phúc âm này. Phúc âm biểu thị sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ khi Chúa Jêsus chịu báp tem bởi Giăng, đổ huyết trên Thập tự giá, và sống lại từ cõi chết.
Ma-thi-ơ 3:15 chép, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.” Phân đoạn này làm chứng cho sự công chính của Đức Chúa Trời và sự biểu thị của nó qua Chúa Jêsus. Khi Chúa Jêsus từ Ga-li-lê đến sông Giô-đanh và muốn chịu báp tem bởi Giăng Báp-tít, nhưng lúc bấy giờ Giăng đã từ chối làm điều đó, ông nói, “Tôi cần phải được báp tem nơi Ngài, sao Ngài lại đến cùng tôi?” Nhưng Chúa Jêsus yêu cầu Giăng với giọng nghiêm khắc trong câu sau đây, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi việc công chính như vậy.”
Vậy thì, “làm trọn mọi việc công bình/ chính” có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Jêsus đã gánh trên Ngài tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp tem của Ngài nơi Giăng. Khi Chúa Jêsus ra khỏi nước sau khi chịu báp tem, thì các từng trời mở ra và Thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu. Kế đó “có tiếng từ trên trời phán rằng, ‘Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.’” Đức Chúa Trời đã hài lòng bởi phép Báp tem của Chúa Jêsus mà qua đó Ngài gánh trên chính mình Ngài tất cả tội lỗi của thế gian. Ở đây chúng ta thấy tất cả 3 Ngôi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, là Đấng đã quyết định cứu con người khỏi tội lỗi của họ và để làm trọn lời hứa này.
Kinh thánh nói với chúng ta rằng các tầng trời đã mở ra khi Ngài chịu báp tem, và có một tiếng nói từ trên trời rằng, “Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.” Điều này có ý nói rằng Đức Chúa Cha đã vui lòng bởi sự thật rằng Con của Ngài gánh tất cả tội lỗi của thế gian ngay khi chịu báp tem bởi Giăng. Bởi vì Chúa Jêsus đã chịu báp tem, và vì phép báp tem của Ngài nên tất cả tội lỗi của thế gian được chất trên thân thể của Ngài, Ngài đã làm trọn tất cả sự công chính bởi chịu đóng đinh trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết.
Nói cách khác, Chúa Jêsus đã chịu báp tem bởi Giăng để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. Kế đó Ngài chịu chết trên Thập tự giá. Phép báp tem và sự chết này có ý nghĩa làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã gánh trên Ngài tất cả tôi lỗi của thế gian bởi phép báp tem của Ngài, và đó là lý do tại sao Ngài phải đổ huyết trên Thập tự giá. Và bởi sự sống lại từ cõi chết, Ngài đã làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời.
“Tất cả sự công chính của Đức Chúa Trời.” có nghĩa là hành động giải cứu con người khỏi tội lỗi của họ. Để thực hiện hành động giải cứu này, Chúa Jêsus đã gánh thay tội lỗi của con người bởi phép báp tem của Ngài và đã đổ huyết ra trên Thập tự giá. Tất cả sự công chính của Đức Chúa Trời đã được làm trọn bởi phương pháp công bình và đúng đắn nhất. Phép báp tem, huyết, và sự sống lại của Chúa Jêsus là điều làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, và sự công chính của Đức Chúa Trời này làm cho chúng ta hết tội, đem chúng ta đến với sự công chính của Ngài. Ba ngôi Đức Chúa Trời đã đặt chương trình này, Chúa Jêsus đã làm trọn điều này, và Đức Thánh Linh làm chứng cho sự công chính đó ngay cả hiện nay. Bạn phải tin Lời rằng Đức Chúa Trời đã “vì tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.”
Hãy tự hỏi chính bạn đi. Hãy tự xét lấy chính bạn nếu bạn nghĩ bạn có thể tuân theo tất cả những điều răn của Luật pháp cách hoàn hảo trong cuộc đời còn lại của bạn. Dĩ nhiên, bạn sẽ làm hết khả năng để tuân theo, nhưng bạn sẽ không bao giờ sống bởi Luật pháp cách hoàn toàn. Khi bạn phạm chi tiết nhỏ nhất của Luật pháp, có nghĩa là bạn đang phạm tất cả (Gia-cơ 2:10), và đó là tại sao mọi người không trừ một ai đều là tội nhân trước Luật pháp.
Bạn có thể thật sự mong muốn tuân theo Luật pháp và làm hết sức của bạn, nhưng sự công chính của Đức Chúa Trời mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta thì không bao giờ có thể đạt đến bởi tuân theo Luật pháp. Bạn phải nhận biết rằng lý do duy nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Luật pháp của Ngài là để nhờ đó mà chúng ta nhận ra được tội lỗi của chúng ta. Bởi vì chúng ta yếu đuối trong xác thịt nên không ai có thể tuân theo Luật pháp của Đức Chúa Trời trong phạm vi đầy đủ nhất của nó.
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời muốn giải cứu chúng ta hoàn toàn ra khỏi tội lỗi, Ngài đã sai Con của Ngài đến thế gian này và cho Ngài chịu báp tem bởi Giăng để gánh thay tội lỗi của loài người. Nói cách khác, bởi chịu báp tem nơi Giăng trong xác thịt của Ngài, tất cả tội lỗi của thế gian đều chất trên xác thịt của Ngài. Đó là tại sao Kinh thánh nói “đoán phạt tội lỗi trong xác thịt” của Chúa Jêsus, và đó là cách mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta thoát khỏi tội.
Chúng ta phải biết và tin làm thế nào Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi chúng ta không còn nữa. Bởi Con Ngài chịu báp tem nơi Giăng, người đại diện cho loài người, Đức Chúa Trời đã đặt để tất cả tội lỗi của chúng ta trên Chúa Jêsus. Kế đó Ngài cho Chúa Jêsus mang tất cả tội lỗi của thế gian đến Thập tự giá, và để trả giá thay cho những tội lỗi của chúng ta, Chúa Jêsus đã đổ huyết và chết trên đó. Bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, Ngài đã mở con đường cứu chuộc cho tất cả những ai tin nơi đó. Đức Chúa Trời đã có chương trình như vậy và vì thế Ngài thực hiện sự cứu rỗi cho chúng ta.
Do đó chúng ta phải tin trong lòng chúng ta rằng phép Báp tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá có ý nghĩa cho sự chuộc tội của chúng ta. Những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời phải tin chắc nơi phép Báp tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá.
Bạn cũng phải tin điều này để nhận được sự tha thứ cho tất cả tội lỗi của bạn, và để trở nên công bình tuyệt đối và vô tội. Bạn phải hiểu biết cách đúng đắn Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi chúng ta mất đi như thế nào, và trước mặt Đức Chúa Trời làm theo ý muốn của Ngài và tin vào đó, hơn là tin nơi những nổ lực của riêng bạn.