คำสอน

เรื่องที่ 5: การสารภาพอย่างเหมาะสม

[5-1] (1 ยอห์น 1:9) วิธีการสารภาพความผิดบาปที่ถูกต้อง

(1 ยอห์น 1:9)
“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”
 
 
ข่าวประเสริฐแห่งพระโลหิตเป็นข่าวประเสริฐเพียงครึ่งหนึ่ง
 
เราจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได้ด้วย
ข่าวประเสริฐแห่งพระโลหิตเท่านั้นหรือ?
ไม่ได้ เราต้องเชื่อข่าวประเสริฐอันสมบูรณ์
( ข่าวประเสริฐเรื่องน้ำและพระวิญญาณ)
 
1 ยอห์น 1:9 เหมาะสำหรับผู้ชอบธรรมเท่านั้น ถ้าคนบาปผู้ที่ยังไม่ได้รับการไถ่บาป พยายามที่จะลบบาปประจำวันของเขาตามถ้อยคำในข้อความนี้ และสารภาพการทำความผิดของเขา เขาจะไม่ได้รับการขจัดความผิดบาปของเขา ท่านเห็นในสิ่งที่ผมบอกในที่นี้หรือไม่? ข้อความนี้ไม่เหมาะกับคนบาปที่ไม่ได้เกิดใหม่
หลายคนในโลกนี้ที่ยังไม่ได้เกิดใหม่ แต่เขานำข้อความนี้มาจาก 1 ยอห์น บทที่1 และอธิษฐาน และกลับใจใหม่ต่อความผิดบาปของเขา หวังให้อภัยโทษ
แต่ผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่ได้เกิดใหม่จะได้รับการไถ่บาปของเขาโดยการอธิษฐานสารภาพบาปโดยสมบูรณ์หรือไม่? นี่คือจุดสำคัญที่เราต้องพิจารณาและชี้แจงก่อนที่จะไปเรื่องอื่น
ก่อนที่ท่านจะอ่านบทที่ 1 ยอห์น ท่านต้องตัดสินใจว่าสาวกยอห์นเป็นผู้ชอบธรรมหรือคนบาป ขอให้ผู้เขียนถามท่าน สาวกยอห์นผู้ชอบธรรมที่กลับมาเกิดใหม่โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณหรือเขาเป็นคนบาป?
ถ้าท่านบอกว่ายอห์นเป็นคนบาปความเชื่อของท่านก็ไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เบิล ถ้าสาวกยอห์น เป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่เกิดใหม่เมื่อเขาวางใจในพระเยซูมันก็ชัดเจนแล้วว่าความเชื่องของเขาต่างจากความเชื่อของท่าน ท่านต้องมีความเชื่อเช่นเดียวของสาวกยอห์น
ผมขอถามท่านอีกหนึ่งคำถาม สาวกยอห์นเขียนจดหมายฉบับนั้นถึงผู้ชอบธรรมหรือคนบาป? สาวกยอห์นเขียนจดหมายถึงผู้ชอบธรรม
ดังนั้น ถ้าคนบาปที่ไม่ได้เกิดใหม่ได้อ่านในบทที่ 1 ยอห์น 1:8-9 และนำถ้อยคำเหล่านั้นไปใช้กับตัวเขาเอง มันก็จะผิด ถ้าท่านต้องเป็นผู้ชอบธรรม สารภาพความผิดบาปต่อพระพักตร์พระเจ้าและเชื่อข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้ว พระโลหิตจะทรงชำระล้างความผิดบาปของท่านทั้งหมดด้วยข่าวประเสริฐที่ชำระความผิดบาปของโลกแล้ว
ความเชื่อของสาวกยอห์นเป็นเช่นนี้ใน 1 ยอห์น บทที่ 5 ท่านกล่าวว่าท่านมีความเชื่อใน “น้ำ, พระโลหิต และพระวิญญาณ.” ท่านวางใจในพระเยซูผู้เสด็จมาโดยน้ำ, พระโลหิต และพระวิญญาณหรือไม่? ท่านวางใจในพระเยซูผู้เสด็จมาโดยไม้กางเขน หรือโดยการรับบัพติสมาของพระองค์,พระโลหิตของพระองค์และพระวิญญาณหรือไม่?
ท่านจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐแห่งพระโลหิตเท่านั้นได้หรือไม่? ถ้าความเชื่อของท่านมีให้เพียงข่าวประเสริฐเรื่องพระโลหิตบนไม้กางเขนเท่านั้น ท่านก็รู้จักข่าวประเสริฐเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ถ้าท่านเชื่อเพียงพระโลหิตบนไม้กางเขน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านต้องพบว่าตัวท่านเองอธิฐานขอการอภัยโทษทุกวัน โอกาสที่ท่านจะเชื่อว่าความผิดบาปของท่านได้รับการชำระล้างโดยง่ายดายด้วยการอธิฐานกลับใจใหม่
แต่ความผิดบาปของท่านจะได้รับการชำระหรือไม่เมื่อท่านเชื่อเพียงพระโลหิตบนไม้กางเขน การกลับใจใหม่ และอธิฐานขอการอภัยต่อความผิดบาปประจำวันของท่าน? ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งในคนเหล่านี้ แล้วความผิดบาปของท่านจะยังคงอยู่ในใจท่าน เพราะไม่มีผู้ใดจะลบล้างความผิดบาปของเขาโดยเชื่อในพระโลหิตบนไม้กางเขนเพียงอย่างเดียว หรือการอธิษฐานกลับใจใหม่ประจำวันได้ ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งในคนเหล่านี้ แล้วท่านก็ยังไม่รู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและความเชื่อของท่านก็ไม่สมบูรณ์
สาวกยอห์นกลับมาเกิดใหม่เพราะท่านเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำ, พระโลหิต และพระวิญญาณแต่ท่านเชื่อเพียงพระโลหิตบนไม้กางเขน เมื่อท่านไม่มีความคิดเรื่องข่าวประเสริฐของท่านเองที่ชัดเจนแล้วท่านจะนำผู้อื่นไปสู่การช่วยให้รอดได้อย่างไร? ท่านก็ไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ตัวท่านเอง แต่กลับพยายามจะลบความผิดบาปของท่านโดยการอธิฐานกลับใจใหม่ สิ่งนี้จะมิใช่งาน
ไม่ว่ามนุษย์จะอธิษฐานและกลับใจอย่างหนักเพียงไร ความผิดบาปของเขาจะไม่ได้รับการชำระออกไปจากใจของเขา ถ้าท่านรู้สึกเป็นบางครั้งว่าความผิดบาปของท่านได้รับการชำระล้าง มันเป็นเพียงจินตนาการของท่าน และพลังแห่งอารมณ์ของท่าน ถ้าท่านอธิษฐานและกลับใจ ท่านอาจรู้สึกสดชื่นได้เป็นวันหรือกว่านั้น แต่ท่านจะไม่หลุดพ้นจากความผิดบาปของท่านด้วนวิธีนี้
คนบาปอธิษฐานและกลับใจใหม่หวังว่าจะได้รับการช่วยให้รอดจากความผิดบาปของเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงยังเป็นคนบาป แม้ภายหลังจากที่วางใจในพระเยซูเป็นเวลานาน เขาไม่รู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณถ้าท่านวางใจในพระเยซูแต่ไม่ได้เกิดใหม่ท่านอาจเป็นคนหนึ่งในคนเหล่านี้ ถ้าท่านจะพยายามจะลบความผิดบาปของท่านโดยการอธิษฐานและกลับใจใหม่ทุกวัน นั่นคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าท่านยังไม่ได้เกิดใหม่ ท่านต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณดังที่ท่านสาวกยอห์นเชื่อหรือไม่ หรืออาจจะใส่ความเชื่อของท่านในความคิดและอารมณ์ของท่านเองสิ่งหนึ่งคือคว่ามจริงที่ชัดเจน และอีกสิ่งหนึ่งคือความเท็จ
ข่าวประเสริฐที่แท้จริงตามพระคัมภีร์ไบเบิลก็คือพระเยซูทรงรับบัพติสมาและทรงรับความคิดผิดบาปของโลกไว้เพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดและทรงรับการพิพากษาบนไม้กางเขนเพื่อคนบาปทุกคน ถ้ามนุษย์เชื่อในการรับบัพติสมาของพระเยซูและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน เขาจะได้รับการช่วยให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหมดเพียงครั้งเดียวอีกประการหนึ่ง ถ้ามนุษย์พยายามจะชำระล้างความชั่วร้ายด้วยการอธิษฐานกลับใจใหม่ เขาจะไม่หลุดพ้นจากความผิดบาปของเขา ท่านคิดว่าท่านจำความผิดบาปประจำวันของท่านทั้งหมดได้หรือไม่? พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ต่อความผิดบาปที่ท่านไม่ได้กลับใจใหม่หรือไม่? การอธิฐานกลับใจใหม่เป็นการแก้ปัญหาของปัญหาเรื่องความผิดบาปประจำวันที่ชัดเจนหรือไม่? ไม่
 
 
การกลับใจใหม่ที่แท้จริงและวัตถุประสงค์ของการสารภาพ
 
ข้อจำกัดของกาสารภาพบาป
และงานที่ดีมีอะไรบ้าง?
แม้ว่าเราต้องสารภาพความผิดบาป
ของเราตลอดชีวิตของเรา เราก็ไม่ได้รับ
การช่วยให้รอดโดยง่ายดายด้วยการสารภาพ
ความชั่วร้ายของเราและการทำความดี
 
การกลับใจใหม่ในพระคัมภีร์ไบเบิลหมายถึงการหันหลังมาจากความเชื่อที่ผิดมาหาความเชื่อที่ถูกต้อง และสำหรับผู้ชอบธรรมหมายถึงการรับรู้การทำความผิดของผู้ใดผู้หนึ่งและการกลับมาสู่แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐ
ถ้าท่านเป็นคนบาปในขณะนี้ ท่านควรสารภาพเช่นนี้ “โอพระเจ้า ข้าพระองค์ทำความผิดบาป และข้าพระองค์สมควรถูกส่งลงนรก แต่ข้าพระองค์ควรได้รับการช่วยให้รอดจากความผิดบาปของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหมดด้วยเกิด ข้าพระองค์ยังไม่ได้เกิดใหม่ และข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ถูกพิพากษาให้ตกนรก” นี่คือการสารภาพที่ถูกต้อง
ถ้าเช่นนั้น ผู้เกิดใหม่ควรทำการสารภาพความผิดบาปแบบใด? “โอพระเจ้า ข้าพระองค์ทำความผิดบาปตามเนื้อหนังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูทรงรับบัพติสมาโดยยอห์น ผู้ให้รับบัพติสมาและทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความผิดบาปที่ข้าพระองค์พึงกระทำไปด้วยเหตุที่ข้าพระองค์ควรต้องตายเพื่อความผิดบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระโลหิตที่พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดโดยน้ำและพระวิญญาณ” การสารภาพของผู้กลับมาเกิดใหม่และผู้ที่ไม่ได้กลับมาเกิดใหม่นั้นต่างกัน
เราทุกคนควรมีความเชื่อเช่นเดียวกันกับท่านสาวกยอห์น ถ้าท่านพยายามจะซ่อนความผิดบาปของท่านไว้เบื้องหลังการสารภาพที่มีไว้สำหรับผู้ชอบธรรม ท่านจึงไม่ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากความตาย ซึ่งเป็นค่าจ้างแห่งบาป
คนบาปทุกคนที่ไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ควรหยุดซ่อนตัวเบื้องหลังการอธิษฐานสารภาพ และเริ่มเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำ, พระโลหิต และพระวิญญาณที่แท้จริง เขาควรเรียนรู้ความเชื่อของสาวกยอห์น แล้วจึงจะได้รับการช่วยให้รอด
คนบาปไม่รู้ว่าการพิพากษาเพื่อความผิดบาปของเขานั้นจะน่าสะพรึงกลัวเพียงไร ความผิดบาปที่น่ากลัวที่สุดต่อพระพักตร์พระเจ้าคือการไม่เชื่อข่าวประเสริฐเรื่องการกลับมาเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ
ทุกคนที่วางใจในพระเยซูแต่ยังไม่ได้เกิดใหม่ควรสารภาพต่อพระพักตร์พระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นคนบาปที่ควรถูกโยนเข้าไปในกองไฟในขุมนรก” ขณะที่กลั้นใจที่จะพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ด้วยเถิด” เมื่อคนบาปรับข่าวประเสริฐที่ว่าพระเยซูทรงช่วยเขาให้รอดโดยการรับบัพติสมาของพระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดนและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน บนไว้ในใจของเขา เขาจะหลุดพ้นจากความผิดบาปของเขาทั้งหมดได้ นี่คือการสารภาพประเภทที่คนบาปควรทำให้ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขาทั้งหมดต่อพระพักตร์พระเจ้า
คนบาปเพียงต้องการสารภาพว่าเขายังไม่ได้เกิดใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้วเขาจะได้รับการช่วยให้รอดเพียงครั้งเดียว ด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ การช่วยให้รอดของคนบาปทุกคนจะสมบูรณ์ “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการของอัครทูต 4:12) พระเจ้าทรงช่วยคนบาปทุกคนให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขาโดยทรงให้พระบุตรของพระองค์พระเยซูทรงรับบัพติสมาจ่ากยอห์นผู้ให้รับบัพติสมาและทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
พระโลหิตทรงชำระล้างความผิดบาปทั้งหมดที่มนุษย์ทำด้วยเนื้อหนังและใจของเขาตั้งแต่เขาเกิดจนตาย เราต้องเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริงเพื่อได้รับการช่วยให้รอด มันเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะได้หลุดพ้นจากความผิดบาปของเราและผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริง เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมได้เพียงครั้งเดียวและเมื่อทุกครั้งเมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่แท้จริง
พระเยซูทรงรับบัพติสมาเพื่อรับเอาความผิดบาปของโลกไว้ ทรงชำระเพื่อความผิดบาปด้วยชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน ทรงฟื้นคืนพระชนม์หลังจากนั้นสามวันและบัดนี้ทรงประทับอยู่ทางขวงพระหัตร์ของพระเจ้านี้คือข้อเท็จจริงสุดท้าย
เราทุกคนควรสารภาพว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ช่วยไม่ได้แต่ทำความผิดบาปกันจนกระทั่งวันที่ข้าพระองค์ตาย ข้าพระองค์เกิดมาเป็นคนบาปจากครรภ์มารดาของข้าพระองค์ และเป็นหนี้ความผิดบาปทั้งหมดที่ข้าพระองค์ทำไว้ ข้าพระองค์ควรถูกโยนเข้าไปในกองไฟแห่งขุมนรก ด้วยเหตุนี้ ข้าพระองค์จึงต้องการวางใจในพระเยซูผู้เสด็จมาจากน้ำ, พระโลหิต และพระวิญญาณ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์”
ดังที่ได้บันทึกไว้ใน มัทธิท บทที่ 3 พระเยซูทรงรับเอาความผิดบาปของโลก รวมทั้งความผิดบาปทั้งหมดที่เราทำไว้จนกระทั่งเราตาย เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติสมา ณ แม่น้ำจอร์แดน “และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32)
ถ้าพระเยซูทรงช่วยเราให้รอดจากความผิดบาปดังเดิมเท่านั้นและตรัสแก่เราให้แก้ปัญหาความผิดบาปของเราเองด้วยตัวเราเอง เราก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่หยุดหย่อน แต่พระเยซูทรงทำให้เราหลุดพ้นจากความผิดบาปของเราทั้งหมดโดยการรับบัพติสมาและพระโลหิตของพระองค์ เราต้องทำสิ่งใดเมื่อหนักใจ? เมื่อเราเชื่อเรื่องการรับบัพติสมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน และขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่พระวิญญาณเสด็จสถิตอยู่ในใจของเรา
ท่านวางใจในพระเยซูหรือไม่? ท่านเชื่อว่าพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ในตัวท่านหรือไม่? ความผิดบาปของท่านทั้งหมดได้ผ่านไปสู่พระเยซู เมื่อพระองค์ทรงรับเอาความผิดบาปของโลกไว้ด้วยการรับบัพติสมาของพระองค์ ต่อมาพระองค์ทรงรับการพิพากษาเพื่อความผิดบาปของเราบนไม้กางเขน ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากการลงทัณฑ์ชั่วนิรันดร์ นี่คือข่าวประเสริฐที่แท้จริง
 
 
การสารภาพของผู้ชอบธรรม
 
การสารภาพความผิดบาปของ
ผู้ชอบธรรมที่แท้จริงคืออะไร?
การสารภาพว่าเขาทำความผิดบาปทุกวัน
แต่เพื่อมีความเชื่อในความจริงที่ว่าพระเยซู
ทรงชำระล้างความผิดบาปประจำวันของเขา
เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว
 
1 ยอห์น 1:9 กล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” ประโยคนี้หมายความว่ามนุษย์ที่ตัดสินใจที่จะเชื่อในข่าวประเสริฐของนพ้และพระวิญญาณต้องการสารภาพความผิดบาปของเขาโดยพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ช่วยไม่ได้แต่ทำบาปตลอดชีวิตของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่ได้รับการช่วยให้รอดจากความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหมดโดยการอธิษฐานขอยกความผิดบาป ข้าพระองค์เชื่อว่าค่าจ้างแห่งบาปคือความตายและไม่มีสิ่งใดยกเว้นการรับบัพติสมาของพระเยซูและการถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนของพระองค์ที่ลบล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหมดได้ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ทำบาปในวันนี้แต่ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูทรงชำระล้างความผิดบาปที่ข้าพระองค์ทำวันนี้ ณ แม่น้ำจอร์แดนเมื่อ 2,000 ปีมาก่อนแล้ว” ถ้าเขาอธิษฐานด้วยวิธีนี้ ปัญหาความผิดบาปในความรู้สึกผิดชอบดีชั่วของเขาก็จะได้รับการแก้ปัญหาเพียงครั้งเดียว
ผู้ที่เกิดใหม่แล้ว ต้องสารภาพผิดบาปของเขาเท่านั้น เพียงแค่เขายืนยันว่าพระเยซูทรงชำระล้างความผิดบาปใด ๆ ก็ตามที่เขาทำแล้ว เพราะพระเยซูทรงรับบัพติสมาและสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปทั้งหลายเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าเขาจะอ่อนแอเพียงใด ความผิดบาปของเขาทั้งหมดก็ได้รับการชำระล้างโดยสมบูรณ์
เนื้อหาที่เราได้อ่านในวันนี้เป็นเนื้อหาที่ดีมากสำหรับผู้ชอบธรรม แต่ถ้าคนบาปรับเอาบทนี้ไปและนำไปใช้ในทางที่ผิด เขาก็จะจบชีวิตในนรกนอกจากนี้บทนี้ยังเป็นข้อความในพระคัมภีร์ที่ถูกนำไปใช้กันผิดๆ บ่อยครั้งที่สุด เป็นสาเหตุของการเข้าใจผิดของบรรดาคริสต
ศาสนิกชนเป็นเวลานานมาแล้ว มีการพูดกันว่าแพทย์โง่ๆ คนหนึ่งอาจฆ่าคนไข้ของเราได้ เมื่อแพทย์โง่ๆ คนหนึ่งพยายามที่จะทำในสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของเขา เขาอาจสิ้นสุดลงด้วยการฆ่าคนไข้ของเขา
มันเป็นกฏของชีวิตที่มนุษย์ต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์เพื่อปฎิบัติหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับโลกแห่งความเชื่อ ผู้ที่สอนพระวจนะของพระเจ้าต้องบอกความจริงที่เขียนไว้ โดยชัดเจนและถูกต้อง และผู้ที่เรียนรู้จากเขาควรเชื่อในสิ่งที่เขาสอน
ถ้าผู้เผยแพร่สอนคำสอนผิดๆ แก่ผู้ติดตามของเขา หรือถ้าผู้ที่เชื่อเรียนพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างผิดๆ ก็จะมีผลต่อการพิพากษาและตกนรกทั้งสองฝ่าย มีเพียงผู้ที่เกิดใหม่เท่านั้นที่จะสอนพระคัมภีร์ไบเบิลได้ถูกต้อง แม้แต่หมอดีๆ ก็ยังฆ่าผู้ป่วยได้ถ้าเป็นการสั่งยาผิด และก็เป็นเช่นเดียวกับการสอนและการเรียนพระวจนะของพระเจ้า มันมีค่าเท่าๆ กับกองไฟในชีวิตของเรา แต่มันอาจนำความหายนะมาให้ ถ้าไฟถูกนำไปใส่ในมือของเด็กๆ พระวจนะของพระเจ้าจะนำมาซึ่งความหายนะอันน่าสะพรึงกลัวในมือที่ผิดได้
เราต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างระหว่างความสารภาพบาปของผู้ชอบธรรมและของคนบาป 1 ยอห์น 1:9 นั่นมีไว้สำหรับผู้ชอบธรรม เมื่อผู้ชอบธรรมสารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยความเชื่อ เขาก็หลุดพ้นจากความผิดบาปเพราะพระเยซูทรงชำระล้างความผิดบาปทั้งหมดเมื่อ ประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว
มันผิดที่คนบาปที่เชื่อว่าความผิดบาปของเราได้รับการชำระล้างทุกครั้งที่เขาอธิฐานขอการอภัยโทษ เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้เกิดใหม่ ความผิดบาปของเขาจะได้การชำระล้างเพียงเพราะสารภาพเช่นนั้นหรือ?
พระเจ้าผู้ทรงธรรม พระองค์ประทานพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์เพียงองค์เดียวมายังโลกนี้ และให้พระองค์ทรงรับเอาความผิดบาปของโลกไว้โดยการรับบัพติสมาของพระองค์และทรงช่วยทุกคนที่เชื่อในน้ำแห่งการรับบัพติสมาของและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน ดังนั้น เมื่อผู้ชอบธรรมสารภาพความผิดบาปของเขาพระเจ้าตรัสแก่เขาว่พระเยซูทรงรับเอาความผิดบาปทั้งหมดไว้เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว พระองค์ทรงยืนยันว่า เขาไม่มีความผิดบาป แม้ว่าเนื้อหนังของเขาจะยังทำความผิดบาป