Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-4] ( Rô-ma 8:4-11 ) Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, nhưng chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an

(Rô-ma 8:4-11 )
“Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”
 
 
Việc truyền giáo ra nước ngoài có được kết quả khi đã thực hiện qua văn phẩm, là điều mà chúng tôi đang làm hiện nay. Chúng tôi được ơn khi đọc Lời của Đức Chúa Trời và đức tin của chúng tôi lớn lên bởi vì chúng tôi tin nơi Lời của Ngài. 
Con người đã chịu đau khổ trong 5 thế kỷ vừa qua, bị đánh lừa bởi những học thuyết sai lạc như Giáo lý Thánh Hóa từ từ và Giáo lý Xưng nghĩa, và những học thuyết khác tuyên bố rằng con người có thể được cứu chuộc qua những lời cầu nguyện ăn năn. 
Rô-ma 8:3 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã làm những gì mà Luật pháp không thể làm được bởi vì nó yếu đuối trong xác thịt. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đoán phạt tội lỗi trong xác thịt của Ngài, và xét xử Ngài để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta.
 Hôm nay, chúng ta chuyển sang Rô-ma 8:4-11 về phần lẽ thật của Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:3-4 chép, “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.” Dĩ nhiên, câu hỏi là: Câu này có nghĩa là gì? 
 
 
Trước nhất, đừng sống theo xác thịt có nghĩa là gì? 
 
Đây có nghĩa là đừng tìm kiếm lợi ích của xác thịt. Đó là để phân biệt giữa những ham muốn của Thánh linh và những ham muốn của xác thịt, và để tránh xa những người không vâng lời của Đức Chúa Trời. Câu 5 chép,“Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.” “Những sự thuộc về xác thịt” có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những người, ngay cả những người đi nhà thờ, (chứa tái sanh) tìm kiếm những ham muốn của riêng họ. 
Để nói cách đơn giản thì những Cơ Đốc Nhân không nên đi nhà thờ vì những mục đích tìm kiếm những lợi ích thương mại của thế gian. Những người này đi đến những nhà thờ lớn, đông người để giới thiệu và quảng cáo công việc thương mại của họ, với hy vọng kiếm được những khách hàng thường xuyên và lâu dài. Họ đi nhà thờ và tin nơi Chúa Jêsus cho lợi ích xác thịt của riêng họ. 
Có những người khác, (người chưa tái sanh) là những người dạy chủ nghĩa bè phái trong công đồng Cơ Đốc Nhân, và những người dạy tín đồ của họ chỉ theo đuổi những phước lành vật chất, cũng là những người sống dựa theo xác thịt và chăm về những điều thuộc về xác thịt. 
Chúng ta có thể dễ dàng thấy chủ nghĩa bè phái trong cộng đồng Cơ Đốc Nhân của chúng ta. Ai là những người bè phái này? Đó là những người lừa dối bản thân họ với đức tin không đúng chổ của họ trong sự tự đắc về giáo phái của họ. Họ nói rằng giáo phái của họ được thành lập bởi ông này ông nọ, họ hảnh diện vì có những nhà thần học thế này thế nọ, họ có tổ chức lớn thế này và được biết đến trên toàn thế giới và có một truyền thống mạnh mẽ này nọ, và nhiều điều nữa. Tất cả những sự khoác lác này là điều làm nên những sự kiêu căng của những người này và dựa nên đức tin của riêng họ. Có nhiều người (mang danh là tín đồ nhưng chưa tái sanh – có nghĩa là chưa phải là tín đồ) có đức tin như vậy trên thế giới này. 
Những người bè phái tin nơi Chúa Jêsus vì những lợi ích riêng của xác thịt họ. Những người sống theo xác thịt này vẫn khoe khoang về Hội thánh của họ và được phước vật chất bởi tham dự vào những Hội thánh lớn. Một vài Hội thánh có mục tiêu cộng đồng phổ biến như “Hãy yêu vợ của bạn”. Nhưng đây là ý nghĩa của “những người sống theo xác thịt”. Những Hội thánh có nên để sự chú ý vào việc yêu vợ như là mục đích của họ không? Họ không nên. Vậy thì có phải tôi nói rằng chúng ta không nên yêu vợ của chúng ta không? Dĩ nhiên là không! Nhưng những mục tiêu như vậy, dù tốt đẹp và hấp dẫn, cũng không thể là mục tiêu cơ bản của Hội thánh chúng ta. 
Những người sống theo xác thịt chăm về những điều thuộc về xác thịt. Có rất nhiều mục sư ngày nay đã biến đổi họ trở nên những người như vậy bởi họ thích phát triển thành viên hội thánh với mục đích tăng thêm tiền dâng, và xây dụng nhà thờ lớn hơn – những điều này đã trở nên mục đích chính của đức tin họ. Xây dựng một nhà thờ to hơn, cao hơn, và rộng hơn đã trở nên mục tiêu lớn nhất của họ. Ngay cả cho dù họ nói rằng qui tụ nhiều tín đồ hơn để dẫn họ đến thiên đàng và họ cũng đưa ra những lời biện hộ khác, mục đích cuối cùng của họ cũng chỉ là để tăng thêm tiền để xây những tòa nhà thờ lớn hơn. 
Để làm cho Hội thánh của họ đi theo những điều thuộc về xác thịt, họ đã khiến tín đồ của họ trở thành những người cuồng tín. Một số mục sư đã tạo sự thành công của họ trên khả năng của họ để biến giáo đoàn của họ trở nên những người cuồng tín, ảo tưởng và hoàn toàn lạc lối.
 
 
Những người sống theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời 
 
Tuy nhiên, có những người thực sự sống theo Thánh linh của Đức Chúa Trời trong vòng những Cơ Đốc Nhân. Những người này sống dựa vào Lời của Đức Chúa Trời, tin những gì được viết trong Kinh thánh trong lúc phản đối những ý nghĩ riêng của họ, làm vui lòng Đức Chúa Trời, và rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Kinh thánh chép rằng những người sống theo Thánh linh chăm về những điều thuộc về Thánh linh. Nếu chúng ta đã được tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên sống cách thiếu suy nghĩ, nhưng sống xem xét trên công việc của Thánh linh. Những người sống bởi Thánh linh suy nghĩ cách thuộc linh và bắt tay vào quyết tâm làm công việc của Thánh linh. Hạnh phúc cho những người theo đuổi những sự thuộc về Thánh linh. Đây là những người làm vui lòng Đức Chúa Trời, cứu những người khác khỏi tội lỗi của thế gian, và sống bởi đức tin. Chúng ta đã được tha thứ tội lỗi của chúng ta và vì thế chúng ta phải để tâm thần của chúng ta trên những sự thuộc về Thánh linh và sống theo Ngài. 
Mục đích cho cuộc sống của chúng ta là để làm trọn công việc của Đức Thánh Linh, đó là để truyền giảng Phúc âm. Chúng ta nên chăm về những sự thuộc về Thánh Linh. Bạn đã để bao nhiêu tâm trí của bạn trên những sự thuộc về Thánh linh? Chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến thuộc linh và chúng ta phải thực hành những sự thuộc về Thánh linh bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và bởi rao ra Phúc âm đó. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ về những điều làm vui lòng Đức Chúa Trời và thách thức công việc của Thánh linh bằng cách chăm về những công việc của Đức Chúa Trời, ngay cả nếu chúng ta có thể yếu đuối và đầy sự thiếu sót. Khi một công việc đặc biệt đã làm xong, chúng ta phải còn cố gắng nữa để làm nhiều việc hơn mà có thể làm vui lòng Chúa. 
Hiện nay chúng tôi đang rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cho toàn thế giới qua sách vở. Khoảng 200 đến 300 người nhận những sách Cơ Đốc tặng và sách qua mạng lưới internet để vào trang Web của chúng tôi hàng ngày. Bởi phấn đấu với đức tin cho việc giảng rao Phúc âm của Nước và Thánh linh đến mọi người cho mọi nước trên thế giới, chúng tôi đang phục vụ Phúc âm trong Hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta không chăm về những sự thuộc về Thánh linh, thì chúng ta không thể được ban cho trái của Thánh linh. Chúng ta nên mang lấy công việc của Ngài từng cái một cùng với sự chăm về những điều thuộc về Thánh linh. Thì chúng ta sẽ làm vui lòng Chàng Rể thuộc linh của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, như người vợ tiết hạnh được chép trong Châm ngôn đoạn 31. 
Câu 8 chép, “Những kẻ sống theo xác thịt thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Đây nói đến những người chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi. “vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:7-8). Như vậy, những tội nhân là những người chưa nhận được Đức Thánh Linh thì không thể làm công việc của Đức Chúa Trời lẫn làm vui lòng Ngài. 
Những tội nhân không khuất phục bản thân họ đối với Luật pháp của Đức Chúa Trời. Cũng không khuất phục trước sự công chính của Ngài. Họ không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đó là vì họ không thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, khi Đức Thánh Linh không ở trong họ. Điều làm vui lòng Chúa là để tha thứ tất cả tội lỗi của con nguời với Phúc âm của Nước và Thánh linh. Ngài không vui với sự tôn ngợi và thờ phượng của những tội nhân. 
Đức Chúa Trời không vui lòng khi những tội nhân ca ngợi Ngài. Không cần biết những tội nhân đưa cao tay của họ hay chảy nước mắt trong sự thờ phượng bao nhieu, thì họ cũng không thể làm vui lòng Ngài. Những Cơ Đốc Nhân tội lỗi cố gắng làm vui lòng Đức Chúa Trời bởi say sưa với những sự xúc cảm. Họ không thể làm vui lòng Chúa. Những người có tội lỗi không thể làm vui lòng Chúa bởi vì họ là tội nhân. Không cần biết họ cố gắng bao nhiêu đi nữa, tội nhân cũng không bao giờ có thể làm vui lòng Chúa. Họ sẵn lòng như thế nào để làm vui lòng Đức Chúa Trời không phải là vấn đề mà tại sao họ không thể làm vui lòng Ngài mới là vấn đề. 
Đức Chúa Trời có vui lòng nếu người ta xây những nhà thờ lớn hơn không? Không. Nếu cần thiết phải dời vào một nhà thờ lớn hơn, với mục đích đó thì một nhà thờ lớn hơn nên được xây dựng. Nhưng xây một nhà thờ lớn hơn chỉ vì mục đích xây dựng thì nó hoàn toàn không làm vui lòng Đức Chúa Trời. 
Thí dụ, có một nhà thờ nọ ở thị trấn của tôi, mới dùng hơn 3 triệu đô la Mỹ để xây một nhà thờ mới, ngay cả khi nhà thờ trước kia nằm kế bên đó và vẫn còn rất vững chắc và tiện lợi. Khi con số tín đồ chỉ khoảng 200-300 là nhiều nhất, nó có cần thiết để xây một nhà thờ như vậy không? Hội thánh của Đức Chúa Trời không phải được xây dựng bởi những viên gạch. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và rằng Thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng của người công chính. 
Xây một nhà thờ lớn hơn khi cần thiết là đúng, nhưng có phải xây nhà thờ lớn hơn thì làm vinh hiển Đức Chúa Trời không? Không. Có phải tập hợp nhiều người hơn trong một nhà thờ là đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời không? Không, bạn không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bởi chỉ làm những việc đó. Những người ở trong xác thịt không thể làm vui lòng Chúa. 
Đôi khi, có cả những người công chính chỉ theo đuổi lợi ích của xác thịt. Những người này không thể làm vui lòng Chúa. Giữa những người công chính, vẫn có những người hướng ý nghĩ của họ trong xác thịt như những tội nhân. Những người này không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Thực sự, họ không có thể hướng đến một cuộc sống đức tin khỏe mạnh trong Hội thánh, họ than phiền, bực bội với Hội thánh của Đức Chúa Trời, và ngay cả rời bỏ Hội thánh. 
Vì thế, chúng ta là những người công chính nên hướng đến một cuộc sống công chính và làm vui lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải một cuộc sống chỉ tìm kiếm những lợi ích của xác thịt. Chúng ta nên nghĩ trên những công việc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, phục vụ những công việc của sự công chính Ngài, và dùng thân thể, tâm thần, những gì thuộc về chúng ta để làm công cụ cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên hướng đến một cuộc sống làm vui lòng Đức Chúa Trời. 
 
 
Những người ở trong Thánh linh của Đấng Christ 
 
Chúng ta hãy cùng nhau đọc câu thứ 9. “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” 
Theo Phao-lô, câu này có nghĩa là nếu chúng ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh – nói cách khác, nếu chúng ta tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời – và đã được mua chuộc khỏi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta không còn ở trong xác thịt nhưng ở trong Thánh linh. Nếu ai có Thánh linh trong lòng, thì người ấy đang ở trong Đấng Christ, và nếu ai không có Thánh linh của Đấng Christ, thì người ấy không thuộc về Ngài. 
Vì thế, chúng ta không ở trong xác thịt nhưng ở trong Thánh linh. Chúng ta, là những người ở trong Thánh linh và đã được giải cứu khỏi tội lỗi qua Phúc âm của Nước và Thánh linh, không nên quên rằng chúng ta là những chiến sĩ của sự công chính, là những người có khả năng làm vui lòng Đức Chúa Trời như người công chính trong Đấng Christ. Chúng ta không nên thất vọng trước sự yếu đuối của xác thịt chúng ta, nhưng làm vui lòng Đức Chúa Trời với đức tin đó, mặc dù chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta thuộc về Ngài và chúng ta ở trong Ngài, và vì đó chúng ta là những người làm việc của Ngài. 
Chúng ta phải biết rằng chúng ta không được phép theo đuổi những lợi ích của xác thịt sau khi chúng ta được tái sanh. Chúng ta nên sống trong sự hiểu biết rằng người công chính thì được dành riêng để chỉ sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Câu 10 cho chúng ta thấy Cơ Đốc Nhân nên sống như thế nào: “Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình.” 
Sự thật thì thân thể chúng ta đã được đóng đinh và chết với Đức Chúa Jêsus Christ bởi vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã được cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta qua việc làm công chính của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự công chính này, linh hồn của người công chính có được sự sống đời đời. Sự sống đời đời! Chúng ta nên biết rằng những người đã được xưng công bình thì không còn được phép sống cho xác thịt của riêng họ. Những người không sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời sau khi tái sanh thì cách xa khỏi những ơn phước của Ngài. 
Chúng ta đã được dành riêng để sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Có lẽ vài người trong các bạn, sau khi được tái sanh bởi nước và Thánh linh, đã có ý nghĩ tuyệt vọng, “Kinh thánh nói rằng những người sống trong xác thịt không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Chắc tôi phải là một trong số họ.” Nhưng điều đó không đúng. Đức Chúa Trời đã tái sanh chúng ta để sống như những người lính của sự công chính Ngài. 
Một số người nghĩ rằng điều đó là chắc chắn bởi vì họ hiểu sai Kinh thánh. Ngay cả nếu một số người công chính nghĩ rằng họ không thể sống theo Đức Chúa Trời bởi vì thân thể của họ sống theo xác thịt và bởi vì họ yếu đuối, sự thật là những người có Đức Thánh Linh trong họ thì được vui mừng bởi làm những công việc của Đức Chúa Trời. Làm những công việc của Đức Chúa Trời khiến cho họ vui vẻ, hạnh phúc và mạnh mẽ. Mặt khác, một cuộc sống không làm công việc của Đức Chúa Trời là một cuộc sống không có động cơ thúc đẩy, không có mục đích, một cuộc sống đáng nguyền rũa. 
Sau khi chúng ta tiếp nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh và ở trong sự công chính của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh đến trên và ngự trong những ai nhận đã nhận được sự cứu chuộc. Điều gì xảy ra với những người được Đức Thánh Linh ngự vào? Họ được dành riêng để phục vụ cho sự công chính của Đức Chúa Trời và làm công việc công chính của Ngài. 
Tóm lại, những người nhận được sự tha thứ tội lỗi và được xưng công bình thì nên chỉ sống bởi đức tin. Người công chính có thể giữ đức tin của họ chỉ khi họ sống bởi đức tin và làm những công việc của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ sống trong thế gian này bởi xác thịt của bạn mặc dù đã được xưng công bình, đó là vì bạn chưa nhận ra rằng bạn đã được nhận sự tha thứ tội lỗi và số phận của bạn đã thật sự được thay đổi. 
Số phận của người công chính đã được thay đổi. Trước khi họ được tái sanh, họ đã sống cho thế gian này và cho những mục đích của riêng họ và đã vui vẻ trong sự ham muốn xác thịt của họ. Tuy nhiên, sau khi được tái sanh, họ không thể sống như vậy nữa. Chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Chúng ta có thể vui vẻ ngay cả khi chúng ta thu nhập hàng tỉ đồng không? Trong khi chúng ta còn phải dâng đời mình để giải cứu linh hồn của những người khác trong thế gian này, làm sao chúng ta có thể được thỏa mãn với những điều chỉ thuộc về vật chất? 
Nói cách khác, tôi đang kêu bạn nghĩ thật kỹ về những điều thuộc về xác thịt và những điều thuộc về Thánh linh. Bạn không phải làm những điều này để biết nó, tất cả những gì bạn phải làm là suy nghĩ thật nghiêm chỉnh về vấn đề này. 
Tôi đã giảng về Rô-ma từ đoạn 1 đến đoạn 6 trong sách bài giảng Rô-ma trước của tôi, và từ đoạn 7 đến đoạn 16 trong quyển sách này. Hai quyển sách bài giảng này, là quyển thứ tư và thứ năm của những quyển sách Cơ Đốc của tôi, sẽ được phân phát đến cho Cơ Đốc Nhân trên thế giới để đọc. Tôi chắc rằng nhiều người sẽ được biết về sự công chính của Đức Chúa Trời qua những loạt sách Cơ Đốc của tôi. Qua Báp-tem của Chúa Jêsus quyển sách bài giảng trước của tôi, tôi đã có nói về những sự dạy dổ cơ bản về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Quyển đầu tiên nói về Phúc âm, quyển thứ hai thảo luận về những vấn đề thần học, và quyển thứ ba nói Báp-tem Thánh Linh và cách đúng đắn để nhận được Đức Thánh Linh là gì. Và quyển thứ tư và thứ năm này dựa trên sách Rô-ma đi phân tích những sai lạc về các thuyết thần học, tại sao tội lỗi không mất đi ngay cả khi Cơ Đốc Nhân tin nơi Chúa Jêsus, và Phúc âm của Nước và Thánh linh được bày tỏ như sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Tôi tin rằng Phúc âm của Nước và Thánh linh sẽ được rao ra rộng rãi hơn trên thế giới qua những quyển sách này. Đang có một sự phát triển rõ rệt trong việc giảng rao Phúc âm qua quyển sách thứ nhất và thứ hai thì chúng tôi phát hành quyển sách thứ ba. Hiện nay, sau quyển thứ ba, càng ngày càng nhiều người hỏi xin quyển thứ nhất và thứ hai của những loạt sách Cơ đốc của tôi. 
Sau khi hai quyển sách này được phát hành, chúng tôi biết được quyền năng Phúc âm của Nước và Thánh linh tuyệt vời như thế nào. Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời ban thật nhiều ơn phước cho những người tìm biết sự công chính của Ngài. Họ sẽ biết làm thế nào để hiểu sách Rô-ma, một sự hiểu biết bởi đức tin trong Phúc âm có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta đang cùng nhau làm việc cho Phúc âm. Chẵng lẽ không phải bạn cũng đang làm công việc của Đức Chúa Trời sao? Bạn đang ủng hộ đoàn mục sự rao giảng Phúc âm để cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ. Khi chúng ta trung tín trong nhiệm vụ của chúng ta và phục vụ Phúc âm, thật nhiều linh hồn trên toàn thế giới sẽ được giải cứu khỏi tội lỗi của họ. Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể từ bỏ những công việc quý báu này vì công việc của thế gian? 
Tôi muốn làm rõ với bạn rằng chúng ta, những người công chính, được định để không còn sống chỉ cho xác thịt của riêng chúng ta. Hiện nay, số phận của chúng ta đã được định để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, để cứu linh hồn, và sống cho sự công chính này. Bạn phải biết điều này và sống cuộc đời còn lại của bạn cho Đức Chúa Trời, cho Phúc âm thật, và cho sự cứu rỗi của những linh hồn hư mất trong tội lỗi. 
Đây là những gì mà sách Rô-ma nói về phần này. Chúng ta hãy nhìn vào câu 10 và 11. “Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”
 Phân đoạn trên có nghĩa là chúng ta, thân thể chúng ta, đã chết từ lâu bởi những tội lỗi của chúng ta. Nhưng tâm linh chúng ta thì sống bởi sự công chính của Đức Chúa Trời và đức tin. Nếu ai tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ được sự sống mới. Chúng tôi đã được sự sống mới bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Câu 11 nói, “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong” Điều này có nghĩa là Ngài sẽ làm cho chúng ta sống lại vào thời kỳ cuối cùng của thế gian. Cuộc sống mà chúng ta đã sống trước kia là chỉ sống cho xác thịt của chúng ta, nhưng số phận của chúng ta đã thay đổi để sống cuộc đời còn lại của chúng ta cho Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. 
Bạn có thể sẽ bị buồn chán với cuộc sống của những người công chính, mà nghĩ rằng, “Chắc chắn là những người công chính sẽ thường nhóm lại để nói những gì họ nói.” Tuy nhiên, ngay cả khi nghe những tiếng ngáp dài của những người tín đồ tái sanh đang ngồi kế bên bạn hoăỉc ngay cả khi lắng nghe những lời cầu nguyện của họ và những tiếng nói sẽ đổi mới tâm thần của bạn nếu bạn ở trong Hội thánh. Đó là vì Đức Thánh Linh làm việc trong Hội thánh của Đức Chúa Trời và trong lòng của những tín đồ. Tâm thần của bạn sẽ được đổi mới và bạn sẽ có được những sức lực mới trong lòng bạn, được nuôi bởi bánh sự sống thuộc linh, và có được trách nhiệm thuộc linh để đi ra và làm những công việc thuộc linh. 
Bạn có thể được nhắc nhở tại nơi nhóm lại của những tín đồ. Việc bạn tách rời khỏi thế gian bày tỏ rằng cuộc sống của bạn đã được thay đổi. Đó là tại sao những người sống theo xác thịt chăm về những sự thuộc về xác thịt, nhưng những người sống theo Thánh linh chăm về những việc thuộc về Thánh linh. Chúng ta, những người hiện nay đã trở nên công chính, không còn sống theo xác thịt nữa. Người công chính không còn muốn sống nô lệ cho tội lỗi nữa. Chúng ta chỉ muốn sống theo Thánh linh và chăm những sự thuộc về Thánh linh. Người công chính làm những công việc của Thánh linh, là công việc chinh phục những linh hồn tội nhân đem họ đến với Đấng Christ. 
Chúng ta phải làm việc cật lực cho công việc của Đức Chúa Trời, từ bỏ những ý nghĩ riêng của chúng ta cho công việc của Ngài, và chăm về những công việc đó. Bây giờ chúng ta phải sống cuộc đời còn lại của chúng ta trong con đường này. Số phận của bạn đã được thay đổi để sống chỉ cho sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi vì bạn đã nhận được sự cứu chuộc bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Tôi mong rằng bạn hiểu biết lẽ thật này. 
Tôi rất tiếc, nhưng bạn không còn có thể trở lại thế gian và trở nên một nô lệ cho tội lỗi nữa. Nếu bạn trở lại thế gian bây giờ, có nghĩa là bạn đang hướng về sự chết của chính bạn. Chăm về xác thịt sanh ra sự chết. Tâm linh của bạn sẽ chết, tâm thần của bạn sẽ chết, và thân thể của bạn cũng sẽ chết, nếu bạn vẫn còn theo đuổi những ham muốn xác thịt. Dân Y-sơ-ra-ên đã không trở lại Ê-díp-tô trong lúc họ ra đi; mà có thể họ cũng không vui khi gặp phải một người Ê-díp-tô sau khi băng qua Biển Đỏ. Cũng giống như vậy, chúng ta là những người xưng công bình không thể trở lại Ê-díp-tô, mà cũng không vui trong việc gặp gỡ một người Ê-díp-tô thuộc linh. 
Nếu một người công chính, một người tái sanh đi vào thế gian và sống với những tội nhân của thế gian, người đó có thể mong muốn trở lại Hội thánh của Đức Chúa Trời cách phát điên. Người đó sẽ nhớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta hãy sống với sự chăm về những sự thuộc về Thánh linh. 
Những sự thuộc về Thánh linh có nghĩa là gì? Chẳng phải đó là những sự thuộc về Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đó là những sự phục vụ cho Phúc âm của Đức Chúa Trời sao? Và còn nữa, chẳng phải chúng ta yếu đuối và bất toàn sao? Bạn yếu đuối, và tôi cũng vậy. Nhưng chẳng phải bạn đã nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay cả khi bạn yếu đuối và bất toàn sao? Dĩ nhiên là bạn đã được nhận! Vậy thì Đức Thánh Linh có ở trong bạn không? Câu trả lời là chắc chắn có! 
Vậy thì, chúng ta có khả năng chăm về những sự thuộc về Thánh linh hay không? Dĩ nhiên là chúng ta có thể – Chúng ta hoàn toàn có khả năng chăm về những sự thuộc về Thánh linh. Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời đã thay đổi số phận của bạn để nhờ đó mà bạn có thể làm những việc của Thánh linh không? Bạn có tin điều này không? 
Bây giờ tâm thần chúng ta đã được thay đổi. Dù bạn không biết rằng tâm thân của bạn đã được thay đổi nhưng thực tế thì nó đã được thay đổi, thì nó chỉ là dấu hiệu rắc rối cho bạn. Bạn phải để tâm thần của bạn kiên định đối với sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi đó Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ là nhà của bạn, những tín hữu của bạn sẽ là cha me,anh chị em của bạn- nói cách khác, là gia đình của bạn – trong cùng Thánh linh. Mọi người trong Hội thánh bạn sẽ trở nên gia đình của bạn. Nếu bạn đã không nghĩ vậy trước đây, thì đây là lúc để xem xét lại và hãy suy nghĩ cẩn thận về sự dạy dỗ này. 
Đừng nghĩ rằng chỉ gia đình xác thịt và huyết thống mới là gia đình của bạn. Đây là nhà của bạn và là nhà của mọi người tái sanh. Các bạn đều là một phần tử trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống cho Đức Chúa Trời, cho sự chăm về thuộc linh để nhận được bình an.