Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-5] ( Rô-ma 8:12-16 ) Bước đi trong sự công chính của Đức Chúa Trời

( Rô-ma 8:12-16 )
“Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”
 
 
Sứ đồ Phao-lô, một người đã nhận sự cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời, nói rằng những tín đồ tái sanh không nên sống theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh. Đặc biệt, Phao-lô nói rằng nếu chúng ta, người có sự công chính của Đức Chúa Trời, sống theo xác thịt, chúng ta sẽ chết, nhưng nếu chúng ta sống theo Thánh Linh thì sẽ sống. Vì thế chúng ta phải tin vào lẽ thật này. Sau đó những người công chính của Đức Chúa Trời sẽ sống bởi gì? Họ nên sống theo sự công chính của Đức Chúa Trời hay theo ước muốn của xác thịt? Họ phải biết những gì đúng và sửa trị thân thể họ để hiến dâng chính họ cho công việc công chính của Đức Chúa Trời.
 
 
Bổn phận không thể tránh 
 
Phao-lô tuyên bố rằng chúng ta phải có bổn phận sống theo Thánh Linh, không theo bản chất tội lỗi của chúng ta, vì chúng ta, Cơ đốc nhân, đã được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và ở trong sự công chính của Ngài. Trước khi chúng ta nhận sự công chính của Đức Chúa Trời và tin nó, chúng ta không sống theo Thánh Linh. Nhưng bây giờ chúng ta biết và tin sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể cống hiến lòng, tư tưởng, tài năng, thân thể và thì giờ của chúng ta cho công việc công chính của Ngài. Chúng ta nên dùng chính chúng ta như là một công cụ trong sự rao giảng sự công chính của Đức Chúa Trời và làm những việc công chính cho Ngài. 
 
 
Sống theo xác thịt 
 
Nếu bạn ở trong Đấng Christ và sống bởi bản chất tội lỗi của bạn mà không phải bởi Thánh Linh, Kinh thánh nói rằng bạn sẽ bị chết giống như những người không tin. Đó là vì mặc dù bạn xưng là người tín đồ tái sanh mà bạn đã không thực sự sống theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Nếu bạn là Cơ đốc nhân thật, bạn không thể sống theo xác thịt nữa, nhưng sống bởi sự công chính của Đức Chúa Trời, vì bạn được định trước để phục vụ cho sự công chính của Ngài và vì bạn tin điều đó. Nếu bạn chỉ sống theo xác thịt, tâm linh bạn sẽ chết. Tuy nhiên, nếu bạn sống theo sự công chính của Đức Chúa Trời, bạn sẽ sống trong sự bình an mãi mãi. 
Con cái Đức Chúa Trời 
“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:14).
Những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời thì nhận Đức Thánh Linh như một món quà, và Đức Thánh Linh dẫn dắt họ. Họ là con cái của Đức Chúa Trời. “Con cái Đức Chúa Trời” có Đức Thánh Linh ngự trị trong họ. Như thế, những ai không có Thánh Linh ngự trị thì họ không thuộc về Ngài. Điểm khởi sự cho việc theo Đức Chúa Trời bắt đầu bằng đức tin trong Lời của Phúc âm Nước và Thánh Linh để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nói cách khác, trở nên con cái Đức Chúa Trời khởi sự bằng việc tin vào Phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là trở nên một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời bởi tin vào sự công chính của Ngài, và Đức Chúa Trời ban sự công chính của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. 
Khi Ni-cô-đem, một lãnh đạo người Do-thái, viếng thăm Chúa Jêsus, Ngài nói với ông rằng không một ai có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời nếu họ không được sanh lại bởi Nước và Thánh Linh. Ni-cô-đem kinh ngạc vì điều này và hỏi, “Người đã già thì sanh lại làm sao được?” (Giăng 3:4). Chúa Jêsus trả lời, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.” (Giăng 3:5-8).
Chúa Jêsus nói rằng ai không được sanh bởi Nước và Thánh Linh thì không thể hiểu được ý nghĩa của sự tái sanh. Tin vào phép Báp-tem mà Chúa Jêsus nhận nơi Giăng Báp-tít và Huyết mà Ngài đổ ra trên Thập-tự-giá có thể làm cho những ai tin vào hành động công chính của Ngài thì nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. Những ai tin vào Lời của Phúc âm thì có thể nhận được Đức Thánh Linh như là một món quà. Người ta có thể đạt đến với sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Những ai trở nên dân sự Đức Chúa Trời là anh chị em của chúng ta.
 
 
Đức Thánh Linh ấn chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời 
 
“Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:15-16).
Chỉ có hai chứng cớ mà trong đó chúng ta có thể mang ấn chứng để xác thực rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Thứ nhất, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh đã làm chúng ta trở nên con cái của Ngài, và thứ hai, Đức Thánh Linh đến trên chúng ta. Đức Thánh Linh làm việc trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch cho những việc này. Có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh là chứng cớ trong chính chúng ta để nói với chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Những ai đã trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời có quyền cầu nguyện với Đức Chúa Trời là “Abba”, Cha! 
Chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ đến tận gốc. Làm thế nào người có tội trong lòng mình có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha của họ được? Đức Chúa Cha không bao giờ nhận tội nhân là con Ngài, và một tội nhân không bao giờ phục vụ Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta phải nhìn vào bên trong của chính chúng ta và thấy, bởi bất cứ cơ hội nào, chúng ta cũng phạm những sai lầm giống như điều này. Những ai mang chứng cớ trở nên con cái Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh là những người tin sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải suy nghĩ sâu nhiệm về sự công chính của Đức Chúa Trời.