Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-12] ( Rô-ma 8:31-34 ) Ai Dám Chống Lại Chúng Ta?

( Rô-ma 8:31-34 )
“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.”
 
 
Trong Rô-ma 8:31-34, Phao-lô xác nhận tình yêu không thể tách rời của Đấng Christ dành cho tín đồ bằng cách tóm lược Phúc âm của Nước và Thánh Linh và đưa ra kết luận cuối cùng của nó. Phân đoạn này cho thấy niềm vui mừng lớn của sự cứu rỗi dẫn đến đỉnh cao nhất của đức tin. 
Phao-lô nói trong Rô-ma 8:31, “Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” Cũng giống như Phao-lô, chúng ta kinh nghiệm được rằng trong khi Phúc âm của Nước và Thánh Linh tỏa ra theo dòng thời gian và trở nên một Phúc âm cứu rỗi rộng lớn hơn thì sự yếu đuối của chúng ta bộc lộ ra rỏ hơn. Khi chúng ta càng phân phát Phúc âm của Nước và Thánh Linh nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng đầy dẫy sự vững tin và vui mừng bấy nhiêu. 
Phao-lô đã gọi Phúc âm mà ông đặt niềm tin là “Phúc âm của tôi” (2 Ti-mô-thê 2:8). Phúc âm mà Phao-lô luôn làm chứng về việc không có gì hơn là đức tin trong phép Báp-tem và Huyết Chúa Jêsus. 
“Phúc âm của tôi” mà Phao-lô đã giảng dạy không có liên quan đến Phúc âm Thập Giá mà những con người tôn giáo tin vào, nhưng đó là Phúc âm của Nước và Thánh Linh, là Phúc âm tỏ ra hồng ân của Chúa Jêsus rằng Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi của con người một lần đủ cả. 
Phúc âm này đã khiến cho Phao-lô trở nên một người can đảm vô cùng. Từ khi ông nhận được sự tha thứ tội lỗi, thì sự công chính của Đức Chúa Trời tràn ngập trái tim ông, và vì vậy tâm hồn ông cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông đã tự nguyện dâng cả cuộc đời mình cho việc làm chứng về Phúc âm của Nước và Thánh linh. Phúc âm về Nước và Thánh linh có sức mạnh và quyền năng để cất đi tất cả tội lỗi của con người ngay lập tức. 
Ai có thể dám chống nghịch lại Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Phao lô tin cậy vào? Không có ai cả! Rô-ma 8:31 nói với chúng ta rằng: “Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” Ai trong thế gian này có thể chống nghịch lại những người tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh? Khi Đức Chúa Trời cứu con người khỏi tội lỗi của thế gian qua Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì ai có thể nói về quyền năng của Ngài một cách bất kính? Ngay cả những người chỉ tin nơi danh của Chúa Jêsus hoặc chính Sa-tăn cũng không thể chống lại hoặc thắng nổi những người tin Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
 
 
Ngài xưng công bình cho chúng ta ngay lập tức 
 
Rô-ma 8:29-30 chép, “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.”
Điều này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Cha đã có chương trình cứu rỗi cho tất cả những tội nhân trong danh Đấng Christ và kêu gọi họ qua Phúc âm của Nước và Thánh linh, tẩy sạch tội lỗi của họ ngay tức thời và làm cho họ trở nên con cái của Ngài. Khi Đức Chúa Trời đem tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Ai có thể chống nghịch lại những gì Ngài đã làm? 
Vậy thì ai có thể có khả năng chống nghịch và chiến thắng những người đã được xưng công chính bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh? Đây là một hành động ngu dại. Bạn phải biết rằng bất cứ ai chống lại những người được xưng công chính bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh có nghĩa là đang chống nghịch lại chính Đức Chúa Trời. Bạn phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh để được cứu khỏi cái giá phải trả cho tội lỗi của bạn. Nếu trong tâm trí và trái tim bạn chống nghịch lại Phúc âm của lẽ thật, thì bạn không thể được cứu khỏi tội lỗi của bạn và bạn sẽ bị xử phạt nơi hỏa ngục. 
 
 
Không ai có thể chống lại những người có sự công chính của Đức Chúa Trời. 
 
“Đã vậy thì chúng ta phải nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai có thể chống nghịch lại chúng ta? (Rô-ma 8:31)” Điều mà Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta miêu tả một sự thật là Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta qua Phúc âm của Nước và Thánh linh, và đã cứu chúng ta. Vậy thì ai có thể chống nghịch lại những người đã được mua chuộc từ tội lỗi của họ bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, và ai có thể nói rằng niềm tin này là sai? Đó là một việc làm vô ích bất kính. Đức Chúa Trời đã chấp nhận niềm tin của những người tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Làm thế nào có thể không thừa nhận điều này? Chúa Jesus đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian bởi phép Báp-tem của Ngài và Huyết của Ngài trên Thập tự giá. Ai có thể nói rằng những người tin vào điều này là sai? Không ai cả! 
Trong Rô-ma 6:3 Phao-lô đã nói, “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao?” Phao-lô có ý nói rằng ông tin vào phép Báp tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá, nhờ những điều này mà tội lỗi của ông chuyển sang Chúa Jêsus và được tẩy sạch, và bởi đó Phao-lô đã chết và được sống lại với Chúa Jesus. 
Ga-la-ti 3:27 cũng nói với chúng ta rằng, “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” Câu Kinh thánh này nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả những tội lỗi của thế gian bằng phép Báp-tem của Ngài, đã bị đóng đinh trên Thập tự giá vì những tội lỗi này, và đã phục sinh, tất cả điều đó ban cho chúng ta phước lành rằng ai tin vào lẽ thật này sẽ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đức tin của Phao-lô được mài giũa trong sự tin tưởng rằng ông đã chịu phép báp tem trong Chúa Jêsus, đã chết trên Thập tự giá và đã sống lại với Ngài. Cho nên, một khi bạn tin vào phép Báp tem của Chúa Jesus, tất cả tội lỗi của bạn được tẫy sạch và bạn trở nên con cái của Ngài bởi sự sống lại với Đấng Christ. 
“Khi bạn Báp-tem trong Đấng Christ có nghĩa là bạn đã được đặt vào trong Đấng Christ.” Nói cách khác, những người tin rằng Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này và chịu phép Báp tem bởi Giăng mà phép Báp tem đó gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian, thì đã được Báp tem trong Chúa Jêsus. Hơn nữa, họ cũng tin rằng họ đã chết trên Thập tư giá với Chúa Jêsus, và bởi đức tin đó, họ được sống lại với Ngài. 
Bất cứ ai tin vào phép Báp tem của Chúa Jesus và Huyết của Ngài sẽ bởi đó mà được cứu khỏi tội lỗi của họ. Như thể, thật Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, thì những người được cứu chuộc khỏi tội lỗi của họ bởi tin vào Báp-tem và huyết của Đấng Christ sẽ trở nên con cái Đức Chúa Trời. “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” Khi chúng ta tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Chúng ta được đặt vào sự công chính của Đấng Christ để trở nên con Đức Chúa Trời.
 Phao-lô nói về phép Báp tem của Chúa Jêsus vì ông nhận được một ơn phước lớn lao nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nhưng có nhiều người chưa nhận được ơn phước đó từ Phúc âm Nước và Thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho. Hầu hết mọi người nghĩ rằng Phúc âm mà Phao-lô giảng thuyết là Phúc âm của Huyết trên Thập Giá, nhưng sự thật là ông tin và truyền ra Phúc âm của Nước và Thánh linh, là điều kết hợp với phép Báp tem của Chúa Jesus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Vậy thì tại sao những người theo Chúa Jêsus ngày nay không biết về Phúc âm của Nước và Thánh linh này? Đó là vì Phúc âm của Nước và Thánh linh đã được giảng dạy trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên đã bị thay đổi theo thời gian. Trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, tất cả tín đồ đều tin và giảng dạy Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Tuy nhiên, theo thời gian, Phúc âm đó bị thay đổi và chỉ được giảng dạy như Phúc âm của Huyết Đấng Christ trong khi phép Báp tem của Ngài bị giới hạn càng lúc càng nhiều. Điều này giải thích tại sao ngay cả hiện nay, nhiều người chỉ tin vào Huyết trên Thập tự giá, là điều sai lạc với Phúc âm thật của thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. 
Những người này vẫn còn tội lỗi trong họ. Họ không được biết Phúc âm của Nước và Thánh linh, là nơi sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra, và như vậy, họ vẫn là tội nhân, và họ vẫn chống nghịch lại với sự công chính này của Đức Chúa Trời, ngay cả nếu họ nói rằng họ tin nơi Chúa Jesus. 
Một người đui mù thuộc linh có thể thấy được gì? Người mù có thể cố gắng để hiểu một con voi bằng cách chạm vào nó. Một người mù có thể chạm vào chân con voi và nói rằng nó là một cái cột trụ, và người mù khác có thể chạm vào vòi của nó và nói đó là một cái gì đó rất dài, cả hai người này đều chưa thấy con voi bao giờ. Cũng giống như vậy, một người mù thuộc linh không thể nói lên sự vĩ đại của Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Vì thế, những người đó không biết ơn phước của Nước và Thánh linh và không thể giảng dạy về nó. Những người đó là người có vẻ như có thể dể dàng hiểu những gì một người nào đó đang giải thích bằng lời, nhưng một người mù không bao giờ thực sự hiểu được nó. 
Mọi người vốn là tội nhân từ khi sanh ra. Bởi vì chúng ta là tội nhân thuộc linh từ khi sinh ra, chúng ta không biết lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh linh. Những người chỉ tin vào huyết trên Thập tự giá đã làm một nét đặc trưng mới cho giáo lý Cơ Đốc theo ý riêng của họ. Làm sao tội lỗi của họ có thể được tẩy sạch khi họ tuyên bố rằng họ tin nơi Chúa Jesus và chỉ tin nơi huyết trên Thập tự giá? Điều đó chỉ làm cho tội lỗi chồng chất thêm và thêm nữa theo thời gian. 
Những người chỉ tin vào Huyết của Chúa Jesus như sự cứu rỗi là những người chưa được đánh thức về thuộc linh. Nhưng Chúa Jêsus nói với chúng ta cách rõ ràng trong Giăng 3:5 rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” Vì thế chúng ta phải tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh để được ban cho sự vinh hiển trở nên con cái của Đức Chúa Trời và bước vào Vương Quốc của Ngài. 
Từ khi Phao lô tin Phúc âm của Nước và Thánh linh, ông đã nói trong đức tin rằng, “Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31) Có thể những người này không biết về Phúc âm của Nước và Thánh linh là chống nghịch lại con cái của Đức Chúa Trời chăng? Họ có thể chống nghịch lại con cái của Đức Chúa Trời, nhưng họ không bao giờ được chiến thắng. Những người chỉ tin nơi Huyết trên Thập tự giá không thể thắng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Những người chống lại sự công chính của Đức Chúa Trời chỉ có thể trở thành kẻ thù của Ngài và vì thế chẳng bao giờ nhận được những ơn phước của Ngài. Không ai có thể nhận được sự cứu rỗi hoặc niềm tin đem họ vào Thiên đàng mà không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, mà trong Phúc âm này sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì vậy, những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh có thể đánh bại được Phúc âm giả và trở lại với Phúc âm thật. Con cái của Đức Chúa Trời có thể chiến thắng được thế gian và ma quỷ. 
Một vài người không hiểu rõ ràng về phép Báp tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài, sự hiểu lầm của họ dẫn họ đến niềm tin sai lạc. Nếu bạn tin vào Huyết trên Thập tự giá nhưng không suy nghĩ nhiều về việc nhận được sự tha thứ tội lỗi trong Phúc âm Báp tem của Chúa Jesus, thì niềm tin của bạn là sai. 
Những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời là những người sẽ đạt đến sự công bình của Ngài và có niềm tin thật. Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng những người chỉ tin nơi Huyết của Con Ngài trên Thập tự giá là sai lầm. Những người không tin nơi sự công bình của Ngài không nhận ra được Phúc âm của Nước và Thánh linh, nhưng những người tin nơi sự công chính của Ngài thìụ cũng tin nơi Huyết của Đấng Christ trên Thập tự giá và phép Báp tem của Ngài cất đi tội lỗi của họ. 
Chúng ta phải bỏ đi sự cứng lòng của chúng ta. Những người không chấp nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh có nghĩa là đã khẳng định rằng những niềm tin giả của họ là thật. Những người chỉ tin nơi huyết thì có phân nữa niềm tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì có trọn niềm tin và họ cũng chỉ tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời và đạt tới sự công chính của Ngài (Ma-thi-ơ 3:15, 11:11).
Những quyển sách được viết bởi những người chỉ tin nơi huyết là đang làm phung phí giấy. Những giáo sư thần học đã có lần tranh luận về học thuyết chủ nghĩa, bây giờ học thuyết đó bị bác bỏ bởi những Cơ Đốc Nhân, nhưng Phúc âm của Nước và Thánh linh thì được nhận sự chú ý nhiều. Sự thật này được tồn tại từ thời các Sứ đồ và sẽ không bao giờ thay đổi. Lời của Đức Chúa Trời tồn tại mãi mãi, nhưng những người chỉ tin nơi huyết sẽ bị xóa bỏ khỏi ký ức của mọi người. Tại sao? Vì huyết, chỉ là phân nửa của sự công bình của Đức Chúa Trời, bản thân nó không có hiệu lực cho những tội nhân. 
Nói một cách thẳng thắn, hầu hết con người hôm nay, dù là Cơ Đốc Nhân hay không là Cơ Đốc Nhân, đã mắc quá nhiều tội lỗi. Làm sao những tội lỗi này có thể được tha bởi chỉ tin vào huyết? Học thuyết chủ nghĩa chỉ nhấn mạnh huyết trên Thập tự giá, dạy mọi người cầu nguyện xin tha thứ khi họ phạm tội, nhưng họ phải cầu nguyện bao lâu để tội lỗi của họ được tha? Không cần biết họ nói gì, họ không thể nhận được sự tha thứ tội lỗi. 
Có phải Chúa Jesus đã đến thế gian này và chỉ đơn giản đổ huyết đến chết mà không chịu phép Báp tem không? Bạn biết rằng đó không phải là sự thật. Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này và gánh lấy tất cả tội lỗi nhân loại bởi chịu phép báp tem (Ma-thi-ơ 3:15). Ngài đã chịu báp tem bởi Giăng trước khi Ngài đổ huyết trên Thập tự giá. Đó là cách mà Chúa Jêsus được đầy dẫy sự công chính. Bạn không cần phải khóc lóc cầu xin sự thương xót của Ngài để được tha thứ tội lỗi của bạn mỗi ngày nếu bạn tin nơi phép Báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng. Thay vào đó hãy tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn.
Chúa Jêsus chịu báp tem để gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên vai của Ngài và bị đóng đinh để chịu xét đoán cho tội lỗi của thế gian một lần đủ cả. Sự cứu chuộc chỉ có thể đạt được bằng cách tin vào Báp tem của Chúa Jesus và huyết của Ngài. 
 
 
Có phải Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta một sự cứu rỗi lớn hơn những tội lỗi chúng ta đã phạm không? 
 
Sự chuộc tội được ban cho bởi Chúa Jêsus thì lớn nhiều lần hơn so với tất cả tội lỗi chúng ta đã phạm và sẽ phạm. Nếu phép Báp tem của Chúa Jesus và Huyết của Ngài không lớn hơn tội lỗi của con người, thì chúng ta không thể tin nơi Chúa Jêsus như Cứu Chúa hay nhận được sự chuộc tội. Tuy nhiên, sự tốt lành của Đức Chúa Trời thật là vĩ đại khi Ngài gánh lấy tội lỗi của nhân loại ngay tức thì qua phép Báp tem của Ngài. 
Cũng vậy, cánh cổng Thiên đàng mở rộng, nhưng không ai có thể bước váo cánh cổng này trừ khi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bạn có thể chống nghịch lại những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, nhưng bạn không thể trốn khỏi sự phán xét kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng bạn có thể đánh bại niềm tin nơi phép Báp tem và Huyết của Chúa Jesus, mà qua đó được đầy dẫy sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Nhiều người đã chống lại Phúc âm của Nước và Thánh linh cũng chính là chống lại Thánh đồ Phao-lô. Nhưng không ai có thể nói rằng Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Phao-lô tin là sai. Họ không công nhận rằng Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của họ. 
Rô-ma 8:32 nói với chúng ta rằng: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” Đức Chúa Cha đã sai Con Độc Sanh của Ngài đến thế gian và làm cho Ngài mang lấy tất cả tội lỗi của thế gian qua phép Báp tem của Ngài, rồi chết trên Thập tự giá, và sống lại từ sự chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 
Để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian, và làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài, Đức Chúa Cha ban cho chúng ta Con Độc Sanh của Ngài. Với mục đích là Đức Chúa Trời làm cho tất cả những người tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, trở thành con cái của Ngài, được chúc phước và được công bình, Ngài đã sai Con Độc Sanh của Ngài chịu phép báp tem. Đức Chúa Trời có chương trình dành cho tất cả con người với ơn phước thiên thượng của Ngài và Phúc âm của Nước và Thánh linh. Một trong những ơn phước của Ngài là trở nên con cái của Ngài bằng cách tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32) “Mọi sự” ở đây nói về những ân tứ của Đức Chúa Trời. Những ân tứ gì? Đức Chúa Trời ban cho những người nhận Chúa Jêsus và tin danh Ngài quyền trở nên con cái của Ngài – có nghĩa là những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì không có tội. Họ là người công bình và là những con cái được thánh hoá thật của Đức Chúa Trời. 
Những người trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi tin tất cả những điều này sẽ được ở trong Vương Quốc Ngàn Năm và Nước Thiên Đàng. Những người công chính được ban cho quyền thừa kế sự vinh hiển của Thiên đàng. 
“Ban cho chúng ta mọi thứ cách rộng rãi” đã được lý giải bởi một số người là được ban cho Đức Thánh Linh. Họ nghĩ: “Có phải điều này có nghĩa rằng một khi chúng ta tin nơi Chúa Jesus, Đức Thánh Linh sẽ được ban cho chúng ta cách riêng lẻ không?” Điều này không đúng bởi vì khi bạn tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, bạn nhận được sự tha thứ tội và Đức Thánh Linh cùng một lúc. Đức Thánh Linh không thể ngự vào một tâm hồn tội lỗi. Đức Thánh Linh đến với chúng ta ngay khi tất cả tội lỗi của chúng ta được tha. 
Ngoài việc nhận được Đức Thánh Linh, còn có nhiều sự ban cho nữa cho những người tin. Những ân tứ của Đức Chúa Trời không giới hạn cho đến khi tất cả những ơn phước của Thiên đàng được ban cho chúng ta. Trong thế giới này, người ta hướng tới những tài năng như chữa bệnh, nói tiếng lạ, tiên tri là những ân tứ, nhưng những ân tứ được nhắc đến trong phân đoạn này nói đến tất cả những thứ thuộc về Thiên đàng mà Cha chúng ta có. Bởi những ân tứ, Phao-lô nói về tất cả những điều mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài là những ai có sự công chính của Ngài. 
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ ban tất cả mọi thứ tốt đẹp như một ân tứ cho những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời ban ân tứ của sự tái sanh cho những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời ban cho mọi thứ của Thiên đàng như một món quà cho những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những Cơ Đốc Nhân đã chịu đựng quá nhiều trong khi sống trên thế gian này nhưng khi Nước của Đức Chúa Trời đến, họ sẽ được ban cho sự vinh hiển của Thiên đàng.
 
 
Đừng nói bạn là người được chọn cách vô điều kiện 
 
Rô-ma 8:33-34 chép, “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.”
 “Ai sẽ kiện kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời?” Bạn có thể kiện những người mà Đức Chúa Trời đã cứu bằng Phúc âm của Nước và Thánh linh không? Dĩ nhiên là không! 
Những giáo sư thần học trích dẫn thuyết Calvin bằng cách nói rằng có một số người đã được chọn lựa cách vô điều kiện trong khi những người khác thì không được. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được sử dụng từ “vô điều kiện” trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bởi vì làm như vậy, họ chứng minh rằng họ chẳng hiểu biết gì về Đức Chúa Trời cả, và học thuyết của họ là sai trật. Chọn lựa cách vô điều kiện có nghĩa rằng Đức Chúa Trời yêu thương ai đó cách không điều kiện vàụ cũng ghét bỏ ai đó cách vô lý. Làm sao chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời là công bình trong khi Ngài yêu những người này và ghét những người kia? Đó không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta yêu thương và quan tâm đến tất cả mọi người trong Đấng Christ. 
Ở đây, trong câu 32 chép rằng, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài để cứu toàn thể nhân loại. Bởi Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta tin rằng Chúa Jêsus đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta qua Lời của Nước và Huyết. Trong câu 33 chép, “ Ai sẽ kiện kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời?” Từ “kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời” ở đây không phải có ý nói rằng Đức Chúa Trời chọn một số người cách vô điều kiện. Đức Chúa Trời chọn lựa những người không thể sống mà không có Đức Chúa Jêsus Christ và họ không có sự công chính của riêng họ nhưng mặc lấy sự công chính của chính Đức Chúa Trời 
Những người đã được chọn bởi sự công chính của Đức Chúa Trời là những người tin và dựa vào sự thật rằng Chúa Jesus đã đến thế gian này, chịu phép Báp tem và hi sinh chính mình Ngài trên Thập giá để cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta. Họ là những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã cứu họ ra khỏi tội lỗi của thế gian và mặc cho họ sự công chính của Ngài. 
Vậy thì, ai có thể kiện người công chính? Không ai cả! Không ai có thể nói niềm tin của chúng ta là sai. Không ai có thể đoán xét những người được cứu khỏi tội lỗi của họ và được chọn làm con cái của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những người chỉ tin nơi huyết của Thập tự giá không thể nói rằng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là sai, cũng như không thể đem kiện họ trước mặt Đức Chúa Trời. 
Có một số người đoán xét sai những người được mặc lấy sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nhưng điều đó có đúng không? Không! Niềm tin của những người được chọn trở nên công chính trước măt Đức Chúa Trời không bao giờ có thể bị đoán xét cách sai trái bởi bất cứ ai. 
Ai có thể nói rằng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là những tội nhân và đoán xét không đúng về niềm tin của họ? Lâu nay chúng ta đã giảng dạy về Phúc âm của Nước và Thánh linh, mà trong Phúc âm này sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho tất cả mọi người trên thế gian. 
Chưa có ai kiện chúng ta vì sự giảng dạy về Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chỉ có một vài người đòi hỏi chúng ta chấp nhận niềm tin của Huyết trên Thập tự giá. Ngay cả họ không thể nói rằng niềm tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là sai. 
Phúc âm thật của Nước và Thánh linh là Phúc âm chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Đây là Phúc âm thật, và tất cả những Phúc âm khác là chưa đầy đủ. Thánh đồ Phao-lô, là người đã giảng dạy về Phúc âm của Nước và Thánh linh, nói rằng không bao giờ có Phúc âm nào khác bên cạnh Phúc âm thật, và ông khẳng định rằng, “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một phúc âm nào khác với Phúc âm chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một phúc am nào khác với Phúc âm anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!”(Ga-la-ti 1:8-9).
Không ai có thể nói rằng Phúc âm của Nước và Thánh linh là sai Kinh thánh. Những người không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là những người chống lại Phúc âm thật này. Nếu bạn tin rằng Phúc âm của Nước và Thánh linh được ban cho bởi Đức Chúa Trời là sai, vậy thì hãy cứ đi kháng nghị với Đức Chúa Trời đi. Cũng vậy, chúng ta phải và sẵn sàng chống nghịch lại những Phúc âm chưa đầy đủ là những Phúc âm chỉ nhấn mạnh về Huyết trên Thập tự giá. Làm sao Chúa Jêsus có thể đóng đinh tội lỗi của chúng ta trên thập tự mà không cần gánh lấy nó qua phép Báp tem của Ngài? 
 
 
Đừng nói rằng những tín đồ công chính của Đức Chúa Trời có tội lỗi. 
 
Để “đem kiện” có nghĩa là đòi hỏi sự phán xét nơi tòa án. Kẻ duy nhất có thể đem kiện những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là một kẻ làm việc ác. Những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh có niềm tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, vì thế ai có thể đoán xét không đúng về niềm tin của họ? Ai có thể nói rằng họ sai? Không có ai cả, bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính cho họ. Không ai có thể tố cáo những tín đồ của Phúc âm Nước và Thánh linh bởi vì bất cứ tội lỗi nào. 
“Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những kẻ ấy” (Rô-ma 8:33). Ai có thể tuyên bố những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là vô tội? Chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài tuyên bố rằng bởi sự công chính của Ngài nên những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là được xưng công chính. 
“Xưng công chính” không được áp dụng cho những người vẫn còn có tội, nhưng nó áp dụng cho những người đã hoàn toàn được tha tội, làm cho họ “vô tội và công chính”. Khi Đức Chúa Trời nói rằng người nào tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì không có tội, thì ai có thể nói rằng họ sai trái và không có sự công chính của Đức Chúa Trời? Không có một nhà thần học nào trên thế gian có thể nói như vậy. 
Giáo lý Cơ Đốc hiện nay đang bị sai lạc bởi Học thuyết của sự Thánh hóa, là sự cố gắng để đạt đến tôn giáo thánh. Một nhà thần học người Anh, sau khi được hỏi rằng “Có phải hội thánh của Đức Chúa Trời là thánh?” đã xác nhận rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng có những thiếu sót. Rõ ràng nhà thần học này chẳng biết gì về Phúc âm của Nước và Thánh linh và niềm tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Nhưng mỗi người tin nơi hội thánh của Đức Chúa Trời trong Phúc âm của Nước và Thánh linh thì được hoàn toàn không có tội. Mặc dù họ có thể bị yếu đuối trong xác thịt, nhưng họ vẫn trọn vẹn và hoàn hảo trong sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Có phải mỗi người trong hội thánh của Đức Chúa Trời không có tội không? Đúng như vậy! Hội thánh là nơi mà những tín đồ là những người đã được thánh hóa và không có tội tập hợp lại với nhau trong Đấng Christ. Nếu những tín đồ có tội, họ không phải là con của Đức Chúa Trời. Điều gì đã làm cho họ trở nên thánh hóa? Tất nhiên đó là niềm tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh làm cho họ được vô tội bởi do nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhà thần học nói rằng hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn có những thiếu sót bởi vì ông ta đã không tin hoặc ngay cả không biết đến Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Ai dám nói rằng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là những tội nhân? Đức Chúa Trời là Đấng “xưng công chính” cho họ. Có thể nào chúng ta, là những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, bị tội chỉ bởi vì chúng ta yếu đuối không? Chắc chắn là không! Vậy thì có phải nó có nghĩa rằng chúng ta không có tội khi chúng ta vẫn phạm tội hay không? Đúng vậy, chúng ta không có tội! Đây là điều tại sao chúng ta cần phải tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Người ta không có ý định phạm tội cách cố ý, nhưng bởi vì sự yếu đuối của họ. 
Có một vài người thì cố tình phạm tội nhưng hầu hết những điều tội lỗi ra từ sự yếu đuối của con người. Những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì tội lỗi không có trong lòng họ bởi vì họ có sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có tội bởi vì Đức Chúa Trời làm cho tất cả tội lỗi của chúng ta mất đi bởi sự công chính của Ngài. Đó là tại sao Kinh thánh chép rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính cho những kẻ đó”. Đức Chúa Trời là Đấng tuyên bố rằng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì không có tội bởi vì họ có sự công chính của Ngài. Chúng ta được giải thoát khỏi những tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Nếu Chúa Jêsus đã không gánh lấy cả tội lỗi của chúng ta trong tương lai, thì làm thế nào chúng ta có thể được mua chuộc tội lỗi của chúng ta và làm thế nào chúng ta có thể nói rằng chúng ta không phải là tội nhân nữa? Nếu chúng ta, sau khi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, mà vẫn phạm tội và sống trong tội lỗi, thì điều này có làm cho chúng ta không đủ thánh hóa hoặc làm cho chúng ta không đủ tư cách để được cứu chuộc và vì vậy số phận chúng ta trở về hỏa ngục lần nữa không? Câu trả lời là không! Nếu sự cứu rỗi của chúng ta đến từ sự tự cứu, thì có ai trên thế gian này được cứu? Không ai cả! Không ai có thể sống một cuộc sống toàn vẹn trong xác thịt và được thánh hóa bởi việc giữ trọn vẹn những điều răn. Vì thế Kinh thánh có chép, “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10).
 
 
Theo tự nhiên, loài người không thể nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời bởi những thành tích của chính họ 
 
Đức Chúa Trời ban Con Độc Sanh của Ngài, là Đấng chịu Báp tem bởi Giăng, và để Người chết trên Thập tự giá cứu tất cả nhân loại khỏi tội lỗi của thế gian. Những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh được trở nên công chính bởi đức tin của họ. Đó là lý do tại sao có người công chính ngay trên thế gian này. Aùp-ra-ham cũng được trở nên cha của đức tin bởi tin vào Lời của Đức Chúa Trời. 
Ngay cả có nhiều Cơ Đốc Nhân nói rằng họ có thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời qua Giáo lý Xưng Nghĩa, thật sự họ không biết gì về nó. Sự công chính của Đức Chúa Trời là gì? Nó khác xa với sự công chính của loài người. Trong Phúc âm nào mà sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra? Trong Phúc âm của Nước và Thánh linh thì sự công chính này của Đức Chúa Trời được tỏ ra. Nếu chúng ta bác bỏ Phúc âm của Nước và Thánh linh bằng cách không tin nơi nó, điều đó có nghĩa là chúng ta đang chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. 
Không ai có thể được giải thoát khỏi tội lỗi hoặc nhận được sự công chính nếu không có niềm tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Người nào đó có thể chống nghịch lại sự công chính của Đức Chúa Trời dù chỉ là một ít không? Tôi đã từng tin và giảng dạy về Đức Thánh Linh một thời gian dài, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người nào có thể chống nổi Phúc âm này. Không ai có thể chống lại Phúc âm của Nước và Thánh linh trên căn bản Lời của Đức Chúa Trời bởi vì Phúc âm công chính của Đức Chúa Trời đem cho chúng ta sự cứu chuộc khỏi tội của chúng ta cách toàn vẹn hoàn hảo.
 
 
Ai có thể lên án những người có sự công bình của Đức Chúa Trời? 
 
Hãy đọc trong Rô-ma 8:34. “Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” Ai có thể lên án những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời là có tội? Không ai có thể! 
Ai đó có thể nào lên án những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, những người được giải cứu khỏi tội của họ bởi đức tin, là những tội nhân không? Không! “Ai sẽ lên án họ ư?” Ai có thể nói rằng những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời là những tội nhân? 
Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu bạn có tội trong lòng, bạn sẽ đi đến hỏa ngục. Đức Chúa Trời phán xét mọi người vì họ có tội. Những những người mà tội lỗi đã được cất đi bởi đức tin của họ trong sự công chính của Đức Chúa Trời, thì không bị phán xét bởi Đức Chúa Trời, bởi vì họ không còn tội để phán xét nữa. Khi Đức Chúa Trời không phán xét những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, thì ai có thể dám buộc tội họ? Nếu một người tin nơi Chúa Jesus mà còn ở trong tội lỗi, anh ta/cô ta vẫn là một tội nhân và sẽ bị phán xét và buộc tội bởi Đức Chúa Trời. Những tội nhân sẽ bị phán xét tội lỗi của họ bởi Đức Chúa Trời và sẽ bị những người khác xa lánh. Nhưng nếu một người tín đồ trong Đấng Christ tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh và nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời, thì người đó vô tội trước mặt Đức Chúa Trời và không ai có thể buộc tội người đó. Không có tội lỗi trong lương tâm của những người như vậy. 
“Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời, đã đến trong thế gian để ban cho chúng ta sự công chính của Đức Chúa Trời, đã nhận phép Báp tem bởi Giăng để gánh hết tội lỗi của chúng ta, đã đổ huyết của Ngài ra, chết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết để trở nên Cứu Chúa của chúng ta. Hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời và cầu nguyện thế cho chúng ta như Cứu Chúa của chúng ta. 
Đức Thánh Linh cũng cầu thay cho những người có sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus cầu nguyện cho chúng ta trên Thiên Đàng. Đức Thánh Linh cũng cầu nguyện với Đức Chúa Cha cho chúng ta, nhưng trong một cách khác, vì “những sự lẩm bẩm” không thể thốt ra mỗi khi chúng ta yếu đuối trong tâm hồn. 
Sự công chính của Đức Chúa Trời trong lòng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh toàn vẹn như thế nào? Sự tuyệt mỹ của sự công chính Đức Chúa Trời nói cho chúng ta rằng Phúc âm của Nước và Thánh linh cũng là hoàn mỹ và toàn vẹn.