Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 10-1] Giới Thiệu Chương 10

Giới Thiệu Chương 10
 
Có phải có những người trong khi theo đuổi sự công bình riêng của họ, không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh không? Kinh thánh nói rằng những người đó, bởi không tin sự công bình của Đức Chúa Trời nhưng thay vào đó là theo đuổi sự công bình của riêng họ, là những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Những người này sẽ làm gì? 
Phải chăng Đức Chúa Trời đã dự định ban cho tất cả loài người sự cứu rỗi của Ngài, là sự công bình của Đức Chúa Trời, và đã ban Đức Chúa Jêsus Christ thông qua người Do thái không? Dĩ nhiên là như vậy! Đức Chúa Trời rất thật lòng muốn cứu mọi tội nhân khỏi tội lỗi của họ vì thế Ngài đã đến thế gian này, chịu đóng đinh trên Thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết. Nói cách khác, Ngài đã đến, để cứu tất cả những người tin Ngài. 
Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Jêsus Christ đến cho người Do thái để cứu họ khỏi tội lỗi của họ, nhưng dân Do thái đã không nhận Chúa Jêsus. Thay vào đó họ bị ám ảnh với việc đeo đuổi sự công bình riêngỉ. Ngay cả đến ngày nay, họ vẫn không chịu tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Mê-si của dân tộc họ và là Đấng Cứu rỗi của linh hồn họ. 
Phao-lô nói rằng có những người được Đức Chúa Trời sai đến, và qua họ Phúc âm tốt đẹp được rao truyền. Phúc âm nghe từ những đầy tớ mà Đức Chúa Trời sai đến là Phúc âm có sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ bởi nghe Phúc âm của Nước và Thánh linh này, được giảng dạy bởi những đầy tớ của Đức Chúa Trời là những người tin nơi sự công bình của Ngài, thì bạn mới có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sự tha thứ tội lỗi và sự công chính của Ngài.
Phúc âm của Nước và Thánh linh là tin tức tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới. Chính tin tức tốt đẹp nhất này đã cứu tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ. Tin tức tốt đẹp này làm đầy linh hồn của người ta bởi Phúc âm của Nước và Thánh linh được ban cho bởi Đức Chúa Trời là thức ăn thật cho linh hồn. 
Trong Phúc âm tốt đẹp của sự cứu rỗi được ban cho bởi Đức Chúa Trời là sức mạnh để tha thứ tội lỗi của mọi người. Phúc âm của Nước và Thánh linh có quyền năng phước lành để cho chúng ta bình an trong tâm trí bởi sự tha thứ tội lỗi của chúng ta. 
Do tập trung vào luật pháp của Đức Chúa Trời, dân Do thái đã bận rộn theo đuổi sự công bình riêng của họ. Bởi vì họ nghĩ rằng sự công bình của họ dư dật bởi việc họ tuân theo luật pháp, nên họ đã không nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. Họ đã quá hăm hở theo đuổi những việc làm của luật pháp trong khi ngay cả họ không chấp nhận sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ đã thất bại trong việc nhận Chúa là Cứu Chúa của ho, ngay cả hiện nay vẫn cố gắng theo đuổi sự công bình. 
Phải chăng Kinh thánh nói với chúng ta rằng dân Do thái chống nghịch lại sự công chính của Đức Chúa Trời để thiết lập sự công chính của riêng họ không? Đề cập đến dân Do thái là những người bị ám ảnh với luật pháp, Phao – lô đã khiển trách đức tin của họ, “Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình” (Rô-ma 10:4). 
Một niềm tin tôn trọng luật pháp quá mức đến nỗi theo đuổi sự công chính của riêng họ là một đức tin không đúng trước măẻt Đức Chúa Trời. Trong khi dân Do thái lo lắng chỉ với việc tuân theo luật pháp của thời Cựu Ước, họ thất bại trong việc nhận biết Đức Chúa Jêsus, và thay vì đó họ đã chống nghịch lại Ngài, là người đã trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời, đã là Cứu Chúa của họ. Vì họ hăng hái khoe khoang rằng họ là những người được chọn, Lời Đức Chúa Trời đã ban cho họ, và họ là những người tuân theo nó, nên dân Do thái đã kết thúc như một quốc gia chống nghịch lại sự công chính của Đức Chúa Trời. 
 
 
Bạn có bị ám ảnh với sự thiết lập sự công chính của riêng bạn không? 
 
Vấn đề về lòng nhiệt thành của dân Do thái nơi luật pháp là họ đặt những sự say mê của họ trong việc thiết lập sự công chính của riêng họ. Vì sự công chính riêng của họ, sự công chính của Đức Chúa Trời được thiết lập bởi Chúa của chúng ta bị hoàn toàn lờ đi. 
Kết quả của những niềm tin tôn trọng luật pháp của người Y-sơ-ra-ên là chống nghịch lại sự công chính của Đức Chúa Trời; vì vậy họ vẫn không thể nhận ra sự tàn phá không thể thay đổi được bởi hậu quả của việc làm của họ. Điều tốt lành và lợi ích nào đã đem lại cho họ khi họ theo đuổi công việc làm theo Luật pháp? Lòng sốt sắng của họ khi theo đuổi lời của Đức Chúa Trời như thế chỉ làm ngăn trở họ nhận biết và tin cậy vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta phải nhận ra rằng “lòng sốt sắng” của những người không có sự hiểu biết đúng đắn về luật pháp cuối cùng sẽ chỉ dẫn họ đến việc chống nghịch lại sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Kinh thánh nói với chúng ta là những người tin cách rõ ràng rằng Chúa Jêsus trở nên sự cuối cùng của luật pháp cho sự công chính. Chúa của chúng ta hoàn tất sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian bởi phép Báp tem của Ngài và đổ huyết trên Thập tự giá, tất cả điều đó là để tẩy sạch tội lỗi của cả người Do thái lẫn người Ngoại bang. Như vậy, Phúc âm của Nước và Thánh linh chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời, chứ không phải luật pháp, đã trở nên một ốc đảo trên sa mạc cho những tội nhân. Phúc âm của Nước và Thánh linh đã xóa sạch tội lỗi của chúng ta và chu cấp cho chúng ta sự thừa nhận thật. Còn có cách nào khác ngoài Phúc âm của Nước và Thánh linh có thể làm cho tất cả tội nhân trên thế gian tìm thấy sự thừa nhận thật trong lòng của họ không?
Trong sách Rô-ma, Phao-lô nói với chúng ta rằng thiết lập sự công chính của riêng mình mà không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời là một trọng tội. Phúc âm nào có thể là một Phúc âm tốt đẹp cho chúng ta, là những người Ngoại bang? Đó là Phúc âm đã nói cho chúng ta rằng Chúa Jêsus của chúng ta đã gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian bởi phép Báp tem của Ngài.
Phúc âm này là Phúc âm thật đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ 3:13-17, là Phúc âm làm chứng cho việc Chúa Jêsus gánh lấy tất cả tôị lỗi của thế gian: “Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” Đó là cách mà Chúa Jêsus đã gánh lấy tội lỗi của cả thế gian trên mình Ngài bởi phép Báp tem của Giăng. 
Phao-lô quở trách những người theo luật pháp, là những người không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách hỏi. “Ai sẽ được vào Thiên đàng? (Aáy là để đem Đấng Christ xuống).” Nói một cách khác, câu hỏi này là, “Ai có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi chỉ tuân theo luật pháp?” Ý của Phao-lô trong câu hỏi này là để nhấn mạnh rằng tuân theo luật pháp sẽ không bao giờ đem đến sự giải cứu khỏi tội lỗi. Nói cách khác thì ông đang nói với chúng ta rằng chúng ta chẵng có thể làm gì để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 
Phao-lô thường đề cập đến sự công chính của Đức Chúa Trời trong những thư tín của ông. Câu trả lời của Phao-lô về niềm tin thật được tìm thấy trong Rô-ma 10:10, chép rằng, “vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Phúc âm được giảng dạy bởi Phao-lô là Phúc âm đã nói với chúng ta rằng chúng ta có thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách tin nơi phép báp tem của Chúa chúng ta và Huyết của Ngài trên Thập tự giá, qua đó sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Chúng ta phải tin rằng Chúa đã ban cho chúng ta Phúc âm của Nước và Thánh linh, và qua đó Ngài ban cho những người tin nơi Phúc âm này một sự bình yên thật trong tâm hồn. 
 
 
Đức tin thật đến từ việc nghe Lời của Đức Chúa Trời. 
 
Phao-lô đã nói gì với chúng ta về đức tin thật? Trong Rô-ma 10:17 có chép rằng, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Nói cách khác, đức tin thật đến khi chúng ta nghe Phúc âm từ những đầy tớ của Đức Chúa Trời, Ngài nói qua những người đó, giảng dạy Lời của Ngài. 
Sự chắc chắn trong đức tin thật của chúng ta đến bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời, và vì thế để trở thành người có đức tin thật, chúng ta phải nghe và tin nơi Lời của Ngài. Chỉ bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể có đức tin thật và chỉ bởi điều này đức tin của chúng ta mới có thể vững vàng. Đó là tại sao Đức Chúa Trời đã sai những đầy tớ của Ngài, là những người rao giảng sự công chính của Ngài, đến với chúng ta. 
Khi chúng ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người, thì chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội và được bình yên trong tâm hồn. Giải cứu khỏi tội lỗi chỉ có thể được thực hiện bằng cách tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, và từ đó chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm trí.
Chẳng phải chúng ta đã được nói rằng sự công chính của Chúa sẽ lau đi nước mắt của chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi tất cả những đau đớn và buồn thảm sao? Dĩ nhiên là chúng ta đã được biết. Bởi tin nơi sự công chính của Phúc âm của Nước và Thánh linh được ban cho bởi Đức Chúa Trời, tất cả những đau đớn của chúng ta sẽ được cất khỏi. Phúc âm của Nước và Thánh linh là tin tức tốt đẹp nhất trên thế giới và là Phúc âm làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã sai Chúa chúng ta, là Đấng làm trọn sự công chính của Ngài đến cho dân Do thái, nhưng bởi vì đeo đuổi sự công chính riêng của họ mà dân Do thái đã từ chối quay trở lại với Ngài. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã làm gì? Để làm cho họ trở nên ganh tị, Đức Chúa Trời đã ban Phúc âm, là Phúc âm làm trọn sự công chính của Ngài cho những người Ngoại bang là những người tin Ngài. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã có cho phép những người Ngoại bang có cơ hội tin Phúc âm của Nước và Thánh linh không? Quả thật, Đức Chúa Trời đã ban cho họ cơ hội để tin Phúc âm của Nước và Thánh linh, ngay cả họ chưa bao giờ tìm kiếm Ngài hay kêu cầu Ngài, và thờ phượng Ngài ít hơn người Do thái nhiều. 
Đó là tại sao người Ngoại bang có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi tin nơi tin tức tốt lành, là tin tức làm trọn sự công chính của Ngài. Đó cũng là lý do tại sao Kinh thánh nói với chúng ta rằng sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ và vinh hiển bên ngoài nước Y-sơ-ra-ên. 
Đã có bao nhiêu người tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời? Chúa chúng ta đã gánh lấy tội lỗi của thế gian bởi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nhưng, vẫn có quá nhiều Cơ Đốc Nhân không tin nơi lẽ thật này. Vậy thì, có sự công chính nào khác cho chúng ta để chúng ta có thể đến trước Đức Chúa Trời hay không? Không, chúng ta không có! Nếu vậy tại sao chúng ta lại không tin? Có phải bởi vì chúng ta không biết Phúc âm nào là Phúc âm làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời không? Ai không nhận Phúc âm này là người ngu dại! 
Chúng ta cũng vậy, là loại người theo đuổi sự công chính riêng của chúng ta, như những người Do thái đã làm, nhưng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta bằng cách ban cho chúng ta Phúc âm tốt lành này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban Phúc âm cho chúng ta, là Phúc âm làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. 
 
 
Đừng nói rằng, “Ai sẽ lên trên Thiên đàng?” 
 
Câu 6 nói rằng, “Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vầy, “Chớ nói trong lòng ngươi rằng, “Ai sẽ lên trên trời?” (Ấy là để đem Đấng Christ xuống)” Cả sự mua chuộc lẫn sự phục vụ Phúc âm thật của chúng ta chỉ có thể làm được bởi đức tin của chúng ta nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, chứ không phải do những việc làm của chúng ta. Nếu không vì đức tin của chúng ta trong lẽ thật, là lẽ thật làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã chẵng là gì mà chỉ là những tội nhân, như những người theo luật pháp đeo đuổi sự công bình của riêng họ, chỉ làm phiền Đức Chúa Trời mà thôi. 
Cũng giống như sự cứu rỗi của chúng ta đến bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể sống cho Chúa chúng ta bằng cách có đức tin nơi sự công chính này. Sức mạnh để chúng ta điều khiển cuộc sống của chúng ta đến từ đức tin của chúng ta nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, cũng như sự hiểu biết của chúng ta về sự công chính này phát sinh do bởi đức tin của chúng ta trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Có lẽ thật nào khác hơn ngoài lẽ thật của sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho để người ta được mua chuộc không? Không. Bản chất của đạo Cơ Đốc là tập trung vào đức tin, và đó không phải là sự phóng đại khi nói rằng sự công chính của Đức Chúa Trời là tất cả cho đức tin nơi Đức Chúa Trời. Những người được xưng công bình có thể sống và giảng dạy Phúc âm bởi đức tin của họ nơi sự công chính này. Vậy thì, có phải những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời cũng gặp phải khó khăn không? Vâng! Nhưng bởi đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, họ có thể vượt qua được những khó khăn, khi họ tin cậy Đức Chúa Trời sẽ giải quyết những khó khăn cho họ. Đức tin như vậy bắt nguồn từ đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Còn các loại đức tin khác không có sự công chính của Đức Chúa Trời thì sao? Có phải tất cả đều là đức tin sai lạc, dựa trên những việc làm của con người không? Đúng như vậy. Đức tin của những người tin nơi Chúa Jêsus, mà không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, thì không phải là đức tin thật. 
Có thể nào bạn và tôi được mua chuộc khỏi tội lỗi của chúng ta mà trước tiên không cần tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có thể nào sống bởi đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời mà không có niềm tin nơi sự công chính của Ngài không? Cả hai đều không thể. Sức mạnh của người công chính để phục sự Chúa đến từ quyền năng của Đức Thánh Linh, được ban cho họ như một món quà vì niềm tin của họ nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn có thể nào sống trong thế gian này chỉ với sức mạnh của riêng bạn và những của cải đời này không? Bạn có thể nào thật tìm thấy sự bình an trong tâm trí với những thứ này không? 
Chúng ta có thể phục sự Phúc âm trong sự bình an bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người phục sự Phúc âm của Nước và Thánh linh có đức tin, cam đảm, sức mạnh và bình an. Những người công chính mà không phục sự Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, thì không có bình an lẫn can đảm. Tâm trí của những người công chính cần có bình an không? Cần. Họ cần bình an không chỉ để rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh, nhưng cũng để sống một cuộc sống phong phú nhất. 
Tâm trí bạn có bình an không? Nếu bạn đã chỉ sống cho riêng bản thân bạn, thì không có lý do nào để sự bình an lớn lên trong bạn. Tại sao bạn cần thêm bình an hay đức tin khi bạn chỉ cần những nhu cầu thuộc thể để sống trong thuộc thể? Nhưng nếu bạn phục sự Đức Chúa Trời, thì sự bình an trong tâm trí bạn cần phải phát triển. Để phục sự Phúc âm đã làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, đức tin và bình an của bạn cần phải và sẽ phải lớn lên. 
Những người tin nơi Phúc âm công chính của Đức Chúa Trời có nhiệm vụ rao giảng sự bình an của họ cho toàn thế giới. Bởi vì đây không phải là một vấn đề chỉ liên quan đến từng cá nhân, nhưng là sự cần thiết để rao giảng ra sự bình an trong tâm trí được ban cho bởi Chúa Jêsus Christ cho mọi người, chúng ta cần phải rao giảng Phúc âm công chính của Đức Chúa Trời cho cả thế giới. Sự bình an của Đức Chúa Trời vẫn cần thiết cho những người khác cũng như cho chúng ta. Chúng ta cần thêm những yêu cầu từ Đức Chúa Trời trong việc cố gằng rao giảng sự bình an này cho những người khác. Khi chúng ta sống để rao giảng sự công chính của Đức Chúa Trời, thì sự bình an trong tâm trí chúng ta sẽ lớn lên, và chúng ta sẽ tìm thấy mục đích rõ ràng và quý báu của cuộc sống chúng ta. 
Nếu bạn muốn được biết về sự bình an thật mà Đức Chúa Trời ban cho, thì bạn cần phải biết và tin nơi Phúc âm đã làm trọn sự công chính của Ngài. Bạn cần phải tự kinh nghiệm sự bình an trong tâm trí mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho bạn. 
Bạn đã phục sự Đức Chúa Trời trong thời gian qua, nhưng bạn cần tiếp tục phục sự Ngài, cho đến khi bạn được gọi đến sự hiện diện của Ngài, để vì đó mà những người khác có thể chia xẻ sự bình an của bạn. Khi bạn đạt đến sự bình an bởi đức tin của bạn trong sự công chính của Đức Chúa Trời, thì những tín đồ là những người đang đi theo dấu chân bạn đã được mua chuộc cũng có thể sống cho sự bình an của những người khác. 
Những người còn non trẻ trong đức tin là những tín đồ mới trong lĩnh vực đức tin, và có giới hạn trong khả năng của họ để hiểu về đức tin. Nhưng khi chúng ta sống bởi đức tin của chúng ta, những người phía sau chúng ta sẽ chắc chắn hiểu được sự cứu chuộc đem lại sự bình an như thế nào trong cuộc sống của họ bằng cách đi theo dấu chân đức tin của chúng ta, mặc dù có thể phải mất một thời gian. 
Bạn có thấy rằng thật khó khăn để dạy cho những người ở dưới sự hướng dẫn của bạn phải sống bởi đức tin như thế nào không? Dạy dổ một cuộc đời như vậy không phải đạt được trong một sớm một chiều. Nó có thể mất một thời gian rất dài trước khi bạn có thể dẫn họ đạt đến đức tin cần thiết cho việc sống trong sự bình an. Nhưng theo thời gian, những người được cứu chuộc bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ học để sống trong bình an như người của đức tin, cũng giống như những người tín đồ phục sự Đức Chúa Trời khi xưa đã tìm thấy bình yên trong tâm trí từ nơi Ngài, bởi học từ những người đi trước chúng ta. 
Bạn và tôi, chúng ta phải hoàn toàn sống bởi đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Người công bình phải sống bởi đức tin trong Ngôi Lời. Cả cuộc sống hiện tại lẫn tương lai của chúng ta phải kiên quyết đặt trong đức tin. Kinh thánh hỏi chúng ta rằng: “Và làm thế nào họ có thể nghe mà không có người giảng dạy?” Bởi vì chúng ta tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải giảng dạy Phúc âm cho thế giới. Bởi đức tin, chúng ta có thể chịu đựng những sự thách thức mà chúng ta có thể gặp phải trong khi rao giảng Phúc âm. 
Cuộc sống của những người công chính mà không sống bởi đức tin là những người đã mất đi bình yên trong tâm trí họ. Bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời làm cho con người đạt đến sự bình an trong tâm trí của họ. Khi chúng ta tin nơi Lời của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài trong mọi việc, thì chúng ta sẽ được ban cho sự bình an. 
Bạn phải đứng vững trong sự bình an và đức tin của bạn bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn cũng phải ca ngợi Đức Chúa Trời, vì Chúa đã cho bạn sống bởi bình an và sự giải cứu công chính của Ngài. Nguyện bạn sống trong sự giảng dạy Phúc âm của Nước và Thánh linh, với đức tin nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho bạn sự bình an. 
Chúng ta đã từng học trong sách Rô-ma về sự công chính trọn vẹn của Đức Chúa Trời như thế nào rồi phải không? Sách Rô-ma giải thích cách chi tiết về sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời mà chúng ta đề cập ở đây không phải là sự công chính bởi con người làm ra, nhưng là do Đức Chúa Trời, chỉ mình Ngài mà thôi. 
Sự công chính của Đức Chúa Trời là toàn vẹn và đủ để giải cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Bằng cách gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp tem của Ngài, Chúa Jêsus đã giải quyết tất cả tội lỗi trong sự hoàn hảo. Bởi đó chúng ta có thể tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là đúng với sự thật rằng sự công chính của Đức Chúa Trời là toàn vẹn. Vì sự công chính này hoàn toàn cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, nên đó là sự chắc chắn cần thiết cho chúng ta để tin nơi Phúc âm đã làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể sống một cuộc sống cảm phục, tạ ơn và ca ngợi. Người ta có thể ở trong sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời chỉ bởi tin nơi sự công chính của Ngài. Bởi tin nơi sự công chính này, tâm trí chúng ta được thanh sạch, chúng ta có thể ca ngợi Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể sống cho sự vinh hiển của Ngài. 
Nếu sự công chính của Đức Chúa Trời đã không toàn vẹn, thì chúng ta đã không được giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. Cho dù nguyên tội của chúng ta có thể được tha bởi tin nơi Chúa Jêsus, nhưng chúng ta phải cầu nguyện ăn năn mỗi ngày cho những tội lỗi chúng ta phạm hằng ngày. 
Nhưng sau khi chúng ta được mua chuộc bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, bày tỏ trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì chúng ta có thể nhận biết rằng sự công chính này của Đức Chúa Trời là tuyệt đối. Đó là tại sao tôi đã thấy khoan khoái vô cùng vì sự công chính thật của Đức Chúa Trời thì đáng tin và toàn vẹn đến đời đời. Bởi vì sự công chính của Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả những tội lỗi mà chúng ta có thể phạm phải trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có thể được cứu khỏi tội bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Những người không so sánh sự công chính của Đức Chúa Trời với sự công chính rác rưởi của con người chúng ta thì không thể tin nơi sự công chính của Ngài bởi vì họ không nhận ra sự khác biệt to lớn là thế nào. Ngay cả một người toàn vẹn nhất thì chẵng là gì so với sự công chính của Đức Chúa Trời, và đó là tại sao chúng ta tin nơi sự công chính của Ngài, và do đó chúng ta được phép ở trong sự thiêng liêng của Ngài. Nói cách khác, chúng ta trở nên những người làm vinh hiển Đức Chúa Trời bởi tin và ở trong sự công chính của Ngài. 
Chúng ta cần phải có sự hiểu biết đúng về sự công chính của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta – đó là, chúng ta phải nhận biết rằng sự công chính của Đức Chúa Trời hoàn toàn giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Chẳng phải chúng ta phạm vô số tội trong suốt cuộc đời chúng ta sao? Vậy thì, làm thế nào Đức Chúa Trời thực hiện hành động công chính giải cứu chúng ta khỏi những tội lỗi không thể đếm được đó? Ngài đã làm trọn điều đó bằng cách đến trong thế gian này mang xác thịt con người, gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bởi phép báp tem của Giăng, chết trên Thập tự giá, và phục sinh từ cõi chết – tóm lại, mọi sự nêu trên là để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Mọi người, già trẻ, giàu nghèo, mạnh yếu, đều phạm tội. Vậy thì, ai cứu chúng ta khỏi những tội lỗi của thế gian? Đức Chúa Jêsus Christ, là người làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Việc Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta để hoàn toàn cất bỏ nó là việc rất công chính của Đức Chúa Trời. 
Không có gì hơn là sự công chính quý báu của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Sự công chính của Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian ngay lập tức. Chẳng phải sự công chính của Đức Chúa Trời là hoàn toàn hoàn hảo sao? Chúng ta gọi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, tình yêu không chỉ cho cuộc đời này của chúng ta mà còn cho cả đời sau, là sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Giăng Báp tít đã tuyên bố khi ông thấy Chúa Jêsus sau ngày Chúa chịu báp tem, “Kìa! Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” Như Chúa Jêsus đã nói với Giăng khi lần đầu ông từ chối làm phép báp tem cho Ngài, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy.” (Ma-thi-ơ 3:15). Những phân đoạn này có ý nghĩa gì? Nó không có nghĩa gì hơn là sự thật về việc Chúa Jêsus chịu báp tem và sự chết của Ngài trên Thập tự giá là việc rất công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời không có nghĩa là từ bỏ chúng ta khi chúng ta yếu đuối hay thiếu mất sự vinh hiển của Ngài. 
Chúng ta chỉ có thể tôn cao Đức Chúa Trời và ca ngợi Ngài vì tình yêu dư dật mà Ngài đã ban cho để cứu chúng ta và cho phép chúng ta ở trong sự công chính của Ngài. Những người tin sự công chính của Đức Chúa Trời thì được sống trong sự công chính của Ngài cho đến suốt đời họ. Thật tốt hơn cho chúng ta để tin cậy Đức Chúa Trời hơn là nơi loài người hay là thế gian. Một cuộc sống tốt đẹp là một cuộc sống rao giảng Phúc âm của sự cứu chuộc hoàn toàn khỏi tội lỗi này. Đó là tại sao chúng ta phải biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Những người nhận được sự tha tội sẽ xác nhận rằng, “Chúa Jêsus đã cất đi hết tội lỗi của tôi bởi chịu phép báp tem nơi Giăng! Và Ngài đã chịu đoán phạt thay cho tôi vì tất cả tội lỗi của tôi!” Khi chúng ta tin sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có thể tạ ơn Ngài vì những ơn phước đó. 
Khi bạn bị vấp ngã vì sự yếu đuối của bạn, bạn rơi vào tội lỗi vì tính xác thịt, hoặêc khi bạn ngã lòng và xấu hổ vì tội lỗi của bạn, hãy tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời, là sự công chính đã làm cho bạn trở nên trọn vẹn. Chẳng phải sự công chính của Đức Chúa Trời đã làm cho bạn trở nên công chính sao? Chẳng phải Chúa Jêsus đã hoàn toàn cất đi tội lỗi của bạn qua phép Báp tem của Ngài sao? Chẳng phải sự mua chuộc của Chúa Jêsus đã cứu chúng ta khỏi tất cả những tội lỗi của chúng ta, ngay cả những tội lỗi mà chúng ta sẽ phạm trong tương lai sao? 
Chỉ khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu chúng ta hoàn toàn và trọn vẹn thì chúng ta mới được xem là tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới được trở nên công chính. Những người tin sự công chính của Đức Chúa Trời có thể trở thành những công cụ cho sự công chính của Ngài. Sự trọn vẹn của sự công chính Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Những người theo đuổi sự công chính riêng của họ, trong khi từ bỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, thì chỉ là những người ngu dại cưỡi lên sự hủy diệt của chính họ, để rồi bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. 
 
 
Hãy để ý đến lời của Phao-lô “Họ có một lòng sốt sắng cho Đức Chúa Trời, nhưng không dựa vào sự hiểu biết” 
 
Làm sao chúng ta có thể sống một cuộc đời đức tin, được mua chuộc, và trở nên dân sự của Đức Chúa Trời nếu chúng ta vẫn từ chối sự công chính của Ngài? Những người tuân theo luật pháp phải biết rằng tội lỗi của họ sẽ dẫn họ đến sự hủy diệt và phải nên mang ơn về sự công chính của Đức Chúa Trời đã cứu họ hoàn toàn. Bởi đó Chúa Jêsus đã trở nên Cứu Chúa của chúng ta, nên chúng ta tin nơi Ngài, và chúng ta ca ngợi Ngài bởi vì chúng ta biết và tin nơi sự công chính của Ngài. Chỉ bởi tin nơi sự công chính của Ngài thì chúng ta mới trở nên con cái của Ngài, vô tội, và nhận được sự sống đời đời. Những người tự cho là tin nơi Chúa Jêsus và sống cuộc sống đức tin, nhưng vẫn từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời thì thật đáng bị nguyền rủa. 
Phao-lô đã làm chứng trong Rô-ma rằng người Y-sơ-ra-ên, trong khi từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời, tìm kiếm thiết lập sự công bình của riêng họ, và bởi thế, họ bất tuân sự công chính của Đức Chúa Trời, chính họ cũng phải tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian. Tất cả tội lỗi của chúng ta được bao gồm trong tội lỗi của thế gian. Và những tội lỗi đó đã bị biến mất bởi việc hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn có tin vào lẽ thật này không? 
 
 
“Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của Luật pháp đại diện cho sự công chính đối với những ai tin” 
 
Sự công chính của Đức Chúa Trời là sự cuối cùng của luật pháp. Lý do là vì Chúa Jêsus đã đáp ứng tất cả những đòi hỏi của luật pháp bởi cất đi tất cả tội lỗi của thế gian bởi phép báp tem và sự đóng đinh của Ngài 
Kết quả là tội lỗi đã chết, như được chép rằng sự công chính của Đức Chúa Trời là sự cuối cùng của luật pháp. Tại sao? Vì Đức Chúa Cha đã cứu chúng ta hoàn toàn bởi sai Con Độc Sanh của Ngài đến thế gian chịu phép báp tem để gánh lấy tất cả tội lỗi của con người, và rồi Ngài đã chết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết. 
Tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời bằng trái tim bạn và tuân theo sự công chính của luật pháp là hai điều khác nhau. Có phải bạn đã nhận được sự tha thứ tội bởi những việc làm của bạn không? Tất cả những tôn giáo khác trên thế giới dạy rằng cách giải quyết tội lỗi là làm những việc lành. Thí dụ, những người theo Phật giáo dạy rằng bạn có thể chuộc lại tội của bạn trong kiếp trước bằng cách làm những việc lành trong cuộc đời hiện tại. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn không? 
Một người chỉ sanh một lần và chết một lần, và sự phán xét sẽ đến sau đó. Bởi vì mọi người được sanh ra trong thế gian này chỉ một lần và sau đó trở về với Đức Chúa Trời, không ai có thể trở lại thế gian lần nữa trong kiếp luân hồi. Đó là tại sao người ta phải được cứu chuộc bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời trong khi sống trên đất này. Điều gì vô lý trong việc dạy về kiếp luân hồi của Phật giáo? 
Chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi của chúng ta vì tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời là chỉ tin vào một mình sự công chính của Ngài, chứ không phải nơi những hành động của chúng ta. Vậy thì, đức tin công chính của Đức Chúa Trời được nói đến như thế nào? Dựa theo trong sách Rô-ma, “Chớ nói trong lòng ngươi rằng, Ai sẽ lên trên trời?” Đó là vì sự công chính của Đức Chúa Trời được tìm thấy bởi đức tin trong lòng mỗi người, chứ không phải bởi loại sức mạnh cơ thể nào đó. 
Chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời và là người vô tội, là những người nhận được sự sống đời đời bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không thể tự giải quyết những tội lỗi của chúng ta, không cần biết là chúng ta làm bao nhiêu việc lành đi nữa, những cố gắng của chúng ta cuối cùng chỉ là gây thêm tội trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Đó là tại sao chúng ta nên từ bỏ những niềm tin nơi chính chúng ta, và thay vào đó là tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Một số người hỏi rằng, “Chúng ta không thể được cứu bởi chỉ tin nơi Chúa Jêsus, và từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải Kinh thánh đã chép rằng bất cứ kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu sao?” Nhưng sự cứu rỗi không đến bởi chỉ kêu cầu danh Chúa Jêsus, nhưng bởi biết và tin hoàn toàn nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. 
 
 
Ai tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời thì chẳng bị hổ thẹn 
 
Câu 11 nói, “Kẻ nào tin Ngài thì sẽ chẳng bị hỗ thẹn.” Câu này có nghĩa là gì? Ai tin nơi Ngài thi sẽ chẳng bị hổ thẹn bởi vì người đó tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. “Ai tin nơi Ngài” nói lên những người tin nơi sự công chính của Ngài. 
Câu này thì sao “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”? Câu này có nghĩa là những người biết và tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh kêu cầu Chúa Jêsus, bởi vì họ tin nơi Ngài là Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua sự công chính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta tin rằng sự cứu chuộc của chúng ta được ban cho bởi tin nơi lẽ thật này. 
Nói cách khác, không bởi đức tin này thì dù chúng ta kêu cầu danh Chúa Jêsus bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta cũng sẽ không được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. Bởi vì toàn bộ Kinh thánh nói lên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus, rằng chỉ kêu cầu danh Chúa sẽ không ban cho chúng ta sự cứu chuộc. 
Kinh thánh nói với chúng ta về sự công chính của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Như đã được chép trong sách Sáng-thế-ký, Đức Chúa Trời đã để cây sự sống và cây biết điều thiện, điều ác trong Vườn Ê-đen, và nói với A-dam, Ê-va rằng không được ăn trái của cây hiểu biết. Những gì Đức Chúa Trời đã làm là để đòi hỏi đức tin của họ trong Lời của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã bảo họ nên ăn trái của cây sự sống để được sự sống đời đời. 
Lời của Đức Chúa Trời phán, “Nguời công bình sẽ sống bởi đức tin.” Chúng ta cũng sống bởi đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời trong suốt cuộc sống của chúng ta từ khi chúng ta khởi sự tin Ngài để được cứu cho đến cho đến khi chúng ta nhận sự cứu rỗi, và cuối cùng cho đến khi chúng ta đến Vương quốc của Đức Chúa Trời.  
Nhiều Cơ đốc nhân trong thế giới này nói rằng việc cứu khỏi tội được ban cho bởi tin nơi Chúa Jêsus, rất nhiều người trong số họ không được giải cứu khỏi tội lỗi của họ bởi vì họ vẫn từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều gì sẽ là kết quả khi người ta tin nơi Chúa Jêsus mà không biết đến sự công chính của Đức Chúa Trời? Những người như vậy có thể bày tỏ ra bên ngoài rằng họ là những tín đồ sốt sắng qua việc thờ phượng và cầu nguyện của họ. Nhưng bởi vì họ lờ đi sự công chính của Đức Chúa Trời, họ sẽ vẫn chỉ là những người hành nghề tôn giáo, cũng giống như những tội nhân không được giải cứu. 
Nhiều người trong công đồng Cơ Đốc lẫn người Do thái vẫn lờ đi sự công chính của Đức Chúa Trời, và như thế không vâng phục sự công chính của Ngài. Những người tin nơi Chúa Jêsus, nhưng không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời là chà đạp lên sự rất công chính này. Không phải bởi những việc làm lành, dâng nhiều tiền, hay những hành động khác của chính họ trước mặt Đức Chúa Trời mà họ nhận được sự công chính này, khi họ vẫn từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời tin vào điều đó, vì thế bất chấp họ ở trong hoàn cảnh nào, họ vẫn sống cuộc sống ca ngợi và tạ ơn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, là những người tin sự công chính của Đức Chúa Trời, khuyết điểm của chúng ta càng bày ra thì sự công chính của Đức Chúa Trời càng chiếu sáng rực rỡ trước tâm hồn của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng bạn cũng có thể có một sự nhận thức như thế. 
Chúng ta có thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi vì dù sao chúng ta cũng có chút ít công chính trong thuộc thể của chúng ta không? Dĩ nhiên là không! Trong chúng ta chẳng có gì là công chính cả, ngoại trừ sự công chính của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã hoàn toàn cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta với sự công chính của Ngài, nên chúng ta phải tin và ca ngợi sự công chính này. Sự công chính của Ngài đã cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi của chúng ta. 
Đừng rơi vào niềm tin “hướng về việc làm” khi bạn đối diện với những ngõ ngách đen tối trong cuộc đời bạn, nhưng phải luôn luôn tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, bất chấp ở trong hoàn cảnh nào. Sự công chính của Đức Chúa Trời là hoàn hảo cho đến đời đời. Mọi người trong thế gian này phải biết sự công chính của Ngài, và họ phải tin nơi đó bằng cách vâng phục Phúc âm của Nước và Thánh linh. Vì nhiều người tự xưng là có đức tin nơi Chúa Jêsus nhưng vẫn chỉ sống bởi sự công chính của luật pháp, Họ cần phải biết và nhận sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Phao-lô nói thêm rằng Phúc âm của Đức Chúa Trời làm trọn sự công chính của Ngài. Không hiểu biết Phúc âm thật của Đức Chúa Trời, thì không ai có thể giải thích sự công chính của Ngài là gì. Khi được yêu cầu thảo luận ý nghĩa của sự công chính Đức Chúa Trời là gì, những người này có thể nói, “Chúa Jêsus là Cứu Chúa của tôi, là Đấng đã chết trên cây Thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết, và đã cứu tôi thoát khỏi tội lỗi tôi.” Nhưng họ sẽ nói thêm rằng họ phải dâng lời cầu nguyện ăn năn xưng tội cho tội lỗi mỗi ngày của họ và để được trở nên hoàn toàn, họ phải được thánh hóa hơn. 
Trước nhất bạn phải biết bản thân bạn để có thể biết sự công chính của Đức Chúa Trời, Nếu bạn biết về bản thân bạn lẫn sự công chính của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ không có cách nào hơn là tin nơi sự công chính của Ngài, bởi vì bạn sẽ nhận ra được sự công chính của Đức Chúa Trời rộng, cao và lớn vô cùng so với bản thân bạn. Nhưng nếu bạn không biết sự công chính của Ngài, bạn sẽ bị ám ảnh mà theo đuổi sự công chính của riêng bạn. Những người bị ám ảnh bởi sự công chính của riêng họ sẽ không vâng phục sự công chính của Đức Chúa Trời, vì họ chỉ mong ước theo đuổi sự công chính của riêng họ mà thôi. 
Chúng ta phải biết sự công chính của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta tin và dâng lời cảm tạ về điều đó. Bởi hiểu biết sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tin rằng Chúa Jêsus đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian bởi nhận lấy nó về cho Ngài bởi phép báp tem của Ngài và rồi chết trên Thập tự giá. Nếu chúng ta có thể được công chính bởi những việc lành của chính chúng ta, thì chúng ta sẽ không cần đến sự cứu rỗi bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta nhận biết rằng điều này không thể, chúng ta có thể cảm kích sự công chính của Đức Chúa Trời hơn nữa bởi vì Ngài đã cứu chúng ta, là những người không thể sống dựa trên những việc lành. 
Có phải những ý nghĩ và những việc làm của bạn đều tốt lành không? Dĩ nhiên là không. Bởi vì chúng ta có quá nhiều những sự thiếu sót nên Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta hoàn toàn bởi sự công chính của Ngài. Khi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, chúng ta khao khát rao giảng ra sự công chính của Ngài cho tất cả mọi người trên thế giới này là những người chưa biết về điều đó. 
Một người không nhìn biết bản thân họ thì tìm thấy lỗi lầm của người khác và nói xấu họ. Nhưng nếu người đó là một tín đồ trong sự công chính của Đức Chúa Trời, thì họ phải công bố sự công chính này cách tự hào, và không khoe khoang về sự công chính của riêng họ. Nhưng những người không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời thì phạm tội phỉ báng sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ vì những tội lỗi của họ. 
Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài đến trong thế gian và ban cho bạn sự công chính của Ngài. Khi chúng ta đến gần với ngày cuối cùng, chúng ta không nên gây gổ với nhau về sự công chính trên luật pháp của ai là tốt hơn hoặc xấu hơn. Những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời không nên lo lắng về thuộc thể của họ, nhưng chỉ nên tạ ơn Đức Chúa Trời bằng cách tin nơi sự công chính của Ngài. 
Chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã hoàn toàn cứu chúng ta bởi sự công chính của Ngài. Bởi vì sự công chính của Đức Chúa Trời đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, bạn không nên trở nên giống như những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời bằng cách theo đuổi sự công chính riêng của họ.