Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 10-2] ( Rô-ma 10:16-21 ) Đức tin thật đến bởi nghe

( Rô-ma 10:16-21 )
“Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi: Thế mà dân Y-sơ-ra-ên chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng: Ta sẽ giục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân; Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Song về dân Y-sơ-ra-ên, thì rằng: Ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái.”
 
 
Câu 17 nói, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Đức tin đã giải cứu một người khỏi tội lỗi của họ từ đâu mà đến? Đức tin thật đến từ nghe Lời của Đức Chúa Trời. 
Tôi muốn tiếp tục làm chứng về Phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đọc trong sách Rô-ma 3:10-20 “như có chép rằng: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn, Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. . Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời; vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.”
Chúng ta nên hiểu và tin theo phân đoạn này như thế nào để nhận được sự cứu rỗi? Từ buổi ban đầu, chẳng có người công bình hay người tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng tất cả chỉ là tội nhân. Cổ họng của họ như mồ mả mở ra, lưỡi của họ thì giống như nọc độc của rắn hổ mang, đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chân của họ nhẹ nhàng để làm đổ máu. Họ chẵng biết con đường bình an, chẵng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt họỉ, nhưng chỉ bước đi trong con đường dẫn đến sự khốn khổ và hủy diệt. Mọi người đều đã là tội nhân trước khi biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, và phương tiện mà họ nhận ra họ là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời là bởi luật pháp. 
Không bởi luật pháp thì làm sao chúng ta có thể biết được tội lỗi của chúng ta? Có bao giờ chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời không? Rô-ma 3:18 nói,“Chẵng có sự kính sợ của Đức Chúa Trời ở trước mắt họ” Có bao giờ con mắt xác thịt của chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời không? Mặc dù chúng ta có thể có nhận thức mong manh về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy hay kính sợ Ngài. Vậy thì, làm thế nào mà chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta là tội nhân? Chúng ta nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi nghe Lời của Ngài. Đó là tại sao đức tin đến bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian vì nó được chép trong Kinh thánh, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất” (Sáng-thế-ký 1:1) Bởi nghe Lời này của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được biết và tin nơi sự hiện diện của Ngài, và để tin rằng Ngài là Đấng Sáng Tạo của toàn cả vũ trụ. Nếu không bởi Lời của Đức Chúa Trời, thì sẽ không có ai biết Ngài, hoặc kính sợ Ngài. Và chúng ta cũng không biết tội lỗi của chúng ta nếu không có Lời của Ngài- dầu một người cũng không. 
Nói cách khác, chúng ta từ chối Đức Chúa Trời, thờ phượng những vật phù phiếm, và không biết tội lỗi của chính chúng ta từ lúc ban đầu. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta luật pháp, và bởi đó chúng ta biết được tội lỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời trong 10 điều răn và 613 điều khoản chi tiết của luật pháp mà chúng ta biết sự thiếu sót và tội lỗi của chúng ta. 
Ngay cả không có một ai có thể biết tội lỗi của họ nếu không có luật pháp. Hầu hết những phạm nhân đứng phía sau vành móng ngựa đều nói rằng họ không biết họ đã phạm tội gì, hay tại sao họ lại bị giam cầm. Nhiều người trong số họ nói rằng họ không có tội; rằng họ bị ở tù cách oan ức và không công bằng. Bởi không biết lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể biết được tội lỗi của chúng ta, nhưng nói “Tôi làm như vậy vì ai cũng làm như vậy. Làm sao đó có thể là tội lỗi được chứ?” 
Chỉ bởi nhìn và nghe luật pháp của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể nhận ra tội lỗi của chúng ta. Chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang thờ phượng những thần khác, chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời cách tuyệt vọng, chúng ta thất bại trong việc tuân giử ngày Sa-bát, chúng ta giết người, phạm tội tà dâm, trộm cắp, nói dối, ganh tị - chúng ta thất bại trong việc sống bởi Lời của Đức Chúa Trời, tóm lại chúng ta biết tất cả hành động tội lỗi vì Luật pháp của Đức Chúa Trời nói như thế. Tại sao chúng ta đã nhận ra và nhận biết rằng chúng ta là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời - bởi Luật pháp. Trước khi có luật pháp, chúng ta đã không biết gì cả về tội lỗi của chúng ta. 
Chúng ta đã nhận ra được tội lỗi của chúng ta, vậy thì chúng ta nên làm gì trước mặt Đức Chúa Trời? Chúng ta cần phải hỏi làm thế nào để chúng ta được tha thứ tội lỗi. Bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta trở nên nhận biết tội lỗi của chúng ta, và nhận ra rằng chúng ta cần sự cứu rỗi. Cũng giống như người đói cảm thấy cần thức ăn, những người nhận ra rằng họ đã phạm phải luật pháp của Đức Chúa Trời và biết rằng họ là những tội nhân trầm trọng và nhận biết rằng họ cần sự cứu rỗi. Đó là lý do tại sao chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và nhận ra chúng ta cần phải tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến với chúng ta. Như “đức tin đến bởi người ta nghe”, thì chúng ta biết tội lỗi của chúng ta cũng bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời. 
 
 
Chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân. 
 
Vậy thì chúng ta nên làm gì để được giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta? 
Sự cứu rỗi đến bởi Lời của Đức Chúa Trời có vị trí số một trong lòng của chúng ta, cũng như chúng ta đã nhận ra bởi nghe và học Lời của Đức Chúa Trời. Như Rô-ma 3:21-22 nói, “Nhưng hiện bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp: tức là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,” 
Bởi ban cho chúng ta luật pháp của Ngài, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân trước mặt Ngài, cũng như chúng ta đã thất bại trước việc sống theo Lời của Ngài. Vì thế chúng ta cần hai điều: chúng ta muốn sống bởi luật pháp, nhưng cùng lúc chúng ta cũng tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi tội lỗi. Nhưng vì “sự công bình của Đức Chúa Trời,… đã bày tỏ ra ngoài luật pháp” những người được cứu khỏi tội lỗi của họ phải tìm sự cứu chuộc bởi đức tin của họ trong sự công chính của Đức Chúa Trời, chứ chớ không phải bởi luật pháp. Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi này không đến bởi vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng bởi tin vào sự cứu rỗi được ban cho bởi Đức Chúa Trời, tin vào sự rất công chính của Đức Chúa Trời mà qua sự công chính đóù đã cứu chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. 
Vậy thì, sự công chính của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài là gì? Đó là Phúc âm của Nước và Thánh linh, đã được đề cập trong Cựu ước lẫn Tân ước. Phúc âm của Nước và Thánh linh bày tỏ trong Cựu ước như sự cứu rỗi bởi đức tin trong chương trình dâng của tế lễ, và được bày tỏ trong Tân ước như đức tin trong phép Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập tự giá của Ngài. Rô-ma 3:21-22 nói, “Nhưng hiện bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp: tức là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,” 
Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi sự hiểu biết, qua Lời của Đức Chúa Trời bởi luật pháp và lời tiên tri, rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của chúng ta, và cứu chúng ta thoát khỏi tất cả tội lỗi qua đức tin của chúng ta nơi Ngài. 
Nói cách khác, chúng ta nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Lời của Ngài, được làm chứng bởi luật pháp và những tiên tri của Cựu ước. Bởi đó, luật pháp và những tiên tri làm chứng cho Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong chương đầu tiên của Hê-bơ-rơ và Rô-ma. 
Bởi đó Chúa Jêsus đã đến để giải cứu chúng ta là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta. Lời hứa này là để cứu những tội nhân, những người ở dưới luật pháp và đang đi đến sự hủy diệt, đã được đề cập đến nhiều ngàn năm trước bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã lập lại nhiều lần lời hứa này và bày tỏ giống như Ngài định để thi hành lời hứa đó qua nhiều đầy tớ của Ngài là những người đã đến trước chúng ta. 
Hãy xem một ví dụ. Lê-vi-ký 16:21 nói, “A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng.” Trong Rô-ma 3:21-22, nói rằng sự công chính của Đức Chúa Trời được làm chúng bởi luật pháp và những tiên tri, có nghĩa là sự cứu rỗi hoàn toàn của Chúa Jêsus được bày tỏ qua những sự dâng tế lễ nơi đền thánh trong Cựu ước và qua những tiên tri như Ê-sai, Ê-xê-chi-ên, Giê-rê-mi, và Đa-ni-ên. 
Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua Lời của Cựu ước, giống như Ngài đã thực hiện lời hứa về sự cứu rỗi của Ngài – nên Ngài đã làm điều đó bằng cách sai Đức Chúa Jêsus Christ, để Ngài cất đi tất cả tội lỗi của thế gian bởi phép báp tem của Ngài, và chịu chết trên Thập tự giá thế cho chúng ta, và Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta bằng chính thân thể của Ngài để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta qua sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế sự cứu rỗi của chúng ta không phải bởi luật pháp, nhưng bởi đức tin của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Jêsus Christ, như là nhân chứng của luật pháp lẫn những tiên tri. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi sự công chính của Ngài, là sự được làm trọn bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Niềm tin của chúng ta đến bởi sự nghe Lời của Đức Chúa Trời, Lời của Đức Chúa Jêsus Christ. Làm sao chúng ta có thể biết và tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta? Chúng ta biết và tin rằng Chúa Jêsus là Cứu chúa của chúng ta bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời nói với đầy tớ của Ngài, rằng Ngài đã hứa cứu chúng ta theo như chương trình của Ngài, và bởi đó Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta theo chương trình và lời hứa này. Như được chép trong Đa-ni-ên 9:24, “Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.” 
 
 
Đức Chúa Trời đã đặt để 70 tuần lễ cho con người chúng ta 
 
Chúng ta tiếp tục với câu kinh thánh ở trên trong sách Đa-ni-ên. Những gì câu này diễn tả là sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên bởi dân Ba-by-lôn, khi Đức Chúa Trời quyết định rằng dân Y-sơ-ra-ên, bởi việc thờ thần tượng của họ, sẽ bị bắt sang Ba-by-lôn để làm phu tù và sống ở đó như là nô lệ trong 70 năm. Như sự định đoạt của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên bị tấn công và áp đảo bởi dân Ba-by-lôn, và không thể tránh được sự tàn phá, cuối cùng phải đầu hàng với dân xâm lược, là dân đã bắt rất nhiều người Y-sơ-ra-ên làm phu tù và làm cho họ trở thành nô lệ. Trong vòng những người phu tù bị bắt cũng có những người khôn ngoan, như Đa-ni-ên, là người được vua Ba-by-lôn cho làm người cố vấn cho nhà vua.
Đức Chúa Trời đã trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên bằng cách này vì tội lỗi của họ, nhưng vì Ngài là Đấng nhân từ, nên Ngài đã không giữ sự giận dữ cho đến đời đời, nhưng thay vào đó đã có chương trình giải thoát cho họ sau 70 năm. 
Khi Đa-ni-ên, ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời vì dân sự của ông, ông cầu nguyện xin Ngài thương xót và giải cứu, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ là người nói những lời trong câu trên: “Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.” Câu này là lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Đa-ni-ên rằng Ngài sẽ tha thứ tất cả tội lỗi cho dân sự của Ngài trong 70 năm khi sự vi phạm của họ kết thúc. Nó cũng bày tỏ cho chúng ta lời hứa giải cứu của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. 
Vì dân Y-sơ-ra-ên phạm quá nhiều tội lỗi, nên Đức Chúa Trời phải hình phạt họ, và sau cái giá phải trả trong 70 năm nô lệ, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ trong quá khứ. Khi sự vi phạm được chuộc và sự kết thúc tội lỗi được thực hiện, thì tất cả tội lỗi của dân Do thái sẽ không còn nữa. Khi điều giải hòa tội lỗi được thực hiện, thì sự công bình bất diệt được lộ ra, và những khải tượng và lời tiên tri được chứng thực, tất cả Lời của Đức Chúa Trời nói với Giê-rê-mi đã được làm trọn. Sau 70 năm làm nô lệ, là những năm chịu đựng, dân Y-sơ-ra-ên đã trở về quê hương của họ. 
Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã nói với Đa-ni-ên qua thiên sứ của Ngài. Lời hứa này là một lời hứa dành cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng có một ý nghĩa thuộc linh – cũng giống như Đức Chúa Trời đã đặt để 70 tuần lễ cho dân Y-sơ-ra-ên và thánh phố thánh của họ, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tất cả chúng ta là những người tin nơi Ngài một Thành Phố Thánh của Thiên Đàng, là Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta. 
Rô-ma chép rằng, “Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp: tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết” Khi Chúa Jêsus đến trong thế gian, chịu báp tem, và chết trên cây Thập tự giá, tất cả những sự vi phạm của chúng ta được xóa bỏ, tội lỗi của chúng ta không còn nữa, sự công chính bất diệt được bày tỏ ra, những khải tượng và lời tiên tri được chứng thực. Câu Kinh thánh trong Đa-ni-ên kết thúc với “để xức dầu cho Đấng Rất Thánh”. Điều này có nghĩa là gì? Đấng Rất Thánh tượng trưng cho không ai khác hơn là Đức Chúa Jêsus Christ, là người đã đến thế gian này để được xức dầu. 
Để được xức dầu có nghĩa là gì? Đó là Chúa Jêsus sẽ nhận giữ ba vị trí là Vua, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Nước Đức Chúa Trời, và Tiên Tri, Chúa Jêsus sẽ làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời để giải cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Giống như lời tiên tri mà thiên sứ đã nói với Đa-ni-ên, Đức Chúa Jêsus Christ gánh tất cả tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài và chịu hình phạt thay cho chúng ta bằng cách đến trong thế gian này và chịu báp tem. 
“Đức tin đến bởi sự nghe.” Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể nghe và tin nơi Phúc âm của sự công chính Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta có thể tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta? Chúng ta có thể nghe và tin Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Tân và Cựu ước - bởi lời của những tiên tri là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói rằng đức tin đến bởi sự nghe, đức tin đến bởi nghe Lời của Đấng Christ. 
Những tiên tri trong Cựu ước, như Đa-ni-ên, Ê-sai đã tiên tri về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ. Đặc biệt trong Ê-sai đã tiên tri, “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:4-7). 
Ai trong thời Ê-sai có thể tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ sẽ được sanh ra bởi một nữ đồng trinh để đến thế gian này như một người tầm thường nhất trong những người tầm thường, sống trong thế gian 33 năm, chịu báp tem, bị đóng đinh và sống lại từ cõi chết trong ngày thứ ba? Nhưng Ê-sai đã thấy và tiên tri về vấn đề này 700 năm trước khi Chúa Jêsus đến. Ôâng chịu làm chứng cho sự thật rằng Đấng Christ sẽ mang lấy những sầu khổ và tội lỗi của chúng ta. 
Đó là lý do tại sao Phao-lô trích Lời của Cựu ước thường xuyên khi viết sách Rô-ma để giải thích thế nào các đầy tớ của Đức Chúa Trời mang những lời chứng về việc Chúa Jêsus trở nên Cứu Chúa của chúng ta bằng cách đến thế gian, cất đi tất cả tội lỗi, và cứu chúng ta bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. 
 
 
Vì tất cả đều đã phạm tội 
 
Rô-ma 3:23-24 nói, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,” Vì chúng ta được sinh ra trong tội lỗi và phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời, chúng ta đều bị thiếu hụt trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Nước của Ngài. Nhưng chúng ta được xưng công bình cách tự do bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ. Sự công chính của chúng ta được ban cho cách nhưng không, không cần trả một giá nào cả. Chúng ta đã không phải trả một giá nào cho tội lỗi của chúng ta bởi vì Chúa Jêsus đã cất hết tội lỗi của chúng ta và trả hết những giá này bằng chính sự sống của Ngài trên Thập tự giá, tất cả để giải cứu cho chúng ta là những người nghe và tin nơi Ngài. 
Chúng ta có ý gì khi nói bởi đức tin trong sự cứu rỗi chúng ta được thoát khỏi mọi tội lỗi của chúng ta? Chúng ta đơn giản muốn nói đến đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời chẵng có gì để thực hiện bởi việc làm, nhưng mọi việc được thực hiện bởi tấm lòng của chúng ta. Chúng ta trở nên công chính bởi nghe Lời của Chúa chúng ta và tin vào đó với tất cả tấm lòng của chúng ta. Để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Chúa chúng ta đã đến thế gian này, trở nên Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng mang tất cả tội lỗi của thế gian bởi phép báp tem nơi Giăng Báp tít, và chết trên Thập tự giá. vào ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ cõi chết, và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. 
Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên thân thể Ngài, và trả giá cho hình phạt của tội lỗi chúng ta bằng chính sự sống của Ngài, và sống lại từ cõi chết; tất cả để cứu chúng ta khỏi sự chết tất nhiên của chúng ta. Chúng ta được cứu bởi tin nơi điều này. Sự cứu rỗi của chúng ta đến bởi đức tin, và đức tin của chúng ta đến bởi nghe Lời của Đức Chúa Trời, và sự nghe của chúng ta đến từ Lời của Đấng Christ. 
“Đức tin đến bởi sự nghe.” Chúng ta tin với tấm lòng của chúng ta. Trí tuệ của chúng ta là để hiểu biết, trong khi thân thể của chúng ta là để làm việc, và lòng chúng ta là để tin. Vậy thì, chúng ta nên tin điều gì trong lòng của chúng ta? Và tin làm sao? Bởi Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nghe Phúc âm của Ngài, và bởi nghe Phúc âm của Ngài, chúng ta có thể có đức tin, và bởi có đức tin, chúng ta có thể được cứu. Khi chúng ta tin, chúng ta tin nơi Lời của Đức Chúa Trời- đó là, chúng ta tin nơi Lời tuyên bố rằng Đấng Christ đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi phép báp tem của Ngài, mang lấy tội lỗi chúng ta, chết trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết. 
Có đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời là có đức tin nơi sự công chính của Ngài. Vì thế, đức tin mà không nghe Lời của Đức Chúa Trời là vô ích. Ngày nay những công bố rằng Đức Chúa Trời đã khải thị qua giấc mơ của ai đó và những thứ khác giống như vậy– đều là giả dối. 
Chúng ta đã được cứu bởi đức tin và chỉ bởi đức tin mà thôi. Chúng ta hãy đọc một lần nữa trong Rô-ma 3:24-26: “và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus.” Amen. Chúa của chúng ta đã làm Đấng trung bảo cho tội lỗi của chúng ta. Bởi vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Jêsus đã tái thiết lập quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi trở nên người trung bảo làm hòa cho tội lỗi của chúng ta bởi phép báp tem, sự chết và sự sống lại của Ngài. 
Trong Rô-ma 3:25 chép, “là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công chính mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,” Phân đoạn này nói cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã chờ đợi cách kiên nhẫn một thời gian dài, và vì đó Ngài sẽ chờ cho đến Ngày Phán Xét. Những người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, là những người tin nơi sự cứu rỗi qua nước và huyết, là những người tin nơi sự cứu rỗi của Con, là Đấng làm nguôi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Cha – tất cả tội lỗi của họ được Đức Chúa Trời bỏ qua. ‘Để bỏ qua tội lỗi’ có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bỏ qua tội lỗi của những người tin nơi Lời của Đức Chúa Trời và Phúc âm của Ngài, những người tin nơi phép Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Chúng ta có thể nãn chí dần dần trong cuộc sống của chúng ta, nhưng đó là bởi vì sự yếu đuối của thể xác và tâm trí của chúng ta, và chừng nào chúng ta không còn từ chối sự cứu rỗi của Chúa Jêsus thì Đức Chúa Trời sẽ không còn thấy tất cả tội chúng ta như là tội lỗi nữa. Nói cách khác, Đức Chúa Trời không nhìn vào những tội lỗi của những người đã được cứu bởi tin nơi Nước và Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ trong lòng họ, nhưng đã bỏ qua nó. 
Vậy thì, tại sao Đức Chúa Trời bỏ qua những tội lỗi của chúng ta? Làm sao Ngài có thể lờ đi những tội lỗi như vậy, trong khi Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết? Đó là vì Đấng Christ đã đến trong thế gian này và chịu báp tem. Đó là vì Chúa Jêsus đã xóa đi những tội lỗi của thế gian bởi phép báp tem và sự đóng đinh của Ngài mà Đức Chúa Trời đã bỏ qua những tội lỗi mà chúng ta phạm phải trước đây. Có phải những tội lỗi phạm trước đây chỉ tượng trưng cho nguyên tội của chúng ta không? Không! Bởi vì khi chúng xuất hiện như là nguyên tội của chúng ta, với Đức Chúa Cha đời đời của chúng ta, mọi thứ đều là ở trong quá khứ. 
Trong cái nhìn của đời đời, thời gian trong thế giới này luôn luôn hiện ra như là quá khứ. Thế giới này có sự bắt đầu và sự kết thúc của nó, nhưng Đức Chúa Trời là đời đời và vì vậy khi chúng ta so sánh với thời gian của Ngài với thời gian của thế gian của chúng ta, tất cả tội lỗi của thế giới có vẽ như đã phạm trong quá khứ trước mắt Ngài. “Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại” Đó là tại sao Đức Chúa Trời không nhìn thấy tội lỗi của chúng ta. Không phải bởi vì Ngài không có đôi mắt để nhìn thấy tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài không nhìn thấy nó bởi vì Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ, đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Bởi vì phép báp tem và sự đóng đinh của Đấng Christ đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, chúng ta chắc chắn ra mắt Đức Chúa Trời như những người vô tội. 
Làm sao Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tội lỗi của chúng ta khi Đức Chúa Jêsus Christ, là người đã làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời mua chuộc tất cả những người tin vào đó, đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta? Đó là tại sao Đức Chúa Trời chứng minh sự công chính của Đức Chúa Trời hiện nay bằng cách bỏ qua những tội lỗi đã phạm trước đây, là tội lỗi đã được trả giá bởi Đức Chúa Jêsus Christ. 
Đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời đến bởi Lời của Đấng Christ chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Bởi chứng minh sự công chính của Ngài, Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ sự công chính của Ngài mà còn bày tỏ sự công chính của những người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời giải thoát cho chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta, nên hãy tin trong lòng rằng Chúa Jêsus đã cất đi tất cả những tội lỗi của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta trở nên vô tội và công chính, khi chúng ta đều mặc lấy sự công chính của Đức Chúa Trời. (Ga-la-ti 3:27). Vì Đức Chúa Trời và chúng ta đều là công chính, nên tóm lại chúng ta là gia đình, bạn và tôi là con cái của Ngài. Bạn có tin nơi tin tức tốt đẹp này không? 
Có phải điều này có nghĩa là chúng ta có điều gì đó của chính chúng ta mà chúng ta có thể khoe khoang ra hay không? Dĩ nhiên là không! Có gì cho chúng ta khoe khoang khi thực tế sự cứu rỗi của chúng ta có được là do chỉ bởi nghe và tin nơi Lời của Đấng Christ? Có phải chúng ta được cứu bởi vì những việc làm của chúng ta không? Có gì để khoe khoang? Chẵng có gì cả! Có phải bạn đã được cứu bởi vì bạn có mặt tại mỗi buổi lễ sáng của nhà thờ không? Dĩ nhiên là không. 
Tất cả những điều đó là việc làm, và đức tin dựa trên việc làm hoặc đức tin bổ sung với việc làm là đức tin sai lạc. Chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta chỉ bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tấm lòng của chúng ta. Đức tin đến bởi nghe, và sự cứu rỗi đến bởi đức tin trong Lời của Đấng Christ. 
Cố gắng nhận được sự tha thứ tội lỗi qua sự cầu nguyện ăn năn, sau khi tin nơi Chúa Jêsus, cũng là một đức tin sai lạc, vì đức tin thật chỉ bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm của luật pháp. Như Lời của Đức Chúa Trời nói, “Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin; vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa.”
Sự cứu rỗi đến, cho cả người Do thái lẫn người Ngoại bang, bởi nghe và tin trong lòng rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu họ bởi Nước và Huyết của Ngài. Chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta khi chúng ta tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin vào sự công chính này, là Đức Chúa Jêsus Christ, thì chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời trở nên Cha của chúng ta và chúng ta trở thành con cái của Ngài. Đây là sự cứu rỗi bởi đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi nghe và tin nơi Lời của Đấng Christ. Đức tin của chúng ta đến bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Sự cứu rỗi của chúng ta đến bởi đức tin của chúng ta trong Lời của Đấng Christ. Vậy thì, có phải chúng ta tin rằng Đấng Christ đã đến trong thế gian này như Cứu Chúa của chúng ta, bởi phép báp tem của Ngài, Ngài cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta để chúng ta được làm lành lại với Đức Chúa Trời, và Ngài đã chết trên Thập tự giá, phục sinh từ cõi chết trong ngày thứ ba, và thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Cha không? 
Có nhiều người cầu xin Đức Chúa Trời hiện ra trong giấc mơ của họ, họ nói rằng họ sẽ tin nếu họ có thể chỉ chính mắt nhìn thấy Ngài một lần. Ngay cả một số người nói rằng họ thấy Chúa Jêsus trong giấc mơ của họ, rằng Ngài đã nói với họ làm những điều như xây dựng nhà thờ ở nơi này, làm một trung tâm cầu nguyện ở nơi kia, v…v…nhưng thường những thứ này đòi hỏi tiền bạc – và bởi bị lừa gạt bởi những đức tin giả này, nhiều người bị lầm đường lạc lối. Có nhiều chuyện đáng buồn xảy ra trong cộng đồng Cơ Đốc Nhân thế giới. Bạn phải nhận biết rằng tất cả những điều này không phải là công việc của Chúa chúng ta, nhưng bởi chính ma quỷ. 
Nếu, có lúc nào đó, bạn nhìn thấy Chúa Jêsus trong giấc mơ của bạn, đừng xem như quá nghiêm chỉnh. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Chúa Jêsus không phải là người có thể hiện ra trước bạn trong cách như vậy, vì nếu vậy thì không cần Kinh thánh nữa. Nếu Chúa Jêsus hiện ra trước chúng ta ngay cả chỉ một lần, thì chúng ta phải đóng Kinh thánh lại, vì không cần Kinh thánh nữa. Nhưng đây sẽ có một ảnh hưởng tàn phá trên công việc cứu rỗi của Đấng Christ. 
Nếu chúng ta là người tin nơi Chúa Jêsus mà không cần Kinh thánh, thì Ngài sẽ phải hiện ta trước mọi người. Nhưng không cần thiết cho việc này, vì Chúa chúng ta đã làm trọn tất cả những đòi hỏi của sự cứu rỗi. Đó là tại sao đức tin đến bởi nghe và tin nơi Lời của Đấng Christ. Vậy thì, có phải tất cả chúng ta đều nghe về Đức Chúa Jêsus Christ không? Họ có thể nghe về danh của Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng không phải tất cả mọi người đều nghe về lẽ thật Phúc âm. Đó là tại sao Phao-lô đã hỏi, “Nếu không ai rao giảng thì nghe làm sao?”
Bởi vậy chúng ta phải rao giảng Phúc âm, là Phúc âm đã chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng với điều gì và làm thế nào? Bởi phương pháp gì hay làm sao mà Phúc âm được rao giảng là không quan trọng; tất cả những phương pháp của việc truyền rao tin tức tốt lành, qua lời nói và những tài liệu in, nên được dùng. Đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe đến bởi Lời của Đấng Christ. Những tài liệu in rao giảng Phúc âm cũng có thể dẫn người đọc đến đức tin thật. Bất chấp phương pháp, chúng ta phải nhớ rằng đức tin có thể chỉ đến bởi sự nghe, và sự nghe chỉ đến bởi rao giảng tin tức tốt lành. 
Nếu bạn thực sự có đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời trong lòng bạn, thì bạn sẽ biết rằng bạn là một Cơ Đốc Nhân thật sự. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng bạn sẽ giữ Lời của Nước và Thánh Linh cách cẩn thận. Vậy thì, hãy để chúng ta thêm vào trong sự thảo luận của chúng ta bằng cách đọc chung Rô-ma 10:17. 
“Cho nên đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe đến bởi lời của Đức Chúa Trời.” Amen. Những người tin trong lòng của họ bởi nghe Lời này của Đức Chúa Trời là những người có đức tin thật. Bạn có đức tin thật này không? 
Chúng ta thật tạ ơn và vui mừng rằng Chúa đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta! Không có Phúc âm, người ta luôn luôn ngã lòng, nhưng chỉ bởi nghe rằng Chúa Jêsus cất hết mọi tội lỗi của chúng ta bởi phép báp tem của Ngài, trái tim chúng ta có thể được đầy dẫy sự vui mừng, và đức tin của chúng ta có thể bắt đầu lớn lên. 
Tôi tạ ơn Chúa vì đã cứu chúng ta.