דרשות

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 14] Chớ xét đoán lẫn nhau

Chớ xét đoán lẫn nhau
 
 
Rô-ma 14:1 nói, “Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ.”
Phao-lô cảnh cáo các thánh đồ ở thành Rô-ma chớ xét đoán và phê phán về đức tin của nhau. Vào thời kỳ ấy, vì có cả những người rất trung tín và những người không trung tín trong Hội thánh ở Rô-ma, họ phê phán về đức tin của nhau. Nếu điều này xảy ra cho bạn, bạn phải tôn trọng đức tin của nhau và lánh xa thái độ phê phán chống lại đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nó thuộc về Đức Chúa Trời chứ không thuộc về chúng ta, Ngài lập và xây dựng đầy tớ của Ngài.  
Ngay trong vòng Hội thánh của Đức Chúa Trời, nhiều vấn đề nổi lên trong vòng các tín hữu. Nếu chúng ta nhìn vào đức tin của họ, chúng ta thấy có nhiều loại đức tin. Nhiều người bị kết chặt với Luật pháp trước khi được cứu chuộc, và như thế, họ vẫn còn dấu vết của đức tin theo chủ nghĩa Luật pháp cũ của họ.  
Một số Cơ đốc nhân đặt vấn đề quan trọng vào việc chọn lựa thức ăn. Thí dụ, số người này tin rằng họ không được ăn thịt heo. Số người khác tin rằng họ phải giữ ngày Sa-bát với bất cứ trường hợp nào. Nhưng chúng ta phải giải quyết sự khác biệt đức tin này của chúng ta trong sự công chính của Đức Chúa Trời và không phê phán lẫn nhau về những việc nhỏ nhặt như thế. Đây là lý do chính cho những gì mà Phao-lô nói đến. 
Phao-lô dạy trong đoạn 14 rằng chúng ta không nên phê phán những người bạn chúng ta là những tín đồ yếu đuối nếu họ có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Tại sao không? Vì mặc dầu yếu đuối, họ cũng tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Kinh thánh xem những người được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi của họ bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời như là dân sự quí giá của Đức Chúa Trời. Trong khi dưới mắt của người khác họ dường như không trọn vẹn. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho chúng ta không được phê phán đức tin của những người tín đồ khác. Đó là vì họ có thể có sự bất toàn trong xác thịt, nhưng họ vẫn là con cái Đức Chúa Trời trong đức tin.  
 
 
Đức tin của mỗi người thì khác nhau 
 
Câu 2-3 nói, “Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người.”
Có thể có tính đa dạng trong vòng những tôi tớ của Đức Chúa Trời trong việc tin vào sự công chính của Ngài và buớc theo Ngài. Đức tin trong sự cứu rỗi thì giống nhau nhưng lượng đức tin trong lời Ngài thì khác nhau.  
Nếu ai đó là người trước kia theo chủ nghĩa luật pháp bây giờ được tái sanh bởi tin vào Phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời, thì họ cần có thời gian để từ bỏ sự công chính riêng của họ bởi đặt đức tin trọn vẹn vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người này vẫn đặt vấn đề quan trọng vào việc giữ ngày Sa-bát, nhưng bạn không nên phê phán họ bởi vì họ cũng tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời vui lòng bởi đức tin của những ai tin vào sự công chính của Ngài. Ngài đã nhận họ là dân sự Ngài. Vì thế, những ai thật sự tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ dùng mọi cố gắng để nuôi dưỡng những tín hữu của họ bởi sự công chính của Đức Chúa Trời, thay vì phê phán đức tin yếu đuối của họ. 
 
 
Chúng ta không được xét đoán tôi tớ Đức Chúa Trời 
 
Câu 4 nói, “Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; -song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.”
Chúng ta phải hiểu đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người Đức Chúa Trời phê chuẩn, và cũng bởi đức tin của họ. Bạn có phê phán hay xét đoán đầy tớ của Đức Chúa Trời trong đời sống theo Chúa của bạn không? Thế thì Đức Chúa Trời sẽ quở trách đức tin bạn nhiều hơn. Nếu bạn làm hại đức tin của những người mà Đức Chúa Trời lựa chọn chỉ vì bạn không thích họ, bạn đang đưa chính bạn vào toà án phán xét của Đức Chúa Trời và phán xét đầy tớ của Ngài. Điều này không đúng. Đúng hơn, bạn nên vui lòng tiếp nhận những đầy tớ của Đức Chúa Trời này dù là bạn không thích, và vâng theo sự hướng dẫn của họ trong khi bạn tôn cao sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời phải chấp thuận đức tin của chúng ta. Chúng ta nên có một đức tin thật để nhận được lời khen ngợi và phần thưởng của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời cho phép chúng ta cống hiến cuộc sống của chúng ta cho Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta cám ơn Ngài vì sự công chính của Ngài. Chúng ta phải chấp nhận những người mà Đức Chúa Trời chấp nhận và phản đối những người mà Đức Chúa Trời phản đối. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời bởi có đức tin trong sự công chính của Ngài, thay vì tôn cao sự công chính riêng của bạn. Tôi hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ tán thành đức tin của bạn. Và rồi bạn sẽ được tôn cao vì đức tin của bạn trong sự công chính của Ngài. 
 
 
Nếu họ cũng tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời …
 
“Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:5-6).
Trong vòng những người Do-thái được cứu bởi tin vào Đấng Christ, Chúa của Phúc âm Nước và Thánh linh, nhiều người trong số họ nghĩ rằng tin Chúa Jêsus nhưng vẫn bị trói buộc bởi Luật pháp. Nhưng thật sự họ đã là đầy tớ công chính của Đức Chúa Trời bởi vì bất cứ sự gì họ làm để giữ Luật pháp, là họ làm để phổ biến sự công chính của Đức Chúa Trời.  
Đó là lý do tại sao Phao-lô nói, “Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những người dưới quyền luật pháp, (dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp; với những người không luật pháp, (dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp” (1 Cô-rinh-tô 9:20-21).
Chúng ta không được phớt lờ hay loại bỏ đức tin của những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Nếu họ tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài, Chúng ta phải thừa nhận họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời.  
 
 
Người công chính sống vì Chúa 
 
Câu 7-9 viết, “Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.”
Chúng ta sống với Đấng Christ và chết với Ngài vì chúng ta được cứu khỏi mọi tội và nhận sự sống mới bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Phúc âm. Tất cả những sự cũ sẽ qua đi trong Đấng Christ, và chúng ta trở nên tạo vật mới. Thật sự tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời có nghĩa là biết và tin vào lẽ thật rằng bạn là của Đấng Christ. Cho nên, những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời không có gì để làm trong thế gian này hơn là trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời.  
Nếu bạn trở nên đầy tớ Đức Chúa Trời, bạn sẽ tôn cao Ngài lên, và cảm tạ Ngài vì Ngài cho phép bạn sống một cuộc sống trong con đường này. 
Bạn thật sự thuộc về Đấng Christ chăng? Những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh thì bị đóng đinh với Đấng Christ và được sống lại với Ngài. Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Đấng Christ trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa trở nên Chúa của những người được cứu. 
 
 
Chúng ta không được xét đoán tín hữu
 
Như có chép trong câu 10-12, “Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.”
Một ngày kia chúng ta thảy đều quì xuống trước Ngài và xưng ra mọi sư, vì Đấng Christ, Đức Chúa Trời của chúng ta hằng sống. Vì thế, chúng ta không được ngồi trên ghế phán xét và phán xét anh em, chị em mình, nhưng đứng trước Đức Chúa Trời với sự khiêm nhu. Sống cho Đức Chúa Trời là quan trọng hơn nhiều so với sự phán xét và rủa sả lẫn nhau trong Hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta phán xét và rủa sả sự yếu đuối của anh em chúng ta, chúng ta sẽ bị phán xét vì sự yếu đuối của chúng ta trước Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta phải nhận thức thế nào là tốt để sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, kết hợp làm một trong Hội thánh Ngài.  
Đức tin thật dạy dỗ tín hữu và theo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời. Nên nhớ rằng đức tin giả sẽ từ bỏ sự công chính của Đức Chúa Trời và chỉ xây dựng nó trên sự công chính riêng mà thôi. Còn bạn thế nào? Bạn có đang theo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin không? Hay là bạn đang theo đuổi sự công chính của xác thịt riêng của bạn.  
 
 
Chúng ta phải khai sáng đức tin của người khác 
 
Câu 13-14, “Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi.”
Vì có sự khác biệt trong lượng đức tin giữa vòng những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm việc để gây dựng đức tin lẫn nhau bởi khai sáng cho nhau. Điều này đem sự phát triển đến với những tín đồ công chính của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thật sự sống vì Chúa và vì sự công chính của Ngài, tất cả chúng ta là dân sự Ngài.  
Nếu bạn là một Cơ đốc nhân là người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, bạn có thể làm bất cứ điều gì bởi đức tin của bạn trong Lời của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không thể, là vì bạn đang theo đuổi sự công chính riêng của bạn thay vì sự công chính của Đức Chúa Trời. Theo đuổi sự công chính riêng của bạn trong sự công chính của Đức Chúa Trời thì giống như theo đuổi thế gian và đó là đức tin sai lạc. 
Những ai tìm kiếm sự công chính của riêng mình, mặc dầu được cứu bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời là đang sống như kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn những ai được cứu bởi tin vào sự công chính của Ngài phải tiếp tục bước theo sự công chính của Ngài suốt đời. 
 
 
Bước đi trong tình yêu 
 
Câu 15-18 nói, “Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen.”
Những ai đã được cứu bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và đang sống để rao truyền nó thì không được khinh thường dân sự Đức Chúa Trời vì lợi ích của miếng ăn.  Đôi khi chúng ta mang thức ăn để chia xẻ và có sự thông công trong tình yêu thương. Nhưng Phao-lô đang cảnh cáo chúng ta là chúng ta loại trừ anh chị em nghèo khó của chúng ta ra mà chỉ chia xẻ trong vòng người giàu có, vì làm thế có thể làm cho những người bạn Cơ Đốc Nhân của chúng ta vấp ngã.  
Phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban tặng cho những ai tin vào sự công chính của Ngài là cho phép chúng ta bước theo sự công chính của Ngài, sự bình an trong tâm hồn của chúng ta được ban cho bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và có thể cùng nhau phục vụ Chúa, chia sẻ niềm vui mà Ngài ban cho chúng ta cho người khác. Vì thế, những ai giàu có nên nhận thức rằng tất cả sự giàu có của họ là từ nơi Chúa, và chia xẻ chúng cho người khác để phục vụ Phúc âm, và cùng bước theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui lòng và yêu thương những ai sống cuộc sống như thế.  
 
 
Cố gắng tìm cách soi sáng người khác 
 
Câu 19-21 nói, “Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình.”
Khá lâu cách đây, trong những thành phố cổ như Rô-ma và Cô-rinh-tô, người ta bán thức ăn mà nó đã được dâng lên như là của cúng cho các thần tượng. Một vài tín đồ thuờng mua những loại thịt như thế để ăn. Thế rồi một vài tín hữu khác trong Hội thánh của Đức Chúa Trời là người yếu đuối trong đức tin nghĩ rằng ăn loại thịt như thế là có tội. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói, “Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời” (câu 20).
Cùng một áp dụng như thế cho rượu. Có vài tín đồ không quan tâm nhiều về việc uống rượu. Nhưng Phao-lô nhắc nhở rằng cách cư xử như thế là làm suy yếu đức tin của những tín hữu khác, tốt hơn là họ nên ngưng để không làm khó chịu cho những tín hữu khác vì việc uống rượu của họ. Điều này cũng xảy ra trong vòng chúng ta. Vì thế, chúng ta phải sống một cuộc sống Cơ-đốc trong việc khai hoá người khác, và tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời. Vấn đề này có thể nổi lên trong ngày hôm nay về việc quan tâm đến thức ăn đã được cúng cho tổ tiên, và tốt hơn là không nên ăn những loại thịt như thế vì sự ích lợi cho những ai có đức tin yếu đuối.  
 
 
Hãy có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời  
 
Câu 22-23 nói, “Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng! Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.”
Những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời là người có đức tin đúng. Đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời là đức tin Đức-Chúa-Trời-ban-cho để làm sạch mọi tội của chúng ta. Vì thế Cơ đốc nhân phải tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và có niềm tin vững chắc vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng bước theo Đức Chúa Trời mà không tin vào sự công chính của Ngài là tội. Mọi việc làm không có đức tin là tội. Hãy biết rằng mọi việc làm không có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời là tội, nên chúng ta phải có đức tin nhiều hơn trong sự công chính của Ngài. 
Kinh thánh nói, “Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi.” Mọi vật đều tinh sạch nếu bạn ăn bởi đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mọi cây cỏ và thú vật. 
Chúng ta phải hiểu sự quan trọng này để chúng ta biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải khai sáng cho những tín hữu tái sanh và tôn trọng đức tin của họ.