Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 1-2] ( Khải huyền 1:1-20 ) Chúng Ta Phải Biết Về Bảy Thời Kỳ

( Khải huyền 1:1-20 )
Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta hi vọng trong thời kỳ đen tối này. Hi vọng của chúng ta là mọi việc sẽ ứng nghiệm như được chép trong Sách Khải huyền, và chờ đợi trong đức tin rằng mọi Lời tiên tri sẽ được làm trọn. 
Nhiều điều được chép trong sách Khải huyền. Trong khi có rất nhiều những học thuyết và những lời giải thích bởi những học giả, thật khó khăn để tiếp xúc với một công việc thực sự thuộc về Kinh Thánh. Chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi, đã mất vô số giờ để học và nghiên cứu Lời của sách Khải huyền, mới có thể viết sách này. Ngay khi tôi nói điều này, lòng của tôi đầy dẫy lẽ thật của Khải huyền. Đức Thánh Linh cũng day tôi trong khi tôi chuẩn bị những bài bình luận và bài giảng cho quyển sách này. 
Có một chút ngạc nhiên là lòng tôi được đầy dẫy bởi hi vọng về Thiên đàng và sự vinh hiển của Nước Ngàn Năm. Tôi cũng nhận ra sự tử đạo của các thánh đồ vì Chúa chúng ta là vinh hiển như thế nào. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng để chia sẻ với bạn Lời thông sáng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi, và giúp bạn hiểu Lời đó. 
Trong khi tôi viết quyển sách giải thích sách Khải Huyền này, sự vinh hiển của Chúa tràn đầy nhiều hơn nữa trong lòng tôi. Nói cách thành thật nhất, tôi thật sự đã không nhận biết Lời của Khải huyền tuyệt diệu như thế. 
Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Giăng thế giới của Đức Chúa Jêsus Christ. Mở đầu bằng câu “sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ” có ý nghĩa gì? Tự điển định nghĩa từ mặc khải là một hành động bày tỏ hay thông tri trước một sự thật. Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ có nghĩa là bày tỏ những điều sẽ xảy ra trong tương lai trong Đức Chúa Jêsus Christ. Nói cách khác hơn, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Giăng, một môn đệ của Đức Chúa Jêsus Christ, mọi điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. 
Trước khi chúng ta đi sâu vào Lời của Khải huyền, có một điều mà chúng ta phải xác nhận trước – đó là, chúng ta phải xác định Lời tiên tri được chép trong Khải huyền là hình bóng hay sự thực. Mọi điều được chép trong sách Khải huyền chắc chắc là sự thực, khi xuyên qua những khải thị mà Giăng đã nhìn thấy, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta cách chi tiết những điều sẽ xảy ra trong thế giới này. 
Quả thật có nhiều học giả đặt ra những học thuyết thần học và nhiều lời giảng giải khác nhau về những lời tiên tri của Khải huyền. Những học giả này đã từng cố gắng hết khả năng của họ để đưa ra lẽ thật của Khải huyền. Nhưng những vấn đề có tính chất giả thuyết như thế đã làm tổn hại hơn cho Cơ-đốc-giáo, và chỉ đem đến sự hỗn độn vì họ đã không chiếu theo lẽ thật của Kinh thánh. Thí dụ, nhiều học giả bảo thủ đã ủng hộ cái được gọi là ‘Vô Thiên Hy Niên’— họ cho rằng sẽ không có Vương Quốc Một Ngàn Năm. Nhưng những ý kiến như thế thật là xa rời khỏi lẽ thật của Kinh Thánh. 
Vương Quốc Một Ngàn Năm thực sự được chép trong đoạn 20 của sách Khải huyền, là các tín đồ sẽ không những chỉ được cai trị Vương Quốc này, nhưng cũng sống với Đấng Christ trong một ngàn năm. Mặt khác, chương 21 nói với chúng ta rằng sau Vương Quốc Ngàn Năm, các tín đồ sẽ kế thừa Trời Mới và Đất Mới, sống và cai trị với Đấng Christ đời đời. Mọi điều này là sự thật. Kinh thánh nói với chúng ta rằng mọi lẽ thật này sẽ được nhận biết không phải chỉ là một biểu tượng được thực hiện trong lòng những người tin, như là một sự thật được thực hiện trong lịch sử. 
Nhưng khi nhìn các Cơ-đốc-nhân ngày nay, chúng ta thấy có nhiều người trong số họ có vẽ như có một chút hi vọng về Vương Quốc Ngàn Năm. Nếu họ phủ nhận lẽ thật, chẳng phải đây có nghĩa rằng lời hứa của Đức Chúa Trời đối với những người tin sẽ chỉ là những lời nói trống rỗng sao? Nếu không có Vương Quốc Ngàn Năm đang chờ đợi những người tin, cũng như không có Trời mới và Đất mới, thì đức tin của những người đã được cứu bởi tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ sẽ trở nên vô ích. 
Trên một luận điệu tương tự, nhiều nhà thần học và mục sư cho rằng dấu hiệu 666 tiên tri trong Khải huyền chỉ là một biểu tượng. Nhưng đừng phạm sai lầm: khi ngày thực hiện của sự tiên tri này đến, đức tin của những linh hồn không may mắn, là những người tin nơi những điều sai lạc này sẽ bị sụp đổ ngay lập tức như một căn nhà xây trên cát vậy. 
Nếu những người tin nơi Chúa Jêsus không tin nơi Lời của lẽ thật đã bày tỏ cho họ trong Kinh thánh, họ sẽ bị Đức Chúa Trời đối đãi giống như những người không tin. Điều này chỉ có thể có nghĩa rằng họ không chỉ không biết Phúc âm Nước và Thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng cũng có nghĩa rằng Đức Thánh Linh không có ngự trong lòng họ. Đó là lý do tại sao lòng họ không trông đợi Vương Quốc Ngàn Năm hay Trời mới Đất mới mà Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta. Cho dù là họ đã có tin Chúa Jêsus, nhưng họ không tin Ngài y theo Lời của lẽ thật được chép ra của Đức Chúa Trời. Những điều được chép trong Khải huyền là Lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta điều chắc chắn và sẽ sớm xảy ra trong thế giới này. 
Chương 2 và 3 của Khải huyền chép Lời khuyên bảo gởi đến 7 Hội thánh xứ A-si. Ở đó tìm thấy sự khen ngợi lẫn khiển trách của Đức Chúa Trời đối với bảy hội thánh. Đặc biệt, Đức Chúa Trời đã hứa rằng mão sự sống sẽ được ban cho những người nào bền chí trong đức tin của họ và chiến thắng những thử thách của họ. Đây có nghĩa là chắc chắn sẽ có sự khổ nạn đang chờ đợi tất cả những người tin vào thời kỳ cuối cùng. 
Lời của Khải huyền là nói về sự tử đạo của các tín đồ, sự phục sinh và thăng thiên của họ, và lời hứa của Vương Quốc Ngàn Năm cũng như Trời mới Đất mới mà Đức Chúa Trời đã hứa với họ. Lời của Khải huyền có thể là một sự an ủi lớn và ơn phước cho những người tin chắc nơi sự tử đạo của họ, nhưng có ít sự ban cho đối với những ai không tin nơi điều đó. Vì thế chúng ta có thể sống vững vàng bởi giữ vững đức tin không lung lai của chúng ta nơi Lời hứa được chép trong Khải huyền và Lời lẽ thật đó trong thời kỳ cuối cùng. 
Chủ đề quan trọng nhất được đề cập đến trong Lời của Khải huyền là sự tử đạo, sự sống lại và sự thăng thiên của các sứ đồ, Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới. Đấy là tại sao mục đích và ý muốn của Đức Chúa Trời cho Hội thánh Đầu tiên là để các tín đồ gìn giữ đức tin của họ cho đến cuối cùng với sự tử đạo của họ. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dự tính mọi điều này nên Ngài nói đến sự tử đạo với tất cả các tín đồ. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta rằng mọi tín đồ sẽ chiến thắng Anti-christ qua sự tử đạo của họ vào thời kỳ cuối cùng. 
Hiểu đầy đủ chương 1 đến chương 6 là gần như hiểu toàn bộ Sách Khải huyền. Chương 1 có thể được miêu tả như phần giới thiệu, trong khi chương 2 và 3 nói về sự tử đạo của các tín đồ của Hội thánh Đầu tiên. Chương 4 nói với chúng ta việc Đấng Christ ngư trị trên ngai Đức Chúa Trời. Chương 5 nói với chúng ta về việc mở quyển sách kế hoạch của Cha và thực hiện của nó, và chương 6 nói đến bảy thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho loài người. Hiểu chương 6 là đặc biệt quan trọng, vì nó sẽ mở ra cánh cửa để bạn hiểu toàn bộ sách Khải huyền. 
Có thể miêu tả chương 6 như là bản kế hoạch cho 7 thời đại mà Đức Chúa Cha đã dự tính cho loài người trong Đức Chúa Jêsus Christ. Trong bản kế hoạch này của Đức Chúa Trời chúng ta tìm thấy sự quan phòng cho 7 thời đại mà Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho nhân loại. Khi chúng ta biết và hiểu 7 thời đại này là gì, chúng ta sẽ có thể nhận ra chúng ta hiện nay đang sống trong thời đại nào trong những thời đại này. Chúng ta cũng sẽ nhận biết loại đức tin nào cần thiết cho chúng ta để chống lại và chiến thắng thời đại của con ngựa vàng, thời đại sẽ đến của Anti-christ. 
Như được miêu tả trong Khải huyền đoạn 6, khi nấp ấn thứ nhất được mở ra, thì có một con ngựa trắng hiện ra. Người cưỡi ngựa có một cái cung, được ban cho một cái mão triều thiên, và người ấy như người chiến thắng và sẽ thắng. Người cưỡi con ngựa trắng ở đây tượng trưng cho Đức Chúa Jêsus Christ, việc Ngài có cái cung có nghĩa là Ngài sẽ tiếp tục đánh và chiến thắng Sa-tan. Nói cách khác, thời đại của con ngựa trắng tượng trưng cho thời đại thắng lợi của Phúc âm mà Đức Chúa Trời đã ban cho thế gian, và thời đại này sẽ tiếp tục cho đến khi mọi mục đích của Đức Chúa Trời được làm trọn. 
Thời kỳ thứ hai là thời kỳ của con ngựa sắc hồng. Điều này tượng trưng cho thời kỳ của Sa-tan sẽ xảy đến, lúc đó Sa-tan sẽ cám dỗ lòng của con người để tạo ra chiến tranh, lấy đi sự bình yên khỏi trái đất và ngược đãi tín đồ. 
Sau thời kỳ của ngựa sắc hồng là thời kỳ của ngựa ô, khi sự đói kém tấn công linh hồn lẫn thể xác của con người. Bạn và tôi hiện nay đang sống trong thời kỳ đói kém thuộc linh lẫn thuộc thể này. Khi thời đại này được tiếp tục bởi thời kỳ của ngựa vàng trong tương lai gần đến, Anti-christ sẽ hiện ra, và với sự xuất hiện của hắn, thế giới sẽ rơi vào tai họa chết chóc. 
Thời kỳ ngựa vàng là thời kỳ thứ 4. Vào thời kỳ này, thế giới sẽ bị tấn công bởi những tai họa của 7 tiếng kèn, là lúc mà Ử rừng sẽ bị đốt cháy, Ử biển sẽ biến thành máu, Ử mặt trời, mặt trăng bị tấn công và sẽ trở nên tối tăm. 
Thời kỳ thứ 5 là thời kỳ phục sinh và cất lên của các thánh đồ. Như đã được chép trong Khải huyền về sự phục sinh của các thánh đồ và sự cất lên. Như đã chép trong Khải huyền n 6:9-10, “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?”
Thời kỳ thứ 6 là sự hủy diệt thế giới đầu tiên. Theo như Khải huyền 6:12-17, “Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong thời kỳ thứ 7 mà Đức Chúa Trời đã sắp sẵn cho chúng ta? Trong thời kỳ cuối cùng này, Đức Chúa Trời sẽ ban Vương Quốc Ngàn Năm của Ngài và Trời mới Đất mới cho những tín đồ. 
Như vậy chúng ta đang sống trong thời kỳ nào trong vòng bảy thời kỳ này. Đã qua thời kỳ của con ngựa sắc hồng, mà trong suốt thời đại đó thế giới đã bị tàn phá bởi những cuộc chiến tranh, chúng ta hiện nay đang sống trong thời kỳ của con ngựa ô. 
Mọi Lời của Khải huyền được chép không phải tiêu cực nhưng trong một thuộc linh tích cực cho những người tin. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không phải chỉ muốn ban cho những người tin hi vọng cuối cùng về Vương Quốc Ngàn Năm của Ngài không thôi, mà Ngài còn sẽ không bỏ họ như những kẻ mồ côi trong thế gian này. 
Tuy nhiên, để nhận biết lẽ thật bày tỏ trong Khải huyền, trước tiên chúng ta phải loại bỏ những sự dạy dỗ sai lầm như những học thuyết của Tiền Đại nạn, Vô Thiên Hy Niên và Hậu Đại nạn, và trở về với Kinh thánh. 
Đức Chúa Trời đã sắp đặt 7 thời kỳ cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. Bảy thời kỳ này đã đều được sắp đặt bởi Đức Chúa Trời cho những tín đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ từ ngay buổi đầu sự sáng tạo của Ngài. Nhưng có nhiều nhà học giả, vẫn không biết về 7 thời kỳ do Đức Chúa Trời sắp đặt này, đã chỉ đưa ra những sự giảng giải và những giả thuyết không có căn cứ của riêng họ trên Lời Khải huyền làm cho người ta bị lẫn lộn nhiều hơn nữa. Nhưng chúng ta phải nhận biết hoàn toàn về bảy thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt, và với sự hiểu biết cũng như đức tin nơi lẽ thật này, chúng ta dâng lời cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Ngài vì mọi điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. Mọi chương trình của Đức Chúa Trời cho các tín đồ của Ngài được đặt để và làm trọn trong vòng bảy thời kỳ này. 
Tôi hi vọng rằng những sự thảo luận của tôi vừa qua đã đưa đến cho bạn một sự hiểu biết căn bản về phần giới thiệu của Khải huyền. Qua Sách Khải huyền, chúng ta sẽ tìm thấy sự tạo dựng của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra bởi sự bắt đầu của bảy thời kỳ mà Ngài đã đặt để trong Đức Chúa Jêsus Christ với Phúc âm Nước và Thánh linh. Bởi hiểu biết bảy thời kỳ này, chúng ta sẽ nhận biết loại thử thách nào đang chờ đợi chúng ta trong khi chúng ta sống trong thời đại của con ngựa ô, và với sự khải thị này chúng ta sẽ sống bởi đức tin.
Những người tin - bao gồm cả bạn và tôi -, là những người tuận đạo khi thời kỳ của con ngựa vàng vàng đến là một trong bảy thời kỳ trong chương trình của Đức Chúa Trời. Ngay khi những thánh đồ nhận ra điều này lòng họ sẽ đầy hy vọng và mắt họ sẽ mở ra để thấy những điều mà trước đây họ không thấy. Khi những đầy tớ và thánh đồ của Đức Chúa Trời nhận ra rằng thời kỳ tuận đạo sắp xảy ra, đời sống của họ sẽ được tẩy sạch khỏi tất cả những sự đổ vở, ngay lúc họ nhận biết rằng họ đã được sắp đặt để chịu tử đạo trong thời kỳ của con ngựa vàng vàng, lòng của họ sẽ được chuẩn bị cho dù lúc đó họ không nhận ra được điều ấy. 
Chúng ta sẽ chịu tử đạo giống như những tín đồ của Hội thánh Đầu tiên đã chịu. Bạn phải nhận biết rằng khi thời đại ngựa vàng đến, thì sự tử đạo trở thành một sự thật không thể nào tránh được cho những người tin thật, vì tiếp ngay sau sự tử đạo sẽ là sự phục sinh của họ. 
Sau sự tử đạo thì sự sống lại và được cất lên, và với sự cất lên chúng ta sẽ gặp Chúa trên Thiên đàng. Sau sự tử đạo của các thánh đồ, Chúa chúng ta sẽ làm các thánh đồ sống lại từ sự chết và cất họ lên để đến dự tiệc cưới trên Thiên đàng. 
Lúc sự thăng thiên của các tín đồ đến, trái đất sẽ bị hoàn toàn hủy diệt đến nỗi hầu như không thể ở được nữa. Một phần tư rừng sẽ bị cháy rụi, biển, sông và ngay cả suối sẽ trở thành máu. Bạn có muốn sống trong một thế giới như thế lâu hơn bạn phải sống không? Những thánh đồ sẽ có nhiều lý do hơn để chịu tử đạo, khi sẽ không còn hi vọng nào nữa còn lại cho thế gian. 
Bạn có muốn sống trong một thế giới đổ nát, run lên vì sợ hãi không? Dĩ nhiên là không! Thời gian cuối cùng sẽ là sự tử đạo của các tín đồ, sau đó là sự sống lại và thăng thiên, và với sự sống lại, thăng thiên của họ là sự vinh hiển sống đời đời với Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới. 
Kinh thánh nói với chúng ta cách rõ ràng rằng sau giữa thời kỳ Đại Nạn – đó là, ba năm rưỡi trong thời gian 7 năm – các tín đồ sẽ bị tử đạo vì chống lại Anti-christ với đức tin của họ, và điều này sẽ được nối tiếp bởi sự sống lại và cất lên của họ và sự trở lại lần thứ 2 của Đấng Christ. Nói cách khác, sự trở lại của Đấng Christ và sự sống lại, thăng thiên của các tin đồ sẽ xảy đến sau sự tử đạo của họ trong thời kỳ Đại Nạn. Hiện nay là thời điểm để bạn có những suy nghĩ cẩn thận hơn về những vấn đề này. 
Chúng ta có thể nào chịu tử đạo ngay cả khi thời đại của ngựa vàng do Đức Chúa Trời sắp đặt chưa đến không? Dĩ nhiên là không. Nhưng “cất lên trước kỳ đại nạn” dạy rằng mọi tín đồ sẽ được Đức Chúa Trời cất lên trước khi thời kỳ Đại Nạn bắt đầu, và vì thế họ sẽ không phải trải qua bất cứ điều gì của bảy năm Đại Nạn. Quan điểm này cho rằng không có sự tử đạo, và không tin rằng thời kỳ của ngựa vàng sẽ đến với các tín đồ. 
Nếu “học thuyết cất lên trước thời kỳ đại nạn” này là thật, thì việc tử đạo của các tín đồ trong Khải huyền đoạn 13 có nghĩa gì? Ở đây nói cách khá rõ ràng rằng các tín đồ sẽ chịu tử nạn bởi vì họ là những người có tên được chép trong Sách Sự Sống, không chịu đầu hàng Sa-tan. 
Những người dạy về “học thuyết cất lên trước thời kỳ đại nạn” cũng không hiểu đúng về thời đại của ngựa vàng, cũng như sự tử đạo, sống lại, và thăng thiên của các tín đồ. Theo giả thuyết này, các tín đồ sẽ vẫn còn trên trái đất này cho đến khi tiếng kèn cuối cùng của tai họa được thổi lên. Nhưng Khải huyền nói với chúng ta cách rõ ràng rằng sự sống lại và thăng thiên của các tín đồ sẽ xảy ra khi thiên sứ cuối cùng thổi tiếng kèn – nói cách khác, trước khi bảy cái chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống. Đó là lý do tại sao Khải huyền là Lời an ủi và ơn phước lớn đối với những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
“Vô Thiên Hy Niên” chỉ đem đến cho người ta sự thất vọng và hỗn độn, và nó không phải là lẽ thật. Điều Chúa chúng ta đã hứa với các môn đệ của Ngài – đó là các tín đồ sẽ được thưởng quyền lực để cai trị trên 5 hoặc 10 thành phố – là điều sẽ chắc chắn xảy ra trong Vương Quốc Ngàn Năm. 
Bạn phải nhớ rằng những khái niệm giả thuyết như thế như những học thuyết của sự thăng thiên trước thời kỳ khổ nạn, lý thuyết cất lên trước đại nạn, và Vô Thiên Hy niên là những khái niệm vô căn cứ chỉ đem đến sự mơ hồ và nghi ngờ cho những người tin. 
Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Sách Khải huyền? Ngài ban cho chúng ta Lời của Khải huyền là để bày tỏ cho chúng ta về sự quan phòng của Ngài qua bảy thời đại và ban cho những người đã trở thành môn đồ của Ngài hi vọng thật sự về Thiên đàng. 
Ngay cả hiện nay, mọi việc đang xảy ra như chương trình của Đức Chúa Trời. Thời kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay là thời kỳ của ngựa ô. Trong tương lai gần đây, thời kỳ của ngựa ô này sẽ qua đi và thời kỳ của ngựa vàng sẽ đến. Và với thời kỳ của ngựa vàng sẽ bắt đầu sự tử đạo của các tín đồ cùng với sự xuất hiện của những kẻ chống đối Đấng Christ. Thời đại này là thời kỳ mà nơi đó cả thế giới sẽ trở nên hợp nhất và liên kết dưới quyền lực của một mình Anti-christ mà thôi. Các môn đồ của Chúa Jêsus bây giờ phải chuẩn bị và sẵn sàng đối diện với đức tin của họ về sự xảy đến của thời kỳ ngựa vàng.