คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-2] (กิจการ 8:14-24) มีใครที่สามารถซื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยความพยายามของตัวเอง อย่างแท้จริงได้ไหม? 

(กิจการ 8:14-24)
“เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่า ชาวสะมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา ครั้นเปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใด เป็นแต่เขาได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้น) เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อซีโมนเห็นว่า คนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครสาวก จึงนำเงินมาให้อัครสาวก และว่า ‘ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใด ผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์’ ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมนว่า ‘ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้ เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า เหตุฉะนั้น จงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้ และอธิษฐานขอพระเจ้าชะรอยพระองค์จะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจ้าคิดในใจของเจ้า ด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความชั่วช้า’ ฝ่ายซีโมนจึงตอบว่า ‘ขอท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียว’”  
 
จะมีใครสามารถรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ผ่านการวางมือได้?
ไม่มี เขาจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐ
ของน้ำและพระวิญญาณก่อน

จากข้อความหลักผมต้องการส่งผ่านข้อความที่ว่า “จะมีใครสามารถรับพระวิญญาณ บริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอยู่ผ่านความพยายามของตัวเอง” ได้หรือไม่  อัครสาวกในเวลาของคริสต จักยุคต้นๆ ได้รับพลังจากพระเจ้า และพระองค์ทรงส่งพวกเขาไปยังสถานที่ต่างๆ มีเหตุการณ์ อัศจรรย์หลายอย่างในบทกิจการ หนึ่งในนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาสู่ผู้ที่เชื่อเมื่ออัครสาวกเปาโลวางมือของพวกเขาลงบนหัวของพวกเขา พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “เมื่ออัครสาวกวางมือของเขาลงบนคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระ เยซูแล้วก็ตาม พวกเขาก็ยังได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์” 
แล้ว พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือได้อย่างไร? ในตอนนั้น พระวจนะของพระเจ้ายังกำลังบันทึกอยู่และภารกิจก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นพระเจ้าจึงประ ทานพลังพิเศษให้แก่อัครทูต เพื่อปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ พระองค์ทรงอยู่กับอัครสาวก และ ทรงสร้างปาฏิหารย์และการอัศจรรย์ต่างๆผ่านพวกเขา มันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่พระเจ้าทรงกระทำ สิ่งมหัศจรรย์และปาฏิหารย์ที่เห็นได้ด้วยตามนุษย์ เพื่อที่จะทำให้มนุษย์เชื่อว่าพระเยซู คริสต์คือ พระบุตรของพระเจ้า และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พระเจ้าและอัครสาวกจะ ร่วมกันแสดงพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่า พระเยซู คริสต์ คือพระเจ้าและเพื่อ ที่จะพิสูจน์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด หากพระวิญญาณ บริสุทธิ์ไม่ได้ทำงานผ่านสิ่งมหัศจรรย์และปาฏิหารย์ในยุคต้นๆนั้นแล้ว ก็ไม่มีใครเชื่อว่า พระเยซู คือผู้ช่วยให้รอด
อย่างไรก็ตามสำหรับในทุกวันนี้มันไม่จำเป็นที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการอัศจรรย์และปาฏิหารย์ต่างๆที่มองเห็นได้อีกแล้ว เพราะว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นสมบูรณ์แล้ว แต่ตอนนี้ การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นตั้งอยู่ในความเชื่อ อีกนัยหนึ่งในการเชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงนั่นเอง พระเจ้าทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จมาสถิตในผู้ที่มีความเชื่อในคำสอนของความจริงต่อพระพักตร์พระเจ้า การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นแก่ ผู้ที่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น ซึ่งมันได้สมบูรณ์โดยการเสด็จมายังโลกนี้ของพระเยซู และโดยบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์ 
ทุกวันนี้มีศิษยาภิบาลหลายท่านได้สอนผู้ที่เชื่อว่า ปรากฏการณ์ของการอัศจรรย์นั้นเป็นสัญญาณของการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพวกเขาก็นำผู้ที่เชื่อให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิธีเดียวกัน พวกเขาหลอกลวงผู้คนโดยสอนในเรื่องผิดๆ เช่นสอนว่าการพูดภาษาต่างๆนั้นเป็นสัญญาณของการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศิษยาภิบาลเหล่านี้พิจารณาตัวของเขาเองว่าเป็นอัครสาวกผู้ทำสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ และพวกเขาก็ดึงดูดความสนใจของผู้ที่คลั่งศาสนา ให้มีประสบการณ์ของพระเจ้าผ่านอารมณ์ของพวกเขาเอง
การคลั่งใคล้นี้ได้แพร่ไปสู่คริสเตียนทั่วโลก และมีหลายๆคนที่เชื่อด้วยความเชื่อของพวกเขาเองและได้รับวิญญาณชั่วร้ายผ่านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆ แม้แต่ตอนนี้ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของการคลั่งศาสนานั้นได้คิดว่าพวกเขาเป็นเหตุให้คนอื่นๆได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือได้ 
อย่างไรก็ตาม การหลอกลวงก็เหมือนซีโมน ที่พวกเขาชอบผู้วิเศษผู้ที่ได้ปรากฏในข้อความหลัก พวกเขาถูกกระตุ้นด้วยความพอใจส่วนตัวและความโลภที่สัมผัสได้ แต่ในการกระทำของพวกเขานั้นเป็นเพียงแค่ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้คนเท่านั้นเอง การสอนแบบผิดๆเช่นนี้ได้เบี่ยงเบนไปจากหนทางที่แท้จริงในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า
แม้ว่าทุกวันนี้จะมีคนสอนศาสนาเท็จที่ทำงานให้กับซาตาน แกล้งทำภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการสอนทางศาสนาที่ผิดๆของพวกเขา คริสเตียนที่แท้จริงจะต้องยึดติดกับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ เพนเทคสเตลิสต์ที่เป็นที่รู้จักกันนั้นผู้ที่เน้นไปที่ประสบการณ์ทางกายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ควรจะกำจัดความเชื่อที่ไร้เหตุผลของพวกเขาไปเสีย แล้วกลับไปสู่พระวจนะของพระเจ้าและการเชื่อในความจริงที่จะนำพวกเขาไปสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอน
 ซีโมนเป็นผู้วิเศษที่มีชื่อเสียงในสะมาเรียในตอนนั้น หลังจากที่ได้เห็นสาวกของพระเยซู ทำให้ผู้คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาเลยต้องการซื้อพระวิญญาญบริสุทธิ์ด้วยเงิน ซึ่งเป็นความเชื่อที่เป็นทาสของซาตานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือซาตานใช้ให้ทำภารกิจของเขา ซีโมนต้องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ความปรารถนาของเขานั้นไม่ได้มากไปกว่าความโลภ เราเห็นความเชื่อเช่นนี้ได้ว่าไม่ใช่ความเชื่อของการรับพระวิญญาณที่แท้จริง 
ซีโมนพยายามที่จะซื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเงิน เพียงเพราะความเห็นแก่ตัวอย่างแรงกล้าของเขาที่ทำเพื่อพลังของเขา เขาถูกตำหนิหลายต่อหลายครั้งจากคนรับใช้ของพระเจ้าเปโตร ด้วยเหตุนี้แหละ แม้จะบอกว่าซีโมนเชื่อในพระเยซูแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการยกความผิดบาป อีกนัยหนึ่งเขาคิดว่าเขาสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยการถวายทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกให้แก่พระเจ้า 
แม้ว่าลักษณะภายนอกของเขาจะบ่งบอกว่าเขาเชื่อในพระเยซู แต่ความจริงภายในตัวเขา ไม่ได้สัมพันธ์กับพระวจนะจริงๆของพระเยซูเลย เขาถูกแทนที่ด้วยความโลภทางกายแทน เปโตรรู้จักความคิดของซีโมนดี เขาได้ตำหนิที่ซีโมนพยายามที่จะซื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานมาให้ด้วยเงินตรา เขาบอกแก่ซีโมนว่าเขาอาจจะถูกทำลายด้วยเงินของเขาเอง
ทุกวันนี้การสอนคำสอนที่ผิดๆนั้นกระทำโดยวิญญาณชั่วร้าย ที่หาทางหลอกลวง มนุษย์โดยการทำให้พวกเขาคิดว่า การอัศจรรย์และสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดก็คือการทำงานของพระ วิญญาณบริสุทธิ์ เรามักจะเห็นพวกที่ชื่นชมพลังเช่นนี้เสมอ และอธิษฐานขอรับพระวิญญาณ บริสุทธิ์อย่างลำบากยากเย็นอย่างไรก็ตามคนคนนั้นควรจะจำไว้ว่าไม่มีใครที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ผ่านการอธิษฐานถวายสิ่งต่างๆทางโลกของเขา 
ยังมีผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการชักจูงอยู่รอบๆตัวท่านอยู่ในทุกโอกาสไหม? ท่าน ควรจะระวังคนประเภทนี้อย่างมาก พวกเขาจะเข้าใกล้ผู้อื่นด้วยความเชื่อที่บ้าคลั่ง พวกเขากล่าว ว่าพวกเขาสามารถขับผีออกไป และแม้แต่ทำให้ผู้คนก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยการวาง มือ อย่างไรก็ตามพวกเขาครอบครองพลังที่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เป็นพลังของปีศาจ ผู้ที่ ยืนยันว่าพวกเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยการวางมือนั้นได้นำตัวของพวกเขาเองและผู้อื่นให้ได้รับวิญญาณชั่วร้ายเพียงเท่านั้นเอง
ความจริงของการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิต อยู่ในตัวผู้ที่เชื่อในพระวจนะ
ของน้ำและพระวิญญาณ (1 ยอห์น 5:3–7) แม้ว่าข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะเขียนไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่เพราะยังมีหลายคนที่ยังคงมีบาปอยู่ในหัวใจของเขาอยู่ พวกเขาจึงพยายามที่จะเข้าใกล้พระเจ้าผ่านพลังเหนือธรรมชาติและประสบการณ์ต่างๆ อย่าง เช่น การถูกสะกดจิต, การพูดภาษาต่างๆ, การหยั่งรู้ และการขับผี นี่คือเหตุผลที่ผู้ที่สอนศาสนา ผิดๆเหล่านั้น สามารถหลอกลวงหลายๆคนให้ไปเชื่อ ในเรื่องงมงาย ในคริสตศาสนาที่สืบมาจาก ปีศาจชั่วร้ายได้
     เปโตร ตำหนิ ซีโมน โดยกล่าวว่า “ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า ด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความชั่วช้า เจ้าเป็นบุตรของปีศาจ” เราควรจะเสียใจในความจริงที่ว่าทุกวันนี้ยังมีหลายๆองค์กรที่ทำเช่นนี้อยู่ คนส่วนใหญ่คลั่งใคล้อะไรอย่างง่ายดาย พวกเขาต้องการเงินจากกลุ่มของพวกเขาเอง เราควรจะรักษาระยะห่างจากความเชื่อเช่นนี้ไว้และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงสถิตไว้โดยการเชื่อในความจริงของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มัทธิว 3:15, 1เปโตร 3:21, ยอห์น 1:29, ยอห์น 19:21–23)
 
 
คนที่มีพรสวรรค์ในการดึงดูดคนทำงานผ่านการวางมือ !
 
เราควรจะห่างออกจากความเชื่อเช่นนี้ ซึ่งในทุกวันนี้ยังมีบางคนที่มีความเชื่อที่ไร้เหตุ ผลที่ว่า พวกเขาสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หากพวกเขาได้รับการวางมือจากผู้ที่ได้รับพลัง พวกเขาคิดว่าพระคัมภีร์บอกว่าหลายคนจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เมื่อพวกเขาได้รับการวาง มือจากอัครสาวก ว่าพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้เช่นกัน มีผู้ที่หลอกลวงหลายคน ที่พวกเขามี ความเชื่อที่ไร้เหตุผลที่ว่า พวกเขาสามารถทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่กับผู้ที่ได้รับ การวางมือของพวกเขาได้ เราควรจะระวังคนเหล่านี้ที่ยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้ เอาไว้ 
อย่างไรก็ตามเราควรจะจำเอาไว้ว่าความเชื่อของพวกเขานั้นแตกต่างจากอัครสาวกใน ยุคแรกๆอย่างมาก ทุกวันนี้ได้มีการคัดค้านอย่างหนักต่อความเชื่อของคริสเตียนบางคนที่พวกเขา
ไม่มีความเชื่อในความจริงของน้ำและพระวิญญาณ พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้า แต่พวก เขาไม่เคารพพระองค์ และก็หลอกลวงตัวเองและผู้อื่น อย่างไรก็ตาม คนบาปไม่สามารถได้รับพระ วิญญาณบริสุทธิ์ได้ และก็ไม่สามารถทำให้ผู้อื่นทำได้เช่นนั้นเช่นกัน หากมีบางคนกล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสู่คนบาป นี่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริง มันเป็นวิญญาณของ ซาตานร้ายที่หลอกลวงว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพียงเท่านั้น
     อัครสาวกในช่วงเวลาของคริสตจักรยุคต้นๆนั้นเป็นประชาชนที่รู้และเชื่อว่าพระเยซู คริสต์คือผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรับเอาความผิดบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปโดยบัพติศมาของพระองค์จากยอห์นและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน พวกเขาก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปแก่ผู้อื่นเช่นกัน เพื่อช่วยพวกเขาในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
แต่ทุกวันนี้มีคริสเตียนหลายคนมีความเชื่องมงายที่ผิดๆอยู่ มันเป็นไปได้หรือที่ปัจจุ บันนี้คนบาปจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือจากศาสนาจารย์ที่ยังคงมีบาปอยู่? มันเป็นเรื่องไร้สารอย่างสิ้นเชิง มีผู้คนกล่าวว่า แม้ว่าพวกเขามีบาปในหัวใจของพวกเขาอยู่แต่พวกเขาก็ได้รับพระวิญณาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอยู่กับพวกเขาได้ แม้ว่าบางคนจะดูเหมือนว่าเป็นคนเลี้ยงที่ดีก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใครได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หากยังคงมีบาปอยู่ในหัวใจของเขาอยู่ 
อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆคนที่ยังมีความเชื่อที่ผิดๆเช่นนี้อยู่ นี่เป็นเหตุผลที่มีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนที่จะนำทุกๆคนไปสู่นรก ท่านควรจะรู้จักความจริงที่ว่าคนทั้งหลายที่สอนความเชื่อเช่นนี้เป็นผู้พยากรณ์เท็จด้วย คนเหล่านี้นั้นถูกปีศาจจับตัวไปเรียบร้อยแล้ว
หากมีใครที่มีบาปในหัวใจของเขาอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาสถิตอยู่กับเขาได้ไหม? คำตอบก็คือไม่ได้ จากนั้นมันเป็นไปได้ไหมสำหรับคนผู้นั้นที่มีบาปในหัวใจของเขาที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้? คำตอบก็คือ ไม่ อีกครั้งหนึ่ง แล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คนคลั่งศาสนาในทุกวันนี้ทำสิ่งมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ต่างๆในคริสตศาสนา ในขณะที่พวกเขายังคงมีบาปอยู่ในหัวใจของตัวเองอยู่ วิญญาณที่ชั่วร้ายทำเช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยเสด็จมาสถิตอยู่กับผู้ที่มีบาป พระองค์ทรงสถิตอยู่กับผู้ที่มีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพียงเท่านั้น ท่านแน่ใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จมาหาท่านนั้นเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม? 

ในยอห์น 3:5 พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” อย่างเช่นการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น จะได้เพียงแค่จากการเชื่อในความจริงของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้น ความผิดพลาดที่ว่านี้ที่คริสเตียนหลายคนในทุกวันนี้ได้ทำคือการเชื่อที่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยจากการวางมือของเหล่าคนบาป มันเป็นความผิดพลาดอย่างแน่นอน ในทุกวันนี้ คริสเตียนและศาสนาจารย์หลายๆคน มีความเชื่อและตัดสินใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่กับพวกเขาผ่านการวางมือ
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการยกความผิดบาปแท้จริงและการวางมือ 

“การวางมือ” หมายถึง การที่ผู้ใดผู้หนึ่งผ่านบางสิ่งบางอย่างจากตัวเขาไปสู่สิ่งของ ลองคิดแบบนี้ว่า หากเราพูดกับไมโครโฟน เสียงจะผ่านสายเคเบิ้ลไปสู่เครื่องขยายเสียง และหลัง จากนั้นจะมีเสียงดังออกจากลำโพงมา ดังนั้นทุกคนจะได้ยินเสียง ในพันธสัญญาฉบับเก่าก็เช่นกัน เมื่อผู้มีบาปวางมือของเขาลงบนหัวของสัตว์สังเวย บาปของเขาก็ส่งผ่านไปยังสัตว์สังเวย และเขาก็ ได้รับการยกความผิดบาปในวิธีเดียวกัน พลังของพระเจ้าก็ถูกส่งผ่านไปยังมนุษย์ เมื่อคนรับใช้ ของพระองค์วางมือของพวกเขาลงบนมนุษย์ ในวิธีเช่นนี้การวางมือจึงหมายความถึง “การผ่าน, การโยกย้าย” 
คนมีพรสวรรค์ในการดึงดูดคนจำนวนมาก ไม่ได้นำผู้คนให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านการวางมือของพวกเขา แต่พวกเขานำคนเหล่านั้น ให้ไปรับวิญญาณชั่วร้ายของปีศาจแทน ท่านจะต้องจำว่า คนที่มีพลังของวิญญาณชั่วร้ายจะส่งผ่านวิญญาณนั้นไปยังผู้อื่นผ่านการวางมือ เมื่อปีศาจครอบครองผู้ที่วางมือของเขาบนศรีษะของผู้อื่น ปีศาจในตัวของเขาก็ผ่าน ไปสู่ผู้นั้น เพราะซาตานทำงานผ่านคนบาป ด้วยเหตุผลนี้ ทุกคนจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระ วิญญาณหากพวกเขาต้องการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซาตานปกครองคนทั้งหลายผู้ที่อยู่ในบาปแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเยซูแต่พวกเขาก็ไม่สามารถได้รับการยกความผิดบาปได้เลย
 หากใครบางคนได้รับการวางมือจากผู้ที่ถูกปีศาจครอบงำ ปีศาจจะมาอยู่กับเขาด้วยเช่นกันและเขาจะทำสิ่งประหลาดที่ผิดๆเช่นกัน เราจะต้องทราบว่าปีศาจมาอยู่ในผู้อื่นผ่านการวางมือ และทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตเพียงเมื่อเรามีความเชื่อในคำสอนของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้น 
การวางมือ คือวิธีการที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมา เพื่อผ่านบางสิ่งไปสู่ผู้อื่น แต่ซาตานทำให้หลายๆคนได้รับวิญญาณชั่วร้ายผ่านการวางมือ ความจริงในทุกวันนี้คือมีหลายๆคนพยายามที่จะซื้อพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเงินซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
 
 
คริสเตียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดในความจริงของการเสด็จมาสถิต ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เมื่อถามว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตได้อย่างไร หลายๆคนก็จะตอบว่า คงจะเป็นการอธิษฐานกลับใจใหม่หรือการอดอาหารแน่ๆ มันไม่จริงเลย พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ มาหาท่านเมื่อท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นพิเศษใหม? ไม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตเพียง เมื่อพวกเขาเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้น 
เพราะว่าพระเจ้าคือความจริง พระองค์จึงทรงตั้งกฏของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาสถิตในตัวผู้มีบาปอยู่ในหัวใจของเขาได้ไหม? คำตอบคือไม่อย่าง แน่นอน ไม่มีใครสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือได้ แม้ว่าคนคนนั้นพยายามที่จะ เขาร่วมประชุมฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง และอธิษฐานถึงพระเจ้าอย่างบ้าคลั่ง เพื่อว่าเขาจะได้รับพลังของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตาม เขาก็ยังคงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ ผู้มีบาปจะรับพระวิญญาณ บริสุทธิ์ไม่ได้อย่างแน่นอน ผู้มีบาปจะรับความจริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดุจของประทานได้เพียงเมื่อเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพียงเท่านั้น
ใครก็ตามที่ไม่รู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ จะไม่สามารถรับพระวิญ
ญาณบริสุทธิ์ได้ ทุกวันนี้คำสอนของน้ำและพระวิญญาณได้เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก ผ่านงานเขียนของคริสเตียน, การพบปะกันในโบสถ์, อินเตอร์เน็ต และแม้แต่หนังสืออิเล็กทรอ นิกส์ ดังนั้น ใครก็ตามที่ค้นหาความจริงของข่าวประเสริฐ ก็สามารถเชื่อและรับพระวิญญาณ บริสุทธ์ให้เสด็จมาสถิตได้ หากท่านยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยท่านควรจะตระหนักใน
การที่จะเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณสียแล้ว 
 

ตัวอย่างที่ดีของความเชื่อที่ผิด! 

ทุกวันนี้เมื่อเราตรวจสอบดูถึงอาการของผู้ที่ได้รับวิญญาณที่ผิดๆ เราก็จะได้เห็นการมีอยู่จริงๆของปีศาจ  “การประชุมเพื่อฟื้นฟูเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์” เป็นการชุมนุมผู้คนที่สิ้น หวัง ที่ต้องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการประชุมนี้เราจะเห็นผู้คน ปรบมือ และสวดมนต์ อธิษฐาน สารภาพบาปพร้อมกับร้องให้ และอดอาหาร คนเทศน์นำพวกเขาให้อธิษฐานอย่าง บ้าคลั่ง โดยบอกพวกเขาว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เสด็จมาสถิตกับพวกเขา หากพวกเขาไม่ทำ เช่นนั้น จากนั้นผู้คนก็ร้องออกมาว่า “พระองค์เจ้าข้า!” และเริ่มอธิษฐานอย่างบ้าคลั่งอีกครั้ง 
กลุ่มผู้ที่คลั่งใคล้เช่นนี้ จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่กับพวกเขาหรือไม่? ไม่ ท่านจะเห็นผู้คนกรีดร้อง หงายหลัง จากนั้นกายก็สั่นสะท้าน ทำเสียงแปลกๆ บางคนก็กรีด ร้องตลอดการชุมนุม ฝูงชนเหล่านี้ก็เกิดอารมณ์ที่ตื้นตัน บางคนก็เริ่มกำหมัด พูดรัวๆ พวกเขา บอกว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่
กับพวกเขาแล้ว แต่ลองคิดดูว่าอะไรเกิดขึ้น เมื่อปีศาจปฏิบัติภารกิจของมันอยู่? มันเป็นการทำงาน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน
 
ซาตานหลอกลวงคริสเตียนมากมาย
ในทุกวันนี้มีคริสเตียนหลายคนที่ได้นำชีวิตอยู่ตามหลักศานาที่ซาตานต้องการไปหลากหลายชนิด ซาตานหลอกลวงผู้คนโดยการบอกพวกเขาว่า พวกเขาจะได้รับการวางมือจาก ผู้ที่มีพลังเพื่อที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสเตียนหลายๆคนตั้งใจที่จะเชื่อสิ่งนี้ว่าเป็นคำสอน ธรรมดา ซาตานจึงฝังความคิดนี้ไปในหัวของผู้คนว่าพวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หากพวกเขาอธิษฐานอย่างหนัก ซาตานจึงเพิ่มผู้ที่มีความเชื่อเช่นนี้เป็น สองเท่า สามเท่าเรื่อยๆ
ดังนั้น หลายคนไม่ทราบ  และแม้แต่พยายามรักษาข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ
ญาณ เราจะต้องต่อสู้เพื่อหลบเลี่ยงความคิดของซาตาน ที่พยายามจะเอามาไว้ในหัวของเรา เราต้อง รู้จักและเชื่อในคำสอนของน้ำและพระวิญญาณ  จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเสด็จมาสถิตอยู่
กับเรา
 
 
ความคิดผิดๆของคริสเตียนเกี่ยวกับการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

อันดับแรก มันมีความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงของผู้ที่เชื่อในคริสตศาสนา พวกเขาพยายามที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมกับมีบาปในหัวใจของพวกเขาอยู่ พวกเขาเชื่ออย่าง ผิดๆว่า แม้ว่าพวกเขายังคงมีบาปอยู่ในหัวใจของ พวกเขาอยู่ แต่พวกเขาก็ยังสามารถรับพระ วิญญาณบริสุทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่ปราศจากความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ก็ไม่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
อันดับที่สอง ได้มีการกล่าวว่า ความหยิ่งผยองของมนุษย์เป็นอุปสรรคในการรับพระ วิญญาณบริสุทธิ์ของพวกเขา นี่ก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หาก เขาไม่ได้เป็นคนหยิ่งผยองหรือ? มีคนในโลกซักคนไหมที่ไม่มีความหยิ่งผยองเลยซักนิดเดียว? คนที่มีความหยิ่งผยอง ผู้ที่ไม่ได้รับการยกความผิดบาปจากพระเจ้าคือผู้หนึ่งที่เติมความคิดของ เขาไปในพระวจนะของพระเจ้า มีหลายๆคนที่พยายามรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านวิธีการนี้ พวก เขาคิดเองโดยการเพิกเฉยต่อข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแต่อย่างไรก็ตามพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาสถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้น
    อันดับสาม ได้กล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาสถิตเมื่อคนสารภาพบาปทั้งหมดของเขาตรงๆต่อพระพักตร์พระเจ้า ดังนั้นพวกเขาก็ถูกกระตุ้นให้สารภาพบาปของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เสด็จมาเมื่อมีใครสารภาพบาปของเราง่ายๆ คริสเตียนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ มีความกระตือรือร้นอย่างหนักเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพื่อความสมบูรณ์แบบของพระองค์ แต่พวกเขาไม่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพราะพวกเขายังคงมีบาปในหัวใจของพวกเขาอยู่ ผู้ที่มีความปรารถนาที่บ้าบิ่นเช่นนี้จะถูกปีศาจครอบงำ 
อันดับที่สี่ มีบางคนกล่าวว่าการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธ์นั้นสามารถเกิดได้เมื่อเราอ้อนวอนขอพระพรจากพระเจ้า แต่มันไม่สามารถรับได้ผ่านการร้องขอหรอกมันเป็นเพียงความคิดที่ผิดๆเท่านั้นเอง
อันดับที่ห้า บางคนระบุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่พร้อมกับความครอบ งำของพลังทางวิญญาณบางสิ่ง การพูดด้วยภาษาต่างๆจึงเป็นหลักฐานทั่วๆไปของการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้สถิตอยู่ในหัวใจของใครโดยง่าย เพียงเพราะว่าเขาสามารถขับผีออกในนามของพระเยซู บาปเป็นของซาตาน ผู้ที่มีบาปในหัวใจของเขาจะกล่าวได้อย่างแท้จริงไหมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่กับเขา เพราะเขาได้ถูกครอบครองจากพลังแปลกๆบางอย่าง? อีกครั้งหนึ่ง นี่คืออันตรายจากปีศาจ
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเยซูประทานมาให้กับเรา คือข่าวประเสริฐแท้จริงที่สามารถนำพวกเราให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ หากท่านยังคงคิดว่าท่านสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้และได้รับการยกความผิดบาปผ่านวิธีอื่นๆแล้ว ท่านก็เข้าใจผิดอย่างหนัก ผมหวังว่าท่านจะเป็นอิสระจากความเชื่อผิดๆของท่านและมีความคิดทางจิตวิญญาณและมีความเชื่อแท้จริง
  มันไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่า ทุกวันนี้คริสเตียนมากมายถูกปีศาจครอบ งำ คริสเตียนมากมายทั่วโลกอยู่ภายใต้พลังของปีศาจ เพราะว่าพวกเขาต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตผ่านการประชุมฟื้นฟูหรือจากการได้รับการวางมือ พวกเขาจึงไปเป็นคนพิเศษอย่างเช่นเป็นผู้จัดการของบ้านอธิษฐาน, เจ้าหน้าที่โบสถ์ชั้นสูง ผู้ฟื้นฟูหรือศิษยาภิบาล เพื่อที่จะได้รับพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาก็มีความหวังในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ด้วยความเชื่อเช่นนี้ ไม่ว่าวิธียากลำบากเพียงใด พวกเราก็เชื่อในพระเยซู อีกนัยหนึ่งไม่มีใครยกเว้นพระเจ้าเท่านั้น ที่สามารถทำให้ใครคนใดคนหนึ่งรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ 
ในทุกวันนี้มีผู้คนหลายๆคนที่พยายามซื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับซีโมน พวกเขาพยายามที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเชื่อในคำสอนทางโลก ไม่ใช่ข่าวประเสริฐ คริสเตียนส่วนใหญ่ทั่วโลกนั้นติดอยู่ในกรอบความคิด พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเสด็จมาสู่ผู้ที่ มีคุณสม บัติพิเศษที่จะได้รับเพียงเท่านั้น มีเพียงวิธีเดียวในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเชื่อในคำสอนของน้ำและพระวิญญาณ และนี่เป็นเพียงคำตอบเดียวของความจริง (กิจการ 2:38)
การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือนั้นเป็นไปได้ในช่วงเวลาสั้นของในคริสต จักรยุคต้นๆเพียงเท่านั้น หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เสด็จมาสถิตกับผู้คนในเวลาเดียวกัน เมื่อพวกเขามารู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้น ทุกๆสิ่งเป็นงานของมารนอกจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นผ่านความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่ามารเป็นทาสของซาตานทำงานอย่างเปิดเผยในวิธีการเช่นนี้ ผู้คนไม่สามารถรับการยกความผิดบาปได้ แม้ว่าพวกเขาเชื่อในพระเยซู ซาตานโกหกผู้คนโดยการกล่าวว่าเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หากพวกเขาเชื่อในพระเยซู และรับการวางมือ ซาตานขยายขอบเขตของเขาออกไปทั่วโลกผ่านเล่ห์เหลี่ยมเช่นนี้
ตอนนี้เราจะมองดูอาการผู้ที่ถูกมารสิงอยู่ อันดับแรก เมื่อเราตรวจสอบดูอาการของการถูกผีเข้าในคนทรงเจ้าหรือหมอผีต่างๆเราจะเห็นได้ว่าพวกเขาได้มีร่างกายที่สั่นสะท้าน, เข้า ฌานและแม้แต่การหมดสติไปเลยก็มี จากนั้นลิ้นก็จุกปากและพูดคำประหลาดออกมา พวกเขาจะพูดด้วยเสียงแปลกๆ
ทั้งหมอผีและคริสเตียนที่ถูกผีเข้าผ่านการวางมือได้ร่วมประสบการณ์นี้ด้วยกัน เมื่อนักฟื้นฟูที่มีพรสวรรค์หยิบไมโครโฟนขึ้นมาแล้วก็ตะโกนว่า “ด้วยไฟ ด้วยไฟ” ก็จะเกิดการโกลาหลขึ้นในการชุมนุมและก็สูญเสียความควบคุมตัวเอง ผู้คนที่ต้องการที่จะรับการวางมือจากเขาก็ขึ้นมาข้างหน้า ร่างกายของพวกเขาก็สั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ และพูดด้วยภาษาแปลกๆ สัญญาณเหล่านี้เป็นการทำงานของปีศาจที่ตั้งใจทำกับภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ผู้ที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายครอบงำจากการร้องขอของพ่อมดและหมอผีในยุคต้นๆนั้นเป็นสัญญาณแบบเดียวกับคริสเตียนที่ถูกปีศาจครอบงำผ่านการวางมือ อย่างไรก็ตามผู้คนก็ยังเข้าใจผิดในสิ่งนี้ ตามหลักฐานต่างๆ คริสเตียนเหล่านี้ได้กระโจนเข้าสู่ความสับสนอันล้ำลึก เพราะพวกเขาคิดว่า พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพวกเขามีประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับวิญญาณเหล่านี้
 
 
ซาตานทำงานผ่านคริสเตียนเช่นเดียวกับหมอดู 

ซาตานสามารถให้ผีเข้ามนุษย์เพื่อทำให้เป็นการอธิษฐานของการพยากรณ์ พวกเขา ทำนายโดยกล่าวว่า “ท่านจะเป็นผู้นำที่ล้ำค่า แกะเป็นพันๆจะกินหญ้าต่อหน้าท่าน พระเจ้าจะ ทรงฝึกให้ท่านในอนาคต และทรงทำให้ท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่” พวกเขากล่าวกับคนอื่นๆเป็นคำลวงอย่างเช่น “ท่านจะเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าที่ล้ำค่า ท่านจะเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าอย่างแน่นอน “ เพื่อที่จะสนับสนุนประชาชนให้เชื่อตามพวกเขาและมีชีวิตอยู่เป็นเหมือนคนรับใช้ของมารร้ายตลอดชีวิตของพวกเขา  
หมอดูก็ได้ทำการทำนายเกี่ยวกับอนาคตของผู้คนเช่นกัน “ในอนาคตท่านควรจะ ระวังน้ำ” “ท่านควรจะหาเงินมากๆ” “จะมีขุนนางมาจากทิศตะวันออกและมาช่วยท่าน” คำพูด เหล่านี้คือตัวอย่างที่พวกเขาจะพูดอาการแรกของการที่คนถูกผีเข้าที่แสดงออกมาก็คือว่าพวกเขาทำการพยากรณ์เท็จนั่นเอง  
จากนั้นพวกเขาก็พูดด้วยภาษาต่างๆที่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจเลย พวกเขามีกายที่สั่น สะท้าน และแสดงสัญญาณของบุคลิกภาพที่สับสนวุ่นวายออกมา หากท่านได้พบกับหมอผีหรือ หมอดู ท่านสามารถยืนยันว่าพวกเขามีบุคลิกที่ดีหรือ? พวกเขามักจะพูดคำหยาบกับคนที่แก่กว่า พวกเขามากๆ
 อย่างไรก็ตามคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่จริงๆจะต้องได้รับจากความเชื่อในความจริงของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่กล่าวว่า พระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดของโลกนี้ผ่านบัพติศมาของพระองค์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน คนเหล่านี้ก็ช่วยผู้อื่นให้รู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเช่นเดียวกัน และสามารถช่วยพวกเขาให้ได้รับการยกความผิดบาปและรับพระวิญญาณบริสุทธ์ให้เสด็จมาสถิตกับพวกเขาได้ ตัวของพวกเขาเองพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ในวิถีที่ชอบธรรม และมีบุคลิกที่เป็นมิตร เหมือนกับว่านำผู้อื่นไปรับพระพรของความเชื่อของพระเจ้า และไปสู่ชีวิตที่พระเจ้ามีพระประสงค์ จากนี้และต่อไปพระเจ้าทรงตำหนิพวกเขาเพื่อที่จะรักษาพวกเขาให้น่าเคารพในเมื่อพวกเขาตั้งใจที่จะหันกลับไปสู่โลก
คนชอบธรรมผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดนั้นแตกต่างจากคนที่มีบุคลิคที่ถูกทำลายจากปีศาจชั่วร้ายอย่างแน่นอน บุคคลที่แท้จริงได้เกิดขึ้นอีกครั้ง หากคนผู้นั้นได้รับการยกความผิดบาป และดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตอยู่ อีกอย่างหนึ่งความชอบธรรมเป็นความรู้สึกกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับผู้อื่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการที่แท้จริงในพระวจนะของพระเจ้า การอธิษฐานให้แก่พวกเขาและการเสนอการสังเวยตัวเองเพื่อช่วยเหลือพวกเขา

อีกนัยหนึ่งเราจะเห็นบุคลิกของผู้ที่ถูกปีศาจครอบครองได้ว่า ถูกทำลายอย่างน่ากลัวมาก ซาตานครอบงำพวกเขา และโน้มน้าวพวกเขาไปสู่ความต้องการของมันเอง เพราะพวกเขาคิดว่าสิ่งต่างๆเช่นกายที่สั่นสะท้าน และการพูดด้วยภาษาต่างๆนั้นเป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามประสบการณ์เช่นนี้ไม่ใช่ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอน
มีศาสนาจารย์หลายคนที่ภูมิใจในพลังของพวกเขา อย่างเช่นการทำการพยากรณ์ในพระนามของพระเจ้า หรือการทำการอัศจรรย์ต่างๆการพูดภาษาต่างๆ แต่หากพวกเขายังคงมีบาปอยู่ในหัวใจของพวกเขา แล้วพลังของพวกเขาก็จะเป็นหลักฐานสำคัญสู่ความจริงที่ว่าพวกเขาถูกปีศาจปกครองอยู่ ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่กับผู้อื่นได้แต่สามารถให้ได้คือปีศาจเท่านั้น เพราะว่าซาตานคือคนหลอกลวง มนต์มายาที่พวกเขาทำขึ้นจึงหมดลงอย่างง่ายดายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของปีศาจ แม้ ว่ามันอาจจะคล้ายกัน แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เสนอประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือของประทานวิเศษให้ในตอนเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป พลังของพระเจ้าก็เติบโตขึ้นในหัวใจของคนชอบธรรม อย่างต่อเนื่องเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นไปในตอนเช้า
 
 
ปีศาจเข้าสิงคริสเตียนทั้งหลาย

ทำไมมีคนหลายคนถูกปีศาจเข้าสิง แม้ว่าพวกเขา
ได้พยายามที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว?
เพราะว่าพวกเขาได้รับปีศาจผ่านการวางมือ
จากผู้เผยพระวจนะเท็จ

น่าประหลาดใจ ที่เราสามารถมองเห็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูหลายคนที่มีร่างกายและจิต
วิญญาณถูกทำลายไป เพราะว่าพวกเขาได้รับปีศาจผ่านการวางมือจากผู้เผยพระวจนะเท็จ คนเหล่า นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าเลย เพราะความเชื่อของพวกเขาไม่ได้ยึดพระวจนะของพระ คัมภีร์ไบเบิล พวกเขายุ่งอยู่กับการใช้พลังของตัวเอง โดยไม่ทราบว่าการบริการของพวกเขานั้น เป็นเหตุให้หลายๆคนตกเป็นทาสของซาตาน ทำไมพวกเขาต้องทำงานหนักในการสร้างพลังของพวกเขาในคริสตศาสนาล่ะ? เพราะว่า ที่พวกเขาเรียกว่าพลังนั้น จะหายไปอย่างรวดเร็ว หากพวกเขาไม่ได้ใช้มัน นี่คือเหตุผลที่พวกเขายุ่งมากๆ  
พวกเขายังยังคงต้องสวดอธิษฐานและกระทำการอัศจรรย์ และอ้างพระนามของพระ เยซูต่อไป ผู้คนที่กล่าวว่า “ฉันได้รับของประทานของการประกาศข่าวประเสริฐ” ก็ยังคงต้องประ กาศข่าวประเสริฐต่อไป เพราะหากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น ความสุขจอมปลอมก็จะหายไปอย่าง รวดเร็ว หากคนเหล่านี้ไม่ยึดมั่นในของขวัญของปีศาจ ทั้งการพูดด้วยภาษาต่างๆ การรักษาโรค หรือการพยากรณ์ อีกนัยหนึ่ง หากพวกเขาไม่ได้ทำงานของซาตานอย่างสัตย์ซื่อแล้ว ซาตานก็อาจจะทำให้พวกเขาเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะโดยไม่มีสาเหตุได้ ก็เหมือนกับที่หมอดูหรือหมอผีที่เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะ เมื่อพวกเขาเพิกเฉยต่อบทบาทในการเป็นคนรับใช้ของซาตาน นี่คือ เหตุผลที่พวกเขาต้องใช้ของขวัญที่พวกเขาได้รับจากซาตานอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้พวกเขาต้องเป็น ทุกข์หลังจากพวกเขาได้ใช้พลังของพวกเขาแล้ว 
ครั้งหนึ่งผมได้รู้จักคนที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูอย่างกระตือรือร้นและดูเหมือนกับว่า
เขาได้ครอบครองพลังอย่างมากมายจากพระเจ้า เขากระตุ้นให้ผู้คนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สม บูรณ์และได้นำการประชุมเพื่อฟื้นฟูที่เขาขับผีออกไปผ่านการวางมือ กระทำการอัศจรรย์ต่างๆเช่นกันอย่างเช่นกันพูดด้วยภาษาต่างๆและการรักษาโรค มีคนเชื่อเป็นพันๆที่เชื่อตามเขา อย่างไรก็ตามเขาก็เริ่มที่จะปฏิเสธประเยซู โดยกล่าวว่า “พระเยซูคริสต์ คือความล้มเหลว พระองค์ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า” เขาสาปแช่งพระเยซู คริสต์ และยังอ้างว่าตัวเขาเองเป็นพระเจ้า ท้ายที่สุด เขาก็ฆ่าพระเยซู คริสต์ที่อยู่ในหัวใจของเขาในหัวใจของคริสเตียนหลายๆคน
    คนเช่นนี้ปฏิเสธคำสอนของน้ำและพระวิญญาณ เพราะว่าซาตานเป็นผู้ชี้นำ พวกเขามีความเชื่อผิดๆมาตั้งแต่ต้น เพราะพวกเขามีภาพลวงตาที่ว่าพวกเขามีพลังเช่นเดียวกับมหาปุโรหิต  ที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อทำให้ประชาชนพูดในภาษาต่างๆและขับผีออกผ่านการวางมือ พวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาสถิตอยู่กับพวกเขา  
พวกเขาสอนผู้คนเกี่ยวกับวิธีการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะรับพระองค์ด้วยการถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่ อย่างไรก็ตามวิธีการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ไม่ได้มีพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าเลย ด้วยเหตุนี้พวกเขากล่าวว่าหากผู้ที่เชื่อในพระเยซูพูดด้วยภาษาต่างๆและทำการพยากรณ์แล้ว นั่นคือการพิสูจน์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่กับเขาแล้ว เพราะว่ามีผู้คนที่ยังไม่เข้าใจในการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอีกเป็นจำนวนมาก พวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยการเรียนรู้และเชื่อฟังผู้เผยพระวจนะเท็จ นี่คือวิธีการที่ซาตานสามารถทำให้คริสเตียนทั้งหลายถูกบรรจุด้วยวิญญาณของปีศาจและครอบงำผู้คนเหล่านี้ วิธีการทั้งหมดนี้จึงเป็นอุบายของซาตาน 
มีผู้คนมากมายที่ถูกปีศาจครอบงำผ่านคำสอนผู้ผู้พยากรณ์เท็จ ผู้ที่เชื่อโดยทั่วๆไปถูกนำชีวิตทางศาสนาไปอย่างน่าเบื่อ แต่ปีศาจก็เข้าครอบงำคนเหล่านี้ โดยใช้พลังของวิญญาณชั่วร้าย และนำพวกเขาไปสู่ชีวิตของศาสนาที่เร่าร้อน พวกเขาสามารถแสดงอะไรได้? พวกเขาสามารถรักษาโรค สามารถพูดด้วยภาษาต่างๆ และนำผู้อื่นไปสู่การถูกปีศาจเข้าสิงผ่านการวางมือ เราควรจะทราบว่า การวางมือเป็นวิธีของการผ่านบางสิ่งบางสิ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง และทราบว่าอาณาจักรของปีศาจได้ขยายออกไปอย่างแพร่หลายแล้ว
 
 
วิญญาณชั่วร้ายทำงานผ่านความโลภของมนุษย์! 

ซาตานทำงานกับประชาชนเช่นเดียวกับซีโมนในข้อความหลัก คนเหล่านี้กล่าวว่า พวกเขาสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ผ่านการวางมือ โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อของตัวเองใน ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเลย ในทุกวันนี้มีหลายคนที่ถูกซาตานหลอกลวง และ พยายามที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการอธิษฐานกลับใจใหม่, การอดอาหาร, การสังเวย ตัวเองหรือการวางมือ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ถูกปีศาจครอบงำ และจิตวิญญาณของพวกเขาก็ถูก นำไปสู่คำสาปแช่ง
เราจะต้องรู้ดีว่าคริสตศาสนาในปัจจุบันนี้ได้ช่วยปีศาจให้ทำงานในจิตวิญญาณของทุกๆคนผ่าน ‘การวางมือ’ ประชาชนเหล่านี้ผู้ที่ถูกหลอกลวงทำงานเช่นซีโมนนั้นเป็นผู้พยากรณ์เท็จต่อพระพักตร์พระเจ้า แม้แต่ผู้ที่เชื่อในพระเยซู หากพวกเขามีบาปอยู่ในหัวใจของตนแล้ว ก็จะสามารถถูกปีศาจเข้ามาครอบงำได้ คนเหล่านี้สามารถกระทำการอัศจรรย์ผ่านการทำงานของมารร้าย ซาตานนำผู้คนให้รับการวางมือจากคนรับใช้ของเขาเพื่อที่จะยึดเอาทรัพย์สินครอบครองของพวกเขาโดนมารและสร้างอาณาจักรของเขาทั่วโลก ทุกวันนี้คริสตจักรของ 2เพ็นเทคศเต คาริสเมติก มูฟเม็นท์ ได้รับรู้อย่างเป็นทางการว่าเป็นคำสอนของคริสเตียนทั่วไปทั่วโลก
 
2 ในช่วงหลังศตวรรษที่ 20 คริสเตียนโลกตะวันตกเริ่มที่จะหันหน้าเข้าสู่ความเจริญทางด้านวัตถุและการบริโภคมวลรวม ในเวลาเดียวกันนั้นคริสเตียนหลายคนที่จะค้นหาวิธีเข้าใกล้พระเยซูรู้สึกไม่พอใจ ทำการต่อต้านคริสตจักรในยุคต้นๆ คนอื่นที่ถูกทำ ให้ทุกข์ทรมานจากการขาดแคลนหรือการก้าวอย่างช้าๆของการเติบโตทางจิตวิญญาณ และคนอื่นถูกขัดขวางด้วยการที่ไม่สามารถ
แปลความเชื่อของพวกเขาไปสู่ความรักส่วนพระองค์ของพระเยซูได้ตามที่ เพ็นเทคศเต คาริสเมติก มูฟเม็นท์ ที่มีชื่อเสียงได้ เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผู้ที่ตามใจในการเคลื่อนไหวนี้ค้นหาประสบการณ์อย่างกระตือรือร้นและฝึกฝน อย่างเช่น การพูดภาษาต่างๆ, การพยากรณ์, การกระทำการมหัศจรรย์ และยอมรับเหตุการณ์เพ็นเทคสเตแรก ในความกระตือรือร้น ของพวกเขา พวกเขาต้องการที่จะทำให้ตัวเรามีความกระตือรือร้นที่เรียกว่าการปกครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พูดตามจริง แล้ว การสอนและการฝึกฝนพวกเขาส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระคัมภีร์ไบเบิ้ลในโลกที่กำลังพัฒนาการเคลื่อนไหวนี้ได้พัฒนา อย่างมากมายภายในความต้องการของพวกเขา ผู้นำของพวกเขาได้ดึงดูดคริสศาสนาที่กำลังพัฒนาด้วย พรของความมั่งคั่งและ ความสุขภาพดี พร้อมกับความกระตือรือร้นทางศาสนา การเบี่ยงเบนบางอย่างของการเคลื่อนไหวเหมือนกัน นีโอ-เพ็นเทค ศเตลิสซึ่มที่รายงานความเคลื่อนไหวที่แบ่งปันการสอนแบบเดียวกันในการเคลื่อนไหวยุคใหม่

 โลกใบนี้กำลังก้าวสู่จุดจบอย่างช้าๆ หากเราต้องการที่จะเกิดใหม่ในวันสุดท้าย เราจะต้องทราบถึงวิธีที่มารทำงานและยืนยันต่อต้านแผนการของเขา เราจะต้องรอดจากบาปของเราเช่นกันในครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตเป็นของประทานจากการเชื่อในคำสอนของน้ำและพระวิญญาณเราจะต้องกลับไปสู่ความจริงที่เป็นวิธีการที่สมบูรณ์ของพระวิญญาณของพระเจ้าที่เสด็จมาสู่เรา
เหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้” (โฮเชยา 4:6) ทุกวันนี้ผู้ที่ค้นหาความจริงมากมายถูกทำลายลงเมื่อ มีผู้นำพวกเขาไปในทางที่ผิดตามความเพิกเฉยของพวกเขาเอง ผู้คนกล่าวว่าตามคริสตจักรเพ็นเทคศเต คาริสเมติกที่เป็นที่รู้จักได้ถูกตั้ง ขึ้นมาในทะเลทราย ผู้คนก็มีความประสงค์ที่จะไปที่นั่น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ? ผู้นำที่มีพร สวรรค์เหล่านั้นได้ขยายคริสตจักรของพวกเขา โดยการทำให้ผู้อื่นรู้สึกสับสนในพลังจอมปลอม ของพวกเขา นำพวกเขาไปสู่การถูกผีเข้าผ่านการวางมือ หนึ่งในความสามารถพิเศษของพวกเขา คือเมื่อคนถูกผีเข้าผ่านการวางมือพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่มี ความเชื่อในศาสนาอย่างหนักในการนำ ชีวิตศาสนาไป 
ลักษณะเฉพาะอย่างอื่นของผู้ถูกนำที่มีพรสวรรค์พิเศษนี้ คือพวกเขาบริจาคเงินจำ นวน มากให้แก่โบสถ์ของพวกเขาเอง และเป็นผู้ที่เชื่อที่บ้าคลั่งอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจำนวนของ คริสเตียนที่คลั่งศาสนามีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังของมารแน่นอนว่าพวกเขาต้องตกนรก โดยที่ไม่รู้จุดจบของตัวเอง คนเหล่านี้ผู้ที่เชื่อในพลังของมารอย่างบ้าคลั่งว่าเป็นหลักฐานของความรอดของพวกเขานั้นกำลังรอคอยสวรรค์โดยไม่มีข้อสงสัย อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็มีบาปอยู่ในหัวใจและจะต้องพินาศไปในที่สุด

 หากพวกเขาถามคำถามที่ว่า “ท่านมีบาปในหัวใจของท่านไหม แม้ว่าท่านเชื่อในพระเจ้าก็ตาม?” พวกเขาตอบแน่นอนว่ามันเป็นธรรมชาติของพวกเขาที่จะอยู่ในบาป พวกเขาคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีบาปในหัวใจของเขา แม้ว่าจะเชื่อในพระเยซูก็ตาม 
ผู้คนตั้งใจที่จะคิดว่าพวกเขาควรจะเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ได้แม้พวกเขายังมีบาปอยู่ในหัวใจของพวกเขาเอง เพราะว่าเขารู้สึกสะดวกในการเชื่อในพระเยซูตามหลักฐานของพลังจอมปลอมนั้น 
ช่างเป็นความหวังที่ไร้เหตุผลอะไรเช่นนี้! เหตุผลสำหรับความเชื่อที่มั่นคงของพวกเขาก็คือว่าพวกเขามีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติอะไรสักอย่างหนึ่ง พวกเขามีประสบการณ์พูดด้วยภาษาต่างๆ, มีตาทิพย์และรักษาโรคได้ และพวกเขาคิดและเชื่ออย่างมั่นใจว่าประสบการณ์เหล่านี้คือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้น พวกเขาบอกกับตัวเองว่าพวกเขาได้รับการชำระบาปและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอย่างแน่นอนผ่านประสบการณ์เหล่านี้ 
เพราะว่าคนเหล่านี้มีความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ในพระวจนะของความรอด พวกเขาจึงไม่มีความมั่นใจในความรอดของตัวเอง หากความสามารถพิเศษที่มองห็นด้วยตาเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏต่อพวกเขา ดังนั้นคนเหล่านี้พยายามอย่างหนักที่จะค้นหาหลักประกันการรอดจากบาปที่มองเห็นได้ และท้ายที่สุดก็ถูกซาตานใช้ให้ทำภารกิจให้มัน เพราะคนเหล่านี้พยายามค้นหาคำตอบของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานกลับใจใหม่ หรือการสังเวยตัวเองมากกว่าการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้รับวิญญาณชั่วร้ายแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
พญามารได้กล่าวหามนุษย์โดยกระซิบที่ข้างหูของพวกเขาว่า “ท่านมีบาป ไม่ใช่หรือ?” และนำพวกเขาไปสู่การตัดสินลงโทษตัวเอง มีคนที่ผมรู้จักคนหนึ่ง ที่ตอนนี้ได้รับการยกความผิดบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว นี่เป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก่อนที่เขาจะเกิดใหม่ เมื่อตอนที่เขาคลั่งศาสนาแต่ประมาทในการเชื่อในพระเยซู เขาจะพูดด้วยภาษาต่างๆ และทำการอัศจรรย์หลายอย่าง แม้ว่าเขาจะร้องให้อธิษฐานกลับใจใหม่อยู่บาปทั้งคืน จากการไม่เชื่อในพระเยซูของเขา บาปในหัวใจของเขาก็ยังคงทรมานเขาอยู่ ซาตานก็จะกระซิบกับเขาว่า “ท่านมีบาป ดังนั้น ท่านควรจะตายกว่าการมีชีวิตอยู่” ซาตานมักจะมาหาเขา และกล่าวหาเขา ทรมานเขา ย้ำเรื่องบาปของเขา ซาตานนำเขาไปสู่การลงโทษตัวเอง และการพิพากษาตัวเอง อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งที่เขาสามารถทำได้ คือการสารภาพบาปในหัวใจของเขา เขาไม่สามารถเป็นอิสระจากการกล่าวหาของซาตานได้ จนกระทั่งเขาได้ฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ 
ท่านควรจะรู้ว่าคนเหล่านี้ที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะเป็นเหยื่อของมาร ท่านคิดว่า ใครซักคนที่ไม่ได้รับการยกความผิดบาปมีจะพลังปฏิเสธปีศาจไหม? ใครที่ไม่ได้ถือความจริงของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ จะถูกซาตานจับตัวไปและทรมาน ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าคือสิ่งที่จำเป็นในการออกห่างจากซาตาน ดังนั้น ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซู ควรจะเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และประกาศให้แก่ทุกๆคนในโลกนี้เช่นกัน คนทั้งหลายที่ได้ฟังสิ่งนี้ควรจะเชื่อฟังและเชื่อมัน 
 
 
ความลึกลับของการกระทำความชั่วช้านั้นได้ทำงานในโลกนี้แล้ว! 

ตอนนี้โลกทั้งโลกถูกปกคลุมไปด้วยกิจกรรมต่างๆของมารแล้ว หากเราต้องการที่จะประกาศข่าวประเสริฐที่นำผู้คนให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสีย 
อันดับแรก เราจะต้องสร้างความชัดเจนว่ามันเป็นเท็จที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาผ่านการวางมือ เราควรจจะเป็นพยานอย่างชัดเจนว่าประสบการณ์อย่างเช่น “การพูดด้วยภาษาต่างๆหลังจากการได้รับการวางมือ, การรู้สึกร้อนผ่านการกลับใจใหม่และการอดอาหารและการได้ยินข้อความโดยตรงจากพระเยซู”นั้นเป็นการทำงานของพญามาร ผู้คนสามารถหลุดพ้นจากกลอุบาลชั่วร้ายของซาตานนี้ได้ผ่านความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพียงเท่า นั้น เรารอดจากบาปของเราได้โดยความเชื่อของเราในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณโดยเท่านั้น 
เราจะต้องสู้กับมารผู้เป็น ”บิดาของความเท็จ” ด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ ซาตานได้รวมคนทั้งหมดในโลกเข้าด้วยข้อผูกมัดของการลงโทษตัวเอง ดังนั้น เราควรจะนำคนเหล่านี้ให้กลับไปสู่ความจริง โดยการทำให้พวกเขาตระหนักว่าประสบการณ์ที่ชี้นำพวกเขาและอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นอุบายของซาตานเท่านั้นเอง
ทุกวันนี่มีผู้ที่เป็นเหมือนกับซีโมนที่พยายามจะซื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเงินอยู่นั่นก็คือการรับรองพันธกิจในโบสถ์ พวกเขาตาบอดและนำคนอื่นให้ตาบอด พวกเขาไม่สามารถแสดงให้ผู้คนเห็นถึงวิธีการรอดจากบาปที่สมบูรณ์ได้ เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และมีบาปในหัวใจของพวกเขาอยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงนำซาตานมาสถิตในหัวใจของผู้ที่เชื่อตามเขาโดยการจัดการชุมนุมอธิษฐานตลอดทั้งคืน โดยการอธิษฐานกลับใจใหม่ และโดยการวางมือ คนเหล่านี้ถูกมารครอบงำอย่างแท้จริง และหากเราต้องการให้พวกเขากลับไปสู่พระวจนะของพระเจ้า เราจะต้องทำลายการทำงานของมารเสีย โดยการจัดเตรียมความรู้ของน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ให้แก่พวกเขา หากผู้คนไม่รู้จักกลยุทธ์ของซาตาน พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่น ก็จะได้แต่ทุกข์ทรมานอย่างควบคุมไม่ได้เท่านั้นเอง 
เหมือนกับที่ผมได้กล่าวไว้ว่า การทำการอัศจรรย์ต่างๆ อย่างเช่น การพูดด้วยภาษาต่างๆ และการทำการพยากรณ์หลังจากได้รับการวางมือแล้วนั้นเป็นกิจกรรมของพญามาร อีกนัยหนึ่ง พลังของผู้ที่มีพรสวรรค์ในการนำคนเหล่านี้ได้ปรากฏชัดเจนผ่านการทำงานของมาร เราควรจะสอนพวกเขาว่า “มันเป็นมารร้าย ที่กำลังทำงานในตัวท่านอยู่ หากท่านคิดว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในตัวท่านแล้วโดยที่ท่านยังมีบาปในหัวใจของท่านอยู่ ดังนั้นท่านก็ถูกหลอกแล้วล่ะ” 
ความเชื่อของอัครสาวกและคนที่ได้รับการวางมือในข้อความหลักของบทกิจการ 8  ได้ถูกวางไว้ในประเภทเดียวกันเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้รู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของพระเยซู คริสต์ แต่ความเชื่อของอัครสาวกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคริสเตียนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ผู้ที่เชื่อเพียงว่าการวางมือจะทำให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือจากใครซักคน จะเป็นผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปไหม? ไม่ พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า พระวิญญาณของพระเจ้าก็ปกอยู่เหนือน้ำนั้น (ปฐมกาล 1:2) นี่ก็หมายความว่า เมื่อบางคนได้รับการยกความผิดบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาต้องฟังและเชื่อในคำสอนของน้ำและพระวิญญาณ ที่พระเจ้าประทานเป็นของประทานให้แก่
คริสเตียนที่เกิดใหม่ในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
หากเราสอนผู้คนให้ค้นหาการวางมือเพื่อที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราควรจะจำไว้ในใจว่า มันจะมีการคัดค้านข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเจ้ามีพระประสงค์จะช่วยเราจากบาป การคิดว่าคนซักคนสามารถให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ใครซักคนได้นั้นเป็นการท้าทายพระเจ้า และคนที่มีความเชื่อเช่นนี้ มักจะตกหลุมพลางของซาตานไปโดยง่าย สิ่งนี้ไม่ควรจะยอมให้เกิดขึ้นเลย
เราจะได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมด เมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ยืนยันสิ่งนี้ บางคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะไม่มีบาปในหัวใจของเขาอีกต่อไป มันไม่ใช่เพราะว่า เขาไม่ได้ทำงานแต่เพราะว่าเขาเชื่อในพลังของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแทน ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้ยืนยันว่าเขาไม่มีบาปในหัวใจของเขา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงยืนยันด้วยเช่นกัน ไม่มีใครจะเรียกพระเยซูว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของพวกเขาได้ 
มารเข้าครอบงำผู้คนที่ไม่รู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและไม่เคยแม้แต่ชี้ประเด็นมาถกปัญหากัน พวกเขาไม่รู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้ พวกเขากล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพียงแค่พวกเขาทำและรับการวางมือเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยเสด็จมาสถิตผ่านการวางมือ ท่านควรตระหนักว่าการทำงานของพญามารนั้นได้มีอิทธิพลเหนือผู้คนในคริสตจักรทั่วโลกแล้วพร้อมกับการสอนแบบผิดๆของมัน ด้วยเหตุนี้มันจึงมีความจำเป็นที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอย่างแท้จริง โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ