คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-3] (กิจการ 19:1-3) ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อท่านเชื่อในพระเยซูไหม ?

(กิจการ 19:1-3)
“ต่อมาขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นั้น เปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนือ แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน จึงถามเขาว่า ‘ตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า?’ เขาตอบเปาโลว่า ‘เปล่า เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลย’ เปาโลจึงถามเขาว่า ‘ถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่า?’ เขาตอบว่า ‘บัพติศมาของยอห์น’”


ทำไมพระคัมภีร์ไบเบิลจึงกล่าวว่า “ตั้งแต่สมัย
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถึงทุกวันนี้ แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้ 
แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้?”

เพราะว่ามนุษย์สามารถเข้าในอาณาจักรสวรรค์ได้ โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐ
ที่สวยงามนี้ที่กล่าวว่าพระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดของโลกนี้โดยการรับบัพติศมา
ของพระองค์จากยอห์น และพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์

 


ข่าวประเสริฐแบบไหนที่เปาโลได้ประกาศ?  เขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องบัพติศมา
ของพระเยซูและไม้กางเขนของพระองค์ กิจการ 19:1 กล่าวว่า “ต่อมาขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นั้น เปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนือ แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน จึงถามเขาว่า ‘ตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า?’” อย่างไรก็ ตาม คนเหล่านี้เชื่อในพระเยซูในขณะที่เพิกเฉยต่อความหมายของการรับบัพติศมาของพระเยซู พวกเขาไม่รู้จักข่าวประเสริฐที่สวยงามที่นำพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอยู่กับพวกเขา นี่ เหตุผลที่เปาโลถามว่า “ตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า?” ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ค่อยคุ้นเคยต่อเหล่าสาวกในเอเฟซัสเท่าใดนัก คนอื่นๆอาจจะถามเขาว่า “ท่าน เชื่อในพระเยซูไหม?” แต่เปาโลถามคำถามนี้ด้วยวิธีพิเศษเพื่อว่า พวกเขาจะได้รับพระวิญญาณ บริสุทธิ์จากการสร้างความเชื่อของพวกเขาใหม่ในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้  พันธกิจของเปาโล คือการประกาศข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซู และพระโลหิตของพระองค์ที่สวยงามนี้ไป เปาโล เปโตร และยอห์นก็เป็นพยานต่อการรับบัพติศมาของพระเยซูที่ทรงรับจากยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมาเช่นกัน    
    ลองมาดูที่คำพยานของอัครสาวกต่อข่าวประเสริฐของบัพติศมากัน อันดับแรกเปาโล
เป็นพยานว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาป ต่อไปอย่างไรได้? ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซู คริสต์ ก็ได้รับ บัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์?” (โรม 6-2:3) และ “เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวก ท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์” (กาลาเทีย 3:27) 
อัครสาวกเปโตรก็เป็นพยานต่อข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูใน 1 เปโตร 3:21–22 ว่า “เช่นเดียวกัน บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลาย (ไม่ใช่ด้วยชำระราคีแห่งเนื้อหนัง แต่โดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้า) โดยซึ่งพระเยซู คริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย พระองค์ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลาย ทรงมอบไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้ว” 
ยอห์นก็เป็นพยานต่อข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้เช่นกันใน 1 ยอห์น 5:5–8 ว่า “ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า นี่แหละคือผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซู คริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำอย่างเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทั้งสามนี้เป็นองค์เดียวกัน มีพยานอยู่สามพยานในแผ่นดินโลก คือพระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน”    
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเล่นบทบาทที่สำคัญ ในการทำให้ข่าวประเสริฐที่สวยงามนั้นสมบูรณ์ พระคัมภีร์ไบเบิล กล่าวเกี่ยวกับยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาไว้ใน มาลาคี3:1-3 และ มัทธิว 11:10-11 ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นตัวแทนของมนุษยชาติและเขาได้พยากรณ์ไว้ว่าเอลิยาห์จะมา ในพันธสัญญาฉบับเก่านั้น เครื่องบูชาไถ่บาปจะถูกฆ่าเพื่อหลั่งเลือดของมันหลังจากรับเอาบาปของมนุษย์ไปด้วยการวางมือของเขา อย่างไรก็ตาม ในพันธสัญญาฉบับใหม่นั้น พระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปผู้รับเอาบาปทั้งหมดของโลกไปโดยบัพติศมาของพระองค์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าจ้างของบาป พระเยซูทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดเพราะว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้ผ่านบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปสู่พระองค์แล้วโดยบัพติศมาของพระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดน 
พระเจ้าทรงวางแผนการกระทำที่ยิ่งใหญ่มาสองอย่างเพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาปของพวกเขาและพระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์ทั้งหมด แผนการแรก พระเยซูทรงเสด็จมายังโลกนี้ผ่านกายของหญิงพรหมจรรย์มารีย์ และทรงรับบัพติศมาและทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน เพื่อนำบาปทั้งหมดของมนุษยชาติออกไป แผนการที่สอง ทรงให้ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากำเนิดมาผ่านนางอลิซาเบธ พระเจ้าทรงทำให้ทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติให้รอดจากบาปของพวกเขา เป็นงานที่วางแผนโดยพระเจ้าในตรีเอกานุภาพ พระเจ้าทรงส่งยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามายังโลกนี้ ก่อนหน้าพระเยซูหกเดือน จากนั้นก็ทรงส่งพระเยซู คริสต์มาเป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ เพื่อให้มนุษยชาติเป็นอิสระจากการพิพากษาบาปของพวกเขา
  พระเยซูทรงเป็นพยานให้ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในมัทธิว 11:9 ว่า “แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร? ดูศาสดาพยากรณ์หรือ? แน่ทีเดียว และเราบอกท่านว่า ท่านนั้นเป็นยิ่งกว่าศาสดาพยากรณ์เสียอีก” ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาผู้ผ่านบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปสู่พระเยซู แล้วก็เห็นพระองค์ในวันถัดไป เขาเป็นพยานโดยกล่าวว่า “จงดู! พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย!” (ยอห์น 1:29)
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลมีบันทึกมากมายเกี่ยวกับยอห์น ผู้ที่ให้บัพติศมาแก่พระเยซู และเราควรจะมีความอุตสาหะในการรู้จักเขามากขึ้น ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ได้มายังโลกนี้ก่อนพระเยซูหน้าที่ของเขาคือทำให้ข่าวประเสริฐที่สวยงามนั้นสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแผนการของพระเจ้า พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระเยซูทรงยอมรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้จากยอห์น และว่ายอห์นผ่านมันไปสู่พระองค์เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสมบูรณ์
เราเรียกเขาว่า ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา เพราะว่าเขาได้ให้บัพติศมาแก่พระเยซู ความ หมายของคำว่าบัพติศมาของพระเยซูจากยอห์นนั้นคืออะไรอย่างแท้จริง? คำว่าบัพติศมามีความหมายว่า “การชำระล้าง” เมื่อบาปทั้งหมดของโลกได้ถูกส่งผ่านไปยังพระเยซู โดยบัพติศมาของพระองค์ มันก็จะได้รับชำระออกไป บัพติศมาของพระเยซูมีความหมายเช่นเดียวกันกับ “การวางมือ” ที่เครื่องบูชาไถ่บาปได้รับในพันธสัญญาฉบับเก่า ความหมายทางจิตวิญญาณของบัพติศมาคือ “การส่งผ่าน”, “การชำระ” หรือ “การฝัง” บัพติศมาของพระเยซูจากยอห์นคือการกระทำของการชำระบาปเพื่อนำบาปทั้งหมดของมนุษย์ในโลกนี้ออกไป 
บัพติสมาของพระเยซูนั้นมีความหมายเหมือนกับการวางมืออย่างเห็นได้ชัด ที่เป็นวิธี การของการผ่านบาปไปยังเครื่องบูชาไถ่บาปในพันธสัญญาเก่า อีกนัยหนึ่งชาวอิสราเอลผ่านบาปประจำปีของพวกเขาไปสู่เครื่องบูชาไถ่บาปในวันทำการลบมลทินผ่านการวางมือของมหาปุโรหิต การสังเวยบาปในพันธสัญญาเก่า จึงมีบทบาทเหมือนกับ บัพติศมาของพระเยซูและการสิ้นพระ ชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์
พระเจ้าทรงกำหนดวันทำการลบมลทินขึ้นเพื่อเป็นวันแห่งการนำบาปของชาวอิสรา เอลออกไป ในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด มหาปุโรหิตจะผ่านบาปประจำปีของผู้คนไปสู่หัวของสัตวบูชาโดยการวางมือของเขาบนเครื่องสังเวยบูชาไถ่บาปนั้น ระบบการสังเวยบูชาไถ่บาปที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นนี้จึงเป็นเพียงวิธีเดียวในการผ่านบาปของมนุษย์ไปบนเครื่องบูชาไถ่บาปและโอนบาปไปโดยการวางมือ ที่เป็นกฎถาวรที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมา
“และอาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้น และกล่าวคำสารภาพบรรดาความชั่วช้าของคนอิสราเอล และการละเมิดทั้งหมด และบาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะนั้น และให้คนที่เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมานำแพะไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดาร แพะนั้นจะแบกความชั่วช้าทั้งหมดไปยังที่เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้แพะนั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร” (เลวีนิติ 16:21–22) 
ในพันธสัญญาฉบับเก่านั้น คนบาปจะวางมือของเขาไปบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาปและผ่านบาปของเขาไปที่มัน เพื่อที่จะได้รับการยกโทษบาป และในวันทำการลบมลทิน มหาปุโรหิตอาโรนผู้เป็นตัวแทนของประชาชนชาวอิสราเอลทั้งหมดได้วางมือของเขาที่เครื่องบูชาบาปเพื่อผ่านบาปของชาวอิสราเอลไป แล้วเครื่องบูชาไถ่บาปก็จะถูกฆ่าหลังจากมันรับเอาบาปของพวกเขาไปแล้ว  
มันมีความหมายทางจิตวิญญาณที่เหมือนกับการรับบัพติศมา (บัพติสมา ในภาษากรีกหมายถึง “การส่ง, การเผา, การผ่าน”) ที่พระเยซูได้รับจากยอห์นในพันธสัญญาฉบับใหม่ ก็เหมือนกับที่มหาปุโรหิตในพันธสัญญาฉบับเก่าได้วางมือของเขาบนสัตว์สังเวยเพื่อผ่านบาปของประชาชนชาวอิสราเอลไป ดังนั้นบาปของมนุษยชาติทั้งหมดจึงผ่านไปสู่พระเยซูโดยบัพติศมาของพระองค์ที่ทรงรับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แล้วพระเยซูก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา นี่คือข่าวประเสริฐของความจริงที่สวยงาม
 เหมือนกับที่มหาปุโรหิตอาโรนได้ถวายการบูชาไถ่บาปในที่ของประชาชนชาวอิสราเอล ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา เป็นหนึ่งในทายาทของอาโรนก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติโดยการให้บัพติศมาแก่พระเยซู และก็ผ่านบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปสู่พระองค์เช่นกัน พระเจ้าทรงบรรยายแผนการที่สวยงามของความรักพระองค์ในพระคัมภีร์ไบเบิลไว้ใน เพลงสดุดี 50:4–5 ว่า “พระองค์จะทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ว่า : จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนของเรามาให้เรา ผู้กระทำพันธสัญญากับเราด้วยเครื่องสัตวบูชา” อาเมน, ฮาเลลูยา 
ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรได้กล่าวว่า ไม่มีคริสเตียนในช่วงสองศตวรรษแรกในยุคต้นๆ คริสตจักรในยุคต้นๆพร้อมกับสาวกของพระเยซูนั้นได้รับ ซึ่งคริสเตียนได้เชื่อไปพร้อมกับสาวกของพระเยซูนั้นได้รับการระลึกถึงในวันที่ 6 มกราคมเท่านั้น ซึ่งเป็น “วันของการรับบัพติศมาของพระเยซู” ณ แม่น้ำจอร์แดนจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ทำไมพวกเขาเน้นความเชื่อไปที่บัพติศมาของพระเยซู? คำตอบก็คือการไขกุญแจสำคัญในธรรมเนียมของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ แต่ผมหวังว่าท่านจะไม่สับสนกับน้ำ บัพติศมาของผู้ที่เชื่อและบัพติศมาของพระเยซู

บัพติศมาของผู้ที่เชื่อยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้นั้นแตกต่างจากความหมายของบัพติศมาที่พระเยซูที่ทรงรับจากยอห์น ดังนั้นเราควรมีความเชื่อทั้งหมดเหมือนกับสาวกของพระเยซูหากเราต้องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตโดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซู คริสต์ที่พระ องค์ทรงรับจากยอห์นและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ 
หากคริสตจักรยุคต้นๆ คิดว่าบัพติศมานั้นเป็นพิธีกรรมสำคัญจริงๆ มันก็จะเป็นตามความศรัทธาในพระเยซูของพวกเขา และทุกวันนี้เราควรจะพิจารณาถึงบัพติศมาของพระเยซูที่ทรงรับจากยอห์นว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในความรอดของพวกเรา ยิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องเข้าถึงและรักษาสิทธิของความเชื่อในความรู้ที่สมบูรณ์ ที่กล่าวว่าพระเยซูได้ถูกตรึงไม้กางเขนเพราะบัพติศมาที่ทรงรับจากยอห์นของพระองค์ เราควรจะจำในใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสถิตอยู่ในตัวเรา เมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงรับบัพติศมา, ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย เพื่อเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา บัพติศมาของพระเยซูที่ทรงรับจากยอห์นและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์นั้นมีความหมายพิเศษในข่าวประเสริฐที่สวยงาม
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามของบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์ บัพติศมาของพระเยซูได้ล้างบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปเพียงครั้งเดียว มันเป็นบัพติศมาของการชำระบาป ที่นำพวกเราให้ไปรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อใครบางคนไม่ได้ตระหนักถึงพลังของบัพติศมาของพระเยซู พวกเขาเข้าใจว่ามันเป็นเพียงพิธีกรรมเพียงเท่านั้น 
บัพติศมาของพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐที่สวยงามที่บอกเราถึงวิธีที่พระ องค์ทรงนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปและยอมรับการพิพากษาเพื่อพวกเขาโดยการหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน ใครก็ตามที่เชื่อในพระวจนะของข่าวประเสริฐที่สวยงามจะได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรที่มีพระผู้เป็นเจ้าครอบครองอยู่ และมีความสุขกับพระพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือของประทานจากพระเจ้าถึงผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาแล้ว
พร้อมกับบัพติศมาของพระองค์นั้น พระเยซูจึงทรงเป็น “พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” ได้ดีพอ (ยอห์น 1:29) ในยอห์น 1:6–7 กล่าวว่า “มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มา ชื่อยอห์น ท่านผู้นี้มาเพื่อเป็นพยาน เพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้น เพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน” เพื่อที่จะเชื่อในพระเยซูว่าเป็นผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงนำบาปทั้งหมดของเราไป เราจะต้องเข้าใจในการทำงานของยอห์นและเป็นพยานตามที่มันได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล แล้วเราจะสามารถเชื่อในพระเยซู คริสต์ว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราได้ เพื่อที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องการความเชื่ออย่างหนักแน่นของเราด้วยหัวใจ จากคำพยานของเขา ดังนั้นการทำให้ข่าวประเสริฐของความจริงที่สวยงามนี้สมบูรณ์ เราจะต้องเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูจากยอห์น และพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์
 
ในมัทธิว 11:12 ได้เขียนเอาไว้ว่า “และตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถึงทุกวันนี้ อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้” ข้อความนี้เป็นที่รู้จักในนามของข้อความที่ยากที่สุดในพระคัมภีร์ไบเบิล อย่างไรก็ตามเราจะต้องให้ความสนใจกับประโยคที่ว่า “และตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถึงทุกวันนี้” แน่นอนว่ามันได้ประกาศว่า พันธกิจของยอห์นนั้นเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับการทำงานของพระเยซู เพื่อความรอดของเรา
 พระเยซูทรงต้องการให้เราเข้าไปสู่อาณาจักรของพระองค์ด้วยความเชื่อที่กล้า กล้าพอๆกับนักเลง เราทำบาปทุกๆวัน เราเปราะบาง แต่พระองค์ก็ทรงยอมให้เราได้เข้าไปสู่อาณาจักรของพระองค์โดยความเชื่อที่ไม่ได้คำนึงถึงความอ่อนแอของเรา ดังนั้นข้อความนี้หมายความว่า มนุษย์เข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ได้โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามที่กล่าวว่าพระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดในโลกนี้ออกไปโดยการรับบัพติศมาจากยอห์น และพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ อีกนัยหนึ่งมันหมายความว่า สามารถเข้าสู่สวรรค์ด้วยความเชื่อที่กล้าหาญในข่าวประเสริฐของบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซูที่สวยงาม 
บัพติศมาของพระเยซูนำบาปทั้งหมดของเราออกไป และความเชื่อของเราที่รับประกันว่า เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตได้ เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่เพื่อนบ้าน, ญาติ, คนคุ้นเคยของเรา และคนอื่นๆในโลก เราจะต้องมีความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ ที่กล่าวว่าบาปทั้งหมดของโลกนี้ได้ถูกส่งผ่านไปสู่พระเยซูโดยบัพติศมาของพระองค์ เราจะได้รับความสุขล้นจาการชำระบาปและการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านความเชื่อของเรา
 บัพติศมาของพระเยซูได้นำบาปทั้งหมดของเราออกไปและพระโลหิตบนไปไม้กาง เขนได้รับการพิพากษาบาป เราจะต้องอธิบายกับผู้ที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณที่สวยงามนี้ ด้วยการทำเช่นนั้นพวกเขาก็จะมาเชื่อในข่าวประเสริฐและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมต้องการจะให้ท่านเชื่อมัน เพียงแค่มีความเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูที่ทรงรับจากยอห์นและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนก็จะทำให้มนุษย์เราได้รับการยกความผิดบาปทั้ง หมดและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตได้ 
ทุกคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ สามารถเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าได้ และได้เป็นหนึ่งในพี่น้องโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามของเรา ท่านควรจะมีความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้เช่นเดียวกับที่เปาโลมี ผมขอขอบพระคุณ พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้มาและขอสรรเสริญพระองค์ อาเมน