Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 2-9] ( Khải huyền 2:18-29 ) Bạn Đã Được Cứu Bởi NướcVà Thánh Linh Chưa?

( Khải huyền 2:18-29 )
Hội thánh Thi-a-ti-rơ hầu việc Đức Chúa Trời với tình yêu, đức tin, sự nhẫn nại, và những việc làm của họ tốt hơn lúc trước. Nhưng cùng lúc đó, nó là một hội thánh bị tai hại bởi một nữ tiên tri xấu xa. Nói cách khác hơn, việc làm sai của họ là một vài thành viên của hội thánh bị cám dỗ bởi tiên tri giả không ăn năn này để phạm tội thờ thần tượng và tà dâm. Vì thêá Chúa đã ra lệnh Hội thánh Thi-a-ti-rơ phải ăn năn và giữ đức tin ban đầu cho đến cuối cùng. Chúa cũng hứa rằng những người gìn giữ đức tin của họ cho đến cuối cùng thì Ngài sẽ ban quyền cai trị các nước và ngôi sao mai. 
 
 
Thần Ba-anh Của Giê-sa-bên
 
Giê-sa-bên là một công chúa Ngoại bang là người đã mang tà thần Ba-anh vào trong I-sơ-ra-ên khi bà trở thành vợ của vua A-háp (I Các vua 16:31). Ba-anh là thần mặt trời, thần tượng của xứ Phê-ni-xi, là thần mà người ta thờ lạy để cầu xin sự giàu có. Hình của thần này được tạc nên và thờ lạy, rồi các tín đồ của nó cầu xin sự sung mãn cho gia đình và sự phì nhiêu cho đất đai của họ. Điều này cũng tương tự như việc người vô thần thờ lạy trái đất và thiên nhiên mà chúng ta thấy trên toàn thế giới. Thí dụ, phong thần cho một tảng đá lớn và thờ nó như thần là một hành động vô thần phổ biến của việc thờ những môi trường tự nhiên. Những thói quen tôn giáo và niềm tin như thế được nắm giữ bởi những người đi theo thuyết phiếm thần. 
Vì sự mở đầu của tôn giáo vô thần này bởi Giê-sa-bên, Ba-anh trở thành một thần tượng vĩ đại của dân I-sơ-ra-ên. Vua A-háp, người đã từng chỉ thờ phượng duy nhất Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật, bắt đầu thờ lạy thần Ba-anh vì ông cưới người đàn bà Ngoại bang này. Nhiều người I-sơ-ra-ên theo gót ông, từ bỏ Đức Chúa Trời thật của họ, và phạm tội thờ thần tượng là thờ thần Ba-anh. Bởi thế họ đã tự đem cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đến với họ. 
Đức Chúa Trời quở trách người hầu việc Chúa trong Hội thánh Thi-a-ti-rơ vì đã cho phép niềm tin của nữ tiên tri giả Giê-sa-bên vào trong Hội thánh. Phán bảo Giê-sa-bên và những người đi theo bà ta phải ăn năn, Đức Chúa Trời đã cảnh báo họ rằng Ngài sẽ đem tai nạn lớn và sự hủy diệt trên họ nếu họ không vâng lời. 
Điều này có nghĩa là hôải thánh thật của Đức Chúa Trời không thể cho phép sự giàu có và của cải vật chất chi phối công việc của họ. Nó có nghĩa là những tín đồ ngày nay không thể thờ thế gian như là chúa của họ, như dân I-sơ-ra-ên thờ lạy Ba-anh, thần mặt trời, để được sự thịnh vượng và giàu có. 
3 Giăng câu 2 chép, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.” Khi chúng ta nhìn vào đức tin của sứ đồ Giăng, chúng ta thấy rằng điều quan tâm trước nhất của ông là sự thịnh vượng thuộc linh. Thịnh vượng mọi thứ khác theo sau, chứ không phải đi trước, Giăng quan tâm đến sự thịnh vượng của những linh hồn. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay đức tin này đã thay đổi như thế nào? Nó đã bị sửa đổi thành một đức tin chỉ tìm kiếm những ơn phước của xác thịt, đặt sự thịnh vượng về thế gian thành đức tin trước hết và khôngỉ quan tâm đến bất cứ điều nào thuộc về những phúc lợi thuộc linh. Nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời không làm thịnh vượng linh hồn họ, nhưng chỉ làm thịnh vượng xác thịt của họ trước hết. 
Có nhiều giáo phái tôn giáo xung quanh chúng ta, độc như thuốc phiện, nói rằng sẽ đem sự giàu có và sức khỏe cho những tín đồ của họ để đáp lại sự thờ phượng của họ. Thờ thần Ba-anh của Giê-sê-bên cũng giống như vậy. Những người đi theo những giáo phái như thế chỉ theo đuổi sự thịnh vượng và phì nhiêu xác thịt của họ mà thôi. 
Trong những hội thánh tái sanh ngày nay, một số có thể dùng đến đức tin của Giê-sa-bên để phát triển giáo phái của họ. Nhưng lý luận của nó cũng giống như đặt thần tượng vào trong Đền thờ của Đức Chúa Trời vậy. 
Giê-sa-bên đã đem thần tượng Ba-anh không chỉ vào dân I-sơ-ra-ên mà còn vào trong chính Đền thờ của Giê-hô-va. Loại đức tin chỉ theo đuổi sự thịnh vượng của xác thịt và thu nhập những điều thuộc về thế gian trong khi vẫn không để ý đến sự tha tội trong Cơ-đốc-nhân là một đức tin sai giống như thờ thần tượng ngay trước mắt của Đức Chúa Trời vậy. 
Nhiều hội thánh ngày nay trên toàn thế giới giảng trong Giăng 1:29 rằng, “Tất cả tội lỗi của bạn đã không còn nữa, vì Chúa Jêsus đã cất chúng đi trên Thập tự giá.” Họ xem Báp-tem của Chúa Jêsus chỉ là một vấn đề phụ, họ nói rằng chỉ cần tin nơi Chúa Jêsus thì nhận được sự cứu rỗi, cho dù người đó không tin nơi Báp-tem của Ngài. Nhưng Báp-tem mà Đấng Christ đã nhận nơi Giăng, Báp-tem mà qua đó Ngài đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên Ngài, không phải là một vấn đề mà chúng ta có thể thêm vào hay bớt đi. Thảo luận và giảng dạy Báp-tem của Chúa Jêsus là một vấn đề phụ thì cũng giống như thờ thần Ba-anh. 
Vậy thì tại sao những người này giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh mà không nói về Báp-tem của Chúa Jêsus? Họ làm như thế vì họ không hi vọng nơi Nước Đức Chúa Trời, nhưng họ hi vọng nơi sự giàu có thế gian trên đất này. Người có loại đức tin này cũng giống y như những người đã thờ thần Ba-anh vậy. 
Những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh trước đây và hiện nay chỉ đang giảng dạy về huyết Chúa trên Thập tự giá, phải nhận biết rằng họ đang phạm một tội năng nề như tội thờ thần Ba-anh. 
Không ai có thể làm mục sự cách đúng đắn bằng cách đặt mục đích của người đó vào việc gia tăng vật chất của thế gian này. Nếu những mục sư bỏ qua Báp-tem của Chúa Jêsus và chỉ giảng dạy về huyết của Ngài trên Thập tự giá, họ có thể tích lũy của cải thế gian này. Nhưng họ phải nhận biết rằng đức tin như thế không phải là đức tin thật cũng như sự giảng dạy như thế không phải là sự giảng dạy đúng đắn. 
Hãy nhìn vào phân đoạn của Khải huyền, chúng ta có thể thấy rằng những lãnh đạo của Hội thánh Thi-a-ti-rơ đã thờ thần Ba-anh trong Hội thánh của Ngài cũng như Giê-sa-bên đã làm. 
Nếu người ta không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, thì Đức Thánh Linh cũng không thể ngự trong lòng, cũng như không thể làm việc trong họ. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng, “nếu một người không có Thánh linh của Đấng Christ thì người ấy không thuộc về Ngài,” người đó có được xác định là con của Đức Chúa Trời hay không là bởi người đó có Thánh linh của Đấng Christ trong lòng hay không. Kinh thánh nói với chúng ta rằng những người không có Thánh linh của Đấng Christ là những người bị loại bỏ.
 
 
Những Người Biết Và Giảng Dạy Báp-Tem Của Chúa Jêsus 
 
Khi một người tin nơi Báp-tem (Nước) của Chúa Jêsus, và bởi Báp-tem đó Ngài đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên Ngài, thì Đức Thánh Linh có thể ngự vào lòng anh/chị ấy. 
Nhưng nếu người đó không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, thì cho dù anh/chị ấy chịu tử đạo vì Chúa Jêsus, thì đó không phải là sự tử đạo thật, mà chỉ cố gắng thiết lập sự công chính riêng của người đó. Một số người, chỉ tin nơi huyết Chúa trên Thập tự giá, đi đến những nơi hẻo lánh ngõ ngách của thế giới để giảng dạy Phúc âm, bỏ cả cuộc đời của họ để cống hiến cho chức vụ, và ngay cả đôi khi chịu tử đạo vì đức tin của họ. 
Cảm động bởi tình yêu của Đấng Christ mà người ta có thể chịu tử đạo cho dù họ chỉ tin nơi huyết của Đấng Christ trên Thập tự giá. Nhưng như Ma-thi-ơ 7:23 nói với chúng ta, điều đó có tốt gì nếu Chúa từ chối thừa nhận mọi công việc và sự hi sinh của họ? Dù họ rao truyền Phúc âm cách trung tín và tích cực như thế nào – thí dụ như, những người truyền giáo của giáo phái Moc-môn làm. Vì họ đã không giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh, nên đức tin của họ và những nổ lực của họ sẽ chỉ là vô dụng.
Đức Chúa Trời đã quở trách người hầu việc Chúa trong Hội thánh Thi-a-ti-rơ vì ông đã cho phép những tín đồ của Giê-sa-bên nhảy vào trong Hội thánh và bao dung sự phát triển của họ. Có nhiều người lãnh đạo tôn giáo trên thế giới ngày nay là những người giống như vậy, họ tìm cách để dụ dỗ những linh hồn. Trong sự giáng sanh của Chúa Jêsus, Báp-tem, sự đóng đinh, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài – trong mọi điều này, hội thánh thật của Đức Chúa Trời phải có đức tin đúng đắn và rao truyền Phúc âm thật. Nếu không thì đức tin của họ chẳng có ích lợi gì. 
Những tiên tri giả nói rằng, để được cứu chỉ cần tin nơi huyết của Đấng Christ trên Thập tự giá là đủ, không cần phải nhận biết sự quan trọng của Báp-tem Ngài. Vì họ bỏ qua lẽ thật của Nước, nên Cơ-đốc-giáo đã bị thối nát và trở thành một trong nhiều tôn giáo của thế gian. Đó là lý do tại sao Cơ-đốc-giáo không còn mang sự cứu rỗi đến cho toàn thể nhân loại trên thế giới. 
Không có Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá thì Cơ-đốc-nhân chỉ trở nên là một tôn giáo nhấn mạnh về các quy tắc xử thế và nhân phẩm của thế gian. Ở các nước Châu Âu và Bắc Mỹ, là nơi hầu hết dân số là những Cơ-đốc-nhân, các tôn giáo Phương đông hiện nay trở nên khá phổ biến. Tại sao? Vì những tôn giáo Cơ-đốc phương đông không thể mang sự tha tội và đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, và vì thế nhiều người bị lôi cuốn bởi những tôn giáo huyền bí Phương đông và nghĩ rằng họ có những chọn lựa tốt hơn những tôn giáo Phương tây. Nhưng Cơ-đốc-giáo không phải là một tôn giáo Phương tây hay Phương đông.
Đâu là lúc để chúng ta suy xét về Phúc âm Nước và Thánh linh và tình trạng của Cơ-đốc-giáo hiện nay. Chúng ta cần phải hỏi và suy nghĩ tại sao Cơ-đốc-giáo thật đã bị nhiều điều ngày nay làm cho thối nát, và tại sao Cơ-đốc-giáo ngày nay trở nên không có giá trị và gây phiền trong mắt của quá nhiều người. Câu trả lời được tìm thấy trong Phúc âm Nước và Thánh linh. Tin nơi Chúa Jêsus mà không biết về Phúc âm Nước và Thánh linh thì cũng giống như thờ thần Ba-anh ngay trước mắt của Đức Chúa Trời. Điều xấu xa nhất trước mặt Đức Chúa Trời là từ chối tin Phúc âm Nước và Thánh linh là lẽ thật của sự cứu rỗi thật. 
Cơ-đốc-giáo ngày nay không chỉ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Phúc âm Nước và Thánh linh nhưng cũng bởi vẻ đẹp của thế gian nữa. Bảy hội thánh xứ A-si đã phục vụ Chúa bởi tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Nhưng, như trong Kinh thánh bày tỏ, phần nào đó không chống nổi thế gian, nên Phúc âm Nước và Thánh linh càng ngày càng bị đẩy ra ngoài để thế gian thay vào chỗ của nó hầu chiếm giữ ngày càng nhiều lòng của con người. 
Điều gì sẽ xảy ra nếu một hội thánh không giảng dạy lẽ thật của sự cứu rỗi, Phúc âm của việc tái sanh bởi Nước và Thánh linh, nhưng ngược lại chỉ giảng dạy huyết của Thập tự giá? Tôi đưa ra câu hỏi này vì ngay cả hội thánh của Đức Chúa Trời, nếu họ chỉ theo đuổi thế gian, sẽ sớm bị thế gian mua chuộc, và sau đó không lâu họ sẽ nói rằng không cần Báp-tem của Chúa Jêsus để được cứu. Đó là lý do tại sao tôi đang xem xét và lặp lại điểm quan trọng này qua Lời của Đức Chúa Trời.
 
 
Sự Khác Biệt Giữa Phúc Aâm Có Báp-Tem Của Chúa Jêsus Và Phúc Âm Không Có Báp-Tem của Ngài 
 
Bạn và tôi, chúng ta đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Phúc âm Nước và Thánh linh này là lẽ thật của Chúa, trong đó Báp-tem của Chúa Jesus, huyết của Ngài trên Thập tự giá và Đức Thánh Linh là những bằng chứng cho sự cứu rỗi của chúng ta. 
1 Giăng 5:5-7 và 1 Phi-e-rơ 3:21 nói với chúng ta rằng “Nước” – Báp-tem, là dấu hiệu của sự cứu rỗi chúng ta, và đây cũng chính là Lời cứu rỗi bày tỏ trong Ma-thi-ơ 3:15 là nơi Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại trên Ngài bởi Báp-tem của Ngài. Trong khi Báp-tem của Chúa Jêsus quan trọng là như vậy, thì việc bỏ qua Báp-tem của Đấng Christ và chỉ giảng dạy về huyết Ngài trên Thập tự giá thì làm sao có thể dẫn chúng ta đến với sự cứu rỗi hoàn toàn trọn vẹn được? Những người được giải cứu khỏi tội lỗi phải vẽ ra một đường ranh giới cứu rỗi rõ ràng bởi tin nơi Lời. Họ phải tự nhắc đi nhắc lại rằng đường ranh giới này phải ngày càng rõ nét hơn. 
Nếu một người không thể vẽ ra một đường ranh giới rõ ràng cho sự cứu rỗi của anh/chị ấy, thì điều này chỉ có thể có nghĩa là người này chưa được cứu. Thật sai lầm khi nghĩ rằng sự giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta chỉ là một giai đoạn đi trước của đức tin chúng ta. Giải cứu khỏi tội lỗi không phải là một giai đoạn củng cố thuộc linh, nhưng nó chính là nền đức tin của chúng ta, bước quan trọng nhất trong việc xây dựng căn nhà đức tin của chúng ta trên vầng đá. 
Cũng vậy, chúng ta không được nghĩ về vấn đề cứu rỗi chỉ là một vấn đề của “quan điểm giáo lý” của những giáo phái khác nhau. Những học thuyết khác nhau của giáo phái này đến giáo phái kia, nhưng lẽ thật của Kinh thánh, lẽ thật rằng Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên Ngài bởi Báp-tem của Ngài, không thể khác nhau từ niềm tin này đến niềm tin kia. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể bỏ qua sự quan trọng chủ yếu của Báp-tem Chúa Jêsus khi chúng ta giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Chúng ta không thể chỉ giảng dạy rằng Chúa Jêsus là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi,” hay chỉ giảng dạy rằng người ta có thể được cứu chỉ bởi tin nơi huyết của Thập tự giá. Chúng ta phải nhận được sự tha tội bởi tin nơi cả Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ và huyết Ngài trên Thập tự giá. Làm sao tội lỗi của một người có thể biến mất khi anh/chị ấy chỉ tin nơi “huyết trên Thập tự giá của Đấng Christ mà không tin nơi Báp-tem của Ngài? Khi người ta chỉ tin nơi huyết Chúa trên Thập tự giá, thì tội lỗi của lương tâm họ có biến mất hay không? Dĩ nhiên là không! 
Qua Kinh thánh, Chúa Jêsus làm chứng cho sự công chính của Đức Chúa Trời, tội lỗi của chúng ta, và sự phán xét của nó. Đức tin thật mà chúng ta phải có là đức tin nơi sự hiểu biết thật của lời Đấng Christ này. Ý của tôi là gì khi nói rằng hiểu biết thật? Ý của tôi là có một sự hiểu biết rõ ràng về việc tội lỗi chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt là gì, sự công chính của Ngài là gì, và loại đức tin nào bị diệt vong trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ bởi biết những điều này thì đức tin thật mới có thể xuất hiện từ sự hiểu biết thật của chúng ta. 
Nếu, trong khi giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh, chúng ta bỏ qua Báp-tem của Chúa Jêsus hay huyết Ngài trên Thập tự giá, thì điều chúng ta giảng dạy không phải là Phúc âm Nước và Thánh linh. Nếu chúng ta luận giải lẽ thật của Đức Chúa Trời trong những giới hạn của con người chúng ta và giảng dạy rằng mọi người có thể trở nên vô tội chỉ bởi tin nơi Chúa Jêsus thì cả những người giảng dạy lẫn người nghe đều vẫn là những tội nhân. Sự khác biệt giữa việc chúng ta có giảng dạy về Báp-tem của Chúa Jêsus hay không tạo nên sự khác biệt hoàn toàn trong việc cứu linh hồn người ta. 
Khi chúng ta nhìn vào đức tin của các sứ đồ, chúng ta thấy rằng họ đã không giảng dạy chỉ huyết của Thập tự giá. Họ đều tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus lẫn huyết của Thập tự giá như là một công việc của sự cứu rỗi. Tranh cải rằng Chúa Jêsus đã giải quyết mọi tội lỗi của chúng ta trên Thập tự giá mà không tin rằng trước tiên Ngài đã gánh chúng trên mình Ngài bởi Báp-tem của Ngài không chỉ là sự vô lý trong những lập luận của con người, nhưng nó cũng không phù hợp trong lẽ thật của Nước và Thánh linh. Những người tin nơi phân nữa Phúc âm như thế không thể được giải cứu khỏi tội lỗi của họ. 
 
 
Công Việc Của Những Người Giảng Dạy Phúc Âm 
 
Nói dựa trên Kinh thánh, những người làm mai mối thuộc linh là những người giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh. Những người làm mai mối cho sự cứu rỗi thuộc linh phải hòa giải giữa Chúa và những cô dâu của Ngài. Điều đầu tiên mà họ phải làm là giảng dạy cho những tội nhân những điều mà Chúa đã làm cho họ. Họ phải dạy rằng Chúa Jêsus đã chịu báp tem để gánh tội lỗi của họ trên Ngài, và rằng Ngài đã chịu xử phạt vì mọi tội lỗi này trên Thập tự giá. Họ cũng phải phân biệt chính xác những cô dâu có tin nơi điều này hay không, và khi những cô dâu tin thì vai trò của những người mai mối này hoàn tất. 
Để thực hiện điều này, giải thích với những cô dâu biết Chàng Rể là ai và những điều Ngài đã làm cho họ là rất quan trọng đối với những người mai mối, để như thế những cô dâu có thể hiểu dễ dàng hơn. Khi trái tim của những cô dâu nhận biết những điều mà chú rể đã làm cho họ, thì những người mai mối phải dạy họ việc Chàng Rể đã cất đi mọi tội lỗi của họ với Nước và huyết của Ngài. 
Vì thế khi những cô dâu tiếp nhận mọi điều mà Chàng Rể đã làm cho họ, thì họ trở nên và được gọi là những cô dâu của Đấng Christ. Những người đã trở nên cô dâu của Đức Chúa Jêsus Christ phải nhận biết rằng Chàng Rể đã mua họ với giá chuộc của Phúc âm Nước và Thánh linh. Họ phải nhận biết rằng, để khiến họ thuộc về Ngài, Chàng Rể phải tẩy sạch mọi tội lỗi của họ với Nước và huyết của Ngài, khiến họ trở nên trắng như tuyết và nhận họ làm những cô dâu của Ngài. 
Chỉ khi đó những cô dâu mới có thể tôn trọng và nhìn nhận Chàng Rể mãi mãi. Những người đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của họ là những người công chính, người công chính thì vô tội, và người vô tội là những cô dâu của Đức Chúa Jêsus Christ. Khi những cô dâu có đức tin như thế, có thể được Chàng Rể cưới, và Chàng Rể có thể tiếp họ vào trong vòng tay của Ngài. Như thế, chỉ khi những người mai môái thuộc linh chuẩn bị cho cô dâu với Lời lẽ thật thì họ mới có thể sửa soạn đám cưới của họ cách thành công. 
Để được thành công, những người mai mối của sự cứu rỗi thuộc linh phải biết loại cô dâu nào mà Chàng Rể muốn. Chúa Jêsus, Chàng Rể của chúng ta, không có tội lỗi, Ngài là thánh. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus muốn những cô dâu trong sạch không tì vít. Và đó là lý do tại sao những người mai mối dùng những công việc của Chàng Rể để tẩy sạch và trang trí cho cô dâu. Sự trang điểm cô dâu có nghĩa là họ được đem đến cho Chàng Rể chỉ sau khi tội lỗi của họ hoàn toàn được tẩy sạch bởi Phúc âm Nước và Thánh linh đã được làm trọn bởi Chàng Rể. Nếu họ được mang đến với Ngài khi tội lỗi họ chỉ sạch phân nữa, thì Chàng Rể sẽ không nhận họ, vì Ngài muốn cô dâu của Ngài hoàn toàn trong sạch. Những đầy tớ của Đức Chúa Trời, những người mang vai trò này là người mai mối của sự cứu rỗi thuộc linh này. 
Vì thế, những đầy tớ của Đức Chúa Trời phải tiếp tục chuẩn bị sự cứu rỗi thuộc linh cho những cô dâu. Cùng lúc đó, chúng ta cũng phải nhận biết rằng trong Cơ-đốc-giáo ngày nay khắp nơi đều có nhiều người mai mối xác thịt, là những người lợi dụng và moi móc để gia tăng của cải của họ. Những người mai mối xác thịt này sẽ bị tấn công bởi Đức Chúa Jêsus Christ lẫn những cô dâu bị từ chối. Chúng ta không được trở thành những người mai mối xác thịt. 
 
 
Nhận Biết Sự Sâu Xa Của Sa-Tan 
 
Ngay cả trong vòng những đầy tớ và dân sự của Đức Chúa Trời, có nhiều người không biết sự sâu sa của mưu mẹo của Sa-tan. Nói cách khác, có nhiều người không nhận biết Sa-tan cố hết sức như thế nào để làm chúng ta vấp ngã. Quá nhiều đầy tớ của Đức Chúa Trời đã không nhận biết được Sa-tan đã thay đổi và làm hư nát Phúc âm Nước và Thánh linh như thế nào và hắn đã đánh lừa những người tin đi theo niềm tin giả dối của hắn. Kết quả là có nhiều người tin nơi Chúa Jêsus cuối cùng đã có một Phúc âm thối nát thay vì Phúc âm thật của Nước và Thánh linh, và linh hồn họ, ngược với mong muốn của Đức Chúa Trời, cũng bị hủy diệt. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng, “Đừng đi theo những học thuyết của Giê-sa-bên. Tin và giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh của các ngươi cách vững vàng cho đến khi Ta trở lại. Thì Ta sẽ ban cho các ngươi quyền cai trị các nước.” Nhưng những người bị cám dỗ bởi niềm tin của Giê-sa-bên, Đức Chúa Trời cũng nói với họ rằng Ngài sẽ quăng họ vào trong sự khổ sở lớn và rèn luyện họ lần nữa. 
Khi thì giờ Chúa Jêsus trở lại gần đến, chúng ta sẽ thấy những người đã tin và giảng dạy sự cứu rỗi chỉ bởi huyết của Chúa Jêsus phản bội niềm tin của họ. Những người có ý kiêu hảnh về đức tin của họ luôn luôn cảm thấy tốt hơn những đức tin khác với họ. Nhưng Đức Chúa Trời nhận ra và phân biệt giữa đức tin của họ và đức tin của những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh: “Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước: Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta.” 
Khi Chúa chúng ta trở lại thế gian này, sẽ có nhiều Cơ-đốc-nhân phải gặp mặt Chúa trong khi chưa được tái sanh. Vì họ đã không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, nên họ sẽ gặp Chúa với tội lỗi trong lòng họ. Nhưng ngược lại những người có tấm lòng đã được tha thứ tội của họ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh sẽ được biến đổi cùng với sự hiện đến của Chúa và cai trị với Ngài. Như đã nói ở đây, sức mạnh của Chúa và dân sự của Ngài như sức mạnh của cây gậy sắt đập vỡ những bình gốm vậy. 
Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban quyền cai trị các nước cho những người gìn giữ đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh linh cho đến cuối cùng. Chúa chúng ta nói với chúng ta rằng quyền năng này cũng giống như quyền năng mà Ngài đã nhận nơi Cha. Chúng ta phải chiến đấu và thắng những tiên tri giả như Giê-sa-bên và Ba-la-am, để nhờ đó chúng ta sẽ được cai trị đời đời với quyền cai trị các nước mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. 
 
 
Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn Của Lẽ Thật! 
 
Để cứu tội nhân, Chúa chúng ta đã phải xuống thế gian này, và gánh mọi tội lỗi của nhân loại trên mình Ngài, Ngài đã phải chịu Báp tem bởi Giăng. Vì Chúa đã chịu Báp tem để gánh tội lỗi chúng ta, nên Ngài mới có thể mang những tội lỗi này đến Thập tự giá, chết trên đó và đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã thực hiện những hành động công chính này cho chúng ta, vì Ngài không thể chịu đựng được khi nhìn thấy con người tiếp tục phạm và khổ sở với tội lỗi của họ. Phúc âm Nước và Thánh linh là lẽ thật có thể giải cứu bạn khỏi mọi tội lỗi của bạn. 
Chúa chúng ta có thể trở nên Cứu Chúa của tất cả những ai tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Vì Chúa đã chịu báp tem bởi Giăng, nên Ngài có thể mang trái của kết quả tuyệt diệu này được làm chứng trong Giăng 1:29 và Giăng 19:30: “Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” và “Mọi việc đã được trọn!” Những người có lòng tin chắc nơi sự mua chuộc của họ qua Lời của Đức Chúa Trời có thể có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài vì họ biết rằng Chúa Jêsus đã giải quyết mọi tội lỗi của họ bởi Báp-tem của Ngài. Chúng ta phải thành thật nhìn vào lòng của chính chúng ta, vì nếu chúng ta không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, thì tội lỗi của chúng ta nhất định vẫn tiếp tục ở trong lòng chúng ta.
Khi chúng ta nhìn cẩn thận vào lòng của những người bỏ qua Báp-tem của Chúa Jêsus và chỉ tin nơi huyết Ngài trên Thập tự giá, thì chúng ta thấy rằng sự tồn tại của tội lỗi họ là điều không thể phủ nhận. Chúng ta phải đặc biệt để ý đến Báp-tem của Chúa Jêsus bởi Giăng Báp-tít và tin nơi đó càng mạnh mẽ hơn, vì chúng ta không thể thêm hay bớt những ý nghĩ của chúng ta vào trong Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chống lại những phúc âm giả tạo, vì chúng có thể hủy diệt đức tin của những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Chính Chúa Jêsus đã nói với chúng ta rằng, “Hãy để ý và cẩn thận về men của người Pha-ri-si.” “Men” ở đây không tượng trưng cho những loại dùng để làm rượu hay bánh, nhưng tượng trưng cho Phúc âm không có Báp-tem của Chúa Jêsus. Chúng ta phải biết và tin rằng Chúa Jêsus đã mang tội lỗi của thế gian đến trên Thập tự giá bằng cách gánh chúng trên mình Ngài với Báp-tem của Ngài, và Ngài đã trở thành Cứu Chúa thật của chúng ta bằng cách chịu đóng đinh trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết. 
Về phần Ngài, Chúa Jêsus đã nhận mọi tội lỗi của thế gian với Báp-tem của Ngài bởi Giăng, và khiến chúng hoàn toàn biến mất với huyết Ngài trên Thập tự giá. Nhưng về phần người ta, vì họ không tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng, nên tội lỗi của họ vẫn tiếp tục tồn tại. Không tin nơi lẽ thật Chúa Jêsus đã chịu báp tem bởi Giăng để gánh mọi tội lỗi của thế gian trên mình Ngài, thì tội lỗi của họ không thể được tẩy sạch. Phúc âm Nước và Thánh linh là Phúc âm quyền năng tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trắng như tuyết khi chúng ta đồng tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá.
 
 
Chúng Ta Phải Là Những Người Chiến Thắng 
 
Từ phân đoạn chính này, chúng ta nhìn thấy được Lời của Đức Chúa Trời nói với Hội thánh Thi-a-ti-rơ. Đức Chúa Trời đã hứa với người hầu việc Chúa trong Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng Ngài sẽ ban cho ông quyền cai trị các nước. Mọi tín đồ tái sanh sống trên một chiến trường thuộc linh đang chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh này. Chúng ta phải luôn luôn chiến thắng trong chiến trường thuộc linh này bởi đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Cuộc chiến thuộc linh này bắt đầu từ ngay lúc người đó tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh phải chiến thắng Sa-tan trong cuộc chiến chống lại hắn. Một số người trong chúng ta chiến đấu chống lại Sa-tan và sẽ chiến thắng những phúc âm giả tạo cho đến ngày mà họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Những người chiến thắng tin rằng Chúa chúng ta đã cất đi tội lỗi của họ bởi đến trong thế gian này, chịu báp tem, chịu chết trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Dù cho những người khác nói gì, họ cũng không bị lung lay trong niềm tin rằng nơi tẩy sạch tội lỗi của họ là sông Giô-đanh, và rằng mọi tội lỗi của họ đã chuyển sang Chúa Jêsus qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng. 
Chúa chúng ta đã bảo chúng ta phải chiến đấu và thắng Sa-tan. Xác thịt của chúng ta có thể đôi khi lao động nặng nhọc và mệt mỏi, nhưng đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh không bao giờ có thể thất bại trong cuộc chiến chống lại những phúc âm giả. 
Chúa nói với chúng ta rằng, “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Tiên tri Ê-li của thời Cựu ước đã chiến đấu và thắng trên 850 thầy tế lễ của Ba-anh. 
Sứ đồ Phao-lô cũng đã nói rằng không có Phúc âm nào khác ngoài Phúc âm mà ông rao truyền (Ga-la-ti 1:7). Phúc âm này của Phao-lô không gì khác hơn là đức tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Những người tin nơi Phúc âm này, trong lúc họ có thể vẫn có những bất toàn ngay cả sau khi họ được tái sanh, nhưng không bao giờ còn có tội lỗi nào trong lòng họ. Chúa chúng ta đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta bởi Nước Báp-tem của Ngài và đã nhận mọi sự sửa phạt tội lỗi bởi huyết Ngài. Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá đã đem sự cứu chuộc đời đời cho những người tin. 
Với những người đã được cứu, Chúa ban sức mạnh để bảo vệ đức tin của họ, để chiến đấu và thắng cho đến cuối cùng.