Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 3-3] ( Khải huyền 3:7-13 ) Thư Gởi Cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi

( Khải huyền 3:7-13 )
“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”
 
Giải thích
Câu 7: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được.”
Chúa cai trị Vương Quốc Ngàn Năm là Vua của mọi người. Ngài là Đức Chúa Trời có quyền lực và sức mạnh tuyệt đối – khi Ngài mở không ai có thể đóng, và khi Ngài đóng không ai có thể mở. Chúa là Đức Chúa Trời tuyệt đối, Đấng đã đến thế gian này và đã giải cứu tội nhân ra khỏi mọi tội lỗi của họ bởi Phúc âm Nước và Thánh Linh. Cánh cửa Thiên đàng chỉ có thể mở với chìa khóa của Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Không gì có thể mở được nó, vì mọi thứ thuộc về Vương quốc này đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta. 
 
Câu 8: “Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.”
Chúa đã mở cánh cửa của Phúc âm qua hội thánh của Đức Chúa Trời. Như thế, không ai có thể đóng cánh cửa nếu không có sự cho phép của Chúa. Vì thế các tín đồ phải nắm vững đức tin ban đầu của họ cho đến cuối cùng, khi Chúa chúng ta trở lại. Đây là loại đức tin mà các đầy tớ của Chúa và tín đồ của Ngài phải có. Đức tin của họ không được là loại đức tin khi bắt đầu là lớn nhưng cuối cùng là chết. Họ phải giữ vững đức tin ban đầu không thay đổi mà Chúa đã ban cho họ.
Đức tin của các tín đồ là đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, đức tin tin nơi sự thật rằng Nước của Chúa chúng ta sẽ đến trên đất này lẫn đến với Trời mới Đất mới, và rằng tất cả chúng ta sẽ sống trong Nước này đời đời. Các tín đồ phải giữ vững đức tin này cho đến ngày họ gặp Chúa. 
Đầy tớ và tín đồ của Hội thánh Phi-la-đen-phi chỉ có một chút sức mạnh. Họ cũng có nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ đã giữ Lời Đức Chúa Trời và đã không chối danh của Chúa. 
 
Câu 9: “Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà thực là không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi.”
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ khiến một số tín đồ giả đến quỳ trước mặt họ để vì thế họ sẽ biết được Đức Chúa Trời thực sự yêu thương Hội thánh Phi-la-đen-phi-a của Ngài như thế nào. 
“Mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải” Tượng trưng cho người Do-thái, là những người tự xem họ là vinh hiển trước Đức Chúa Trời với đức tin của họ. Nhưng thực ra nhiều người trong số họ không phải. Ngược lại, họ trở thành những đầy tớ của Sa-tan và gây trở ngại cho hội thánh của Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài. 
Chúng ta cần nhận biết rằng ngày nay, cũng như trước kia, nhiều người xưng danh Chúa Jêsus và thờ phượng Ngài cũng trở thành đầy tớ của Sa-tan, bị Ma-quỷ dùng như công cụ của nó. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu đặc biệt của Ngài đối với người hầu việc Chúa trong Hội thánh Phi-la-đen-phi, là người Ngài yêu và sử dụng như bình gốm có giá trị của Ngài. 
 
Câu 10: “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.”
Đặc biệt, Chúa đã khen ngợi người hầu việc Chúa trong Hội thánh Phi-la-đen-phi đã nhịn nhục giữ điều răn của Ngài. Thực ra, không có loại đức tin nhịn nhục đặc biệt chúng ta không thể chờ đợi sự làm trọn mọi Lời hứa của Đức Chúa Trời. Để bền chí giữ điều răn của Ngài, chúng ta phải có một đức tin tuyệt đối nơi Lời Đức Chúa Trời. Đối với việc nhịn nhục của họ, Chúa đã ban cho Hội thánh Phi-la-đen-phi một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng đặc biệt này đến trong hình thức giữ Hội thánh Phi-la-đen-phi khỏi những giờ thử thách. Giờ thử thách ở đây tượng trưng cho sự ngăn trở của Anti-christ. 
 
Câu 11: “Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.”
Vì sự trở lại của Chúa sắp xảy ra, nên các tín đồ phải bảo vệ và gìn giữ đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh. Họ cũng phải tin và hi vọng chờ đợi Trời mới Đất mới mà Chúa đã hứa. Đầy tớ của Đức Chúa Trời phải ở với các tín đồ và giữ họ khỏi sự đánh mất đức tin của họ, để vì thế phần thưởng của họ từ Đức Chúa Trời sẽ không bị mất cắp. 
 
Câu 12: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người.”
Những người chiến thắng Sa-tan sẽ tham dự vào hàng ngũ những người tử đạo. Tên của họ cũng sẽ được ghi trong Đền thờ Thánh của Nước Đức Chúa Trời. Cho dù hiện nay, họ đang được sử dụng như những người làm việc tuyệt vời của hội thánh Đức Chúa Trời, và họ sẽ tiếp tục được Chúa sử dụng như những công cụ. 
 
Câu 13: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”
Những người có tai nghe Lời Đức Chúa Trời là đầy tớ của Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài. Họ nghe điều Thánh Linh nói với họ qua Hội thánh của Đức Chúa Trời. Như thế, đầy tớ của Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài phải ở trong hôải thánh mà Đức Chúa Trời đã cho phép họ, và họ phải bảo vệ cũng như gìn giữ hội thánh này.