Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 4-2] ( Khải huyền 4:1-11 ) Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời

( Khải huyền 4:1-11 )
 
Qua Khải huyền đoạn 4, chúng ta có thể biết được Chúa Jêsus của chúng ta là Đức Chúa Trời, và bởi sự hiểu biết này, đức tin của chúng ta được mạnh mẽ thêm lên. Sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời sẽ chuyển thành đức tin và được gieo vào lòng chúng ta, thì chúng ta có thể chiến đấu và đắc thắng Sa-tan bởi đức tin mạnh mẽ của chúng ta nơi Chúa. Giờ Chúa trở lại đang gần kề, Anti-christ sẽ xuất hiện để đe dọa chúng ta. 
Hiện nay, chúng tôi đang nuôi dưỡng đức tin của chúng tôi để chúng tôi có thể chuẩn bị cho những thử thách trong ba năm rưỡi đầu Đại Nạn. Nếu chúng ta đối diện với ngày đó mà không có sự nuôi dưỡng này, thì chắc chắn chúng ta sẽ mất đức tin. Nếu chúng ta chuẩn bị đức tin vững vàng thì cho dù lát nữa đây chúng ta có chết, chúng ta cũng có thể tuyên bố cách mạnh dạn rằng Đấng đã cứu chúng ta là Đức Chúa Trời, và chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng vô cùng cao hơn Sa-tan, là kẻ không xứng hiệp với Ngài. 
Nhưng để làm như thế, trước nhất chúng ta phải tin sâu trong lòng chúng ta rằng Chúa là Thượng Đế, và chúng ta là con cái của Ngài. Chúa chúng ta đã hạ mình thấp hèn như thế nào khi Ngài đến thế gian này để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, trong khi Ngài là Đấng đồng đẳng với Đức Chúa Cha? Ngài đã đến thế gian này trong xác thịt con người, trong địa vị của một đầy tớ, thấp hèn hơn cả chúng ta, những tạo vật của Ngài. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa đã không đến trong địa vị hèn mọn như thế nhưng đến với sức mạnh và quyền lực ngang hàng với những người cầm quyền của thế gian? Người có quyền lực chỉ làm bạn với người quyền lực và thi hành quyền lực của họ trên những người thấp hèn, bất toàn và yếu đuối là điều tự nhiên. Nhưng Chúa đã đến trong thế gian này trong một địa vị thấp hèn hơn cả chúng ta để làm bạn với người hèn mọn và yêáu đuối, và đã khiến họ trở nên dân sự của Ngài bởi giải cứu họ khỏi tội lỗi. 
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời là Người Chăn nhân lành và là Chúa nhân từ. Và đó là lý do tại sao, đối với Người Chăn nhân lành này, chúng ta không thể không dâng lời ca ngợi cho Đấng vinh hiển vì đã khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài. Vì thế trong khi ở trên đất này, chúng ta ca ngợi Chúa với tấm lòng của chúng ta vì ân điển và ơn phước của Ngài, và chúng ta sẽ tiếp tục ca ngợi quyền lực và sự vinh hiển của Ngài khi chúng ta vào trong Nước Ngài. Tham gia trong sự ca ngợi Chúa bằng giọng hát của chính chúng ta là một ơn phước lớn, vì chỉ có những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mới có thể ca ngợi Chúa. Chúng ta đã được ban cho ơn phước lớn lao này, là ơn chỉ ban cho những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta đã trở thành dân sự và đầy tớ của Đức Chúa Trời oai nghiêm như thế. 
Một số người nói rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, nhưng chính Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng cũng như con người sanh ra con người, thú dữ sanh ra thú dữ, Con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Cũng như con người không thể sanh ra một con chó, thì Con của Đức Chúa Trời toàn năng không thể là một con người, là tạo vật của Ngài. Những người không nhận biết Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời là những người không biết Ngài đã cứu chúng ta với Nước và Thánh linh của Ngài. 
Chúng ta phải tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1). Khi Đức Chúa Cha dự bị một ngai vàng cho Đức Chúa Jêsus Christ và giao mọi quyền lực của Ngài cho Người, Chúa Jêsus – Đấng đã, đang và sẽ đến trong ngày phán xét, và sẽ đời đời ngồi trên ngai của Ngài với quyền lực của Đức Chúa Trời và với sự oai nghi của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, của Chúa Cứu Thế và của Quan Án để cai trị tất cả. Vì chúng ta đã trở nên dân sự của Ngài bởi tin nơi Chúa, nên chúng ta sẽ vào và sống đời đời trong Nước Ngài. Chúa Jêsus mà chúng ta tin là Đức Chúa Trời, và chúng ta là những người đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi đã nhận sự cứu rỗi của chúng ta nơi Ngài. 
Những tín đồ, người làm việc và đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người tái sanh, phải hảnh diện. Mặc dù chúng ta có một ít của cải trong thế gian này, chúng ta phải có niềm kiêu hảnh của vua chúa vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ cai trị toàn cả vũ trụ này. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Toàn năng vì đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian và khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài! 
Bài ca ngợi mà 24 trưởng lão trong Thiên đàng dâng cho Đức Chúa Trời là vì những điều Ngài đã làm trên đất này. Bài ca ngợi của họ là Đức Chúa Trời đáng được mọi sự vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì mọi vật được dựng nên bởi Ngài và chúng tồn tại bởi ý muốn của Ngài. 
Điều mà chúng ta chắc chắn phải tin ở đây là Đấng ngồi trên ngôi là Đức Chúa Jêsus Christ, và Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus Christ mà chúng ta tin là Đức Chúa Trời thật sự, Đấng đã cứu chúng ta. Trong Nước Trời, mọi quyền lực thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta. Sự đoán xét cuối cùng cũng do Đức Chúa Jêsus Christ Đức Chúa Trời Cứu Chúa chúng ta ban cho. Khi Chúa Jêsus đoán xét chúng ta từ ngôi của Ngài, những người có tên được chép trong Sách Sự Sống sẽ được vào Trời mới Đất mới, và những người không có tên trong Sách sẽ bị quăng vào hồ lửa. 
Vì thế, không tin nơi Chúa Jêsus thì cũng giống như không tin Đức Chúa Trời, và không tin Đức Chúa Trời thì cũng giống như chống nghịch lại với Ngài. Đó là lý do tại sao những người không tin Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Ngài là Cứu Chúa và Ngài là Vua của Thiên đàng, sẽ đối diện với sự phán xét đáng sợ trước mặt Đức Chúa Trời. 
Trong vòng những người tin nơi Đức Chúa Trời, có một nhóm gọi là Chứng Nhân Giê-hô-va, là những người tin sai lạc rằng Chúa Jêsus, mặc dù là Con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời, thì Ngài không thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, vì chỉ Ngài là Đấng trọn vẹn mới có thể ban cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn. 
Chúng ta thật yếu đuối nên lòng chúng ta dễ dàng thay đổi trong những hoàn cảnh thay đổi. Lý do mà chúng ta có thể ca ngợi Đức Chúa Jêsus Christ Đức Chúa Trời chúng ta mãi mãi là, cho dù chúng ta yếu đuối, vì Chúa Jêsus, là Đấng sống đời đời và là Đấng hoàn hảo đời đời đã trở thành Cứu Chúa của những tội nhân. Chỉ có những người đã được cứu qua Đức Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Trời hoàn hảo, Đấng đã khiến mọi tội lỗi không còn nữa, mới có thể ca ngợi Chúa. Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Jêsus Christ, trong tư tưởng và tâm trí của chúng ta, không bao giờ được giống như những tôn giáo thế gian. Khi chúng ta biết và nghĩ rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và đức tin của chúng ta nơi Ngài là đúng đắn, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được Đức Chúa Trời thật sự. 
Chúng ta phải sống trong đức tin tin Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời Cứu Chúa của chúng ta, và với đức tin này chúng ta có thể chống lại và chiến thắng những kẻ thù của chúng ta. Nói cách khác, khi chúng ta tin nơi Chúa Jêsus - Đức Chúa Trời chúng ta, thì đức tin này sẽ làm cho Sa-tan run rẩy trong sự sợ hãi, và vì thế có thể khiêán chúng ta đứng vững và vượt qua được những thử thách và khổ nạn trong thời kỳ cuối cùng. Mặc khác, nếu chúng ta không tin Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời của chúng ta, thì Sa-tan sẽ cười chúng ta và kéo chúng ta ra khỏi đức tin của chúng ta. 
Nhận ngai vàng của Ngài từ Đức Chúa Cha, Chúa Jêsus ngồi trên ngôi là Đức Chúa Trời của chúng ta. Qua Lời của Khải huyền, chúng ta nhận biết rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng cai trị mọi thứ trên toàn cả vũ trụ này, vì Ngài đã nhận mọi quyền lực và sức mạnh từ Cha. 
Đức tin của bạn nơi lẽ thật này sẽ khiến cho bạn có thể chiêán thắng Sa-tan cách mạnh mẽ. Vì chúng ta có quyền lực tuyệt đối của Đức Chúa Trời sau lưng chúng ta như là con cái của Ngài, nên không ai có thể đàn áp, và chúng ta có thể hoàn toàn chiến thắng trong thời kỳ cuối cùng cách vững vàng không lay chuyển. Tôi cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời vì mọi điều mà Ngài đã làm cho chúng ta!