Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 5-2] ( Khải huyền 5:1-14 ) Chiên Con Đấng Ngồi Trên Ngôi

( Khải huyền 5:1-14 )
 
Chúng ta mới vừa xem qua Khải huyền đoạn 5. Ở đây Lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Chúa là Đấng sẽ cứu lẫn đoán xét nhân loại trong thời kỳ cuối cùng. Chúa mà chúng ta đang tin này là ai? Kinh-thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa của những ai tin nơi Ngài, Quan Án của loài người, và Vua trên muôn vua. 
Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa Jêsus là một Chúa có giới hạn. Nhưng Chúa chúng ta là Quan Án của mọi tạo vật. 
Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, sự đoán xét và sự hủy diệt bởi ban cho chúng ta Phúc âm Nước và Thánh linh. Vì thế Chúa đã trở thành Cứu Chúa và Đức Chúa Trời thật sự của chúng ta. Cùng lúc đó, Chúa chúng ta là Vua và là Quan Án của cả nhân loại. Hôm nay, chúng ta hãy đánh thức tấm lòng mang ơn của chúng ta cho Chúa, Đấng chúng ta tin và nương dựa. 
Từ câu 1 trở đi, chúng ta thấy rằng bên hữu Đấng ngồi trên Ngai có một quyển sách, và Chiên Con – Đức Chúa Jêsus Christ, đã lấy quyển sách này. Chúng ta cũng thấy trong câu cuối rằng Chúa đã ngồi trên ngai này. Lời này nói với chúng ta rằng Chúa là Quan Án của cả nhân loại, đối với người tin cũng như người không tin đều giống nhau. Vì thế chúng ta có thể biết và tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, là Quan Án của mọi tạo vật. 
Chúa chúng ta không giới hạn những phần thưởng cũng như sự xử phạt của Ngài chỉ đối với những người tái sanh, nhưng Ngài còn là Quan Án thật sự và là Vua trên muôn vua, của mọi người và mọi vật trong vũ trụ. Người ta thường nói rằng hiện nay chúng ta đã bước vào thế kỷ 21. Đây có thể là thời gian trở lại của Chúa. Khi chúng ta nói rằng sự trở lại của Chúa sắp xảy ra, thì nó cũng có nghĩa là sự hủy diệt của thế giới cũng sắp đến. 
Điều chúng ta có thể tìm thấy từ Kinh-thánh là Chúa có năng quyền để trở thành Quan Án của tất cả. Chúa chúng ta đã đến thế gian này trong xác thịt con người, và vào tuổi 30, Ngài đã gánh tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài bởi Báp-tem của Ngài. Và bởi chịu đóng đinh cho đến chết, Ngài đã nhận phán xét vì mọi tội lỗi của con người. 
Chỉ có Đức Chúa Cha mới có thể nhận sự tôn quý và thờ phượng từ mọi người và mọi vật trên trời cũng như dưới đất. Nhưng Con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ, được ban cho quyền được tôn quý và thờ phượng cùng với Cha vì đã vâng phục và làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha. Vì thế Đấng Christ có thể thừa hưởng từ Cha mọi quyền hạn của Ngài. 
Đức Chúa Jêsus Christ đã được ban cho quyền phán xét mọi người, và mọi người được cứu và phán xét chỉ bởi Ngài. Biết Đấng đã cứu chúng ta cách chính xác là ai thì rất có lợi cho chúng ta. Sự hiểu biết này cũng rất cần thiết để cho chúng ta giữ đức tin mình mạnh mẽ trong thời kỳ cuối cùng. Khi chúng ta tin Chúa với một sự hiểu biết rõ ràng về việc Ngài có quyền lực gì, thì sự hiểu biết này trở nên là một sức mạnh lớn cho chúng ta. 
Chúa, Đấng đã cứu chúng ta là Đấng có quyền phán xét mọi người về những việc xấu và tốt. Chúng ta phải nhận biết và tin rằng Chúa đáng được thờ phượng giống như Đức Chúa Cha. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng Chúa chúng ta đã đến thế gian này và bị chết cách đau đớn, bởi huyết của Ngài, Ngài đã chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước và Ngài đã khiến họ trở thành vua và những thầy tế lễ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để cai trị trái đất. 
Kế đó phân đoạn này nói với chúng ta rằng có tiếng lớn của hàng muôn hàng ngàn thiên sứ trên Trời ca ngợi và thờ phượng Chúa rằng, “Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, sự giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen!” Giăng tiếp tục làm chứng điều ông đã thấy và nghe trong câu 13 rằng: “Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng:Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” Vậy thì, mọi tạo vật phải dâng tất cả sự vinh hiển cho ai? Đó là Chiên Con, Đấng ngồi trên ngôi để nhận mọiỉ lời ca ngợi, tôn quý, vinh hiển và quyền phép dâng lên. 
Vinh hiển, ngợi khen và thờ phượng từ con người chỉ để phục vụ cho duy nhất Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng vì Đức Chúa Jêsus Christ hiện nay đã có quyền phép giống như Cha bởi đã đến trong thế gian này, và đã giải cứu nhân loại khỏi mọi tội lỗi, sự hủy diệt và sự đoán xét, vì sự cứu chuộc này nên Ngài được dâng mọi sự vinh hiển lên Cha và trở thành Cứu Chúa đáng được thờ phượng của chúng ta.
Chỉ nghĩ về điều này, Chúa là Đấng ngồi trên ngôi, Đấng làm Chúa và Quan Án của mọi loài, là Cứu Chúa của chúng ta mang đến cho chúng ta sự vinh hiển lớn đầy dẫy lòng chúng ta. Đúng vậy – Chúa là Vua trên muôn vua, Đức Chúa Trời Tạo Hóa, bởi Ngài mà mọi loài trong vũ trụ này được dựng nên. 
Vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời - Tạo Hóa, Đấng đã đến trên đất này để cứu chúng ta bởi Nước và Huyết, Ngài đáng được mọi người và mọi vật trong vũ trụ này quỳ xuống trước ngôi Ngài và dâng mọi sự thờ phượng, ngợi khen, vinh hiển và tôn quý lên cho Ngài. ĐưÙc tin của chúng tôi được mạnh mẽ vô cùng và lòng chúng tôi được động viên lớn bởi hiểu biết rằng Chúa, Đấng ngồi trên ngôi vinh hiển là Quan Án của mọi người. 
Một số người nghĩ rằng Chúa Jêsus cũng như một trong bốn hiền nhân vĩ đại, nhưng Chúa không phải là một con người bình thường. Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng đã tạo dựng và cứu chúng ta. Vì thế chúng ta không bao giờ được so sánh Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chính chúng ta với con người. Socrate, Khổng tử, Phật hay bất cứ con người nào cũng không thể so sánh với Chúa chúng ta. Chúa Jêsus chỉ sống như một con người trong 33 năm để cứu chúng ta. Nhưng thực chất của Ngài cũng giống như Đức Chúa Trời. Điều này có thể không phải là một ẩn dụ hay, nhưng cũng như con người sinh ra con người, thì Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời vì Ngài là Con của Đức Chúa Cha. 
Vì thế Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời - Tạo Hóa của chúng ta. Nhưng Chúa đã đến thế gian này để cứu chúng ta. Vì Ngài đã cứu chúng ta, nên Ngài đáng được nhận mọi sự vinh hiển từ chúng ta, và chúng ta phải tin chắc trong lòng rằng Chúa Jêsus không phải là một tạo vật, nhưng Ngài là Tạo Hóa. Chúng ta thật vui mừng và cảm tạ! 
 
 
Chúa chúng ta là Đấng có thể hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời
 
Không ai ngoài Chúa có thể mở quyển sách đã đóng bằng bảy cái ấn. Quyển sách đã đóng bằng bảy 7 cái ấn này là sách lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi vật trong vũ trụ, bao gồm cả chúng ta, trong Đức Chúa Jêsus Christ. Ngay cả trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã đặt để một chương trình nơi Đức Chúa Jêsus Christ để khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài. Chúa chúng ta đã nhận quyển sách này để làm trọn mục đích tạo dựng của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài để cứu chúng ta và đoán xét nhân loại. 
Lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng, “Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất không ai có thể mở hay nhìn xem nó nữa.” Nói cách khác, không có ai là người có thể hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Jêsus Christ mới có thể làm điều này. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi việc qua Con Ngài. 
Điều này cũng có nghĩa là Chúa là Đấng có quyền phán xét mới có thể mở quyển sách đã đóng với bảy cái ấn, chương trình của Đức Chúa Cha. Với quyền phép này, Chúa Jêsus đã hoàn thành mọi mặt trong chương trình của Đức Chúa Trời Ba Ngôi bằng cách gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên Ngài bởi Báp-tem của Ngài và đã cứu chúng ta bởi chịu hình phạt vì những tội lỗi này trên Thập tự giá thay cho chúng ta. Chúa đã khiến chúng ta trở nên những thầy tế lễ của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời bằng cách giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi qua sự hy sinh và cái giá bằng sự sống của Ngài. 
Đức Chúa Jêsus Christ cũng đã ban cho những người tin nơi sự cứu rỗi của Ngài được đồng cai trị với Ngài. Như Lời Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta rằng, “Chúng ta sẽ cai trị trên đất,” khi Chúa thực sự trở lại thế gian này, Ngài sẽ chinh phục mọi thứ và đem Vương Quốc Ngàn Năm thực hiện trên trái đất.