Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

【Chapter 6-2】 < Khải huyền 6:1-17 > Những Thời Kỳ Của Bảy Cái Ấn

< Khải huyền 6:1-17 >
 
Chủ đề của mỗi đoạn trong Khải huyền có thể được tóm tắt cách ngắn gọn như sau đây: 
Chương 1 – Đoạn mở đầu của Sách Khải huyền 
Chương 2-3 – Những lá thư cho 7 Hội thánh xứ A-si 
Chương 4 – Chúa Jêsus là Đấng ngồi trên ngôi của Đức Chúa Trời 
Chương 5 – Chúa Jêsus đăng quang như là Người Đại diện của Đức Chúa Trời 
Chương 6 – Bảy thời kỳ do Đức Chúa Trời thiết lập 
Chương 7 – Những người sẽ được cứu trong thời kỳ Đại Nạn 
Chương 8 – Những tiếng kèn thổi lên bảy tai họa 
Chương 9 – Những tai họa của cái hố không đáy 
Chương10 – Khi nào sự cất lên sẽ xảy ra? 
Chương11 – Hai cây ô-liu và hai thầy tế lễ là ai? 
Chương12 – Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đối diện với đại nạn 
Chương 13 – Sự hiện ra của Anti-christ và sự tử đạo của các tín đồ 
Chương 14 – Sự sống lại, sự cất lên của các tín đồ và sự ngợi khen Đức Chúa Trời của họ trong không trung 
Chương 15-16 – Bắt đầu những thảm họa của bảy cái bát 
Chương 17 – Đoán xét đại dâm phụ là người ngồi trên những dòng nước
Chương 18 – Hủy phá của Ba-by-lôn 
Chương 19 – Một Nước do Thượng Đế cai trị 
Chương 20 – Vương Quốc Ngàn Năm 
Chương 21 – Thành phố thánh từ trời 
Chương 22 – Trời mới và Đất mới, là nơi nước sự sống tuôn chảy 
 
Bắt đầu từ đoạn đầu tiên, mỗi đoạn của Sách Khải Huyền có một chủ đề, và mở ra tất cả các chương đều liên hệ với nhau cho đến chương cuối cùng. Cũng như trong Rô-ma, đoạn 1 là chương mở đầu, đoạn 2 là Lời của Đức Chúa Trời với người Do-thái, và đoạn 3 là Lời của Chúa với người Ngoại bang, Sách Khải huyền cũng tiếp diễn với một chủ đề trong mỗi đoạn. 
Lý do mà tôi đang giảng giải sách Khải huyền dựa trên mọi Lời là vì nhiều người đã thảo luận sách này với đủ loại giả thuyết, và nếu bạn đọc sách Khải huyền mà tập trung vào những giả định này, bạn sẽ không thể thoát khỏi những sai lầm nghiêm trọng. 
Vì Kinh thánh được chép bởi người của Đức Chúa Trời do Đức Thánh Linh cảm động, thì chắc chắn Kinh thánh không có điều gì cần sửa chữa. Ngược lại, những quyển sách thế gian có nhiều lỗi và cần được sửa chữa, cho dù đó là văn chương của nhà văn hay và thông suốt như thế nào đi nữa. Nhưng Lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn không có gì thay đổi, ngay khi Kinh thánh đã được truyền xuống hàng ngàn năm. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, Lời của Đức Chúa Trời vẫn hoàn thiện, vì nó được viết bởi những đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người được Đức Thánh Linh cảm thúc. 
Vì những điều mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta được ẩn giấu trong Kinh thánh, nhiều người trong chúng ta vẫn còn bác bỏ Kinh thánh. Nhưng từ khi sáng thế, Kinh thánh chưa bao giờ thay đổi, ngay cả một lần cũng không. Nhưng vì có nhiều người có một sự hiểu biết nghèo nàn về Lời của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài, họ đã bắt đầu giải thích Kinh thánh theo những suy nghĩ của riêng họ.
Vì Đức Chúa Trời không bày tỏ sự mầu nhiệm của Kinh thánh ra cho ai hết nên những người không thờ phượng Ngài và không tin theo Lời, là những người chỉ tìm cách làm thỏa thích sự tham lam của họ bằng cách dùng danh của Ngài cách bất kính, không bao giờ có thể nhìn thấy lẽ thật. Nói cách khác, những người có tội lỗi không bao giờ có thể hiểu Lời Khải huyền cho dù họ cố gắng đến thế nào đi nữa. Vì họ không có khả năng để hiểu Lời nên họ tạo ra nhiều sai lầm – cuối cùng có một số người tin nơi những ảo tưởng vô dụng về thời kỳ cuối cùng, học hỏi chúng và thậm chí còn tuyên bố về thời gian trở lại lần thứ hai của Chúa Jêsus, trong khi những người khác giải thích Kinh thánh bằng những ý nghĩ của riêng họ, tạo ra đủ loại sai lầm về Kinh thánh. 
Đại diện cho họ, trong vòng nhũng nhà thần học mà chúng ta biết như Abraham Kuyper và Louis Berkhof cũng như C. I. Scofield, là những người tán thành học thuyết Cất lên trước kỳ đại nạn. Nhưng những giả thuyết do những nhà học giả này đưa ra đều là những bài học sai lầm dựa trên những ý nghĩ riêng của họ. 
Trước nhất, học thuyết Vô Thiên Hy Niên được ủng hộ bởi lý lẽ bảo thủ rằng không có Vương Quốc Ngàn Năm riêng rẽ, và rằng Vương Quốc này được làm trọn trong lòng của những tín đồ đang sống trong thế gian hiện nay. Vô Thiên Hy Niên bác bỏ sự thiết lập chắc chắn của Vương Quốc Ngàn Năm trong tương lai. “Giả thuyết” này giải thích Vương Quốc Ngàn Năm trong những phương diện tượng trưng, cho rằng giai đoạn mà những tín đồ sống cho đến khi Chúa Jêsus trở lại là giai đoạn cai trị ngàn năm. Nhưng Vô Thiên Hy Niên đưa ra sự giải thích rằng Vương Quốc Ngàn Năm thực sự đã ở trong lòng của những tín đồ hiện nay mà không cần thời kỳ Đại Nạn, là một sai lầm nghiêm trọng. 
Tuy nhiên, thậm chí còn trải rộng hơn cả Vô thiên Hy Niên là học thuyết Tiền Đại Nạn do Scofield trình bày. Nhưng “Thuyết Định Mệnh” này cuối cùng đã thay đổi chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sắp đặt bảy thời đại ngay cả trước khi Ngài tạo dựng vũ trụ, và Ngài theo thời gian đã làm trọn mọi việc dựa trên chương trình của Ngài. Nhưng những người không biết chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Khải huyền đoạn 6 đã tạo ra học thuyết sai lạc Tiền Đại Nạn. Họ tranh luận rằng những người tái sanh trong vòng người Ngoại bang sẽ được cất lên trước khi Đại Nạn bắt đầu, và rằng một số người I-sơ-ra-ên sẽ được cứu trong giai đoạn bảy năm Đại Nạn. 
Học thuyết này vẫn là học thuyết đưa nhiều người vào trong sự lẫn lộn lớn. Nếu sự thăng thiên của các tin đồ xảy ra trước Đại Nạn, như đã nói bởi học thuyết Tiền Đại Nạn , thì sẽ không có sự bắt bớ các tín đồ cũng như sự tử đạo của họ như đã được chép trong Khải huyền đoạn 13. Vì thế những người tin nơi Chúa Jêsus phải ra khỏi học thuyết Tiền Đại Nạn này và chuẩn bị đức tin của họ bởi tin rằng sự cất lên của họ sẽ đến trong giữa thời kỳ Đại Nạn. 
Lời của Khải huyền bày tỏ cho chúng ta Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn thế gian như thế nào dựa theo sự sắp đặt bảy thời kỳ của Ngài. Chúng ta phải nhìn thấy qua trung tâm điểm của chương trình bảy thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt như đã thảo luận trong Khải huyền đoạn 6. Con người bị lẫn lộn và đức tin của họ lung lay là vì họ không biết lẽ thật của bảy thời kỳ trong Kinh thánh. Vì thế, chúng ta phải tin y như những điều đã chép trong Khải huyền đoạn 6. Muốn làm như thế, chúng ta phải tin nơi sự mầu nhiệm Lời của bảy thời kỳ được làm chứng trong toàn bộ Kinh thánh, hơn là nghĩ về nó trong những phương diện thiên vị bởi chỉ nhìn vào những phần nhỏ rời rạc của Kinh thánh. 
Cũng như Phúc âm Nước và Thánh linh đã bị ẩn giấu khỏi con người, bảy thời kỳ của Đức Chúa Trời cũng vậy. Mặc dù những nhà thần học Thánh kinh đã cố gắng tìm hiểu Lời của Khải huyền và đã đưa ra nhiều học thuyết bằng cách đặt tiêu điểm trên những suy nghĩ của riêng họ, Lời của Khải huyền vẫn rất khó để lĩnh hội được. Đây cũng giống như việc Phúc âm Nước và Thánh linh đã bị ẩn giấu cho đến ngày hôm nay. Nhưng nhiều học thuyết mà những học giả đã đặt ra về việc trở lại của Đấng Christ, sự cất lên của các tín đồ, hoặc Vương Quốc Ngàn Năm đã không đem lợi ích gì cho những người tin nơi Chúa Jêsus. 
Để hiểu được Lời Khải huyền, chúng ta phải hiểu đoạn 6 vì nó rất quan trọng cho chúng ta. Đoạn này là chìa khóa để giải quyết và tìm hiểu mọi Lời của Khải huyền. Nhưng trước khi chúng ta tìm cách hiểu toàn bộ Lời Khải huyền, có một điều mà chúng ta phải tự nhắc nhở mình đó là: Nếu không nhận biết và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh thì không thể nào hiểu được Khải huyền. Bạn phải nhận biết rằng lẽ thật của Đức Chúa Trời có thể lĩnh hội được chỉ khi bạn biết và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh trước. 
“Khi Ngài mở cái ấn thứ bảy,” như được chép trong Khải huyền đoạn 8 thì những tai họa của bảy ống loa sẽ đổ trên thế gian. Điều này giải thích những sự kiện sẽ bày ra trong thời kỳ thứ tư được chép trong Khải huyền đoạn 6, thời kỳ của ngựa vàng. Vì thế, nếu trước nhất không hiểu bảy thời kỳ do Đức Chúa Trời sắp đặt thì bạn cũng không thể hiểu những tai vạ của bảy tiếng kèn. Để hiểu toàn bộ Lời Khải huyền, trước nhất chúng ta phải hiểu và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. 
Lời của Đức Chúa Trời trong Khải huyền đoạn 6 cung cấp một đường nét toàn bộ đồ án mà Đức Chúa Trời đã vẽ khi Ngài tạo dựng con người. Đức Chúa Trời đã chia sự bắt đầu và sự kết thúc của con người ra trong bảy thời kỳ khác nhau. 
Thứ nhất, thời kỳ ngựa trắng; thứ hai, thời kỳ ngựa hồng; thứ ba, thời kỳ ngựa ô; thứ tư, thời kỳ ngựa vàng; thứ năm thời kỳ tử đạo và cất của các thánh đồ; thứ sáu, thời kỳ của sự hủy diệt thế gian; thứ bảy, thời kỳ của Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới. Chúng ta tin và vâng phục rằng Đức Chúa Trời đã phân chia chương trình của Ngài cho con người trong bảy thời kỳ này. Hiện tại thế gian đang ở trong thời đại của ngựa ô, đã trải qua thời đại ngựa trắng và hồng. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng thời kỳ mà chúng ta đang sống đây là thời kỳ đói kém. Nhưng thời kỳ ngựa vàng cũng đang gần kề chúng ta. Thời kỳ ngựa vàng đến sẽ bắt đầu sự tử đạo của các tín đồ, và tiến vào giai đoạn bảy năm Đại Nạn. Thời kỳ khổ nạn và tử đạo này là thời kỳ của ngựa vàng.
“Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.” Phân đoạn, “Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại …. bằng các loài thú dữ trên đất.” cho biết rằng Anti-christ sẽ xuất hiện trong thời kỳ ngựa vàng và khiến cho các tín đồ phải tử đạo. 
Những sự kiện sẽ bày ra trong thời kỳ ngựa vàng được chép trong Khải huyền 8:1-7: “Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa. Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương, để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất: Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi.Vị thứ nhứt thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy.”
Lời luận về những tai họa của bảy ống loa trong Khải huyền đoạn 8 ở trên cung cấp một chi tiết lập lại lẽ thật của thời kỳ ngựa vàng được chép trong Khải huyền đoạn 6. Lời này chép lại cách chi tiết sự xuất hiện của Anti-christ và những tai vạ của bảy ống loa và bảy cái bát mà sẽ bày ta trong thời kỳ ngựa vàng. 
Mặc khác, đoạn 4 và 5 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời sẽ cai trị toàn cả thế gian và mọi việc sắp đến, và toàn bộ chương trình của Cha sẽ làm trọn bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Trời. Như thế chúng ta khám phá, qua Khải huyền đoạn 4 và 5 Jêsus Christ - Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sư là ai và quyền thế ra sao. 
Khải huyền đoạn 8 nói với chúng ta rằng: “Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhứt thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy.” Khi thời kỳ của ngựa vàng đến, một phần ba rừng của thế giới sẽ bị đốt, và thảm họa này sẽ được nối tiếp bởi nhiều tai vạ khác nữa. 
Tai vạ của ống loa đầu tiên là một thảm họa sẽ đốt cháy một phần ba cây cối và mọi loại cỏ. Khi tai họa này tấn công thế giới, những phần rừng còn lại cũng sẽ bị tàn phá bởi khói mù từ đám cháy to lớn dữ dội xuyên suốt thế giới, mặt trời sẽ bị khói mù che khuất khỏi trái đất. Cây trồng sẽ chết, và cả thế giới sẽ rơi vào trong tình trạng đói kém lớn. 
Trong thời kỳ đói kém này, tiền công làm việc một ngày chỉ có thể mua được một lít lúa mì hoặc ba lít lúa mạch. Hiện nay thế giới đang đối diện với cơn đói kém sắp đến lớn chưa từng có. Sự đói kém của thế giới này sẽ đến trong cả hai con đường thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự đói kém thuộc linh đã có trong thế giới ngày nay. 
Các Hội thánh ngày nay đầy dẫy những Cơ-đốc-nhân chỉ có danh, không thể chia sẽ bánh và sự sống của Phúc âm Nước và Thánh linh cho thế gian. Người từ mọi nơi trên thế giới, từ Châu Âu đến Châu Á đến Hoa kỳ, hiện nay đều đang sống trong thời kỳ hủy diệt của họ. Chỉ có một vài người trong vòng Cơ-đốc-giáo hiện này cung cấp bánh thuộc linh cho những linh hồn đói khát. 
Chúng ta miêu tả thời kỳ của ngựa vàng là thời đại xuất hiện của Anti-christ. Trong giai đoạn này, những thiên tai sẽ biến bánh và nước trở thành những loại hàng hóa khan hiếm, là thời kỳ mà mọi người sẽ khó xoay sở để sống sót qua sự đói kém lớn. Mặc dù thế giới sẽ tiếp tục phát triển về khoa học, tuy nhiên con người sẽ rơi vào sự nghèo khó vô cùng mà chưa bao giờ có trước đây. Những người sống trong một thế giới như thế có mong muốn tiếp tục sống chút nào nữa không? 
Trong thời kỳ Đại nạn này, chúng ta phải chịu sự tử đạo và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Những tín đồ tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh sẽ dâng mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng sự tử đạo của họ. Ngược lại, Đức Chúa Trời sẽ cất những người đã chịu tử đạo để gìn giữ đức tin của họ lên thiên đàng và mời họ dự bữa tiệc cưới Chiên Con. 
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông đã trở thành đầy tớ vì Nước của Đức Chúa Trời. Các sứ đồ đã giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh để nhiều người có thể vào Vương Quốc Ngàn Năm. 
Trong thời kỳ Đại Nạn, sẽ có nhiều người trong vòng dân I-sơ-ra-ên cũng sẽ chịu tử đạo và được cất lên vì tin nơi Chúa Jêsus. Những tín đồ có liên quan đến giai đoạn Đại Nạn trong thời kỳ ngựa vàng. Khi Đại Nạn đến, mọi người trong thế gian này sẽ tìm kiếm người có thể giải quyết những thảm họa đang tấn công thế giới. Họ sẽ mong chờ người có thể giải quyết những vấn đề do những thiên tai gây ra, và người có thể giải quyết những vấn đề về chính trị, kinh tế, tôn giáo mà họ phải đối diện. Đây là lúc Anti-christ xuất hiện. 
Gần đây có một nhà văn người Nhật đã viết một bộ sách tựa đề Câu chuyện của người La-mã, là một quyển sách không có gì hơn là ca ngợi những hoàng đế La-mã. Lý lẽ chính của nhà văn là thế giới sẽ sớm cần một lãnh đạo, là người có thể mang lại quyền lực tuyệt đối. Nhiều người cũng đồng ý với bà ta. Trong thời kỳ Đại nạn, người ta sẽ muốn một người cầm đầu có thể cai trị thế giới với một sự điều khiển sắt đá – chứ không phải là nhiều người cai trị với những người có cùng lĩnh vực riêng của ông/bà ta, nhưng một người cầm quyền mạnh mẽ cai trị cả thế giới. 
Hiện nay, thế giới bị chia ra thành nhiều quốc gia, và mỗi quốc gia có người lãnh đạo riêng của họ. Nhưng vào thời kỳ cuối cùng, người ta sẽ muốn một người lãnh đạo thế giới có uy tín, là người có thể giải quyết hoàn toàn mọi vấn đề của họ. Hiện nay thế giới đang chờ đợi người lãnh đạo này, Anti-Christ sẽ là người cai trị toàn cả thế giới. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng khi thời kỳ ngựa vàng đến, Anti-christ sẽ xuất hiện với quyền lực vĩ đại và cai trị mọi người trong thế giới dưới quy luật của hắn. Kinh thánh cũng nói với chúng ta rằng khi thời đại ngựa vàng này đến, lửa sẽ nổi lên trên thế giới và đốt cháy một phần ba rừng của thế giới. Và khi thời kỳ này đến, Anti-christ sẽ cai trị thế giới, và không ai có thể mua hay bán bất cứ gì nếu không có dấu ấn của hắn. Vào thời kỳ này, những tín đồ sẽ bị tử đạo vì từ chối nhận dấu hiệu và thờ lạy thần tượng và sau đó được sống lại và thăng thiên. Khi thời kỳ ngựa vàng kết thúc, thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm sẽ mở ra. 
Chúa nói với chúng ta rằng sự hủy diệt thế giới này và thời kỳ Đại Nạn sẽ đến như một kẻ trộm. Vì thế hiện nay chúng ta phải chuẩn bị đức tin để có thể vượt qua mọi thử thách của thời kỳ Đại nạn và sự hủy diệt. Điều này chỉ có thể chuẩn bị bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Nhưng vì nhiều người không chịu chuẩn bị nên mọi tại họa và sự hủy diệt sẽ đổ trên những người không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Như thế, chúng ta phải hiểu cách rõ ràng và tin rằng thời kỳ ngày nay là thời đại ngựa ô. Trước khi ngày cuối cùng đến, chúng ta phải tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và chuẩn bị cho tương lai. 
Những người hiện nay tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh sẽ được thăng thiên cùng với sự tử đạo của họ. Những người giàu có sẽ không còn sống trong sự sung túc, còn những người nghèo cũng sẽ không còn sống trong sự nghèo khó của họ. Vì thế, chúng ta không được buồn bã hay khoác lác về những điều đang xảy ra với chúng ta hiện nay, vì chúng ta tin rằng thời đại ngựa vàng sắp xảy đến, và rằng mọi tín đồ chắc chắn sẽ bị tử đạo. 
Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy người xung quanh chúng ta bị bối rối bởi sự phân tích của về thời điểm Chúa đến lần thứ hai, họ công bố ngày và giờ về lần đến thứ hai của Chúa, và dẫn nhiều người khác đi sai lạc với những lý lẽ đó. Nhưng theo Kinh thánh, sự trở lại của Đấng Christ sẽ không xảy ra cho đến khi bảy ống loa thổi lên. Vì thế, chúng ta không bao giờ được phạm phải sai lầm trong việc tính toán Lời Kinh thánh và tự tạo ra ngày trở lại của Chúa. 
Chúng ta cũng phải cẩn thận với những người nói rằng họ đã nhìn thấy ngày trở lại của Đấng Christ trong giấc mơ hay khải thị của họ. Những giấc mơ của họ không gì hơn là mơ. Nhưng vì Đức Chúa Trời nói với chúng ta lúc thăng thiên chính xác là khi nào là qua Lời Ngài, nên chúng ta phải tin nơi Lời. 
Khi thời kỳ ngựa vàng đến, là thời kỳ thứ tư trong Khải huyền đoạn 6, những người tử đạo sẽ nổi lên cùng với những tai họa của bảy ống loa, và sự phục sinh, thăng thiên của các tín đồ sẽ đến. 
Nhận biết rằng chúng ta hiện nay đang sống trong thời kỳ thứ ba của bảy thời kỳ do Đức Chúa Trời sắp đặt là điều quan trọng. Chúng ta phải nhận biết rằng ngày nay là thời kỳ của ngựa ô. Khi chúng ta nhận biết như thế, thì chúng ta có thể gieo những hạt giống Phúc âm của Nước và Thánh linh, và bởi gieo những hạt giống này hôm nay chúng ta có thể gặt hái khi thời kỳ ngựa vàng đến. 
Trong thế giới tự nhiên do Đức Chúa Trời tạo dựng, có một số cây trồng có thể nẩy mầm, nở hoa, và ra trái trong vòng chỉ một tuần. Như những cái cây trồng trong sa mạc này, khi thời kỳ ngựa vàng đến, những người được cứu bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mà chúng ta hiện đang giảng dạy cũng sẽ chịu tử đạo, cùng tham dự với chúng ta trong sự sống lại và thăng thiên. Trong thời kỳ Đại Nạn, sẽ có nhiều người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh hơn hiện nay. Nói cách khác, sẽ có nhiều người chịu tử đạo vì đức tin của họ nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Lời Khải huyền không giới hạn trong sự thảo luận về sự cứu rỗi của dân I-sơ-ra-ên. Nếu ai tin rằng thời kỳ của Khải huyền chỉ dành cho dân I-sơ-ra-ên, thì anh/chị ấy đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tại sao? Bởi vì khi thời kỳ của Khải huyền đến, nhiều người Ngoại bang sẽ được cứu bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh và chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. Sư hiểu biết của bạn nơi Lời Khải huyền có chính xác hay không, có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong đức tin của bạn. 
Vì thế, bạn phải nhận biết rằng thật sai lầm cho những Cơ-đốc-nhân ngày nay khi tin nơi học thuyết Tiền Đại Nạn. Kinh thánh nói với chúng ta rằng sự tử đạo của các tín đồ sẽ đến khi mới vừa qua giữa giai đoạn bảy năm Đại nạn, và sự cất lên của họ sẽ xảy ra ngay sau đó. Chúng ta phải hiểu Lời Khải huyền y như được chép, từng chương từng câu, và trong niềm tin của Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bởi làm như thế, chúng ta có thể có sự hiểu biết đúng đắn về Lời Khải huyền. 
Khải huyền đoạn 7 nói với chúng ta rằng vô số người Ngoại bang cũng sẽ nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin và chịu tử đạo. Chúng ta phải tin Kinh thánh y như được chép, chứ không phải tin nơi học thuyết Tiền Đại Nạn, cũng không phải nơi học thuyết Hậu Đại Nạn, hay Vô Thiên Hy Niên, nhưng tin nơi bảy thời kỳ do Đức Chúa Trời đã sắp đặt. 
Khải huyền đoạn 1 là phần giới thiệu, đoạn 2 và 4 nói về sự tử đạo của các tín đồ, đoạn 4 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời và Ngài đang ngồi trên ngôi Đức Chúa Trời. Đoạn 5 bày tỏ với chúng ta Đức Chúa Jêsus Christ sẽ làm trọn mọi chương trình của Đức Chúa Trời như thế nào, và đoạn 6 cung cấp toàn bộ sơ đồ về 7 thời đại do Đức Chúa Trời đặt để. Tất cả những chương trình này được làm sáng tỏ trong Lời Khải huyền. 
Như Lời Khải huyền nói với chúng ta, “Từ rày phước cho những ngươì chết là chết trong Chúa.” từ đó, các tín đồ sống trong hi vọng về sự sống lại và Vương Quốc Ngàn Năm. 
Khải huyền 8:10-11 miêu tả tai vạ khác rằng, “Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều người ta, vì đã biến thành ra đắng.” Ở đây nói rằng lúc này một ngôi sao lớn cháy như ngọn đuốc rơi xuống những con sông và suối. Ngôi sao cháy như ngọn đuốc này tượng trưng cho sao chổi. Nói cách khác, khi bầu trời rung chuyển, các ngôi sao sẽ va chạm vào nhau và những mãnh vỡ của nó sẽ rơi xuống mặt đất. 
Khải huyền 8:12-13 tiếp tục với tai vạ khác: “Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy. Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.” Điều này nói với chúng ta rằng một phần ba trái đất sẽ bị tối tăm như là ban ngày biến thành ban đêm. 
Khi những tai vạ của bảy ống loa bắt đầu, bạn và tôi chắn chắn sẽ bị sống trong giai đoạn đó. Nhưng các tín đồ đang sống sẽ sớm chịu tử đạo và họ sẽ chiến thắng Sa-tan bởi đức tin của họ. 
Nếu bạn biết rõ ràng về bảy kỳ đại bày tỏ trong Khải huyền đoạn 6, thì bạn cũng sẽ có một sự hiểu biết đúng đắn về điều bạn phải làm và loại đức tin nào bạn cần trong thời đại ngày nay. Vì những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh sẽ chịu tử đạo trong thời đại của Khải huyền, họ phải đối diện thời kỳ này với hi vọng của họ về Nước Đức Chúa Trời. Trong khi sống trong thế gian này, các tín đồ phải chuẩn bị cho sự tử đạo của họ trong thời kỳ cuối cùng với đức tin của họ, và họ phải hết sức làm việc để phát triển Nước Đức Chúa Trời bằng cách rao truyền đức tin này. 
Bạn có biết và tin nơi bảy thời kỳ do Đức Chúa Trời sắp đặt không? Bạn có thể nhận biết rằng chúng ta hiện nay đang sống trong thời kỳ ngựa ô không? Nếu bây giờ bạn không biết lẫn không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, thì bạn sẽ không thể thoát khỏi sự khổ nạn mà sẽ đổ trên trái đất. Vì thế bạn phải chuẩn bị ngay bây giờ. Để có đức tin có thể vượt qua được sự khổ nạn, trước nhất bạn phải hoàn toàn được chuộc khỏi mọi tội lỗi của bạn bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, chuẩn bị bước vào và sống trong Vương Quốc Ngàn Năm bởi nhận được Đức Chúa Trời như là sự ban cho. 
Hãy chuẩn bị ngay hôm nay. Nếu bạn có ý chần chừ và chỉ tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh khi những tai vạ của bảy ống loa xảy đến, thì bạn sẽ đối diện với nhiều khốn khổ. Tôi mong ước và cầu nguyện rằng bạn sẽ tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh ngay chính lúc này, để được tái sanh và chuẩn bị tương lai của bạn như là dân sự của Đức Chúa Trời. 
 
Bảy thời kỳ do Đức Chúa Trời sắp đặt: 
1.    Ngựa trắng: Thời kỳ bắt đầu và mở rộng của Phúc âm Nước và Thánh linh. 
2.    Ngựa hồng: Hòa bình tan vỡ với sự xuất hiện của thời đại Sa-tan. 
3.    Ngựa ô: Thời kỳ đói kém về thuộc thể lẫn thuộc linh. Thời đại hiện tại. 
4.    Ngựa vàng: Thời kỳ tử đạo của các tín đồ cùng với sự xuất hiện của Anti-christ. 
5.    Thời kỳ sống lại và thăng thiên của các tín đồ, và bữa tiệc cưới Chiên Con. 
6.    Thời kỳ hủy diệt thế giới đầu tiên. 
7.    Thời kỳ của Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới do Chúa và các tín đồ cai trị. 
Đây là bảy thời kỳ do Đức Chúa Trời sắp đặt. Những ai biết thời kỳ này cách rõ ràng và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh là những người đã chuẩn bị đức tin của họ để sống trong thời kỳ cuối cùng. Tôi mong ước và cầu nguyện rằng bạn cũng sẽ có thể nhận biết những thời kỳ đức tin thật do Đức Chúa Trời đặt để này.