শিক্ষা

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 10-1] ( Khải huyền 10:1-11 ) Bạn Có Biết Khi Nào Là Lúc Cất Lên Không?

( Khải huyền 10:1-11 )
“Đoạn, tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có mống; mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra: Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng lớn, như tiếng sư tử rống; khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: Hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói, và đừng chép làm chi. Bấy giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ Đấng hằng sống đời đời, là Đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa; nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời, lại nói cùng tôi và bảo rằng: Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy, tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: Ngươi hãy lấy và nuốt đi; nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi; trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.”
 
 
Giải Thích
 
Điểm cao của phân đoạn này được tìm thấy trong câu 7: “nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Nói cách khác, sự cất lên sẽ xảy ra vào thời điểm này. 
 
Câu 1: Đoạn, tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có mống; mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa.
Thiên sứ hùng mạnh xuất hiện trong chương 10 là người làm việc của Đức Chúa Trời, là người làm chứng cho những công việc sẽ đến của Ngài. Sự xuất hiện của thiên sứ này là để bày tỏ sự oai nghi và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đồng thời nó cũng bày tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt những biển trên thế giới, phục sinh và cất các thánh đồ lên trời. 
 
Câu 2-3: Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra: Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng lớn, như tiếng sư tử rống; khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. 
Đức Chúa Trời làm mọi việc theo như chương trình của Ngài. Ngài sẽ hủy diệt cả đất lẫn biển khi ngày cuối cùng đến. Nói cách khác, Chúa chúng ta sẽ hủy diệt biển và đất đầu tiên. 
Câu này bày tỏ ý muốn bất khuất của Đức Chúa Trời để làm trọn mọi việc như Ngài đã dự tính, và làm thành mọi công việc của Ngài. Trong Kinh thánh, số bảy mang ý nghĩa trọn vẹn. Đức Chúa Trời đã dùng con số này khi Ngài hoàn tất mọi công việc của Ngài và nghỉ ngơi. Cũng vậy, phân đoạn này nói với chúng ta rằng trong thời kỳ cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu nhiều người khỏi sự hủy diệt, nhưng mặt khác Ngài chắc chắn sẽ hủy diệt thế giới này. 
 
Câu 4: Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: Hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói, và đừng chép làm chi. 
Đức Chúa Trời phán bảo Giăng không được ghi chép điều mà bảy tiếng sấm phát ra, để che giấu những người không được cứu về sự cất lên của các thánh đồ. Lúc đó, Đức Chúa Trời che giấu những người không tin về công việc của Ngài, bởi vì họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, ghét bỏ và bắt bớ những thánh đồ của Ngài.
Trong thời Nô-ê cũng vậy, khi Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian bằng nước, Ngài đã bày tỏ việc lũ lụt sẽ xảy đến với Nô-ê. Ngay cả hiện nay, Đức Chúa Trời cho phép giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới, và ban Nước Trời cho những ai tin nơi đó. Nhưng ngoài những người có đức tin thật này, Ngài không bày tỏ cho bất cứ ai khác khi nào sự cất lên sẽ đến. Đối với những người công chính, Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế giới mới trong Nước Ngài, và Ngài muốn sống với họ ở nơi đó. 
 
Câu 5-6: Bấy giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ Đấng hằng sống đời đời, là Đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa; Mọi điều này có thể được dùng danh của Đức Chúa Trời mà thề, là lời thề cuối cùng trong mọi việc không được dùng bởi danh của con người, nhưng bởi danh của Đấng cao trọng hơn. Như thế, Đức Chúa Trời là người bảo lãnh cuối cùng cho cả các tín đồ trong thời kỳ cuối cùng lẫn những người đã trở nên thánh đồ của Ngài. 
Ở đây, thiên sứ hùng mạnh thề trước Thượng đế rằng sự cất lên chắc chắn sẽ đến. Lời thề này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng Trời mới Đất mới và sống với các tín đồ của Ngài trong thế giới mới này. Nó bày tỏ rằng Đức Chúa Trời không trì hoãn sự tạo dựng thế giới mới, nhưng sẽ sớm hoàn thành nó cho các tín đồ của Ngài. 
 
Câu 7: nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri. 
Câu này nói với chúng ta rằng khi ống loa cuối cùng được thổi lên trong sự thử thách cuối cùng, thì tất cả các tín đồ sẽ được thăng thiên. Điều mà người sống trên đất này thắc mắc nhất là khi nào sự cất lên của các tín đồ sẽ đến. 
Khải huyền 10:7 nói với chúng ta rằng, “nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Câu “Sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” ở đây có nghĩa gì? Nó có nghĩa rằng chỉ khi Phúc âm Nước và Thánh linh là Phúc âm thật, mà một người tin Phúc âm ấy nhận được sự cứu chuộc và nhận được Đức Thánh Linh trong lòng, thì sự cất lên của các thánh đồ chắc chắn sẽ đến khi ống loa thứ bảy được thổi lên cũng như thế. 
Sau tai họa thứ sáu của 7 ống loa kết thúc, các tín đồ sẽ chịu tử đạo khi Anti-christ xuất hiện và thành lập quyền lực của nó trên thế giới, ra lệnh mọi người phải nhận dấu hiệu của Con thú. Ngay sau đó, khi thiên sứ thứ bảy thổi ống loa của người, cả những người đã tử đạo lẫn những tín đồ sống sót, là những người đã giữ đức tin, sẽ được phục sinh và cất lên cùng một lúc. Kế đó tai họa của 7 cái bát, là tai họa của cả trên nhân loại, sẽ bắt đầu. Lúc đó, các tín đồ không còn trên trái đất nữa, nhưng ở trên trời với Chúa sau khi họ được cất lên. Các tín đồ phải biết rằng sự cất của họ sẽ xảy ra khi thiên sứ thứ bảy thổi ống loa cuối cùng.
Sứ đồ Phao-lô cũng có nói với chúng ta trong I Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 rằng Chúa sẽ ngự xuống từ trên trời với tiếng kèn của một thiên sứ. Nhiều Cơ-đốc-nhân nghĩ rằng Chúa sẽ xuống thế gian khi sự cất lên xảy ra, nhưng điều này không đúng. Khi sự cất lên xảy ra, Chúa chúng ta không ngự xuống thế gian này, nhưng Ngài ngự xuống nơi không trung. Nói cách khác, Ngài hoàn tất sự cất lên bằng cách nhấc các tín đồ lên và đón họ trong không trung. 
Như thế, Cơ-đốc-nhân nào nghĩ sai lầm rằng Chúa sẽ xuống thế gian khi sự cất lên của các tín đồ thật xảy đến nên loại bỏ sự hiểu biết sai lầm của họ, và họ nên biết lẽ thật và tin nơi đó cách đúng đắn bằng cách ghi nhớ rằng sự cất lên của các tín đồ sẽ đến khi thiên sứ thứ bảy thổi ống loa của người. 
“Sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Bạn phải nhận biết rằng sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ở đây tượng trưng cho sự cất lên của các tín đồ sẽ đến với tiếng kèn tai họa của ống loa thứ bảy. Tóm lại, bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới ban đầu, và xây dựng thế giới thứ hai. Thế giới này là để cho Đức Chúa Trời ngự và sống với những người đã được tái sanh bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh trong khi ở trên đất này, và cũng để trung tín làm trọn mọi lời hứa mà Thượng Đế đã lập với dân sự của Ngài. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo của cả vũ trụ, là điều mà chính Ngài đã đặt để cho các tín đồ. 
Khi thiên sứ thổi ống loa thứ bảy, thì tai họa của bảy ống loa sẽ kết thúc, và tai họa cuối cùng của 7 cái bát sẽ bắt đầu. Kinh thánh nói với chúng ta rằng, “nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ở đây là việc các tín đồ sẽ cất lên cùng với tiếng kèn của thiên sứ thứ bảy. 
Các tín đồ hiện nay đang sống trong thế gian này, nhưng để được sống trong một thế giới mới tốt đẹp hơn, họ phải chịu tử đạo, phục sinh và thăng thiên. Chỉ khi đó họ mới được mời dự tiệc cưới Chiên Con cùng với Chúa và cai trị với Ngài trong một ngàn năm. Sau một ngàn năm này, Anti-christ, Sa-tan, và tất cả những người đi theo hắn sẽ nhận sự đoán xét đời đời của Đức Chúa Trời. Và từ đó, các tín đồ sẽ được phước sống với Chúa trong Thiên đàng phước hạnh đời đời của Ngài. Đây là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã bày tỏ sự mầu nhiệm này cho chúng ta là những người có đức tin thật. Đức Chúa Trời nói với chúng rằng Ngài sẽ làm trọn mọi lời hứa này khi thiên sứ thứ 7 thổi ống loa của người. 
 
Câu 8: Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời, lại nói cùng tôi và bảo rằng: Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất.
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời phải tiếp tục giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho đến ngày cuối cùng. Phúc âm này là nói về lẽ thật của sự tha tội, sự tử đạo, sự thăng thiên và tiệc cưới Chiên Con. Để các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời giảng dạy Phúc âm cho đến cuối cùng, trước hết họ phải ăn nuốt Lời của Đức Chúa Trời bằng đức tin của họ trước khi thời kỳ Đại Nạn xảy đến. Đức Chúa Trời đòi hỏi hai loại đức tin nơi chúng ta. Thứ nhất là đức tin được tái sanh, và thứ hai là đức tin chịu tử đạo để bảo vệ đức tin thật của chúng ta. 
 
Câu 9: Vậy, tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: Ngươi hãy lấy và nuốt đi; nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật.
Các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời trước hết phải ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời và sau đó rao truyền Lời đó ra cho nhiều người khác nữa. Câu này dạy chúng ta rằng mặc dù lòng của những người tin nơi Lời Đức Chúa Trời là ngọt ngào, nhưng giảng dạy Lời của đức tin cho những linh hồn hư mất không phải là một nhiệm vụ dễ dàng mà nó đi kèm với sự hi sinh. Đây là điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ với chúng ta. 
 
Câu 10: Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi; trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì đắng ở trong bụng.
Khi Giăng nuốt Lời Đức Chúa Trời trong đức tin, lòng của ông đầy dẫy sự vui mừng. Nhưng trong việc giảng dạy lẽ thật chứng thực bởi Lời của Đức Chúa Trời cho những người không tin nơi lẽ thật, Giăng đã phải đối diện với nhiều sự thử thách gay go.
 
Câu 11: Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.
Những tín đồ phải nói tiên tri lần nữa cho mọi người rằng ơn phước của Đức Chúa Trời đến từ Phúc âm Nước và Thánh linh. Họ phải nói tiên tri lần nữa rằng mục đích của Chúa chúng ta cho thế giới trong thời kỳ cuối cùng là để cho mọi người đến trong ơn phước của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Điều mà Đức Chúa Trời phán bảo Giăng nói tiên tri là để giảng dạy Lời của lẽ thật – rằng một thế giới mới sẽ sớm đến, do Đức Chúa Trời mang đến, và rằng ai muốn vào trong đó phải được công nhận bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Vì công tác này, các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời phải giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời hết từ đầu lần nữa, để mọi người trong thế giới này sẽ có đức tin hầu họ được phép vào và sống trong Nước của Chúa chúng ta.