Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 13-1] ( Khải huyền 13:1-18 ) Sự Hiện Ra Của Anti-Christ

( Khải huyền 13:1-18 )
“Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được? Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.
Ai có tai, hãy nghe! Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.”
 
 
Giải thích
 
Câu 1: Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng.
Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy một con thú dưới biển nổi lên. Qua Con Thú mà Giăng nhìn thấy, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta những điều mà Anti-christ sẽ làm khi hắn đến trên đất này. Đức Chúa Trời cho Giăng thấy Con thú 7 đầu và 10 sừng không phải để nói với chúng ta rằng một con thú có hình thù như thế sẽ xuất hiện và hoạt động trên thế gian, nhưng để nói với chúng ta rằng ai đó có quyền lực và sức mạnh như Con Thú sẽ xuất hiện, bắt bớ các tín đồ và khiến họ chịu tử đạo. 
Vậy thì có phải điều này có nghĩa rằng mọi việc xảy ra trong Khải huyền chỉ là biểu tượng không? Hoàn toàn không! Để bày tỏ sự xuất hiện và công việc của Anti-christ trong thời kỳ cuối cùng, Đức Chúa Trời chỉ có thể nói qua những khải thị như thế. Đây là sự khôn ngoan và quyền phép mà chỉ có Đức Chúa Trời có thể nói mà thôi. Qua Lời Khải huyền đoạn 13, chúng ta phải nhìn thấy được hình ảnh sinh động của thời kỳ cuối cùng. 
Điều mà Giăng nhìn thấy trước tiên là hình dạng của một con thú nổi lên từ biển. Bảy đầu và mười sừng của Con Thú ở đây tượng trưng cho quyền lực của Anti-christ đến thế giới này. Cụm từ, “trên sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có một danh hiệu sự phạm thượng,” có nghĩa rằng Anti-christ sẽ tập hợp các nước trên thế giới lại và chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nó cũng nói với chúng ta rằng hắn sẽ cai trị mọi vua chúa của thế gian. Mười mão triều thiên tượng trưng cho sự khải hoàn của họ, và danh hiệu sự phạm thượng ở trên đầu Con thú tượng trưng cho sự kiêu hãnh của họ. 
Trong tương lai, thế giới sẽ bị cai trị bởi liên kết của các nước, dựa trên một hệ thống chính quyền để tìm kiếm những quyền lợi chung của các bang đã hợp nhất. Siêu quyền lực hợp nhất này, một thực thể khổng lồ, sẽ mở rộng chủ quyền của nó, và cai trị mọi nước của thế gian, và nó sẽ làm công việc của Anti-christ khi hắn xuất hiện trên đất này. Hắn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là kẻ làm việc dưới quyền lực của Sa-tan, một đầy tớ của Ma-quỷ. 
 
Câu 2: Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó. 
Lời này nói với chúng ta những điều Anti-christ sẽ làm với các tín đồ và người thế gian khi hắn xuất hiện. Anti-christ sẽ làm những việc độc ác với các tín đồ vì hắn sẽ nhận được quyền lực và sức mạnh từ Sa-tan để làm những việc này. Điều này bày tỏ với chúng ta Anti-christ sẽ đối xử độc ác như thế nào đối với các tín đồ khi hắn xuất hiện, chỉ ra loại khổ sở nào mà các tín đồ sẽ phải chịu đựng từ Anti-christ cùng với sự tử đạo của họ. 
Lời này cho chúng ta thấy Anti-christ độc ác như thế nào. Cụm từ, “chân hắn giống như chân gấu,” cho thấy quyền lực của hắn gây ra sự tàn phá như thế nào. “Con rồng” ở đây vốn là một thiên sứ do Đức Chúa Trời tạo dựng, là người đã giành lấy ngôi của Ngài. Con Thú xuất hiện trong đoạn này tượng trưng cho người nhận được quyền lực từ Con Rồng và là người làm những công việc chống nghịch lại Đức Chúa Trời và những tín đồ của Ngài. 
Sa-tan, một thiên sứ đã bị đuổi khỏi Thiên đàng, sẽ ban quyền lực và sức mạnh của hắn cho những ai chống nghịch lại Đức Chúa Trời, và dẫn người đó đến sự chết bởi khiến anh ta chống nghịch lại Đức Chúa Trời và các tín đồ của Ngài. Anti-christ, được bao bọc bởi quyền lực của Sa-tan, sẽ đàn áp cách độc ác dân sự của Đức Chúa Trời và toàn cả nhân loại trong tương lai. 
 
Câu 3: Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó.
Câu này nói với chúng ta rằng Anti-christ sẽ xuất hiện như một trong 7 vị vua. Anti-christ được gọi là Con Thú bởi vì hắn sẽ làm những việc như súc vật đối với các tín đồ. 
Ở đây, kẻ thù của Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài sẽ xuất hiện như là một người có thể giải quyết mọi vấn đề của sự chết trong thời kỳ cuối cùng. Như thế, nhiều người trong thời kỳ cuối cùng tin hắn có thể giải quyết mọi vấn đề tai họa trên đất. Nhưng hắn là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Mặc dù hắn sẽ khiến người thế gian đầu phục hắn, nhưng cuối cùng hắn sẽ bị hủy diệt vì đã chống nghịch lại Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài. 
 
Câu 4: Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được? 
Điều này nói với chúng ta rằng Con Rồng sẽ ban mọi quyền lực của hắn cho ai làm những việc đáng tởm, những người mà có thể trở thành đầy tớ của hắn. Bởi vì điều này nên mọi người trên thế giới sẽ nghĩ rằng Con Rồng là Thượng Đế, họ run sợ và thờ lạy hắn. Vì vào lúc này không có vị vua nào trên đất có loại quyền lực mà Con Thú nắm giữ, không ai có thể ngăn cản hắn khỏi việc tự xưng là chúa và tự phong thần. 
Vì Con Rồng ban cho Con Thú quyền lực lớn, nên mọi người sẽ tôn trọng Con Rồng và Con Thú, đồng thời thờ phượng chúng như là chúa của họ. Khi Anti-christ với quyền lực lớn như thế xuất hiện, những người yêu thích sự tối tăm hơn là ánh sáng sẽ đi theo hắn, thờ phượng hắn như là Chúa của họ và tôn cao hắn. 
 
Câu 5: Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng.
Con Thú sẽ nhận từ Con Rồng trái tim kiêu hãnh và quyền nói những lời kiêu ngạo trong ba năm và sáu tháng (42 tháng). Vì thế Con Thú sẽ nhận được quyền hãm hại tín đồ và người của thế gian trong ba năm rưỡi này. 
Con Thú, có nghĩa là Anti-christ, sẽ nhận được quyền nói ra những lời chống nghịch lại Đức Chúa Trời và phạm thượng Hội thánh của Ngài trong ba năm rưỡi. Vì thế mọi tội nhân cuối cùng sẽ đầu phục Con Thú này, và cùng với nó rơi vào sự hủy diệt. 
 
Câu 6: Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời.
Con Thú, sau khi đã nhận được quyền lực từ Con Rồng, sẽ phạm thượng Đức Chúa Trời, thiên sứ và tín đồ của Ngài trong ba năm sáu tháng, chửi rủa và xem thường họ. Mọi điều này sẽ được làm trọn dựa theo điều mà Con Rồng bảo hắn làm. Ở đây, chúng ta phải nhận biết và tin rằng đây là việc làm của Sa-tan – đó là ban cho Con Thú quyền phạm thượng Đức Chúa Trời trong ba năm rưỡi – sẽ được thực hiện chỉ bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. 
Thực ra, Anti-christ tồn tại để phạm thượng Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Nhận được quyền lực từ Con Rồng, Anti-christ sẽ phạm thượng danh Đức Chúa Trời và dân sự Ngài trong ba năm rưỡi của thời kỳ Đại Nạn. 
 
Câu 7: Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. 
Con Thú sẽ nhận được quyền giết những tín đồ từ Con Rồng và khiến những tín đồ chịu tử đạo. Và hắn cũng sẽ cai trị toàn cả thế giới, được quyền chinh phục mọi người trên thế giới này dưới sự cai trị của hắn. 
Anti-christ sẽ giết các tín đồ, vì cách duy nhất để cho hắn cai trị thế giới này sẽ là chống lại và chiến thắng các tín đồ. Người giật dây Anti-christ là Ma-quỷ, một thiên sứ bị đày vì muốn được thờ phượng như là Đức Chúa Trời. Và bởi giết hại các tín đồ hắn sẽ được những người không tái sanh kính phục. Trong thời gian Đại Nạn này, các tín đồ sẽ bị bắt bớ và tử đạo bởi Anti-christ. 
 
Câu 8: Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. 
Khi Anti-christ chế ngự đất này, mọi người ngoại trừ những người đã được tái sanh bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh – nghĩa là tất cả những người chưa được tái sanh sẽ thờ phượng hắn như là chúa của họ. Nhưng Anti-christ sẽ chỉ được thờ phượng bởi những tội nhân, là những người không có tên trong Sách Sự Sống. 
 
Câu 9: Ai có tai, hãy nghe. 
Điều này nói với chúng ta rằng ai thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời hãy chuẩn bị đức tin của anh/chị để chịu tử đạo, vì mọi điều này sẽ được làm trọn y như đã chép trong Kinh thánh. 
 
Câu 10: Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. 
Đức Chúa Trời nói ở đây rằng Ngài sẽ đem sự chết và thử thách giống nhau đến với những kẻ giết hại những tín đồ tái sanh trong thời kỳ cuối cùng. Các tín đồ sẽ bị giết bởi Anti-christ và những người đi theo hắn khi ba năm rưỡi đầu của Đại Nạn qua đi. Nhưng đối với tất cả những người đã giết hại các tín đồ, Đức Chúa Trời sẽ trả lại với những thử thách và đau khổ thậm chí to lớn hơn nữa. Như thế, mọi tín đồ phải hiệp nhất lòng họ, chiến thắng thử thách khó khăn này với đức tin của họ nơi Lời Chúa, và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời bởi gánh chịu sự tử đạo của họ.
 
Câu 11: Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. 
Chúng ta thấy ở đây không phải là Con Thú đầu tiên, nhưng là con thú thứ hai. Con thú thứ hai cũng sẽ nghĩ và nói như Con Rồng. Không chỉ hắn nghĩ rằng hắn giống như Con Rồng, nhưng hắn làm những hành động như thế, hắn bắt bớ các tín đồ còn độc ác hơn nữa. Con thú này là tiên tri của Anti-christ. 
 
Câu 12: Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. 
Con thú thứ hai, có quyền lực giống như Con Thú thứ nhất, sẽ thờ phượng Con Thú thứ nhất và khiến mọi người vẫn còn ở trên đất này cũng thờ phượng hắn nữa. Công việc của hắn là thờ phượng Con Thú thứ nhất và khiến mọi người thờ phượng hắn như là Đức Chúa Trời. Vì công việc này, Con Thú thứ nhất và hắn sẽ trở thành đối tượng được thờ phượng giống như Đức Chúa Trời. Đây là bản chất thực sự của Sa-tan. 
 
Câu 13: Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. 
Khi Sa-tan thực hiện những phép lạ lớn trên đất này trước mắt con người, hắn sẽ có thể cám dỗ nhiều người. Hắn sẽ có quyền khiến lửa từ trời rơi xuống đất. 
 
Câu 14: Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. 
Nhưng Sa-tan sẽ sớm lộ ra màu sắc thật của hắn. Điều hắn muốn làm là cướp đi lòng tin của con người nơi Đức Chúa Trời và khiến họ thờ phượng chúng. Để đạt được điều này, hắn sẽ thực hiện nhiều phép lạ trước mặt người ta và giết hại dân sự của Đức Chúa Trời. Để làm trọn mục đích cuối cùng của hắn – đó là trở thành giống như Đức Chúa Trời - hắn sẽ tìm cách trèo lên chỗ của Đức Chúa Trời. Hắn sẽ tạo dựng hình Con Thú đầu tiên và khiến người ta thờ lạy nó như Đức Chúa Trời. 
 
Câu 15: Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi.
Vì điều chướng ngại lớn nhất trong việc hắn được thờ phượng sẽ là dân sự của Đức Chúa Trời, nên Sa-tan sẽ làm hết sức của hắn để loại bỏ họ. Hắn sẽ giết tất cả những ai không thờ lạy hình tượng Con Thú, không còn biết họ là bao nhiêu người. Như thế, lúc này vô số tín đồ sẽ sẵn lòng nhận lấy sự tử đạo vì đức tin của họ, họ sẽ nhìn tới đời sau của họ. Vì Anti-christ sẽ đem đến những sự khổ sở lớn cho các tín đồ, nên Đức Chúa Trời cũng sẽ chuẩn bị cho hắn tai họa 7 cái bát và sự sửa phạt đời đời nơi hỏa ngục. 
 
Câu 16-17: hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. 
Vào đỉnh điểm của Đại Nạn, Anti-christ sẽ đòi hỏi tất cả mọi người nhận một dấu hiệu trên tay phải hoặc trên trán của họ, để bảo đảm rằng mọi người chịu dưới sự điều khiển của hắn. Dấu hiệu này là dấu hiệu của Con Thú. Để khiến mọi người trở nên đầy tớ của hắn, Anti-christ sẽ ép buộc người ta nhận dấu hiệu của hắn. 
Cầm giữ sự sống của người ta như là vật thế chấp, Anti-christ sẽ thu phục họ với mưu đồ chính trị của nó. Hắn sẽ không cho bất cứ ai không có dấu hiệu Con Thú, bằng chứng lòng trung thành với hắn, mua hay bán bất cứ thứ gì trong bất cứ hình thức nào. Dấu hiệu này là tên của Con Thú hoặc con số của hắn. Khi Con Thú đến thế gian trong tương lai, mọi người sẽ bị bắt nhận dấu hiệu của hắn, làm bằng tên hoặc con số của hắn. Vì thế chúng ta phải nhắc nhở mình về sự cảnh báo của Đức Chúa Trời rằng tất cả những người nhận dấu hiệu này sẽ bị quăng vào hồ lửa và diêm cháy. 
 
Câu 18: Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu. 
Số của Con Thú là 666. Trong ý nghĩa thiển cận này Con Thú là Đức Chúa Trời. Có con số nào biểu thị rằng “một con người là Đức Chúa Trời” không? Một con số mang ý nghĩa như thế là con số của Anti-christ. Như thế, tín đồ không thể nhận dấu hiệu này, vì chỉ có Đức Chúa Trời Ba Ngôi mới là Đức Chúa Trời thật đối với chúng ta. Các tín đồ phải chiến thắng Sa-tan bởi đức tin của họ nơi Chúa và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đây là đức tin và sự thờ phượng tốt nhất mà qua đó các tín đồ có thể dâng mọi sự vinh hiển cho Chúa. Chúng ta hãy chiến thắng với đức tin của chúng ta. 
 
 
Giải Thích Những Thuật Ngữ chính 
 
Chủ đề của đoạn 13 là sự xuất hiện của Anti-christ và Sa-tan. Với sự xuất hiện của họ, các tín đồ sẽ chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh, là cuộc chiến mà trong đó họ không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc chịu tử đạo bởi Anti-christ. Anti-christ là một đầy tớ của Sa-tan, chính là kẻ bắt bớ các tín đồ và khiến họ chịu tử đạo. 
Sống trong thời đại hiện nay, mọi Cơ-đốc-nhân và những người không phải là Cơ-đốc-nhân của thế gian đều phải biết Lời Khải huyền. Đoạn 13 của Khải huyền tiên tri rằng sẽ có lúc Sa-tan sẽ tôn sùng Anti-christ giống như Đức Chúa Trời. Sa-tan sẽ ban quyền lực lớn cho một trong những người lãnh đạo chính trị hùng cường của thế gian và khiến hắn chống nghịch lại Đức Chúa Trời và các tín đồ của Ngài. Đặc biệt, Anti-christ sẽ tự tôn hắn là Đức Chúa Trời và đối nghịch với Ngài. 
Mọi người, bao gồm cả dân sự của Đức Chúa Trời, sẽ chịu khổ nhiều từ những thử thách và bắt bớ bởi cầm thú Anti-christ mang đến. Phân đoạn chính bày tỏ cho chúng ta rằng hình ảnh của Anti-christ, đã nhận hơi thở sống của Sa-tan, sẽ nói như người sống, cũng như có quyền hành hại người ta. Những người không được tái sanh sẽ đầu phục hắn và trở thành nô lệ của hắn. Mặt khác, tất cả những người không thờ phượng hình tượng của Sa-tan sẽ bị giết, không cần biết là bao nhiêu người. Sa-tan cũng khiến tất cả mọi người nhận dấu hiệu và con số của hắn trên tay hoặc trán của họ. 
Tất cả chúng ta phải chuẩn bị đức tin của mình để chiến đấu và thắng Sa-tan qua đức tin của chúng ta trong tương lai bởi hiểu trước và tin nơi ý nghĩa của Lời bày tỏ trong Khải huyền đoạn 13. Dân sự của Đức Chúa Trời ngày nay phải dâng sự vinh hiển cho Chúa bằng cách học và tin nơi Lời Khải huyền, và chống lại Anti-christ cách mạnh mẽ và chiến thắng hắn trong khải hoàn. 
 
 
Nguồn Gốc Của Hỏa Ngục 
 
Trước nhất chúng ta phải biết tại sao phải có hỏa ngục và tại sao có sự tồn tại của nó. Hỏa ngục là một nơi được dành cho Sa-tan. Kinh thánh nói với chúng ta rằng ban đầu hắn không phải là Sa-tan, nhưng là một trong những thiên sứ do Đức Chúa Trời tạo dựng. Nhưng bởi thách thức Đức Chúa Trời với sự kiêu ngạo của hắn, thiên sứ này trở thành Sa-tan vì tội lỗi của hắn, và hỏa ngục là nơi mà Đức Chúa Trời đã tạo nên để giam giữ hắn. Đức Chúa Trời đã tạo dựng hỏa ngục để ban cho Sa-tan và những người theo hắn sự trừng phạt dành cho những kẻ chống nghịch lại Ngài. 
Ê-sai 14:12-15 giải thích làm thế nào mà thiên sứ này trở thành Sa-tan: “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm! 
Trên Thiên đàng, Thiên sứ này chống nghịch lại Đức Chúa Trời, muốn chiếm hữu ngai của Ngài. Nhìn thấy chỉ có Đức Chúa Trời ở trên hắn, hắn muốn đuổi Ngài đi và ngồi lên ngai của Ngài, và hậu quả của cuộc nổi loạn thất bại này là chính hắn bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi Thiên đàng và cuối cùng trở thành Sa-tan. Kinh thánh cũng quy những thiên sứ đi theo Sa-tan trong cuộc nổi loạn này là ma quỷ. 
Để hình phạt những tạo vật đã chống nghịch lại Ngài, Đức Chúa Trời đã tạo nên nơi gọi là “địa ngục.” Mặc dù Sa-tan có vẻ như thách thức Đức Chúa Trời cho đến cùng và báng bổ những công việc của Ngài, nhưng khi Phúc âm Nước và Thánh linh được giảng ra cho tất cả mọi người, thì hắn chắc chắn sẽ bị ở trong vực sâu không đáy trong một ngàn năm. 
Bởi vì Sa-tan vốn không ăn năn tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời của hắn, nên hắn sẽ tiếp tục tự nâng cao hắn như Đức Chúa Trời, và cuối cùng nhận được hình phạt đời đời đáng sợ nơi hỏa ngục. Cho đến sự cuối cùng của hắn, Sa-tan vẫn tiếp tục chống nghịch lại Đức Chúa Trời và những người công chính bằng cách khiến người ta thờ lạy hắn. Kinh thánh gọi thiên sứ bị đày này, là người phỉ báng Đức Chúa Trời và các tín đồ của Ngài, là Sa-tan hay Ma-quỷ, và Con Rồng hay con rắn xưa (Khải huyền 12:9).
 
 
Số của Con Thú 666
 
Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ nhốt Sa-tan trong ngục tù của hắn. Nhưng trước khi hắn bị giam cầm trong hỏa ngục, Sa-tan sẽ khiến người ta nhận dấu hiệu 666, tên và con số của hắn, trên tay hoặc trán họ. Hắn sẽ cấm những ai không có dấu hiệu này mua hay bán bất cứ thứ gì. 
Số 7 là số trọn vẹn, là con số ngụ ý về Đức Chúa Trời. Ngược lại, số 6 ngụ ý về con người, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người vào ngày thứ 6 dựa theo hình Ngài và giống như Ngài. Số của Con Thú ở đây, 666, tỏ ra sự kiêu ngạo của con người cố gắng trở thành giống như Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Không lâu nữa trong tương lai, người trong thế giới này sẽ nhận dấu hiệu 666 này. 
Khải huyền 13:1 nói với chúng ta rằng bảy vua sẽ xuất hiện từ mười nước. Trong số họ, một người sẽ có sức mạnh lớn, và được ban cho quyền lực từ Sa-tan, sẽ cai trị thế giới này dưới quy luật của hắn. Thực hiện những phép lạ lớn như là chữa những vết thương chí tử và đem lửa từ trời xuống, hắn sẽ khiến mọi người của thế gian này đi theo hắn. 
Nói cách khác, vì Sa-tan khiến nhiều người đi theo hắn hơn là đi theo Đức Chúa Trời, nên nhiều người sẽ thờ phượng hắn như là Đức Chúa Trời. Như là những anh hùng xuất hiện trong thời gian lộn xộn, Anti-christ nhận được quyền lực lớn từ Sa-tan, sẽ muốn người ta đi theo hắn như Đức Chúa Trời bằng cách giải quyết mọi vấn đề khó khăn về kinh tế và chính trị mà thế giới đang phải đối diện lúc đó. Cuối cùng Sa-tan sẽ hiện ra nguyên sắc thái của hắn bằng cách thách thức trực tiếp với Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng. 
Như chúng ta có thể thấy từ Sách Đa-ni-ên, Đại Nạn sẽ trở nên vô cùng khắc nghiệt khi nó đạt đến cuối nửa giai đoạn của nó. Nửa giai đoạn đầu tiên này, có nghĩa là ba năm rưỡi đầu, là thời kỳ của những tai họa khủng khiếp và sự cai trị hùng mạnh của Sa-tan. Nhưng khi ba năm rưỡi đầu này kết thúc, những điều nối tiếp sẽ thậm chí là một cơn lốc thử thách to lớn hơn. Lúc này, Sa-tan sẽ được quyền làm những công việc của hắn trong vòng người của thế gian, giết những ai không nghe theo hắn, cám dỗ họ với những phép lạ như đem lửa từ trời xuống, tự tôn cao hắn, và khiến họ làm những việc phạm thượng chống nghịch Đức Chúa Trời. 
Cùng lúc đó, Anti-christ, khi đã nhận mọi quyền lực từ Sa-tan, sẽ phỉ báng những tín đồ và giết tất cả những tín đồ không vâng phục hắn. Như câu 7-8 nói với chúng ta, “Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. Tuy nhiên, lúc đó sẽ có một số người từ chối thờ phượng Con thú, và những người này không ai khác hơn là những dân sự tái sanh của Đức Chúa Trời, là những người đã có tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con. 
 
 
Sự Kiện Tử Đạo
 
Tử đạo là một sự kiện xảy ra khi các tín đồ đã tái sanh bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh bảo vệ đức tin nơi Chúa của họ bởi từ chối dấu hiệu của Sa-tan. Nói cách khác hơn, Đại Nạn sẽ chiếm vai trò đầy đủ của nó từ giữa giai đoạn đầu của ba năm rưỡi cho đến khi kết thúc Lúc đó, đức tin của những người công chính phải sẵn sàng cho sự tử đạo của họ. 
Tuy nhiên, những người mặc dù tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, nhưng không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, thì không được nhận sự tha thứ tội lỗi và vẫn có tội trong lòng, cuối cùng sẽ theo phía Sa-tan và thậm chí đầu phục hắn. Vì Cơ-đốc-nhân, những người tin nơi Chúa Jêsus, nhưng chưa được tái sanh thì không có Đức Thánh Linh trong lòng họ, khi bị thúc ép họ sẽ đầu hàng Sa-tan, nhận dấu hiệu của hắn trên tay phải hoặc trán của họ, và cuối cùng là thờ phượng hắn như Đức Chúa Trời. 
Chúng ta phải biết rõ ràng rằng người không thờ phượng Sa-tan lúc đó chỉ là những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Chúng ta cũng nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta rằng Ngài sẽ quăng những người đầu phục Con Thú vào hồ lửa và diêm cháy cùng với Sa-tan. 
Câu 9-10 nói với chúng ta rằng, “Ai có tai, hãy nghe! Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ.” Vào lúc này, Anti-christ và những người đi theo hắn sẽ đem sự bắt bớ lớn đến cho những tín đồ, bán rẻ họ và giết họ bằng những lưởi kiếm của chúng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết ở đây là Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ báo trả trên kẻ thù của chúng ta, là những kẻ đã bắt bớ và giết hại người công chính. 
Như thế, những tín đồ phải trải qua sự bắt bớ và sự chết của họ bởi tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không báo thù trên kẻ thù của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể nhắm mắt chúng ta trong cảm giác nản lòng về công lý? Nhưng vì Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ báo thù kẻ thù đã hành hại chúng ta, nên sự chết của chúng ta sẽ không trở nên vô ích. Đức Chúa Trời chắn chắn sẽ báo thù trên những kẻ giày vò và áp bức người công chính, và dẫn người công chính đến sự sống lại, sự thăng thiên của họ và đến tiệc cưới Chiên Con, khiến họ cùng Chúa cai trị trong một ngàn năm và sống với Ngài đời đời. Tất cả chúng ta đều tin nơi điều này và trông mong điều đó. Vì thế Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời tốt nhất, là Đấng sẽ làm trọn mọi hi vọng của chúng ta.