คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-16] (อิสยาห์ 61:1-11) พันธกิจของผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

(อิสยาห์ 61:1-11)
“พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจ พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์ และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน เพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นไม้แห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เพื่อพระองค์จะทรงได้รับสง่าราศี เขาทั้งหลายจะสร้างที่ที่ถูกทิ้งไว้เสียเปล่าแต่โบราณขึ้นใหม่ เขาจะก่อซากปรักหักพังแต่ก่อนขึ้นมาอีก เขาจะซ่อมหัวเมืองที่ถูกทิ้งไว้เสียเปล่านั้น คือที่ที่รกร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้ว คนต่างถิ่นจะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้าทั้งหลาย บุตรชายทั้งหลายของคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและคนแต่งเถาองุ่นของเจ้า แต่เจ้าทั้งหลายจะได้ชื่อว่า ปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ คนจะเรียกเจ้าทั้งหลายว่า เป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้าของเรา เจ้าทั้งหลายจะได้รับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติ และเจ้าจะอวดในสง่าราศีของเขาทั้งหลาย แทนความอายของเจ้าทั้งหลาย เจ้าจะได้ส่วนสองส่วน แทนความอดสู เขาทั้งหลายจะเปรมปรีดิ์ในส่วนของเขา เพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเขาทั้งหลาย เขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็นนิตย์จะเป็นของเขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์รักความยุติธรรม เราเกลียดการขโมยเพื่อได้เครื่องเผาบูชา เราจะนำกิจการของเขาด้วยความจริง และเราจะกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับเขา เชื้อสายของเขาทั้งหลายจะเป็นที่รู้จักกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ทุกคนที่ได้เห็นเขาจะจำเขาได้ ว่าเขาเป็นเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงอำนวยพระพร ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด พระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครื่องประดับ และอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัวด้วยเพชรนิลจินดา เพราะแผ่นดินโลกได้เกิดหน่อของมัน และสวนทำให้สิ่งที่หว่านในนั้นงอกขึ้นมาฉันใด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงทำให้ความชอบธรรมและความสรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติฉันนั้น”  
 
อะไรคือพันธกิจของผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์?
มันคือการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ไปแก่ชนชาติต่างๆทั่วโลก
 
คนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ควรจะทำเช่นไร? เขาควรจะประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณให้แก่ประชาชนทั้งหมด พระเจ้าประทานข่าวประเสริฐของการเกิดใหม่ของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามมาให้แก่ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่ คนทั้ง หลายที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาต่อพระพักตร์พระเจ้า จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วทำไมท่านคิดว่าพระเจ้าประทานของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่พวกเขา? 
พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้พวกเขา เพื่อประทานการรับประกันสุดท้ายว่าพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ในการช่วยเหลือพวกเขาให้เอาชนะซาตานได้เช่นกัน พระองค์ทรงทำให้ผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปและผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำตามนี้ : 
 

พระองค์ทรงทำให้พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐไปยังผู้ที่ถ่อมใจ
 
อะไรคือข่าวดีสำหรับผู้ที่ถ่อมใจ? มันคือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระเจ้ามีรับสั่งให้ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจ คนทั้งหลายที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่มีทางพอใจกับสิ่งต่างๆทางโลกเพราะพวกเขามีความหวังของสวรรค์ไว้  
พระเจ้าประทานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปสู่ผู้ที่ถ่อมใจและยกความ ผิดบาปให้พวกเขา แล้วพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอยู่กับพวกเขาและให้พวกเขาได้เข้าไปสู่โลกนิรันดร์ พระเจ้าทรงสั่งให้คนชอบธรรมไปประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแก่ผู้ที่ถ่อมใจ พระองค์ทรงชักชวนพวกเขาให้เผยแพร่ความเชื่อในพระเจ้า และพระเยซูเช่นกัน เหตุผลที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้เราก็เพื่อประกาศข่าวที่สวยงามนี้ไปสู่ผู้ที่ถ่อมใจของโลกนี้ 
 

พระองค์ทรงส่งเราไปรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ 
 
พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงรักษาจิตใจของเราอย่างไร? พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ มีผู้คนมากมายที่อยู่ด้วยความชอกช้ำระกำใจ สำหรับพวกเขาชีวิตนั้นไร้ค่าและความชอบธรรมของพวกเขานั้นถูกทำลาย พวกเขามีชีวิตที่ต่ำต้อย เจ็บปวด เพราะบาปของพวกเขา ดังนั้นในบางครั้งพวกเขาจึงรู้สึกทรมาณกับความสงสัยในชีวิต มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสง่างามและต้องการความเจริญรุ่งเรืองในร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขา แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายดาย แบบเดียวกันกับคนที่ถูกโจรปล้นทรัพย์สินไปหมด  
ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่มีบาปอยู่ในหัวใจของพวกเขานั้นยังคงถูกปล้นความชอบธรรมทั้งหมดของพวกเขาอยู่และท้ายที่สุดก็ตกนรกเพราะบาปของพวกเขา นี่คือเหตุผลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสงสารคนที่ชอกช้ำระกำใจ ทรงสั่งให้เราประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามไปแก่พวกเขา พระเจ้าทรงรักษาพวกเขาด้วยพระวาทะอะไร? พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม พระองค์ทรงรักษาผู้ที่ชอกช้ำระกำใจและทรงอนุญาตให้พวกเขาได้มีชีวิตนิรันดร์
 

พระองค์ทรงร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลยบาป
 
พระองค์ประทานอิสรภาพให้แก่เชลย หมายความว่าอะไร? หมายความว่าพระเจ้าประทานอิสระจากบาปทั้งหมดของโลกนี้ให้จิตวิญญาณของผู้คนทั้งหลาย พระองค์ประทานพันธกิจนี้ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพวกเขาสามารถเป็นอิสระจากบาปของพวกเขาได้ 
มนุษย์มีกายและจิตวิญญาณ และกายและจิตวิญญาณของเขาก็ชีวิตที่ถูกจองจำด้วยสาเหตุของบาปและพระบัญญัติ เขาไม่สามารถทำอะไรเขาได้นอกจากมีชีวิตอยู่อย่างเป็นเชลยของบาป โดยไม่คำนึงถึงว่าเขาเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ เขาเกิดมาพร้อมกับบาปจึงต้องทำบาปโดยไม่มีทางเลือก ดังนั้นเขาถูกกำหนดให้ต้องมีชีวิตดุจเชลยของบาปตลอดช่วงชีวิตของเขา เขามีชีวิตในทางนี้และถูกกำหนดให้ต้องถูกทำลายไปในท้ายที่สุด 
นี่คือเหตุผลที่เขาใช้ชีวิตในชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่ปล่อยใจให้สงสารตัวเองเกี่ยวกับความอ่อนแอของเขา ซึ่งทำให้เขาอยู่ในจุดนี้ พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่ผู้ที่ทำบาปโดยไม่มีทางเลือกและต้องตาย เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐที่สวย งามไปสู่ผู้ที่ติดอยู่ในบาปอยู่และประทานอิสระทั้งหมดให้แก่เชลยบาปเหล่านั้น
 

พระองค์ทรงเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์
 
อะไรที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้ที่ไว้ทุกข์ ทรงประทานข่าวประเสริฐของการยกความผิดบาปให้แก่พวกเขา พระเจ้าทรงเล้าโลมประชาชนของโลกนี้ทุกคนที่ไว้ทุกข์ ทรงส่งพระเยซู คริสต์มายังโลกนี้เพื่อยกความผิดบาปให้แก่มนุษยชาติเพราะบาปของพวกเขา และเพื่อผ่านบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปสู่พระองค์ พระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นี่คือวิธีของพระเจ้าที่ทรงทำให้เราบริสุทธิ์จากบาปของเรา ดังนั้นพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกนี้ 
พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเล้าโลมบรรดาผู้ไว้ทุกข์โดยการแจ้งข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามให้แก่พวกเขา ด้วยการทำเช่นนั้นพระองค์ทรงอวยพระพรผู้ที่ทรมานจากความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์ พระองค์ทรงนำผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นให้ประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อเล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจและให้อิสระแก่เชลยบาป 
วัตถุประสงค์ของการคงอยู่ในโลกนี้ของเราคือการได้รับการยกความผิดบาปจากพระผู้เป็นเจ้าของเรา และจากนั้นก็ประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามไปสู่คนทั้งหลายที่ถูกจองจำด้วยบาปและต้องการเล้าโลมให้เป็นอิสระจากบาป พระเจ้าทรงบอกว่า ตลอดช่วงชีวิตของเรานั้นสั้น พวกเขาไม่มีค่าอีกต่อไป การที่ทรงจัดเตรียมการยกความผิดบาปและพระพรอันน่าประหลาดใจให้เพื่อมนุษยชาติก็เป็นข้อพิสูจน์ของความจริงนี้
พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงโอนมรดกให้แก่คนที่ไว้ทุกข์ด้วยมงกุฏแห่งพระสิริ นี่ก็หมายความว่า ผู้มีบาปที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาขอบคุณบัพติศมาของพระเยซูและสามารถเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ได้ หากผู้นั้นได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขา เขาก็ถูกกระตุ้นในจิตใจของเขาและก็มาชื่นชมพระพรที่น่าอัศจรรย์นี้ พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสวมมงกุฎด้วยพระสิริ พระองค์ประทานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณให้แก่คนบาปและทำให้ผู้ที่เชื่อเป็นบุตรของพระองค์ คนทั้งหลายที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้นั้นถูกทำให้รู้สึกปราบปลื้มแทนความเศร้า 
เพียงแค่มนุษย์เกิดและตายด้วยการร้องให้ การปลาบปลื้มในชั่วขณะหนึ่ง และจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความเศร้าเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม พระเจ้าพระเจ้าทรงพบกับพวกเขาและนำเขาให้เกิดใหม่ด้วยความหวังและความปิติยินดี ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่เกิดใหม่โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามก็จะมีชีวิตใหม่และมีภารกิจใหม่ อีกนัยหนึ่ง พวกเขาสามารถทำสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ได้และได้ประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปแก่คนบาปทั้ง หมดของโลกนี้ ผลักดันความเศร้าทั้งหมดออกจากหัวใจของพวกเขา และอนุญาตให้พวกเขามีความสุขกับการกระทำทั้งหมดของความปิติยินดีและมีความสุขแทน 
คนทั้งหลายที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาจากพระเจ้าได้ถวายสง่าราศรีให้ แก่พระองค์ พระองค์ทรงบอกคนชอบธรรมให้ประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามไป พระองค์ทรงบอกให้พวกเขาประกาศว่าพระองค์คือใคร ข่าวประเสริฐอะไรที่พระองค์ประทานให้เรา และอาณาจักรสวรรค์ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เรานั้นเรืองรองเพียงใด เราเห็นพระสิริของพระเจ้าได้ในการยกความผิดบาปของพระองค์ คนทั้งหลายที่ไว้ทุกข์ในชีวิตก่อนที่จะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความสุขอยู่ในตอนนี้ คนทั้งหลายที่ติดอยู่ในบาปนั้นจะรู้สึกถึงอิสระที่แสนวิเศษอยู่ในตอนนี้ และคนทั้งหลายที่มีชีวิตอย่างไร้ค่าก็มีชีวิตที่ชอบธรรมอยู่ในตอนนี้ สิ่งนี้ได้สะท้อนพระสิริของพระเจ้า พระเจ้าทรงกล่าวว่าคนชอบธรรมคือผู้ที่จะสร้างสิ่งสลักหักพังโบราณขึ้นมาใหม่ ซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างเก่าและซ่อมหัวเมืองที่สลักหักพัง
ในความเป็นจริง ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามนี้ เป็นข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยอัครสาวกในคริสตจักรยุคต้นๆ พระเยซูทรงถูกส่งมายังโลกนี้ประมาณ 2000 ปีมาแล้ว ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามได้ประกาศไปในโลกนี้กระทั่งปีคศ.300 ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยคนชอบธรรมในทุกวันนี้ เป็นข่าวประเสริฐเดียวกันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อัครสาวกประกาศไปในตอนนั้น อย่างไรก็ตามในช่วงต้นของอาณาจักรโรมันศตวรรษที่ 4 เมื่อโรมทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติและก็ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่พลเมืองข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูก็มัวหมองและค่อยๆเลือนหายไป หลังจากนี้เมื่อศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาที่ได้รับการสถาปนามีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนที่ประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงก็หายไป 
ทำไมความเชื่อของคนทั้งหลายที่เชื่อ และประกาศคริสตศาสนาแท้จริง และข่าวประ เสริฐแท้จริงเปลี่ยนแปลงไป? หลังจากที่คริสตศาสนาได้เป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิ์โรมัน คริสเตียนก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อจำกัดหลากหลาย และได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับพลเมืองโรมัน จากนั้นคริสเตียนสามารถแต่งงานกับขุนนางโรมันและสามารถเข้ารับราชการได้ด้วย เนื่องจากสิทธิพิเศษนี้ ความเชื่อของเขาจึงลดลงจากความเชื่อของการเป็นขึ้นมาจากความตายไปเป็นเพียงศาสนาเท่านั้น จากนั้นมา ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามก็หายไป  
พระเจ้ามีพระบัญชาให้เรา คริสเตียนในช่วงเวลาสุดท้ายในช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามที่รกร้างไปยาวนานและได้ช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาปของพวกเขา พระองค์ทรงฟื้นฟูข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามที่ถูกประกาศไปในวันของอัครสาวก ซึ่งเป็นข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกเราให้ซ่อมแซมมืองที่ถูกทำลาย พระองค์ทรงทำให้เราได้เรียนรู้และเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และทำให้เราเป็นคนทำงานในสวนองุ่นของพระองค์
พระเจ้าทรงประทานภารกิจเดียวกันกับที่พระองค์ทรงทำผ่านอัครสาวกให้กับเราพระ องค์ทรงทำให้ท่านและผมประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ “พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจ” พระเจ้าทรงทำให้คนทั้งหลายที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วประกาศข่าวประเสริฐและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา
พระเจ้าทรงสวมมงกุฎดอกไม้ให้เราเพื่อเอาความเศร้าออกและให้เราเกิดแรงผลักดันของความปีติยินดีขึ้น ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของเขา หว่านเมล็ดของข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้ได้รับพระองค์ จากนั้นพวกเขาจะยอมรับข่าวประเสริฐที่ประทานโดยพระผู้เป็นเจ้าของเรา ได้รับการยกความผิดบาป และท้ายที่สุดก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เรามาเป็นคนทำงานของพระเจ้า ท่านและผมได้รับพระพรด้วยพระสิริของอาณาจักรสวรรค์ อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงทำให้คนเหล่านี้ที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ตาบอด เพื่อว่าพวกเขาจะไม่สามารถรู้ เห็น หรือเข้าใจข่าวประเสริฐที่สวยงามได้เลย พวกเขาอาจจะสามารถทำให้คนอื่นเชื่อในพระเยซูแต่เพียงในนามแต่ไม่สามารถทำให้พวกเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆตามนี้ผ่านผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงทำให้พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามให้แก่ผู้ทุกข์ใจและคนที่ชอกช้ำระกำใจโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระองค์ทรงแสดงให้เชลยที่ทำบาปด้วยอิสระของความรอดที่แท้จริง และเล้าโลมบรรดาผู้ไว้ทุกข์โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม พระองค์ทรงจัดอิสระภาพให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำจากบาปเพราะความอ่อนแอของพวกเขา แสดงความยินดีและความ หวังให้พวกเขาและจากนั้นก็ขึ้นสวรรค์ไป 
สิ่งต่างๆตามนี้คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตในตัวเราทำให้เราประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแก่ชนชาติทั้งหมด พระเยซู คริสต์ทรงบอกให้ผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวของพวกเขาให้ช่วยคนบาปทั้งหลายให้รอดจากบาป พระผู้เป็นเจ้าประทานกำลังให้แก่ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนไว้ พระองค์ทรงให้ผู้ที่มีความชอบธรรมทั้งหมดทำงานของพระองค์ เราเป็นคนงานของพระองค์ผู้ที่แต่งเถาองุ่นในสวนของพระองค์ คือคริสตจักรของพระเจ้านั่นเอง เราคือผู้ปรนนิบัติพระเจ้า ผู้ทรงประทานพระพรอันยิ่งใหญ่ให้แก่เรา 
เราตระหนักถึงความอ่อนแอของเราเมื่อมองดูเนื้อหนังของเรา แต่เมื่อพระเจ้าทรงทำงานกับเรา เราเชื่อในพระองค์และเป็นผู้ปรนนิบัติพระองค์ด้วยความเชื่อ เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำกิจการหลายๆอย่างที่ยิ่งใหญ่ผ่านเราและเผยแพร่อำนาจเหนือเรา
พระเจ้าทรงตัดสินพระทัย ที่จะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้น จะซ่อมหัวเมืองที่สลักหักพังตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ ผมเชื่อว่าจะมีการเปิดเผยข่าวประเสริฐอีกครั้งไปทั่วโลก! 
อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ความต้องการของผม ผมเชื่อมันเพราะพระเจ้าตรัสว่า มันจะเป็นเช่นนี้ พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงทำให้คนเหล่านั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามไปทั่วโลก พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มายังโลกนี้ และทำให้ข่าวประเสริฐสมบูรณ์ และผมเชื่อว่าพระองค์จะทรงบรรลุพระประสงค์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งผ่านพวกเราที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้จะได้เห็นพระสิริของพระเจ้า ฮาเลลูยา!