คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-18] (โยชูวา 4:23) ความจริงที่นำท่านไปสู่การเสด็จมาสถิต ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(โยชูวา 4:23)
“เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายกระทำให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งไปเพื่อท่าน จนท่านข้ามไปได้หมด ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทำแก่ทะเลแดง ทรงกระทำให้แห้งเพื่อเราทั้งหลาย จนเราข้ามไปหมด”
 
เหตุการณ์ที่แม่น้ำจอร์แดน
สอนอะไรให้กับเรา?
มันได้สอนว่าพระเยซู คริสต์ทรงกำจัดความตายไปอย่าง
สมบูรณ์ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากบาปและ
การพิพากษาภายหลังของมนุษยชาติ
 
    ตอนนี้ผมอาจจะชอบพูดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของความจริงที่สวยงามที่ทำให้เราได้ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตได้ หลังจากความตายของโมเสส พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้โยชูวาเป็นหัวหน้าของชาวอิสราเอล โมเสสเคยเป็นผู้แทนของพระบัญญัติในพันธสัญญาฉบับเก่า หากโมเสสข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปพร้อมกับชนชาติอิสราเอลและมาถึงคานาอัน มันจะไม่มีความจำเป็นสำหรับโยชูวาที่จะเป็นผู้นำของประชาชาติเลย อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงทำให้โมเสสเข้าถึงพื้นที่เพียงแค่ต่อหน้าแผ่นดินคานาอันและปกป้องเขาจากการเข้าไป
 
 
พระผู้เป็นเจ้าของเราประทานโมเสสและโยชูวามาให้เรา
 
    โมเสสผู้เป็นผู้แทนของพระราชบัญญัติในพันธสัญญาฉบับเก่า ไม่สามารถนำชาวอิสราเอลไปสู่คานาอันได้ หากเขาได้ทำเช่นนี้ในขณะที่ถูกนำโดยพระราชบัญญัติมันอาจจะต่อต้านแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของเรา ไม่มีใครสามารถเป็นอิสระจากบาปของเขาได้ต่อหน้าพระราชบัญญัติของพระเจ้า เพราะว่าไม่มีใครสามารถรักษาพระราชบัญญัติได้ เพราะว่าพระราช บัญญัตินั้นมีเพื่อความรู้ของบาปเพียงอย่างเดียว (โรม 3:20) 
เหตุผลที่พระเจ้าประทานพระราชบัญญัติให้มนุษย์ ก็คือเพื่อให้ความรู้ของบาปให้แก่เขา เพื่อทำให้พระราชบัญญัติเป็นผู้นำเขาไปสู่พระคริสต์ได้เพื่อว่า เขาจะได้รับการพิพากษาโดยความเชื่อ (กาลาเทีย 3:24) เมื่อพระราชบัญญัติไม่มีอะไรมากกว่าแนวทางในการค้นหาพระเยซู ผู้คนจึงต้องการพระเยซูอยู่ และนี่คือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาสู่โลกนี้ สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้โยชูวาทำก็คือการสั่งให้ประชาชนชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป และเข้าไปในดินแดนคานาอัน 
หลังจากที่โมเสสตาย พระเจ้าทรงนำพวกเขาเข้าไปในดินแดนของคานาอัน พร้อมกับผู้นำใหม่ของพวกเขา โยชูวา โยชูวาได้สั่งการให้คนงานของประชาชนว่า “จงไปในค่ายสั่งประชาชนว่า ‘จงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะว่าภายในสามวันท่านทั้งหลายจะต้องยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้ยึดครอง’” (โยชูวา 1:11)
พระเจ้าทรงรับสั่งให้โยชูวาเข้าไปสู่คานาอันหลังจากโมเสสพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าทรงสั่งการโยชูวาว่า “และเจ้าจงสั่งปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่า ‘เมื่อท่านทั้งหลายมาริมแม่น้ำจอร์แดนจงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดน’ และโยชูวากล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ‘จงมาที่นี่เถิด และฟังพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน’ และโยชูวากล่าวว่า ‘โดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย และว่าพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์ คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่าง’” (โยชูวา 3:8–10) 
หลังจากการตายของโมเสส พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้โยชูวาเป็นผู้นำของชนชาติอิสราเอล และรับสั่งให้เขาเข้าไปในดินแดนคานาอัน พร้อมกับชนชาติอิสราเอล นามของโยชูวาหมายความว่า “ความอยู่รอด” ความหมายเดียวกับ “เยซู” หรือ “โฮซี” ผู้ปรนนิบัติพระเจ้า โยชูวาสั่งให้ปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาเพื่อข้ามแม่น้ำจอร์แดนในขณะที่นำชนชาติอยู่ เมื่อคนหามหีบมาถึงจอ์แดน และเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงแม่น้ำแล้ว (จอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอ) น้ำที่ไหลจากข้างบนก็หยุด และนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปที่เมืองอาดัม ซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆศาเรธาน และน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอาราบาห์ คือทะเลเค็มนั้นก็ขาดกันสิ้น แล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยรีโค (โยชูวา 3:15–16) 
พระเจ้าทรงสอนเราผ่านเหตุการณ์นี่ว่าพระองค์ทรงกำจัดความตายที่เป็นสาเหตุจากบาปและการพิพากษาของมนุษยชาติไปอย่างสมบูรณ์ อีกนัยหนึ่งพระเยซู คริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเรา ทรงนำบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไป เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา และทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ด้วยวิธีนี้พระองค์ทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาปของพวกเขา โดยการนำพวกเขาไปสู่ดินแดนคานาอันที่ยืนยันเพื่ออาณาจักรสวรรค์
 

แม่น้ำจอร์แดน คือสถานที่ที่ทำให้มนุษยชาติบริสุทธิ์
 
จากเหตุการณ์ตามประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับการข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามที่ได้บันทึกไว้ในพันธสัญญาฉบับเก่าและใหม่ที่มีความสำคัญอย่างมาก ได้นำเหตุการณ์สำคัญๆที่นำความรอดจากความหายนะและการพิพากษาที่เกิดจากบาปของมนุษย์ชาติมาถึงในท้ายที่สุด 
แม่น้ำจอร์แดนก็เปรียบเสมือนแม่น้ำของความตายและจุดหมายปลายทางของแม่น้ำก็คือทะเลแดง คำว่า จอร์แดนหมายความถึง “แม่น้ำที่ไหลลงไปสู่ความตาย” สิ่งนี้ชี้ถึงประวัติ ศาสตร์ของบาปของมนุษยชาติ ในแม่น้ำนี้พระเยซูทรงรับการไหลของบาปที่ไม่สามารถหยุดได้ของมนุษย์ได้ผ่านบัพติศมาของพระองค์และต่อมาก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และด้วยเหตุนี้จึงทรงยอมรับการพิพากษาบาปนี้ในสถานที่ของมนุษย์ 
เราผู้เป็นทายาทของอดัมกับอีฟได้ถูกนำไปเพื่ออะไร? เมื่อสรรพสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นพร้อมกับบาป พวกเขาก็ทำบาปและตามที่เป็นดั่งค่าจ้างของบาปของพวกเขา พวกเขาจึงเดินไปพร้อมกันไปสู่ความตาย จากประวัติของมนุษย์ทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดได้ถูกนำไปสู่ความพินาศจากการเกิดของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาพยายามอย่างหนักในการควบคุมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยทางบาปของพวกเขา พวกเขาก็จะมุ่งไปสู่การพิพากษาบาปครั้งสุดท้ายและนั่นเป็นเหตุผล
 อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงตัดการไหลเวียนของบาปทั้งหมดและการพิพากษาออก พระเจ้าทรงให้โยชูวานำชนชาติอิสราเอลไปสู่ดินแดนของคานาอันโดยการข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับโยชูวา เรื่องนี้ได้แนะนำว่าเพื่อที่จะเป็นอิสระจากบาป เราจะต้องจ่ายค่าจ้างของบาป ซึ่งก็คือความตาย และที่ได้ผ่านราคาตามนี้เราจะถูกทำให้สมบูรณ์จากบาปทั้งหมดของเรา และเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ได้ 
ในพันธสัญญาฉบับเก่า แม่น้ำก็หยุดไหลและดินก็แห้งผากลงเมื่อปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาก้าวเท้าลงแม่น้ำไป สิ่งนี้ได้อนุญาตให้ชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำได้ นี่คือการยกความผิดบาปที่ประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามเท่านั้น มันเป็นข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่จ่ายค่าจ้างของบาปให้แก่มนุษยชาติและเรามารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้
 

ผู้บัญชาการนาอามาน
 
นามาอานเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในบทที่ 5 ของ 2พงศ์กษัตริย์ เขามีความยิ่งใหญ่และมีความซื่อสัตย์ต่อกองทัพซีเรีย ผู้ที่ช่วยเหลือประเทศของเขาจากศัตรู เขาเคยเป็นโรคเรื้อนที่ถูกกำหนดให้ต้องสูญเสียทุกอย่างเช่นกัน เพราะชะตากรรม แต่จากนั้นเขาก็ได้ยินข่าวประเสริฐที่สวย งามที่สามารถช่วยชีวิตเขาจากชะตากรรมนี้ได้ กล่าวได้ว่าเขาสามารถได้รับการรักษาเมื่อเขาได้เห็นคนปรนนิบัติพระเจ้าที่อยู่ในอิสราเอล เธอเป็นหญิงรับใช้ที่ได้นำข่าวดีบอกแก่เขา เธอกล่าวว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้พยากรณ์ผู้ซึ่งอยู่ในสะมาเรีย ท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หาย” (2 พงศ์กษัตริย์ 5:3) 
เขาเชื่อข่าวนี้และไปที่อิสราเอลเมื่อเขาถึงที่หน้าบ้านของเอลิชา เอลิชาจึงส่งผู้สื่อสารมาเรียนเขาว่า “ขอจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด” (2 พงศ์กษัตริย์5:10) เมื่อมีการคาดหวังในเรื่องการรักษาอย่างอัศจรรย์ ทำให้นามาอานเดือดดาลและตัดสินใจจะกลับบ้านไป อย่างไรก็ตามเพราะว่าคนรับใช้ของเขาที่นั้นขอร้อง เขาจึงเชื่อเอลิชาและไปจุ่มกายของเขาเจ็ดครั้งที่แม่น้ำจอร์แดน เนื้อหนังของเขาก็ถูกซ่อมแซม ผิวของเขาจึงกลับมาเหมือนกับผิวเด็กอีกครั้งหนึ่ง 
ด้วยวิธีเดียวกันนี้เราจึงได้ทราบเพื่อที่จะได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดของเรา เราจะต้องละทิ้งความคิดส่วนตัวของเรา และยอมรับสิ่งที่เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล แล้วเราจะได้รับพระพรที่สวยงาม ใครก็ตามที่ต้องการความรอดจะต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และเชื่อทั้งหมดในนั้น
พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าบาปทั้งหมดของโลกนี้ได้ถูกชำระออกไปโดยข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิต เราจะต้องไม่คิดในวิธีเดียวกันเหมือนกับที่นาอามานที่ไม่เชื่อฟัง เราไม่สามารถชำระบาปของเราได้โดยปราศจากข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้น เพื่อที่จะได้รับการยกความผิดบาปของเรา เราจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามเหมือนกับที่นาอามานได้ทำความสะอาดโดยการหย่อนกายของเขาลงเจ็ดครั้งในน้ำก่อน เราเชื่อว่าเราสามารถล้างบาปของเราได้โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูที่สวยงาม, ในการถูกตรึงด้วยไม้กางเขน และในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ เราจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามตามที่เป็นนี้ 
การอัศจรรย์ในแม่น้ำจอร์แดนได้แสดงถึงทายาทของอดัมพร้อมกับพระพรที่ได้ตัดการไหลของบาปและจบการพิพากษามนุษยชาติทั้งหมด ที่ถูกไล่ออกจากสวนของเอเดน เพราะ อดัมและอีฟทำบาปหลังจากที่ถูกซาตานล่อลวง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในแม่น้ำจอร์แดนนี้ จึงเป็นข่าวประเสริฐที่สวยงามที่นำมนุษยชาติกลับไปสู่สวนของเอเดน
 

เหตุการณ์ของแม่น้ำจอร์แดน
 
พระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกข่าวอันสวยงามที่พระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดออกไปในแม่น้ำจอร์แดน “บัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรแล้วที่เราทั้งหลาย จะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” (มัทธิว 3:15) จากที่พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าบาปทั้งหมดถูกผ่านไปยังพระเยซูตอนที่พระองค์ทรงรับบัพติศมา ณ แม่น้ำจอร์แดน อีกนัยหนึ่ง บัพติศมาของพระเยซูเป็นเหตุการณ์ตัดโซ่บาปที่พันธนาการมนุษยชาติทั้งหมด นี่คือวิธีที่พระเยซูทรงวางไว้ตอนจบของบาปและเสนอความรอดให้เราด้วยพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ 
แม่น้ำจอร์แดนเป็นแม่น้ำของบัพติศมาที่ชำระบาปทั้งหมด เราจึงสามารถทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์ได้ “ค่าจ้างของบาปคือความตาย” (โรม 6:23) เพราะว่าพระเยซูทรงจ่ายค่าจ้างของบาปโดยการรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นี่คือความสวยงามของข่าวประเสริฐที่พระผู้เป็นเจ้าของเราประทานให้แก่มนุษยชาติ 
บาปทั้งหมดของมนุษยชาติยังคงมาจากอดัม แต่หยุดอย่างสมบูรณ์พร้อมกับบัพติศมาของพระเยซูในแม่น้ำจอร์แดน และพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ ช่างเป็นพระพรและข่าวอันสวยงามอะไรเช่นนี้ จากการเชื่อในความสวยงามของข่าวประเสริฐนี้ เรารอดจากการไหลเวียนของวงจรของบาป ที่ได้ทำให้เราบริสุทธิ์จากบาปและมีความบริสุทธิ์จากการชำระบาปตามพระบัญญัติของพระเจ้า ตามที่บัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่ช่วยมนุษยชาติทั้งหมดให้รอด เราควรจะเชื่ออย่างแท้จริงในสิ่งนี้ “การกระทำใดๆที่มิได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้น” (โรม 14:23) พระผู้เป็นเจ้าตรัสในทำนองเดียวกันกับเรา เราได้รับพระพรเมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้
ท่านยังคงมีบาปในหัวใจของท่านไหม แม้ว่าความจริงก็คือบาปทั้งหมดได้ถูกผ่านไปยังพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นแล้ว? พระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป เราควรจะยอมรับสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล เพียงแค่ข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซู และพระโลหิตบนไม้กางเขน ก็สามารถชำระบาปของท่านออกไปและปกป้องท่านจากความตายและหายนะใดๆทั้งหมดได้ การรับบัพติศมาหมายถึง “การล้าง, การฝัง, การซ่อน, การปิด, การผ่าน และการโอนย้าย” 
มนุษยชาติทั้งหมดได้รับการยกความผิดบาปได้โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามที่พระเยซูประทานมาให้ นี่คือเหตุผลที่พระเยซูทรงเรียกตัวพระองค์ว่า ‘หนทางไปสู่สวรรค์’ เราเข้าไปในสวรรค์และได้รับชีวิตนิรันดร์จากการเชื่อในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิต เราได้รับการยกเว้นจากการพิพากษาทั้งหมดเพื่อบาปของเราโดยการเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์ 
คำสาปก็สิ้นสุดลงและแม่น้ำก็แห้งลงเพราะปุโรหิตผู้ที่หามหีบพันธสัญญาก้าวเท้าลงสู่แม่น้ำด้วยความเชื่อ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงวางแผนเอาไว้ บัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์ได้ทำให้แผนการนี้สมบูรณ์ ช่างเป็นข่าวประเสริฐที่สวยงามอะไรเช่นนี้ สิ่งนี้เป็นกฎของความรอดและถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับความรอด คนทั้งหลายที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้สามารถข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปได้ในตอนนี้และเข้าไปสู่ดินแดนคานาอันได้ น้ำที่แห้งอย่างสิ้นเชิงนั้นหมายถึงบาปทั้งหมดของโลกนี้ได้ส่งผ่านไปสู่พระเยซูและพระองค์ทรงรับการพิพากษาเพื่อเรา นี่คือข่าวประเสริฐที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตกับเรา
พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษยชาติ ทรงทราบว่าไอ คิวโดยเฉลี่ยของคนเรานั้นประมาณ 110 – 130 เท่านั้น ดังนั้นเขาไม่สามารถทำให้ความจริงของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์สมบูรณ์ได้ พระเจ้าทรงนำบาปทั้งหมดของพวกเขาไปโดยบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้มันเป็นไปได้ที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพื่อว่าพวกเขาทั้งหมดจะรู้จักมัน ท่านจะมาตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้เช่นกัน 
ตามสิ่งที่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล เราไม่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพียงแค่การอธิษฐานกลับใจใหม่ใช่ไหม? ผู้คนคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบางสิ่งที่ประทานให้พวกเขาเมื่อพวกเขาเสนอการอธิษฐานในหลายๆรูปแบบ แต่นี่ไม่จริงเลย พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงาม และก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้พวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า การที่กล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตนั้นเป็นการรับประกันว่าคนผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐเพื่อทำให้พวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแน่นอน 
หากมนุษย์เชื่อในพระเยซูแต่ไม่รู้จักหรือเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ พวกเขาก็ไม่สามารถมั่นใจในความจริงที่ว่าบาปทั้งหมดของพวกเขาได้ถูกส่งผ่านไปยังพระองค์ได้ ดังนั้นคนทั้งหมดจะต้องทราบและเชื่อว่าบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ คือข่าวประเสริฐที่สวยงามที่ล้างบาปทั้งหมดของพวกเขาออกไปได้
ใครคือผู้ที่ได้เป็นพยานว่าพระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ออกไป? ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นผู้ที่ยืนยันได้ว่าบาปทั้งหมดในโลกนี้ได้ถูกนำไปโดยพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น พระเจ้าพระบิดาของเราทรงวางแผนเอาไว้แล้ว (เลวินิติ 4:13–21, 16:1–30) ใครคือผู้นำแผนของพระองค์ออกมา? พระวิญญาณบริสุทธิ์ในองค์สามทรงทำให้การยกความผิดบาปและบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นจริง เพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับพวกเราและรับประกันว่า เรารอดจากบาปของเราเมื่อพระเยซูทรงทำให้แผนการของพระเจ้าสมบูรณ์
สิ่งต่างๆในโลกนี้เกิดขึ้นอย่างน่าพิศวงไหม? และความคิดของท่านสับสนมากมายแค่ไหน? คนใดคนหนึ่งไม่สามารถเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ได้หากเขาไม่ยอมแพ้ความคิดส่วนตัวของเขาเอง ลัทธิคำสอนของคริสตศาสนาในปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนนั้นเชื่อที่ว่า ‘บาปดั้งเดิมผ่านไป แต่บาปที่แท้จริงได้รับการยกความผิดบาปเมื่อคนใดคนหนึ่งอธิษฐานสารภาพบาป’ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไกลจากความจริงอย่างสมบูรณ์ มันเป็นข่าวประเสริฐผิดๆอย่างแท้จริงหากท่านเชื่อท่านไม่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิลจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดจบได้ และเมื่อเวลาผ่านไปท่านจะได้ประสบกับความยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อตามพระเยซู นั่นคือเหตุผลที่คริสเตียนที่นั่นเชื่อในข่าวประเสริฐที่แตกต่างกันและพระเจ้าแตกต่างกัน 
บางคนกล่าวว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตโดย ‘การอธิษฐาน’ มันดูเหมือนกับมีเหตุผล แต่พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสู่พระเยซูเหมือนกับนกพิราบในตอนที่พระองค์ทรงรับบัพติศมา และเสด็จขึ้นมาจากน้ำ นี่คือข่าวประเสริฐที่แท้จริงและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสู่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐนี้
อีกส่วนมีบางคนกล่าวว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยการสวดมนต์สารภาพบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกประทานให้แก่ผู้ที่ร้องขอยกความผิดบาปไหม? พระเจ้าคือความชอบธรรม พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เสด็จมาแค่เพราะว่าพระองค์ทรงสงสารพวกเขา ไม่ต้องสงสัยว่าผู้คนร้องให้หรืออธิษฐานอย่างหนักเพียงใด พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่สามารถเสด็จมาสู่พวกเขาได้ พระองค์เสด็จมาอยู่เหนือผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำให้แผนของพระเจ้าสมบูรณ์ เพื่อช่วยพวกเขา ท่านจะต้องจำไว้ในใจว่าท่านไม่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ไม่ว่าจะร้องให้นานเพียงใด สำหรับพระเจ้าหรือการอธิษฐานอย่างหนักเพียงใด พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ขึ้นกับความประ สงค์ของมนุษย์เลย 
แม้ว่าการตัดสินใจของมนุษยชาติในโลกนี้ตามประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ข่าวประเสริฐที่สวยงามและพระบัญญัติของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากผู้คนไม่เข้าใจถึงข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ มันจึงยากสำหรับเขาในการกลับไปสู่ความจริงของความเชื่อ นี่เป็นเหตุผลที่หลายๆคนไม่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
หากท่านได้มาเข้าใจถึงความลึกลับของของบัพติศมาของพระเยซูจากยอห์นแล้วท่านก็สามารถได้รับการยกความผิดบาปได้เช่นกัน และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเสด็จมาสถิตอยู่กับท่าน พระวิญญาณบริสุทธ์ช่วยผู้มีบาปทั้งหมดโดยการรับบัพติศมา พระเยซูประทานวิธีของความรอดอันชอบธรรมให้แก่เรา พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของคนบาปที่แท้จริงและยืนยันการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 

หากเพียงแค่ท่านเชื่อในสิ่งนี้เท่านั้น!
 
มีการบันทึกไว้ในพันธสัญญาฉบับเก่าว่า เมื่อปุโรหิตจุ่มเท้าของเขาในแม่น้ำจอร์แดน แม่น้ำก็กลายเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้ง มันมีความมหัศจรรย์มากที่น้ำหยุดไหล แต่ที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือ คือที่แม่น้ำกลายเป็นแผ่นดินแห้ง เหตุการณ์นี้ช่วยรับประกันความรอดของพระเจ้า ที่นำไปสู่การยกความผิดบาปผ่านบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนได้ บาปทั้งหมดจากอดัมไปสู่มนุษย์ชาติทั้งหมด แต่คำสาปแห่งการพิพากษาจบลงด้วยบัพติศมาของพระเยซู ตอนนี้ที่เราทุกคนต้องทำคือ การยกความผิดบาปเพื่อบาปของเรา โดยการมีความเชื่อและไดัรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านเชื่อในความจริงที่สวยงามที่นำบาปทั้งหมดของท่านออกไปผ่านบัพติศมาของพระองค์ในแม่น้ำจอร์แดนไหม?
ท่านควรจะเชื่อว่าพระเยซู คริสต์ทรงรับบัพติศมาเพื่อรับบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป ในทางเดียวกันท่านควรจะรู้จักและเชื่อถึงความสำคัญของบัพติศมาของพระองค์ หากปุโรหิตไม่ได้เข้าไปในแม่น้ำจอร์แดน ชนชาติอิสราเอลก็จะไม่สามารถสร้างความสำเร็จในการเข้าไปในดินแดนคานาอันได้ อันดับแรกสุดคือการข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปก่อน ดังนั้นเมื่อเราข้ามแม่น้ำไปพร้อมกับหีบพันธสัญญาแล้ว เราก็เข้าไปในดินแดนคานาอันได้ สิ่งนี้ก็สอนเราว่า คนใดคนหนึ่งสามารถได้รับการยกความผิดบาปได้โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า บัพติศมาของพระเยซูเป็นงานของพระเจ้า มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของปุโรหิตเช่นกัน เพียงเมื่อน้ำในแม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลเมื่อปุโรหิตจุ่มเท้าของเขาลงในน้ำ คนในโลกนี้จึงรอดจากบาปของพวกเขาโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ 
การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานมาให้ตามความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ บัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนจะนำท่านให้ได้รับการยกความผิดบาปและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิต