คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-20] (ยอห์น 20:21-23) คนทั้งหลายที่ได้พบกับการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางคนอื่นให้รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกัน 

(ยอห์น 20:21-23)
“พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า ’สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาของเราทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น’ ครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา และตรัสกับเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น’” 

อำนาจอะไรที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้คนชอบธรรม?
 พระองค์ประทานอำนาจของการยกความผิดบาป
ผ่านข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
 
ยอห์นบทที่ 20 ประกอบด้วย บันทึกของการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงลุกขึ้นมาจากความตาย และทรงบอกกับสาวกของพระองค์ว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์” เหล่าสาวกของพระเยซู ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดุจของประทานจากพระองค์ พระเยซูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิต และชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผู้ที่เชื่อว่า บัพติสมาและพระโลหิตของพระองค์ได้ชำระบาปทั้งหมดของพวกเขาออกไปแล้ว พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า บัพติศมาของพระเยซู คือ รูปแบบของความรอดจากบาปที่หมายความถึงบัพติศมาของพระองค์ ที่ช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาป ของพวกเขา (1 เปโตร 3:21)
 

ทำไมพระเยซูทรงรับบัพติสมา?
 
ทำไมพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น? คำตอบสำหรับคำถามนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากสิ่งที่พระเยซูตรัสในมัทธิว 3:15 ว่า “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ.” คำว่า “บัดนี้” หมายความถึงพระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ออกไปเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมา บัพติศมาของพระองค์ได้ทำงานในวิธีเดียวกันกับการวางมือที่เคยทำในช่วงของพันธสัญญาฉบับเก่า วัตถุประสงค์ของบัพติศมาของพระองค์คือการผ่านบาปของโลกนี้ไปสู่พระเยซู 
อะไรคือความหมายของ “ความชอบธรรมทั้งหมด?” คำว่า “สมบูรณ์แล้ว” หมายความว่าอะไร? “ความชอบธรรมทั้งหมด” หมายความว่ามันสมบูรณ์แล้วที่พระเยซูจะทรงนำบาปทั้งหมดในโลกนี้ออกไปโดยบัพติศมาของพระองค์ และคำว่า “สมบูรณ์แล้ว” จึงหมายถึงว่า ทั้งหมดนี้เหมาะสมที่สุด และเป็นวิธีเดียวในสายพระเนตรของพระเจ้า 
พระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของมนุษยชาติออกไปโดยการรับบัพติศมาของพระองค์ และทรงชำระบาปเพื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์ทั้งหมด พระเยซูทรงรับบัพติสมาและทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนในการพิพากษาเพื่อบาปของพวกเขา นี่คือข่าวประเสริฐของการยกความผิดบาป ความชอบธรรมของพระเจ้า คือการยกความผิดบาปที่ลบมลทินบาปทั้งหมดของคนบาปทั้งหลาย
หากผู้คนได้ทราบถึงความลึกลับของบัพติศมาของพระเยซูที่ได้บันทึกไว้ในมัทธิว 3:13–17 พวกเขาจะสามารถรับการยกความผิดบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เช่นกัน สิ่งที่พระเยซูทรงทำในพันธกิจสาธารณะคือ การรับบัพติศมาของพระองค์ การถูกตรึงบนไม้กางเขน และการเป็นขึ้นมาจากความตาย ได้จัดเตรียมหนทางชอบธรรมไปสู่ความรอดไว้ให้เรา ตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว ด้วยวิธีนี้ พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของผู้มีบาปทั้งหมด ข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระองค์และพระโลหิตคือความรอด ที่ได้ชำระบาปทั้งหมดของเราออกไป 
ผู้คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงเมื่อพวกเขารู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐของบัพติสมาของพระเยซูและพระโลหิต เพราะว่าบัพติศมาของพระเยซูได้นำบาปทั้งหมดของโลกนี้ออกไป บาปของเราจึงส่งผ่านไปสู่พระองค์ ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นในนามของมนุษยชาตินั้นเป็นความตายของผมเอง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ก็เป็นของผมเอง ดังนั้น บัพติศมาและโลหิตของพระเยซูคือข่าวประเสริฐของการยกความผิดบาปและการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ผมหวังว่าท่านเรียนรู้เหตุผลสำหรับบัพติศมาของพระเยซู และมีความเชื่อในข่าวประเสริฐ แล้วบาปของท่านจะได้รับการชำระออกไป และท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำไมพระเยซูทรงรับบัพติศมา? ก็เพื่อนำบาปทั้งหมดในโลกนี้ออกไป “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะกระทำสิ่งชอบธรรมทุกประการ” (มัทธิว 3:15) อาเมน ฮาเลลูยา! 
ทุกวันนี้ บางคนเชื่อว่า การพูดด้วยภาษาต่างๆ คือหลักฐานของการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่แท้จริงก็คือ ความเชื่อที่ล้ำค่าในข่าวประเสริฐที่สวยงามได้สลักไว้ในหัวใจของคนทั้งหลายที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้ว 
 

พระผู้เป็นเจ้าประทานอำนาจในการยกความผิดบาปแก่คนชอบธรรมทั้งหมด
 
พระผู้เป็นเจ้าประทานอำนาจของการยกความผิดบาป ให้แก่สาวกของพระองค์โดยตรัสว่า “ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น” (ยอห์น 20:23) นี่ก็หมายความว่า เมื่อสาวกประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้ว บาปของผู้ที่ได้ฟังและเชื่อก็ได้รับการยกความผิดบาป นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะได้รับการยกความผิดบาปของผู้อื่นได้โดยไม่คำนึง ถึงความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
สาวกของพระเยซู มีอำนาจในการยกความผิดบาปของผู้ใดก็ตามผ่านข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้น หากพวกเขาสอนสิ่งที่ได้เขียนไว้ เราจะต้องเชื่อมัน ท่านจะต้องเชื่อว่าพระเยซู คริสต์ ประทานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณมาให้ เพื่อที่จะชำระบาปทั้งหมดของท่าน เพียงเมื่อท่านได้รับการยกความผิดบาปได้ และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่ พระเยซูประทานพลังเพื่อช่วยคนทั้งหมด ให้รอดจากบาปของพวกเขาเช่นกัน โดยการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
 

อำนาจของผู้ปกครองโลก
 
ในอดีต ที่ที่ผมเคยอาศัยอยู่นั้น ผมได้ขึ้นรถประจำทางข้ามลงไปยังถนนที่ไม่มีทางเท้า ผู้คนได้ลงจากรถไปเพียงแค่จุดเดียวและขึ้นเนินไป ครั้งหนึ่ง ประธานาธิบดีประเทศเกาหลีได้เดินทางมาเปิดพิธีเพื่อปลูกพืชด้วยพลังแสงอาทิตย์บนถนนเส้นนั้น ผู้คนให้การต้อนรับประธานา ธิบดีโดยการกวาดถนนและวางต้นไม้ไว้ข้างๆ เมื่อพวกเขาได้ทราบข่าว เมื่อวันนั้นมาถึง รถจักร ยานยนต์ได้นำขนวนรถยนต์ของท่านประธานาธิบดี ฝูงชนออกมาต้อนรับด้วยธงชาติในมือของพวกเขาท่านประธานาธิบดีได้ออกมากล่าวว่า “ถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเกินไป ควรจะต้องลาดถนน” 2–3 วันหลังจากนั้น ก็มีลาดยางถนนใหม่ทันที 
เกิดอะไรขึ้นที่นี่? คำพูดที่ผ่านไปจากประธานาธิบดีเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาพถนน คำสั่งของประธานาธิบดีมีพลังยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม เรารู้ตัวอย่างดีว่าข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนั้นประทานให้เรามาโดยพระคริสต์นั้นมีพลังยิ่งนัก เราจะต้องเชื่อว่า ข่าวประเสริฐนี้มีพลังที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากบาปของเราได้ตลอดชีวิต 
 

อำนาจที่แท้จริงเพื่อการยกความผิดบาป
 
“ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น” สาวกของพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐที่ว่าพวกเขาได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมด พวกเขาบอกกับผู้คนว่า “พระเยซูทรงลบมลทินบาปของโลกนี้ด้วยบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลย แม้ว่าท่านถูกกำหนดให้ต้องทำบาปในอนาคต พระเยซูก็ทรงนำบาปประจำวันของท่านไป และทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อท่านบนไม้กางเขน หลังจากรับบัพติศมาจากยอห์นแล้ว พระเยซูทรงช่วยท่านให้รอด ท่านจะต้องเชื่อมัน!” 
คนบาปได้รับการชำระบาปจากการได้ฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ผ่านสาวกของพระเยซู พระเยซูประทานอำนวจในการยกความผิดบาปให้แก่เหล่าสาวกของพระองค์ผ่านข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เพราะสาวกของพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปแก่ทุกคนในโลกนี้ ผู้ที่เชื่อจึงสามารถรับการยกความผิดบาปได้ พระเยซูประทานของประทานนี้ให้พวกเขาพร้อมกับอำนวจของการยกความผิดบาป  
มีหลายคนที่ได้อ่านหนังสือที่ผมได้ตีพิมพ์เล่มก่อนๆ และพวกเขาก็รอดจากบาปของพวกเขาหลังจากที่ได้อ่านมัน บางคนยอมรับว่าพวกเขาได้ตระหนักถึงเหตุผลที่พระเยซูทรงสิ้น พระชนม์บนไม้กางเขนที่เป็นผลของบัพติศมาของพระองค์เพื่อนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา” (อิสยาห์ 53:5)     
หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระเยซูตรัสแก่สาวกของพระองค์ “ครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา และตรัสกับเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น’” (ยอห์น 20:22–23) พระเยซูทรงอนุญาตให้พวกเขามีอำนาจเพื่อยกความผิดบาปของผู้คน
เราถูกรวมเข้ากับความสับสน ความว่างเปล่า และบาป ก่อนที่เราจะเชื่อในความจริงนี้ อย่างไรก็ตามตอนนี้เรามีความเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซู และอิสระจากบาป เราเป็นผู้หนึ่งที่ประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่ผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้น พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงประทานสันติสุข ให้แก่สาวกของพระองค์ และอำนวยพระพรให้แก่เราเช่นกัน เพื่อที่จะได้รับสันติสุขและพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้า เราจะต้องรับการยกความผิดบาปโดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ 
สิ่งที่ให้เราอิสระจากบาป คือความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ นี่คือความเชื่อในพระวิญญาณที่นำเราให้ได้รับพระพรของสวรรค์ แต่ความเชื่อตามใจชอบบนความคิดส่วนตัวของมนุษย์ นำไปสู่ความพินาศ เราจะต้องได้รับการชำระบาปโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และจากนั้นก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่จะมีความเชื่อเช่นนี้ เราจะต้องละทิ้งความคิดทางโลกของเราและหันความเชื่อของเราไปสู่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เพื่อที่จะมีความเชื่อที่จำเป็นต่อการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้นั้นควรจะยอมรับข่าวประเสริฐที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาและทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อพวกเรา พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมการยกความผิดบาป, สันติสุข และการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่พวกเรา เพราะว่าเราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และอำนาจของการยกความผิดบาปให้แก่ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐนี้เช่นเดียวกัน ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้ช่วยคนอื่นๆหลายคนทำแบบเดียวกัน เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเพื่อนบ้านของเรา และเพื่อโลกนี้ ผู้ที่ได้นำมันไปสู่หัวใจนั้นได้รับการอนุญาตพระวิญญาณบริสุทธิ์ หากข่าวประเสริฐที่เราประกาศไม่สามารถทำให้ผู้คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ หากข่าวประเสริฐที่เราประกาศได้นำพวกเขาให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริง
เราควรจะมีความสุขและซาบซึ้งใจเพียงใดที่มีข่าวประเสริฐเช่นนี้ ข่าวประเสริฐที่ท่านและผมประกาศออกไปช่างสมบูรณ์แบบและได้รับการยกระดับอะไรเช่นนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกวันนี้มันก็ยากลำบากที่จะค้นหาใครซักคนที่รู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง ดังนั้น เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลก เราจะต้องช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 
 
คนทั้งหลายที่ถูกซาตานหลอกลวงไปสู่การปฏิเสธข่าวประเสริฐ
ของน้ำและพระวิญญาณ
 
เราได้ช่วยแม้แต่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูแล้ว พวกเขาหลายๆคนยังคงไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าพวกเขาเชื่อในพระเยซูก็ตาม ดังนั้นเราช่วยพวกเขาได้โดยการประกาศข่าวประเสริฐและช่วยพวกเขาจากการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
หากมนุษย์ไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าเขาเชื่อในพระเยซู มันก็อาจจะมีปัญหาในความเชื่อของเขา มีเพียงผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านความเชื่อในพระเยซูของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถพิจารณาว่าเป็นผู้คนที่มีความเชื่อที่แท้จริงครอบครอง ดังนั้น เราจะต้องรักษาความเชื่อทั้งหมดที่นำเราไปสู่การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะต้องรู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เพราะมีเพียงความจริงของข่าวประเสริฐนี้เท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
เราประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพื่อว่าผู้อื่นจะสามารถรับพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ได้ อย่างไรก็ตาม คนทั้งหลายที่ประกาศข่าวประเสริฐนั้นก็จะต้องพบกับอุปสรรคยุ่งยากมากมาย คริสเตียนบางคนคิดว่าพวกเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยการมีความพยายามเหนือระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น พวกเขามีประสบการณ์ที่สับสนหลายๆอย่างที่ทำให้ไม่มีความเลื่อมใสในความเชื่อเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เวลาอันมากมายและการทำให้บริสุทธิ์คือสิ่งจำเป็นในการรู้แจ้งของพวกเขาพร้อมกับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ใครจะไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้ถ้าทุกคนคิดว่าใครก็สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ผ่านเชื่อในข่าวประเสริฐนี้? ซาตานหลอกลวงผู้คนด้วยข่าวประเสริฐที่แตกต่างกันก่อนที่ข่าวประเสริฐแท้จริงจะมา คนเช่นนี้สงสัยว่าจะมีอะไรให้เชื่อได้อีกในเมื่อพวกเขาคิดว่าตัวเองเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูแล้ว ดังนั้น พวกเขามาปฏิเสธข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
หลายคนในทุกวันนี้และยุคนี้ ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐที่แท้จริงของน้ำและพระวิญญาณที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ เพราะซาตานได้นำให้พวกเขาตาบอดแล้ว ด้วยเหตุนี้ พวกเขาคิดว่า ความเชื่อในพระเยซูคือภารกิจที่ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม การมาเข้าใจความจริงของข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์นั้นถูกปกคลุมด้วยข่าวประเสริฐเท็จ  
ผู้คนคิดว่า ใครก็ตามก็สามารถเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ หากพวกเขาเข้าร่วมในโบสถ์และสารภาพว่า พวกเขาเชื่อในพระเยซู หลายคนเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตได้โดยการได้รับอนุญาตผ่านความพยายามส่วนตัวของพวกเขา อย่างเช่น การอธิษฐาน และการอดอาหาร อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเช่นนี้ห่างไกลจากความจริงของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาคิดว่าการพูดด้วยภาษาต่างๆและการอัศจรรย์อื่นๆนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ดังนั้นพวกเขาจึงแทบจะไม่เข้าใจเลยว่า เพื่อที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันมีความจำเป็นต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า คนเรานั้นจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพียงแค่เชื่อในข่าวประเสริฐของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าทรงปกปิดความลึกลับของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในพระวจนะของพระองค์
 

คนทั้งหลายผู้ที่ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่
 
ครั้งหนึ่งผมไปที่ไต้หวันกับคนทำงานของเรา ผู้คนที่นั่นถามเราถึงหนังสือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นและรัสเซีย เหตุผลที่คนมากมายต้องการหนังสือของการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือว่าผู้คนทุกวันนี้มีความกระตือรือร้นที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลายคนเชื่อในพระเยซูและถึงเวลาที่ไม่มั่นใจว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะพวกเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ 
มีผู้คนมากมายหลายๆคนที่เชื่อในพระเยซูและอ้างว่า พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว อย่างไรก็ตามผู้คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่อย่างถาวรและอย่างนิรันดร์นั้นหายาก หลายๆคนไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ตามความเชื่อของพวกเขาในพระเยซูและนี่คือเหตุผลที่พวกเขาปรารถนาจะทำมันในตอนนี้ 
ในหมู่คริสเตียนของโลกนี้ มีหลายๆคนที่คิดว่าพวกเขาได้ประสพกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ บางคนกล่าวว่า พวกเขาได้พบกับพระเยซูอยู่ในความฝันของพวกเขา และบางคนอ้างว่า พวกเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาได้พบกับการขับผีมาแล้ว ดังนั้นจึงมีหลายคนที่มีความเชื่อที่ขึ้นตามประสบการณ์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม มีน้อยมากที่ประชาชนเช่นนี้จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่อย่างแท้จริงผ่านความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่า มันแปลกที่ไม่มีหนังสือในโลกนี้ที่ทำให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่บริสุทธิ์ได้ หลายคนพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ทำไมไม่มีหนังสือเกี่ยวกับการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย? หนังสือเช่นนี้หายากมาก แม้ว่าท่านมองหาออกไปกว้างและไกลไปทั่วโลกก็ตาม 
คนที่ยืนยันอย่างผิดๆว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอ้างว่าพวกเขาได้พบกับพระเยซูเป็นการส่วนตัว และได้เข้าไปในอาณาจักรสวรรค์และนรกแล้ว พวกเขายืนยันว่าพระเยซูตรัสว่า “คุณมาก่อนเวลา คุณมีเวลาเหลือมากที่จะทำให้สำเร็จในโลกของคุณดังนั้น รีบกลับไปที่ที่คุณอยู่เสีย” ประสบการณ์เช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พระเยซูที่พวกเขาได้พบโดยบังเอิญนั้นเป็นพระเยซูที่แท้จริงหรือ? พระเยซูได้พบกับพวกเขาเมื่อพวกเขายังคงมีบาปอยู่ในหัวใจหรือ? พระเยซูอาศัยอยู่ภายในตัวของคนบาปหรือ? 
มันเป็นความจริงที่คริสเตียนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่แม้ว่าพวกเขาจะรักษาระดับของความเชื่อในพระเยซูก็ตาม ดังนั้น เราที่เป็นผู้หนึ่งที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวเรา จะต้องเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่จะนำผู้อื่นไปสู่การได้รับของประทานนี้ ทุกๆคน ต้องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพื่อที่จะทำเช่นนั้น ความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนั้นมีความจำเป็นสำหรับการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ เราได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าได้ผ่านข่าวประเสริฐของความจริงที่เราทั้งหมดรู้จักดี
 เราทั้งหมดจะต้องขอบคุณและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า สำหรับการประทานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณมาให้เรา ผมมีได้ประสบกับความยินดีมีสุขของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่พระองค์ทรงเป็นต่อผมผมให้ผมได้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ เมื่อหนังสือนี้ได้จัดพิมพ์ หลายคนก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตผ่านความเชื่อของพวกเขาในข่าวประ เสริฐของน้ำและพระวิญญาณ “ตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า?” (กิจการ 19:2) เปาโลกล่าวแก่เอเฟซัสผู้ที่กำลังจะเป็นสาวก  
เราทั้งหมดจะต้องได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสเตียนทั่วโลกรู้สึกสนใจเป็นพิเศษในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงเวลา โกลาหลในประวัติศาสตร์ของโลก ผมกำลังประกาศวิธีตามพระคัมภีร์ไบเบิลในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทางผมให้ทำ เพื่อที่จะอยู่ในชีวิตที่น่าพอใจท่านจะต้องเชื่อในความจริงของการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะมันเป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าในส่วนลึกของหัวใจของท่านแล้ว 
ผมรู้สึกถูกบังคับให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐที่ได้ช่วยเหลือทุกคนให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปในตัว เพราะพระเยซู คริสต์ประทานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณมาให้ผมและทรงยกของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ผมนั่นเอง 
 
 
บรรดาประชาชาติจะต้องมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเช่นกัน
 
พระคัมภีร์ไบเบิลมีความสัมพันธ์กับวิธีที่สาวกของพระเยซูนำผู้อื่นให้ได้รับพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ แม้แต่บรรดาประชาชาติก็จำเป็นต้องรักษาความเชื่อเช่นเดียวกับสาวก เพื่อที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยิ่งไปกว่านั้น บรรดาประชาชาติทั้งหลายต้องมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณโดยเฉพาะ เพื่อที่จะเข้าไปในโลกของพระเจ้าได้ ดังนั้น เราบรรดาประชาชาติทั้งหลายจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐเพื่อที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกัน พระเจ้าทรงส่งเปโตร ผู้เคยเป็นบรรดาประชาชาติให้ไปบ้านของโครเนลิอัส เพื่อว่าเขาจะรู้แจ้งด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ผู้เชื่อชาวยิวต่างรู้สึกประหลาดใจที่ได้ทราบว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกเทลงบนบรรดาประชาชาติด้วย เมื่อเปโตรกลับสู่คริสตจักรของเยลูซาเล็ม หลังจากการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้ว คนทั้งหลายที่ได้เข้าสุหนัตกับเขาได้วิพากวิจารย์เขาว่า “ท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต และรับประทานอาหารกับเขา!” (กิจการ 11:3) แต่เปโตร อธิบายทุกสิ่งจากจุดเริ่มต้น
เขาอธิบายอย่างดีพอในบทกิจการ 11:5–17 “เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานก็เคลิ้มไป แล้วนิมิตเห็นภาชนะอย่างหนึ่ง เหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทั้งสี่มุมจากฟ้ามายังข้าพเจ้า ครั้นข้าพเจ้าเขม้นดูผ้านั้น ข้าพเจ้าได้พินิจพิจารณาก็ได้เห็นสัตว์สี่เท้าของแผ่นดิน กับสัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่อยู่ในท้องฟ้า แล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น ฆ่ากินเถิด’ แต่ข้าพเจ้าทูลว่า ‘หามิได้ พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิ่งของซึ่งต้องห้ามหรือซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลย’ แต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครั้งที่สองว่า ‘ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้ว เจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้าม’ เป็นอย่างนั้นถึงสามครั้ง แล้วสิ่งนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีก ดูเถิด ในทันใดนั้นมีชายสามคนมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าอยู่ รับใช้มาจากเมืองซีซารียามาหาข้าพเจ้า พระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลย และพวกพี่น้องทั้งหกคนนี้ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วย เราทั้งหลายจึงเข้าไปในบ้านของผู้นั้น ผู้นั้นจึงกล่าวแก่พวกเราว่า ตัวท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ในบ้านของท่าน และบอกท่านว่า ‘จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา เปโตรนั้นจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคำซึ่งจะให้ท่านกับทั้งครอบครัวของท่านรอด’ เมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลาย เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้น แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่า ‘ยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริง แต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ เหตุฉะนั้น ถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทั้งหลาย ผู้ที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้”  
เปโตรกล่าวว่า เขาไม่ได้ไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัตและทานอาหารร่วมกับพวกเขา เขายังบอกพวกเขาถึงข่าวประเสริฐด้วยขอบคุณการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็เงียบและพวกเขาก็สรรเสริฐพระเจ้า ผู้ประทานการกลับใจและชีวิตทั้งหมดของพวกเขา  – โครเนลิอัส ญาติของเขาและเพื่อนสนิทของเขา
 

ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับอัครสาวกเพื่อการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 

อะไรคือภารกิจสำคัญของเหล่าอัครสาวก?
คือการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 
อัครสาวกประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณอย่างแท้จริงไหม? เราจะ ต้องยืนยันเป็นอันดับแรกว่าอัครสาวกเปโตรเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณหรือไม่ ในพระคัมภีร์ไบเบิล เปโตรกล่าวว่า “เช่นเดียวกัน บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้ง หลาย” (1 เปโตร 3:21) เปโตร เชื่ออย่างแท้จริงว่า พระเยซูทรงช่วยคนบาปทั้งหมดให้รอดจากบาปของพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาและทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เขาเชื่อเช่นกันว่าเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมา (มัทธิว 3:15) บาปทั้งหมดได้ถูกผ่านไปสู่พระองค์แล้ว ว่าพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนและจากนั้นก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อช่วยเราทั้งหมดให้รอดจากบาป 
ทุกวันนี้มีหลายคนที่มีความเชื่อเหมือนกับเปโตรคนทั้งหลายที่ประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปนั้นเป็นผู้หนึ่งที่ประกาศข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับที่เปโตรทำไว้ ความจริงนี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟังได้รับการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เราได้เห็นผู้คนเชื่อในข่าวประเสริฐและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกัน เมื่อเราประ กาศความจริงเดียวกันไป เหมือนกับที่หลายๆคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเปโตรประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไป คนๆหนึ่งจะไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเชื่ออย่างคลุมเครือว่าเขาจะไปสวรรค์ได้ถ้าเขาเชื่อในพระเยซูเพียงเท่านั้นในฐานะพระเจ้าของเขา แทนที่จะเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
 ครั้งหนึ่ง เปโตรเคยคิดว่าบรรดาประชาชาตินั้นเป็นเพียงหนอนที่เลื้อยอยู่ใต้ดินเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติ พวกเขาเหมือนกับเป็นสัตว์ที่มีมลทิน ก่อนที่พระเยซูจะทรงรับบัพติศมา ก่อนจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และก่อนที่จะเป็นขึ้นมาจากความตาย อย่างไรก็ตามแม้แต่พวกบรรดาประชาชาติก็สามารถได้รับพระพรด้วยพร้อมกับการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธ์ด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้น เสียงที่พูดกับเปโตรจึงกล่าวว่า “ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้าม” (กิจการ 10:15) 
เราเป็นเหมือนกับบรรดาประชาชาติผู้ที่ไม่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ แต่เราสามารถมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ได้ โดยการมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐไปอย่างอดทน แก่ผู้คนที่เต็มไปด้วยความคิดส่วนตัวของเขาเอง เรามักจะเห็นพวกเขามาเชื่อในข่าวประเสริฐและท้ายที่สุดก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราอาจจะเห็นพวกเขาสารภาพว่า พวกเขาไม่มีบาปในหัวใจของพวกเขาหลังจากเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซู เพียงเท่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตอยู่ในตัวพวกเขา 
วัตถุประสงค์ของเราในการประกาศข่าวประเสริฐนี้นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้คนอื่นๆเข้าใจเพียงเท่านั้น แต่ยังนำพวกเขาให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย ความจริงที่ว่าคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่เราประกาศจะได้รับการอภัยบาปทั้งหมดนั้นสำคัญมาก และความจริงที่พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตในเวลาเดียวกันนั้นก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เราไม่เพียงแต่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้คนในโลกนี้เท่านั้น แต่ยังทำตามขั้นตอนและนำพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปในช่วงเวลาเดียวกันเช่นกัน
เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณในเนื้อหานี้แก่ผู้ที่ต้องการมัน ถ้าเราหยุดประกาศข่าวประเสริฐเพียงอย่างเดียวความหมายทั้งหมดของงานของเราก็จะหายไป เราจะต้องรู้ตัวว่า ข่าวประเสริฐนี้นำผู้คนให้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐไว้ในจิตใจ ในกรอบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และแพร่ไปทั่วโลก 
เมื่ออีแวนเจลิสต์เชื่อว่าข่าวประเสริฐนี้สามารถนำแนวทางผู้คนในโลกนี้ให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ เขาจึงทราบอย่างเร็วว่าภารกิจในการชักชวนผู้คนมาเชื่อในพระเยซู คริสต์ของเขานั้นไม่ได้ง่ายเลย ดังนั้น มันจึงมีความสำคัญสำหรับเราในการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปในเวลานี้ 
คนเรานั้นจำเป็นต้องฟังด้วยหูและเชื่อในข่าวประเสริฐที่เราประกาศด้วยหัวใจ เพื่อที่ จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราประกาศ ข่าวประเสริฐที่เราประกาศไปนั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตของมนุษย์อย่างชัดเจน พลังของข่าวประเสริฐคืออำนาจและพระพรที่พระเจ้าประทานให้มา
เปโตรเคยเป็นอีแวนเจลิสต์ของชาวยิวในขณะที่เปาโลเคยเป็นพวกบรรดาประชาชาติ ขณะที่เปโตรกำลังสวดมนต์บนหลังคาเรือนเขาเห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่อง มีภาชนะอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ ผูกติดกันทั้งสี่มุมหย่อนลงมายังพื้นในนั้นมีสัตว์โสโครกทุกชนิดที่พระคัมภีร์กล่าวว่าห้ามกิน 
เปโตรไม่เคยกินของธรรมดาหรือไม่สะอาด อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงรับสั่งให้เขาฆ่าและกินมัน เปโตรจึงปฏิเสธ “มิได้ พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั้น ข้าพระองค์ไม่เคยได้รับประทานเลย” และพระสุรเสียงก็ตรัสกับเขาว่า “ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้าม“ สิ่งนี้ได้แนะนำอะไร? พระเจ้าทรงตรัสว่า พระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดของโลกนี้ออก แม้แต่ของพวกบรรดาประชาชาติ เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 
ความหมายของพระวิญญาณของคำสั่งของพระเจ้าให้เขาฆ่าและกินสัตว์ที่ไม่สะอาด ได้สอนเปโตรว่าแม้ว่าพวกบรรดาประชาชาติก็เป็นบุตรของพระเจ้าได้โดยเชื่อว่าพระเยซู ทรงถูกส่งมายังโลกนี้ มารับบัพติศมาเพื่อนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป และถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อรับการพิพากษาเพื่อพวกเขา
เปโตรยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติ แทนที่จะมองพวกเขาด้วยสายตาแห่งความเชื่อทางวิญญาณแม้ว่าจะได้รับพระวิญญาณแล้วก็ตาม แต่เปโตรก็กลับใจและเชื่อว่าพระเจ้าทรงชำระบาปออกไปแล้วแม้แต่บาปของบรรดาประชาชาติ เปโตร จึงมาตระหนักถึงความมั่งคั่งของข่าวประเสริฐที่สวยงามอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เขาได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตกลงบนมาสู่ผู้ฟังของเขาเมื่อเขาประกาศพระวจนะของพระเจ้า 
เราจะแยกว่าอีแวนเจลิสต์ของทุกวันนี้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ได้อย่างไร? มันขึ้นกับว่าพวกเขายอมรับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณหรือไม่ ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามตามที่มันเป็นเมื่ออีแวนเจลิสต์ประกาศพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิต พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในหัวใจของพวกอีแวนเจลิสต์ ก็มาสถิตในตัวเขาเช่นกัน อีแวนเจลิสต์และผู้ฟังมาร่วมสามัคคีธรรมต่อกันเหมือนกับเพื่อนเก่าตอนเด็ก พวกเขาจะได้เห็นความรักของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในตัวของแต่ละคน
เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสู่ผู้ที่เชื่อในทันทีที่พวกเขาเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ มันไม่ได้แยกประสบการณ์ออกจากความรอด นั่นเป็นเหตุผลเบื้องต้น ที่เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ข่าวประเสริฐที่เราประกาศนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่นำผู้คนให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ล้วนเป็นบุตรของพระเจ้า ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไม่ใช่หลักคำสอนทางทฤษฎีของนิกาย ดังนั้นเมื่อเราประกาศเรื่องนี้กับผู้อื่นพวกเขาจึงต้องมีความเชื่อ ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และกลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ช่างยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้! ข่าวประเสริฐช่างวิเศษนัก! คนทั้งหลายที่ประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้ช่วยสร้างอาณาจักรของพระเจ้า เราเพียงประกาศข่าวประเสริฐไป แต่พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
บางคนคิดว่า การเชื่อในพระเยซูคือสิ่งหนึ่ง และการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คืออีกสิ่งหนึ่ง ดังนั้น คริสเตียนยังคงอธิษฐานเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตสู่พวกเขาเมื่อพวกเขาได้ฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐที่คนรับใช้ของพระเจ้าได้ประกาศออกไป ผู้คนทั่วโลกอ้อนวอนขอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข่าวประเสริฐที่เราประกาศจึงเติมความปรารถนาของพวกเขาเอง นั่นคือเหตุผลที่เรามีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลก เราเป็นบุตรของพระบิดาและเป็นทายาทของพระองค์ ผู้ที่มีความเชื่อเพื่อพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยความเชื่อในขณะที่จดจำไว้ว่าการยกความผิดบาปของเรา นั้นยอมให้แก่ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเป็นสิ่งที่อีแวนเจลิสต์จะต้องเชื่ออย่างแท้จริง ก่อนการประกาศไปสู่ผู้อื่น จากนั้นผู้ฟังของพวกเขาก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านความเชื่อในข่าวประเสริฐของพวกเขา ในวิธีนี้เราสามารถนำชีวิตนิรันดร์ไปสู่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐทั้งหมดได้ เป้าหมายของเราคือ เพื่อนำพวกเขาออกไปจากพลังของความมืด และนำไปสู่อาณาจักรพระเจ้า อีแวนเจลิสต์ย้ายคนบาปที่ถูกกำหนดไว้ให้ต้องตายตายภายใต้พลังของความมืดไปสู่อาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้า มันเป็นภารกิจที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยนคนบาปไปเป็นบุตรของพระเจ้า
หลายคนไม่รู้จักกุญแจของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยายามรับพระองค์ด้วยความพยายามของตัวเอง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะพิสูจน์ว่ามันไร้ประโยชน์ เพียงแค่มีความเชื่อในข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จำเป็น เพราะความเชื่อทำให้คนเป็นอิสระจากบาปทั้งหมด 
ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร? ผ่านการอธิษฐานหรือ? หรือบางทีผ่านการวางมือ? ไม่นั่นไม่ใช่หนทาง เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพียงแค่เราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เราจะต้องอธิษฐานและประกาศข่าวประเสริฐเพื่อว่าประชาชนทั้งหมดของโลกนี้จะสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
คำว่า “สาวก” หมายความถึง “ผู้ที่ถูกส่งมาจากพระเจ้า” ส่งมาทำอะไร? พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปเพื่อว่าผู้คนจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ท่านต้องการรับคนงานเช่นเดียวกับเราไหม? เราทั้งหมดจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่และประกาศไปสู่ผู้คนทั้งหมด ฮาเลลูยา! ขอสรรเสริญความจริงแท้ของข่าวพระเสริฐที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์!