Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 17-1] ( Khải huyền 17:1-18 ) Đoán Xét Đại Dâm Phụ, Kẻ Ngồi Trên Những Dòng Nước

( Khải huyền 17:1-18 )
“Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sặm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía mà điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu; tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: sao người lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng. Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Nó cũng là bảy vì vua nữa; năm vì trước đã đổ, một vì hiện có, còn một vì nữa chưa đến; khi vì ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. Chính con thú trước đã có nay không có nữa, là vì vua thứ tám; nó cũng ở trong số bảy, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Mười cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian.”
 
 
Giải Thích
 
Câu 1: Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia.
Hiểu biết về con đại dâm phụ và Con thú trong phân đoạn chính này đã điều cần được giải thích và hiểu rõ trong đoạn 17. “Con đại dâm phụ” trong câu 1 tượng trưng cho thế gian. Mặt khác, “Con Thú” tượng trưng cho Anti-christ. “Nhiều dòng nước” tượng trưng cho sự dạy dỗ của Ma-quỷ. Cụm từ “Ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia,” nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét các tôn giáo thế gian ngồi trên nhiều sự dạy dỗ của Sa-tan.
 
Câu 2: Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó.
“Sự tà dâm” ở đây tượng trưng cho việc yêu thế gian và mọi thứ trong đó hơn là yêu Đức Chúa Trời. Làm những hình tượng theo những điều thế gian, thờ phượng và yêu chúng như yêu Đức Chúa Trời chính thực là những việc làm tà dâm. 
Cụm từ ở trên, “các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó,” có nghĩa rằng những lãnh đạo của thế gian này sống cuộc sống say sưa trong các tôn giáo thế gian, và tất cả những người thế gian cũng sống say sưa với những tội lỗi mà những tôn giáo thế gian cung cấp. 
 
Câu 3: Tôi được Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sặm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
Nhóm từ, “người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm,” nói với chúng ta rằng người của thế gian này sẽ hiệp nhất lòng họ với Anti-christ để bắt bớ và giết hại các tín đồ. Nó bày tỏ cho chúng ta rằng người thế gian cuối cùng sẽ trở nên đầy tớ của kẻ thù của Đức Chúa Trời, làm những công việc của Antic-christ theo mệnh lệnh của hắn. Con thú là Anti-christ, là kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Anti-christ cầm quyền trên các vua, và hắn cũng cai trị nhiều nước trên thế giới. 
Nhưng bởi sự kiêu ngạo, Anti-christ sẽ không ngần ngại phạm thượng Đức Chúa Trời và thốt ra những lời ngạo mạn. Hắn sẽ phạm thượng Đức Chúa Trời bằng những lời kiêu căng, nói rằng hắn là Đức Chúa Trời hoặc là Đức Chúa Jêsus Christ, và hắn sẽ tự nâng cao mình như là Đức Chúa Trời. Vì thế quyền lực của hắn sẽ trải ra và hắn sẽ cai trị mọi vua chúa của thế gian và mọi nước của nó. 
Từ cụm từ, “có 7 đầu và mười sừng,” “7 đầu” ở đây tượng trưng cho 7 vua chúa của thế gian, và “10 sừng” tượng trưng cho các nước của thế gian. 
 
Câu 4: Người đàn bà ấy mặc màu tía mà điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu; tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế.
Nhóm từ, “người đàn bà mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu,” nói với chúng ta rằng những tôn giáo thế gian, cùng phe phái với Anti-christ, sẽ cho rằng hắn là vua của họ. Như thế, họ sẽ cho rằng tất cả những người chống nghịch lại họ bị xử chết là đáng, và thực hiện ý nghĩ của họ qua việc chống nghịch lại các tín đồ. 
Và để trang hoàng thế giới này như là một vương quốc hạnh phúc đời đời, chúng sẽ tô điểm vẻ đẹp của chúng bằng vàng, bửu thạch và hột châu của thế gian. Nhưng đức tin của họ là chỉ đặt duy nhất nơi việc thỏa mãn xác thịt như thế nào trong lúc sống trong thế gian này. Bởi vì khi Đức Chúa Trời nhìn vào người thế gian này, Ngài sẽ thấy một thế giới đầy những tội lỗi xấu xa, nên trước mặt Đức Chúa Trời tất cả bọn họ sẽ giống như những điều gớm ghiếc. 
 
Câu 5: Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian.
Mặc dù người tôn giáo thế gian sẽ tìm cách tô điểm họ như là một hoàng hậu, nhưng thực tế họ sẽ giống như con đại dâm phụ. Mặt khác, tên của nó là, “Ba-by-lôn Lớn,” bày tỏ cho chúng ta bản chất kiêu ngạo, dâm loạn và đáng gớm của con đại dâm phụ, trong khi từ “mẹ” bày tỏ cho chúng ta mọi sức mạnh của Anti-christ trong lịch sử vốn được hình thành từ không gì khác hơn là thế gian, và rằng thế gian là cội rễ của mọi loại tà dâm và thối nát. 
Mặc dù thế giới này được trang hoàng với những đồ trang sức đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng Anti-christ, kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời và làm việc trong lòng người thế gian sẽ hành động như là mẹ của họ. Như thế Đức Chúa Trời Chúa chúng ta đã quyết định hủy diệt họ hoàn toàn bằng tai họa lớn 7 cái bát của Ngài. 
 
Câu 6: Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm.
“Các tín đồ” tượng trưng cho dân sự của đức tin trên toàn cả lịch sử Hội thánh, là những người đã tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Đức Chúa Jêsus Christ ban cho. Cụm từ, “những người chết vì Chúa Jêsus” tượng trưng cho những người đã làm chứng về lẽ thật rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của họ, và họ đặc biệt chịu chết để bảo vệ đức tin của họ. 
Câu này nhấn mạnh rằng những người bắt bớ và giết hại các tín đồ không là ai khác hơn ngoài những người tôn giáo thế gian. Họ sẽ làm những việc độc ác đó như là quân đội tiên phong của Anti-christ.
Giăng nói ở đây rằng khi ông nhìn thấy một người đàn bà, ông “lấy làm lạ lắm”. Quả thật thế giới này là một thế giới kỳ lạ. Các tín đồ chẳng làm gì hại nó, nhưng thế gian này đồng lòng với Anti-christ và giết hại nhiều tín đồ. Chẳng phải thế gian này thật lạ lùng sao? Những điều này chắc chắn sẽ đổ trên các tín đồ bởi người thế gian này. Vì thế giới này ở dưới sự cai trị của Anti-christ, người của nó, là đầy tớ của nó, sẽ bắt lấy các tín đồ và giết họ. 
Vì thế chúng sẽ rất khác lạ đối với chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào người thế gian, chẳng phải họ có vẻ kỳ lạ lắm sao? Khi người ta được dựng nên theo hình Đức Chúa Trời, thì làm sao họ có thể trở thành đầy tớ của Anti-christ và giết hại người ta – không chỉ một vài người mà là vô số người, là những người tin nơi Đức Chúa Trời? Đó là bởi vì thế gian này là đầy tớ của Sa-tan. 
 
Câu 7: Thiên sứ bảo tôi rằng: sao người lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng.
“Người đàn bà” ở đây tượng trưng cho người thế gian này. Câu này nói với chúng ta rằng Con thú, được gọi là Anti-christ, sẽ cai trị mọi vua của thế gian và các nước của nó, và qua chúng hắn sẽ làm công việc chống nghịch lại Đức Chúa Trời, bắt bớ tín đồ và giết hại họ. “Sự mầu nhiệm của con thú” tượng trưng cho đặc tính của Anti-christ, hoạt động theo mệnh lệnh của Sa-tan. Và hắn sẽ biến các nước của thế gian này trở thành của hắn. 
Người thế gian, đồng lòng với Anti-christ cuối cùng sẽ là những dụng cụ của Sa-tan trong việc tàn sát vô số dân sự của Đức Chúa Trời. Thế gian này và Anti-christ sẽ là dụng cụ của Sa -tan, hiện nay đang ẩn núp khỏi mắt chúng ta. Nhưng khi ba năm rưỡi đầu của Đại Nạn vừa qua, chúng sẽ xuất hiện và giết hại các tín đồ. 
Có thể người ta thắc mắc rằng làm sao điều này có thể xảy ra được trong khi thế gian có quá nhiều người thông minh, kiến thức và có lương tâm, từ những nhà chính trị cho đến những người học thức cho đến những nhà triết học và những tiến sĩ. Nhưng bởi vì thế gian này sẽ kết hợp lại với Anti-christ nên mọi sự này, bao gồm cả sự sát hại các tín đồ, sẽ trở nên khả thi. Như thế, việc thế gian này sẽ đầu phục Anti-christ và giết hại tín đồ là chìa khóa để giải quyết mọi sự bí ẩn của Anti-christ. 
 
Câu 8: Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.
Câu này nói với chúng ta rằng Anti-christ được tìm thấy trong vòng các vua của những thời đại xưa, và mặc dù hiện nay hắn không có trong thế giới này nhưng hắn sẽ xuất hiện trong tương lai. Điều này nói với chúng ta rằng thế giới này sẽ vô cùng ngạc nhiên khi họ thấy Anti-christ xuất hiện và giết hại các tín đồ. 
Anti-christ sẽ thực hiện những mục đích của hắn bằng cách tham dự chính trị mới của thế giới. Hắn sẽ vẫn tiếp tục huyền bí đối với người thế gian nhưng sẽ được nổi bật cách lạ lùng. Vì hắn sẽ gánh lấy nhiều vấn đề về chính trị, kinh tế, tư tưởng và tôn giáo của thế giới này và giải quyết chúng tất cả với tài năng của hắn nên nhiều người sẽ tưởng hắn là Đức Chúa Jêsus Christ đến lần hai trong thời kỳ cuối cùng và đi theo hắn. Vì thế hắn sẽ tiếp tục huyền bí trước mắt của người thế gian. 
 
Câu 9: Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên.
Câu này nói với chúng ta rằng Anti-christ sẽ lập nên luật riêng của hắn để cai trị người thế gian và biến những luật này thành hình thể chính quyền của hắn để thực hiện những mục đích của hắn. Lý do mà người thế gian sẽ hiệp nhất với nhau là để ở dưới quyền của Sa-tan bởi nhận dấu hiệu của Anti-christ, và chống nghịch lại Đức Chúa Trời cũng như tín đồ của Ngài, đặt niềm tin của họ nơi quyền lực của luật pháp do Anti-christ lập nên.
 
Câu 10: Nó cũng là bảy vì vua nữa; năm vì trước đã đổ, một vì hiện có, còn một vì nữa chưa đến; khi vì ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu.
Câu này nói với chúng ta rằng các vua chống nghịch lại Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục xuất hiện trên thế giới, cũng như những vua chúa đã xuất hiện trước đây. Khi thời Đại Nạn cuối cùng đến, một kẻ cầm quyền của thế gian này sẽ xuất hiện là Anti-christ và sát hại các tín đồ. Nhưng sự bắt bớ của kẻ cầm quyền thế gian này, là kẻ sẽ trở thành Anti-christ, sẽ chỉ tồn tại một thời gian ngắn trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 11: Chính con thú trước đã có nay không có nữa, là vì vua thứ tám; nó cũng ở trong số bảy, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất.
Điều này nói với chúng ta rằng Anti-christ đến trong thế gian này sẽ hiện lên như là vị vua cuối cùng của thế gian. Khi Anti-christ xuất hiện từ những vua chúa của thế gian, nhiều người sẽ đi theo hắn, vì hắn sẽ nhận được thần của Con Rồng, thực hiện sức mạnh như là Đức Chúa Trời và làm những dấu kỳ phép lạ. Đầy tớ và tín đồ của Đức Chúa Trời cũng sẽ bị Anti-christ giết hại, nhưng mọi điều này sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. Sau khi những sự này qua đi, Anti-christ sẽ bị bỏ vào vực sâu không đáy, và sau đó bị quăng vào hồ lửa cháy bừng bừng, không bao giờ được giải thoát khỏi đó. 
 
Câu 12: Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ.
Câu này nói với chúng ta rằng mười nước sẽ tập hợp quyền lực của nó để cai trị toàn cả thế giới. Mười quốc gia này, sau khi hiệp nhất, sẽ cùng với Anti-christ vận dụng quyền lực của chúng trên cả thế giới trong một thời gian ngắn. Nhưng câu này cũng nói với chúng ta rằng các vua chúa của thế gian này chưa nhận được nước do Anti-christ cầm quyền. Tuy nhiên, trong tương lai gần các vua của thế gian này sẽ cùng với Con thú cai trị thế giới trong một thời gian như là các vua của sự tối tăm. Nhưng sự cai trị của họ chỉ tồn tại một cách ngắn hạn, và như thế họ sẽ cầm quyền trên lãnh thổ tối tăm trong thời gian ngắn này. 
 
Câu 13: Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú.
Khi thời gian đến, các vua của thế gian này sẽ chuyển mọi sức mạnh và quyền lực của họ cho Anti-christ. Lúc đó Hội thánh của Đức Chúa Trời, tín đồ, và đầy tớ của Ngài sẽ bị bắt bớ dữ dội bởi Anti-christ và chịu tử đạo. Nhưng chính Anti-christ sẽ bị sức mạnh, quyền lực của Đức Chúa Jêsus Christ và lưỡi kiếm Lời của miệng Ngài hủy diệt. 
 
Câu 14: Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.
Mặc dù Sa-tan sẽ mưu cầu tiến hành chiến tranh chống lại Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng hắn sẽ không cân xứng với Ngài. Các tín đồ cũng sẽ chiến thắng hắn trong cuộc chiến chống lại hắn của họ. Chúa sẽ ban cho các tín đồ sức mạnh để chống lại và chiến thắng Anti-christ bởi đức tin của họ. Như thế, các tín đồ sẽ không sợ hãi trong cuộc chiến chống lại Anti-christ, nhưng sống trong sự an bình và thanh thản trong thời kỳ cuối cùng bởi tin nơi Đức Chúa Trời của họ. Sau đó họ sẽ chiến thắng kẻ thù của họ với đức tin nơi Chúa. 
Chiến thắng này của các tín đồ có nghĩa rằng họ sẽ bảo vệ đức tin của họ và chịu tử đạo. Khi thời gian đến, các tín đồ sẽ chiến thắng Sa-tan và Anti-christ bởi nhận sự tử đạo của họ với đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ và với hy vọng nơi Nước Trời, họ sẽ tham dự trong sự sống lại, thăng thiên và nhận Nước mới của Đấng Christ, rồi sau đó sống đời đời trong sự vinh hiển. 
 
Câu 15: Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 
Những tôn giáo thế gian đã dụ dỗ và cai trị người của mọi nước với sự dạy dỗ của Sa-tan. Câu này nói với chúng ta rằng những sự bài học của Sa-tan thực hiện ở giữa các tôn giáo thế gian đã thấm nhuần mọi nước và mọi lưỡi của thế giới, và ảnh hưởng của nó đã đạt đến một phạm vi lớn đến nổi có thể mang sự hủy diệt đến cho linh hồn của người ta. 
 
Câu 16: Mười cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa.
Câu này ở đây nói với chúng ta rằng các nước của thế gian sẽ hiệp nhất với Anti-christ để giết hại và hủy diệt người của các tôn giáo. Nói cách khác, điều này nói với chúng ta rằng người thế gian và Anti-christ sẽ ghét và hành hại người của các tôn giáo, và tiêu diệt mọi tôn giáo của thế gian. Mặc dù người của các tôn giáo của thế gian trước đây đã giết các tín đồ với sự ủng hộ của Anti-christ, nhưng bây giờ chính họ bị Sa-tan và người thế tục hủy diệt. Cuối cùng, Sa-tan chỉ dùng các tôn giáo của thế gian để tự tôn hắn là Đức Chúa Trời. 
 
Câu 17: Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm.
Điều này nói với chúng ta rằng người thế gian sẽ dâng nước và quyền lực của họ cho Sa-tan. Như thế, họ sẽ trở thành người của Anti-christ khi họ nhận dấu hiệu của hắn cách tự nguyện, tự hào trong việc làm đầy tớ của hắn, và cũng giết hại những người từ chối nhận dấu hiệu của hắn. Tuy nhiên, sự bắt bớ các tín đồ của họ chỉ được cho phép trong một khoảng thời gian mà Lời Đức Chúa Trời cho phép. Trong thời gian cho phép này, Anti-christ sẽ bộc lộ ra tất cả những sự độc ác của lòng hắn và tự do chống nghịch lại Đức Chúa Trời cùng các tín đồ của Ngài. 
 
Câu 18: Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian.
Đức Chúa Trời nói với chúng ta ở đây rằng thế gian này sẽ thành lập một bộ luật mới để cai trị và cầm quyền trên vua chúa của nó, và các vua chúa của thế gian sẽ bị cai trị trong vòng phạm vi những luật lệ mới này. Quyền lực tối cao của thế gian sẽ cầm quyền mọi vua chúa thế gian, như thể nó là một người vậy. Nói cách khác, thế gian sẽ làm ra những luật lệ buộc chặt tất cả vua chúa, và trở thành một chúa cầm quyền trên họ. 
“Cái thành lớn” tượng trưng cho cơ quan chính quyền mà qua đó Anti-christ sẽ cai trị. Mọi người trong thế gian này cuối cùng sẽ phải phục vụ luật pháp hiện tại của thế gian mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, như thế nó chính là Đức Chúa Trời, và bị nó cai trị. Bởi vì con người đã trở thành đầy tớ của Sa-tan, nên họ sẽ bị hủy diệt. 
Thi-thiên 49:20 nói với chúng ta, “Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất.” Như thế, người của thế gian này phải hiểu biết trước kế hoạch của Sa-tan là gì, ngay bây giờ tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh do các tín đồ thời kỳ này giảng dạy, và nhờ đó thoát khỏi việc trở thành đầy tớ của Sa-tan nhưng sống bao phủ trong ơn Nước Đức Chúa Trời như là dân sự của Ngài.