Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 19-1] ( Khải huyền 19:1-21 ) Vương Quốc Được Đấng Vô Sở Bất Năng Cai Trị

( Khải huyền 19:1-21 )
"Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy đều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: A-lê-lu-gia! Luồng khói nó bay lên đời đời. Hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn con sanh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngôi, mà rằng: A-men, A-lê-lu-gia! Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài! Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê."
 
 
Giải Thích
 
Câu 1:Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. 
Câu này miêu tả các tín đồ ngợi khen Đức Chúa Trời vì ngày cưới của họ với Chiên Con sắp đêán gần. Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta đã ban cho các tín đồ sự cứu rỗi và sự vinh hiển của họ, để nhờ đó mà họ có thể ngợi khen Ngài vì một lý do tốt lành. Các tín đồ đã thăng thiên ở trên không trung tiếp tục ngợi khen Đức Chúa Trời, vì sự vui mừng lớn là ơn cứu chuộc giải cứu họ khỏi mọi tội lỗi và sự đoán phạt không thể tránh khỏi của họ. 
Từ “A-le-lu-gia” hay “ha-lê-lu-gia” là một từ ghép kết hợp giữa hai từ của tiếng Hê-bơ-rơ “ha-lal,” có nghĩa là ngợi khen, và “Yah,” nó nghĩa là “Giê-hô-va” – do đó nó có nghĩa là “ngợi khen Đức Giê-hô-va”. Đặc biệt Thi-thiên 113-118 của Cựu ước được gọi là “Ca Ngợi Ê-díp-tô,” và Thi-thiên 146-150 được gọi là “Thi Thiên Của Sự Ca Ngợi.” 
“Thi Thiên Của Sự Ca Ngợi” là những bài hát đi cùng với sự vui vẻ và đau khổ của người Do-thái, đem cho họ sức mạnh trong thời gian buồn bã thử thách và được hát như bài hát vui mừng trong thời kỳ cứu rỗi và chiến thắng. Những bài hát này cũng được hát và chỉ được hát cho Chúa bất cứ khi nào có thể ngợi khen “ha-lê-lu-gia”. Lý do là bởi vì những tai họa lớn mà Chúa đưa ra để đoán phạt trên thế gian này là thật và công chính, và vì sự cứu rỗi, quyền lực, và sự vinh hiển chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. 
 
Câu 2: Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy đều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. 
Việc Đức Chúa Trời sẽ báo thù cho các tín đồ bằng cách đổ tai họa 7 cái bát trên tất cả những người tôn giáo của thế gian và tất cả những người không tin là sự đoán phạt thật và công chính của Đức Chúa Trời. Vì những người tôn giáo thế gian đã giết hại những đầy tớ công chính của Đức Chúa Trời, nên họ phải đáng bị Đức Chúa Trời xử chết. 
Có phải các tín đồ của Đức Chúa Trời đã làm điêàu gì trên đất này để đáng bị những người tôn giáo thế gian giết hại không? Dĩ nhiên là không! Nhưng tất cả những người tôn giáo của thế gian đã hiệp nhất trong kế hoạch của họ để giết hại con cái của Đức Chúa Trời. Như thế, sự đổ xuống những tai họa 7 cái bát của Đức Chúa Trời trên những kẻ giết người này là công bình, cũng là điều bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 3: Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: A-lê-lu-gia! Luồng khói nó bay lên đời đời. 
Các tín đồ đang ngợi khen Chúa trong không trung bởi vì ngày cưới của họ với Đức Chúa Trời, Đấng đã trở nên Chiên Con, đã gần đến. 
“Khói của nó bay lên đời đời.” Điều này tượng trưng cho khói bay lên từ thế giới bị thiêu đốt và hủy diệt bởi những tai họa lớn của 7 cái bát do Đức Chúa Trời đổ xuống. Nó bày tỏ cho chúng ta rằng thế giới này sẽ không bao giờ bình phục từ sự đổ nát của nó vì sự hủy diệt của nó sẽ là không thể tránh khỏi và đời đời. 
 
Câu 4: Hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn con sanh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngôi, mà rằng: A-men, A-lê-lu-gia! 
Việc ngày cưới của các tín đồ với Chúa Jêsus sắp đến gần là một hiện tượng vẻ vang nên 24 trưởng lão và 4 sinh vật sống trên Thiên đàng thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời Đấng đang ngồi trên ngôi. Đó là lý do tại sao tất cả những đầy tớ của Đức Chúa Trời đang ngợi khen Chúa trên không trung. 
 
Câu 5: Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài!
Bởi vì ngày cưới Chiên Con với các tín đồ là một sự vui mừng không thể tả xiết cho tất cả các tín đồ và đầy tớ của Ngài, là những người đã được cứu bởi tin nơi Đức Chúa Trời, nên có tiếng từ ngôi phán bảo tất cả họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Thời gian cho các đầy tớ và tín đồ của Đức Chúa Trời vui mừng và ngợi khen Chúa hiện nay đang đến.
 
Câu 6: Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. 
Câu này nói với chúng ta rằng thời gian cai trị của Đức Chúa Trời sắp đến, hiện nay là thời gian để cho các tín đồ và đầy tớ của Ngài nhận được sự vui mừng, bình an đời đời và phước hạnh của họ chảy ra như một con sông. Đây là tại sao họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Các tín đồ đang ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta trên không mặc dù những tai họa lớn tiếp tục đổ trên đất này vì thời gian họ được Đức Chúa Trời cai trị sắp đến – nghĩa là, hiện nay là thời gian để Đức Chúa Trời làm vinh hiển tất cả các tín đồ của Ngài. Tiếng ngợi khen của các tín đồ vào lúc này giống như tiếng sấm và tiếng của các dòng nước lớn. Vì thế bữa tiệc cưới của Nước Chúa bắt đầu với sự ngợi khen đẹp đẽ của các tín đồ. 
 
Câu 7: Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 
Bấy giờ tai họa 7 cái bát do Đức Chúa Trời đưa đến đang kết thúc, câu này nói với chúng ta rằng thời gian để cho các tín đồ được vui mừng và hân hoan đang đến. Các tín đồ được vui vẻ hân hoan ở đây bởi vì ngày cưới của họ với Chúa của chúng ta và ngày được sống trong Nước Ngài đang đến. Để sống với các tín đồ, Chúa chúng ta đã chuẩn bị Trời mới Đất mới, thành phố thánh và những mảnh vườn của nó, với mọi sự vinh hiển, giàu có, và Ngài chỉ đang chờ đợi họ mà thôi. Từ đó trở đi, các tín đồ được cai trị cùng với Chúa đời đời. 
 
Câu 8: đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). 
Chúa ban cho các tín đồ áo mới, là áo làm bằng vải gai mịn. Ai sống phục vụ Đức Chúa Trời được mặc những áo này. Nói cách khác, Đức Chúa Trời mặc cho các tín đồ của Ngài áo của Thiên đàng. Những áo vải gai mịn của Thiên đàng này không bị ướt bởi mồ hôi. Điều này nói với chúng ta rằng chúng ta trở nên cô dâu của Chiên con không phải bởi vì những nổ lực và những sự đầu tư do chúng ta tạo nên, nhưng bởi đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho. 
Tương phản rõ ràng giữa áo màu tía, màu điều do Anti-christ mặc, vải gai mịn này được dùng để làm áo cho các thầy tế lễ và các vua. Không làm cho đổ mồ hôi, vải gai mịn trắng bày tỏ cho chúng ta rằng những người được mặc trong ân điển và sự công chính của Đức Chúa Trời hiện nay đã trở thành dân sự của Ngài. 
Cụm từ, “vì vải gai mịn tức là những việc làm công chính của các tín đồ,” có nghĩa rằng những người trở thành tín đồ bởi ân điển cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời với sự tử đạo để bảo vệ đức tin của họ bởi Anti-christ và những người đi theo hắn. Nói cách khác, “những việc làm công chính” không phải tượng trưng cho sự công chính của Luật pháp, nhưng cho sự tử đạo của các tín đồ trong việc bảo vệ đức tin quý báu của họ. Cũng vậy, tất cả những cô dâu của Đức Chúa Jêsus Christ trong thời kỳ cuối cùng là những người tử đạo để bảo vệ đức tin của họ nơi Chúa, họ là những người đã đứng lên chống lại Anti-christ và những người đi theo hắn trong lúc ở trên đất này. 
Để chuẩn bị đức tin cho sự tử đạo của họ, tất cả các tín đồ phải được nuôi nấng trong ba năm rưỡi đầu của Đại Nạn, vì khi ba năm rưỡi đầu này kết thúc, họ chắc chắn sẽ bị tử đạo. 
 
Câu 9: Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.. 
Khi những tai họa của Đức Chúa Trời kết thúc ở trên đất này, Đức Chúa Trời sẽ mời tất cả các tín đồ dự bữa tiệc cưới Chiên Con (Nước được xây dựng và cai trị bởi Đức Chúa Trời), và Ngài sẽ cho phép họ sống trong Nước của Đấng Christ. Những người được mời dự tiệc cưới Chiên Con ở đây là những người được phước. Đức Chúa Trời của chúng ta đã phán với chúng ta rằng Ngài sẽ làm trọn lời hứa này. Cuối cùng ngày các tín đồ đám cưới với Chúa sẽ đến. Chúa chúng ta sẽ trở lại đất này để rước những cô dâu của Ngài đi, là những người đã được tẩy sạch mọi tội lỗi của họ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Và Chúa sẽ sống với những cô dâu của Ngài cho đến đời đời trong Nước Ngài. 
Sự hợp mặt của các tín đồ với Chúa được hoàn tất khi họ được Đấng Christ cất lên, tại thời điểm mà họ nhận được sự vinh hiển vô tận và phần thưởng nơi Vương Quốc Ngàn Năm. Ha-lê-lu-gia! Tôi cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến chúng ta trở nên dân sự của Ngài. 
 
Câu 10: Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri. 
Các tín đồ phải chỉ dâng mọi sự vinh hiển này cho Chúa mà thôi. Đấng đáng được nhận mọi sự thờ phượng và ngợi khen từ các tín đồ chỉ mình duy nhất Đức Chúa Trời Ba Ngôi. 
Cụm từ, “Vì sự làm chứng của Chúa Jêsus là Thánh linh của lời tiên tri,” có nghĩa rằng sự làm chứng và lời tiên tri của Chúa Jêsus đến từ Đức Thánh Linh. 
 
Câu 11: Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 
Khi thời kỳ cuối cùng đến, Đức Chúa Trời của chúng ta cưỡi trên một con ngựa trắng, sẽ chiến đấu với Sa-tan bằng sự công chính của Ngài và bắt giữ hắn bằng cách quăng hắn vào trong vực sâu không đáy và hồ lửa. 
Ở đây, danh của Đức Chúa Jêsus Christ là “Trung tín và Chân thật,” có nghĩa rằng Đấng Christ là Đấng đáng tin cậy, bày tỏ sự trung thực và chính xác của Ngài, từ “Chân thật,” có nghĩa rằng Ngài không hề nói dối, nói với chúng ta rằng Đấng Christ sẽ chiến thắng Anti-christ với sự đoán xét công chính của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 12: Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 
Việc mắt Chúa giống như “ngọn lửa” nói với chúng ta rằng Ngài có quyền đoán phạt tất cả. Mặt khác, cụm từ “trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên,”có nghĩa rằng Chúa chúng ta luôn luôn chiến thắng Sa-tan trong cuộc chiến của Ngài với hắn, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri. 
 
Câu 13: Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. 
Chúa chúng ta sẽ báo thù cho các tín đồ trên kẻ thù của họ bằng cách đoán phạt những kẻ thù này của Ngài, là những kẻ chống nghịch lại Ngài, với cơn thịnh nộ của Ngài. Đức Chúa Trời này không ai khác hơn chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Cũng như Ngài đã hứa với Lời của Ngài, Chúa chúng ta quả thật đã đến thế gian trong xác thịt một con người, đã chịu báp tem bởi Giăng để mang mọi tội lỗi của thế gian, đã mang chúng đến Thập tự giá, và khiêán cho tội lỗi của cả nhân loại mất đi. 
“Áo nhúng trong huyết” huyết này không tượng trưng cho huyết của Đấng Christ. Nó tượng trưng cho huyết của những kẻ thù đã bị văng lên áo Chúa khi Ngài đem sự đoán phạt đáng sợ của Ngài đến với họ và giày đạp họ dưới sức mạnh đôi chân của Ngài. 
“Lời của Đức Chúa Trời” tượng trưng cho tính cách của Chúa Jêsus. Bởi vì Chúa chúng ta làm mọi việc bởi Lời quyền năng của Ngài, nên Ngài được mệnh danh là “Lời của Đức Chúa Trời.” 
 
Câu 14-16: Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. 
Quân đội của Đức Chúa Trời luôn luôn phục vụ những công việc của Ngài, được mặc trong ân điển vinh quang của Ngài. 
Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt thế gian này với Lời ra từ miệng Ngài. Chúa chúng ta luôn luôn hứa với chúng ta bởi Lời từ miệng Ngài, và Ngài luôn luôn làm trọn những lời hứa này với quyền năng của Ngài. Đấng đoán xét thế gian và hủy diệt Sa-tan là Đức Chúa Jêsus Christ, Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. 
 
Câu 17: Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 
Thế gian này, cùng với Sa-tan và những người theo hắn, cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Jêsus Christ hủy diệt. Kinh thánh miêu tả sự hủy diệt của thế gian này là bữa tiệc lớn của Đức Chúa Trời. 
 
Câu 18: hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. 
Lời này nói với chúng ta rằng vì cả thế giới và mọi người trong đó sẽ bị xử chết khi thời kỳ những tai họa lớn của Đức Chúa Trời kết thúc, những con chim bay trên trời sẽ làm đầy bụng nó bằng cách ăn xác chết của họ. Chúng sẽ làm như thế bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đổ tai họa lớn 7 cái bát trên thế gian này. Chúa chúng ta đã nói với chúng ta rằng “Nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.” (Ma-thi-ơ 24:28).” Trong thời kỳ cuối cùng của thế gian, sẽ chỉ có sự hủy diệt, sự chết và hình phạt nơi hỏa ngục dành cho những tội nhân. Nhưng đối với các tín đồ sẽ là ơn cai trị Nước Đấng Christ. 
 
Câu 19: Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài. 
Cho đến lúc cuối cùng của chúng, Anti-christ, đầy tớ của Sa-tan và những kẻ theo hắn sẽ chống nghịch lại những đầy tớ của Đức Chúa Trời và tín đồ của Ngài và cố gắng chiến thắng họ. Nhưng vì Chúa chúng ta là Vua trên muôn vua, nên Ngài sẽ bắt lấy Anti-christ và tiên tri giả, quăng chúng vào trong hồ lửa, và giết tất cả đầy tớ của chúng với lưỡi kiếm là Lời của Ngài. 
 
Câu 20: Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.
“Con thú” ở đây tượng trưng cho Anti-christ. “Tiên tri giả” là đầy tớ của Anti-christ, là kẻ khiến người ta quay khỏi đức tin nơi Lời của lẽ thật bởi thực hiện những dấu kỳ và phép lạ. Đức Chúa Trời Chúa chúng ta sẽ hủy diệt Sa-tan, Con thú (Anti-christ), tiên tri giả, và những kẻ đi theo Sa-tan, là những người thờ phượng tượng của Anti-christ và chống nghịch lại Đức Chúa Trời, chống nghịch lại các tín đồ, và chống nghịch lại Phúc âm Nước và Thánh linh. 
“Hồ lửa và diêm cháy bừng bừng” tượng trưng cho hỏa ngục. Hỏa ngục khác với vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy là nơi giam giữ Sa-tan tạm thời, còn “hồ lửa” là nơi hình phạt đời đời của chúng. Đặc biệt, lửa và diêm cháy luôn luôn được dùng trong Kinh thánh như là dụng cụ để hình phạt và đoán xét của Đức Chúa Trời. 
Sau khi thế giới này bị hủy diệt, Chúa chúng ta sẽ cùng với các tín đồ trở lại đất này, trước nhất hủy diệt Sa-tan và các tín đồ của hắn và sau đó mở ra Nước của Đấng Christ. Khi đó các tín đồ sẽ sống và cai trị với Chúa trong Nước của Đấng Christ trong một ngàn năm sắp đến. 
 
Câu 21: Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.
Thế giới này đã được tạo nên bởi Lời từ miệng của Đức Chúa Trời chúng ta; cũng như thế, kẻ thù của Đức Chúa Trời cũng sẽ bị hủy diệt bởi Lời đoán xét ra từ miệng Ngài. Sau đó Nước Đấng Christ sẽ được thiết lập trên đất này. Vì thế, các tín đồ phải đặt hi vọng của họ nơi Nước Đức Chúa Trời và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách chống lại Sa-tan, Anti-christ và những kẻ đi theo hắn, và bởi mang lấy sự tử đạo của họ với đức tin.