Sermons

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 22-1] ( Khải huyền 22:1-21 ) Trời Và Đất Mới Là Nơi Nước Sự Sống Tuôn Chảy

( Khải huyền 22:1-21 )
 
Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời. Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy! Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi, để thờ lạy. Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Rồi người lại phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa! Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy. Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!
 
 
Giải thích
 
Câu 1: Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra.
Ở đây nói rằng Giăng được thấy “một con sông nước sự sống, trong như lưu ly.” Từ nước dùng trong thế gian này đồng nghĩa với sự sống. Ở đây câu này nói với chúng ta rằng nước sự sống này chảy ra từ Trời và Đất mới, là nơi các tín đồ sẽ sống đời đời. Chảy ra từ ngôi Chiên con, sông nước sự sống làm ẩm ướt Nước Trời và làm mới mọi sự. Cụm từ, “ngôi của Chiên Con,” tượng trưng cho Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã cứu nhân loại bởi Phúc âm Nước và Thánh linh trong khi Ngài ở trên đất này. 
Trời mới Đất mới mà Đức Chúa Trời ban cho các tín đồ của Ngài, là nơi nước sự sống tuôn chảy. Vì khu vườn này tinh sạch như một bức tranh nước đẹp đẽ, nó chỉ có thể được miêu tả là tuyệt vời. Nước sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng không phải là một con sông tầm thường, nhưng nó là nước ban sự sống cho mọi thứ sống ở đó. Như thế, sự sống phát triển khi nó tiếp xúc với con sông sự sống này. Những tín đồ sống bên bờ sông nước sự sống này sẽ uống nước này, hưởng sự sống đời đời và sống đời đời. 
Sông sự sống chảy ra từ ngôi Đức Chúa Trời và ngôi Chiên Con. Các tín đồ không thể không ngợi khen ân điển của Đức Chúa Trời và của Chiên Con trong Nước Trời mới, vì Đức Chúa Trời đã ban cho họ ân điển sự sống của Ngài. Tôi cảm tạ Chúa vì mọi ân điển của sự sống mới này tuôn chảy từ ngôi của Ngài. 
 
Câu 2: Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.
Những ơn phước tuyệt vời của Chúa trên các tín đồ của Ngài trong Thiên đàng vẫn tiếp tục, vì ở đây nói với chúng ta rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta cây sự sống ở phía bên kia sông và cho phép chúng ta ăn trái của cây đó. Cây sự sống, là cây mang mười hai loại trái, ra trái mới mỗi tháng, đem sức mạnh cho sự sống mới. Ở đây nó cũng nói rằng lá của nó dùng để chữa bệnh cho các dân. 
Vì ân điển mà Chúa đã ban cho các tín đồ của Ngài thật là to lớn và đáng biết ơn, nên mọi điều chúng ta có thể làm là ngợi khen Ngài và Đức Chúa Cha. Hiện nay, tất cả các tín đồ nên làm là đừng tự tìm cách làm điều gì quý giá cho Chúa cả, nhưng chỉ ngợi khen Chúa với tấm lòng biết ơn vì Ngài ban cho họ Trời mới Đất mới và sự sống mới. Tôi cảm tạ Chúa vì đã khiến lòng các tín đồ kêu lên rằng, “Chúa ơi, cảm tạ Ngài! Ha-lê-lu-gia!” 
 
Câu 3: Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài;
Đối với các tín đồ sống trong Nước Trời, Đức Chúa Trời đã ban ơn tránh khỏi sự rủa sả cho đến đời đời. Việc ngôi Đức Chúa Trời và ngôi Chiên Con ở trong vòng các tín đồ bày tỏ cho chúng ta rằng các tín đồ sống trong Nước Thiên đàng đặt Chiên Con ở giữa lòng họ. Vì thế, lòng các tín đồ luôn luôn ngập tràn sự đẹp đẽ và lẽ thật, và cuộc sống của họ được đầy dẫy sự vui mừng. 
Từ câu, “Tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài,” chúng ta thấy rằng các tín đồ sống trong Nước Trời được ở trong sự vinh hiển của việc phục vụ Chúa rất gần gũi với Ngài. Nước Thiên đàng, là nơi Chúa chúng ta sống, là Nước đẹp đẽ và huy hoàng nhất. 
Như thế, những đầy tớ của Chúa, là những người phục vụ ngay bên cạnh Chúa có thể hưởng mọi sự vinh hiển của Ngài. Điều này nói với chúng ta rằng trong Nước Trời cũng sẽ có những tôi tớ của Chúa. Từ tôi tớ là một từ biểu thị sự thấp hèn, nhưng những tôi tớ có thể phục vụ Chúa vinh hiển của chúng ta được ở gần Ngài là phước hạnh nhất trong Nước Trời, vì họ được ở trong sự vinh quang to lớn không thể diễn tả bằng lời. Những người đã trở thành tôi tớ của Chúa trong Thiên đàng và trên đất này là những người sẽ được bao phủ trong mọi sự vinh hiển của Thiên đàng và là những người hạnh phúc nhất trong tất cả. 
 
Câu 4: chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa,
Tất cả những tín đồ và tôi tớ của Chúa thuộc về ai? Họ thuộc về Chúa. Họ là dân sự của Chúa và là con cái của Đức Chúa Trời. Họ là những người phục vụ Chúa trong Nước Trời, vì thế tên của Chúa được ghi trên trán họ. Chúa luôn luôn bảo vệ và ban phước cho họ, vì họ đã thuộc về Ngài. Việc các tín đồ thuộc về Ngài có nghĩa họ là một trong những người hạnh phúc nhất và được bao phủ trong sự huy hoàng tuyệt vời nhất. Những người xấu hổ vì thuộc về Ngài và xấu hổ là tôi tớ của Đức Chúa Trời là những người bác bỏ sự huy hoàng của Ngài, và họ không bao giờ có thể trở thành công dân của Thiên đàng. 
Trên trán của các tín đồ sống trong Thiên đàng có ghi danh Chúa. Đây là một ơn phước do Chúa ban cho. Từ đó trở đi, các tín đồ thuộc về Ngài. Như thế, ngay cả Sa-tan cũng không thể hãm hại những người đã thuộc về Chúa. Các tín đồ sẽ được sống với Chúa đời đời trong mọi sự huy hoàng của Thiên đàng. Việc các tín đồ sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa mỗi ngày có nghĩa là họ sẽ được sống trong tình yêu và những ơn phước tuyệt vời của Ngài cho đến đời đời. 
Có một điều nữa mà các tín đôà cần phải biết: cùng với Chúa Jêsus, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh sẽ ở với họ, sẽ là gia đình họ. Chúng ta không được quên rằng nơi Nước Thiên đàng, Đức Chúa Cha, Chúa Jêsus, Đức Thánh Linh, các tín đồ, các thiên sứ và mọi sự sẽ sống với nhau như một gia đình và trong sự hòa thuận trọn vẹn. Tôi cảm tạ Chúa vì đã khiến chúng ta thuộc về Ngài. 
 
Câu 5: và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.
Kinh thánh nói với chúng ta ở đây, các tín đồ sẽ cai trị Trời mới Đất mới cùng với Chúa. Những người đã trở thành tín đồ của Ngài bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh nhận được sự cứu rỗi có thể khiến họ được cai trị nơi Thiên đàng cùng với Chúa và sống trong sự giàu có, huy hoàng và cai trị của Ngài đời đời. Chúng ta một lần nữa bị kinh ngạc với Phúc âm này, vì đúng là chúng ta có một Phúc âm quyền năng và phước hạnh tuyệt vời! 
Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng ta vì tất cả những phước hạnh và sự vinh hiển này. Các tín đồ đã tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh trong khi ở trên đất này sẽ cai trị Nước Trời. Ơn phước này tuyệt vời làm sao! Chúng ta không thể không ngợi khen Chúa. Điều tốt và đúng đắn duy nhất mà chúng ta nên làm là ngợi khen Đức Chúa Trời. 
Trong Trời và Đất mới, là nơi các tín đồ sẽ sống, không có bóng đèn điện hay mặt trời. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời đã trở thành sự sáng của Trời mới Đất mới, và ở đó sẽ không có bóng đêm. Đức Chúa Trời đã cho phép các tín đồ được cai trị ở đó đời đời như là con cái của Ngài. Phước hạnh này nhắc nhở chúng ta một lần nữa ân điển mà các tín đồ đã nhận từ Đức Chúa Trời là to lớn dường bao. 
Các tín đồ chúng ta phải nhận biết ơn phước của Thiên đàng ban cho chúng ta sau sự cứu rỗi của chúng ta là to lớn như thế nào. Ân điển mà Chúa chúng ta đã ban cho các tín đồ của Ngài cao hơn và lớn hơn cả bầu trời. Các tín đồ không được để ơn phước tuyệt vời mà Chúa đã ban cho họ mất đi. Các tín đồ chỉ có thể dâng sự cảm tạ và ngợi khen đời đời lên cho Chúa vì sự cao quý của Ngài, sự vinh hiển, và ơn phước mà Ngài đã ban cho họ, và sống trong sự giàu có và huy hoàng cho đến đời đời. A-men! Ha-lê-lu-gia! Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta! 
 
Câu 6: Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.
“Những lời này là trung tín và chân thật.” Chúa chắc chắn sẽ làm trọn mọi lời hứa mà Ngài đã bày tỏ với các tín đồ qua Khải huyền. Đó là lý do tại sao Chúa chúng ta đã nói trước mọi sự với tất cả các tín đồ của Ngài bởi Đức Thánh Linh phán qua những tôi tớ của Đức Chúa Trời. Lời ơn phước nhất trong Sách Khải huyền là gì? Có nhiều Lời ơn phước trong Khải huyền, nhưng Lời phước hạnh nhất là việc Đức Chúa Trời sẽ cho phép các tín đồ đồng cai trị với Chúa trong Trời mới Đất mới và sống trong quyền lực và vinh hiển. 
Vì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ sớm làm trọn công việc này, nên các tín đồ không bao giờ để đức tin của họ tan rã hay bị rơi vào trong sự tuyệt vọng. Các tín đồ phải chiến thắng mọi thử thách và khó khăn bởi đức tin hy vọng của họ. Chúa chúng ta sẽ thực hiện những lời tiên tri và lời hứa mà Ngài đã làm với các tín đồ và Hội thánh của Ngài trở thành sự thật. Chúa chúng ta đã sai đầy tớ của Ngài đến thế gian này để khiến họ nói Lời tiên tri, để vì thế Ngài có thể nói với các tín đồ và Hội thánh về tất cả những phước hạnh này. 
 
Câu 7: Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!
Vì Lời tiên tri của Sách Khải huyền nói với chúng ta về sự tử đạo trong tương lai của các tín đồ, nó bày tỏ cho chúng ta thấy rằng thời gian các tín đồ bị bắt bớ bởi Anti-christ sẽ đến và họ sẽ được bảo vệ đức tin của họ cho đến chết. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, nên các tín đồ sẽ nhận chịu sự tử đạo. Sau đó họ sẽ tham dự trong sự phục sinh và thăng thiên, họ sẽ cai trị trong Nước Đấng Christ trong một ngàn năm sắp đến và sau đó sống đời đời trong Trời mới và Đất mới. Như thế, các tín đồ phải tin mọi Lời của Đức Chúa Trời mà Chúa chúng ta đã phán với họ và gìn giữ đức tin của họ. Người được phước nhất trong thời kỳ cuối cùng là người tin nơi Lời của Chúa chúng ta và sống bởi đức tin. 
Đức Chúa Trời đã phán với các tín đồ của Ngài rằng Ngài sẽ đến mau chóng. Chúa sẽ không hề chậm trễ đến với chúng ta. Để làm trọn mọi ơn phước của Đức Chúa Trời chảy ra từ Lời của Nước và Thánh linh, là Lời mang đến cho các tín đồ sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của họ, Chúa chúng ta sẽ mau chóng đến thế gian này. 
Sau khi được cứu, các tín đồ phải nắm chặt lấy Lời ơn phước mà Chúa đã hứa với họ, và gìn giữ đức tin của họ. Nếu bao giờ lòng họ mất đi đức tin nơi Lời của Chúa, thì họ sẽ mất hết mọi thứ, và đó là lý do tại sao họ phải bảo vệ đức tin của họ nơi Lời Chúa. Nói cách khác, Đức Chúa Trời bảo các tín đồ phải gìn giữ đức tin của họ nơi Chúa. 
 
Câu 8: Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi, để thờ lạy.
Những tiên tri và tín đồ là những người rao truyền Lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta phải ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã hành động như Ngài đã phán với họ, và chúng ta phải thờ phượng chỉ mình Ngài mà thôi. Đôi khi một số người tìm cách nâng cao họ lên như Đức Chúa Trời và được đối đãi như thế. Họ làm vậy vì họ là những kẻ giả dối hay là những tiên tri giả. Chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng nhận mọi sự ngợi khen, thờ phượng, vinh hiển và phụng sự. 
 
Câu 9: Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!
Chúng ta phải làm gì để trở thành những tiên tri thật của Đức Chúa Trời? Trước nhất chúng ta phải tin sự huyền nhiệm của Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa ban cho. Sau đó chúng ta sẽ trở nên dân sự, tín đồ của Đức Chúa Trời và anh chị em với nhau. Chỉ như thế Đức Chúa Trời mới có thể giao phó những công việc của Ngài cho chúng ta. Những người đã trở thành tôi tớ của Chúa cũng phải tin nơi Lời Ngài và gìn giữ Lời đó với đức tin của họ. Những người này là những người dâng mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời thay vì giữ sự vinh hiển đó cho riêng họ. Chúa chúng ta đáng nhận được tất cả sự vinh hiển và thờ phượng từ mỗi người trong thế giới này. Ha-lê-lu-gia! 
 
Câu 10: Rồi người lại phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến.
Lời hứa được chép trong Khải huyền không được giấu nhẹm. Bởi vì nó sẽ sớm được làm trọn, nó phải được làm chứng cho mọi người. A-men! Tất cả chúng ta hãy tin nơi Lời tiên tri của Sách Khải huyền và giảng dạy nó. 
 
Câu 11: Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!
Khi ngày Chúa trở lại gần đến, Ngài sẽ để cho những người tìm kiếm tội lỗi tiếp tục tìm kiếm tội lỗi, những người nào thánh cứ nên thánh và những người nào xấu xa cứ tiếp tục xấu xa. Khi thời kỳ cuối cùng đến, những người có tấm lòng được sạch tội bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh của Chúa trong khi ở trên đất này, và những người nào đã gìn giữ sự thánh khiết của họ do Chúa ban cho và sống cuộc sống đức tin sẽ tiếp tục sống như thế. Chúa chúng ta khuyên chúng ta gìn giữ đức tin mà chúng ta đang có hiện nay. 
 
Câu 12: Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
Nói cách khác, Chúa chúng ta sẽ sớm đến và ban Thiên đường trên đất và Trời mới Đất mới cho những tín đồ nào đã phục vụ và khó nhọc truyền bá Phúc âm Nước và Thánh linh, để tưởng thưởng cho họ vì những sự hy sinh của họ. Khi các tín đồ tin nơi Lời tiên tri trong Khải huyền, họ sẽ có thể bảo vệ đức tin của họ cho đến cuối cùng, vì họ sẽ đặt hy vọng của họ nơi Chúa. Chúng ta phải nhận biết và tin rằng Chúa sẽ tưởng thưởng cho công khó của các tín đồ với những ơn phước còn lớn nhiều hơn nữa, vì Chúa chúng ta là vinh quang và nhân từ.
 
Câu 13: Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.
Chúa chúng ta là đầu và là rốt của mọi thứ. Ngài là Cứu Chúa của chúng ta và là Đức Chúa Trời, Đấng sẽ mang cho chúng ta sự hoàn tất của sự cứu rỗi mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta. Tất cả lịch sử trong toàn cả vũ trụ, lịch sử của Trời lẫn đất, bắt đầu từ Chúa và sẽ kết thúc bởi Ngài. 
 
Câu 14: Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!
Vì điều mà Chúa đã nói với chúng ta hoàn toàn là sự sống, nên các tín đồ phải tin nơi Lời Ngài, giảng dạy và bảo vệ Lời đó. Họ làm như thế vì Lời mà Chúa chúng ta đã nói với các tín đồ của Ngài và mọi vật trên vũ trụ này đều là thật. Đó là lý do tại sao tín đồ và tôi tớ của Đức Chúa Trời gìn giữ Lời Chúa trong tâm trí họ. Họ bảo vệ đức tin của họ bởi tin Lời của Đức Chúa Trời cách mạnh mẽ hơn, để vì thế mà họ có quyền ăn trái của cây sự sống trồng trong Trời mới Đất mới. 
Các tín đồ, là những người đã trở nên sạch tội bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa ban cho cố gắng bảo vệ đức tin của họ, để họ có quyền ăn trái của cây sự sống trong Thiên đàng.
 
Câu 15: Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy 
Những người được nhắc đến trong câu trên là những người không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, và vì thế không được tái sanh cho đến thời kỳ cuối cùng. Anti-christ và những kẻ theo hắn, làm mê muội họ bởi những dấu kỳ và phép lạ của hắn, đã cám dỗ họ hết lần này đến lần khác bằng cách công bố cách giả dối rằng Anti-christ là Cứu Chúa. Họ đã dẫn người ta đến sự hủy diệt bằng cách khiến họ thờ phượng tượng của Anti-christ. Chúa chúng ta giữ những người như thế bên ngoài cửa của Thành Thánh, để họ không bao giờ có thể vào được Trời mới và Đất mới. Cửa thành của Chúa chỉ mở cho những tín đồ nào đã bảo vệ đức tin của họ, là đức tin tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
 
Câu 16: Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.
Vì Hội thánh của Đức Chúa Trời và các tín đồ của Ngài, Chúa chúng ta đã sai chúng ta, những tôi tớ của Đức Chúa Trời, và Ngài đã khiến họ làm chứng mọi việc sẽ trải qua. Đấng khiến họ làm chứng mọi việc này là Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời Đấng đã trở thành Cứu Chúa của các tín đồ. 
 
Câu 17: Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
Đối với tất cả những người đói và khát sự công chính của Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta đã mời họ vào trong Lời của nước sự sống. Ai khát và đói sự công chính của Đức Chúa Trời được ban cho ơn đến với Chúa, tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Ngài ban cho và nhờ đó được uống nước sự sống. Đó là lý do tại sao Chúa chúng ta nói với những ai đến với Đức Chúa Jêsus Christ. Bất cứ ai cũng có thể nhận được lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh linh cách nhưng không. Nhưng nước sự sống không được ban cho những ai không muốn nó. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể uống nước sự sống do Chúa ban cho bằng cách tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
 
Câu 18: Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy.
Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Như thế, khi chúng ta tin nơi Lời này, chúng ta không thể thêm hay bớt gì vào trong đó. Câu này nói với chúng ta rằng vì Lời Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời nên không ai có thể tin nơi đó bằng cách thêm hay bớt từ Lời được chép của Lẽ thật, cũng như không được tin bởi bỏ sót lẽ thật được chép. Vì thế chúng ta phải cẩn thận. Mọi lời do Đức Chúa Trời phán là quan trọng; không có Lời nào được xem là không quan trọng cả. 
Nhưng người ta vẫn tiếp tục thờ ơ với Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa ban cho. Đó là lý do tại sao người ta chưa được giải cứu khỏi tội lỗi của họ, tại sao họ vẫn là tội nhân, và tại sao họ vẫn đang đi vào sự hủy diệt – cho dù họ nói rằng họ tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. Để được giải cứu khỏi tội lỗi, Chúa chúng ta đã ban cho họ Nước và Huyết của Ngài (I Giăng 5:4-5, Giăng 3:3-7). Nhưng nhiều người vẫn chỉ quan trọng huyết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá; như thế, họ vẫn chưa được giải cứu khỏi tội lỗi của họ, và vì thế họ sẽ đối diện với tất cả những tai họa được chép trong Sách Khải huyền. 
Những người nói rằng họ tin Chúa Jêsus nhưng tiếp tục bác bỏ lẽ thật rằng Đấng Christ đã giải quyết mọi tội lỗi của thế gian bởi Báp-tem của Ngài nơi Giăng sẽ phải đối diện với sự hình phạt đáng sợ hơn của hỏa ngục. Tại sao? Bởi vì họ không tin Phúc âm Nước và Thánh linh mà Chúa đã ban cho họ, và vì thế họ chưa được tái sanh. Ai bác bỏ Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa ban cho sẽ vào trong hồ lửa cháy bừng bừng cho đến đời đời và đối diện với sự đau đớn đời đời – ngày hối hận chắc chắn sẽ đến với tất cả những người này.
 
Câu 19: Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.
Có ai trong vòng những Cơ-đốc-nhân có đức tin ngoài Lời của lẽ thật này, rằng Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại trên Ngài bởi nhận Báp- tem nơi Giăng, và đã lập tức tẩy sạch mọi tội lỗi bởi chịu đóng đinh không? Nếu như thế, người đó chắc chắn sẽ mất đi mọi quyền vào trong Thành Thánh của Đức Chúa Trời, vì họ không tin nơi Báp-tem mà Chúa đã nhận từ Giăng để gánh tội lỗi của nhân loại trên mình Ngài một lần đủ cả. Cuối cùng họ sẽ phạm tội bác bỏ Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa ban cho. 
Như thế, Cơ-đốc-nhân phải nhận vào lòng họ lẽ thật rằng Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của nhân loại bởi Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng. Trừ khi họ làm như thế, nếu không họ sẽ hoàn toàn bị loại khỏi sự vinh hiển vào Thành Thánh do Chúa ban cho. Nếu bạn tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của bạn, thì bạn phải được tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn bởi hết lòng tin rằng Chúa Jêsus đã đến thế gian này, đã chịu Báp-tem bởi Giăng tại sông Giô-đanh để hoàn toàn cứu tất cả nhân loại khỏi tội lỗi của thế gian, và rằng nhờ đó Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi mà con người đã phạm bằng cách nhận lấy chúng trên mình Ngài. Căn nguyên khiến bạn có thể được tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn là Báp-tem mà Chúa chúng ta đã nhận. Sau khi gánh tội lỗi thế gian của chúng ta trên mình Ngài, Chúa chúng ta đã đổ huyết Ngài và chết trên Thập tự giá để trả giá cho mọi tội lỗi của chúng ta bởi sự chết của Ngài. 
Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng là chứng cớ vững vàng của sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của chúng ta. I Phi-e-rơ 3:21 nói với chúng ta rằng, chúng ta phải nhận biết rằng Chúa Jêsus đã mang tội lỗi của thế gian đến Thập tự giá và đã đổ huyết Ngài ra để trả giá tội lỗi của con người với sự chết của Ngài, tất cả là vì chúng ta. 
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời một lần nữa ban Lời cảnh báo của Ngài cho toàn thể nhân loại trong câu 19. Chúng ta phải tin nơi Lời của Phúc âm Nước và Thánh linh, không được thêm hay bớt gì vào trong đó. 
 
Câu 20: Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!
Chúa chúng ta sẽ sớm đến thế gian này lần nữa. Và các tín đồ, là những người đã nhận sự tha tội bởi tin nơi Chúa và được ở trong sự vinh hiển của Thiên đàng, đang nôn nả mong chờ lần đến thứ hai của Chúa. Vì những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh thậm chí hiện nay đã hoàn toàn chuẩn bị để gặp Chúa sắp đến, nên họ đang chờ đợi Chúa trở lại và bao phủ họ trong những ơn phước mà Ngài đã hứa với các tín đồ. Như thế, các tín đồ đang nôn nả trông chờ lần đến thứ hai của Chúa trong đức tin và sự cảm tạ. 
 
Câu 21: Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!
Sứ đồ Giăng đã kết thúc Sách Khải huyền với một lời cầu nguyện chúc phước để ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta ở cùng những người mong muốn vào Thành Thánh do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta cũng hãy trở thành những tín đồ vào Thành Thánh do Đức Chúa Jêsus Christ ban cho qua đức tin chắc chắn.