Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-1] ( Xuất Ê-díp-tô ký 27:9-21 ) Sự Cứu Rỗi Tội Nhân Được Biểu Lộ Qua Đền Tạm

( Xuất Ê-díp-tô ký 27:9-21 )
“Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn, dài trăm thước, cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Về phía bắc cũng vậy; bố vi đó có trăm thước bề dài, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Bố vi của hành lang về phía tây có năm chục thước bề dài, mười cây trụ và mười lỗ trụ. Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có năm chục thước: phía hữu có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ; phía tả có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ. Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ xanh, tím, đỏ, có thêu, cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ. Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau; đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. Bề dài của hành lang được một trăm thước, bề ngang, mỗi phía, năm chục thước, bề cao năm thước; bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang, đều sẽ làm bằng đồng. Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.”
 
Khuôn viên hành lang Đền Tạm hình chữ nhật, chiều dài 100 cu-bít. Trong Kinh Thánh, một cu-bít có độ dài từ khuỷu tay đến đầu ngón tay, khoảng 45 cm theo hệ thống đo lường ngày nay. Như vậy, khuôn viên hành lang Đền Tạm dài 100 cu-bít, tức khoảng 45 mét và rộng 50 cu-bít, tức xấp xỉ 22,5 mét. Đây là kích cở Ngôi Nhà Đức Chúa Trời ngự vào giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước.
 

Khuôn Viên Bao Bọc Bên Ngoài Hành Lang Đền Tạm
 
Bạn đã xem kiểu đền tạm nầy trong tranh ảnh hoăc hình vẽ chưa? Nói chung, Đền Tạm được chia thành phần hành lang và phần chính của Đền Tạm, là Nhà của Đức Chúa Trời. Trong Đền Tạm, Nhà Đức Chúa Trời có một cấu trúc nhỏ gọi là Nơi Thánh. Nơi Thánh được bao phủ bởi bốn tấm màn khác nhau: một tấm dệt bằng chỉ màu xanh, màu tím và màu đỏ, và vải gai mịn; một tấm bằng lông dê; một tấm bằng da chiên nhuôm đỏ; và một tấm bằng da cá nược. 
Về phía đông là cửa hành lang Đền Tạm, có một tấm màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Đi vào cửa nầy, chúng ta thấy bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa. Đi qua khỏi chậu rửa, chúng ta thấy phần chính của Đền Tạm. Phần nầy được chia thành Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh là nơi đặt Hòm Giao Ước. Khuôn viên hành lang Đền Tạm được xây dựng bởi 60 cây trụ và những tấm màn bằng vải gai mịn màu trắng. Mặt khác, phần chính của Đền Tạm được xây dựng bởi 48 tấm ván và 9 cây cột. Tối thiểu chúng ta cần phải có sự hiểu biết tổng quát về những nét đặc trưng bên ngoài Đền Tạm để hiểu được điều Đức Chúa Trời muốn phán bảo chúng ta.
Đức Chúa Trời ngự vào bên trong Đền Tạm được xây dựng bằng 48 tấm ván. Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên qua trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm phía trên Đền Tạm. Và bên trong Đền Thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự, đầy dẫy sự vinh quang của Ngài. Bên trong Nơi Thánh có bàn để bánh trần thiết, chân đèn và bàn thờ xông hương, và bên trong nơi Chí Thánh có Hòm Giao Ước và nắp thi ân. Có những nơi người dân I-sơ-ra-ên bình thường không được phép vào; mà chỉ có thầy tế lễ và Thầy Tế Lễ Tối Cao mới được vào theo hệ thống của Đền Tạm. Kinh Thánh chép, “Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhứt trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ; nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.” (Hê-bơ-rơ 9:6-7). Điều nầy cho chúng ta biết rằng chỉ những ai có đức tin quý báu nơi Phúc âm của Nước và Thánh Linh mới có thể sống cuộc đời theo Chúa và phục sự Ngài. 
Bánh trần thiết đặt trên bàn có ý nghĩa gì? Là Lời Đức Chúa Trời. Còn bàn thờ xông hương? Đó là sự cầu nguyện. Bên trong nơi Chí Thánh có Hòm Giao Ước, và nắp thi ân được làm bằng vàng ròng đặt lên trên Hòm. Các chê-ru-bin sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Nắp thi ân là nơi Đức Chúa Trời ban ân huệ. Bên trong Hòm Giao Ước có hai bảng đá có khắc Mười Điều Răn, Cây gậy trổ hoa của A-rôn, và bình đựng đầy bánh ma-na. Hòm được bao phủ bởi một cái nắp bằng vàng (nắp thi ân), trên nắp có hai chê-ru-bin nhìn xuống hướng về nắp thi ân.
 
 
Những Người Được Tha Thứ Tội Lỗi Sống Ở Đâu?
 
Những người được tha thứ tội lỗi sống bên trong Đền Thánh và Đền Thánh được làm bằng 48 tấm ván bọc vàng. Hãy suy nghĩ về điều nầy. Khi bạn nhìn vào tấm vách được làm bằng những tấm ván bọc vàng, không phải chỉ một vài tấm mà là 48 tấm. Nó rực rỡ biết chừng nào. Vì bên trong Đền Thánh và tất cả dụng cụ ở đây đều làm bằng vàng ròng, nên chúng chiếu sáng rực rỡ.
Bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa ở bên ngoài hành lang Đền Tạm được làm bằng đồng, khuôn viên hành lang Đền Tạm được làm bằng những cột trụ có chạm bạc và những tấm màn bằng sợi chỉ gai mịn màu trắng. Ngược lại, tất cả những dụng cụ bên trong Đền Thánh đều được làm bằng vàng như chân đèn và bàn để bánh trần thiết. Vì vậy, khi mọi thứ trong Đền Thánh và ba phía vách đều bằng vàng ròng, thì bên trong Đền Thánh luôn luôn toả sáng màu vàng rực rỡ.
Bên trong Đền Thánh toả sáng màu vàng rực rỡ, điều nầy cho chúng ta biết rằng những thánh nhân được cứu sống cuộc đời đức tin quý báu bên trong Hội Thánh Đức Chúa Trời. Những thánh nhân sống cuộc đời đức tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh Linh sẽ giống như vàng ròng được tìm thấy bên trong Đền Thánh. Những thánh nhân đó sống cuộc đời phước hạnh trong Đền Thánh, Họ được ở trong Hội Thánh, nuôi mình bằng Lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện và ca ngợi Ngài. Họ đi lại trước ngôi Đức Chúa Trời và được ân điển Ngài bao phủ mỗi ngày, tất cả đều qua Hội Thánh. Đây là đời sống đức tin bên trong Đền Thánh. Bạn phải tiếp nhận điều nầy vào lòng: chỉ những người công bình được cứu qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh mới sống cuộc đời đức tin quý báu trong Đền Thánh.
 
 
Đức Chúa Trời Phân Chia Rõ Ràng Bên Trong Và Bên Ngoài Của Đền Tạm 
 
Như mọi ngôi nhà đều có khuôn viên, hành lang; Đền Tạm cũng có một khuôn viên làm bằng 60 cột trụ và được bao quanh bằng những tấm màn dệt bằng sợi vải gai mịn màu trắng. Ở về phía đông hành lang có một cái cửa dệt bằng chỉ màu xanh, tím và đỏ để mọi người nhìn xem, chiều dài đo được đến 9m.
Khi nghiên cứu Đền Tạm, chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng đức tin sáng chói mà Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta là gì, đức tin của người được cứu là loại đức tin gì, và Chúa cứu chúng ta như thế nào qua nguyên vật liệu được xử dụng cho Đền Tạm. Để học biết đức tin sáng chói như vàng có được bên trong Đền Thánh là gì, đầu tiên chúng ta phải xem xét cẩn thận cái chậu bằng đồng, bàn thờ của lễ thiêu, khuôn viên bao bọc hành lang Đền Tạm, và mọi vật liệu xử dụng cho chúng. Làm như vậy, chúng ta sẽ khám phá ra được nhờ loại đức tin nào để chúng ta có thể đi vào Đền Thánh rực rỡ ánh vàng.
Bên ngoài hành lang Đền Tạm có gì? Có chậu bằng đồng và bàn thờ của lễ thiêu. Bao bọc hành lang là khuôn viên bao gồm 60 cột trụ bằng gỗ, và trên những cột trụ nầy, người ta treo những tấm màn dệt bằng sợi chỉ gai mịn. Những cây trụ của khuôn viên làm bằng gỗ si-tim, là thứ gỗ cứng nhưng rất nhẹ. Những cây trụ nầy cao xấp xỉ 2,25m. Như vậy đa số người có chiều cao trung bình không thể nhìn vào bên trong Đền Tạm từ bên ngoài khuôn viên hành lang. Nếu có người nào cố ý đặt cái gì đó để đứng lên thì có thể nhìn thấy bên trong hành lang, nhưng nếu không đứng lên trên cái gì thì không thể nhìn thấy bên trong. Điều nầy cho chúng ta biết rằng, bằng nỗ lực riêng của mình, chúng ta sẽ không bao giờ vào được vương quốc Đức Chúa Trời
Để những cây trụ gỗ bên ngoài hành lang Đền Tạm làm bằng đồng, còn những đầu trụ được bọc bạc. Vì những cây trụ không đứng trên đế của nó, thì có những đai bằng bạc cột vào những cây trụ kế tiếp với nhau. Và để đỡ những cây cột nầy đứng vững chắc theo hướng chéo nhau, người ta dùng những dây thừng nhỏ cột những móc bạc trên đầu trụ bọc bạc với những chốt đồng (Xuất Ê-díp-tô ký 35:18). 
 
 
Những Vật Liệu Gì Được Dùng Cho Cửa Của Hành Lang Đền Tạm?
 
Nguyên vật liệu được dùng làm cửa hành lang Đền Tạm là những chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai min. Chiều cao của cửa là 2,25 mét, và chiều rộng khoảng 9 mét. Cửa là một tấm màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn treo trên bốn cây cột. Như vậy, bất cứ khi nào một ai đó muốn vào bên trong hành lang Đền Tạm đều tìm thấy cửa nầy dễ dàng.
Những vật liệu chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được dùng làm cửa hành lang Đền Tạm bày tỏ rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi qua bốn công việc của Con Ngài là Chúa Jêsus. Cả 60 cây cột và tấm màn bằng vải gai mịn của khuôn viên hành lang Đền Tạm tiêu biểu cho phương pháp Đức Chúa Trời cứu chúng ta qua Con Ngài là Chúa Jêsus.
Nói cách khác, qua cửa hành lang Đền Tạm, Đức Chúa Trời bày tỏ sự huyền nhiệm của sự cứu rỗi cho chúng ta một cách rõ ràng. Một lần nữa chúng ta hãy trở lại với những vật liệu dùng làm cửa hành lang Đền Tạm: chỉ màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bốn loại chỉ nầy rất quan trọng đối với chúng ta là những người được cứu nhờ tin Chúa Jêsus. Nếu những vật liệu này không quan trọng thì Kinh Thánh sẽ không ghi lại chi tiết đến như vậy.
Tất cả những vật liệu được dùng để làm cửa hành lang Đền Tạm chắc chắn rất cần thiết trong việc Đức Chúa Trời cứu bạn và tôi. Tuy nhiên, sự thật cửa nầy được dệt bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi gai mịn; chắc chắn nó rất quan trọng trong việc Đức Chúa Trời cứu tội nhân, vì bốn loại chỉ nầy bày tỏ sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đây là cách mà Đức Chúa Trời đã quyết định, cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ kiểu hành lang Đền Tạm cho Môi-se trên núi Si-nai và bảo ông làm cửa hành lang Đền Tạm. 
 
 
Ý Nghĩa của Chỉ Màu Xanh, Tím, Đỏ và Vải Gai Mịn Là Gì?
 
Cửa Nơi Thánh là một tấm màn dệt bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ, và vải gai mịn; và tấm màn giữa nơi Thánh và Chí Thánh cũng được dệt bằng bốn loại chỉ nầy. Không những vậy, mà cả ê-phót và bảng đeo ngực của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cũng được dệt bằng bốn loại chỉ đó. Vậy thì chỉ màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn cho chúng ta biết điều gì? Chỉ màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn tuyệt đối cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy xem xét vấn đề nầy một cách cặn kẽ. 
Đầu tiên, chỉ màu xanh cho chúng ta biết về Báp-têm của Chúa Jêsus. Những ai không biết tầm quan trọng của Báp-têm, sẽ không biết chỉ màu xanh nói đến Báp-têm của Chúa Jesus. Vì vậy, thông thường những người chưa sanh lại nói về ý nghĩa của chỉ màu xanh rằng, “Chúa Jêsus chính là Thượng Đế, và Ngài vào đời mang thân xác một con người.” Ngược lại, một số người khác cho rằng “chỉ màu xanh chỉ có ý nghĩa là Lời Đức Chúa.” Tuy nhiên Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ màu xanh mang ý nghĩa về “Báp-têm của Chúa Jêsus mà qua đó Ngài mang lấy tội lỗi nhân loại trên chính mình Ngài.” Lời Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng rằng, chỉ màu xanh nói đến Báp-têm bằng nước mà Chúa Jêsus nhận từ Giăng Báp-tít. Đọc Lời Chúa nói về Đến Tạm giúp chúng ta nhận ra được “Đức Chúa Trời muốn chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đức tin nơi Báp-têm Chúa Jêsus.” 
Áo dài thầy tế lễ thượng phẩm mặc khi dâng tế lễ cũng được dệt bằng chỉ màu xanh. Có một cái thẻ bằng vàng treo trên mũ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, và sợi dây buộc thẻ nầy vào mũ cũng màu xanh. Trên thẻ vàng có khắc dòng chữ, “Thánh cho Đức Giê-Hô-Va”. Chúng ta thấy rằng sợi dây màu xanh buộc thẻ vàng vào mũ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm tiêu biểu cho Báp-têm của Chúa Jêsus, qua đó dâng sự Thánh khiết lên cho Chúa.
Qua sợi dây màu xanh buộc thẻ vàng vào mũ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về sự cứu rỗi thật. Nói cách khác, vấn đề cốt lõi đem lại sự thánh khiết cho chúng ta là màu xanh, là Báp-têm của Chúa Jêsus. Mặc dù thông thường màu xanh da trời gợi chúng ta nhớ đến bầu trời xanh, nhưng không phải màu xanh da trời chỉ đề cập đến một mình Đức Chúa Trời. Trong số chỉ màu xanh, tím, đỏ và chỉ gai mịn, thì rõ ràng rằng chỉ màu xanh tiêu biểu cho Báp-têm của Chúa Jêsus. Nói cách khác, chỉ màu xanh cho chúng ta biết rằng, Chúa Jêsus gánh tội lỗi của cả nhân loại qua Báp-têm Ngài chịu (Ma-thi-ơ 3:15). Nếu Chúa Jêsus không gánh tội lỗi mọi người qua Báp-têm Ngài chịu, thì chúng ta, những người tin Ngài không thể nào đem lại “Thánh cho Đức Giê-Hô-Va”. Nếu đây không phải là Báp-têm Ngài chịu, thì chúng ta không bao giờ mặc được chiếc áo thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời.
Bạn có biết ý nghĩa thuộc linh về việc Đức Chúa Trời phán bảo dệt cửa hành lang Đền Tạm bằng chỉ màu xanh theo kiểu cách mà Ngài đã chỉ cho Môi-se không? Cửa hành lang Đền Tạm dẫn vào Đền Tạm, nơi ngự của Đức Chúa Trời chỉ về Đức Chúa Jêsus. Không ai vào được Thiên Đàng nếu không qua Chúa Jêsus. Cửa hành lang chỉ về Chúa Jêsus, được dệt bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, rõ ràng vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lẽ thật dẫn chúng ta vào sự cứu rỗi. Chỉ màu tím nói về Đức Thánh Linh, cho chúng ta biết “Chúa Jêsus là Vua trên muôn vua.” Chỉ màu đỏ chỉ về huyết Chúa Jêsus đổ ra trên cây thập tự. Như đã đề cập, chỉ màu xanh nói về Báp-têm mà Chúa Jêsus đã chịu bởi Giăng Báp-tít. 
Vì vậy, chỉ màu xanh, tím và đỏ cho chúng ta biết về Báp-têm của Chúa Jêsus, sự hiện thân của Đức Chúa Trời, và sự chết của Ngài trên cây thập tự. Công việc của Chúa Jêsus biểu thị qua ba loại chỉ nầy ban cho chúng ta đức tin để chúng ta có thể đi được trước mặt Đức Giê-Hô-Va trong sự thánh khiết. Chúa Jêsus, chính là Đức Chúa Trời đã giáng thế thành người, mang lấy hết thảy tội lỗi nhân loại trên thân thể Ngài qua Báp-têm Ngài chịu, và chịu hình phạt thay cho nhân loại bằng cách chịu chết trên cây thập tự đây chính là huyền nhiệm thuộc linh về chỉ màu xanh, tím, và đỏ. 
Như vậy, có lẽ bạn đã suy nghĩ nhiều về chỉ màu xanh chỉ là nó biểu thị về Đức Chúa Trời hay Lời Ngài. Bây giờ chúng ta phải biết rõ ràng rằng chỉ màu xanh thật sự nói đến Báp-têm của Chúa Cứu Thế Jêsus. Qua Báp-têm, Chúa Jêsus nhận lấy mọi tội lỗi chúng ta đã được chuyển sang cho Ngài, nên Báp-têm của Chúa Jêsus hết sức quan trọng, nó không thể tách rời ra khỏi công tác của Ngài; vì vậy, qua Đền Tạm trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tầm quan trọng của nó.
 
 
Báp-Têm Là Phương Cách Mà Bởi Đó Chúa Jêsus Mang Lấy Tội Lỗi Của Chúng Ta 
 
Những cây trụ của khuôn viên Đền Tạm làm bằng gỗ si-tim. Nơi chân trụ có đế bằng đồng, còn đầu trụ được bọc bằng bạc. Điều nầy cho chúng ta biết rằng, đầu tiên tội nhân phải được xét xử về tội lỗi của họ. Chỉ những người đã được xét xử rồi mới có thể được cứu. Vì vậy, những ai chưa được xét xử sẽ không được cứu, nhưng bị định tội và chịu hình phạt đời đời khi họ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời.
Như Lời Kinh Thánh đã chép, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết,” (Rô-ma 6:23) Tội nhân chắc chắn sẽ bị đưa đến sự hình phạt khủng khiếp của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ. Vì vậy, tội nhân phải bị Đức Chúa Trời đoán phạt một lần, rồi sống lại nhờ được bao phủ trong ân điển Ngài. Đây là ý nghĩa của sự sanh lại. Đức tin về chỉ màu xanh nghĩa là Chúa Cứu Thế Jêsus gánh lấy hết thảy tội lỗi chúng ta qua Báp-têm mà Ngài đã chịu, và đức tin trong chỉ màu đỏ nghĩa là Chúa Jêsus cứu mọi tội nhân bằng cách chịu hình phạt thay họ trên cây thập tự; không gì khác hơn là loại đức tin khiến chúng ta chết đi một lần và được sanh lại. Bạn phải nhận thức được rằng sự hình phạt đời đời chờ đợi những ai không trải qua sự hình phạt trong đức tin vì nghi ngờ.
Báp-têm của Chúa Jêsus là phương tiện mà qua đó Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúa chịu Giăng Báp-Tít làm báp- têm để gánh lấy tội lỗi chúng ta trên chính mình Ngài. Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, tuy nhiên để cứu chúng ta, Ngài đã vào đời trong thân xác của một con người, Ngài gánh tội lỗi nhân loại qua Báp-têm Ngài chịu bởi Giăng Báp-tít. Ngài chịu hình phạt thay cho nhân loại bằng cách bị đóng đinh trên cây thập tự, nước và huyết đổ ra. Cửa hành lang Đền Tạm cho chúng ta biết chi tiết tỉ mỉ về công tác Chúa Jêsus đã thực hiện để cứu chúng ta. Qua cửa hành lang Đền Tạm, Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta rõ ràng rằng Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế của nhân loại. 
Sợi lanh mịn chỉ về Cựu Ước và Tân Ước được mô tả đầy đủ và phù hợp nhau. Những sợi lanh mịn được đan vào nhau để tạo nên tấm màn phức tạp như thế nào? Qua tấm màn bằng sợi lanh mịn Đức Chúa Trời cho chúng ta biết chi tiết cách thức Ngài cứu chúng ta.
Khi nhìn vào tấm thảm, chúng ta thấy người ta đan nó bằng cách dệt những sợi chỉ lại với nhau. Cũng vậy, Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên làm cửa hành lang Đền Tạm bằng cách dệt chỉ màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Điều nầy cho chúng ta biết Chúa Jêsus cứu chúng ta qua nước (Báp-têm), huyết (Thập Tự Giá) và Đức Thánh Linh (Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời), điều nầy được giấu kín trong Lời Chúa khó hiểu, đây chính là cửa cứu rỗi của chúng ta. Bằng cách đặt niềm tin đúng đắn vào Chúa Jêsus, Đấng được bày tỏ trong Kinh Thánh và được bao phủ bằng tình yêu Ngài, chúng ta biết mình được cứu hoàn toàn nhờ đức tin.
Không phải Chúa Jêsus cứu chúng ta một cách ngẫu nhiên. Chúng ta biết được điều nầy khi nhìn vào Đền Tạm. Ngài cứu tội nhân một cách tỉ mỉ. Chúng ta hiểu được sự tỉ mỉ nầy như thế nào khi nhìn vào những cột trụ của khuôn viên hành lang Đền Tạm. Tại sao số cột trụ là 60? Vì số 6 chỉ về con người, trong khi số 3 chỉ về Đức Chúa Trời. Trong Khải Huyền 13, chữ số 666 xuất hiện, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết đây con số kẻ thù của Chúa, và người khôn ngoan biết được huyền nhiệm của con số nầy. Vì vậy, con số 666 nghĩa là con người hành động như Đức Chúa Trời. Mong ước của con người là gì? Có phải trở thành con người tuyệt diệu không? Nếu thật sự muốn trở thành con người tuyệt diệu, chúng ta phải được sanh lại bằng cách tin Chúa Jêsus, và trở thành con cái Đức Chúa Trời. 60 cột trụ nói đến ẩn ý nầy một cách tỉ mỉ.
Tuy nhiên, thay vì bằng đức tin, con người với nổ lực riêng đã hành động một cách xấu xa kiêu ngạo để được dự phần vào bản chất thánh thiện đó. Đây chính là lý do tại sao con người giải thích lại Lời Chúa theo ham muốn xác thịt và tin tưởng một cách sai lầm vào ý tưởng của chính mình, họ không có đức tin, nhưng chỉ bằng ham muốn xác thịt chống đối lại Đức Chúa Trời. Con người với ham muốn xác thịt muốn tự mình trở nên trọn vẹn, và để đạt được sự trọn vẹn đó, cuối cùng họ đi xa Lời Chúa.
 
 
Sự Cứu Rỗi Được Bày Tỏ qua Mọi Thứ của Đền Tạm 
 
Vì Chúa Jêsus cứu tội nhân và đưa họ vào Nơi Thánh, nên mọi dụng cụ và vật liệu của Đền Tạm đều cần thiết. Bàn thờ dâng hương cần thiết, chậu rửa cần thiết; và trụ cột, đế trụ bằng đồng, đầu trụ bằng bạc, móc và đinh bạc cũng cần thiết. Tất cả những dụng cụ nầy được tìm thấy bên ngoài Nơi Thánh, và những vật liệu đó đều cần thiết để biến tội nhân thành người công bình.
Mọi thứ nầy đều cần thiết để tội nhân có thể vào sống trong vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng trong số đó quan trọng nhất là chỉ màu xanh (báp-têm của Chúa Jêsus). Chỉ màu xanh, tím và đỏ được dùng để làm cửa hành lang Đền Tạm. Ba loại chỉ nầy nói đến ba công tác của Chúa Jêsus cần thiết cho chúng ta khi tin nhận Ngài. Đầu tiên, Chúa Jêsus vào đời và gánh lấy tội lỗi chúng ta qua báp-têm Ngài chịu; Thứ hai, Chúa Jesus là Đức Chúa Trời (Thánh Linh); và thứ ba, Chúa Jesus chịu hình phạt vì tội lỗi nhân loại mà Ngài đã nhận qua Giăng Báp-Tít tại sông Giô-đanh bằng cách chịu chết trên cây thập tự. Đây là thứ tự đúng của đức tin thật, rất cần thiết để tội nhân được cứu và xưng công bình.
Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa thật khó hiểu. Chúng ta khám phá ra rằng Đấng cứu chúng ta thật tỉ mỉ, những sợi chỉ đan vào nhau trong tấm màn bằng sợi lanh mịn chỉ về Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Chúa bảo dân Y-sơ-ra-ên làm cửa hành lang Đền Tạm bằng cách dệt sợi lanh mịn màu xanh, tím và đỏ chiều dài đến 9 mét. Như vậy, Đức Chúa Trời bảo đảm rằng, bất cứ người nào dù ở xa khi nhìn vào đều có thể nhìn thấy rõ cửa hành lang Đền Tạm.
Những tấm màn bằng sợi chỉ gai mịn màu trắng treo trên những cây trụ của hành lang Đền Tạm chỉ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta nhận thấy rằng tội nhân không dám đến gần Đền Tạm và không thể vào hành lang, trừ khi họ được cứu do tin vào công lao của Chúa Jêsus được bày tỏ qua hình bóng của tấm màn bằng chỉ màu xanh, tím và đỏ trong cửa hành lang Đền Tạm. Bằng cách nầy, Đức Chúa Trời làm cho tội nhân biết rằng Chúa Cứu Thế Jêsus tẩy sạch tội lỗi và cứu họ qua Nước, Huyết và Đức Thánh Linh.
Không những vậy, mà vật liệu của những thứ làm nên Đền Tạm, bao gồm cửa của hành lang cũng bày tỏ cho chúng ta biết sự cứu rỗi phức tạp cần thiết để Đức Chúa Trời khiến tội nhân thành công bình. Vì Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên làm cửa hành lang Đền Tạm đủ lớn để mọi người có thể tìm thấy, và vì cửa nầy được dệt phức tạp bằng chỉ màu xanh, tím và đỏ và vải gai mịn, nên Đức Chúa Trời làm cho mọi người hiểu được rõ ràng tầm quan trọng của sự cứu rỗi để khiến tội nhân trở thành người công chính.
Cửa hành lang Đền Tạm cho chúng ta biết Đức Chúa Trời cứu chúng ta những người như gỗ si-tim cách trọn vẹn qua chỉ màu xanh (báp-têm của Chúa Jêsus), chỉ màu đỏ (huyết Ngài trên cây thập tự), và chỉ màu tím (Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời quả quyết chỉ những ai thật sự tin điều nầy mới được vào Nơi Thánh, Nhà Đức Chúa Trời.
 
 
Chúa Cứu Thế Jêsus Đang Nói Với Chúng Ta
 
Đức Chúa Trời bảo chúng ta sống cuộc đời đức tin sáng chói như vàng, chúng ta phải được tẩy sạch tội lỗi qua báp-têm của Chúa Jêsus và đi trước mặt Ngài. Đây chính là lý do tại sao Đức Chúa Trời vẻ kiểu Đền tạm cho Môi-se, xây dựng nó qua Môi-se, và làm cho dân Y-sơ-ra-ên nhận được tha thứ qua việc lập Đền Tạm nầy. Chúng ta hãy tóm tắt đức tin đưa chúng ta qua hành lang Đền Tạm để vào Nơi Thánh. Qua hành lang Đền Tạm, Đức Chúa Trời tiếp tục phán bảo chúng ta về đức tin trong lẽ thật: Chúa Jêsus cứu chúng ta qua nước, huyết và Thánh Linh. Đức tin nơi cửa hành lang Đền Tạm (dệt bằng chỉ màu xanh, tím và đỏ), nơi việc đặt tay của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lên đầu sinh tế chuộc tội, và việc giết sinh tế đó; đức tin nơi việc Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm rửa tay chân nơi chậu rửa; tất cả những điều nầy cho chúng ta biết chỉ đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh là đức tin như vàng ròng đưa chúng ta vào Nơi Thánh để sống trong sự vinh quang của Ngài.
Qua Đền Tạm, Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận được ơn cứu rỗi và phước hạnh. Qua Đền Tạm, chúng ta biết được phược hạnh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta nhận thức được và tin vào ơn cứu rỗi, để có thể đi được trước ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời và được cứu cùng một lúc. Bạn nhận thức được điều nầy chưa? Qua Đền Tạm, chúng ta thấy được Đức Chúa Trời cứu bạn và tôi cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ như thế nào, kế hoạch cứu rỗi của Ngài phức tạp làm sao, và Ngài thực hiện sự cứu rỗi theo kế hoạch rõ ràng như thế nào để khiến chúng ta từ tội nhân trở thành người công bình.
Phải chăng bạn tin Chúa Jêsus một cách mơ hồ? Phải chăng bạn tin rằng màu xanh chỉ có ý nghĩa về bầu trời? Phải chăng bạn chỉ nhận thấy đức tin về chỉ màu tím và đỏ, nghĩa là Chúa Jêsus là Vua trên muôn vua, Ngài đến trần gian để cứu chúng ta bởi treo trên Thập-tự-giá, và bạn phải tin sao cho phù hợp? Nếu vậy, bây giờ là lúc để bạn tìm ra đức tin thật. Tôi hy vọng các bạn sẽ biết rõ ràng về Báp-têm của Chúa Jêsus, đức tin về chỉ màu xanh, và qua đó sẽ nhận thức được và tin vào ơn cứu rỗi lạ lùng của Đức Chúa Trời ban cho bạn. 
Không phải Đức Chúa Trời cứu chúng ta chỉ qua nước và Thánh Linh thôi đâu. Tại sao? Vì Ngài phán rõ ràng với chúng ta về chỉ màu xanh, tím và đỏ, và qua ba loại chỉ nầy Ngài đã cho chúng ta biết chính xác Chúa Jêsus cứu chúng ta như thế nào. Qua Đền Tạm, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết chính xác đến chi tiết về công tác cứu chuộc của Chúa Jêsus. Sau khi phán bảo Môi-se xây dựng Đền Tạm, Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ cứu chúng ta theo cách Đền Tạm nầy. Như đã hứa, Chúa Jêsus vào đời mang thân xác một con người. Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta bằng cách chịu báp têm dưới nước (màu xanh) của sông Giô-đanh. Qua báp-têm, Ngài cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi. Sự cứu rỗi của chúng ta chắc chắn, chính xác và phức tạp làm sao là tại chỗ đó!
Khi vào Nơi Thánh, chúng ta thấy chơn đèn, bàn để bánh trần thiết, và bàn thờ xông hương. Trước khi vào Nơi Chí Thánh, chúng ta sẽ sống một thời gian ngắn tại Nơi Thánh, là nơi chiếu sáng ánh vàng rực rỡ, chúng ta được nuôi mình bằng bánh hằng sống là Lời Ngài. Điều nầy phước hạnh như thế nào? Trước khi vào thiên đàng, chúng ta, những người được cứu hoàn toàn nhờ được sanh lại qua phúc âm của nước và Thánh Linh Thánh sẽ sống trong Hội Thánh Ngài. Hội Thánh Đức Chúa Trời nơi ban cho chúng ta bánh sự sống chính là Nơi Thánh.
Trong Nơi Thánh - tức là Hội Thánh Ngài - có chơn đèn, bàn để bánh trần thiết, và bàn thờ xông hương. Chơn đèn với thân, nhánh, đài, bầu và hoa dính liền thành một khối, được làm bằng cách đánh giát một ta-lâng vàng ròng. Chơn đèn làm bằng cách nầy cho chúng ta biết người công chính phải liên hiệp với Hội Thánh Ngài.
Trên bàn để bánh trần thiết có bánh không men, chỉ về Lời Đức Chúa Trời thuần khiết, không bị ô uế xấu xa bởi thế gian. Nơi Ngự của Đức Chúa Trời - Hội Thánh - rao giảng Lời thuần khiết của Ngài không được pha trộn, và sống bằng đức tin thuần khiết không được làm điều tội lỗi trước mặt Ngài.
Trước tấm màn vào Nơi Chí Thánh có bàn thờ xông hương là nơi dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Qua những dụng cụ trong Nơi Thánh, Đức Chúa Trời phán với chúng ta: Khi đi trước mặt Ngài, chúng ta phải có sự hợp nhất, đức tin trong Lời thuần khiết của Ngài, và trong lời cầu nguyện. Chỉ người công chính mới có thể cầu nguyện, vì Đức Chúa Trời chỉ nghe lời cầu nguyện của người công chính (Ê-sai 59:1-2, Gia-cơ 5:16). Và chỉ những ai khẩn cầu trước mặt Đức Chúa Trời mới có thể gặp Ngài.
Tương tự như vậy, Nơi Thánh cho chúng ta biết những người được cứu trong Hội Thánh Ngài được vinh quang như thế nào. Những vật liệu chính xử dụng cho Đền Tạm như chỉ màu xanh (Chúa Jêsus chịu báp-têm), chỉ màu đỏ (Ngài gánh lấy tội lỗi chúng ta qua báp-têm Ngài chịu, và chịu hình phạt thay cho chúng ta bằng cách chịu chết trên cây thập tự), và chỉ màu tím (Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời) đề cập đến đức tin mà tuyệt đối chúng ta không thể thiếu. Ba điều nầy tạo nên sự trọn ven cho đức tin chúng ta. Khi chúng ta tin rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và cũng chính là Đức Chúa Trời, và tin rằng Ngài cứu chúng ta, thì chúng ta sẽ được vào Nơi Thánh sáng chói ánh vàng, nơi ngự của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus được biểu lộ qua ba loại chỉ nầy, thì chúng ta sẽ không vào được Nơi Thánh, không còn vấn đề gì nữa chúng ta hãy hết lòng tin Chúa Jêsus. Không phải mọi cơ đốc nhân đều được vào Nơi Chí Thánh. 
 
 
Những Người Ở Trong Hành Lang Đền Tạm Với Đức Tin Sai Lầm 
 
Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân không vào được Nơi Thánh ngay khi họ tuyên xưng đức tin. Nói cách khác, có nhiều người cố gắng để được cứu bằng đức tin mù quáng. Không ai khác chính là những người nghĩ rằng họ được cứu chỉ nhờ tin vào huyết của Chúa Jêsus, và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là Vua trên muôn Vua. Họ tin Chúa Jêsus một cách đơn giản. Chỉ tin vào huyết của Chúa Jêsus, họ đứng trước bàn thờ dâng của lễ thiêu và cầu nguyện một cách mù quáng, “Chúa ơi, hôm nay con vẫn là một tội nhân. Xin tha thứ cho con hỡi Chúa. Con xin cảm tạ Chúa vì Ngài chịu chết trên cây thập tự vì con. Ôi lạy Chúa, con yêu Ngài!”
Sau khi cầu nguyện như vậy vào buổi sáng, họ trở lại với cuộc sống thường ngày, đến chiều họ đến bàn thờ dâng của lễ thiêu, và lại cầu nguyện như buổi sáng. Những người thường đến bàn thờ dâng của lễ thiêu mỗi sáng, mỗi chiều và mỗi tháng không thể được sanh lại, nhưng rơi vào niềm tin mù quáng theo ý nghĩ của riêng họ.
Họ đặt của lễ thiêu lên bàn thờ, thiêu bằng ngọn lửa đỏ rực, họ dâng của lễ bằng lửa. Vì tại đó thịt được thiêu đốt trong lửa, nên mùi thịt cháy và khói đen, trắng bốc lên. Bàn thờ của lễ thiêu không phải là nơi kêu xin Đức Chúa Trời bôi xoá tội lỗi chúng ta, mà là nơi nhắc chúng ta nhớ đến ngọn lửa kinh khiếp nơi hỏa ngục.
Tuy nhiên, những người đến nơi nầy mỗi sáng, mỗi chiều và cầu nguyện “Lạy Chúa, con đã phạm tội, xin tha thứ cho con” Rồi họ về nhà và được thoả mãn như thể họ đã thật sự tha thứ tội lỗi. Thậm chí họ rất vui sướng và hát, “♫Tôi được tha thứ, bạn được tha thứ, tất cả chúng ta được tha thứ.♬” Nhưng những cảm nghĩ như vậy chỉ là phù du. Chẳng bao lâu, họ lại phạm tội rồi đứng trước bàn thờ của lễ thiêu và xưng tội, “Lạy Chúa, con là một tội nhân.” Những người cứ đến bàn thờ của lễ thiêu rồi đi là những người xem thường đức tin nơi Chúa Jêsus, họ vẫn là tội nhân. Những người như vậy không bao giờ vào được Nước Trời.
Vậy thì ai có thể nhận được sự tha thứ hoàn toàn để vào Nơi Thánh của Đức Chúa Trời? Đó là những người biết và tin vào sự huyền nhiệm của chỉ màu xanh, tím và đỏ do Đức Chúa Trời kết lại. Những ai tin vào huyền nhiệm nầy sẽ đi qua bàn thờ của lễ thiêu nhờ tin vào sự chết của Chúa Jêsus, Đấng đã gánh tội lỗi họ, rửa sạch tay chân họ nơi chậu rửa, và nhắc họ nhớ rằng tội lỗi họ đã được chuyển sang Chúa Jesus qua báp-têm mà Ngài đã chịu, và họ được vào Nơi Thánh của Đức Chúa Trời. Những người tin vào phúc âm của Nước và Thánh Linh, và đã nhận được tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ vào Vương Quốc Ngài nhờ đức tin của họ là đức tin đã được Đức Chúa Trời chấp thuận.
Tôi hy vọng bạn sẽ nhận thức và tin rằng ý nghĩa của chỉ màu xanh theo Kinh Thánh là Báp-têm của Chúa Jêsus. Ngày nay có nhiều người công bố họ tin Chúa Jêsus, nhưng chỉ có một số ít người tin vào nước (chỉ màu xanh), báp-têm của Chúa Jêsus. Đây là sự đau buồn sâu sắc. Nguyên nhân của sự đau buồn nầy là do có quá nhiều người bỏ qua đức tin quan trọng nhất về báp-têm trong niềm tin Cơ Đốc của họ, thậm chí khi Chúa Jêsus không đơn thuần vào trần gian với tư cách là Đức Chúa Trời và chỉ chết trên cây thập tự. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng ngay bây giờ bạn biết và tin vào chỉ màu xanh, tím và đỏ, nhờ đó được vào Nước Đức Chúa Trời.
 
 
Chúng Ta Phải Tin Chúa Được Biểu Thị Qua Chỉ Màu Xanh, Tím Và Đỏ Của Đền Tạm, Tính Chất Thật Sự Của Nó Đã Cứu Chúng Ta
 
Chúa đã cứu bạn và tôi. Khi nhìn vào Đền Tạm, chúng ta thấy được cách thức Đức Chúa Trời cứu chúng ta tỉ mỉ như thế nào. Chúng ta không thể nào cám ơn Ngài đủ về điều nầy. Chúng ta biết ơn làm sao khi Ngài cứu chúng ta qua chỉ màu xanh, tím và đỏ, và cũng ban cho chúng ta đức tin để tin vào ba loại chỉ nầy!
Tội nhân không bao giờ vào được Nơi Thánh nếu không mặc lấy ân điển Đức Chúa Trời và vượt qua được hình phạt kinh khủng của Ngài. Những người chưa bị hình phạt về tội lỗi của họ làm sao mở được cửa Đền Tạm để vào Nơi Thánh? Không thể được! Khi những người như vậy vào Nơi Thánh, họ sẽ bị nguyền rủa trở nên mù loà vì tia sáng đầu tiên. “Ồ, ở đây sáng quá! Không thấy gì cả làm sao tôi đi được? Khi còn ở bên ngoài, tôi nghĩ trong Nơi Thánh mình có thể thấy được mọi thứ, nếu được vào trong đó. Tại sao tôi không thấy được gì cả? Tại sao ở đây quá tối tăm? Khi còn ở ngoài Nơi Thánh, tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ… Người ta nói Nơi Thánh sáng chói; làm sao nó trở nên tối đen như thế nầy?” Họ không thấy được vì tâm linh bị mù loà, do không có đức tin nơi chỉ màu xanh, tím và đỏ. Cũng vậy, tội nhân không bao giờ vào được Nơi Thánh. 
Chúa đã làm cho chúng ta không bị mù loà trong Nơi Thánh, nhưng nhận được sự sống phước hạnh đời đời tại đó. Qua chỉ màu xanh, tím và đỏ cũng như sợi chỉ gai mịn được tìm thấy mọi nơi trong Đền Tạm, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết chính xác phương pháp Ngài cứu chúng ta, và theo Lời tiên tri nầy, Ngài đã thật sự cứu chúng ta khỏi vòng tội lỗi.
Chúa đã cứu chúng ta qua nước, huyết và Thánh Linh (1 Giăng 5:4-8), để chúng ta không bị mù loà nhưng sống đời đời trong ân điển sáng chói của Ngài. Ngài đã cứu chúng ta qua chỉ máu xanh, tím và đỏ cũng như sợi chỉ gai mịn. Ngài hứa với chúng ta qua Lời Ngài, và bảo rằng Ngài sẽ cứu chúng ta bằng cách thực hiện lời hứa đó.
Bạn có tin rằng chúng ta được cứu qua công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus được bày tỏ qua chỉ màu xanh, tím và đỏ cũng như sợi lanh mịn không? Vâng có! Có phải chúng ta được cứu chỉ do sự tình cờ không? Không! Chúng ta không thể được cứu nếu không tin vào chỉ màu xanh, tím và đỏ.
Chỉ màu xanh không phải chỉ về Đức Chúa Trời, nhưng chỉ về báp-têm của Chúa Jêsus, qua đó Ngài nhận lấy tội lỗi của cả nhân loại tại sông Giô-đanh.
Dĩ nhiên bạn có thể đứng trước bàn thờ của lễ thiêu mà không tin vào chỉ màu xanh, tức là báp-têm của Chúa Jêsus. Thậm chí người ta có thể đến tận chậu rửa gần bàn thờ của lễ thiêu, nhưng họ không thể vào Nơi Thánh là nơi Đức Chúa Trời ngự. Chỉ con cái Đức Chúa Trời là những người được tha thứ hoàn toàn, nhờ tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh mới có thể mở được cửa Đền Tạm để vào Nơi Thánh. Nhưng bất kỳ tội nhân nào cũng không vào được Nơi Thánh. Vì vậy chúng ta tiến đến sự cứu rỗi được bao xa? Chúng ta được cứu không phải khi chúng ta vào Đền Tạm, mà là khi chúng ta vào Nơi Thánh là nơi Đức Chúa Trời ngự. 
 
 
Sự Khác Nhau Giữa Đức Tin Bên Trong Đền Tạm Và Đức Tin Bên Ngoài Đền Tạm
 
Bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa ở bên ngoài hành lang Đền Tạm được làm bằng đồng, còn khuôn viên được làm bằng gỗ, bạc và đồng. Nhưng khi chúng ta đi vào bên trong Đền Tạm, vật liệu ở đây hoàn toàn khác. Đặc điểm chính của Đền Tạm là “ngôi nhà bằng vàng.” Vách ba phía được làm bằng 48 tấm ván gỗ si-tim, tất cả đều được thếp vàng. Bàn để bánh trần thiết và bàn thờ xông hương cũng được làm bằng gỗ si-tim có thếp vàng. Chơn đèn được làm bằng cách đánh giát một ta-lâng vàng. Như vậy mọi dụng cụ bên trong Nơi Thánh đều được làm bằng vàng ròng hoặc được thếp vàng.
Mặt khác, đế của những tấm ván được làm bằng gì? Chúng được làm bằng bạc. Trong khi đế trụ của khuôn viên hành lang Đền Tạm làm bằng đồng, thì đế của những tấm ván Đền Tạm làm bằng bạc. Và trong khi cột của khuôn viên hành lang làm bằng gỗ, thì ván của Đền Tạm làm bằng gỗ si-tim thếp vàng. Nhưng đế của năm cây cột cửa Đền Tạm làm bằng đồng.
Măc dù đế của những tấm ván Đền Tạm làm bằng bạc, nhưng đế trụ của cửa Đền tạm đươc đúc bằng đồng. Điều nầy có nghĩa gì? Điều nầy có nghĩa bất cứ người nào bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời phải được xét xử về tội lỗi của họ. Như vậy làm sao chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Chúa khi chúng ta bị xét xử và kết án tử hình? Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ không thể nào bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời được.
Qua việc dùng đồng để đúc năm đế cột của cửa Đền Tạm, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết mặc dù chúng ta bị xét xử về tội lỗi mình, nhưng Chúa Jêsus mang lấy tội lỗi chúng ta qua báp-têm Ngài chịu, và bị xét xử vì tội lỗi này thay cho chúng ta. Chúng ta phải bị xét xử về tội lỗi mình. Nhưng có người nào đó chịu xét xử thay cho chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Người chịu xét xử và chết thay cho chúng ta đó không ai khác hơn chính là Chúa Jêsus.
Đức tin được bày tỏ qua chỉ màu xanh là đức tin mà chúng ta tin rằng Chúa Jêsus nhận tội lỗi chúng ta được chuyển sang cho Ngài qua báp-têm Ngài chịu và tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời cất đi sự sống của Chúa Jêsus vì Chúa Jêsus bị xét xử về những tội lỗi chúng ta được chuyển sang cho Ngài qua báp-têm Ngài chịu, và vì vậy đã giải quyết xong vấn đề tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta không còn phải đối diện với việc bị xét xử nữa. Đức tin được bày tỏ qua chỉ màu đỏ là đức tin nơi huyết của Chúa Jêsus đổ ra trên cây thập tự. Đức tin nầy tin rằng Chúa Jêsus chịu xét xử vì tội lỗi chúng ta mà lẽ ra chúng ta phải chịu.
Chỉ những người chuyển tội lỗi mình sang Chúa Jêsus bằng cách tin vào Báp-têm Ngài chịu, và đã bị xét xử về tội lỗi của họ bằng cách tin vào huyết của Chúa Jêsus đổ ra trên cây thập và chịu chết vì tội lỗi họ, thì mới được vào Nơi Thánh. Đây là lý do tại sao đế trụ cửa Đền Tạm được đúc bắng đồng. Như vậy chúng ta phải tin vào huyết Chúa Jêsus, Đấng gánh tội lỗi chúng ta qua báp-têm Ngài chịu và bị xét xử thay cho chúng ta.
Đức Chúa Trời quả quyết rằng chỉ những người tin chắc trong sự kiện rằng Chúa Jêsus, là Đấng cứu họ chính là Đức Chúa Trời (chỉ màu tím); tin vào báp-têm của Chúa Jêsus (chỉ màu xanh); và tin rằng Ngài đã hình phạt vì tội của họ trong vị thế của họ (chỉ màu đỏ) thì mới có thể vào Nơi Thánh. Đức Chúa Trời chỉ cho phép những người đã một lần bị xử phạt về tội lỗi của họ bằng cách tin Chúa Jêsus, và những người tin rằng Chúa Jêsus đã cứu họ ra khỏi tội lỗi, được vào Nơi Thánh.
Đế trụ cửa Đền Tạm được đúc bằng đồng. Đế bằng đồng có ý nghĩa thuộc linh là Đức Chúa Trời cho phép những tội nhân sinh ra theo dòng A-đam được vào Nơi Thánh, nơi ngự của Ngài chỉ khi họ có đức tin nơi chỉ màu xanh (báp-têm của Chúa Jêsus), chỉ màu đỏ (Chúa Jêsus chịu hình phạt thay cho tội nhân), và chỉ màu tím (Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời). Năm trụ cửa bằng đồng cho chúng ta biết về Phúc âm của Đức Chúa Trời, như đã được chép trong Rô-ma 6:23, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa, Chúa chúng ta,” Chúa Jêsus đã tha thứ hết tội lỗi chúng ta qua Nước và Thánh Linh. 
 
 
Chúng Ta Không Được Bỏ Qua Nhưng Phải Tin Lời Của Đức Chúa Trời 
 
Tin Chúa Jêsus không có nghĩa là bạn dứt khoát được cứu. Gia nhập Hội thánh cũng không có nghĩa là bạn dứt khoát được tái sanh. Chúa Jêsus phán trong Giăng đoạn 3 rằng chỉ những người nhờ Nước và Thánh Linh mà sanh lại mới thấy và vào được nước Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán quả quyết với Ni-cô-đem, một nhà lãnh đạo Do Thái và là một tín đồ trung thành của Đức Chúa Trời rằng, “Ngươi là giáo sư của dân Giu-đa mà không biết làm thế nào để được sanh lại sao? Chỉ khi một người nhờ Nước và Thánh Linh mà sanh lại, mới thấy và vào được nước Đức Chúa Trời.” Những người tin Chúa Jêsus và được sanh lại khi họ có đức tin nơi chỉ màu xanh (Chúa Jêsus gánh tội lỗi chúng ta ngay khi Ngài chịu báp-têm), chỉ màu đỏ (Chúa Jêsus chịu chết vì tội lỗi chúng ta), và chỉ màu tím (Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, là Đức Chúa Trời, và cũng là Con Đức Chúa Trời). Như vậy, qua chỉ màu xanh, tím và đỏ được tìm thấy khắp nơi trong Đền Tạm, mọi tội nhân phải tin rằng Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của họ.
Vì nhiều người tin Chúa Jêsus, nhưng không tin lẽ thật nầy nên họ không được tái sanh và cũng không biết Lời Chúa dạy về sự tái sanh. Chúa phán dạy chúng ta rõ ràng rằng ngay cả khi chúng ta tuyên xưng đức tin nơi Chúa Jêsus, nhưng nếu không được tái sanh, chúng ta cũng không vào được Nơi Thánh, Nước của Đức Chúa Cha, và cũng không thể sống cuộc đời đức tin đúng đắn.
Theo suy nghĩ của con người, chúng ta có thể tự hỏi thật tốt đẹp làm sao nếu mọi Cơ Đốc Nhân đều được công nhận tái sanh bất kể họ tin như thế nào. Như vậy được sao? Nếu chúng ta được cứu chỉ bằng cách xưng danh Chúa Jêsus và tuyên xưng đức tin trong Ngài bằng lời nói mà không biết đến chi tiết Ngài đã làm gì để cứu chúng ta, thì người ta thấy việc tin Chúa Jêsus dễ dàng đến lạ lùng. Chúng ta cảm tạ Chúa bất cứ khi nào chúng ta gặp một tân tín hữu hát, “♪Tôi được tha thứ; bạn được tha thứ; tất cả chúng ta được tha thứ.♬” “Vì có nhiều người tin dường ấy, thì điểm cốt yếu của việc làm chứng là gì? Sự việc chỉ tốt đẹp như họ nghĩ. Điều này không kỳ diệu sao?” Nếu điều nầy thật đúng như vậy, thì người ta nghĩ về sự cứu rỗi quá dễ dàng, vì bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, và sự cứu rỗi của họ sẽ đến dù cho họ sống theo bất cứ cách nào họ thích. Nhưng Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng, chúng ta không bao giờ được taí sanh với đức tin mù quáng như thế. Trái lại, Ngaì phán với chúng ta rằng những người tuyên bố được cứu mà không biết Phúc âm của Nước và Thánh Linh thì tất cả đều là kẻ gian ác.
 
 
Tái Sanh Ở Trong Tinh Thần Của Bạn Chớ Không Trong Xác Thịt 
 
Chúa Jêsus vào đời mang thân một con người để cứu chúng ta qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Giô-sép, cha Chúa Jêsus về phần xác làm nghề thợ mộc (Ma-thi-ơ 13:55), và Chúa Jêsus phụng sự gia đình dưới sự hướng dẫn của cha mình, trong 29 năm đầu của cuộc đời Ngài làm việc như một người thợ mộc. Nhưng khi bước sang tuổi 30, Ngài bắt đầu công tác thuộc linh, tức là bắt đầu thực hiện chức vụ mình.
Vì Chúa Jêsus có cả thần tính và nhân tính, nên chúng ta những người công bình được tái sanh cũng có hai bản chất khác nhau đó. Chúng ta có thể xác và tâm linh. Tuy nhiên, khi một người tuyên bố tin Chúa Jêsus, tâm linh không được tái sanh, vậy thì người ấy không được tái sanh nghĩa là tâm linh người ấy không được tái sanh. Nếu một người cố gắng tin Chúa Jêsus nhưng tâm linh không được tái sanh, thì chỉ đơn thuần là một người cố gắng để được sanh lại về phần xác như Ni-cô-đem, và người đó không được tái sanh. Mặc dầu về bản chất Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, tuy nhiên Ngài ở trong thân xác một con người với đầy sự yếu đuối. Vì vậy khi nói chúng ta được sanh lại, nghĩa là tâm linh chúng ta được tái sanh chứ không phải xác thịt.
Nếu tất cả những người tự xưng mình tin Chúa Jêsus bằng cách nào đó mà họ thật sự được tái sanh, thì tôi sẽ cố gắng để người ta biết đến tôi như một mục sư nhân từ. Tại sao? Vì tôi sẽ không bị những người không tin vào lẽ thật làm khó chịu, và vì vậy trong bài giảng tôi sẽ không nói thẳng, với hy vọng họ sẽ biết lẽ thật. Người ta sẽ biết tôi như một mục sư vui tính, mềm mại, nhân từ, quý phái và lịch sự, khi tôi giảng dạy làm sao để thể xác con người được nên thánh. Dĩ nhiên, tôi có thể đánh bóng hình ảnh của tôi như vậy, nhưng tôi không bao giờ làm điều đó. Không phải vì tôi không có khả năng để gây ấn tượng “Vị mục sư nầy thật sự giống hình ảnh nhân từ và thánh khiết của Chúa Jêsus”; nhưng vì xác thịt con người không thể thay đổi, và vì một chút nhân từ thương xót trong xác thịt con người không có nghĩa là người đó được tái sanh. Không ai có thể được sanh lại về phần xác. Phần tâm linh, một yếu tố khác trong con người phải được sanh lại nhờ tin vào Lời Đức Chúa Trời. 
Khi tin Chúa Jêsus bạn phải biết lẽ thật. “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi” (Giăng 8:32). Chỉ có lẽ thật của Đức Chúa Trời khiến chúng ta được sanh lại, giải thoát chúng ta khỏi gông cùm tội lỗi và khiến chúng ta trở thành người công bình. Chỉ khi biết, tin và giảng Lời Chúa một cách chính xác, chúng ta mới có thể vào được Nơi Thánh để sống cuộc đời đức tin thật, và đến ngôi thi ân trong Nơi Chí Thánh. Phúc âm về Nước và Thánh Linh khiến tâm linh chúng ta được tái sanh là lẽ thật, và tin vào lẽ thật nầy, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được sống nơi thiên đàng với Ngài. Phúc âm về Nước và Thánh Linh ở trong lòng chúng ta khiến chúng ta được làm con Chúa và sống cuộc đời phước hạnh trong vương quốc Ngài.
Tin Chúa Jêsus cách mù quáng không phải là đức tin đúng đắn. Nhìn từ góc độ con người, tôi có nhiều thiếu sót. Không phải tôi nói điều nầy bằng môi miếng, nhưng mỗi khi làm việc gì tôi đều nhận thức được rằng mình có nhiều nhược điểm. Chẳng hạn như khi tôi chuẩn bị cho một trại Kinh Thánh để người dự nghe Lời Chúa được an ủi, nhờ ơn Chúa được mạnh mẽ, nhận được phước hạnh của sự tái sanh, và trở về sau khi thể xác và tinh thần được nghỉ ngơi. Tôi nhận thấy rằng mình đã có nhiều sai lầm trong suy nghĩ và chuẩn bị cho trại. Có những điều cần chú trọng nhiều hơn luôn luôn xuất hiện khi thời gian chuẩn bị không còn, và trại sắp sửa bắt đầu. Tôi tự hỏi tại sao mình không suy nghĩ những điều đó kỹ lưỡng hơn để chuẩn bị trước, nếu tôi chú trọng nhiều hơn vào kế hoạch chuẩn bị cho trại, thì những người tham dự sẽ nghe Lời Chúa tốt hơn, họ sẽ được cứu và tận hưởng thời gian phước hạnh. Cũng vậy, trong một ngày làm việc, vì thiếu khả năng nên nhiều khi kết quả không tương ứng với nổ lực của mình. Tôi nhận thức được rằng mình còn quá nhiều thiếu sót.
“Tại sao tôi không làm điều nầy? Tại sao tôi đã không suy nghĩ đến nó? Điều tôi cần làm là phải chú trọng hơn nữa, và bây giờ tại sao tôi không làm điều đó?” Khi hầu việc Chúa, tôi thường xuyên nhận ra thiếu sót của mình. Vì vậy tôi nhận ra chính mình và thú nhận, “Đây chính là tôi, một con người thiếu sót làm sao.” Không phải tôi chỉ nói điều nầy bằng môi miếng, và giả vờ làm người khiêm tốn, nhưng thực tế con người không thể cột lại nút thắc cuối cùng dù đó là công việc nhỏ nhưng tất cả có lẽ là rủi may. Nhìn lại chính mình, tôi thấy rõ mình có nhiều khiếm khuyết.
 
 
Chúng Ta Nhận Sự Thánh Khiết Qua Đức Tin Trong Chỉ Xanh 
 
Khi người ta suy nghĩ về mình, họ cảm thấy như có thể làm tốt mọi việc mà không phạm phải sai lầm nào. Nhưng khi bắt tay vào công việc, khả năng thật sự và khiếm khuyết của họ lộ ra rõ ràng. Họ nhận ra rằng họ thật sự thiếu sót và họ không thể làm gì hơn là phạm tội và lầm lỡ. Khi người ta nghĩa rằng họ đang làm đúng, họ tự dối chính họ rằng họ đang đi đến Vương quốc của Đức Chúa Trời vì đức tin của họ tốt đẹp làm sao ấy! 
Nhưng xác thịt không bao giờ thay đổi. Không có một xác thịt nào là không phạm tội, nó luôn làm điều sai trái và phô bày tội lỗi của nó. Có lẽ, nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đến Nước của Chúa vì vài điều tốt lành mà xác thịt của bạn đã thực hiện, bạn phải thật sự nhận ra rằng không có gì mà xác thịt của bạn làm tốt cả, nó hoàn toàn vô dụng trước Đức Chúa Trời. Chỉ có một việc có thể làm cho chúng ta được vào Vương quốc của Chúa là đức tin trong Lời của chỉ xanh, tím, đỏ, mà bởi đó Chúa cứu chúng ta. Vì Chúa chúng ta đã cứu chúng ta qua hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ, nên chúng ta có thể vào Nơi Thánh chỉ bởi tin điều này. 
Nếu Đức Chúa Trời không cứu chúng ta qua chỉ xanh, tím, đỏ, tất cả chúng ta không bao giờ có thể vào Nơi Thánh. Dù cho đức tin của chúng ta có mạnh thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể vào được. Tại sao? Vì nếu đây là giải pháp, nó có nghĩa là đức tin trong xác thịt của chúng ta mỗi ngày phải luôn tốt để chúng ta mới có thể vào. Nếu chúng ta có thể vào Nước Đức Chúa Trời chỉ khi đức tin của chúng ta có thể đủ mạnh mỗi ngày, thì làm thế nào chúng ta là người luôn yếu đuối trong xác thịt có thể có đức tin tốt mỗi ngày và có thể vào đó được? Khi không có một phương cách nào để chúng ta được tha tội bởi chính chúng ta, và khi chúng ta không có đức tin quay lại (ăn năn) mỗi ngày bất cứ khi nào chúng ta phạm tội, thì làm thế nào chúng ta có thể có đức tin đủ tốt để được vào Nước Đức Chúa Trời? Thân thể của chúng ta không phạm tội gì cả khi bắt đầu hoặc là khi chúng ta dâng lời cầu nguyện ăn năn và kiêng ăn mỗi ngày, nhưng thân thể ai lúc nào cũng thánh khiết và ai có thể làm điều này? 
Đức Chúa Trời đã không cứu chúng ta qua chỉ xanh, tím, đỏ thì không ai trong vòng chúng ta có thể vào Thiên đàng. Chúng ta có thể có đức tin tốt như thế trong chốc lát và rôì biến đi ngay sau đó. Khi đức tin chúng ta trở nên tốt thì nó chỉ lại biến mất và cứ lập đi lập lại mãi như thế. Chúng ta sẽ bị bối rối dù cho chúng ta thật có đức tin hay không, và cuối cùng cũng mất đi đức tin ban đầu mà chúng ta đã có. Cuối cùng chúng ta càng chồng chất nhiều tội hơn sau thời gian tin Chúa Jêsus. Nhưng Chúa Jêsus đã cứu chúng ta, những tội nhân, cách trọn vẹn, theo kế hoạch cứu rỗi của Ngài được phô bày trong hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Ngài ban cho chúng ta sự cứu chuộc ra khỏi tội lỗi. 
Chỉ khi chúng ta có chứng cớ này thì chúng ta mới có thể đặt thẻ vàng “Thánh cho Đức Giê-hô-va” trên vành mũ đội đầu của chúng ta giống như Thầy tế lễ Thượng phẩm. (Xuất Ê-díp-tô ký 28:36-38). Thế thì chúng ta mới có thể thực hiện chức tế lễ được. Những ai là người có thể làm chứng “sự thánh khiết cho Chúa” cho người khác trong khi họ phục vụ Ngài như thầy tế lễ là những người có chứng cớ trong lòng rằng họ đã nhận sự tha thứ tội qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh. 
Thẻ vàng được gắn vào trên mũ của Thầy Tế lễ cả, và dây cột thẻ vàng này cũng là dây màu xanh. Thế thì tại sao Đức Chúa Trời phán bảo dây đay của cái mũ nên được cột bằng dây màu xanh này? Những gì cần thiết cho Chúa chúng ta để cứu chúng ta là chỉ màu xanh, và chỉ màu xanh này chỉ tỏ Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận để cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài. Nếu Chúa không tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bởi nhận chúng về cho Ngài trong thời Tân Ước qua Báp-tem của Ngài, cùng một hình thức đặt tay trong thời Tân Ước, thì chúng ta không thể nhận sự thành khiết từ Đức Giê-hô-va dù cho chúng ta tin Chúa Jêsus tốt thế nào đi nữa. Đó là tại sao cái thẻ bằng vàng phải được cột vào cái mũ bằng dây chỉ màu xanh. Và hể ai thấy Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được khắc dòng chữ “Thánh cho Đức Giê-hô-va” vào cái thẻ, thì nó nhắc nhở cho anh/chị ấy rằng họ phải được nên thánh trước Đức Chúa Trời bởi nhận sự tha tội. Và nó làm cho người ta nghĩ thế nào họ có thể nên Thánh trước Đức Chúa Trời. 
Chúng ta nên gợi nhớ thế nào chúng ta được trở nên người công chính. Làm thế nào chúng ta trở nên người công chính? Chúng ta hãy đọc Ma-thi-ơ 3:15. “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.” Chúa Jêsus cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi chịu Báp-tem. Vì Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài bởi Báp-tem của Ngài. Những ai tin điều này là người vô tội. Nếu Chúa Jêsus không chịu Báp-tem, làm thế nào chúng ta dám nói rằng chúng ta vô tội? Bạn nhận được sự tha tội chỉ bởi bạn tin sự chết của Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá với những giọt nước mắt chân thành trên mắt bạn không? Có quá nhiều tìm kiếm nghịch cảnh để có thể tỏ ra đau buồn bởi sự chết của Chúa Jêsus, có người không hề biết ông bà của họ như thế nào cũng cố gắng nhỏ những giọt nước mắt khi nghĩ đến cái chết của ông cha họ, họ tạo những khó khăn khi họ bị bệnh, hay khó nhọc và khốn khổ về quá khứ của họ. Dù cho bạn giả vờ kêu khóc như thế, hay bạn thật sự bị buồn về việc Chúa bị đóng đinh, thì tội lỗi của bạn cũng không bao giờ được tha thứ bởi phương cách vô bổ này. 
Khi thẻ vàng được khắc “Thánh Cho Đức Giê-hô-va” được gắn vào mũ của Thầy tế lễ cả bởi chỉ màu xanh, thì việc làm cho tội lỗi của chúng ta được tha thứ và nên thánh là Báp-tem của Chúa Jêsus. Lòng của chúng ta nhận được sự tha tội vì Chúa Jêsus đã cất hết tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài bởi Báp-tem của Ngài vì Giê-hô-va đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài, và vì tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi Báp-tem. Dù cho lòng chúng ta trống rổng cảm giác, dù cho chúng ta bất toàn trong hành động, chúng ta cũng được trở nên người công chính và được cứu cách toàn vẹn bởi Lời của chỉ xanh được chép trong Kinh thánh. Khi chúng ta nhìn vào xác thịt của chúng ta, chúng ta thấy chúng ta không xứng đáng, nhưng vì đức tin trong chỉ xanh, tím, đỏ ở trong lòng của chúng ta – đó là vì chúng ta có Phúc âm của Nước và Thánh Linh nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài bởi Báp-tem của Ngài và chịu hình phạt thế cho chúng ta trên Thập-tự-giá - nên chúng ta có thể nói về Phúc âm cách dũng cảm và không sợ hãi. Vì chúng ta có Phúc âm của Nước và Thánh Linh nên chúng ta có thể sống bởi đức tin như người công chính, và cũng rao giảng đức tin công chính này cho người khác. 
Chúng ta không thể đủ lời để cám ơn vì ân điển của Chúa. Vì sự cứu rỗi của chúng ta không đến bởi sự may rủi, tình cờ, nên chúng ta phải cám ơn Ngài nhiều hơn nữa. Sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được thì không phải là việc bình thường mà bất cứ ai cũng có thể nhận được nếu anh/chị ấy không tin cách chắc chắn. Kêu cầu Đức Giê-hô-va cách tự hứng, “Lạy Chúa, lạy Chúa” thì không có nghĩa là người ấy được cứu. Vì trong lòng của chúng ta có chứng cớ rằng tội của chúng ta được biến mất qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh, rằng Chúa đã cứu chúng ta cách tỉ mỉ bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Chúng ta cám ơn Ngài vô cùng vì sự cứu rỗi này. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng bất cứ ai tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời thì có chứng cớ trong lòng người ấy (1 Giăng 5:10). Nếu không có chứng cớ trong lòng của chúng ta, chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời là người nói dối, và vì thế tất cả chúng ta phải có chứng cớ trong lòng của chúng ta. Như thế, không có lý do nào để phải chùng bước khi có người nào đó nói với bạn, “Cho tôi xem bằng chứng bạn được cứu. Bạn nói rằng khi người ta nhận sự tha tội, họ nhận Đức Thánh Linh như là một quà tặng, và đó là chứng cớ rõ ràng của sự cứu rỗi. Hãy cho tôi xem bằng chứng đi.” Bạn có thể trưng bày bằng chứng cách dạn dĩ như sau, “Trong tôi có Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà bởi đó Chúa Jêsus đã cứu tôi cách toàn vẹn. Vì tôi được cứu cách toàn vẹn bởi Ngài. Tôi vô tội.” 
Nếu bạn không có chứng cớ của sự cứu rỗi trong lòng bạn thì bạn không được cứu. Dù cho bạn là người tin Chúa cách nhiệt thành thế nào đi nữa, thì đó cũng không phải là tiêu chuẩn cho sự cứu rỗi của bạn. Đó chỉ là tình yêu không được đáp lại. Tình yêu đó chỉ được xem như là cảm xúc của con người mà thôi. Khi một ai đó là người mà chúng ta không thể yêu có một tấm lòng dao động mong chờ một điều gì đó từ chúng ta, cảm thấy yêu, nhìn xem chúng ta như thể là anh/chị ấy có thể chết vì được yêu, thì nó không có nghĩa là chúng ta phải yêu lại người này. Giống như thế, Đức Chúa Trời không ôm vào vòng tay của Ngài những người chưa nhận sự tha tội chỉ vì lòng của họ đang đau đớn vì Ngài. Không gì khác hơn đó là tình yêu của tội nhân không được Đức Chúa Trời đáp ứng. 
Khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta phải yêu Ngài bởi tin vào Lời của lẽ thật của Ngài. Tình yêu của chúng ta dành cho Ngài không được là tình yêu một chiều. Chúng ta phải nói với Ngài về tình yêu của chúng ta dành cho Ngài, và trước hết chúng ta phải xem Ngài thật sự yêu chúng ta hay không trước khi chúng ta yêu Ngài. Nếu chúng ta ban tất cả tình yêu của chúng ta cho người khác là người thật sự không yêu chúng ta, cuối cùng tất cả những điều đến với chúng ta là tấm lòng tan vở. 
Chúa chúng ta đã mặc cho chúng ta sự cứu rỗi vinh hiển để chúng ta không bị hình phạt. Ngài cho chúng ta đi vào Nước Đức Chúa Trời và sống với Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho chúng ta món quà có thể làm cho chúng ta được sự tha tội qua ân điển của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã mang đến cho chúng ta vô số phước hạnh của Thiên đàng. Nói cách khác, chỉ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mới có thể làm cho chúng ta nhận tất cả những phước hạnh này từ chính Ngài. 
 
 
Sự Cứu Rỗi Mà Chính Đức Chúa Jêsus Mang Đến Cho Chúng Ta 
 
Chúa chúng ta đã cứu chúng ta qua chỉ xanh, tím, đỏ. Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua hình bóng của ba loại chỉ khác nhau. Sự cứu rỗi qua hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ thì không gì khác hơn là món quà cứu rỗi được Đức Chúa Trời ban cho. Món quà cứu rỗi làm cho chúng ta được vào và sống Nơi Thánh. 
Phúc âm của Nước Và Thánh Linh đã làm cho bạn và tôi trở thành người công chính. Nó cho phép chúng ta bước vào Hội thánh của Đức Chúa Trời và sống cuộc sống tinh sạch. Và Phúc âm thật cũng có thể làm cho chúng ta được nuôi dưỡng bởi Lời của Đức Chúa Trời và nhận ân điển của Ngài. Nó cũng cho phép chúng ta đến trước Ngôi ân điển của Đức Chúa Trời để cầu nguyện, và bởi đó nó có thể ban cho chúng ta đức tin mà chúng ta có thể nhận ân điển dồi giàu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta như là của riêng của chúng ta. Chỉ bởi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta phước hạnh vĩ đại như thế là của chúng ta. Đó là lý do tại sao sự cứu rỗi quá quí báu. 
Chúa Jêsus bảo chúng ta xây dựng căn nhà đức tin của chúng ta trên vầng đá (Ma-thi-ơ 7:24). Vầng đá này không có gì khác hơn là sự cứu rỗi của chúng ta đến từ Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Như thế tất cả chúng ta phải sống cuộc sống đức tin bởi được cứu rỗi, và vào Nước Trời cũng bởi được cứu rỗi. 
Thời kỳ kết thúc thế gian đã gần kề. Vì thế, trong thời đại này con người cần phải được cứu bởi Lời chính xác. Có vài người nói rằng người ta có thể được cứu chỉ bởi tin Chúa Jêsus cách đại khái mà không cần biết đức tin trong chỉ xanh, tím, đỏ, và cũng không cần nói nhiều về đời sống đức tin, vì họ cho rằng như thế là đủ cho sự cứu rỗi.
Tuy nhiên, lý do mà tôi lập đi lập lại điều này là vì chỉ những ai nhận sự tha tội trong lòng của họ thì mới có thể sống một đời sống đức tin mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Vì lòng của mỗi Thánh đồ là người nhận được sự tha tội là Đền thờ thánh, nơi mà Đức Thánh Linh ngự trị, anh/chị ấy sẽ phải sống đời sống đức tin để không bị làm dơ bẩn sự thánh khiết này. 
Người công chính sống một đời sống hoàn toàn khác với đời sống của tội nhân. Từ quan điểm của Đức Chúa Trời, tội nhân sống là hoàn toàn ở dưới mức tiêu chuẩn của Ngài. Cuộc sống của họ chỉ đầy sự giả hình. Họ rất cố gắng để sống theo Luật pháp. Họ lập những tiêu chuẩn riêng cho chính họ là họ nên đi thế nào, họ nên sống cuộc sống thế nào, họ phải nói thế nào, họ phải cười thế nào. 
Nhưng điều này quá xa rời với đời sống đức tin của người công chính. Đức Chúa Trời phán với người công chính cách chi tiết như sau, “Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi với cả lòng và sức ngươi, và yêu kẻ lân cận như yêu chính mình ngươi.” Đây là phương thức sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho người công chính. Thật thích đáng để chúng ta là người công chính sống một đời sống bởi yêu Đức Chúa Trời với cả lòng của chúng ta, và bước theo ý muốn của Ngài với tất cả ý chí và sức mạnh. Để cứu ngươì lân cận, chúng ta phải đầu tư thật nhiều cho công việc của Ngài. Đó là đời sống của Cơ đốc nhân. 
Nếu chúng ta cứ tiếp tục trong tiêu chuẩn mà chúng ta nghĩ rằng chính chúng ta không phạm tội thì chúng ta không thể bước theo cuộc sống trung thành của một Cơ đốc nhân tái sanh. Trước khi tôi được tái sanh, tôi đã sống một đời sống đức tin theo Luật pháp trong giáo phái Trưởng lão bảo thủ, và về sau cuộc sống Luật pháp được quan tâm, tôi cố gắng giữ nó cách hoàn hảo. Ngày nay người ta không còn có khuynh hướng làm như thế, nhưng vì tôi được dạy sống một đời sống tôn giáo như thế trong một thời gian khá lâu, nên tôi rất dể giữ Luật pháp trong nếp sống hàng ngày của tôi. Tôi vâng phục Luật pháp cách trọn vẹn bằng cách tôi không bao giờ làm việc ngày Chúa nhựt, như là Luật pháp ra lệnh phải giữ ngày Sa-bát và làm cho nó nên thánh, để mở rộng điều đó, ngay cả tôi không bao giờ bước vào trong “xe con” vào ngày Chúa nhựt. Nếu tôi truyền lệnh cho bạn phải làm giống như tôi đã làm, hầu như sẽ không có ai sống đời sống theo Luật pháp như thế. Đó là đời sống theo Luật pháp chủ nghĩa của tôi trước khi tôi được tái sanh. Tuy nhiên, dù tôi ngoan đạo thế nào trong những ngày tôn giáo của tôi đi nữa, thì cũng không có gì đối với ý muốn của Đức Chúa Trời và nó thật vô ích. 
Các bạn đọc thân mến, bạn có đức tin trong hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ không? Vì sự cứu rỗi của Chúa Jêsus chứa đựng trong hình bóng của ba loại chỉ này, chúng ta chỉ có thể vào Nơi Thánh bởi đức tin của chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoàn tất trên 2000 năm qua, Đức Chúa Jêsus Christ, ngay cả trước khi chúng ta biết Ngài, đã cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài bởi chịu Báp-tem và gánh lấy sự hình phạt của tội lỗi của chúng ta bằng cách chết trên Thập-tự-giá. 
 
 
Sự Cứu Khỏi Tội Được Quyết Định Trong Đức Chúa Jêsus Christ 
 
Khi những người chưa tái sanh vào Đền tạm, họ không đi vào cửa của hành lang, nhưng họ leo raò vào cách bất hợp pháp. Họ nói, “tại sao vải gai mịn của hàng rào quá trắng như thế? Nó quá khó chịu. Họ nên nhuộm nó với ít màu đỏ và màu xanh. Đó là thời trang của ngày nay. Nhưng hàng rào này chỉ là màu trắng! Nó làm vướng bận quá nhiều. Và tại sao nó quá cao như thế? Nó cao hơn 2,25 mét. Chiều cao của tôi chưa đạt tới 2 mét; làm sao tôi có thể vào bên trong khi mà nó quá cao như thế? À, tôi có thể dùng thang để trèo vào!” 
Những người như thế cố gắng vào bởi việc lành của họ. Họ leo qua hàng rào của hành lang Đền tạm bằng sự dâng hiến của họ, công việc từ thiện của họ, và tính nhịn nhục của họ. Họ leo qua hàng rào và noí rằng, “Tôi có thể chắc chắn nhảy qua 2,25 mét bất cứ cách nào.” Vì thế khi trèo vào bên trong hành lang Đền tạm, họ nhìn lại và thấy bàn thờ của lễ thiêu. Rồi họ nhướng mắt vượt qua bàn thờ và hướng về Nơi Thánh, và vật đầu tiên họ thấy là chậu rửa. 
Chiều cao của những trụ cột của hàng rào hành lang Đền tạm là 2,25 mét, nhưng chiều cao của những trụ cột và màn cửa của Nơi Thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự trị là 4,5 mét. Người ta có thể vào bên trong hành lang Đền tạm bởi ý riêng của họ nếu họ có đủ quyết tâm. Nhưng dù cho họ có thể vượt qua chiều cao hàng rào 2,25 mét và vào bên trong hành lang Đền tạm, khi họ cố gắng vào bên trong nơi Đức Chúa Trời ngự trị, họ sẽ bắt gặp những trụ cột và bức màn cửa Nơi Thánh cao 4,5 mét. Người ta có thể vượt qua 2,5 mét bởi cố gắng riêng của họ. Nhưng họ không bao giờ có thể vượt qua 4,5 mét được thiết lập bởi Đức Chúa Trời. 
Điều này có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta có thể chỉ tin như là theo một tôn giáo. Cũng có vài người tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ theo ý riêng của họ, và tin như thế là chỉ tin một trong bốn phần chính yếu. Bất kể người ta tin thế nào, họ có thể có đức tin riêng theo cách chọn lựa của họ nhưng họ không thể thật sự được tái sanh bởi đức tin như thế. 
Là người tái sanh thật, chúng ta phải qua cửa của chỉ xanh, tím, đỏ bởi đức tin của chúng ta. Chúng ta là ngươì tái sanh bởi tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa và là Cửa của Lẽ thật, và tin rằng Ngài đã cứu chúng ta bởi Nước, Huyết và Thánh Linh. Đức tin tin công việc của Đức Chúa Jêsus được bày tỏ qua ba loại chỉ thì không gì khác hơn là đức tin trong Nước, Huyết và Thánh Linh. Con người được tự do tin những điều khác, nhưng hoàn toàn không có chứng cớ xác thực để họ có thể được cứu và được ban phước lớn vì tin như thế. Chỉ bởi đức tin của chúng ta trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh chúng ta có thể nhận được sự tán thành của Đức Chúa Trời, ân điển vĩ đại và phước của sự cứu rỗi. Mục tiêu của đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh là để được mặc lấy ân điển của Đức Chúa Trời. 
Bạn chỉ quan tâm đến Đền tạm như là một hành lang hình chữ nhật, với một cái nhà ở bên trong không? Điều này không thể mang đến cho bạn một ích lợi nào cho đức tin của bạn. Đền tạm nói với chúng ta về đức tin trọn vẹn, và chúng ta phải biết chính xác đức tin đó là gì. 
Không biết rõ Đền tạm, bạn có thể nghĩ rằng chiều cao của Đền tạm là chiều cao 2,25 mét của hàng rào. Nhưng nó không phải thế. Dù chúng ta không vào bên trong cửa hành lang, chúng ta cũng có thể thấy Đền tạm từ phía bên ngoài hàng rào, chúng ta có thể thấy rằng Đền tạm thì cao gấp hai lần hàng rào. Dù chúng ta không thể thấy phần nền của Đền tạm, chúng ta có thể thấy cái cửa của nó cách rõ ràng. Điều đó cho chúng ta thấy rằng trụ cột của Đền tạm thì cao hơn trụ cột của hàng rào hành lang Đền tạm. 
Những ai nhận sự tha tội bởi tin Chúa Jêsus và được vào cửa của hành lang Đền tạm phải xác định đức tin tại bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa, và rồi mới đi vào Nơi Thánh. Vào Nơi Thánh, phải từ chối bản ngả của mình. Những vật dụng bên trong Nơi Thánh phải được phân biệt với những vật dụng bên ngoài Nơi Thánh. 
Bạn có biết Sa-tan ghét điều gì nhất không? Nó ghét cái làn ranh giới giữa bên ngoài và bên trong Đền tạm. Vì Đức Chúa Trời làm việc trong vòng những người biết phân biệt bên trong và bên ngoài Nơi Thánh, Sa-tan ghét cái vạch kẻ đó và cố gắng ngăn cản con người từ ranh giới này. Nhưng hãy nhớ điều này: Đức Chúa Trời làm việc trong vòng những ai vẽ làn ranh giới đức tin này. Đức Chúa Trời vui lòng những người như thế là người vẽ ranh giới phân định này, và Ngài ban phước cho họ để họ có thể sống bên trong Nơi Thánh với đức tin sáng chói. 
Tin rằng tất cả những vật dụng bên ngoài hành lang Đền tạm và tất cả những vật liệu dùng để làm nên chúng được Đức Chúa Trời chuẩn bị và sắp xếp trước để con người có thể nhận được sự tha tội. Và khi bạn vào Nơi Thánh bởi tin điều này, thì Đức Chúa Trời ban cho bạn ân điển và phước hạnh lớn lao. 
 
 
Nấp Thi ân là nơi ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời được nhận 
 
Trong Nơi Chí Thánh, hai Chê-ru-bin xòe cánh của họ để che phủ nấp Hòm Giao Ước. Khoảng giữa của hai Chê-ru-bin được gọi là Nấp Thi Ân. Nấp Thi Ân là nơi Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta. Nấp của Hòm Giao Ước vấy đầy huyết, vì Thầy Tế Lễ Cả rảy huyết của sinh tế do dân Y-sơ-ra-ên dâng lên trên nấp thi ân này bảy lần. Vì thế Đức Chúa Trời xuống trên nấp thi ân và ban sự nhơn từ trên dân Y-sơ-ra-ên. Đối với những người tin điều này, phước hạnh, sự gìn giữ và dẫn dắt của Đức Chúa Trời được khởi sự. Từ lúc ấy, họ trở nên dân sự thật của Đức Chúa Trời và có đủ tư cách vào Nơi Thánh. 
Trong vòng các Cơ đốc nhân trên thế giới này, có những người bởi đức tin của họ đã cho phép họ vào Nơi Thánh, trong khi những người khác là người không có đức tin như thế thì không thể vào Nơi Thánh. Loại đức tin nào mà bạn có? Chúng ta cần có loại đức tin vạch nên làn ranh cứu rỗi và được vào bên trong Nơi Thánh của Đức Chúa Trời, và chỉ như thế chúng ta mới nhận được ơn phước vĩ đại của Đức Chúa Trời. 
Nhưng không phải dễ để có đức tin như thế. Vì Sa-tan ghét khi người nào vẻ làn ranh phân chia rõ ràng của sự cứu rỗi, nó luôn luôn muốn làm lu mờ làn ranh này. “Các ngươi không cần phải tin theo cách này. Không phải bất cứ ai cũng tin như thế đâu, thế nên tại sao ngươi đặt quá nhiều sự quan trọng vào nó và cứ nhắc đến nó? Cất nó đi; cho nó trôi qua đi.” Nói như thế, Sa-tan cố gắng làm lu mờ làn ranh rõ ràng của sự cứu rỗi. Sa-tan cũng phô bày sự yếu đuối xác thịt của chúng ta và cố gắng làm cho chúng thành sự phiền muộn. Bạn là những người đang lắng nghe những lời lừa dối của Sa-tan để cố gắng đưa bạn xa cách Đức Chúa Trời không? Hay là bạn đang sống cuộc sống hàng ngày bởi tự nhắc nhở chính bạn về sự cứu rỗi của bạn, hiệp một với Hội thánh, bước theo Lời của Đức Chúa Trời, sống đời sống cầu nguyện, và nhận ân điển Đức Chúa Trời ban cho bạn không? 
Thật sự, những ai nhận sự tha tội thích nhắc nhở chính họ về sự cứu rỗi của họ. Họ thích ở trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh ngày này qua ngày khác. Suy gẫm về Phúc âm là điều tốt và thiết yếu cho đời sống của bạn. Bạn không thích điều này sao? “Chà, lại câu chuyện này nữa, Khi nào chúng ta được cứu? Tình tiết và mẫu chuyện dường như khác nhau, nhưng nó vẫn là câu chuyện cũ. Tôi chán nó quá rồi.” 
Có ai nói như thế này không? Tôi sẽ xin lỗi nếu tôi nói cùng một câu chuyện về chính tôi mỗi ngày, nhưng khi Kinh thánh nói với chúng ta rằng chúng ta nên ngẫm nghĩ về sự cứu rỗi của chúng ta hàng ngày, Tôi có thể làm gì khác hơn? Khi cà Kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước nói với chúng ta về Phúc âm của Nước và Thánh Linh, không có gì gian ác đối với Đức Chúa Trời khi mà người ta rao giảng điều này. Tất cả Lời của Kinh thánh nói về Phúc âm của Nước và Thánh Linh. “Sự cứu rỗi, đời sống đức tin, đức tin, đời sống thuộc linh, chống cự Sa-tan, Thiên đàng, sự vinh hiển, phước hạnh, sự sống lại, sự sống đời đời, hy vọng và Đức Thánh Linh” – tất cả những điều này là khái niệm chủ yếu của các Thánh đồ có liên hệ với Phúc âm thật này. Nói về những điều khác hơn điều này thì không khác gì là tà giáo và sự dạy dỗ sai lạc. Trông tương tự nhưng là khác trong bản chất thì không gì khác hơn là những sự dạy dỗ sai. Có Phúc âm xuất hiện giống bề ngoài nhưng bên trong khác với Phúc âm của Nước và Thánh Linh thì chỉ là Phúc âm giả mạo của tôn giáo giả. 
Thật tuyệt vời làm sao khi Hội thánh của Đức Chúa Trời rao truyển Lời của Đức Chúa Trời hàng ngày, không phải là lời lừa dối của tôn giáo sai lạc? Thật phước hạnh khi chúng ta liên kết với Hội thánh của Đức Chúa Trời, nghe và tin Lời tinh ròng của Đức Chúa Trời. Bởi luôn luôn rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh, Hội thánh của Đức Chúa Trời có thể làm cho các thánh đồ nghĩ đến ân điển của Đức Chúa Trời mỗi ngày, cầu nguyện với Ngài, tôn kính Ngài, và sống một đời sống không theo đuổi điều ác. Bạn không sung sướng khi bạn nghe lại lần nữa và tin Lời của lẽ thật mà bởi đó cho phép bạn nhận sự tha thứ tội lỗi sao? Tôi thì rất hạnh phúc. 
Nếu tôi bị ép buộc rao giảng điều gì khác hơn là Phúc âm của Nước và Thánh Linh, tôi rất đau khổ. Nếu tôi bị ép buộc không được rao giảng Lời của sự cứu rỗi nhưng dạy lời của con người làm ra, tôi chỉ muốn trốn chạy mà thôi. Dĩ nhiên là không, vì tôi không có gì khác để nói. Có đầy dẩy những sản phẩm của con người mà tôi đã đề cập, nhưng tất cả những điều này là không cần thiết và đó chỉ là những lời dạy của con người hư hoại đối với chúng ta là những người tái sanh. 
Chỉ Phúc âm của Nước và Thánh Linh qua Chúa Jêsus, chính là Đức Chúa Trời, đã cứu chúng ta, là Lời quí báu của Đức Chúa Trời đã được ban cho cách ngọt ngào cho dù chúng ta nhai đi nhai lại vẫn còn ngọt ngào. Có quá nhiều câu chuyện khác mà tôi có thể nói với bạn, nhưng tôi thích nhất khi tôi nói về Phúc âm của Nước và Thánh Linh đã cứu chúng ta. Tôi rất tự hào về điều này. Tôi thật hạnh phúc khi tôi nói về sự cứu rỗi này, bởi điều này mà tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ nhắc cho tôi cách mà Đức Chúa Trời đã cứu tôi, và cảm tạ Ngài lần nữa, và được nuôi một lần nữa bởi bánh cứu rỗi. 
Tôi chắc rằng bạn cũng thích nhất khi bạn nghe Lời của sự cứu rỗi. Có lẽ bạn có thể phàn nàn rằng ngày nào cũng là câu chuyện, nhưng sâu hơn, bạn nghĩ, “Bây giờ tôi lại nghe nó nữa, nó rõ hơn. Lần trước nó không quá tuyệt vời, nhưng khi tiếp tục nghe nó, tôi có thể thấy rằng không có câu chuyện nào có giá trị để lắng nghe hơn chuyện này. Tôi nghĩ câu chuyện hôm nay có cái gì đặc biệt hơn, nhưng phần kết luận nói với tôi rằng đó cũng là cùng một câu chuyện. Nhưng tôi vẫn vui sướng.” Tôi chắc rằng đó là cảm xúc trong lòng bạn. 
Anh chị em thân mến, Những gì tôi rao giảng đây là Lời của Chúa Jêsus. Người truyền đạo phải rao truyền Lời của Chúa Jêsus. Rao giảng những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta và phổ biến lẽ thật của Phúc âm của Nước và Thánh Linh qua Lời được viết ra thì không gì khác hơn những gì mà Hội thánh làm. Bây giờ chúng ta hướng đời sống đức tin của chúng ta vào Hội thánh. Đi vào Nơi Thánh, chiếu sáng dưới chơn đèn bảy ngọn được làm bằng một ta-lâng vàng, ăn bánh trong nhà bằng vàng ròng, cầu nguyện dưới bàn thờ dâng hương, vào Đền thờ của Đức Chúa Trời, Thờ phượng Ngài, và sống trong Nhà bằng vàng này – không có gì khác hơn những điều này là cuộc sống đức tin của chúng ta. 
Bạn và tôi đang sống cuộc sống đức tin được Đức Chúa Trời ban cho. Nhận sự tha thứ tội và sống đời sống đức tin là những gì đời sống bên trong Nhà bằng vàng của Đức Chúa Trời là tất cả. “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” (2 Cô-rinh-tô 4:16). Bởi đức tin của chúng ta trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn bày tỏ qua Đền tạm, linh hồn chúng ta sống trong nhà bằng vàng sáng chói của Đức Chúa Trời. 
Tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời mãi mãi vì Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi và sự hình phạt của chúng ta. Ha-lê-lu-gia!