Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-4] ( Xuất Ê-díp-tô- ký 19:1-6 ) Lý Do Tại Sao Đức Chúa Trời Gọi Môi-se Đến Núi Si-Nai

( Xuất Ê-díp-tô- ký 19:1-6 )
“Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na-i. Từ Rê-phi-đim ra đi, đến nơi đồng vắng Si-na-i, đóng trại tại đó, đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vầy cho nhà Gia-cốp, và tỏ điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên: Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào. Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.”
 
 
Tại Sao Đức Chúa Trời Chọn Dân I-Sơ-Ra-Ên? 
 
Chúng ta xem Xuất 19:1-6. Mặc dầu phân đoạn này không dài, tôi vẫn có nhiều điều để nói về nó. Từ phân đoạn này, tôi cũng muốn nói về chân lý đã bày tỏ từ đoạn 19 đến đoạn 25 của Xuất Ê-díp-tô ký. Dân sự I-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô đi đến đồng vắng Si-nai đã trải qua ba tháng. Đức Chúa Trời bảo họ đóng trại đối diện với núi Si-nai và Ngài gọi Môi-se lên núi. 
Sau khi đã triệu Môi-se đến, Đức Chúa Trời truyền phán Lời Ngài cho dân I-sơ-ra-ên: “Bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân I-sơ-ra-ên.” Lý do tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi và đưa dân sự I-sơ-ra-ên lên để làm cho họ thành dân sự cao quý đặc biệt của Ngài và lập họ làm những thầy tế lễ của Vương quốc Ngài.
Đây là mục đích mà Đức Chúa Trời cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Cách thức mà Ngài khiến dân I-sơ-ra-ên trở thành một dân cao quý đặc biệt của Ngài là ban cho họ Luật Pháp của Ngài và hệ thống tế lễ của đền tạm để cứu họ ra khỏi tội lỗi của họ. Thông qua hệ thống này Ngài sẽ tẩy sạch tất cả tội lỗi của họ, khiến họ trở nên dân sự của riêng Ngài và xây dựng họ thành một quốc gia của thầy tế lễ. Như vậy dân I-sơ-ra-ên phải nhận ra điều này rõ ràng và tìm lại đức tin mà Đức Chúa Trời muốn ho có. Để làm cho quốc gia của họ thành một vương quốc thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã ban cho họ một mặt là Luật pháp của Ngài với 613 điều luật và mặt khác là Ngài khiến họ xây dựng Đền tạm.
Như vậy, nếu dân I-sơ-ra-ên không tin Chúa Jêsus Christ Đấng đã đến như là Đấng Mê-si-a của họ, họ phải ăn năn và tin vào Ngài với cả tấm lòng của họ. Chúa Jêsus, Đấng thật là một Của Lễ chuộc tội của Hệ thống tế lễ Đền tạm, Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi của họ bởi Báp-tem của Ngài nhận nơi Giăng và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Như thế, dân I-sơ-ra-ên phải chấp nhận lẽ thật cách rõ ràng mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ trở thành dân sự của Ngài bởi đem họ, con cháu Áp-ra-ham, ra khỏi Ai-cập, và bởi tẩy sạch tất cả tội lỗi của họ qua vật tế lễ của Đền tạm. Lúc bấy giờ, vì dân Y-sơ-ra-ên không thể giữ trọn Luật pháp của Đức Chúa Trời, họ phải được tha tội bởi dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời theo hệ thống tế lễ mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Những sinh tế này là hình bóng của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa, Đấng đã cứu nhân loại ra khỏi tội. 
Ngay hôm nay, dân I-sơ-ra-ên vẫn xem Môi-se là một đại Tiên tri. Trong việc này họ đúng. Tuy nhiên vì họ không tin Đức Chúa Jêsus Christ như là Đấng Mê-si-a, Đấng cứu họ ra khỏi tất cả tội lỗi của họ, họ không nhận Tân Ước là Lời của Đức Chúa Trời, và thay vào đó họ chỉ nhận Cựu Ước là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Chúa Jêsus không chỉ là một tiên tri vĩ đại hơn Môi-se, nhưng Ngài còn là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của Thiên đàng, Đấng Mê-si-a mà dân I-sơ-ra-ên đang chờ đợi và hy vọng. Bởi đức tin, bây giờ dân I-sơ-ra-ên phải nhận ra rằng Sinh tế thật sự của Đền tạm không ai khác hơn chính là Đấng Mê-si-a. 
 
 
Đức Chúa Trời Làm Cho Dân I-Sơ-Ra-Eân Tôn Kính Môi-Se, Nhưng… 
 
Tại sao Đức Chúa Trời tôn Môi-se quá cao trước dân I-sơ-ra-ên? Đó là làm cho họ phải chấp nhận và tin Lời Đức Chúa Trời phán qua Môi-se. Nói cách khác, làm cho dân I-sơ-ra-ên tin rằng tất cả những gì Môi-se nói là Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi se lên núi Si-nai để Ngài tôn cao ông trước dân I-sơ-ra-ên. Điều này làm cho dân I-sơ-ra-ên kính sợ Môi se và Đức Chúa Trời, và dân I-sơ-ra-ên thấy được Môi-se nói chuyện với Đức Chúa Trời, để tin ông, vì Đức Chúa Trời trò chuyện với Môi-se như thể là bạn của Ngài. 
Như thế, Lời của Đức Chúa Trời mà Môi-se rao truyền ra cho dân sự I-sơ-ra-ên tất cả đều được dân sự I-sơ-ra-ên tin cậy như thể là Lời của Đức Chúa Trời nói với họ. Tuy nhiên bởi xem Môi-se quá cao trọng nên dân I-sơ-ra-ên phạm một sai lầm lớn đó là không chấp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Mê-si-a trong lòng họ như là Cứu Chúa của họ. Cuối cùng, dân I-sơ-ra-ên đã thất bại trong việc nhận ra Đấng Mê-si-a của họ cách chính xác, cho nên họ phải chấm dứt việc khước từ tình yêu cứu rỗi của Ngài. Bây giờ họ có một công việc lớn trước mắt họ – đó là nhận vào lòng họ Đức Chúa Jêsus Christ, là một tiên tri vĩ đại hơn cả Môi-se, như là Cứu Chúa của họ. 
 
 
Đức Chúa Trời Truyền Lệnh Cho Dân I-Sơ-Ra-Ên Xây Dựng Đền Tạm Và Dâng Lên Ngài Sinh Tế 
 
Qua Môi-se, Đức Chúa Trời ban Luật pháp và điều răn của Ngài cho dân sự I-sơ-ra-ên, và Ngài cũng truyền lệnh cho họ xây dựng Đền tạm. Trong Đền tạm, lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời tẩy xoá tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên được bày tỏ ra trong hệ thống tế lễ. Qua hệ thống tế lễ của Đền tạm này, Đức Chúa Trời cũng ban sự tha tội cho con cháu thuộc linh của Áp-ra-ham, và Ngài đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của họ để họ không thiếu bất cứ cái gì trong việc trở nên dân sự của Ngài. 
Đức Chúa Trời ban cho dân sự I-sơ-ra-ên hai bảng đá với Mười Điều Răn được khắc trên chúng. Mười Điều Răn bao gồm bốn điều trên phải được giữ trong sự quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, và sáu điều kế tiếp phải được giữ trong sự quan hệ giữa con người với nhau. Bên cạnh Mười Điều Răn này, Đức Chúa Trời cũng ban cho dân I-sơ-ra-ên hàng trăm điều luật mà con người phải giữ trong cuộc sống hàng ngày. 
Lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho dân I-sơ-ra-ên quá nhiều luật và điều răn là để bày tỏ trong lòng của họ rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Thánh tuyệt đối và hoàn hảo. Đối với dân sự thuộc linh của I-sơ-ra-ên – là những người tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ – thì không thể có một đấng thánh nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Để dạy cho dân I-sơ-ra-ên rõ ràng về lẽ thật Ngài là Giê-hô-va trước khi họ vào đất Ca-na-an, Đức Chúa Trời phán với Môi-se trên núi Si-nai để ban cho họ Luật pháp của Ngài. Và Ngài làm cho họ, bất cứ khi nào họ phạm tội bởi không tuân theo điều răn của Đức Chúa Trời, được tha thứ tất cả tội lỗi của họ bởi dâng sinh tế trong Đền tạm theo như hệ thống tế lễ mà Ngài đã thiết lập.
 
 
Dân Sự I-Sơ-Ra-Ên Nhận Luật Pháp Và Điều Răn Của Đức Chúa Trời 
 
Chúng ta hãy xem Xuất Ê-díp-tô ký 24:3-8: “Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va; rồi dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. Người sai kẻ trai trẻ của dân I-sơ-ra-ên đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ. Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. Đoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ. Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.”
Đức Chúa Trời đã thiết lập một giao ước bằng huyết khi Ngài ban Luật pháp cho dân I-sơ-ra-ên qua Môi-se. Tóm lại, điều này có nghĩa là Luật pháp của Đức Chúa Trời là Luật của sự sống. Đức Chúa Trời ban Luật sự sống của Ngài cho dân I-sơ-ra-ên, và dân sự I-sơ-ra-ên phải tin Lời của Ngài. 
Như thế, Môi-se bảo dân I-sơ-ra-ên mang huyết của sinh tế của lễ thiêu và của lễ thù ân. Đức Chúa Trời bảo Môi-se tập họp dân sự của ông lại, đọc Luật pháp và Điều răn, giao ước của Đức Chúa Trời cho họ nghe, Và rồi Môi-se hỏi họ, “Các ngươi có vâng theo những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi không?” Dân I-sơ-ra-ên trả lời với Đức Chúa Trời trong cùng một tiếng nói rằng tất cả họ sẽ vâng lời Ngài. 
Rồi Đức Chúa Trời hứa với dân I-sơ-ra-ên qua Môi-se, “Ta sẽ bảo vệ ngươi và lập ngươi thành một vương quốc tế lễ.” Sau đó Môi-se rảy huyết của của lễ thiêu và của lễ thù ân lên họ. Điều này bày tỏ rằng khi một người phạm tội, anh/chị ấy phải được tha tội qua của lễ. Chúng ta phải chấp nhận những gì Đức Chúa Trời phán như Lời của sự sống. Môi-se lấy huyết của của lễ, rảy trên dân sự, và nói với họ, “Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.” Điều này nói với chúng ta rằng vì Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống, nếu chúng ta không giữ nó, chúng ta phải chuyển tội của chúng ta qua sinh tế bởi việc đặt tay trên đầu nó, giết nó, và dâng lên cho Đức Chúa Trời huyết con sinh vì tội của chúng ta. 
Những gì chúng ta phải nhận ra là trong Luật pháp của Đức Chúa Trời có sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta, nhưng đồng thời, cũng có hệ thống tế lễ để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Vì thế, khi chúng ta quan hệ với Luật pháp và Điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận chúng vào lòng của chúng ta trong lúc nhận thức rằng trong Luật pháp và Điều răn được tìm thấy của lễ mà nó sẽ mang chúng ta đến sự tha tội. Đức tin này là hoàn toàn cần thiết. Vì chúng ta được phước khi chúng ta giữ Luật pháp của Đức Chúa Trời và bị rủa sả khi chúng ta không giữ nó. Chúng ta phải tin rằng chúng ta phải luôn luôn tẩy sạch tội lỗi chúng ta bởi của lễ của chúng ta. Như thế, những ai phạm tội phải nhận sự tha tội của họ bởi chuyển tội của họ qua sinh tế bằng việc đặt tay của họ trên đầu của nó, và bởi lấy huyết của nó và dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta phải nhận và tin rằng Luật pháp và Hệ thống Tế lễ là Luật của sự sống, qua đó chúng ta có thể nhận được đời sống mới từ nơi Đức Chúa Trời. 
Vậy, trong lúc Luật của Đức Chúa Trời dạy chúng ta về tội lỗi của chúng ta, trái lại Phúc âm của Nước và Thánh Linh tỏ bày cho chúng ta rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được tha qua Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận từ Giăng và Huyết của Ngài trên Thập-tự-giá – do đó, đó là lẽ thật đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của thế gian. 
Thời xưa, khi một bộ lạc kết ước với nhau, họ thường mang theo vài sinh tế. Họ mang chiên, dê hoặc bò đực, và chúng ấn chứng cho hợp đồng của họ bằng huyết được lấy ra từ những sinh tế của họ, bằng cách cắt cổ chúng. Điều này giữ cho các chi tiết trong hợp đồng, nó có nghĩa là, “Nếu bạn không giữ giao ước/hợp đồng mà bạn đã ký kết với tôi, bạn chắc chắn sẽ chết trong cách này.” Tóm lại, họ thiết lập giao ước bằng huyết.
Giống như thế, Đức Chúa Trời đã thiết lập luật của Ngài bằng huyết. Nói cách khác, Ngài phán với chúng ta rằng nếu chúng ta thất bại trong việc giữ tất cả 613 điều luật, chúng ta phải bị giết vì tội này. Nhưng đồng thời, Ngài cũng đã phán với chúng ta để được nhận sự tha tội của chúng ta, chúng ta phải dâng lên Ngài sính lễ chuộc tội bởi đức tin, qua hệ thống tế lễ của Đền tạm. 
Nếu chúng ta không nhận Luật pháp của Đức Chúa Trời cách đúng đắn, chúng ta không bao giờ thoát khỏi cơn thạnh nộ đến từ Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta dâng lên Ngài của lễ hy sinh như Ngài đã định, thì Đức Chúa Trời sẽ nhận của lễ và tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta. Tất cả chúng ta phải tin vào Luật của sự sống này, luật của sự cứu rỗi nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời tha tất cả tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên qua Hệ thống Tế lễ trong Đền tạm, và bởi đó chúng ta nhận vào lòng của chúng ta sự tha tội. Bất cứ ai bỏ qua Luật của Đức Chúa Trời thì bị loại trừ khỏi sự thương xót của Đức Chúa Trời, và như thế, tất cả chúng ta phải tin Luật pháp và Hệ thống Tế lễ như là lẽ thật của sự cứu rỗi, là cuộc sống riêng tư của chúng ta.
Đó là lý do tại sao Môi-se đọc giao ước được lập bởi huyết, và bởi huyết được rảy ra trên dân sự I-sơ-ra-ên, họ thành lập lời hứa của Ngài bởi huyết. Vậy nên, hãy nhận biết rằng tất cả chúng ta sẽ chết nếu chúng ta không giữ Luật được thành lập bởi huyết này, tất cả chúng ta phải nhận sự tha tội bởi niềm tin, theo Luật pháp, Đấng Christ là của tế lễ hy sinh và của lễ thù ân cho Đức Chúa Trời. 
Tất cả chúng ta nhận rõ và tin lẽ thật rằng chúng ta có thể được tha tất cả tội lỗi của chúng ta bởi dâng lên Đức Chúa Trời của lễ của chúng ta theo hệ thống tế lễ của Đền tạm. Qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta cách rõ ràng về sự tha tội cho toàn thể nhân loại. Để được tha thứ tội của họ, tất cả tội lỗi của họ phải được chuyển qua cho sinh tế bởi việc đặt tay trên đầu nó, và rồi sinh tế này phải chịu đổ huyết ra để được đặt trên sừng của bàn thờ của lễ thiêu và phần huyết còn lại được đổ ra dưới đất. 
Đây là tế lễ mà luật của tội lỗi và sự chết đòi hỏi một cách tuyệt đối. Vì thế, với đức tin của chúng ta, tất cả chúng ta phải chấp nhận sự tha tội bởi sinh tế để cất tội lỗi chúng ta đi. Bởi ban cho chúng ta Hệ thống Tế lễ của Đền tạm, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta luật của sự cứu rỗi, để chúng ta có thể tin Lời Đức Chúa Trời và được tha tất cả tội lỗi của chúng ta. Tất cả chúng ta phải nhận phước hạnh của sự tha thứ tội do Đức Chúa Trời bởi chấp nhận trong lòng của chúng ta hai luật mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại: Luật pháp và hệ thống tế lễ của Đền tạm. 
 
 
Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Được Tha Tất Cả Tội Lỗi?
 
Qua hệ thống tế lễ mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, Ngài bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên rằng sự cứu rỗi chỉ có thể có bởi đức tin của họ trong sự tha thứ tội qua sinh tế của họ. 
Khi chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời đức tin của chúng ta trong việc tin vào sinh tế được Ngài thiết lập, Ngài sẽ vui nhận đức tin của chúng ta và cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời đã cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi của họ rồi, và đối với những ai là người tin thì Ngài thánh hoá họ ra khỏi tất cả tội lỗi của họ. Qua hệ thống tế lễ được thiết lập bởi Đấng Toàn Vẹn, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có thể biết luật của sự cứu rỗi. Nếu một người không biết lẫn không tin lẽ thật rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của anh/chị ấy đời đời qua Báp-tem của Ngài và huyết trên Thập-tự-giá, anh/chị ấy sẽ chắc chắn bị hình phạt. Tất cả chúng ta phải tin sự nhơn từ của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta qua hệ thống tế lễ của Đền tạm, phương pháp của sự cứu rỗi là chuyển tội của chúng ta qua sinh tế bởi việc đặt tay trên đầu nó. Vì thế chúng ta phải tin Phúc âm của sự nhơn từ mà qua đó nó làm cho tất cả những ai tin lẽ thật này được thanh tẩy tất cả tội lỗi của họ. Những ai là người không nhận rõ Luật pháp và hệ thống tế lễ trước Đức Chúa Trời không thể nhận được sự tha tội đời đời, nhưng những ai tin Phúc âm của sự nhơn từ của Đức Chúa Trời thì nhận được sự tha tội đời đời. 
Đức Chúa Trời không chỉ nói với chúng ta rằng đừng phạm tội, nhưng Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta là con người tội lỗi là những người không thể không phạm tội mỗi ngày. Vì thế, Ngài dạy chúng ta dâng lên cho Ngài sinh tế để nhận lấy sự tha tội này. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán, khi một tội nhân dâng tế lễ cho Ngài, “Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó.” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:24).
Của lễ chuộc tội mà dân Y-sơ-ra-ên dâng lên cho Đức Chúa Trời phải thực hiện trong thể thức đặt tay của họ trên đầu sinh tế, qua đó tội của họ được chuyển qua cho nó, lấy huyết của nó và đặt trên sừng của Bàn Thờ Của Lễ Thiêu, và đốt thịt nó trên Bàn Thờ Của Lễ Thiêu. Tin vào luật của sự cứu rỗi được ban cho bởi Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng là điều cần thiết cho bất cứ khi nào họ phải dâng của lễ như vậy. Cuả lễ mà Đức Chúa Trời mong muốn là một nghi thức, nhưng nó là một thái độ đúng đắn để chuyển tất cả tội lỗi của họ qua sinh tế bởi đức tin, tin rằng họ bị trói buộc vào địa ngục nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời. 
Chúa chúng ta đã chịu Báp-tem bởi Giăng và đổ huyết ra trên Thập-tự-giá để làm cho tội lỗi chúng ta biến mất. Ngài quyết định tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bởi cùng một phương cách của của lễ chuộc tội. Của lễ của đức tin là bóng của của lễ cứu rỗi của Tân Ước được thực hiện bởi Đức Chúa Jêsus Christ – đó là Đấng Christ đến thế gian, nhận lấy tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài được thực hiện bởi Giăng, Ngài chết trên Thập-tự-giá, và bởi đó Ngài cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội của họ. Bởi tin vào lẽ thật này với cả tấm lòng của chúng ta thì chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. 
 
 
Chúng Ta Phải Ném Bỏ Loại Đức Tin Giáo Điều 
 
Xuất Ê-díp-tô ký 20:25-26 nói, “Nếu ngươi lập cho ta một bàn thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế. Ngươi chớ đi từ bực thang lên bàn thờ ta, hầu cho sự lõa lồ ngươi không tố lộ.” Chúng ta phải đặc biệt chú ý những gì Đức Chúa Trời phán trong câu này. Đức Chúa Trời phán với dân I-sơ-ra-ên rằng trong việc làm bàn thờ, nếu họ xây dựng một bàn thờ bằng đá, họ không nên làm nó bằng đá gọt đẻo, nhưng bởi đá trong nguyên hình và dạng nguyên gốc của nó. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời vui lòng chấp nhận đức tin của sự cứu rỗi, mà đức tin đó không bao giờ được thêm vào hay biến đổi theo tư tưởng con người. 
Đức Chúa Trời cũng cảnh cáo chúng ta, với cụm từ, “Ngươi chớ đi từ bực thang lên bàn thờ ta, hầu cho sự lõa lồ ngươi không tố lộ”, không được thờ phượng Ngài bởi nhân tạo, đức tin tôn giáo. Mỗi tôn giáo của thế gian này là không gì cả ngoại trừ một hệ thống niềm tin được tạo ra bởi con người. Họ sắp đặt một nguyên tắc căn bản và chung trong những tôn giáo của họ để nói với người ta rằng hãy cố gắng trở nên thánh từng bước một trong khi họ sống đời sống tôn giáo trung thành của họ. Ngay cả những người-tôn-giáo-Cơ-đốc tuyên bố rằng họ có thể được thành hoá từ từ trong lúc họ sống một cuộc sống đạo đức theo Luật pháp của Đức Chúa Trời. 
Nhưng điều này có thật sự đúng không? Hoàn toàn không! Con người, được sanh ra trong dòng dõi A-đam, không thể làm theo Luật pháp của Đức Chúa Trời vì tội lỗi trong họ, và họ không thể tránh sự đối điện với sự chết chắc chắn vì những tội này. Cho nên, để cứu tất cả những người như thế ra khỏi tội lỗi của thế gian, Đức Chúa Trời thiết lập một hệ thống tế lễ của Đền tạm, và bởi đó cứu tất cả họ. 
Vì vậy, chúng ta phải nhận Phúc âm của sự thương xót, của sự tha tội, của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã đặt cho chúng ta bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được thể hiện ở cửa Hành lang Đền tạm. Chúng ta phải tin như những gì mà Kinh thánh viết ra, rằng Đức Chúa Jêsus đến thế gian, như Ngôi Lời, mà Ngài đã thực hiện công việc của Ngài như đã báo trước bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn bày tỏ trong Đền tạm, và do vậy Ngài thật sự giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. 
Nhưng đối với những người chỉ có đức tin Giáo điều và tôn giáo thì sao? Họ làm thế nào để được tha tội mà họ vi phạm hàng ngày? Những người như thế cố gắng nhận sự tha tội qua những lời cầu nguyện ăn năn, sự cố gắng, và cuối cùng, trở nên người công chính qua giáo lý thánh hóa tiệm tiến. Đây là loại đức tin giáo điều, lừa bịp của sản phẩm con người. Cố gắng gặp Chúa bởi nổ lực riêng của con người là sự ngạo mạn, và đó không gì khác hơn là thực chất xấu xa của tôn giáo, sản phẩm của con người. 
Trước hết người ta phải chấp nhận rằng không có gì mà chính họ có thể làm để tất cả tội lỗi của họ có thể biến mất trước Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được sanh ra trong thế gian này, tất cả chúng ta được sanh ra trong tình trạng không thể làm gì hơn là phạm tội, và đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn phạm tội. Cho dù Đức Chúa Trời phán với chúng ta đừng phạm tội qua Luật pháp của Ngài bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng làm đổ vỡ toàn bộ Luật pháp của Ngài và phạm tội thật nhiều trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta phải xưng nhận trước Luật pháp của Đức Chúa Trời rằng chúng ta đầy tội. Và chúng ta phải tin trong lòng lẽ thật cứu rỗi là Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta qua công việc của Chúa Jêsus được tỏ bày qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. 
Không có cách nào khác ngoại trừ tin Lời của Đức Chúa Trời, là để giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian, chính Chúa đã trở thành Sinh tế qua Báp-tem của Ngài, và bởi đó Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian. Kinh thánh nói với chúng ta rằng không có một thần nào khác trừ Giê-hô-va, và không có một ai có thể đến cùng Đức Chúa Cha mà không bởi thông qua Đấng Christ (Giăng 14:6). Bởi nhận biết và tin Lời của Luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên tội nhân, và bởi tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, chúng ta được cứu ra khỏi tội. Đây là lẽ thật và là đức tin thật của chúng ta trong Đức Chúa Trời. 
Như thế, tất cả chúng ta phải tin sự cứu rỗi theo như luật của sự tha tội mà Chúa đã sắp đặt cho chúng ta để chúng ta được cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Cơ đốc giáo không là một trong các tôn giáo trong thế gian, nhưng nó là lẽ thật của sự cứu rỗi được xây dựng trên nền tảng đức tin của chúng ta là tin Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng thể hiện qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn.
 
 
Qua Phân Đoạn Kinh Thánh Trên, Tất Cả Chúng Ta Nhận Biết Tại Sao Đức Chúa Trời Kêu Gọi Chúng Ta 
 
Tất cả chúng ta phải nhận biết sự thật rằng Đức Chúa Trời kêu gọi bạn và tôi để làm cho chúng ta trở nên người quí trọng đặc biệt của Ngài. Bạn và tôi không bao giờ có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi việc làm và nổ lực của chúng ta. Thay vào đó, bạn và tôi trở nên con cái Đức Chúa Trời vì sự thật Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian này để giải cứu chúng ta ra khỏi sự rủa sả của Luật pháp và sự hình phạt và sự hủy diệt của địa ngục. Bởi nhận Báp-tem của Giăng và đổ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá, Ngài đã cứu toàn vẹn chúng ta là những ngươì tin. Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời, đến thế gian này trong xác thịt con người, nhận tất cả tội lỗi của con người bởi Báp-tem của Ngài một lần đủ cả, Ngài mang tất cả tội lỗi của thế gian này đến Thập-tự-giá, hy sinh chính Ngài để trả công giá tội lỗi của chúng ta bởi chịu đóng đinh, sống lại từ kẻ chết, và bởi đó Ngài trở nên Cứu Chúa của những ai thật sự tin Ngài. 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng Ngài đã ban cho nhân loại sự chuộc tội hoàn toàn qua hình bóng của chỉ xanh, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Chúa của chúng ta đang hỏi chúng ta, “Ngươi có tin vào công việc của ta, trong đó ta đã chuộc tội cho ngươi, bởi Ta đến thế gian này và chịu Báp-tem bởi Giăng và đổ huyết ra trên Thập-tự-giá không?” Trước Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta có thể nói “Vâng, tôi tin.” Để cho chúng ta được cứu, không có cách nào khác ngoại trừ tin vào sự chuộc tội mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Không chỉ những người Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước, nhưng bạn và tôi của ngày nay, tất cả con người trên toàn thế gian, phải biết tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se lên núi Si-nai và truyền cho ông Lời trong đoạn văn chính trên. 
Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên Mười Điều Răn, và rồi bảo họ phải xây dựng một bàn thờ bằng đất bởi đức tin để nhận sự tha tội (Xuất Ê-díp-tô ký 20:24). Giống như thế, qua đức tin của chúng ta trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta cũng được chuộc tội lỗi của chúng ta.
Danh của Đức Chúa Trời là gì? Danh Ngài là “Gia-vê” (Yahweh). Có nghĩa là “TA LÀ ĐẤNG TA LÀ,” nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu. Thế thì, Ngài đến với chúng ta thế nào? Ngài đến với chúng ta bởi Nước và Thánh Linh (Giăng 3:5). Chúa chúng ta đến thế gian này trong thân xác con người, nhận lấy tất cả tội lỗi của nhân loại bởi Báp-tem do Giăng thực hiện, và chịu hy sinh thế cho chúng ta bởi chịu đóng đinh trên Thập-tự-giá đến chết. Đó là sự thật, chúng ta cũng phải tin như thế. Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải có đức tin được bày tỏ qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được dùng để xây dựng cửa hành lang Đền tạm. Đức tin thật chỉ đến khi chúng ta bỏ tư tưởng riêng của chúng ta và nhận sự tha tội được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể cám ơn Ngaì đủ về tình yêu không điều kiện mà Ngài ban cho chúng ta, vì chúng ta không có gì để chúng ta có thể tự hào trước Đức Chúa Trời. 
Chúng ta phải đặt nền tảng đức tin của chúng ta trên kiến thức Kinh thánh đúng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ nền tảng đức tin này cho dân Y-sơ-ra-ên, và cũng cho chúng ta ngày nay. Ngay cả ngày nay, tất cả các bạn phải nhận và tin vào lẽ thật được bày tỏ qua cửa màu của hành lang Đền tạm, những màu sắc cấu thành nền tảng đức tin này. Chúng ta phải tin Đức Chúa Trời chân thật. Để cứu bạn và tôi ra khỏi tội lỗi của chúng ta, chính Đức Chúa Trời đã cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài và đổ huyết của Ngài ra trên Thập-tự-giá. 
Bạn là người cũng muốn trở thành dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh, phải tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh để được cứu khỏi tất cả tội lỗi của bạn bởi tái thiết lập hệ thống tế lễ mà nó bị hủy diệt bởi Cơ đốc giáo bị tôn giáo hoá. Bạn và tôi phải biết Phúc âm của Nước và Thánh Linh này được bày tỏ qua chỉ xanh, tím, đỏ và một lần nữa đặt nền của đức tin của chúng ta của sự tha tội để nó có thể đứng vững chắc và đúng đắn.
Chúng ta phải cám ơn Đức Chúa Jêsus với đức tin của chúng ta. Để cứu chúng ta là những người bị trói buộc trong địa ngục, Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Jêsus đến với chúng ta, là Đấng đến qua hình ảnh của chỉ xanh, tím, đỏ, qua lời của lẽ thật. Bởi tin bằng cả tấm lòng trong lẽ thật này là lẽ thật mà Chúa chúng ta đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta bởi bốn chức vụ của Ngài được bày tỏ ra trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn và bởi tin vào tình yêu nhân từ của Ngài, tất cả chúng ta phải dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta biết cách chính xác và tin lý do tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se lên Núi Si-nai thì chúng ta có thể được gọi như là những người đặt đức tin mình trên sự tha thứ tội. Bạn và tôi phải nhận biết lý do tại sao Đức Chúa Trời gọi chúng ta lên núi Si-nai, và tin nó: Đó là vì để tha tất cả tội lỗi của chúng ta qua của lễ hy sinh, và làm cho chúng ta thành con Đức Chúa Trời. 
Từ lẽ thật bày tỏ qua cửa hành lang Đền tạm, bạn sẽ có thể gặp được tình yêu nhân từ của Đức Chúa Trời. Đây là hy vọng thành thật và lời cầu nguyện của tôi là tất cả các bạn tin vào tình yêu nhân từ của Đức Chúa Trời và nhận nó vào lòng của bạn.