Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-6] ( Sáng thế ký 17:1-14 ) Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Được Thiết Lập Trong Giao Ước Cắt Bì Vẫn Còn Hiệu Quả Cho Chúng Ta

( Sáng thế ký 17:1-14 )
“Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội.
Áp-ram bèn sấp mình xuống đất; Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước; và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.
Đoạn, Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì; ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì; phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình; người đó là kẻ bội lời giao ước ta.”
 
 
Trong chương 17 của sách Sáng thế ký, giao ước cắt bì mà Đức Chúa Trời thiết lập với Áp-ra-ham tỏ bày cho chúng ta sự cắt bì thuộc linh và bởi đó tất cả tội lỗi được loại ra khỏi dân I-sơ-ra-ên bởi việc đặt tay trên đầu sinh tế trong Đền tạm và làm như thế để chuyển tội qua cho nó. Nói cách khác, giao ước mà Đức Chúa Trời thiết lập với Áp-ra-ham là bóng của của lễ chuộc tội và của lễ thiêu. Lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập với Áp-ra-ham trong phép cắt bì là Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của ông, và Đức Chúa Trời của con cháu ông, qua tiên tri, với sự tôn kính Đền tạm, rằng con cháu Áp-ra-ham sẽ chuyển tội lỗi của họ qua con sinh tế của họ bởi việc đặt tay của họ trên đầu nó. Chúng ta cũng phải hiểu rõ và tin rằng điều này được tỏ bày cho chúng ta, hơn nữa, trong thời kỳ Tân Ước, Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian bởi Báp-tem mà Ngài nhận từ Giăng. 
Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham, “Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.” (Sáng thế ký 15:5). Ngài lại xuất hiện ra trước Áp-ra-ham và một lần nữa hứa với ông “Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước; và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi.” (Sáng thế ký 17:6-7). 
Lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập cùng Áp-ra-ham và con cháu của ông đến từ phép cắt bì. Phép cắt bì này trùng khớp với việc đặt tay mà nó sẽ được thực hiện khi dân Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Nó cũng là lời tiên tri, vì trong thời Tân Ước, sự tha tội được thực hiện bởi Chúa Jêsus khi Ngài cất tội lỗi của thế gian bởi Báp-tem của Ngài nhận nơi Giăng. Chúng ta phải nhận rõ và tin rằng phép cắt bì của Cựu Ước được Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham được thể hiện trong Tân Ước bởi phép cắt bì thuộc linh của việc thanh tẩy tội lỗi được thực hiện bởi Báp-tem của Chúa Jêsus. Hơn nữa nó nói với chúng ta rằng đức tin như đức tin của Áp-ra-ham là cần thiết cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ dâng tế lễ trong Đền tạm. 
Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham, “Các ngươi phải chịu cắt bì; phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì.” (Sáng thế ký 17:11-12). Nói cách khác, Đức Chúa Trời thiết lập lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham và con cháu ông qua phép cắt bì. Ngài hứa rằng Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời của con cháu của ông, nhưng đổi lại, Áp-ra-ham và con cháu ông phải chịu cắt bì. “Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy.” (Sáng thế ký 17:13).
Trong thời Áp-ra-ham chỉ những người đàn ông I-sơ-ra-ên mới cắt da qui đầu của họ. Đó là lý do tại sao, trên thế gian ngày nay việc cắt bì phổ biến cách rộng rãi vì nó có lợi cho sức khỏe, nhưng trong thời đó chỉ có người đàn ông I-sơ-ra-ên chịu cắt bì thôi. Đó là dấu hiệu của lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham, và Đức Chúa Trời đã làm cho ông, dân I-sơ-ra-ên, con cháu của ông, mang trong xác thịt của họ dấu của giao ước mà Ngài đã thành lập với họ. 
Sáng thế ký 17:11 nói, “Các ngươi phải chịu cắt bì; phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi.” Vì thế phép cắt bì là dấu của giao ước. Tóm lại, đây là cách Đức Chúa Trời đã đánh dấu lời hứa của Ngài: “Làm thế nào để các ngươi biết các ngươi là dân sự ta? Các ngươi biết khi các ngươi nhìn vào vết thẹo cắt bì của các ngươi. Từ nay trở đi, mọi người đàn ông sanh ra trong vòng các ngươi nên được cắt bì. Theo cách này, giao ước ta sẽ nằm trong xác thịt ngươi là một giao ước đời đời. Ta hứa với ngươi Ta sẽ là Đức Chúa Trời ngươi và Đức Chúa Trời của con cháu ngươi. Và ta hứa với ngươi là ta ban phước cho ngươi, nhân dân số ngươi lên, dẫn ngươi đi vào đất Ca-na-an và sống ở đó đời đời, và làm cho ngươi thành một quốc gia và dấy lên một vua từ nơi ngươi.” (Sáng thế ký 17:4-14).
Đức Chúa Trời hứa rằng giao ước mà Ngài thiết lập với Áp-ra-ham và con cháu của ông là được thiết lập trong thân xác. Nói cách khác, lời hứa của Đức Chúa Trời được khắc ghi vào trong vết thẹo của những người đàn ông được cắt bì. Đức Chúa Trời lập lời hứa của Ngài với dân sự Y-sơ-ra-ên qua phép cắt bì của họ, cho nên, họ được xác định là con cháu Áp-ra-ham hay không là căn cứ trên người đàn ông đó cắt bì hay không. Vì vậy, những ai là người được cắt bì thì được Đức Chúa Trời công nhận và ban phước như thể là con cháu Áp-ra-ham trong khi những người không cắt bì thì không nhận được như thế. 
 
 
Áp-Ra-Ham Thật Sự Là Một Người Rất Quan Trọng Cho Dân Sự I-Sơ-Ra-Ên 
 
Đối với người I-sơ-ra-ên, một người quan trọng hơn cả Môi-se, cha của Luật pháp, thì không ai khác hơn là Áp-ra-ham, cha đức tin. Dù có rất nhiều người I-sơ-ra-ên không nhớ Nô-ê nhưng ít người không nhớ Áp-ra-ham. Chỉ có số ít người đếm trên ngón tay nhớ đến Sem, Sết hay Mê-tu-sê-la, nhưng Áp-ra-ham vẫn là một tổ phụ của đức tin không thể quên được đối với tất cả người Y-sơ-ra-ên. Tất cả họ đều chấp nhận, tin, và theo ông như người cha của dân tộc họ. Như thế, lời hứa mà Đức Chúa Trời thiết lập với dân I-sơ-ra-ên vẫn còn có hiệu lực. 
Người I-sơ-ra-ên họ tin chắc rằng họ là con cháu Áp-ra-ham. Họ mang dấu của phép cắt bì trong thể xác. Vì thế Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của họ, và họ là dân sự của Ngài. Lý do tại sao người dân I-sơ-ra-ên nhận ra chính họ là dân được chọn là vì họ vẫn tin giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với Áp-ra-ham qua phép cắt bì. 
Áp-ra-ham có hai vợ; vợ chính thức của ông là Sa-ra và sau đó Đức Chúa Trời đặt tên là Sa-rai, và người vợ thứ hai là A-ga, một đầy tớ gái của Sa-rai. Vì Sa-rai không có con, Áp-ra-ham theo ý riêng của ông tìm kiếm để có một con với A-ga (Sáng thế ký 16:1-4). Nhưng Đức Chúa Trời phán rõ ràng rằng vì Sa-rai là vợ chính thức của Áp-ra-ham, qua người con của bà mà Ngài sẽ ban cho Áp-ra-ham con cháu nhiều như sao trên trời. Vì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài chỉ nhận người được sanh ra bởi chính thân thể của Sa-rai là dân sự Ngài, Ích-ma-ên được sanh ra bởi người vợ thứ hai là A-ga không được nhận như thế trước Đức Chúa Trời. 
Nếu người dân I-sơ-ra-ên không cắt bì, lời hứa mà Đức Chúa Trời thiết lập với họ trở nên vô hiệu. Đức Chúa Trời phán bảo họ cắt bì như là một dấu của giao ước của Ngài để giao ước này nằm trong thân thể của họ. Cho nên, dân I-sơ-ra-ên chắc phải cắt bì, vì việc không cắt bì làm cho lời hứa của Đức Chúa Trời vô hiệu đối với họ. Có lẽ không ai trong dân I-sơ-ra-ên không có cắt bì, vì họ biết rất rõ rằng không được cắt bì thì giống như dân ngoại bang, là những người mà lời hứa của Đức Chúa Trời không liên quan đến. 
 
 
Cắt Bì Thuộc Linh
 
Giao ước mà Đức Chúa Trời thiết lập với Áp-ra-ham và với con cháu của ông được thực hiện trọn vẹn qua sự tha tội bởi Đức Chúa Jêsus Christ khi Ngài đến thế gian và cất tất cả tội lỗi của nhân loại bởi Báp-tem mà Ngài nhận từ Giăng Báp-tít. 
Đức Chúa Trời phán với dân I-sơ-ra-ên làm cửa hành lang của Đền tạm và màng che của nó bởi dệt chúng bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn (Xuất Ê-díp-tô ký 26:31, 27:16). Qua hình dạng chi tiết của Đền tạm, Đức Chúa Trời dạy chúng ta về sự cứu rỗi sẽ đến qua Đức Chúa Jêsus Christ. Những ai tin lẽ thật rằng Chúa đến thế gian này, nhận tội của loài người qua Báp-tem từ Giăng lúc Ngài 30 tuổi, chết trên Thập-tự-giá, sống lại từ kẻ chết, và bởi cách ấy Ngài tha tất cả tội lỗi của chúng ta – tất cả những người ấy là con cháu của Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời trở nên Đức Chúa Trời của những ai tin hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn của Đền tạm. 
Bởi tin Báp-tem của Chúa Jêsus, tất cả chúng ta phải được cắt bì thuộc linh. Cắt bì thuộc linh này thì không có gì khác hơn là cắt bỏ tội lỗi khỏi lòng của chúng ta bởi tin rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Đức Chúa Jêsus Christ bởi Báp-tem của Ngài (Rô-ma 2:29).
Như vậy, ngày nay những ai nhận sự tha tội bởi tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh được bày tỏ qua chỉ xanh, tím và đỏ và vải gai mịn là các vua trong Vương quốc Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Như lời hứa của Đức Chúa Trời, “Các vua sẽ do nơi ngươi mà ra” (Sáng thế ký 17:6) Thật vậy dân sự của Ngài sẽ nỗi lên trên khắp thế giới. 
Nếu chúng ta muốn trở thành con cháu Áp-ra-ham, chúng ta phải tin Báp-tem mà Chúa Jêsus nhận trên đất này và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của sự nhận biết và tin Báp-tem của Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus là Vua của các vua, là Đấng đã đến mặc chiếc áo đỏ điều (có nơi dịch là màu tía hay màu tím) (Giăng 19:5). Đức Chúa Jêsus Christ là Vua của vũ trụ và là Tạo hóa. Vì Ngài là Con Độc sanh của Đức Chúa Trời, Ngài đến thế gian trong sự vâng phục ý muốn Đức Chúa Cha, và để giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta, Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài một lần đủ cả. Để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, Ngài cắt bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta ra khỏi lòng chúng ta và đặt chúng trên thân thể của chính Ngài bởi Báp-tem của Ngài và chịu phán xét bằng cách đổ huyết của Ngài ra trên Thập-tự-giá. Như thế, tất cả những ai tin lẽ thật này trở nên con cháu của Áp-ra-ham. 
Áp-ra-ham, gia đình của ông, và con cháu ông tất cả được cắt bì trong thân thể. Ngay cả những nô lệ được mua bởi tiền từ dân Ngoại bang cũng được cắt bì. Khi họ tin giao ước và được cắt bì, ngay cả những nô lệ Ngoại bang cũng được phước, và Đức Chúa Trời cũng trở thành Đức Chúa Trời của họ. Như thế, bởi đức tin mà chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước, bởi đức tin mà chúng ta được vào Thiên đàng, và bởi đức tin mà chúng ta được sống như vua trên đất này. Trong thời Tân Ước, đức tin này là đức tin của những ai tin rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian bởi Báp-tem của Ngài. 
Tuy nhiên có người tuyên bố rằng Báp-tem của Chúa Jêsus là không quan trọng, vì họ tin rằng họ được tha tội chỉ bởi tin vào Huyết của Ngài trên Thập-tự-giá thôi. Mặc dù họ tin việc đăt tay trên đầu con sinh tế được bày tỏ ra trong thời kỳ Đền tạm, họ cho rằng Báp-tem của Chúa Jêsus không quan trọng mấy. Vì thế họ khẳng định rằng vì đức tin của Áp-ra-ham được chấp nhận trước khi có sự hiện đến của Chúa Jêsus trên đất và ngay cả trước Đền tạm của Môi-se, họ vẫn được cứu chỉ bởi tin vào Lời của Huyết trên Thập-tự-giá, ngay cả khi họ không tin vào Lời của Báp-tem của Chúa Jêsus. 
Nhưng chúng ta phải nhớ rằng khi Đức Chúa Trời phán bảo Áp-ra-ham mang bò cái tơ ba tuổi, chim cu, và bồ câu tơ - tất cả điều đó đã làm cho Áp-ra-ham nhận thấy rằng Ngài sẽ ban đất Ca-na-an cho Áp-ra-ham và con cháu ông làm sản nghiệp. Đức Chúa Trời nhớ đến của lễ thiêu trong lửa. Sáng thế ký 15:17 nói, “Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa loè ngang qua các xác thịt đã mổ.” Đức Chúa Trời cũng chấp nhận của lễ thiêu của A-bên, nhưng Ngài không nhận đức tin của Ca-in, là người không tin của lễ thiêu. 
Giữa vòng các Cơ đốc nhân ngày nay, cũng có nhiều người có sự hiểu biết sai là họ được cứu chỉ bởi tin Chúa Jêsus cách mù quáng, ngay cả không được cắt bì thuộc linh trong đức tin. Họ chỉ tin sự kiện đóng đinh của Chúa Jêsus, không tin vào lẽ thật rằng tất cả tội lỗi của họ được chuyển qua Chúa Jêsus bởi Báp-tem của Ngài. Những người này có thể không bao giờ trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, vì tin như thế không bao giờ được tẩy sạch tội lỗi trong lòng của ho. Vì Đức Chúa Trời phán rằng cái dấu của giao ước Ngài là ở trong phép cắt bì xác thịt, vì thế người không cắt bì thì không có quan hệ gì với lời hứa của Đức Chúa Trời. 
Người ta có thể được cứu ra khỏi tội lỗi khi không tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít không? Những người như thế có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời không? Họ có thể vào Thiên đàng không? Họ có thể trở thành những vua trong Nước của Ngài không? Trả lời cho những câu hỏi này là hoàn toàn không. Đoạn văn chính mà chúng ta đọc ngày hôm nay cung cấp chứng cớ rõ ràng cho câu trả lời này. Ngày nay, lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với Áp-ra-ham là cùng một lời hứa mà Ngài đã thiết lập với bạn và tôi, những ai trong vòng chúng ta là người nhận được sự tha tội bởi tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa, tin Báp-tem và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đối với những người tin như thế, Lời của ơn phước mà Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham cũng có thể áp dụng cho họ. 
 
 
Những Tín Đồ Thật Của Chúa Jêsus Thì Không Đi Theo Giáo Lý Mà Họ Tự Đặt Ra 
 
Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh là lẽ thật của sự cứu rỗi chắc chắn và rõ ràng; Càng đọc và càng suy xét nó, thì càng trở nên rõ ràng hơn và chắc chắn hơn. Trong vòng các Cơ đốc nhân ngày nay, có nhiều người mà đức tin của họ là đức tin sai lạc, tin và bước theo Đức Chúa Trời trên căn bản tư tưởng riêng của họ, và không biết những gì mà họ tin là thật sự sai. Nền tảng đức tin của những người như thế là sai. Tin cách mù quáng rằng Chúa Jêsus cứu họ bất cứ cách nào để có thể làm thỏa mãn lương tâm của chính họ, nhưng họ phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận đức tin mù quáng của họ. 
Chúa của chúng ta nói rằng bất cứ ai muốn theo Ngài trước hết phải từ chối chính họ và vác Thập-tự-giá của họ mà theo Ngài. Bất cứ ai tin Lời của Đức Chúa Trời phải từ bỏ tư tưởng riêng của họ và tin theo những gì Lời của Đức Chúa Trời thật sự phán bảo. Ngày nay, bạn và tôi phải tin sự tha tội mà Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta bởi việc đến trên đất của Ngài, nhận và mang tội lỗi của thế gian bởi Báp-tem của Ngài, đổ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá, và sống lại từ kẻ chết. 
Trong những ngày này, cũng có nhiều người không tin như thế, nhưng họ nắm giữ danh Chúa Jêsus cách mà quáng, và nói rằng họ tin theo một phương cách riêng. Đức tin của những người như thế không có gì đối với Phúc âm của Nước và Thánh Linh được ban cho bởi Chúa Jêsus. Thí dụ, có vài người tuyên bố rằng Chúa Jêsus hiện ra trong khi họ cầu nguyện trên núi cao, khẳng định rằng đó là cách họ được cứu. Một thí dụ khác, có những người tuyên bố rằng tất cả tội của họ đã biến mất trong lúc họ đi đến nhà thờ, kiêng ăn, và cầu nguyện thâu đêm, họ làm thế là vì họ bị khốn khổ bởi tội lỗi của họ, mà họ không thể từ bỏ nó bởi những lời cầu nguyện ăn năn của họ. 
Những loại đức tin này không có gì với sự cứu rỗi thật chỉ đến bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh được ban cho bởi Chúa chúng ta. Nơi nào trong Lời của Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ tha thứ tội cho những người có loại đức tin như thế? Không nơi nào cả! Những người này nhận thức cách lờ mờ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tuyệt đối và Chúa Jêsus là Đấng quyền năng, đang mượn danh Đấng Christ, thêm sự hiểu biết hời hợt, nông cạn và không chắc chắn của họ về Đức Chúa Trời vào đức tin không xác thực của họ - bởi thế họ kêu cầu danh Chúa cách vô ích, quên đi tội lỗi của họ, và ngay cả chất chứa thêm cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Những người như thế xây dựng một Chúa Jêsus hư cấu của riêng họ và sự cứu rỗi theo sự giải thích của riêng họ, và tin vào những điều bịa đặt theo ý tưởng tượng của họ. 
Sáng thế ký 17:14 nói, “Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình; người đó là kẻ bội lời giao ước ta.” Đức Chúa Trời hứa cách rõ ràng với chúng ta rằng Ngài sẽ cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta qua phép cắt bì thuộc linh. Và Đức Chúa Trời cũng hứa với chúng ta cách rõ ràng rằng chỉ những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh mới trở nên con cái Đức Chúa Trời. Như vậy, những ai chỉ tin vào huyết của Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá mà không tin Báp-tem của Ngài thì không thể trở nên con cái Đức Chúa Trời. Những người như thế chối bỏ Đức Chúa Trời, vì họ không tin vào Phúc âm mà Ngài đã hứa, và vì thế họ bị dứt bỏ khỏi dân sự của Đức Chúa Trời và Ngài ghê tởm họ. 
Nền tảng của đức tin mà chính đó có thể cứu chúng ta ra khỏi tội thì không ở nơi nào khác hơn là Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Chỉ khi Phúc âm của Nước và Thánh Linh được đặt như là nền tảng của chúng ta thì chúng ta mới có thể tin vào lời của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn và chắc chắn. Làm thế nào những người Ngoại bang thuộc linh mà lòng của họ không được cắt bì thuộc linh có thể nhận Lời của Đức Chúa Trời vào lòng của họ được? Họ có thể không bao giờ làm điều này! Vì Phúc âm của Nước và Thánh Linh làm cho chúng ta được cắt bì thuộc linh, làm cho chúng ta có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời, không có nền tảng rất chắc chắn này, lời của Đức Chúa Trời chỉ có thể đến với chúng ta như sự hiểu biết của tri thức. 
Đó là lý do tại sao những lời dạy thuộc linh của những đầy tớ tái sanh có thể được hiểu và sẵn sàng áp dụng đối với những ai có niềm tin căn bản trên Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Nói cách khác, chỉ những ai là người tái sanh bởi Nước và Thánh Linh mới có thể nghe và hiểu Lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gặp những người là những người không hiểu về Phúc âm của Nước và Thánh Linh tuyên bố họ được tái sanh chỉ bởi Huyết trên Thập-tự-giá, mặc dù họ nói rằng tất cả chúng ta tin cùng một Đức Chúa Trời, tuy nhiên, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang nói về một Đức Chúa Trời hoàn toàn khác. Đức Chúa Trời thật là ai? Đức Chúa Trời thật là Đức Chúa Trời ban lời hứa của Ngài cho Áp-ra-ham. 
Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham và với con cháu ông, “sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy.” (Sáng thế ký 17:13). Đâu là dấu hiệu để nói với chúng ta rằng chúng ta nhận được sự tha thứ tội? Nó được tìm thấy trong lòng của chúng ta. Bởi tin vào phép Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ bởi tấm lòng của chúng ta, chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Lòng của những người nhận phép cắt bì thuộc linh là bởi tin vào Phúc âm thật. Chúng ta trở nên con cái của Ngài bởi tin ở trong lòng của chúng ta rằng Chúa đã chịu Báp-tem vì tội lỗi của chúng ta và cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta và như thế chúng ta trở nên người cắt bì thuộc linh. 
Đó là bởi đức tin của chúng ta trong lẽ thật mà chúng ta đã chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ và đến lượt Chúa Jêsus, Ngài mang tội lỗi chúng ta đến Thập-tự-giá, chịu đóng đinh thế cho chúng ta, sống lại từ kẻ chết và bởi đó Ngài cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Nói cách khác, bởi đức tin mà chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Bởi đức tin chúng ta trở thành người vô tội. Thế thì không còn tội trong chúng ta nữa sao? Dĩ nhiên là không! Chúng ta không còn bất cứ tội gì! Tất cả mọi việc này được hoàn tất bởi lẽ thật tuyệt vời của Phúc âm. 
 
 
Làm Thế Nào Để Bạn Và Tôi Trở Thành Con Cháu Áp-Ra-Ham? 
 
Chúng ta trở nên con cháu Áp-ra-ham vì chúng ta được cắt bì thuộc linh bởi tin vào công việc của Chúa Jêsus đượcbày tỏ trong chỉ xanh, tím và đỏ của Đền tạm. Vì chúng ta tin Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá nên chúng ta được cắt bì thuộc linh và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đó là vì chúng ta tin rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài và chịu phán xét vì tất cả tội lỗi của chúng ta trên Thập-tự-giá nên chúng ta nhận được sự tha thứ tội. Đó là cách bạn và tôi được trở nên con cháu thuộc linh của Áp-ra-ham. 
Những người được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh phải nhân biết rằng họ thật sự là ai. Bạn và tôi, chúng ta là những người tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh tất cả là con cái Đức Chúa Trời và là dân sự Ngài, là những người được cắt bì thuộc linh bởi đức tin. 
Chúng ta là những vua của Vương quốc Ngàn năm sẽ đến, là những người trị vì trên mọi vật thọ tạo của Đức Chúa Trời và vui sướng trong sự vinh quang trọn vẹn của Ngài. Địa vị chúng ta được thay đổi. Những người trên thế gian này thật sự biết chúng ta là ai không? Họ không biết. Nhưng chúng ta là những ngươì có địa vị thuộc linh thay đổi bởi tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Như thế, bây giờ chúng ta có thể biết chính chúng ta cách rõ ràng, không mơ hồ. 
Những ai được tái sanh bởi Lời của Đức Chúa Trời biết thật sự họ là ai. Trên căn bản chúng ta khác với những người hướng về việc quảng cáo chính họ trong công đồng tôn giáo thế giới, là những người rao giảng Giáo lý sai lạc như thể họ hoàn toàn khờ dại, và đánh giá thấp người tái sanh, là dân sự thật của Đức Chúa Trời. Dân I-sơ-ra-ên tin rằng chính họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời và nhận ra dòng dỏi Ích-ma-ên khác với họ, chúng ta là con cháu thuộc linh của Áp-ra-ham cũng có quyền xem chúng ta là tuyển dân của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta là những người tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh trở thành con cháu Áp-ra-ham phước hạnh qua đức tin. Chúng ta có thể vào nước Thiên đàng bởi đức tin của chúng ta trong Phúc âm của chỉ xanh, tím, đỏ được bày tỏ trong Đền tạm. 
Và thể như Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài làm cho con cháu ông đông như sao trên trời, chúng ta có thể chứng kiến tận mắt giao ước này được hoàn thành đối với chúng ta. Đây là phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 
Qua cắt bì trong lòng chúng ta, đức tin đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi thế gian. Việc cắt bì bởi đức tin này thì được làm bằng hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn là vật liệu được dùng để làm nên cửa của Đền tạm.