Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-21] ( Lê-vi-ký 16:1-34 ) Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Là Người Dâng Của-Lễ Trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội

( Lê-vi-ký 16:1-34 )
“Sau khi hai con trai của A-rôn chết trong lúc đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se, mà rằng: Hãy nói cùng A-rôn, anh ngươi, chớ vào luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong bức màn, trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e người phải chết chăng; vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân. Nầy, A-rôn sẽ vào nơi thánh như vầy: Người phải bắt một con bò đực tơ, dùng làm của lễ chuộc tội, và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. Người sẽ mặc áo lá trong thánh bằng vải gai, thân dưới mặc một cái quần bằng vải gai, thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo thánh mà ngươi sẽ mặc lấy khi đã tắm mình trong nước. Do nơi hội chúng Y-sơ-ra-ên, người sẽ bắt hai con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó người phải bắt hai con dê đực, đem để trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên. A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-xa-sên. Vậy, A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình, là con sinh tế chuộc tội, giết nó làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình; đoạn lấy lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va, và một vốc hương bột, mà đem vào phía trong bức màn. Người phải bỏ hương trên lửa, trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho ngọn khói hương bao phủ nắp thi ân ở trên hòm bảng chứng, thì người không chết. Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rảy trên nắp thi ân, về phía đông, và rảy bảy lần về phía trước nắp thi ân. Đoạn, người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội; đem huyết nó vào phía trong bức màn; dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rảy trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy. Người vì cớ sự ô uế, sự vi phạm và tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên phải làm lễ chuộc tội cho nơi thánh và cho hội mạc ở giữa sự ô uế của họ. Khi thầy tế lễ vào đặng làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội mạc; vậy, người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình, và cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. Đoạn, người ra, đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng làm lễ chuộc tội cho bàn thờ; người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực, bôi chung quanh những sừng của bàn thờ. Rồi dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn thờ, làm cho bàn thờ nên sạch và thánh, vì cớ những sự ô uế của dân Y-sơ-ra-ên. Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc, và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa. A-rôn sẽ trở vào hội mạc, cổi bộ áo bằng vải gai mình đã mặc đặng vào nơi thánh, và để tại đó. Rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại, đi ra, dâng của lễ thiêu về phần mình, và của lễ thiêu về phần dân chúng, đặng làm lễ chuộc tội cho mình và cho dân chúng. Người cũng phải lấy mỡ của con sinh tế chuộc tội mà xông trên bàn thờ. Người nào dẫn con dê đực về phần A-xa-sên, phải giặt quần áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới sẽ được vào trại quân. Nhưng người ta phải đem ra ngoài trại quân con bò tơ đực và con dê đực đã dâng lên làm của lễ chuộc tội, mà huyết nó đã đem vào nơi thánh đặng làm lễ chuộc tội; rồi phải lấy da, thịt và phẩn của hai thú đó mà đốt trong lửa. Kẻ nào đứng đốt phải giặt quần áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới được vào trại quân. Điều nầy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi: đến mồng mười tháng bảy, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kì người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi; vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch: chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình; đó là một lệ định đời đời vậy. Thầy tế lễ đã được phép xức dầu và lập làm chức tế lễ thế cho cha mình, sẽ mặc lấy bộ áo vải gai, tức là bộ áo thánh, mà làm lễ chuộc tội. Người sẽ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc, cho bàn thờ, cho những thầy tế lễ, và cho cả dân của hội chúng. Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng; ấy sẽ một lệ định đời đời cho các ngươi vậy. A-rôn làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.”
 
 
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là người dâng của-lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội cho dân I-sơ-ra-ên. Sự dâng hiến này được thực hiện mỗi năm một lần vào ngày thứ 10 của tháng thứ 7 trong lịch của I-sơ-ra-ên. Vào ngày này, khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-Rôn vì dân I-sơ-ra-ên dâng của-lễ thay cho họ, mọi sự vi phạm của họ được chuyển trên của lễ hi sinh này và được tẩy đi. Vì thế ngày Đại Lễ Chuộc Tội trở thành một ngày hội lớn đối với dân I-sơ-ra-ên. 
Như những sự dâng tế lễ khác, của-lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội cũng phải được đi theo ba tiêu chuẩn đã định: những con sinh tế không tì vít, sự đặt tay, và sự đổ huyết của con sinh tế. Đức Chúa Trời vui lòng nhận của-lễ được ban cho bằng cách này. Sự khác biệt giữa sự dâng này với những sự dâng khác là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải lấy huyết của con sinh tế dâng lên trong Nơi Chí Thánh. 
Sau khi dâng một của-lễ cho ông và gia đình ông, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn vì dân I-sơ-ra-ên dâng hai con dê đực lên cho Đức Chúa Trời. Trước hết, ông dâng một con cho Đức Chúa Trời theo giống như phương cách dâng tế lễ chuộc tôi mà ông đã dâng bằng một con bò đực. Và sau đó ông dâng con dê thứ hai vì A-xa-sên. Ông chuyển tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên trên con dê dành cho A-xa-sên bằng cách đặt tay ông trên đầu nó trước mặt dân I-sơ-ra-ên, và con dê đực này sau khi tiếp nhân tội lỗi của họ thì bị đuổi vào đồng vắng bởi một người đàn ông đã chờ sẵn. 
 
 
Sự Dâng Tế Lễ Của Ngày Đại Lễ Chuộc Tội Đã Tẩy Sạch Mọi Tội lỗi Của Dân Y-sơ-ra-ên 
 
Vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đại diện cho dân I-sơ-ra-ên chuyển tội lỗi của họ trên đầu con sinh tế bằng cách đặt tay ông lên nó. Từ nơi hội chúng, ông lấy hai con dê đực sống – một con về phần Đức Chúa Trời và con khác về phần A-xa-sên. 
Sự đặt tay ở đây có nghĩa là chuyển mọi tội lỗi của dân sự qua con sinh tế bằng cách đặt tay lên đầu nó. Sự đặt tay này là cách thức của sự tẩy sạch tội lỗi do Đức Chúa Trời đặt để, và trong thời Tân ước cũng vậy, cùng cách thức trong một hình thức đặt tay được áp dụng tương tự trên Chúa Jêsus cũng để tẩy sạch mọi tội lỗi của nhân-loại. Để tha thứ chính tội lỗi của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, tội lỗi của cả nhà ông, và tội lỗi trong một năm mà dân I-sơ-ra-ên đã phạm, ông bắt buộc phải đặt tay ông trên đầu con dê và chuyển những tội lỗi này trên nó. Bởi vì Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã chuyển tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên lên con sinh tế bằng cách đặt tay ông trên đầu nó như vậy, nên tội lỗi trong một năm của dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn được tẩy sạch. Như vậy, qua sự dâng tế lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, dân I-sơ-ra-ên có thể cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cứu họ khỏi mọi tội lỗi.
Ai có tội thì không thể tránh khỏi bị đoán phạt. Để con sinh tế chịu đoán phạt thay cho tội lỗi của dân sự, trước hết nó phải tiếp nhận tội lỗi của họ. Nếu Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mà không đặt tay ông trên đầu nó, thì của-lễ này là sự phỉ báng đối với Đức Chúa Trời, và vì thế bắt buộc ông phải làm thế. Để cứu toàn thể nhân loại, là những người đã trở thành tội nhân, Đức Chúa Trời đã thiết lập chương trình cứu rỗi của Ngài được làm trọn qua phương cách đặt tay. Để tẩy sạch tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã lập nên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và bảo ông đại diện dân sự của ông chuyển tội lỗi của họ một lần đủ cả bởi sự đặt tay của ông lên đầu con sinh tế. Như thế, tất cả con sinh tế được dâng lên cho Đức Chúa Trời nơi Đền tạm đều đã tiếp nhận tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên bởi sự đặt tay, và chúng đã mang sự đoán phạt tội lỗi thay cho họ, đổ huyết nó ra và chết. 
Để làm trọn sự công chính và tình yêu của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, dân I-sơ-ra-ên phải dâng của-lễ vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội bằng cách đặt tay của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên đầu những con sinh tế và cắt cổ lấy huyết nó mỗi năm một lần. Nói cách khác, qua sự dâng tế lễ này, Đức Chúa Trời muốn xóa đi tội lỗi trong một năm của dân I-sơ-ra-ên một lần đủ cả. Đây là luật yêu thương của Đức Chúa Trời đã chứng minh đầy đủ cho sự nhân từ và công bình của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là công bình, để tẩy sạch tội lỗi một lần đủ cả theo luật công chính của Ngài, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Chiên Con Jêsus Christ, để Ngài gánh tội lỗi qua sự đặt tay, và để Ngài đổ huyết ra trên Thập tự giá. 
Chúa Jêsus, người đã dâng chính Ngài như của lễ đời đời, đã gánh tội lỗi của mọi người một lần đủ cả qua phương cách này, đã một lần đổ huyết Ngài, và vì thế đã hoàn thành sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của họ. Như thế, chúng ta cũng phải đến trước mặt Đức Chúa Trời bởi đức tin tin nơi lẽ thật cứu rỗi bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bởi đức tin này mà mọi tội lỗi có thể được tha một lần đủ cả. Vì thế ai muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi phải đến trước Đức Chúa Trời với đức tin thật sự tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
 
 
Ý Nghĩa Của Sự Đặt Tay 
 
Sự đặt tay có nghĩa là, “được chuyển sang, được truyền sang hay được giấu đi” (Lê-vi-ký 1:3-4). Khi bất cứ người dân I-sơ-ra-ên nào phạm tội cách vô ý và sau đó nhận ra điều đó, người đó phải dâng của-lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời (Lê-vi-ký 4:27-29). Trước hết anh ta phải mang một con sinh tế không tì vít và sau đó chuyển tội lỗi của anh ta trên nó bằng cách đặt tay anh ta trên đầu nó. Và anh ta phải cắt cổ nó, lấy huyết, và đưa huyết này cho một thầy tế lễ (Lê-vi-ký 4:27-28). Kế đó thầy tế lễ phải nhúng ngón tay của ông vào trong huyết, và bôi nó lên những cái sừng của bàn thờ của-lễ thiêu, và rải phần huyết còn lại ở dưới chân của bàn thờ. Ông cũng phải thiêu mỡ của nó tại bàn thờ. Đức Chúa Trời nhận mùi hương của mỡ thiêu xông lên. 
Chúng ta đã từng học rằng để tẩy sạch tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự dâng tế lễ vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, là ngày đặt tay trên đầu con sinh tế và lấy huyết nó. Trong trường hợp này, nếu không có sự đặt tay thì Đức Chúa Trời không thể tẩy đi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên. Như vậy, sự dâng tế lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội được thực hiện trong Cựu-ước có quan hệ mật thiết với Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus trong thời Tân-ước. 
Cũng như con sinh tế của thời Cựu-ước phải là con vật không tì vít, trong thời Tân ước cũng vậy, Chúa Jêsus đã đến như Chiên Con không tì vít của Đức Chúa Trời, và chịu Báp tem, đổ huyết Ngài trên Thập tự giá để tẩy sạch tội lỗi của tất cả tội nhân. Như con sinh tế phải tiếp nhận tội lỗi của tội nhân với sự đặt tay trong Cựu-ước, mọi tội lỗi của thế gian được chuyển sang Chúa Jêsus khi Giăng Báp-tít đặt tay ông trên đầu Chúa Jêsus để làm Báp-tem cho Ngài tại sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3:15). Con sinh tế của Cựu-ước và Chúa Jêsus của Tân-ước đều phải nhận sự đặt tay và đổ huyết để chết trong cùng một cách. Việc dâng tế lễ của sự đặt tay và sự đổ huyết là tế lễ đã được chuẩn bị cho tội nhân trong cả thời Tân-ước lẫn Cựu-ước đều giống nhau. 
 
 
Chắc Chắn Tội lỗi Của Con Người Bị Cơn Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời Theo Sau 
 
Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta từng là tội nhân, là những người không thể tránh khỏi chết vì tội lỗi chúng ta, cũng như tế lễ chuộc tội đã bị giết vì tội lỗi mà nó đã nhận. Khi chúng ta hình dung con sinh tế này bị cắt ra từng mãnh và bị lửa thiêu trên bàn thờ của lễ thiêu, chúng ta cũng bị buộc phải chịu hủy diệt trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã cứu chúng ta bởi chịu Báp-tem nơi Giăng và bởi đổ huyết Ngài ra. 
Như thế, những người chưa được tái sanh phải biết rằng họ là tội-nhân đang đối diện với sự đoán phạt của lửa vì tội lỗi của họ trước mặt Đức Chúa Trời và tin Báp-tem cùng huyết của Chúa là sự cứu rỗi cho họ. Để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, thay vì phán xét chúng ta vì những tội lỗi đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tế lễ cứu rỗi, chuyển tội lỗi của chúng ta trên tế lễ chuộc tội đời đời, khiến Ngài đổ huyết và bởi đó Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta (Lê-vi-ký 16:1-34; Rô-ma 8:3-4, Hê-bơ-rơ 10:10-12). Bạn còn có tội trong lòng bạn không? Vậy thì, trước hết bạn phải thừa nhận trước mặt Đức Chúa Trời rằng bạn là tội nhận đang đối diện với sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, và bạn phải tin rằng qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã làm trọn chương trình cứu rỗi cho bạn mà Ngài đã sắp sẵn ngay cả trước khi tạo dựng thế-gian.
Tội lỗi không thể được chuộc nếu không trả giá đúng. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên hệ thống tế lễ. Trong hệ thống tế lễ này, chỉ có việc dâng tế lễ được xảy ra cùng với sự đặt tay và sự đổ huyết là tế lễ đức tin thật và qua đó có thể tẩy sạch tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên. 
Bởi đức tin, chúng ta cũng phải dâng cho Đức Chúa Trời của-lễ này, là của-lễ có sự đặt tay và sự đổ huyết, mọi sự dựa trên hệ thống tế lễ được chép trong Kinh thánh. Chúa đã đổ huyết của Ngài ra vì Ngài đã gánh tội lỗi cho chúng ta qua Báp tem của Ngài, mang sự đoán phạt thay cho chúng ta, và bởi đó đã tẩy sạch những tội lỗi này của chúng ta (Ma-thi-ơ 3:15; Giăng 1:29; Ê-sai 53:1-7). Khi chúng ta tin nơi Lời của Nước và Thánh linh, và khi chúng ta đặt tay chúng ta lên Chúa, Đấng đã trở nên của-lễ hi sinh của chúng ta và từ đó chuyển mọi tội lỗi của chúng ta trên Ngài, chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin rằng Chúa đã gánh tội lỗi của chúng ta lẫn mang sự đoán phạt tội lỗi thay cho chúng ta. Bởi tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh, chúng ta có thể chuyển mọi tội lỗi của chúng ta sang Chúa, Đấng đã trở nên của-lễ hi sinh của chúng ta, và chúng ta có thể cùng chết cùng sống với Ngài (Rô-ma 6:1-11, Ga-la-ti 3:27).
Bài học thuộc linh mà chúng ta phải nhận biết từ sự dâng tế lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội là, trước nhất, chúng ta phải nhận biết tội lỗi và sự đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta, và chúng ta phải dâng của lễ đức tin mà Đức Chúa Trời muốn nhận – đó là, chúng ta phải có đức tin nơi Chúa Jêsus, Đấng đã làm trọn sự cứu rỗi của chúng ta với Báp-tem của Ngài và sự đổ huyết trên Thập tự giá. Chúng ta phải đặt tay chúng ta trên đầu Chúa Jêsus bởi tin nơi Báp-tem của Ngài. Tại sao? Bởi vì chỉ khi chúng ta đặt tay trên của-lễ hi sinh bởi đức tin và lấy huyết của nó thì chúng ta mới có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. 
Như vậy, ai muốn được tha thứ tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời thì phải trả giá sự sống, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Dù người giàu hay người nghèo cũng phải dâng tế lễ để trả giá cho tội lỗi của họ và giá mua chuộc sự sống. Ngoài điều này ra, thì không ai có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi đức tin. 
 
 
Việc Dâng Tế Lễ Vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội Thời Cựu Ước 
 
Chúng ta hãy xem trong Lê-vi-ký 16:6-10: “A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó người phải bắt hai con dê đực, đem để trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên. A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-xa-sên.”
Để cho dân I-sơ-ra-ên có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ bởi đức tin, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thay họ dâng tế lễ được xảy ra cùng với sự đặt tay và sự đổ huyết. Vậy thì đức tin của Cơ Đốc Nhân ngày nay như thế nào? Chẳng phải nó là một đức tin lý thuyết và không có nền tảng cho sự dâng tế lễ của những người tìm kiếm sự tha thứ tội lỗi mà không có sự chuyển tội lỗi của họ sao? Nếu đức tin của bạn không phải là loại đức tin chuyển tội lỗi của bạn sang Đức Chúa Jêsus Christ qua sự đặt tay, thì bạn đang có một vấn đề. Nếu đức tin của bạn không phải là đức tin tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài tại Thập tự giá, thì nó không thể là loại đức tin thật.
Chúng ta không thể giữ Luật pháp trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta phạm mọi thứ tội lỗi trong suốt một năm vừa qua. Vì thế nếu chúng ta đang sống trong thời Cựu-ước, thì chúng ta cần nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi của lễ chuộc tội mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng thay cho chúng ta. Để dâng của lễ bằng đức tin cho Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải biết rằng chúng ta phải bị hủy diệt vì tội lỗi chúng ta, và kế đó chúng ta phải tin nơi sự đặt tay để chuyển mọi tội lỗi của chúng ta lên con sinh tế mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta và sự đổ huyết của con sinh tế này. 
Vì sự đặt tay trên con sinh tế và sự đổ huyết của nó là quyền năng của sự cứu rỗi, nên dân sự của thời Cựu-ước có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi qua sự dâng tế lễ mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng dựa theo hệ thống tế lễ do Đức Chúa Trời đặt để. Bởi sự đặt tay của ông trên con sinh tế, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã chuyển tội lỗi trong một năm của dân sự ông trên nó, cắt cổ và lấy huyết nó, rồi rải huyết này trước nắp thi ân và rải bảy lần về phía đông. Bởi làm như thế, ông liên tục dâng của lễ lên Đức Chúa Trời mỗi năm. Đây là cách dân I-sơ-ra-ên có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi cách tuyệt đối trong những ngày ấy. 
Như vậy, qua tế lễ chuộc tội mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng, dân I-sơ-ra-ên tin và xác nhận trong lòng họ rằng mọi tội lỗi của họ nhờ vậy đã được tha. Điều mà của-lễ chuộc tội trong Ngày Đại Chuộc tội của Cựu-ước bày tỏ cho chúng ta trong Tân-ước là, Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh tội lỗi của thế gian bởi chịu Báp-tem nơi Giăng và đã đổ huyết Ngài trên Thập tự giá, và vì thế chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus Christ này là Cứu Chúa của chúng ta và nhận được sự tha thứ tội đời đời bởi đức tin. Tất cả linh hồn của thế giới này là những người có lòng đang đau khổ và lo âu về tội lỗi của họ phải biết rằng họ có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi đời đời bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh và họ phải tin điều này trong lòng họ. Như vậy, của lễ tha thứ mọi tội lỗi đã được Đức Chúa Trời đặt để trước là lời hứa đã được làm trọn, và lời hứa cứu rỗi này cũng được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được làm vật liệu cho Đền tạm. 
 
 
Sự Dâng Tế Lễ Trong Ngày Chuộc Tội Đã Được Làm Trọn Nơi Đền Tạm 
 
Vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, để giải quyết mọi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã đặt tay của ông trên đầu con sinh tế trước mặt toàn thể dân I-sơ-ra-ên (Lê-vi-ký 16:1-23). Việc ông chuyển tội lỗi trên của-lễ chuộc tội bởi sự đặt tay ông trên đầu nó thay cho dân I-sơ-ra-ên là điều thật sự cần thiết. Khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn dâng tế lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội bên trong Đền-tạm cho dân I-sơ-ra-ên, thì không ai có thể vào trong Đền-tạm. Đó là một sự kiện lạ thường, bởi vì thường có nhiều thầy tế lễ ở hành lang Đền-tạm ngoại trừ Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. 
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chuyển tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên trên của lễ chuộc tội bằng cách đặt tay ông trên đầu nó, lấy huyết nó đem vào trong Nơi Chí Thánh, và dùng ngón tay ông rải nó trên nắp thi ân về phía đông; và trước nắp thi ân ông rải nó bảy lần (Lê-vi-ký 16:14). 
Lúc đó, cái chuông vàng gắn bên viền áo của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải rung lên, và mỗi lần ông rải huyết trước nắp thi ân và về phía đông, thì cái chuông rung lên và dân I-sơ-ra-ên đứng bên ngoài Đền-tạm có thể nghe được tiếng chuông. Khi dân I-sơ-ra-ên nghe tiếng chuông này, họ biết rằng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang thay họ dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời. Và khi nghe tiếng chuông vang lên đủ bảy lần, thì họ thở ra nhẹ nhõm vì họ biết rằng sự dâng tế lễ của Ngày Đại Lễ Chuộc Tội đã hoàn tất, xác nhận sự hoàn tất của sự dâng tế lễ mà tội lỗi trong năm của họ được tha. 
Sau đó, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn ra khỏi Đền tạm, lấy con dê đực còn lại như của-lễ khác, và dâng của-lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội này trước mặt dân I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời ra lệnh dân I-sơ-ra-ên không được làm gì trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội (Lê-vi-ký 16:20-21, 29). Với một đám đông lớn tụ họp để xem dâng tế lễ bên ngoài Đền tạm, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đặt tay ông lên đầu con dê tế lễ để làm trọn nhiệm vụ của ông và đuổi nó vào đồng vắng bởi một người đàn ông chờ sẵn. 
Vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mang con dê đến trước dân I-sơ-ra-ên, đặt tay ông lên đầu nó, và xưng nhận mọi tội lỗi và vi phạm của con cái I-sơ-ra-ên để chuyển chúng sang con dê. “Lạy Chúa, con xưng nhận mọi tội lỗi mà dân I-sơ-ra-ên đã phạm trong năm vừa qua. Chúng con đã không giữ mọi Luật pháp của Ngài cách trọn vẹn, chúng con đã phạm tội nghịch cùng Ngài và cùng nhau, và chúng con đã làm những điều mà Ngài không cho phép làm. Chúng con đã phạm nhiều điều trong điều răn của Ngài trong năm vừa qua. Chúng con đã nói dối. Chúng con đã giết người. Chúng con đã phạm tội tà dâm. Chúng con đã trộm cắp.” Như vậy, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chuyển mọi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên trên con dê tế lễ bằng cách đặt tay ông trên đầu nó trước mặt họ, và sau đó đuổi nó vào đồng vắng bởi tay của một người đàn ông đang chờ sẵn. 
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nên Đức Chúa Trời không thể để con dê tế lễ sống sau khi đã tiếp nhận tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên. Con dê đực bị đuổi vào đồng vắng phải chịu khổ và chết trong đồng vắng vì nó đã mang mọi tội lỗi, sự vi phạm, sự bất toàn của dân I-sơ-ra-ên. Bấy giờ tất cả dân I-sơ-ra-ên bắt đầu hưởng ngày Lễ Liều Tạm (Lê-vi-ký 23:34) vì họ đã vứt bỏ tội lỗi mà đã trói buộc họ trong năm vừa qua bởi việc dâng tế lễ của Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. 
Sự đặt tay có ý nghĩa rằng bởi đó mà tội lỗi của dân sự đã chuyển sang của lễ hi sinh. Khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đặt tay ông trên con sinh tế, mọi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên đã phạm trong một năm vừa qua chuyển sang nó một lần đủ cả. Mỗi tội lỗi của mỗi một người I-sơ-ra-ên đều lập tức chuyển sang của lễ hi sinh bởi sự đặt tay của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. 
Có thể nào tội lỗi của dân sự ngày nay cũng được chuyển sang của lễ hi sinh bởi sự đặt tay, giống như tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên được chuyển bởi sự đặt tay của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong Cựu-ước không? Nếu điều này có thể thì cách nào để cho người ta ngày nay nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ? Ai chuyển tội lỗi của nhân loại ngày nay, bằng cách nào và qua ai? Dựa theo hệ thống tế lễ do Đức Chúa Trời thiết lập trong thời kỳ Cựu-ước, Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh tội lỗi của thế gian bởi chịu báp-tem nơi Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh trong thời Tân-ước. Cũng như tội lỗi trong một năm được chuyển sang con dê tế lễ một lần đủ cả qua sự dâng tế lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng, vì thế nếu tội lỗi của chúng ta chuyển sang Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cuối cùng. Vậy thì, mọi tội lỗi của người ta ngày nay ở đâu? Chúng đang ở trên Đức Chúa Jêsus Christ. 
Cũng như con dê đực tiếp nhận mọi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên qua sự đặt tay của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Chúa Jêsus trở thành của-lễ hi sinh của sự tha tội đời đời cho tất cả chúng ta, là những người hiện đang sống trong thời đại hiện tại này. Chúa Jêsus, Đấng trở thành “con chiên” hi sinh của chính chúng ta, đã dâng chính Ngài lên cho Đức Chúa Trời như của lễ chuộc tội cho tội lỗi chúng ta. Nói cách khác, Chúa Jêsus đã chịu báp-tem nơi Giăng và hi sinh chính Ngài để chịu đóng đinh, như trong Cựu-ước Đức Chúa Trời đã đặt để của-lễ chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên và chuyển tội lỗi của họ trên con sinh tế này và đã phạt nó thay cho họ. 
Con dê bị đuổi vào đồng vắng không thể sống sót, vì ở đó không có nước nhưng chỉ có sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời nơi sa mạc. Cũng như thế, Chúa Jêsus cũng không thể tránh khỏi thập hình, vì Ngài đã gánh tội lỗi của con người qua Báp-tem của Ngài. Như con dê bị bỏ cả đời trong đồng vắng, Chúa Jêsus, Đấng đã gánh tội lỗi của thế-gian, cũng đã bị căm ghét và khinh miệt bởi nhiều người. Nếu con dê tế lễ bị đuổi vào trong đồng vắng và bị bỏ nơi hoang vắng, vùng đất không có sự sống, thì chẳng phải nó cứ đi lang thang và cuối cùng chết vì khát sao? 
Cũng giống như vậy, Chúa Jêsus, Đấng đã tiếp nhận tội lỗi của chúng ta bị nhiều người ruồng bỏ và Ngài đã phải chịu đóng đinh để mang sự đoán phạt tội lỗi chúng ta, đã đổ huyết Ngài và chết. Đây là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Jêsus Christ đã làm trọn để ban cho chúng ta sự cứu rỗi thật của Ngài nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Dân I-sơ-ra-ên chính mắt nhìn thấy quá trình mua chuộc sự tha thứ tội lỗi và tin nơi đó trong lòng họ. Giống như họ, hiện nay chúng ta cũng có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta bởi nhìn, nghe, và tin nơi những việc công chính của Đức Chúa Jêsus Christ trong lòng chúng ta. Điều này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp-tem bởi Giăng, mang tội lỗi của thế-gian, chịu đóng đinh, đổ huyết Ngài, chết, và sống lại từ cõi chết, và nhờ đó chúng ta được cứu bởi nhận thấy mọi điều này bằng con mắt thuộc linh của chúng ta và tin những điều đó trong lòng chúng ta. 
Miễn dân I-sơ-ra-ên còn tồn tại thì sự dâng tế lễ trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội vẫn còn tiếp diễn. Họ vẫn dâng tế lễ vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội vào ngày thứ 10 tháng thứ 7 trong lịch của họ, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán với họ rằng, “Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng; ấy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi vậy.” (Lê-vi-ký 16:34). Bởi bảo dân I-sơ-ra-ên dâng tế lễ trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội như thế này, Đức Chúa Trời đã ban ơn thương xót của Ngài cho họ để vì thế mà mọi tội lỗi của họ được tẩy sạch và họ có thể được giải cứu khỏi mọi sự đoán xét vì những tội lỗi này. 
Cũng như vậy, đối với dân sự ngày nay, Đức Chúa Trời cũng khiến họ có thể biết rằng Chúa Jêsus đã mang mọi tội lỗi của thế gian trên chính thân thể Ngài bởi chịu báp-tem nơi Giăng, chịu đóng đinh, và bởi đó hoàn tất sự chuộc tội đời đời cách trọn vẹn. Đức Chúa Jêsus Christ đã mang tội lỗi của nhân loại bởi báp-tem của Ngài và đã trở thành Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Thiên đàng đời đời. Hiện nay, chẳng có gì còn lại cho chúng ta làm vì sự cứu rỗi của chúng ta ngoài ra tin nơi lẽ thật này. 
 
 
Của-Lễ Chuộc Tội Lớn Mà Đấng Mê-Si Đã Dâng Cho Đức Chúa Cha Bằng Chính Thân Thể Ngài 
 
Tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân I-sơ-ra-ên dâng tế lễ cho Ngài trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội? Ngài đã làm như vậy để họ có thể mong đợi, với đức tin của họ, ngày mà Đức Chúa Cha khiến Con Jêsus Christ của Ngài dâng sự cứu chuộc tội lỗi của nhân loại bởi Báp-tem và sự đổ huyết của Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Jêsus Christ, Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của con người, đã đến thế gian này để thanh tẩy tội lỗi của mọi người, làm trọn mọi điều với tình yêu của Đức Chúa Trời, và bày tỏ sự cứu rỗi cho nhân loại. Bởi chịu báp-tem nơi Giăng để gánh tội lỗi của con người chúng ta và đổ huyết Ngài trên Thập tự giá, Chúa Jêsus đã thanh tẩy mọi tội lỗi và sự xấu xa của thế gian, đã chịu đoán phạt vì chúng, và bởi đó đã trở nên Cứu Chúa thật sự của chúng ta. 
Đầu tiên Đức Chúa Trời đã gọi Môi-se và ban cho ông Luật pháp. Và sau đó Ngài bảo ông phải xây Đền-tạm bằng những vật liệu như chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, và Ngài đã ban hệ thống tế lễ cho ông. Bởi làm như thế, Đức Chúa Trời khiến cho dân I-sơ-ra-ên nhận biết sự quan trọng của việc đặt tay và sự đổ huyết, kế đó Ngài bày tỏ Đức Chúa Jêsus Christ cho họ, cánh cửa của sự cứu rỗi được tiên tri qua hình ảnh của Đền tạm, sẽ đến thế gian này, gánh mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu báp-tem, bị đóng đinh, và đổ huyết Ngài. Sự cứu rỗi của sự tha tội mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được bày tỏ cách rõ ràng trong những vật liệu được dùng làm cửa của Đền-tạm. 
Trong những vật liệu dùng làm cửa của Đền-tạm, ý nghĩa của chỉ xanh là Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi chịu báp-tem nơi Giăng; chỉ tím bày tỏ rằng Chúa Jêsus là Vua của các vua và Chúa của các chúa, vì Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ; chỉ đỏ nói với chúng ta rằng vì Chúa Jêsus đã chịu báp-tem, nên Ngài đã mang mọi sự đoán phạt tội lỗi cho tất cả tội nhân bởi đổ huyết Ngài trên Thập tự giá; và vải gai mịn nói với chúng ta rằng Kinh thánh đang diễn tả cách tỉ mỉ về ba chức vụ này bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và Đức Chúa Trời đã ban sự tha thứ tội lỗi cho những người tin Lời Ngài. 
Hiện nay, mọi người phải tự nhắc nhở họ lần nữa và tin rằng lẽ thật này – đó là, Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của họ và Ngài đã tẩy rửa mọi tội lỗi của họ bởi chịu báp-tem nơi Giăng và đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá - được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn dùng làm nguyên liệu cho Đền-tạm, và bởi đó họ phải nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ. Qua Môi-se Đức Chúa Trời đã thiết lập luật cứu rỗi, luật tha tội cho loài người, và khi đúng lúc thì Ngài sai Đức Chúa Jêsus Christ đến trong thế gian này, để Ngài chịu báp-tem bởi Giăng và đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá, để vì thế Chúa Jêsus trở thành tế lễ hi sinh chuộc tội cho thế gian. Bởi làm thế, Đức Chúa Trời đã khiến mọi người tin được thanh tẩy tất cả tội lỗi của họ bởi đức tin. 
Vì thế, khi chúng ta xưng nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa, thì chúng ta phải tin Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận và sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá. Cũng như con sinh tế của Cựu-ước đã tiếp nhận mọi tội lỗi của tội nhân với sự đặt tay và chịu sự đoán phạt bởi đổ huyết nó thay thế cho họ, Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian như sinh tế chuộc tội vì những người sống trên đất này, Ngài đã gánh tội lỗi của thế gian bởi chịu báp-tem, bị đóng đinh và đổ huyết báu Ngài ra, và bởi đó thanh tẩy mãi mãi tội lỗi của những người tin một lần đủ cả. 
Chúng ta phải tin nơi lẽ thật của Lời y như được chép. Lẽ thật kinh thánh là cùng phương cách tế lễ mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng cho dân sự ông trong Cựu ước, Chúa Jêsus đã đến thế gian này, chịu báp-tem, bị đóng đinh, và đổ huyết Ngài ra để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian một lần đủ cả. Do đó chúng ta phải tin nơi Kinh thánh y như được chép. Chúng ta không thể tránh khỏi sự đoán phạt đời đời vì tội lỗi chúng ta, nhưng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này và đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta bởi phép báp-tem và huyết của Ngài.
Không tin nơi điều này, mặc dù Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta như vậy, là tội mà Đức Chúa Trời không bao giờ tha thứ. Ngài đã xoá bỏ mọi tội lỗi của thế gian trừ ra tội duy nhất còn lại là, “tội nói phạm đến Đức Thánh Linh” (Mác 3:28-29). Như thế, những người thật sự muốn được nhận sự tha thứ tội lỗi phải tin nơi lẽ thật đó là Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp-tem, đổ huyết Ngài, sống lại từ cõi chết, và bởi đó đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Ngoài đức tin đó, cần những việc lành gì nữa cho sự tha tội của chúng ta? Đã đến lúc để chúng ta biết lẽ thật của Phúc-âm của Nước và Thánh linh là gì, và tin nơi lẽ thật này. 
Mọi người phải nhận biết và tin rằng lẽ thật bày tỏ nơi cánh cửa Đền-tạm dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn là Phúc-âm của sự cứu rỗi thật, và hình bóng của Đức Chúa Jêsus Christ tỏ ra. Xa hơn thế nữa, tin Đức Chúa Jêsus Christ là tin phép báp tem mà Ngài đã nhận và huyết Ngài đã đổ trên Thập tự giá là thực chất sự cứu rỗi của chúng ta, và vì thế chúng ta phải tin những điều này. Lẽ thật không thể bàn cãi và bác bỏ là Chúa Jêsus đã ban sự cứu rỗi cho những người tin Báp-tem, sự đổ huyết trên Thập tự giá, và sự sống lại từ cõi chết của Ngài, và những điều này được làm để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế-gian. 
 
 
Sự Hi Sinh Của Con Mà Đức Chúa Cha Muốn 
 
Chúng ta hãy xem Hê-bơ-rơ 10:5-9: “Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hi sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến - Trong sách có chép về tôi - Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau.” 
Phân đoạn ở đây nói rằng Đức Chúa Trời không muốn sự hi sinh cũng như lễ vật có ý nghĩa gì? Phân đoạn này được trích dẫn từ Thi-thiên 40:6-7. Nó có nghĩa rằng mọi tội lỗi của thế gian không thể hoàn toàn được tẩy sạch với của lễ mỗi ngày của Cựu-ước, và để dâng của-lễ chuộc tội đời đời, Chúa Jêsus đã đến thế gian này, chịu báp-tem, đổ huyết Ngài, đã sống lại từ cõi chết, và bởi đó trở thành Cứu Chúa của tất cả chúng ta. Ý nghĩa của Thi-thiên 40:7, chép rằng, “Bấy giờ tôi nói: ‘Nầy tôi đến; Trong quyển sách đã có chép về tôi.’” là Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này và xóa sạch mọi tội lỗi bằng sự đặt tay và sự đổ huyết của Ngài, chính xác như được chép trong Cựu-ước. 
Trong thời Cựu-ước, tội lỗi mà dân I-sơ-ra-ên đã phạm được tha khi con sinh tế được dâng lên cho Đức Chúa Trời vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội bởi sự đặt tay của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và sự đổ huyết của của-lễ. Như vậy, Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến thế gian này để trở nên của-lễ hi sinh đời đời cho toàn thể nhân loại, để gánh tội lỗi của thế gian bằng cách nhận báp-tem, một phương cách của sự đặt tay, và mang mọi sự đoán phạt tội lỗi của thế gian đến Thập tự giá, chịu đóng đinh, đổ huyết báu của Ngài ra và chết. Bởi làm như thế, Chúa Jêsus đã ban sự cứu rỗi đời đời cho mọi người tin. 
Y như Đức Chúa Trời đã hứa qua hệ thống Đền-tạm, trong Tân-ước Chúa Jêsus đã đến thế gian này và bởi đó đã làm trọn sự cứu rỗi một lần đủ cả. Vì thế những người tin đều được cứu khỏi mọi tội lỗi. Đền-tạm là nơi lời hứa của Đức Chúa Trời nói về Chúa Jêsus sẽ xóa sạch mãi mãi tội lỗi của toàn thể con người một lần đủ cả bởi chịu báp-tem và đổ huyết Ngài. Và quả thật Chúa Jêsus đã đến và đã làm tròn lời hứa cứu rỗi bởi chịu báp-tem và đổ huyết Ngài, bởi đó làm trọn Lời Đức Chúa Trời cách hoàn hảo. Nói cách khác, mọi lời hứa của Đức Chúa Trời quả thật đã được làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ. 
Dân I-sơ-ra-ên tin rằng Luật của Cựu-ước và lời tiên tri là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng họ không thể tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến với chúng ta trong thời Cựu ước là Đức Chúa Trời hay là Cứu Chúa. Mọi người trong thế giới này, ngay cả dân I-sơ-ra-ên, hiện nay phải nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời và tin nhận trong lòng họ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng đã đến. 
 
 
Vì Điều Gì Mà Chúa Jêsus Đã Đến? 
 
Vì Chúa Jêsus đã đến để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha, nên Ngài là Cứu Chúa của tất cả những người tin Ngài, và Ngài đã đến thế gian này để xóa sạch đời đời mọi tội lỗi của họ. Như Hê-bơ-rơ 10:10 chép, “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.” Chúng ta phải nhận biết rõ và tin rằng bởi ý muốn của Đức Chúa Cha nên Đức Chúa Jêsus Christ đã giáng sinh trong thế gian này, rằng Ngài đã chịu báp-tem theo ý muốn của Cha, rằng bởi ý muốn này Ngài đã bị đóng đinh, đổ huyết đến chết trên Thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết và vì thế đã trở nên Cứu Chúa của những người tin. Để tẩy rửa mọi tội lỗi của chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus Christ đã làm trọn sự cứu rỗi nhân loại bởi thanh tẩy mọi tội lỗi bởi phép báp-tem mà Ngài đã nhận và sự đổ huyết của Ngài. Như thế Ngài đã vui lòng hi sinh chính Ngài như của lễ, bởi đó ban cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn. 
Vì Đức Chúa Jêsus Christ đã hi sinh thân Ngài để thanh tẩy tội lỗi không chỉ của dân I-sơ-ra-ên nhưng cũng thanh tẩy tội lỗi của toàn thể nhân loại, nên chúng ta có thể được cứu chỉ khi mỗi người chúng ta tin nơi điều này trong lòng chúng ta. Suốt 33 năm cuộc đời, Chúa Jêsus chỉ chịu báp-tem một lần, hi sinh một lần và bởi đó cứu tội nhân của thế gian một lần đủ cả. Đây là sự cứu rỗi duy nhất và trọn vẹn. 
Cũng như Chúa Jêsus đã một lần xóa mọi tội lỗi mà con người phạm từ ban đầu cho đến cuối cùng của thế-gian, Ngài cũng đã khiến cho chúng ta được cứu một lần đủ cả bởi đức tin. Bằng cách dâng chính thân Ngài một lần đủ cả, Đức Chúa Jêsus Christ đã khiến chúng ta được trọn vẹn đời đời. Vì Ngài đã chịu báp-tem bởi Giăng và đã chịu sự đoán phạt cho mọi tội lỗi của chúng ta bởi sự đổ huyết của Ngài, nên chúng ta phải tin nơi Phúc-âm trong lòng chúng ta cách vui mừng, và nhờ đó được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Bởi ý muốn của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này để mang tất cả tội lỗi của chúng ta và để trả giá sự sống, và Ngài đã thành công bày tỏ sự cứu rỗi thật của Ngài qua tình yêu của Đức Chúa Trời theo ý muốn của Cha. 
Lời này chắn chắn là lẽ thật mà bạn và tôi, những người hiện đang sống trong thế giới hiện đại này phải tin. Chúng ta phải kết hợp Báp-tem của Chúa Jêsus và sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá lại với nhau và tin đó như là bộ lẽ thật duy nhất để cứu chúng ta cách hoàn toàn. Nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta sẽ mất đi sự tha tội đời đời. Như thế, chúng ta phải tin theo Lời được chép của Đức Chúa Trời, theo lẽ thật của Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Phúc-âm của Nước và Thánh linh tỏa ra ánh sáng của sự cứu rỗi, nhưng nếu chúng ta thêm bất cứ điều gì hoặc trừ ra vài bản chất nào từ lẽ thật chính khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời, hoặc nếu chúng ta không tin nơi lẽ thật y như vậy, thì ánh sáng của Phúc-âm cứu rỗi này sẽ bị mất đi, bị ẩn giấu và biến mất. 
Chúng ta không được bị mắc lừa rằng Phúc-âm của Nước và Thánh linh cũng chỉ là một trong những học thuyết của thế-gian, là học thuyết dạy rằng chúng ta có nhận được sự tha thứ tội qua sự cầu nguyện ăn năn bằng cách cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội cho chúng ta mỗi ngày. Đức Chúa Trời đã phán cách rõ ràng trong Hê-bơ-rơ 10:11, “Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được.” Nói cách khác, Ngài đã phán với chúng ta rằng tội lỗi mà chúng ta phạm mỗi ngày không thể được tẩy sạch đi chỉ bởi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho tội lỗi mỗi ngày của chúng ta với đức tin nơi huyết của Thập tự giá. 
Vì của-lễ mà Đức Chúa Jêsus Christ đã dâng cho Đức Chúa Cha bởi chịu báp-tem nơi Giăng và chết trên Thập tự giá là của-lễ cứu rỗi trọn vẹn, bởi tin nơi của lễ này mà chúng ta đã được cứu hoàn toàn. Vì tội lỗi của thế gian đã được chuyển sang Chúa Jêsus một lần đủ cả khi Ngài chịu báp-tem nơi Giăng và Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta đến Thập tự giá và chết vì chúng đã để kết thúc sự đoán phạt vì những tội lỗi này, và vì điều này mà tội của những người tin nơi Báp-tem của Ngài và sự đổ huyết của Ngài thì đã được tẩy sạch tội lỗi. 
Bởi tin nơi Báp-tem mà Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận và huyết Ngài trên Thập tự giá, chúng ta cũng sẽ đồng chết và đồng sống với Ngài bởi đức tin. Rô-ma 6:23 chép, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta.” Tiền công của tội lỗi là sự chết, dù cho đó là tội gì, và vì thế tiền công của nó phải được trả bằng mạng sống. Đó là lý do tại sao việc Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian này trong xác thịt con người, chịu báp-tem, và đổ huyết trên Thập tự giá là điều cần thiết. Việc chuyển tội của bạn qua Chúa Jêsus được làm trọn bởi Báp-tem của Ngài, và bởi mang những tội lỗi này và Ngài đã chịu chết. Chúa Jêsus đã trả tiền công cho tội lỗi bạn và bởi đó đã xóa sạch chúng một lần đủ cả. Tuy nhiên, mặc dù Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lẽ thật Phúc-âm này, vẫn có nhiều người van nài Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi thực tại mỗi ngày của họ – làm điều đó là họ đang bác bỏ lẽ thật của Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Khi người ta có tội trong lòng họ, họ không thể không bị Đức Chúa Trời đoán phạt vì tội lỗi này. Đúng thật là có nhiều người, vẫn đang không biết Phúc-âm của Nước và Thánh linh và chưa được tẩy sạch tội lỗi của họ, đang bị kềm kẹp bởi sự sợ hãi vì tội lỗi của lương tâm họ. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này để giải cứu họ khỏi mọi tội lỗi của họ, chịu báp-tem bởi Giăng, đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá, và vì đó đã cứu họ cách hoàn toàn. Vì lý do nào mà chúng ta có còn phải lo lắng, khi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, Phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đã hoàn toàn cứu chúng ta và giải quyết mọi sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta không? 
Những người biết và thực sự tin rằng Chúa Jêsus đã tẩy xóa mọi tội lỗi của nhân loại qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh chắc chắn được cứu hoàn toàn bởi đức tin, như Đức Chúa Trời đã hứa, “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” (Ê-sai 1:18). Chúng ta có thể hoàn toàn được cứu bởi đức tin, vì có báp-tem của Chúa Jêsus, Đấng đã tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian theo luật của Đức Chúa Trời đã đặt để trong Cựu-ước, là việc chuyển mọi tội lỗi qua sinh tế bởi sự đặt tay. Vì Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của thế- gian bởi chịu báp-tem nơi Giăng nên Ngài đã có thể chết trên Thập tự giá, và vì sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã nói trong Cựu ước đã được làm trọn nên chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta chỉ bởi đức tin của chúng ta. 
Nhưng bất kể đức tin không thể sai lầm này, chúng ta vẫn thấy có một số người tin nơi Chúa Jêsus như thể nó là một sự thương cảm. Họ khóc lóc mỗi ngày để phô trương đức tin của họ bởi vì cơ bản đức tin của họ là thương xót Chúa Jêsus vì sự thương khó mà Ngài đã chịu trên Thập tự giá. Lòng của những người như thế bị hoàn toàn sai lạc, và họ phải từ bỏ đức tin sai lầm này. 
Bạn và tôi là những người cần phép báp-tem và huyết của Chúa Jêsus Cứu Chúa chúng ta, chứ không phải Chúa Jêsus là người cần sự thương xót và lòng sùng bái của chúng ta. Sự thật đơn giản là chúng ta là những người vô cùng cần đến Cứu Chúa Jêsus Christ, nhưng có nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời với lý do vô lý của riêng họ, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang thiếu điều gì đó, như thể Ngài đang năn nỉ họ tin nơi Ngài vậy. Nhưng đức tin tin cách kẻ cả như thế là loại đức tin mà Đức Chúa Trời khinh miệt.
Lòng của những người nói với Chúa Jêsus cách chiếu cố rằng họ sẽ tin nơi Ngài, như thể họ đang giúp cho Ngài vậy, thì được đặt cao hơn cả Đức Chúa Trời, và vì thế trong sự kiêu ngạo của họ, họ không bao giờ có thể tiếp nhận trong lòng họ Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà đã cứu họ hoàn toàn khỏi tội lỗi. Họ thật ít quan tâm đến Lời Đức Chúa Trời nên họ cho là nó khác một chút với những điều mà người chung quanh họ nói, khinh miệt và kẻ cả đối với nó, như thể tin nơi đó là họ đang thương hại giúp cho Đức Chúa Trời. 
Cuối cùng, họ là những người không tin Báp-tem và sự đổ huyết của Chúa Jêsus là sự tha thứ tội của họ và họ chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Họ tin rằng tội lỗi của họ có thể được tẩy sạch qua sự cầu nguyện ăn năn mà thậm chí không cần tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Vì họ lấy danh Đức Chúa Trời mà làm chơi, nên họ không biết lẫn không tin rằng Cứu Chúa Jêsus Christ là hoàn toàn tẩy sạch tội lỗi của họ, và vì thế họ không thể được cứu. 
Đức Chúa Trời đã phán, “Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.” (Rô-ma 9:15). Nếu Đức Chúa Trời quyết định cứu tội nhân với luật cứu rỗi ngoài sự nhân từ của Ngài, thì Ngài sẽ làm y như Ngài đã định. Vì thế chúng ta phải tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh và nhờ đó nhận được sự cứu rỗi thật. 
Những người không tin Phúc-âm là Lời của Nước và Thánh linh này sẽ tự khám phá ra sự nghiêm khắc và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thực sự to lớn như thế nào. Mặt khác, những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh sẽ thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời nhân từ và to lớn như thế nào. Ai nhận biết tội lỗi của họ trước mặt Đức Chúa Trời cũng như nhận và tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, Phúc-âm cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời, thì sẽ được giải cứu khỏi mọi tội lỗi. 
Những người tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh mọi tội lỗi của họ bởi chịu báp-tem sẽ được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Ngược lại, những người coi thường lẽ thật này sẽ đối diện với sự đoán phạt đáng sợ vì tội lỗi của họ. Vì thế mọi người trên thế giới này phải tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, là lẽ thật thực sự. Tội nhân nào không sợ sự đoán xét của Đức Chúa Trời và không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh chắc chắn sẽ bị đoán phạt vì tội lỗi của họ. Nhưng những người tin nơi lẽ thật tha tội của Chúa Jêsus sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. 
Người có lương tâm tội lỗi thì không được thoải mái, và vì thế người ta tạo ra những học thuyết cứu rỗi vô căn cứ và vô lý hoàn toàn khác với Phúc-âm của Nước và Thánh linh, họ cố gắng an ủi lương tâm đau khổ của họ. Thậm chí có những người nói rằng, “vì tôi tin nơi Chúa Jêsus, việc tôi có tội trong lòng tôi thì chẳng sao cả.” Nhưng chúng ta không được quên rằng tất cả những ai có tội trong lòng đều sẽ đối diện với sự sửa phạt ở hỏa ngục, vì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thực hiện sự đoán xét công bình của Ngài đối với những người như thế. Bởi vì họ đang ở bên phía Sa-tan, nên Đức Chúa Trời không thể dễ dàng để họ được yên ổn. 
Nhưng những người biết về sự công chính của Đức Chúa Trời, rằng sẽ có sự đoán xét tội lỗi của Ngài, sẽ cầu xin tình yêu nhân từ của Ngài, muốn được cứu khỏi mọi tội lỗi, tìm kiếm lẽ thật, và mong muốn đứng về phía Đức Chúa Trời. Đối với những người như thế, thì lẽ thật là Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại bởi chịu báp-tem. Mỗi tội nhân phải tin điều này để nhận được sự tha thứ tội lỗi. Qua báp-tem của Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ đã tiếp nhận mọi tội lỗi của cả thế gian một lần đủ cả, Ngài đã chết trên Thập tự giá một lần, và vì thế đã tẩy sạch mọi tội lỗi và khiến chúng ta trở nên công chính. 
Qua Phúc-âm là Lời của Nước và Thánh linh, tất cả chúng ta phải nhận biết sự cứu rỗi thật của chúng ta là gì, và trong lòng chúng ta phải có đức tin thật sự tin nơi Phúc-âm này. Những người tin lẽ thật này trong lòng họ, thì dù họ có phạm tội gì, sẽ chắc chắn được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ bởi đức tin và nhận được sự tha thứ tội lỗi thật và nhận được sự sống đời đời. Chẳng lẽ bạn không muốn tin Lời Phúc âm này và nhận Phúc-âm của Nước và Thánh linh bởi đức tin, Phúc-âm khiến cho mọi tội lỗi trong lòng bạn biến mất sao? Những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi. 
 
 
Sự Cầu Nguyện Ăn Năn Của Bạn Không Thể Cứu Bạn 
 
Ngày nay, nhiều người xưng nhận là tin nơi Chúa Jêsus cầu nguyện ăn năn mỗi ngày, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của họ. Họ sống cuộc sống đức tin bởi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mỗi ngày, như trong thời Cựu ước vậy. Nhưng đây không phải là cuộc sống đức tin mà bạn muốn sống. Có phải Chúa Jêsus đã đổ huyết Ngài trên Thập tự giá để tẩy sạch tội lỗi của bạn khi bạn cầu nguyện ăn năn không? Không phải như vậy. Ngược lại bạn được thanh tẩy tội lỗi của bạn một lần đủ cả bởi tin rằng quyền năng của Báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ tồn tại đời đời. Những người cố gắng xóa tội lỗi của họ bởi sự cầu nguyện ăn năn mỗi ngày của họ không thể nhận được sự tha tội đời đời, cũng như họ không có đức tin khiến cho họ nhận được sự cứu rỗi thật. 
Nếu tội lỗi của mọi người có thể được tha thứ qua sự cầu nguyện ăn năn hoặc bất cứ nghi lễ nào do con người tạo ra, thì Đức Chúa Trời đã không thiết lập ra luật tiền công của tội lỗi là sự chết. Vì khi người ta phạm tội, họ phải dâng của-lễ để chuyển tội lỗi của họ qua Chúa Jêsus bởi đức tin. Điều chúng ta phải có không phải là loại đức tin cầu nguyện ăn-năn mỗi ngày, nhưng đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Huyết được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được dùng làm cửa Đền-tạm. Nói cách khác, chúng ta phải nhận biết rằng chỉ có đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mới có thể mang cho chúng ta sự tha tội thật, và chúng ta phải tin nơi điều này trong lòng chúng ta. 
Cũng giống như tội nhân trong thời Cựu-ước phải chuyển tội lỗi của họ qua con sinh tế bằng cách đặt tay họ trên đầu nó khi họ dâng của-lễ chuộc tội của họ, chúng ta cũng phải chuyển tội lỗi của chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ bởi tin nơi Báp-tem và sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá, chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời và nhận sự tha tội đời đời. Đức Chúa Trời đã phán rằng “vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” và “đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:10, 17).
Giăng 1:29 nói, “Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Câu này diễn tả lời chứng mà Giăng Báp-tít đã đưa ra sau ngày mà ông làm báp-tem cho Chúa Jêsus. Khi Giăng Báp-tít thấy Chúa Jêsus đi đến gần ông, ông đã nói “Mọi người chú ý! Đấng ấy đây!” Điều này gây ra sự chấn động trong đám đông đang bao quanh Giăng, Giăng đã la lên, “Nhìn kìa! Đây Chiên Con của Đức Chúa Trời! Ngài không ai khác hơn là Con Đức Chúa Trời, chính Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng nhận tội lỗi thế gian. Ngài là Cứu Chúa của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chiên Con của Đức Chúa Trời. Chú ý! Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” Bởi vì Giăng Báp-tít đã làm báp-tem cho Đức Chúa Jêsus Christ và chuyển tội lỗi của thế gian qua Ngài nên chính Giăng mới có thể làm chứng cho Chúa Jêsus. Nói cách khác, vì Giăng đã chuyển tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jêsus bởi báp-tem Ngài, nên Đức Chúa Jêsus Christ trở thành Chiên Con Tế lễ là Đấng gánh tội lỗi của chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Cha. 
Trong Cựu-ước, sự tha thứ tội lỗi được thực hiện bởi dâng của-lễ lên cho Đức Chúa Trời, nhưng trong Tân ước, chỉ bởi đức tin tin trọn vẹn nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập tự giá mà chúng ta có thể được tha thứ tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời đã nhận những con thú như bò tơ, chiên con, và dê đực như là của-lễ để rồi Ngài tha thứ tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên, nên vô số con thú đã bị đổ huyết, bị cắt ra từng mãnh, bị thiêu trên bàn thờ của lễ thiêu. Vô số của lễ đã bị giết vì tội lỗi của dân sự. 
Nhưng trong thời Tân-ước, Chúa Jêsus đã không dâng những con sinh tế như thế, nhưng Ngài dâng chính thân Ngài vì chúng ta. Vì Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, tiếp nhận tội lỗi của cả thế gian trên mình Ngài qua Báp-tem của Ngài, và đã đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá, nên Ngài có thể khiến những người tin điều này được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ một lần đủ cả. Để xóa vĩnh viễn tội lỗi của chúng ta bởi nước, huyết và Thánh linh mà Chúa Jêsus đã đến vì chúng ta. 
Hiện nay Đức Chúa Trời đang muốn bạn và tôi tin nơi lẽ thật của sự cứu rỗi thật này. Ngài đang phán với chúng ta, “Ta đã tẩy sạch tội của các con, vì Ta yêu các con. Ta đã cứu các con như vậy. Vì thế hãy tin! Ta đã tẩy sạch tội lỗi của các con bởi ban Con của Ta như làm của lễ chuộc tội cho các con. Ta đã để Con Ta sống trên thế gian này 33 năm. Ta đã báp-tem Người, Ta đã để Người đổ huyết trên Thập tự giá vì các con, và bởi làm thế Ta đã hoàn toàn giải cứu các con khỏi mọi tội lỗi và sự đoán phạt. Hiện nay, bởi tin nơi lẽ thật này, các con có thể trở thành con cái của Ta là những kẻ Ta yêu và được Ta ôm ấp trong vòng tay Ta.” Biết và tin nơi lẽ thật này trong lòng bạn – rằng những người tin nơi Báp-tem mà Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ sẽ không chỉ được cứu khỏi tội lỗi của họ, mà họ cũng sẽ nhận được quyền làm con cái của Đức Chúa Trời. 
 
 
Có Phải Chúa Jêsus Đã Thật Tha Mọi Tội lỗi Của Thế gian Này Không? 
 
Chúng ta hãy xem Hê-bơ-rơ 10:14-18: “Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy;vì đã phán rằng: Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó, Và ghi tạc nơi trí khôn, Lại phán:Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của- lễ vì tội- lỗi nữa.”
Phân đoạn này nói rõ ràng rằng, “Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.” Hãy nghe tin tức phước lành này, rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua Chúa Jêsus bởi Báp-tem mà Ngài đã nhận! Không chỉ mọi tội lỗi mà bạn và tôi phạm trong cả cuộc đời của chúng ta được chuyển trên Chúa Jêsus, mà tất cả tội lỗi của cả nhân loại cũng được chuyển trên Ngài. Để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã chịu sự đặt tay, chịu báp-tem, và bởi đó Ngài đã để mọi tội lỗi chất trên Ngài. 
Hơn nữa, do mang mọi tội lỗi nên Ngài đã bị đóng đinh và bởi đó Ngài mang mọi đoán phạt vì tội lỗi của nhân loại, và vì thế hiện nay hể tin được thoát khỏi mọi sự đoán phạt. Cũng như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã chuyển tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên qua sinh tế bằng cách đặt tay ông trên đầu nó, Giăng Báp-tít đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jêsus bằng cách Báp-tem Ngài. Sau đó, Chúa Jêsus mang những tội lỗi này đến Thập tự giá và chịu đóng đinh, nhờ đó đã giải cứu những ai tin nơi Ngài ra khỏi tội lỗi. Vì thế, những người tin điều này có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 
Rô-ma 10:10 chép, “vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Tóm lại, bởi tin sự công chính của Đức Chúa Trời trong lòng nên họ được trở nên công chính, bởi tin nơi lẽ thật cứu rỗi với lòng họ mà họ có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và được vào Thiên đàng. Hỡi anh chị em, bạn có đã được cứu bởi tin trong lòng bạn và xưng nhận bằng lưỡi bạn rằng Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus là những yếu tố cần thiết để thiết lập “sự công chính của Đức Chúa Trời”, “lẽ thật cứu rỗi”, và “Phúc âm của sự tha tội” không? Dưới hệ thống tế lễ của Cựu-ước nếu chỉ bởi giết con sinh tế mà không có sự đặt tay chuyển tội lỗi của họ trên của-lễ thì tội của dân I-sơ-ra-ên không được tẩy sạch. Cũng như thế, nếu chúng ta chỉ tin nơi huyết của Thập tự giá và bỏ qua Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận, thì mọi tội lỗi của chúng ta không thể được tẩy sạch. 
“Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.” (Hê-bơ-rơ 10:17-18). Tại sao Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không ghi nhớ tội lỗi của chúng ta nữa? Mặc dù chúng ta không thể tránh khỏi sự phạm tội cho đến ngày chúng ta chết, nhưng vì Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi chịu báp-tem, nên sự cứu rỗi của chúng ta hiện này đã được làm trọn và sẽ tồn tại đời đời, và chúng ta là những người tin nơi điều này hiện nay là tinh sạch. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời không cần ghi nhớ tội lỗi của chúng ta nữa. 
Sự công chính của Đức Chúa Trời có nghĩa là sự công bình của Ngài. Sự công bình của Đức Chúa Cha cũng có thể xác định rằng Ngài là thánh nên những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh cũng là trong sạch và thánh khiết. Từ buổi ban đầu, Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta và muốn chúng ta trở nên con cái của Ngài. Nhưng cho dù Ngài muốn khiến chúng ta trở nên con cái Ngài nhiều như thế nào đi nữa, Ngài cũng không thể làm như vậy được bởi vì tội lỗi của chúng ta. Vì thế Đức Chúa Cha đã nghĩ ra một giải pháp để giải quyết vấn đề này.
Vì Đức Chúa Trời đã dành sẵn một của lễ không tì vít để hi sinh thay cho chúng ta và Ngài đã quyết định cất đi tội lỗi của chúng ta bằng cách chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua của lễ này. Chúa Jêsus đã không lưỡng lự chịu báp-tem, Ngài là của lễ hi sinh của chúng ta, bị đoán phạt thay cho chúng ta, và vì thế Ngài ban cho chúng ta sự chuộc tội đời đời. Và qua của-lễ chuộc tội này, Đức Chúa Trời đã làm trọn ý muốn xóa sạch tội lỗi cho những người tin và khiến họ trở nên con cái của Ngài. Hiện nay, những ai tin Phúc-âm của lẽ thật này được tha khỏi mọi tội lỗi của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Chúa Jêsus đã xóa sạch mọi tội lỗi của thế gian này bởi chịu báp-tem, nếu chúng ta tin Chúa Jêsus này, là Đấng đã tẩy đi tội lỗi của con người bởi chịu đoán phạt thay, thì chúng ta không cần phải dâng của-lễ vì tội lỗi chúng ta nữa. Hỡi anh chị em, chúng ta có còn cần dâng của-lễ vì tội lỗi của chúng ta nữa không? Không, hoàn toàn không! 
Bạn có biết tại sao Đức Chúa Jêsus Christ đã bị đóng đinh, dù rằng Ngài vô tội và thánh sạch không? Dù Chúa Jêsus đã bị đóng đinh, nhưng thực sự Ngài đã không làm điều gì sai cả. Chỉ bởi vì Chúa Jêsus đã tiếp nhận mọi tội lỗi của nhân loại khi chịu báp-tem tại sông Giô-đanh nên Ngài đã phải chết thay cho chúng ta. Lý do tại sao Ngài phải chết trên Thập tự giá đó là vì Ngài đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian chất trên Ngài qua Báp-tem của Ngài và đã làm trọn mọi sự công chính. 
Khi Con Đức Chúa Trời chịu báp-tem để làm trọn mọi sự công chính trong cách này, thế thì làm sao chúng ta có thể không cảm tạ Ngài chứ? Vì Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của chúng ta nên Ngài, như một con chiên bị đưa đến hàng làm thịt, đã im lặng mang sự đau đớn trên Thập tự giá. Chúng ta phải đời đời ghi nhớ Báp-tem của Ngài và Thập tự giá, vì nếu Ngài không chịu đóng đinh và xử phạt, thì chính chúng ta chắc chắc phải chịu sự đoán phạt. 
Chúa chúng ta không chỉ gánh mọi tội lỗi của chúng ta, nhưng chính Ngài cũng đã mang mọi sự đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta. Nói cách khác, Chúa Jêsus chính là Cứu Chúa, Đấng đã gánh tội lỗi của chúng ta, trở thành của-lễ chuộc tội chúng ta, và lặng lẽ chịu sự đoán phạt trên Thập tự giá, tất cả là để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và bởi đó làm trọn mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Kinh thánh nói, “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.’ Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh.” (Hê-bơ-rơ 10:18-19).
Bây giờ bạn có hiểu tại sao Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh chưa? Chúng ta đừng chỉ tin nơi huyết của Chúa Jêsus nơi Thập tự giá, nhưng chúng ta phải hiểu thấu lý do tại sao Ngài đã phải chết trên Thập tự giá, và chúng ta phải hiểu đúng và tin rằng lý do này nằm trong Báp-tem mà Ngài đã nhận. Nếu tôi và bạn muốn biết và tin cách đúng đắn tội lỗi chúng ta được tẩy sạch như thế nào và tại đâu, thì chúng ta phải nhận biết và tin rằng bởi vì tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-tem bởi Giăng tại sông Giô-đanh nên chúng ta đã được xóa sạch tội lỗi chúng ta bởi đức tin. 
 
 
Bởi Biết Và Tin Lẽ Thật Phúc-Âm Của Nước Và Thánh Linh, Hiện Nay Chúng Ta Có Thể Được Cứu Khỏi Mọi Tội lỗi Của Chúng Ta 
 
Những điều mà tôi đã nói với bạn là lẽ thật của Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Kinh thánh đề cập đến cách chi tiết tỉ mỉ. Và lẽ thật này là sự cứu rỗi đã được dự phòng ngay cả trước khi sáng thế, và sự cứu rỗi này cũng được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ, những vật liệu dùng làm cánh cửa Đền-tạm. Cùng với những cộng sự của tôi, tôi đã đang giảng dạy lẽ thật được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ này cho vô số người trên thế-giới. Và thậm chí bây giờ, ngay chính giờ này, Phúc-âm này đang được truyền bá ra cho toàn cả thế giới qua những quyển sách của chúng tôi. 
Nhưng có những người xưng nhận là họ tin Chúa Jêsus mặc dù họ bác bỏ Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Tôi có thể dám gọi những người đó là những kẻ ngu ngốc, vì Phúc-âm của Nước và Thánh linh này là lẽ thật cốt lõi mà nó nói với chúng ta về hệ thống tế lễ thật đã được làm trọn qua Đức Chúa Jêsus Christ, thực chất hình bóng của sự cứu rỗi bày tỏ nơi Đền-tạm. Bây giờ đến lượt của bạn. Nếu bạn đã tin mà không biết lẽ thật thực sự, thì bây giờ là lúc bạn nên quay trở lại, tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, và nhận được sự tha thứ tội lỗi của bạn. 
Phép báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập tự giá đã được hứa ngay cả trước khi tạo dựng thế-gian, và chúng được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Để làm trọn lời hứa này, và để thực sự cứu bạn và tôi khỏi tội lỗi của chúng ta, Chúa Jêsus đã chịu báp-tem, chết trên Thập tự giá, sống lại từ cõi chết, và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. 
Bạn vẫn đang có gắng tin nơi Chúa Jêsus bằng cách đi theo những kinh nghiệm và cảm xúc của riêng bạn mà không biết lẽ thật này không? Có nhiều người như thế trong thế giới này, nhưng bây giờ họ phải quay trở lại để ra khỏi đức tin sai lạc của họ và hết lòng tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh được ẩn giấu nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được bày ra nơi cánh cửa Đền-tạm. 
Hê-bơ-rơ 10:19-20 nói, “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài.” Khi Đức Chúa Jêsus Christ, gánh tội lỗi của thế gian bởi chịu báp-tem, bị đóng đinh, thì bức màn của Đền thờ được xé ra, và tội lỗi của con người được tẩy đi với Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập tự giá. Bức màn của Đền-thờ, đan bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, thật chắc không thể nào xé được ngay cả khi bốn con ngựa kéo bốn gốc của nó ra bốn phía. 
Bức màn của Đền-tạm này đã bị xé ra từ trên xuống dưới, mặc dù không ai đụng vào nó cả, chứng tỏ rằng ngay chính lúc Đức Chúa Jêsus Christ hoàn thành sứ mệnh của Ngài, thì cánh cổng Thiên đàng mở rộng ra. Sự xé ra từ trên xuống dưới của bức màn có nghĩa là tất cả bức tường tội lỗi đều bị đổ xuống, bày tỏ cho chúng ta thấy rằng qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã phá vỡ những bức tường tội lỗi này. 
Vậy thì những bức tường tội lỗi bị phá vỡ có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa rằng mọi người có thể được tha thứ khỏi mọi tội lỗi bởi tin nơi Báp-tem mà Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận và huyết Ngài đổ ra trên Thập tự giá. Điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ qua cửa Đền-tạm là sự cứu rỗi nhân loại hiện nay đã được hoàn tất qua những chức vụ của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bởi vì sự mua chuộc đời đời của chúng ta do Đức Chúa Trời đã hứa cho tất cả chúng ta đã được làm trọn nên bức màn cửa của Nơi Chí Thánh đan bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn đã bị xé từ trên xuống dưới, không bởi tay của con người nhưng bởi tay của chính Đức Chúa Trời. 
Điều này bày tỏ rằng Đức Chúa Jêsus Christ Đấng trở thành tế lễ hi sinh đời đời vì tội lỗi của nhân loại đã hoàn toàn cứu chúng ta, những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Cha đã đặt rằng bất cứ ai tin nơi báp-tem của Chúa Jêsus và sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá đều có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và đứng trước sự hiện diện của Ngài. Bạn có sẽ tin nơi lẽ thật này hay không? 
Cũng như Đức Chúa Trời đã yêu bạn, vì thế Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời cũng yêu bạn, và Ngài đã ban cho bạn sự cứu rỗi trọn vẹn bởi báp-tem, và đóng đinh. Bởi nhận tình yêu này của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ khiến chúng ta có thể vào trong Nước Đức Chúa Trời, mọi tội lỗi của chúng ta đều biến mất. Bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, thậm chí mọi tội lỗi thực tại của chúng ta cũng được giải quyết, vì mọi tội lỗi và sự đoán phạt của chúng ta đã được xóa đi với Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. 
Hê-bơ-rơ 10:22 nói, “nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” Kinh thánh tiếp tục đề cập đến sự tha tội. Chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi chúng ta bởi tin nơi lẽ thật rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã tẩy đi mọi tội lỗi mà chúng ta phạm với xác thịt và ý nghĩ của chúng ta qua Báp-tem của Ngài. 
Cũng như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cũng đã xóa đi sự không tinh sạch của ông tại chậu rửa đồng sau khi dâng tế lễ, sau khi tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus, chúng ta cũng phải ghi nhớ đức tin này mỗi ngày. Vì Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm tự rửa tại chậu rửa đồng, nên chúng ta phải rửa tội thực tại của chúng ta bởi ghi nhớ và tin mỗi ngày rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch với Báp-tem của Chúa Jêsus, vì khi chúng ta sống trong thế gian này, có nhiều lần chúng ta bị đặt vào sự xấu xa của nó. 
Tất cả tội lỗi, cho dù phạm trong thân xác, tâm hồn hoặc tâm trí, đều thuộc về tội của thế-gian. Vậy thì với đức tin này thì chúng ta có thể tẩy đi mọi tội lỗi của thế gian này không? Chúng ta có thể tẩy rửa chúng đi chỉ bởi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận. Những người đã một lần được tinh sạch bởi tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus phải giữ lòng họ trong sạch, và khi nào họ phạm tội, họ phải rửa chúng lần nữa bởi đức tin. Phước cho những người ghi nhớ Báp-tem của Chúa Jêsus và rửa những việc làm bên ngoài của họ mỗi ngày. Bởi vì mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển trên Đức Chúa Jêsus Christ qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng, bởi suy gẫm về lẽ thật này và tin nơi nó mỗi ngày, thì chúng ta có thể được giải cứu đời đời khỏi mọi tội lỗi của chúng ta cách hoàn toàn. 
Chúng ta phải tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, để tội lỗi của chúng ta được chuyển trên Đức Chúa Jêsus Christ khi Ngài chịu Báp-tem nơi Giăng. Bạn không phải mất mát gì cả khi tin nơi Phúc-âm này, vì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã dự sẵn nó ngay cả trước khi sáng thế, trước cả thời kỳ Cưụ-ước. Lẽ thật rằng Chúa Jêsus đã tiếp nhận tội lỗi của bạn bởi chịu báp-tem nơi sông Giô-đanh và mang mọi sự đoán phạt tội lỗi của bạn bởi đi đến Thập tự giá đã khiến cho bạn có thể đạt đến sự sống chính của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của bạn. Lẽ thật mà khiến cho bạn nhận biết rằng Chúa Jêsus là Vua của muôn vua đã cứu bạn khỏi tội lỗi đời đời, và đã tưới lòng bạn khỏi lương tâm xấu xa cũng như rửa thân thể bạn với nước tinh khiết, chính là Phúc-âm của Nước và Thánh linh này. Phúc-âm của Nước và Thánh linh là Lời không thể thiếu cho cuộc sống của bạn, và nó thậm chí tỏa sáng hơn khi bạn tin. 
Trong 3 năm trên trần thế của Ngài, điều trước nhất mà Chúa Jêsus đã làm để cứu nhân loại khỏi tội lỗi là chịu báp-tem. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus Christ đã phải gánh tội lỗi của chúng ta, và để làm như thế Ngài phải đến với Giăng và để ông làm báp-tem cho. Vì thế bốn sách Phúc âm từ đầu đều viết về sự kiện quan trọng này. 
Thực tế bạn và tôi đều đáng bị chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng điều gì đã xảy ra? Chúa chúng ta đã đến thế gian này, đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem của Giăng, đã trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã mang mọi tội lỗi của thế gian đến Thập tự giá, đã bị đóng đinh cả hai tay và hai chân vì tội lỗi chúng ta, đã đổ hết huyết trong tim Ngài ra, đã chết, và đã sống lại từ cõi chết. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus đã nói, “Mọi sự đã được trọn.” khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên Thập tự giá. 
Mọi điều mà Chúa Jêsus đã nói và làm là hoàn toàn thật. Chúa Jêsus đã trở thành của lễ chuộc tội để cứu chúng ta, và đã sống lại từ cõi chết sau 3 ngày. Và sau khi sống lại từ cõi chết, Ngài đã chứng minh sự phục sinh của Ngài trong 40 ngày, sau đó Ngài thăng thiên, và hiện nay đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Cha. Đức Chúa Jêsus Christ này sẽ trở lại thế gian để đem chúng ta đi. Chúa Jêsus đã đến như Cứu Chúa khi Ngài mới đến thế gian này, nhưng khi Ngài trở lại lần thứ hai, Ngài sẽ đến như Quan án để đoán xét tất cả những người không tin. 
Hiện nay chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại trái đất này như là Quan án để gọi và nhận những người tin sự cứu rỗi của nước, huyết và Thánh linh mà Ngài đã làm trọn qua 33 năm sống trên đất là con cái Đức Chúa Trời và cho họ được sống nơi Vương Quốc Một Nghìn Năm và Thiên đàng đời đời, và để thực hiện sự đoán xét đời đời của Ngài trên những người không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh và đã từ chối tình yêu của Đức Chúa Trời.
Hiện nay, bạn không được từ chối Phúc-âm của Nước và Thánh linh nữa cũng như đừng giả bộ là không biết về nó, nhưng bạn phải tin nơi lẽ thật cứu rỗi này. Và bạn phải nhận biết rằng như Đức Chúa Trời đã hứa qua Đền-tạm và hệ thống tế lễ, Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này, chịu báp-tem trong hình thức đặt tay, chịu đóng đinh, và bởi đó đã cứu mọi quốc gia trên toàn cả thế gian này khỏi mọi tội lỗi, và bạn phải nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi lẽ thật này với cả tấm lòng của bạn. 
Dù vậy, nước I-sơ-ra-ên vẫn quay lưng khỏi lẽ thật và vẫn đang chờ đợi một Đấng Mê-si-a khác. Nhưng người I-sơ-ra-ên phải nhận biết rằng cho dù họ mong mõi một đấng Mê-si-a khác đến thế nào đi nữa, thì chẳng có một đấng Mê-si-a nào khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ. Chẳng có đấng Mê-si-a nào khác ngoài Chúa Jêsus là đấng đến thế gian này là sự thật hiển nhiên, và cho dù dân I-sơ-ra-ên không chấp nhận khi nói đến sự thật này, thì cũng chẳng có Cứu Chúa nào khác cho họ. 
Như thế, dân I-sơ-ra-ên phải năn năn tội là tội không tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời, và họ phải tin rằng Chúa Jêsus quả thật là Đấng Mê-si-a của họ và tiếp nhận điều này như là lẽ thật. Bởi lần nữa xác nhận và tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ chính là Cứu Chúa đã đến, dân I-sơ-ra-ên phải trở thành quốc gia chọn lựa thuộc linh thực sự của Đức Chúa Trời. 
Ngay cả hiện nay, dân I-sơ-ra-ên vẫn đang chờ đợi một đấng Mê-si-a uy nghi, tài năng và uy quyền, là người có thể cứu họ ra khỏi sự đau đớn và khổ sở của thế gian này. Nhưng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian này trong xác thịt của một con người là Đấng Mê-si và đã cứu họ, là những người không thể tránh khỏi sự đoán phạt của lửa, khỏi tội lỗi của họ. Như thế, họ phải biết lẽ thật này và tin nơi đó. Vì linh hồn của họ, Chúa Jêsus đã đến thế gian này như là của-lễ chuộc tội đã hứa trong Cựu-ước của họ, đã cứu họ khỏi mọi tội lỗi của họ, và đã khiến họ trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã đến làm Cứu Chúa đã cứu tất cả chúng ta qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh, lẽ thật được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Và Ngài chắc chắn sẽ khiến những người như chúng ta tin điều này để được thừa kế Nước Nghìn Năm với Ngài. Sau đó, Ngài cũng sẽ cho phép chúng ta dự phần trong Nước đời đời của Đức Chúa Trời và sống vui vẻ mãi mãi với Ngài trong sự hạnh phúc và vinh hiển. 
Như thế, trong khi chúng ta vẫn còn ở trên thế gian này, tất cả chúng ta phải tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh với tấm lòng của chúng ta và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chỉ những người tin nơi Phúc-âm của lẽ thật này mới có thể trở thành con cái trong sạch của Đức Chúa Trời và được bảo đảm nhận mọi ơn phước đang chờ đợi chúng ta trong thế giới tới. 
Ha-lê-lu-gia! Tôi cảm tạ Chúa với đức tin của tôi vì đã ban cho chúng ta ơn phước Thiên đàng thuộc linh. Chúa chúng ta đã hứa rằng Ngài sẽ trở lại sớm; Lạy Chúa, xin hãy đến!