דרשות

נושא 11: המשכן

[11-3] (שמות 34:1-8) יהוה אלוהים החי

( שמות 34:1-8)
"ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שברת. והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר. ואיש לא יעלה עימך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה יהוה אותו ויקח בידו שני לוחות אבנים. וירד יהוה בענן ויתיצב עימו שם ויקרא בשם יהוה. ויעבור יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נשא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים. וימהר משה ויקד ארצה וישתחו." 
 
 
עלינו לגלות מי הוא באמת האלוהים הזה אשר אנו מאמינים בו
 
הבה נתחיל בעיון בשמות 16-3:13 "ויאמר משה אל האלוהים הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר אלהם. ויאמר אלוהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם יהוה אלוהי אבותיכם נראה אלי אלוהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים."
  
 
?מי הוא יהוה האלוהים
 
שמו של אלוהים בעברית הוא יהוה או יי באופן מסורתי משמעות יהוה זה שהוא מתקיים בזכות עצמו. במילים אחרות, אלוהים הוא לא בריאה אלא הוא קיים בזכות עצמו, הבורא אשר ברא את כל התבל ואת כל הדברים אשר בפנים.
הבה נסתכל בשמות 7-6:2: "וידבר אלוהים למשה ויאמר אליו אני יהוה. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם. וגם הקמותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני יהוה אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים."
פסוק 3 שלמעלה אומר, "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם". בתנ"ך, "קינג ג'ימס וורז'ין" בפסקה, "ושמי יהוה" כתובה המילה 'יהוה' אשר משמעותה "האחד הקיים" או "השם ההולם  לאלוהים האמיתי." השם יהוה לא היה ידוע לבני האדם לפני. לכן האנשים בזמן ההוא פשוט קראו לו אלוהים. אך עתה, כדי להושיע את בני ישראל, אלוהים רצה ששמו, יהוה, יהיה ידוע לכל האנשים שבעולם. "אני אדני. אני יהוה. אני מי שאני, זה שמתקיים בזכות עצמו." באופן זה רצה אלוהים להיות ידוע.
אלוהים הוא זה אשר מתקיים בזכות עצמו, "אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב." הוא היה חי אפילו לפני הזמן העתיק, אפילו לפני תחילת כל הדברים. אלוהים, במילים אחרות, חי וקיים לנצח. אלוהים אפשר לבני ישראל, ילדי אברהם, להשתעבד במצריים במשך 430 שנה ואז הוא הבטיח שהוא  יגאל אותם מעבדותם ויוליך אותם אל ארץ כנען. בדיוק כפי שהוא הבטיח, יהוה אלוהים הופיע לאחר 430 שנה וציווה על משה לגאול את בני ישראל מרדיפתו של פרעה. "אני יהוה. אני מי שאני, אלוהיך. הרשה לעמי ללכת." למען תועלת עמו, הוא הראה את עצמו בפני משה, וציווה על פרעה לאפשר לעמו ללכת, כיוון שיהוה אלוהים ידע על הסבל של בני ישראל. כיוון שהוא ידע שעמו נאנחים תחת סבלם, אלוהים אמר שהוא יגאל אותם מעבדותם.
 430 שנה לאחר הבטחתו לאברהם, אלוהים בא לבני ישראל והראה את עצמו אליהם. "אני יהוה. אני אלוהים. באתי לקיים את ההבטחה אשר הבטחתי לאביכם, אברהם שאני אוליך את בניו מחוץ לארץ מצרים אל ארץ כנען. ואני גם יודע על כל סבלותיכם. עכשיו לך אל פרעה ואמור לו זאת." זה מה שיהוה אלוהים אמר.   
אנו חייבים להבין שאלוהים הוא למעשה אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אלוהים הוא גם אלוהינו, שלך שלי. מה אם כן שמו? שמו הוא יהוה שמשמעותו הוא אשר מתקיים בזכות עצמו. אלוהים היה קיים אפילו לפני בריאת העולם, באשר הוא קיים בזכות עצמו והוא לא בא על ידי מישהו אחר, אלא על ידי עצמו. 
 
 
אנו חייבים להבין את משמעות שם האלוהים
 
זה קריטי שאנו נבין ונאמין שאלוהים הוא למעשה זה אשר קיים בזכות עצמו, האחד אשר עשה אותנו, שולט בנו, ואשר הושיע אותנו מחטאינו. אנו חייבים להאמין ביהוה אלוהים כאלוהינו המוחלט, כיוון שיהוה אלוהים הזה ברא את כל התבל, וממשיך אף להתקיים עתה.
כמו בני ישראל, אני ואתה גם מאמינים באלוהים, וגם קיבלנו את מצוותיו בנוכחותו. בדיוק כפי שכל בני ישראל נכשלו בשמירת כל התורה, אנו גם, נכשלו בלחיות על פי התורה. כך, בגלל חטאינו לפני אלוהים, היינו גם מסוג הברואים אשר לא יכולים להתחמק מלעבור את הדין הנורא על החטאים. במילים אחרות, לא היינו יכולים להימלט מלהיות מורשעים על ידו בגלל חטאינו.
זוהי הסיבה שכל אחד מאיתנו צריך לשלם כופר לאלוהים כדי שיכפר על כל חטאיו. כדי להיוושע מחטאינו, אנו חייבים לתת לאלוהים האב את שכר הישועה השווה לחיינו, עם אמונתנו. עלינו למעשה לתת את קורבן העולה השווה לחיינו על מנת לעמוד במשפט הצדק שלו ולחשוף את אהבתו הרחומה של אלוהים.  רק על ידי נתינת כיפור ממשי של חיים על חטאינו, השלום בין אלוהים לביננו, בני האדם, יכול לחזור על כנו. רק על ידי אמונה אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו ומהרשעותינו.   
כיוון שלמעשה זהו המקרה, כל פעם שאנו מתהלכים לפני אלוהים עלינו להודות,  בגלל החטאים אשר עשינו לפניו, לא היינו יכולים שלא להישפט על ולהיענש על חטאים אלה. כאשר אנו מאמינים באלוהים כמושיענו, אנו חייבים למעשה להכיר ולהאמין שאנו כרוכים לגיהינום בגלל חטאינו, ולהאמין במשיח אשר שילם את כל חובות חטאינו והושיע אותנו מהדין על החטאים, כמושיענו שלנו. כאשר אנו מתהלכים לפני אלוהים, אנו חייבים להאמין בטבילה ובדם של ישוע המשיח, קורבן העולה על חטאינו, להאמין בו כמשיח, ולהכיר בו ככזה. אנו חייבים להודות שכולנו הופכים חוטאים לפני אלוהים בגלל כשלוננו לשמור את מצוותיו, ואנו חייבים להאמין שישוע המשיח הושיע אותנו מכל חטאינו.
אנו חייבים להבין שאנו איננו יכולים להתחמק אלא אנו חשופים לעונשיו של אלוהים על החטאים. ולפיכך על ידי שאנו מודים בחטאינו, אנו מוכשרים לקבל את ברכת מחילת החטאים אשר אלוהים נתן לנו, ואנו מסוגלים לבנות את יסודות אמונתנו אשר מאפשרת לנו לאסוף את רחמנותו של אלוהים ולקבל את מחילת החטאים שלו.
כדי לעשותנו ילדיו, אלוהינו עשה אותנו בדמותו, אך הוא גרם לנו להיוולד עם חולשות. כצאצאיו של אדם, כולנו נולדנו כחוטאים, אך זוהי השגחתו העליונה העמוקה של אלוהים אשר עושה אותנו לילדיו.
אנו היינו יצורים כאלה אשר לא היינו יכולים להימנע מלהישפט על חטאינו, אך כדי למלא את רצונו, אלוהים שלח את בנו אלינו, ומחל לנו על כל חטאינו. ישוע, בן האלוהים, קיבל את טבילתו ומת על הצלב בהתאם לתוכניתו של אלוהים. לכן יהוה אלוהים נתן חיים חדשים לאלה מאיתנו אשר מאמינים שכל חטאי העולם הועברו על בנו עם הטבלתו בידי יוחנן, שהוא הושיע אותנו מכל חטאינו עם דמו על הצלב, וכך הוא נשא את כל ההרשעות על חטאינו.
טבילת ישוע ודמו היו קורבן העולה אשר מאפשרים לנו מעל ומעבר, כאשר אנו מאמינים, לקבל חיים חדשים, להיוושע מכל חטאינו, ולהפוך לילדיו של אלוהים. אנו חייבים להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, אנו חייבים להיות בעלי סוג אמונה אשר מאפשרת לנו להיות עמו של אלוהים. זוהי האמת המוחלטת למעשה, שרק אלה שיש להם אמונה כזו יכולים באמת להיות אנשיו של אלוהים.
 
 
כל האלים של הדתות בעולם הזה הינם רק יצירים של מעשי ידי אדם
 
 לבד מיהוה אלוהים, ישוע המשיח ורוח הקודש, כל שאר האלים הינם רק אלים גשמיים אשר נעשו על ידי בני האדם בעצמם. חוץ מאלוהים, אין שום דבר בעולם הזה אשר קיים בזכות עצמו. זוהי הסיבה שיהוה אלוהים אמר "אהיה אשר אהיה."
האם יש למעשה מישהו אשר קיים בזכות עצמו? בודהה נולד מרחם אימו ולכן הוא רק ברייה של אלוהים. כך גם קונפוציוס, וכך גם מוחמד, כיוון שהם כולם נולדו מהוריהם, ולכן הם רק בריות אשר נבראו על ידי אלוהים. הפסלים של בודהה אשר מאמיניו עצבו ופיסלו הינם גם רק מעשי ידי אדם, אשר עשויים מאבן או מתכת אשר גם אלוהים בעצמו יצר. כל דבר, מהשמש ועד הירח, כוכבים, המים, האויר והגלקסיה של היקום, כולם נעשו על ידי אלוהים. אין שום דבר בעולם הזה אשר לא נעשה על ידי אלוהים. אפילו המלאכים, היצורים הרוחניים, גם נבראו על ידי אלוהים.
רק אלוהי אברהם יצחק ויעקב אשר אנו מאמינים בו, הוא יהוה אלוהים, הוא אשר קיים בזכות עצמו. יהוה אלוהים לא נברא על ידי מישהו אחר. רק הוא קיים בזכות עצמו, רק הוא הבורא של כל היקום, ורק הוא האחד אשר ברא אותך ואותי. רק יהוה אלוהים זה תכנן ובחר להושיענו מחטאינו ולעשות אותנו לעמו. 
כיוון שאלוהים כך תכננן, הוא גרם לנו להיוולד בעולם הזה כשאנו בוכים ולחזור בידיים ריקות. ובגלל תוכניתו זו הוא גורם לנו לסבול בעולם הזה כך שלא נוכל אלא לחפש את אלוהים ולפגושו.
כאשר אנו אומרים שאנו מאמינים באלוהים, אנו חייבים להודות למעשה שאנו סוג של יצורים אשר בגלל חטאינו ובגלל כשלוננו לשמור את מצוות האלוהים, איננו יכולים להימנע אלא לעמוד בפני עונש המוות, גיהינום, וסבל נורא לפני אלוהים. לפני שאנו מאמינים בישוע המשיח כמושיענו, אנו חייבים קודם להכיר בעצמנו כחוטאים שאינם יכולים להימנע מלעמוד למשפט נורא על החטאים ולהישלח לגיהינום.  
 
 
 
.יהוה אלוהים הוא יודע הכל וכל יכול
 
רק אלוהים הוא אלוהים אשר יודע הכל וכל יכול אשר באמת עשה אותנו ואשר שולט בעולם. לאחר שאנו מכירים בכך, אנו חייבים להודות בפני אלוהים איזה חוטאים באמת אנחנו - כלומר, אנו חייבים להודות שבגלל חטאינו איננו יכולים להימנע אלא להיות חשופים לזעמו הנורא של אלוהים. ואנו חייבים להאמין באמת שעל ידי אמונה בשה האלוהים אשר בא להושיענו מכל החטאים, ועל ידי העברת חטאינו אל קורבן העולה הזה בעזרת הנחת ידינו על ראשו, כל בעיית חטאינו נפתרה. למעשה אנו אלה אשר חייבים להישפט ולמות על חטאינו, אך בגלל שקורבן העולה הזה לקח את כל חטאינו עם טבילתו, חטאינו יכולים להישטף. אנו חייבים להאמין באמת הזו. אנו חייבים להכיר שבאמצעות קורבן העולה הזה, אלוהים הכל יכול, אשר בשבילו שום דבר אינו בלתי אפשרי, באמת הושיע אותנו מכל חטאינו, אותנו אשר לא היינו יכולים להימנע מלהישלח לגיהינום. אנשים אשר מאמינים כך הינם מאמינים אמיתיים בישוע המשיח.
למעשה זהו מעשה לא נכון להאמין באלוהים באופן שרירותי. כאשר אנו אומרים שאנו מאמינים באלוהים, אמונתנו חייבת להיות מבוססת על יסודות התנ"ך השלם. ועלינו לקבע את היסוד הראשון הרב עוצמה של האמת על דבריו אשר אומרים, "אהיה אשר אהיה, אני יהוה"   
בני ישראל נכשלו בשמירת התורה אשר אלוהים ציווה עליהם לקיימה. המצוות אשר ניתנו לבני ישראל ניתנו גם לאלה מאיתנו אשר חיים בתקופה זו. אם ברצונך באמת להאמין באלוהים, ואם ברצונך באמת להיות עם אמונך בנו של אברהם, עליך להכיר בכך שאלוהים נתן את 613 המצוות לא רק לבני ישראל אלא גם לנו, לכל אחד בעולם הזה, ולשאר היקום. ואנו חייבים למעשה להכיר שגם אנו נכשלנו בשמירת המצוות כמו בני ישראל, ולכן אנו מיועדים למוות, כיוון ש "שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23).
אנו חייבים להאמין שאלוהים מחל על חטאינו עם האמת של התכלת, ארגמן וחוט השני. כדי לעשות כן, אנו חייבים לצאת החוצה ולחפש אחר האמת של הישועה, אשר על ידי אדוננו הושיעה אותנו מכל חטאינו ומההרשעה על חטאינו.
חרף כשלוננו לשמור את מצוותיו הברורות של אלוהים, אם איננו מבינים שאנו חוטאים נוראיים, ואם איננו מודים שאנו מוכרחים להישפט על חטאינו, אם כך, לעולם לא נוכל להיות מסוגלים להאמין במשיח. אם אנשים מאמינים שהם יכנסו לגן עדן למרות שהם נשארים חוטאים, כאשר למעשה אלוהים כבר כתב את חטאיהם בספר המשפט, הם משנים את תורתו של אלוהים וחוטאים את חטא נשיאת שם אלוהים לשווא. אנשים כאלה לעולם לא יהיו מסוגלים להיוושע מחטאיהם. הם יישפטו לנצח על חטאיהם, ויגזר עליהם עונש הגיהינום מבלי להתחשב אם הם האמינו באלוהים או לא, הם לא הכירו באלוהים. אנשים אלה חייבים לחזור בתשובה לאלתר ולהתנער מחוסר אמונתם.
אפילו ברגע זה ממש, אלוהים נמצא בליבנו ומתקיים בעצמו בכל המרחבים הללו. והוא יודע הכל עלינו.
למרות שאלוהים חי, ישנם אנשים אשר אינם מאמינים בו, יש אפילו אשר מלגלגים עליו. אך אנו כולנו צריכים קורבן עולה על חטאינו. זוהי הסיבה שאלוהים גרם לבני ישראל להעלות כפרה עם קורבן העולה שלהם על מזבח המשכן, בהתאם לדרך הישועה שאלוהים קבע.     
אכן אלוהים הוא זה אשר קיים בזכות עצמו. הוא זה אשר היה מקדם. הוא האלוהים אשר חי, הופיע, ואשר דיבר עם אבותינו הקדמוניים לפני זמן רב, האחד אשר חי, מופיע, ומדבר איתנו עתה, זה אשר פועל ביננו, מדריך אותנו, ושולט בנו.
 
 
האמת אשר אסור לנו לשכוח
 
למרות שנושענו, ישנו דבר אחד שאסור לנו לעולם לשכוח. והוא זה שלמרות שלא יכלנו להימנע מלהשפט לנצח, עם טבילתו ועם שפיכת דמו על הצלב, אדוננו גאל אותנו מכל המשפטים הללו על חטאינו. למעשה עד היום אשר נעמוד בפני אדוננו, אסור לנו לשכוח את האמת הזו ועלינו תמיד להאמין בה בליבנו. אנו חייבים להאמין בה אפילו כאשר נהיה במלכות השמים ונהלל את אלוהים. אנו חייבים להודות לאלוהים על שאפשר לנו, האנשים אשר לא יכולים להימנע מלהיות מקוללים לנצח ולהישפט על חטאיהם, להאמין באדוננו כמושיענו, ועל שנתן לנו חיי נצח.
אנו חייבים להכיר בבשורת המים והרוח לנצח. מה יקרה אם לא נודה שאנו חייבים להישפט לנצח על חטאינו? לא תהיה סיבה בשבילנו להלל את אלוהים. אלוהים למעשה הושיע אותנו, בני התמותה אשר לא יכלנו להימנע מלהישפט לנצח על חטאינו. זוהי הסיבה שאנו חייבים להאמין ולהלל את ישוע -  כיוון שאדוננו קיבל את טבילתו ושפך את דמו למעננו. זוהי הסיבה שגם אתה חייב להאמין וזוהי גם הסיבה שאנו כולנו חייבים ללמד את בשורת המים והרוח. לאלה המאמינים בטבילה שישוע קיבל מיוחנן ובדם אשר הוא שפך על הצלב בגלל חטאיהם, יש לב המהלל את אלוהים. כיוון שישוע הושיע אותם מחטאיהם ומהמוות, הם מהללים אותו כל יום עם אמונתם.
הבעיה היא שיש אנשים אשר הבינו בצורה לא נכונה את ישוע. הידע שלהם עליו הוא חד צדדי וריק למחצה. אלה הם אנשים כאלה אשר מצפונם הושחת, ואשר אינם מבינים שהם חוטאים חטא כאשר הם למעשה שקועים בכל סוגי החטאים. אלה אשר עושים חטאים ואשר עדיין אינם מכירים בזה כחטאים- הם מה אם לא חוטאים.
למרות שאנו למעשה יצורים חלשים אשר אינם יכולים שלא לחטוא, אנו חייבים להודות בחטאינו כל פעם שאנו עושים אותם, ואנו חייבים לאשר את טבילתו של ישוע ודמו על הצלב -  כלומר,  את בשורת המים והרוח. לכן אנו למעשה מודים שאיננו יכולים שלא להיות חוטאים לפני אלוהים. ולמעשה על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח, אנו יכולים לנשום לרווחה. למעשה, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו משיגים שלוות נפש.
כאשר אני מדבר על להיות חף מחטא, אין הכוונה היא שאנו לא נזהה את חטאינו אפילו שלמעשה אנו עושים אותם. אין זה אומר שאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח אינם צריכים להכיר בחטא כחטא. למרות שלמעשה נושענו מכל חטאינו, אנו עדיין מכירים בחטאים אשר אנו עושים כמו שהם- כחטאים שלנו. מה שאסור לנו לעולם לשכוח זה שלא יכולנו מלהימנע מלהשפט לנצח על חטאינו, אדוננו הושיע אותנו מכל חטאינו ומההרשעה עליהם עם טבילתו, עם דמו על הצלב ועם תחייתו. אסור לנו לעולם לשכוח שאדוננו הושיע אותנו עם התכלת, ארגמן וחוט השני, אלה להאמין בזה ולהללו על כך. אנו חייבים לזכור כיצד היינו לפני כן. זכור שפעם היינו יצורים מסכנים כל כך אשר לא יכלנו להתחמק מדין נצחי על חטאינו. ואנו חייבים להלל את הישועה של מחילת החטאים אשר ניתנה על ידי אלוהים, ולהודות לו כל יום על חסד ישועתו הנפלאה. שום דבר מלבד זה היא האמונה של המאמינים בבשורת המים והרוח.  
 
יהוה אלוהים חי אפילו עתה
 
בדיוק כפי שאלוהים היה אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הוא עתה אלוהיך ואלוהיי. "כי לא אלוהי מבוכה האלוהים כי אם אלוהי השלום" (הראשונה אל הקורנתיים 14:33). הוא אינו אלוהיהם של הנוצרים הפועלים בצורה צעקנית ומעמדים פנים, אלא הוא אלוהי אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. יש לנו את האמונה המאמינה בדבר אלוהים ואשר מצייתת לו עם "כן." אלוהים הוא אלוהינו. כאשר הוא למעשה אומר לנו, "אתה מיועדים לגיהינום," אנו אומרים לו, "כן, אתה צודק." כאשר הוא אומר לנו, "אתם תחטאו עד יום מיתתכם," גם אז אנו אומרים שוב, "כן אתה צודק." וכאשר הוא אומר לנו, "אך אני למעשה הושעתי אותכם עם התכלת, ארגמן, חוט השני ושש משזר," אנו רק יכולים להגיד שוב, "כן אתה צודק מאד." כך נעשינו לעם האלוהים אשר תמיד מצייתים לו עם "כן." אני מודה לאלוהים על חסדו אשר הושיע אותנו עם בשורת המים והרוח.
אנו חייבים להאמין ולהכיר בליבנו שאדוננו למעשה הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות המים, הדם והרוח, ועל ידי זה עשה אותנו לאנשי ממלכת אלוהים. הודה לאלוהים על ידי האמונה שבשורת המים והרוח היא מתנת הישועה אשר אלוהים נתן לך.  
אני מהלל את אלוהים עם אמונתי על שהושיע אותי לנצח, אותי, אשר לא יכולתי להימנע מללכת לגיהינום בגלל חטאיי, עם בשורת המים והרוח. זכור שאנו היינו למעשה כולנו מנחושת -  כלומר, שלא היינו יכולים להימלט מדינו של אלוהים – ולכן איננו יכולים שלא להלל את אלוהים על גאולתנו מהחטאים, ועל שהושיע אותנו עם התכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. ואנו חייבים להודות לו על ידי אמונה באמת של הבשורה הזו אשר מסתתרת בחוטי התכלת, ארגמן, השני ושש משזר האלה.
רק יהוה אלוהים הוא האלוהים של כל האנושות. והוא הפך לאלוהי הישועה של כל הגזע האנושי. אנו חייבים להאמין ביהוה אלוהים       כאלוהינו.