דרשות

נושא 11: המשכן

[11-4]  ( שמות 19:1-6 ) הסיבה שאלוהים קרא למשה להר סיני

 ( שמות 19:1-6 )
 "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו ויבואו מדבר סיני ויחנו שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל."
 
   
?מדוע אלוהים בחר את בני ישראל
 
הקטע הראשי בא משמות 19:1-6, למרות שהקטע אינו ארוך יש לי הרבה מה להגיד עליו. ברצוני גם לדבר מקטע זה על האמת אשר נחשפת מפרק 19 ועד 25 בספר שמות. עברו שלושה חודשים מאז שבני ישראל יצאו ממצרים כאשר הם באו למדבר סיני. אלוהים גרם להם לחנות מול הר סיני וקרא למשה לעלות להר.
 
כך שהוא קורא לו להר, אלוהים אמר את דברו לבני ישראל, "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל." הסיבה לכך שאלוהים רומם את בני ישראל הייתה כדי לעשותם לעם הסגולה שלו וכדי לעשותם לממלכת הכהנים שלו.
 
זאת הייתה התכלית לכך שאלוהים גאל את בני ישראל ממצרים. השיטה שבה אלוהים עשה את בני ישראל לעם סגולה הייתה נתינת תורתו ושיטת ההקרבה של המשכן כדי להושיעם מחטאיהם אשר באמצעותם הוא ינקה את כל חטאיהם, יעשה אותם לעמו ויכונן אותם כממלכת כהנים. כך, בני ישראל חייבים להבין זאת בבירור ולקבל מחדש את האמונה אשר אלוהים רוצה מהם. כדי לעשות את עמם כעם הכהנים של אלוהים, אלוהים נתן להם מצד אחד את תורתו המורכבת מ 613 מצוות, ומצד שני הוא גרם להם לבנות את המשכן.
 
לכן אם בני ישראל אינם מאמינים בישוע המשיח אשר בא כמשיחם, הם חייבים לחזור בתשובה ולהאמין בו בליבם. ישוע, אשר הוא ממש תמצית של קורבן החטא של שיטת ההקרבה במשכן, ניקה את כל חטאיהם מהטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן ומדמו על הצלב. כך, בני ישראל חייבים באופן שאינו משתמע לשתי פנים לקבל את האמת שאלוהים עשה אותם לעמו על ידי שהוציא אותם, צאצאיו של אברהם, ממצרים, ועל ידי ששטף את כל חטאיהם באמצעות העולה של המשכן. בזמן ההוא, כיוון שבני ישראל לא היו מסוגלים לשמור את תורתו של אלוהים, הם היו חייבים להימחל מחטאיהם, על ידי שנתנו קורבן עולה לאלוהים על פי שיטת ההקרבה אשר נקבעה על ידו. קורבנות העולה האלה היו צילו של ישוע המשיח, המושיע אשר הושיע את בני האדם מחטאיהם.
 
אפילו עתה, בני ישראל מחזיקים ממשה כנביא הגדול מכולם. הם צודקים בכך. בכל אופן, הם אינם מאמינים בישוע המשיח כמשיח אשר הושיע אותם מכל חטאיהם, הם אינם מכירים בברית החדשה כדבר אלוהים, ובמקום זאת מאמינים רק בברית הישנה כדבר אלוהים. אך אנו חייבים לזכור שישוע אינו רק נביא גדול ממשה, אלא הוא גם הכהן הגדול של מלכות השמים, המשיח אשר בני ישראל קיו וחיכו לו. על ידי אמונה, בני ישראל חייבם להבין עתה שאות קורבן העולה של המשכן הוא לא אחר מאשר המשיח בעצמו.
 
   
...אלוהים גרם לבני ישראל להעריך את משה, אבל
 
מדוע אלוהים עשה את משה כה נעלה לפני בני ישראל? זה היה כדי לגרום להם לקבל ולהאמין בכל דברי האלוהים אשר נאמרו באמצעות משה. במילים אחרות, זה היה כדי לגרום לבני ישראל להאמין שהדברים שמשה דיבר אליהם היו כולם דבריו של אלוהים. אלוהים קרא למשה להר סיני כדי שהוא ירומם מעל כל בני ישראל. זה גרם לבני ישראל לחוש יראת כבוד למשה ולאלוהים, וכאשר בני ישראל ראו שמשה דיבר על אלוהים האמינו בו כיוון שאלוהים דיבר עם משה כאילו הוא היה חברו.
 
כך, בני ישראל האמינו ביציבות בדברי אלוהים אשר משה העביר לבני ישראל כדבר אלוהים הממשי. בכל אופן, על ידי שהם העריכו יותר מידי את משה, בני ישראל עשו טעות גדולה על שלא קיבלו את ישוע המשיח כמושיעם בתוך ליבם. בסופו של דבר בני ישראל נכשלו בזיהויו הנכון של המשיח, ולפיכך הם דוחים את אהבת הישועה שלו. יש להם עתה מטלה גדולה - כלומר, לקבל את ישוע המשיח אשר היה אף נביא גדול יותר ממשה, לתוך ליבם כמושיעם.
 
    
אלוהים ציווה את בני ישראל לבנות את משכנו ולהעלות לו קורבן עולה
 
באמצעות משה, אלוהים נתן את תורתו ואת מצוותיו לבני ישראל ואמר להם גם לבנות את המשכן. אהבתו החסודה של אלוהים אשר באמת מחקה את חטאי בני ישראל נראתה באמצעות שיטת ההקרבה. באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן, אלוהים נתן גם את מחילת החטאים לצאצאיו הרוחניים של אברהם, והוא מחק גם את כל חטאיהם כך שהם לא יחסרו דבר מלהיות עמו של אלוהים.
 
אלוהים נתן לבני ישראל שתי לוחות אבן עם עשרת הדברות שלו אשר היו חקוקות בהם. עשרת הדברות מורכבות מארבעת המצוות העליונות אשר חייבות להישמר בין אלוהים ואדם ומשש תחתונות אשר חייבות להישמר ביחסים בינאישיים. מלבד עשרת הדברות הללו, אלוהים גם נתן לבני ישראל מאות מצוות אשר הם חייבים לשמור בחיי היומיום שלהם.
 
הסיבה לכך שאלוהים נתן לבני ישראל כל כך הרבה חוקים ומצוות הייתה כדי להראות בליבם שאלוהים לבדו הוא הישות האלוהית המוחלטת והמושלמת. לבני ישראל הרוחניים – כלומר, אלה אשר מאמינים בישוע כמושיעם – לא יכולה להיות ישות אלוהית אחרת מלבד אלוהים. כדי ללמד באופן ברור את בני ישראל לפני כניסתם לארץ כנען את האמת שהוא יהוה, אלוהים דיבר אל משה בהר סיני כדי לתת להם את תורתו. ובכל זמן שהוא שהם חטאו על ידי הפרת מצוות אלוהים, הוא מחל להם על חטאיהם על ידי שהעלו את קורבן העולה במשכן בהתאם לשיטת ההקרבה אשר הוא קבע.
 
   
בני ישראל קיבלו את התורה והמצוות מאלוהים
 
הבה נסתכל בשמות 24:3-8, "ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר יהוה נעשה. ויכתוב משה את כל דברי יהוה וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים. ויקח משה חצי הדם וישם באגנות וחצי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר יהוה נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עימכם על כל הדברים האלה."
 
כאשר אלוהים נתן לבני ישראל את התורה באמצעות משה, הוא כרת את הברית עם דם. בקיצור, הכוונה היא שתורת אלוהים הייתה תורת החיים. אלוהים אמר את תורת החיים לבני ישראל, ועל בני ישראל היה להאמין בתורתו.
 
כך, משה אמר לבני ישראל להביא את דם קורבן ואת זבחי השלמים. אלוהים גרם למשה לאסוף את עמו ביחד ולקרוא להם את התורה ואת המצוות, בריתו של אלוהים. ואז משה שאל אותם, "האם תצייתו לכל מה שאלוהים ציווה אתכם?" בני ישראל ענו לאלוהים בקול אחד שהם יצייתו לו.
 
"אשמור עליכם ואעשה אתכם לממלכת כהנים," הבטיח אלוהים אז לבני ישראל באמצעות משה. משה זרק את דם קורבן העולה והזבחים השלמים עליהם. זה מראה שכאשר אדם חוטא, חייב להימחל לו באמצעות קורבן העולה אנו חייבים לקבל את מה שאלוהים דיבר כדבר החיים. משה לקח את דם העולה זרק אותו על עמו ואמר, "הנה דם הברית אשר כרת יהוה עימכם על כל הדברים האלה." זה מראה לנו שכיוון שדבר האלוהים הוא דבר החיים, אם לא שמרנו אותו, אנו חייבים להעביר את חטאינו על קורבן העולה על ידי הנחת ידינו על ראשו, הריגתו, והעלאת דם הקורבן לאלוהים בגלל חטאינו.
 
מה שאנו חייבים להבין זה שבתורה זו של אלוהים יש את העונשים על חטאינו, אך באותה עת, ישנה גם שיטת ההקרבה אשר שוטפת את חטאינו. לכן כאשר אנו מתעסקים עם תורתו של אלוהים ועם מצוותיו, אנו חייבים לקבלם בליבנו כשאנו מזהים שבתורה זו ובמצוות, נמצאת העולה אשר מביאה לנו את מחילת חטאנו. אמונה זו נחוצה בהחלט. כיוון שאנו מבורכים כאשר אנו מקיימים את תורתו של אלוהים, ומקוללים כאשר אנו נכשלים בקיומה, אנו חייבים להאמין שעלינו תמיד לשטוף את חטאינו עם קורבן העולה שלנו. כך, אלה אשר חוטאים חייבים לקבל את המחילה על חטאיהם על ידי העברת חטאיהם על קורבן העולה בעזרת הנחת ידיהם על ראשו ועל לקיחת הדם של הקורבן והעלתו לאלוהים. אנו כולנו חייבים להבין ולהאמין שהתורה ושיטת ההקרבה הינם תורת החיים, אשר באמצעותם אנו יכולים לקבל חיים חדשים מאלוהים.
 
לכן, בעוד תורת אלוהים מלמדת אותנו על חטאינו, בשורת המים והרוח מראה לנו מנגד שכל חטאינו נמחלו באמצעות הטבילה אשר ישוע המשיח קיבל מיוחנן ודמו על הצלב – כלומר, ולפיכך, האמת אשר הושיעה אותנו מכל חטאי העולם. 
 
בזמן העתיק, כאשר השבטים הבטיחו משהו אחד לשני, בדרך כלל הם הביאו איזשהו סוג של עולה. הם הביאו כבש, עז, או שור וכשהם שוחטים את צווארו, הם רשמו את הסכמם עם הדם אשר הוצא מהעולה. זה הראה את התנאי הנחוץ להסכם אשר אומר, "אם לא תשמור את הברית אשר עתה כרתת איתי, ללא ספק תמות באופן זה." בקיצור הם ביססו את הסכמם על ידי הדם.
 
באותו אופן, אלוהים גם ביסס את תורתו עם דם. במילים אחרות הוא אמר לנו שאם נכשל בשמירת כל 613 חוקיו ומצוותיו, אנו נמות בגלל חטא זה. אך יחד עם זה, הוא אמר לנו לקבל את מחילת החטאים על ידי שניתן לו את קורבן החטא באמונה, באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן.
 
אם לא היינו לוקחים לעולם ברצינות את דבר התורה של אלוהים, מעולם לא היינו יכולים להימלט מזעמו של אלוהים על חטאינו. אם ניתן לו את קורבן העולה אשר הוא קבע לנו, אלוהים יקבל את קורבן העולה הזה וימחל לנו על כל חטאינו. אנו כולנו חייבים להאמין בתורת החיים הזו, תורת הישועה הזו אשר אומרת לנו שאלוהים ימחל על חטאי כל בני ישראל באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן, ועל ידי כך נקבל לליבנו את מחילת חטאינו. כל מי שמתעלם מתורת אלוהים מנוע מלקבל את חסד אהבתו של אלוהים, ולכן, אנו כולנו חייבים להאמין בתורה ובשיטת ההקרבה כאמת של הישועה, וכחיים האמיתיים שלנו. 
 
זוהי הסיבה שמשה קרא את הברית אשר נעשתה עם דם ואת הדם הזה זרק על בני ישראל, הם הבטיחו את הבטחתם לאלוהים עם הדם. לכן עם ההבנה שכולנו נמות אם לא נשמור את התורה אשר נוסדה עם דם, אנו חייבים כולנו לקבל את מחילת חטאינו על ידי האמונה בתורה ביחד עם ישוע המשיח אשר הוא קורבן העולה שלנו וזבח השלמים אשר מוקרב לאלוהים.
 
כולנו חייבים להבין ולהאמין באמת שאנו יכולים להימחל מכל חטאינו על ידי שנקריב לאלוהים את קורבן העולה שלנו על פי שיטת ההקרבה של המשכן. באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני ושש משזר שלו, אלוהים לימד אותנו בבירור על מחילת החטאים של כל בני האדם. כדי שכל חטאיהם ימחלו, כל חטאיהם צריכים לעבור על קורבן העולה על ידי הנחת ידיהם על ראשו, ואז קורבן זה חייב לשפוך את דם הקורבן שלו כדי שיושם לאחר מכן על קרנות המזבח ושאר דמו יישפך על הקרקע.
 
זאת הייתה הקרבת העולה אשר נדרשה על ידי תורת החטא והמוות. לכן, עם אמונתנו, אנו כולנו חייבים לקבל את מחילת החטאים אשר הובטחה על ידי קורבן העולה אשר מחק את כל חטאינו. על ידי שנתן לנו את שיטת ההקרבה של המשכן, אלוהים נתן לנו את תורת הישועה כך שנוכל להאמין בדבר אלוהים ולהיסלח מכל חטאינו. אנו כולנו חייבים לקבל את ברכת מחילת החטאים אשר ניתנת על ידי אלוהים על ידי שנקבל לליבנו את שתי התורות אשר אלוהים נתן לבני האדם: התורה עצמה ושיטת ההקרבה של המשכן.
 
  
?כיצד נוכל להיוושע מכל חטאינו
 
באמצעות שיטת ההקרבה שאלוהים נתן למשה, הוא הראה לבני ישראל שהישועה מכל חטאיהם היא אפשרית רק על ידי אמונתם במחילת חטאיהם באמצעות קורבן העולה שלהם.
 
כאשר אנו נותנים לאלוהים את אמונתנו אשר מאמינה בקורבן העולה אשר נקבע על ידו, הוא מקבל את אמונתנו ומושיע אותנו מכל חטאינו. מדוע? כיוון שאלוהים כבר הושיע את כל בני האדם מחטאיהם, ולאלה שמאמינים, הוא נותן את ברכתו אשר מטהרת אותם מכל חטאיהם. באמצעות שיטת ההקרבה אשר נקבעה על ידי האחד המוחלט, אלוהים אפשר לנו לדעת את תורת הישועה. אם מישהו אינו יודע ואף אינו מאמין באמת שישוע המשיח שטף את חטאיו לעולם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב, הוא ללא ספק יורשע. אנו כולנו חייבים באהבתו הרחומה של אלוהים.
 
אלוהים הושיע אותנו באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן, אשר שיטתה היא להעביר את חטאינו על הקורבן על ידי הנחת ידנו על ראשו. כך, כולנו חייבים להאמין בבשורת הרחמים אשר אפשרה לכל אלה אשר מאמינים באמת הזו להישטף מחטאיהם. אלה אשר אינם מכירים את התורה ואת שיטת הקורבן לפני אלוהים לעולם לא יוכלו לקבל את מחילת החטאים, אך אלה אשר מאמינים בבשורת רחמנותו של אלוהים, יוכלו לקבל כולם את מחילת החטאים הנצחית.
 
אלוהים לא אמר לנו רק לא לחטוא, אלא הוא לימד אותנו שאנו היינו יצורים חוטאים אשר לא היינו יכולים שלא לעשות חטאים כל יום. לכן, הוא אמר לנו לתת לו את קורבן העולה שלנו כדי לקבל את המחילה על חטאים אלה. זוהי הסיבה שאלוהים אמר כאשר החוטא נותן את קורבן העולה, "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך ואת צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" (שמות 20:24).
 
תבנית קורבן העולה אשר בני ישראל נתנו לאלוהים הייתה הנחת ידיהם על ראש הקורבן, אשר באמצעות זה חטאיהם הועברו עליו, הוצאת דמו ושימתו על קרנות מזבח העולה, והנחת בשרו על המזבח ושריפתו באש. האמונה בלב שלם בתורת הישועה אשר ניתנה על ידי אלוהים, הייתה הכרחית כל פעם שהיה עליהם להקריב עולה כזאת. ההקרבה שאלוהים רצה לא הייתה הקרבה טקסית, אלא הקרבה רצינית אשר העבירה את כל חטאיהם באמונה אל עולת הקורבן, כשהם יודעים באמת שהם היו הולכים לגיהינום אילולא חסדו של אלוהים.
 
אדוננו הוטבל על ידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב כדי להעלים את חטאינו. הוא החליט למחוק את כל חטאינו על ידי אותה שיטה של קורבן החטא. קורבן זה של אמונה היווה את האות לקורבן הישועה של הברית החדשה אשר מומש על ידי ישוע המשיח - כלומר, המשיח בא אל האדמה הזו, לקח את חטאי העולם עם הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, מת על הצלב, ועל ידי כך הושיע את כל בני האדם מחטאיהם. על ידי האמונה בכל ליבנו באמת הזו, אנו נעשים לילדיו של אלוהים.
  
 
עלינו להשליך את אמונת הדוקטרינות
 
שמות 20:25-26 אומר, "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הגפת עליה ותחללה. ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו." אנו חייבים לשים לב באופן מיוחד מה אלוהים אמר בפסוק זה. אלוהים אמר לבני ישראל שכשהם בונים מזבח, אם הם רוצים לבנות מזבח אבנים, אל להם לבנות אותו מאבנים מסותתות, אלא מאבנים אשר הם בעיצובם וצורתם המקורית. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שאלוהים שבע רצון לקבל את אמונתנו בישועתו אשר לעולם לא תיווסף לה או תשונה על ידי מחשבות אדם.
 
ואלוהים מזהיר אותנו במילים, "ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו," לא לעבוד אותו עם מעשי אדם, אמונה דתית. כל דת בעולם היא שום דבר מלבד מערכת אמונה אשר נעשתה על ידי בני אנוש. הם קבעו עקרונות משותפים ובסיסיים בדתם אשר אומרת לאנשים לנסות להתקדש צעד אחר צעד כשהם חיים את חייהם הדתיים במסירות. אפילו הנוצרים הדתיים טוענים שהם יכולים להתקדש באופן הולך וגובר כאשר הם חיים חיים מסורים בהתאם לתורת אלוהים. 
 
אך, האם זה באמת נכון? בהחלט לא! אנשים אשר נולדו כצאצאיו של אדם אינם יכולים לנהוג על פי תורתו של אלוהים בגלל חטאיהם, והם אינם יכולים להתחמק מלעמוד בפני מותם הבטוח בגלל חטאיהם. לכן, כדי להושיע את כל האנשים האלה מחטאי העולם, אלוהים יסד את שיטת ההקרבה של המשכן ואכן הושיע את כולם.
 
לכן, אנו כולנו חייבים לקבל את בשורת הרחמים, של מחילת חטאינו, של ישועתנו אשר אלוהים קבע למעננו עם התכלת, הארגמן, חוט השני ושש משזר הנראים בשער חצר המשכן. אנו חייבים להאמין כאילו הם למעשה כתובים כמילות התנ"ך, שישוע המשיח בא אל האדמה הזו כאלוהי הדבר, שהוא עשה את עבודתו בדיוק כפי שמנובא בתכלת, ארגמן, חוט השני ושש משזר אשר נראים במשכן, והוא למעשה הושיע אותנו מכל חטאינו בהתאם לכך.
 
אך מה לגבי האנשים אשר יש להם רק אמונה דתית ואמונה של דוקטרינות? מה הם עושים כדי להימחל מכל חטאי היומיום שלהם? אנשים כאלה מנסים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי שהם מעלים תפילות תשובה, ומנסים לבסוף להיות צדיקים באמצעות הדוקטרינה של התקדשות הדרגתית. זוהי דוקטרינה של אשליה, דוקטרינה של אמונה אשר נעשתה על ידי אדם. הנסיון לפגוש את אלוהים על ידי מאמצי האדם בעצמו, היא שום דבר מלבד מציאות של דת מושחתת אשר נעשתה על ידי האדם. 
 
האנשים חייבים קודם להודות שאין משהו אשר הם יכולים לעשות בעצמם כדי לגרום לכל חטאיהם להיעלם לפני אלוהים. כאשר נולדנו לתוך העולם הזה, כולנו נולדנו כסוג של יצורים אשר אינם מסוגלים שלא לעשות חטאים בעצמם, וזוהי הסיבה שאנו תמיד עושים כה הרבה חטאים. לא משנה עד כמה אלוהים אומר לנו לא לחטוא באמצעות תורתו, אנו כאלה שאיננו יכולים להפר את כל מכלול תורתו ולעשות הרבה חטאים לפני אלוהים. לכן עלינו להתוודות בפני תורת אלוהים שאנו כרוכים לחטא. ואנו חייבים להאמין בליבנו באמת הישועה שאלוהים הושיע אותנו מכל החטאים באמצעות עבודתו של אדוננו ישוע המשיח כפי שנגלית בתכלת, ארגמן חוט השני ושש משזר.
 
אין שום דרך אחרת אלא להאמין בדבר אלוהים, אשר אומר שכדי להושיע אותנו מכל חטאי העולם, ישוע בעצמו הפך לקורבן העולה שלנו באמצעות טבילתו, ועל ידי כך הוא למעשה הושיע אותנו מחטאי העולם. התנ"ך אומר לנו שאין שום אלוהים אחר מלבד יהוה, ושאף אחד לא בא אל האב מלבד באמצעות ישוע (יוחנן 14:6). על ידי הכרה ואמונה בדבר אלוהים של התורה, אנו הופכים לחוטאים, ועל ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו נושעים מכל חטאינו. זוהי האמת והאמונה האמיתית באלוהים. 
 
כך, כולנו חייבים להאמין בישועתו כפי שהיא בהתאם לתורת מחילת החטאים שאדוננו קבע למעננו כדי להושיענו מכל חטאינו. נצרות היא אינה פשוט אחת מיני דתות רבות שבעולם, אלה היא האמת של הישועה הבנויה על יסודות אמונתנו המאמינה בישוע המשיח אשר מופיע בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים.
 
 
.באמצעות הקטע המרכזי שלעיל, אנו כולנו חייבים להבין מדוע אלוהים קרא לנו 
 
אנו כולנו חייבים להבין את העבודה שאלוהים קרא לך ולי לעשותו עם סגולה שלו. אתה ואני לעולם לא נוכל להיות עמו של אלוהים על ידי מעשינו ומאמצינו העצמיים. להיפך, אתה ואני הופכים לילדיו של אלוהים כיוון שהאמנו באמת שישוע המשיח בא לעולם הזה כדי לגאלנו מקללת התורה ומעונש ומחורבן הגיהינום. על ידי שהוא הוטבל בידי יוחנן ועל ידי שהוא שפך את דמו על הצלב, הוא למעשה הושיע את אלה מאיתנו אשר מאמינים. המשיח, בן האלוהים, בא אל האדמה הזו בגוף אדם, לקח את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד עם טבילתו, נשא את חטאי העולם הזה אל הצלב, הקריב את עצמו בשבילנו כדי לשלם את חובות החטאים על ידי צליבתו ותחייתו מן המתים, ולפיכך הפך למושיעם של אלה אשר באמת האמינו בו בכל ליבם.
 
אלוהים אומר לנו שהוא נתן לבני האדם ישועה מושלמת מהחטאים באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. אדוננו שואל אותנו, "האם אתה מאמינים בעבודתי, במה שעשיתי למען מחילת חטאיכם, שבאתי אל האדמה הזו, הוטבלתי על ידי יוחנן ושפכתי את דמי על הצלב?" לפני אלוהים, כל מה שאנו יכולים להגיד זה "כן." כדי שניוושע, אין שום דרך אחרת אלא להאמין במחילת החטאים אשר אלוהים נתן לנו. לא רק בני ישראל בזמן הברית הישנה, אלא גם אני ואתה כיום – למעשה, כל אנשי העולם – חייבים לדעת מדוע אלוהים היה צריך לקרוא למשה להר סיני ולהגיד לו את הדברים אשר בקטע המרכזי. 
 
אלוהים נתן לבני ישראל את עשרת הדברות ואמר להם לבנות באמונה מזבח אדמה כדי לקבל את מחילת חטאיהם (שמות 20:24). באותו אופן, באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים אשר אלוהים נתן לנו, אנו חייבים גם להיגאל מכל חטאינו.
 
מהו שמו של אלוהים? שמו הוא "יהוה." שמשמעותו "אהיה אשר אהיה," כלומר, אלוהים הוא זה אשר קיים בזכות עצמו. כיצד אם כן הוא בא אלינו? הוא בא אלינו באמצעות המים והרוח (יוחנן 3:5). אדוננו בא אל האדמה הזו בדמות אדם, לקח את כל חטאי האדם על ידי שהוטבל בידי יוחנן, והוקרב למעננו על ידי שנצלב למוות. כיוון שכל זה אמת וגם כיוון שאנו גם חייבים להאמין בכך, שאלוהים אמר לנו להיות עם אמונה הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים אשר השתמשו בהם לשער החצר של המשכן. האמונה האמיתית באה רק כאשר אנו מתנערים ממחשבותינו ומכירים במחילת החטאים אשר ניתנה על ידי אלוהים. איננו יכולים להודות לו מספיק על שהעניק לנו אהבה שכזו ללא תנאי, כיוון שאין לנו דבר שאנו יכולים להתגאות בו לפני אלוהים.
 
אנו חייבים להניח את יסודות אמונתנו על ההכרה התנ"כית של אלוהים. אלוהים דיבר על יסודות האמונה הזו עם בני ישראל, וגם איתנו. אפילו עתה, כולכם חייבים להבין ולהאמין באמת הנראית בצבעי שער חצר המשכן, הצבעים אשר מכילים את היסודות של האמונה. אנו חייבים להאמין באלוהים האמיתי. כדי להושיע אותך ואותי מחטאים, אלוהים בעצמו לקח את חטאינו עם טבילתו ושפך את דמו על הצלב.
 
אתם, הרוצים להפוך לבני ישראל הרוחניים, חייבים להאמין בבשורת המים והרוח כדי להיגאל מכל חטאיכם על ידי הקמה מחדש של שיטת ההקרבה אשר נהרסה על ידי הנצרות הדתית. אני ואתה חייבים לדעת את הבשורה הזו של המים והרוח אשר נראית בתכלת, הארגמן וחוט השני, ושוב, להניח את בסיס אמונתנו על מחילת החטאים כך שהיא תעמוד מבוססת ואיתנה. 
 
לנו אשר לא היינו יכולים שלא ללכת לגיהינום, אלוהים האב שלח את ישוע המשיח, אשר בא בתכלת, ארגמן, חוט השני, באמצעות דבר האמת שלו. על ידי האמונה בלב שלם שאלוהינו הושיע אותנו מכל חטאינו עם ארבעת פעולותיו הנראות בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ועל ידי האמונה באהבתו הרחומה, אנו נותנים את כל תודתנו לאלוהים. רק כאשר אנו יודעים באופן נכון ומאמינים בסיבה מדוע אלוהים קרא למשה להר סיני, אנו יכולים להחשב כאנשים אשר באופן נכון הניחו את יסוד אמונתם על מחילת החטאים. אני ואתה חייבים להבין את הסיבה לכך שאלוהים קרא לנו מהר סיני: זה היה כדי למחול לנו על כל חטאינו באמצעות קורבן העולה, וכדי לעשותנו ילדיו.
 
 
מהאמת אשר נגלית בשער חצר המשכן, תוכל להיתקל אף יותר באהבתו הרחומה של אלוהים. זוהי תקוותי האמיתית ותפילתי שכולכם תאמינו באהבתו הרחומה של אלוהים ותקבלו אותה לליבכם.