คำสอน

เรื่องที่ 9: โรม (ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือของโรม)

[บทที่ 8-1] บทนำสู่บทที่ 8

บางที่บทที่ 8 ก็ได้บรรยายเกี่ยวกับส่วนสำคัญที่สุดของบทโรมข้อความทั่วไป ที่ได้เปิดเผย ในบทนี้ซึ่งเปาโลเปิดเผยแก่เราคือความมหัศจรรย์ของการทำงานของความชอบธรรมของพระเจ้า
ในตอนแรกสาระสำคัญคือ “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซู คริสต์” (โรม 8:1) ข้อความนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงความหยาบ และความเสื่อมของเนื้อหนังของ เราว่าเป็นเช่นไร ซึ่งความชอบธรรมของพระเจ้าได้ทำให้เราเป็นอิสระจากบาปของเรา
สาระสำคัญที่สองก็คือ“เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำ
ลังไปนั้นพระเจ้าทรงทำแล้ว” (โรม 8:3) นี่ก็หมายความว่าด้วยเนื้อหนังของมนุษย์ ไม่สามารถ เชื่อฟังกฎของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้ได้โดยการที่พระเยซูคริสต์ทรงนำบาปทั้งหมดไป
พร้อมกับบัพติสมาและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์เพื่อทางช่วยพวกเขาจากการ
พิพากษาและให้รอดจากบาปของพวกเขานี่เป็นเพราะว่าพระเยซูทรงเสด็จมายังโลกนี้และทรงนำบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปพร้อมกับพระองค์โดยการรับบัพติสมาจากยอห์นเพื่อว่าพระองค์
ทรงแบกรับบาปทั้งหมดในโลกนี้ไว้บนไม้กางเขนของพระองค์และทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนและทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อช่วยผู้ที่เชื่อทั้งหมดในความจริงนี้ภารกิจทั้งหมดของพระเยซูนี้ก็
เพื่อทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าสมบูรณ์พระเจ้าทรงช่วยผู้มีบาปจากบาปของพวกเขาในการ
เชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดา
ในสาระสำคัญที่ 3 ได้กล่าวว่า “เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ก็ปักใจในสิ่งซึ่ง ที่เป็นของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ” (โรม 8:5) นี่หมายความว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้า เราควรที่จะเชื่อในพระองค์ใน พระวจนะของพระองค์ ไม่ใช่เชื่อตามความคิดของเรา
สาระสำคัญที่ 4 ก็คือ “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย จริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” (โรม 8:9) ผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในหัวใจของพวกเขาและได้เป็นบุตรของพระเจ้านี่จึงไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นบุตรของพระ
เจ้าได้เพียงแค่ท่านขยันไปโบสถ์เท่านั้น
สาระสำคัญที่ 5 ก็คือ “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้ แต่มิใช่ เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง” (โรม 8:12) นี่ก็บอกกับเราว่าผู้ที่ถูกช่วยให้รอด จากบาปทั้งหมดของพวกเขาโดยการเชื่อในคำสอนของพระเยซูได้ทำให้ความชอบธรรมของพระ
เจ้าสมบูรณ์ไม่สามารถเป็นหนี้และเป็นทาสของเนื้อหนังได้
สาระสำคัญที่ 6 ก็คือ “เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำในใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่ ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า ให้เราทั้งหลาย ร้องเรียกพระเจ้าว่า ‘อับบา คือพระบิดา’” (โรม 8:15) เพราะผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเหล่านี้ ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนนี้ พวกเขาจึงเรียกพระเจ้าว่า “อับบา คือพระบิดา”
สาระสำคัญที่ 7 คือ “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลาย ว่าเรา ทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของ
พระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์” (โรม 8:16–17) ผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า คือผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ละผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์คือผู้ที่จะเข้าร่วมกับพระคริสต์
เพื่อเป็นทายาทของอาณาจักรสวรรค์
สาระสำคัญที่ 8 คือ “เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญ และผจญ ความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้” (โรม 8:22) นี่ก็บอกกับเราว่าแม้ว่าผู้ที่เชื่อในความชอบ ธรรมของพระเจ้าผจญกับความทุกข์ในโลกนี้พร้อมกับสรรพสิ่งอื่นๆแต่มันก็บอกกับเราว่าในโลกหน้า จะไม่มีการค่ำครวญและความทรมานอีก
สาระสำคัญที่ 9 คือ “และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรง
โปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” (โรม 8:30) นี่บอกกับเราว่าพระ เจ้าทรงเรียกผู้มีบาปในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็น
บุตรของพระเจ้าโดยการนำบาปของพวกเขาไปเพียงครั้งเดียวพร้อมความชอบธรรมของพระองค์
สาระสำคัญอันดับสุดท้ายบอกเราว่า “ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้ว” (โรม 8:33) ไม่มีใครสามารถพิพากษาบุตรของพระเจ้า ผู้ที่ได้ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นของขวัญจากการนำบาปโดยการเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า

สาระสำคัญทั้ง 10 ข้อนี้เป็นโครงร่างพื้นฐานของโรมบทที่ 8 เราจะกลับไปตรวจสอบ ในรายละเอียดเหล่านั้น