דרשות

נושא 11: המשכן

[11-6] ( בראשית 17:1-4 ) ההבטחה אשר אלוהים יסד בברית המילה הינה עדיין אפקטיבית בשבילנו

 ( בראשית 17:1-4 )
 "ויהי אברם בין תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים. ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד. ויפל אברם על פניו וידבר איתו אלוהים לאמר. אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך. והפרתי אותך במאד מאד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו בני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בני נכר אשר לא מזרעך הוא. המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר."
 
   
בפרק 17 של ספר בראשית, ברית המילה אשר אלוהים יסד עם אברהם מראה לנו את המילה הרוחנית אשר באמצעותה כל החטאים נקצצו מבני ישראל על ידי שהניחו את ידיהם על ראש קורבן העולה במשכן, והעבירו כך את חטאיהם עליו. במילים אחרות, הברית אשר אלוהים הקים עם אברהם הייתה תיאור מראש של קורבן החטא וקורבן העולה. ההבטחה שאלוהים הבטיח לאברהם עם המילה הייתה שהוא יהיה אלוהיו ואלוהי צאצאיו וחזה על המשכן שצאצאיו של אברהם יעבירו את חטאיהם על קורבן העולה על ידי הנחת ידיהם על ראשו. אנו גם חייבים להבין ולהאמין שזה מראה לנו בנוסף שבזמן הברית החדשה ישוע ייקח את כל חטאי העולם עם הטבילה אשר יקבל מיוחנן.
 
אלוהים הבטיח לאברהם, "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך" (בראשית 15:5). כשהוא מופיע שוב לפני אברהם, אלוהים הבטיח פעם נוספת, "והפרתי אותך במאד מאד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך" (בראשית 7-6:17).
 
ההבטחה אשר אלוהים הבטיח לאברהם ולצאצאיו באה באמצעות המילה. מילה זו עולה בקנה אחד עם הנחת הידים אשר נעשתה כאשר בני ישראל נתנו את קורבן העולה שלהם לאלוהים. היא גם חזתה את מחילת החטאים בזמן הברית החדשה אשר התבצעה על ידי ישוע שלקח את כל חטאי העולם עם הטבילה אשר קיבל מיוחנן המטביל. אנו חייבים להבין ולהאמין שהמילה שבברית הישנה אשר הובטחה לאברהם על ידי אלוהים נראית בברית החדשה על ידי המילה הרוחנית של שטיפת החטאים אשר התבצעה באמצעות טבילת ישוע. היא אומרת לנו בנוסף, שאמונתו של אברהם הייתה נחוצה לבני ישראל כאשר הם הקריבו את קורבן העולה במשכן.
 
אלוהים אמר לאברהם, "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בני נכר אשר לא מזרעך הוא" (בראשית 17:11-12). אלוהים, במילים אחרות, הבטיח את הבטחתו לאברהם ולצאצאיו באמצעות המילה. הוא הבטיח שהוא יהיה אלוהיו של אברהם ואלוהי צאצאיו, אך בתמורה, אברהם וצאצאיו צריכים להימול: "המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם" (בראשית 17:13).
 
זוהי הסיבה שמתוך כל אנשי העולם רק הזכרים מבני ישראל חותכים את עורלתם מאז ימיו של אברהם. בימים אלה, המילה נעשתה הרבה יותר נפוצה ברחבי העולם בגלל התועלת הרפואית שבה, אך בזמן ההוא, רק בני ישראל הזכרים נימולו. זה היה הסימן של הבטחתו של אלוהים אל אברהם, ואלוהים גרם לו ולצאצאיו, בני ישראל, לשאת בבשרם את סימן הברית אשר הוא הקים עימם.
 
בראשית 17:11 אומר, "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם." כך המילה נעשתה לסימן הברית. לסיכום, כך אלוהים עשה את הבטחתו: "כיצד אתם יודעים שהינכם עמי? אתם יודעים זאת כאשר הינכם מסתכלים על הצלקת בבשרכם. מעתה ואילך, על כל זכר אשר ייוולד מבינכם להיות נמול בבשרו. בדרך זו, בריתי תהיה בבשרכם לברית עולם. אני מבטיח לך להיות אלוהיך ואלוהי צאצאיך. ואני מבטיחך לברכך, להרבות אותך, ולאפשר לך להיכנס לארץ כנען, לחיות בה לעד, ולהקים ממך אומות ומלכים" (בראשית 17:4-14).
 
אלוהים אמר שהברית אשר הוא הקים עם אברהם ועם צאצאיו תהיה בבשרם. במילים אחרות, הבטחתו של אלוהים הייתה חקוקה בצלקת המילה של הזכר מבני ישראל, ובהתאם לכך, הקביעה אם זכרים הם מצאצאיו של אברהם נקבעה על ידי האם הם היו נימולים או לא. לכן, אלה אשר נימולו הוכרו והתברכו על ידי אלוהים כצאצאיו של אברהם, בעוד הבלתי נימולים לא הוכרו ככאלה.
 
 
למעשה אברהם חשוב מאד לעם ישראל
 
לעם ישראל, האדם אשר חשוב אפילו יותר ממשה, אב התורה, הוא מי אם לא אברהם אב האמונה. למרות שיש הרבה מעם ישראל אשר לא זוכרים את נוח, מעטים, אם בכלל, אינם זוכרים את אברהם. אולי רק חופן מהם יזכרו את שם, שת או מתושלח, אך אברהם זכור כאב האמונה הבלתי נשכח של כל עם ישראל. הם כולם מכירים, מאמינים, והולכים אחריו כאבי האומה שלהם. כך, ההבטחה שאלוהים הבטיח לבני ישראל באמצעות אברהם עדיין נשארה אפקטיבית.
 
עם ישראל כולו משוכנע בעצמו ומאמין, "אנו צאצאי אברהם. עמנו נושא את אות המילה בבשרו. לכן אלוהים הוא אלוהינו ואנו עמו." הסיבה לכך שעם ישראל מחשיב את עצמו כעם הנבחר היא כיוון שהם עדיין מאמינים בברית שאלוהים הקים עם אברהם באמצעות המילה.
 
לאברהם היו שתי נשים: אשתו החוקית שרי אשר כונתה על ידי אלוהים מאוחר יותר שרה, ואשתו השניה הגר אשר הייתה המשרתת של שרי. כיוון שהיה נראה כאילו שרי לא תלד לו ילד, אברהם ביקש להביא ילד באמצעות הגר (בראשית 16:1-4). אך אלוהים אמר בבירור שכיוון ששרי הייתה אישתו החוקית של אברהם הוא יביא לאברהם צאצאים ככוכבי השמים דרך הבן שלה. כיוון שאלוהים הבטיח שהוא יכיר רק באלה אשר נולדו משרה כעמו, ישמעאל אשר נולד מהאישה השניה הגר לא הוכר ככזה לפני אלוהים.
 
אם בני ישראל לא היו נימולים, ההבטחה שאלוהים הבטיח הייתה הופכת ללא אפקטיבית. אלוהים אמר להם להימול כסימן לבריתו כך שהברית הזו תהיה בבשרם. לפיכך, בני ישראל נימולו, כיוון שאם הם לא היו נימולים זה היה הופך את הבטחתו של אלוהים ללא אפקטיבית. קרוב לוודאי שאין אף אחד מעם ישראל אשר לא נימול כיוון שהם יודעים היטב שמי שלא נימול הוא כמו הגויים, אשר בשבילם הבטחתו של אלוהים היא לא רלוונטית.
 
 
המילה הרוחנית
 
הברית אשר אלוהים הקים עם אברהם ועם צאצאיו הושלמה כולה באמצעות מחילת החטאים אשר התבצעה על ידי ישוע המשיח כאשר הוא בא אל האדמה הזו ולקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל.
 
אלוהים אמר לבני ישראל לעשות את שער חצר המשכן ואת הפרוכת על ידי שזירת חוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשתן שזורים (שמות 26:31, 27:16). דרך הפרטים הללו של המשכן, אלוהים לימד אותנו את הישועה הבאה באמצעות ישוע המשיח. אלה אשר מאמינים באמת שישוע בא אל האדמה הזו, לקח את כל חטאי העולם עם הטבילה אשר קיבל מיוחנן בגיל 30, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך מחל לנו על כל חטאינו – הם כולם צאצאיו של אברהם. אלוהים נעשה לאלוהיהם של אלה אשר מאמינים בתכלת, בארגמן, בשני ובחוטי הפשתן השזורים של המשכן.
 
על ידי האמונה בטבילתו של ישוע, אנו כולנו חייבים להיות נימולים בצורה רוחנית. המילה הרוחנית היא לא אחרת מאשר קיצוץ החטאים אשר בליבנו על ידי האמונה שכל חטאינו הועברו על ישוע המשיח באמצעות טבילתו. (אל הרומים 2:29).
 
לפיכך, אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים היום על ידי האמונה בבשורת המים והרוח הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, הם כולם מלכים של מלכות האלוהים וילדיו שלו. בדיוק כפי שאלוהים הבטיח, "ומלכים ממך יצאו" (בראשית 17:6), עמו באמת מתנשא בכל רחבי העולם.
 
אם ברצוננו להפוך לצאצאיו של אברהם, אנו חייבים להאמין בטבילה שישוע קיבל על האדמה הזו, ובדמו על הצלב. לפיכך, אינני יכול להדגיש מספיק עד כמה חשוב זה לדעת ולהאמין בטבילה של ישוע. ישוע המשיח הוא מלך המלכים. הוא מלך המלכים אשר בא לבוש ארגמן (יוחנן 19:5). ישוע המשיח הוא המלך של היקום ויוצרו. הוא בנו היחיד של אלוהים, הוא בא אל האדמה הזו בהתאם לרצונו של האב וכדי להושיענו מחטאינו הוא לקח את כל חטאינו עם טבילתו אחת ולתמיד. כדי למחוק את חטאינו הוא קיצץ את כל חטאינו מליבנו, שם אותם על גופו עם טבילתו, ונשפט על כל חטאינו על ידי ששפך את דמו על הצלב. לפיכך, כל אלה אשר מאמינים באמת הזו יכולים להפוך לצאצאיו של אברהם.
 
אברהם, משפחתו וצאצאיו היו כולם נימולים בצורה פיזית. אפילו העבדים אשר נקנו בכסף מהגויים נימולו. כאשר הם האמינו בברית ונימולו, אפילו העבדים הגויים הללו התברכו ואלוהים נהפך גם לאלוהיהם. כך, על ידי אמונה אנו נהפכים לילדיו של אלוהים, על ידי אמונה אנו מתברכים על ידי אלוהים, על ידי אמונה אנו נכנסים לגן עדן, ועל ידי אמונה אנו חיים כמלכים על האדמה הזו. בזמן הברית החדשה, אמונה זו היא אמונתם של אלה אשר מאמינים שישוע לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו.
 
בכל אופן, יש אנשים הטוענים שטבילתו של ישוע היא אינה כה חשובה, כיוון שהם מאמינים שהם נמחלים מחטאיהם רק על ידי האמונה בדמו שעל הצלב. למרות שהם מאמינים בהנחת הידיים על ראש קורבן העולה אשר התבצעה בזמן המשכן, הם נותנים חשיבות קטנה לטבילתו של ישוע. לכן הם מתעקשים שכיוון שאמונתו של אברהם אושרה לפני התגלותו הראשונה של ישוע על האדמה ואף לפני המשכן של משה, הם עדיין נושעים רק על ידי האמונה בדבר הדם על הצלב, אפילו מבלי להאמין בדבר הברור של טבילת ישוע.
 
אך אנו חייבים לזכור שכאשר אלוהים אמר לאברהם להביא לו עגלה בת שלוש שנים, עיזה בת שלוש שנים, אייל בן שלוש שנים, תור וגוזל – הכל כדי שאברהם יבין שהוא יתן לו את ארץ כנען ולצאצאיו שירשו אותו – בליבו של אלוהים היה קורבן העולה הנשרף באש. בראשית 15:17 אומר, "ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה." אלוהים גם אישר את עולתו של הבל ואת אמונתו אך הוא לא אישר את אמונתו של קין אשר לא האמין בקורבן העולה השרופה.
 
מתוך הנוצרים של היום ישנם יותר מידי אנשים אשר מבינים בטעות שהם נושעים רק על ידי אמונה עיוורת בישוע, מבלי להיות נימולים רוחנית באמונה. הם מאמינים רק בצליבתו של ישוע, מבלי להאמין באמת שכל חטאיהם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. אנשים אלה מעולם לא יכולים להיות עמו של אלוהים, כיוון שהם מאמינים בדרך כזו הם לעולם לא יוכלו למחוק את חטאיהם מליבם. כיוון שאלוהים אמר שסימן בריתו הוא בבשר הנימולים, לאלה אשר לא נימולו אין שום קשר עם ההבטחה הזו של אלוהים.
 
האם האנשים יכולים להיגאל מחטאיהם מבלי להאמין בטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל? האם אנשים כאלה נהפכים לילדיו של אלוהים? האם הם יכולים להיכנס לגן עדן? התשובה לשאלות אלה היא, לא מהדהד! הקטע המרכזי אשר קראנו היום מספק את ההוכחה הברורה לשאלה זו. היום, ההבטחה שאלוהים הבטיח לאברהם היא אותה הבטחה שהוא הבטיח לך ולי, ולאלה מאיתנו אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בישוע המשיח כמושיענו, בטבילתו ובדמו על הצלב. לאלה אשר מאמינים כך, דבר הברכה אשר אלוהים אמר לאברהם תיושם עליהם.
 
 
המאמינים האמיתיים בישוע אינם הולכים על פי הדוקטרינות שהם בעצמם יצרו
 
דבר אלוהים אשר בתנ"ך, הוא האמת המוחלטת והברורה של הישועה; ככל שאנו קוראים ומהרהרים בכך, כך זה נהיה יותר ברור ומוחלט. מתוך הנוצרים של היום, ישנם הרבה שאמונתם מוטעית כשהם הולכים אחרי ומאמינים באלוהים על בסיס מחשבותיהם ואינם מודעים לכך שמה שהם מאמינים זה למעשה טעות. בסיס האמונה היסודי של אנשים כאלה הוא מוטעה. ייתכן שהאמונה באופן עיוור שישוע הושיע אותם בכל מקרה מספקת את מצפונם, אך הם חייבים להבין שאלוהים אינו מאשר את אמונתם העיוורת.
 
אדוננו אמר שכל מי שרוצה ללכת אחריו חייב קודם להתנער מעצמו ולשאת את צלבו. כל מי אשר מאמין בדבר אלוהים חייב להניח בצד את מחשבותיו ולהאמין בהתאם למה שדבר אלוהים אומר למעשה. היום, אתה ואני חייבים להאמין במחילת החטאים אשר ישוע המשיח נתן לנו על ידי שבא אל האדמה הזו, לקח ונשא את חטאי העולם עם טבילתו, שפך את דמו על הצלב, וקם לתחייה מן המתים.
 
בימים אלה, ישנם יותר מידי נוצרים אשר אינם מאמינים כך, אלא אוחזים בעיוורון בשמו של ישוע ואומרים שיש להם דרך משלהם להאמין. לאמונה של אנשים כאלה אין שום קשר עם בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. למשל, ישנם אנשים הטוענים שישוע הופיע בשעה שהם התפללו באיזשהו הר ומתעקשים שבצורה כזו הם נושעו. עוד דוגמא נוספת, ישנם אלה אשר טוענים שכל חטאיהם נעלמו כאשר הם הלכו לכנסיה, צמו, ונשארו ערים כל הלילה והתפללו, כיוון שהם התייסרו בחטאיהם אשר לא יכלו להיפטר מהם כאשר הם התפללו תפילות תשובה.
 
לאמונה מסוג זה אין שום קשר לאמת הישועה אשר באה רק באמצעות בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אדוננו. היכן נאמר בדבר האלוהים שהוא ימחל על חטאינו אם תהיה לנו אמונה מסוג זה? בשום מקום! אנשים אלה מודעים בצורה מעורפלת שאלוהים הוא האחד המוחלט ושישוע הוא הכל יכול, לוקחים את שמו של המשיח ומוסיפים את הידע הרדוד והלא מעמיק שלהם על אלוהים לתוך אמונתם הלא מהימנה – על ידי כך הם נושאים את שמו של אלוהים לשוא, שוכחים את חטאיהם ואף אוגרים זעם גדול יותר של אלוהים. אנשים שכאלה יצרו לעצמם ישוע פיקטיבי, גרסה משלהם לישועה, ומאמינים בסיפורי הבדים האלה של דמיונם.
 
בראשית 17:14 אומר, "וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר."אלוהים הבטיח לנו שהוא יושיע אותנו מחטאינו באמצעות המילה הרוחנית. אלוהים אף הבטיח לנו באופן שאינו משתמע לשתי פנים שאלה אשר ייוולדו מהמים והרוח יהפכו לילדיו. כך, אלה אשר מאמינים רק בדמו של ישוע על הצלב מבלי להאמין בטבילתו, לעולם אינם יכולים להפוך לילדיו של אלוהים. אנשים כאלה בגדו באלוהים כיוון שהם לא האמינו בבשורה אשר הובטחה על ידי אלוהים, ולכן הם נכרתו מעמו של אלוהים ומקוללים על ידו.
 
יסוד האמונה אשר יכול להושיע אותנו מכל חטאינו זה שום דבר אחר מלבד בשורת המים והרוח. רק כאשר בשורת המים והרוח מקובעת כיסוד שלנו אנו יכולים להאמין בכל דברי האלוהים בצורה איתנה. כיצד יכולים הגויים הרוחניים אשר ליבם לא נימול לקחת אי פעם את דבר האלוהים לליבם? הם לעולם לא יוכלו לעשות כן! כיוון שבשורת המים והרוח מאפשרת לנו להיות נימולים רוחנית ומאפשרת לנו להיות ילדיו של אלוהים, בלי יסוד מוגדר שכזה, דבר האלוהים יכול לבוא אלינו רק כידע אינטלקטואלי.
 
זוהי הסיבה שההוראה הרוחנית של המשרתים אשר נולדו מחדש יכולה להיות מובנת וברת תוקף רק לאלה אשר מיסודו של דבר מאמינים בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, רק אלה אשר נולדים מחדש מהמים והרוח יכולים לשמוע ולהבין את דבר האלוהים. כאשר אנו פוגשים אנשים אשר אינם בקיאים בבשורת המים והרוח וטוענים שהם נולדו מחדש רק באמצעות הדם על הצלב, למרות שהם אומרים שכולנו מאמינים באותו אלוהים, אף על פי כן אנו מרגישים כאילו הם מדברים על אלוהים שונה לחלוטין. מי הוא האלוהים האמיתי כאן? אלוהים האמיתי הוא אלוהים אשר נתן את דבר הבטחתו לאברהם.
 
אלוהים הבטיח לאברהם וצאצאיו, "והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם" (בראשית 17:13). היכן הוא הסימן אשר אומר לנו שאנו קיבלנו את מחילת החטאים? הוא נמצא בליבנו. על ידי האמונה בטבילת ישוע המשיח בליבנו, אנו הופכים לילדיו של אלוהים אשר ליבם קיבל את המילה הרוחנית על ידי האמונה בבשורה הנכונה. אנו הופכים לילדיו על ידי האמונה בליבנו שישוע הוטבל בגלל חטאינו כדי לקחת את כל החטאים הללו ושאנו הפכנו לנימולים רוחנית.
 
על ידי אמונתנו באמת הזו שאנו העברנו את כל חטאינו על ישוע המשיח, וישוע בחזרה, נשא את החטאים הללו אל הצלב, נצלב במקומנו, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאינו. במילים אחרות, על ידי האמונה אנו הפכנו לילדיו של אלוהים. על ידי האמונה אנו הפכנו לחפי חטא. אם כן האם יש לנו אלו שהם חטאים אשר נשארו בנו? כמובן שלא! אין בנו שום חטא! כל זה התבצע על ידי הבשורה האמיתית הנפלאה.
 
 
?כיצד אני ואתה נהפוך לצאצאיו של אברהם
 
אנו הפכנו לצאצאיו של אברהם כיוון שנמלנו בצורה רוחנית על ידי האמונה בעבודתו של ישוע הנראית בתכלת, ארגמן, וחוט השני של המשכן. מכיוון שהאמנו בטבילת ישוע ובדמו על הצלב, נמלנו בצורה רוחנית והפכנו לילדיו של אלוהים. מכיוון שהאמנו שישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו ונשפט על כל חטאינו על הצלב, קיבלנו את מחילת החטאים. זוהי הדרך שאתה ואני הפכנו לצאצאיו של אברהם בצורה רוחנית.
 
אלה אשר נולדים מחדש מהמים והרוח חייבים להכיר מי הם באמת. אתה ואני, אנו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח כולנו ילדיו של אלוהים ועמו, אשר נמלנו ברוחניות על ידי האמונה.
 
אנו המלכים של תקופת אלף השנים המגיעה, ונשלוט על כל הבריות של אלוהים ונהנה מכל תפארתו. כך השתנה מעמדנו עתה. האם האנשים של העולם הזה יודעים מי באמת אנו? הם אינם יודעים. אך אנו אלה אשר המעמד הרוחני שלהם השתנה על ידי האמונה בדבר האלוהים. כך, אנו עתה יכולים להכיר את עצמנו בבירור ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים.
 
אלה אשר נולדו מחדש על ידי דבר אלוהים יודעים מי הם באמת. אנו במהותנו שונים מאלה אשר נוטים לפרסם את עצמם בקהילות הדתיות החומריות אשר מלמדים את הדוקטרינות השקריות שלהם אפילו שהם בערים לגמרי ומסתכלים בקרירות על הנולדים מחדש, העם האמיתי של אלוהים. כפי שעם ישראל מאמין שהוא העם הנבחר ומעריך באופן שונה את צאצאי ישמעאל, גם לנו צאצאיו הרוחניים של אברהם, יש לנו הזכות להחשיב את עצמנו כעמו הנבחר של אלוהים.
 
אלה מאיתנו המאמינים בבשורת המים והרוח, למרבה המזל הפכו באמצעות האמונה לצאצאיו של אברהם. אנו יכולים להיכנס למלכות השמים על ידי אמונתנו בבשורת התכלת, הארגמן וחוט השני הנראית במשכן.
 
ובדיוק כפי שאלוהים הבטיח לאברהם שצאצאיו יהיו רבים ככוכבי השמים, אנו יכולים להיות עדים בעינינו להגשמה של הברית הזו בנו. זוהי הברכה אשר אלוהים העניק לנו.
 
 
באמצעות המילה של ליבנו, אלוהים הושיע אותנו מחטאי העולם. מילת האמונה הזו עשויה מתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי פשתן שזורים אשר השתמשו בהם לעשיית המשכן..