คำสอน

เรื่องที่ 9: โรม (ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือของโรม)

[บทที่ 8-13] (โรม 8:35–39) แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจาก ความรักของพระคริสต์ได้เล่า?

(โรม 8:35–39)
“แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือ ความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า‘เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูก
ประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่า’ แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามี ชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือ ฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำ
ให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”
 
 
วรรคที่ 35 กล่าวว่า “แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะ เป็นความทุกข์หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยการ หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบ” แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ ที่ประทานให้กับเราทั้งหลายที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่มีความชอบธรรม
ของพระเจ้าอยู่ในนั้น? การเคี่ยวเข็ญและปัญหาต่างๆ จะตัดความรักได้หรือไม่? 7 ปีแห่งความ ทุกข์ทรมานทำให้เราขาดจากความรักได้ไหม? ไม่ได้แน่นอน
ไม่มีความทุกข์หรือความยากลำบากใดๆในโลกนี้สามารถตัดเราออกจากความรักของพระ
เยซูที่ทรงช่วยเราจากบาปของเราได้ แม้ว่า เมื่อเราอธิษฐานในความเหนื่อยยากของเรา ที่ต้องอยู่ คนเดียวและบางคนยังถามว่า พระเยซูทรงช่วยเราจากบาปของเราหรือไม่ เราก็จะตอบว่า พระเยซู ทรงช่วยเราอย่างแท้จริงและตอบว่าเราไม่มีบาป ความเหนื่อยล้าและปัญหาในหัวใจของเรา อาจจะ ให้พระองค์ยังคงช่วยเราและยังคงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรานิรันดร์แม้ว่าเราเคยเหนื่อยมากในการ
ยึดถือร่างกายของเราอย่างมั่นคง เรายังคงขอบคุณเพื่อความชอบธรรมของพระเจ้า ไม่มีความเหน็ด เหนื่อยใดสามารถทำให้เราทั้งหลายขาดจากความชอบธรรมของพระเจ้าที่นำบาปของเราออกได้
ไม่ใช่ทั้งความเคี่ยวเข็ญ ทั้งการกันดารอาหาร ทั้งการเปลือยกาย ทั้งการถูกโพยภัย และทั้ง การถูกคุกคามที่จะตัดเราออกจากความชอบธรรมของพระเจ้าได้มีบางครั้งเราถูกปรับโทษโดยคนที่นับถือศาสนาที่เป็นความเคี่ยวเข็ญที่เราเผชิญอยู่ ซึ่งประกอบด้วย เพื่อนของเรา เพื่อนบ้านของ เราญาติและแม้แต่สมาชิกครอบครัวของเรา ที่อยู่กับเรา เพราะว่าข้อกล่าวหาของพวกเขา ของคน นอกรีต เป็นความเคี่ยวเข็ญที่สามารถทำให้เราขาดจากการไถ่บาปของพระเยซูได้ไหม? มันไม่ได้ อย่างแน่นอน
เรามีความเคี่ยวเข็ญต่างๆอย่างไรมันไม่สามารถตัดเราออกจากความชอบธรรมของพระเจ้าที่ช่วยเราให้พ้นจากบาป เพราะความชอบธรรมของพระเจ้าได้ทำให้เราไม่มีบาป เพราะนี่คือความ จริงที่เปลี่ยนไม่ได้ ไม่มีใคร และไม่มีอะไร ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้
ทั้งความกันดารทางจิตวิญญาณและทางกายก็ไม่สามารถแยกเราได้เพราะเราเชื่อในข่าว
ประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ สิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของเรา คือความชอบธรรมของพระเจ้า นั่นคือความศรัทธาในพระเยซูของเราที่พระองค์ทรงทำให้เราเป็นผู้ไม่มีบาปความศรัทธาคือความศรัทธาและพระพรในการเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า “เพราะพระเยซูทรง ทำให้บาปของ เราทั้งหมดหายไปเราไม่มีบาป!พระเจ้าทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความชอบธรรมทรงวางข้าพเจ้า
ในความชอบธรรมทั้งหมด!”นี่คือเหตุผลที่ความศรัทธาของเราในความชอบธรรมของพระเจ้าจะ
ไม่หายไป
 
 
ความชอบธรรมของพระเจ้าโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
 
นอกจากคนหนึ่งที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณก็ยังคงมีบาปอยู่ในหัวใจ
ของเขาหรือเธอแต่คนหนึ่งที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้านั้นไม่มีบาปนี่คือเหตุผลที่พระเยซูของเราตรัสว่าเรารู้จักต้น ไม่ได้รู้จักผลของมันผู้ที่ไม่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า ยอมแพ้ ความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เมื่อพวกเขาเผชิญกับความยากลำบาก ความกันดารอาหาร การเคี่ยว เข็ญ หรือความทุกข์ เพียงเล็กน้อย
มีคนที่คิดว่า “แม้ว่าพระเยซูทรงถูกพิพากษาบนไม้กางเขนในฐานะตัวแทนของบาปของ
ข้าพเจ้า เพียงแค่บาปดั้งเดิมถูกเปลี่ยนไป จะต้องขอยกความผิดบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำทุกวัน” ผู้ที่ มีความศรัทธาเช่นนี้เป็นผู้มีบาปอย่างแท้จริงที่ต่อต้านพระเจ้าโดยการไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของพวกเขาไปและในวิธีการที่พวกเขาปรับโทษและตัวของพวกเขาไม่มีหศีลธรรมนี่คือ
มนุษย์ที่ปฏิเสธพระเยซูและผู้ที่ไม่เชื่อในความชอบธรรม
แต่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเป็นผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระ
เจ้าและไม่สนใจสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญ พวกเขาจะยึดถือความศรัทธาของพวกเขาโดยกล่าวว่า “พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าจากบาปทั้งหมดของโลกนี้ อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าไม่มีบาปแล้ว!” แม้ว่า พวกเราเผชิญกับความตายในวันสุดท้ายของความกันดารทางจิตวิญญาณของเราเราจะไม่ปฏิเสธว่าพระเจ้าทรงทำให้เราไม่มีบาป และไม่ปฏิเสธว่าเราเป็นคนของพระองค์ ความชอบธรรมของพระ เจ้านำบาปทั้งหมดของเราไป จะยังคงอยู่ในหัวใจของเรา เหมือนกับเป็นความศรัทธาของเรา คำ สอนของน้ำและพระวิญญาณนั้นช่างมีพลังและยิ่งใหญ่ไม่ว่าความทุกข์ชนิดใดที่เราได้เผชิญใน
ชีวิตของเราก็ไม่สำคัญเพราะความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์เราจะไม่ขาดจากความรัก
ของพระคริสต์
คำว่า “การเปลือยกาย” หมายถึงอะไรในข้อความข้างต้นนี้? การเปลือยกายอ้างถึงการสูญ เสียทรัพย์สินจนกระทั่งยุคกลางเมื่อมีปัญหาในหมู่บ้านหรือชาติในยุโรปมนุษย์มักจะหมกมุ่นกับ
การหาข้อมูลโดยใช้นกพิราปสื่อสารปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ได้ทำขึ้นตามวิถีทางของพวกเขา
และกล่าวหาคนนอกรีตนี่คือเหตุผลที่เปาโลใช้คำว่า “การเปลือยกาย” ในที่นี่
ในยุคนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวหาบางคนและใช้พยานเพียงแค่คนหรือสองคนการ
ปรับโทษที่กล่าวหากันโดยการเผาทั้งเป็นบนเสาการยึดทรัพย์สินและการทำลายเกียรติยศชื้อเสียงของเขาหรือเธอ
แม้ว่าเราถูกนำไปสู่การเปลือยกายของเราเราจะเสียทุกอย่างของเราและต้องตายความชอบธรรมของพระเจ้าที่มีในความรักของพระองค์เพื่อเราจะนำบาปทั้งหมดของเราไปนี่คือวิธีที่ทำให้
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณสมบูรณ์
ไม่ว่าการถูกโพยภัยและการถูกคุกคามก็ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระ
คริสต์ได้แต่ถ้าเราวางไว้ภายใต้การถูกโพยภัยและเราถูกมันฆ่าตายเราผู้ที่เชื่อก็ไม่มีบาปคริสเตียน
หลายคนในโบสถ์ยุคเริ่มแรกถูกกล่าวโทษว่าผิดถูกเผาในกรุงโรมและถูกประหารในโคลิเซียมเพื่อเป็นอาหารของสิงโต แม้ว่าพวกเขากำลังจะตายพวกเขาก็สรรเสริญพระเยซูผู้ทรงช่วยพวกเขา พวกเขาสามารถสรรเสริญได้เพราะพวกเขาถูกนำไปสู่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณคน
ทั้งหลายที่ได้รับการชำระบาปโดยเชื่อในความจริงที่พระเจ้าทรงรักพวกเขาและทรงนำบาปทั้ง
หมดของพวกเขาไปสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้แม้ในขณะที่พวกเขากำลัวถูกฆ่าและกำลังถูกสิง
โตกิน
ความแข็งแกร่งนี้มาจากความศรัทธาในความชอบธรรมของพระเจ้าที่ได้นำบาปทั้งหมด
ของเราไปและในความรักของพระองค์มันเป็นเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ในตัวเราทรงตรัสกับเรา ทรงกอดทรงปกป้องเรา ทรงให้เราสบายความแข็งแรงเช่นนั้นไม่พบได้ทั้ง การถูกโพยภัย การถูก คุกคาม หรือความทุกข์ทรมาน ทำให้เราขาดความรักของพระเจ้า
เหล่าผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเป็นผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของ
พระเจ้า และผู้ที่เป็นของพระคริสต์ผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าคือผู้ที่พระคริสต์ทรงรัก แต่บางคนที่หันจากความรักอันสมบูรณ์ของพระเจ้า ไปสู่ความรักด้านอารมณ์เพียงอย่างเดียว โดย มองแค่การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์โศกเศร้ากับการร้องให้ในความทุกข์ทรมาน
ของพระองค์แต่อารมณ์ของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆเช้าและทุกๆเย็นความรักที่พระเยซูทรงมีเพื่อเรา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากอะไรทั้งสิ้นความรักของพระองค์
นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย นี่คือความยิ่งใหญ่ของความชอบธรรมของพระเจ้า ไม่มีใคร สามารถแยกเราจากพระเจ้าของเราได้ผู้ที่ทรงทำเพื่อเราทั้งหมดและทรงวางเราในความรักอันสม
บูรณ์ของพระองค์นี่คือพลังของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและมันเป็นพลังของความ
ชอบธรรมของพระเจ้าเช่นกัน
ภาษากรีก คำว่า “คำสอนตามพระคัมภีร์” คือ “eusggelion” และก็มี “dunamis” คำๆ นี้ตามภาษากรีกหมายถึง ความเข้มแข็ง พลัง หรือความสามารถจากสิ่งที่เราได้รับ คำว่า “ฤทธิ์เดช” ของพระเจ้าพลังของฤทธิ์เดชนั้นพอที่จะทำบ้านให้เป็นฝุ่นได้เหมือนระเบิดโทมาฮ็อคที่ใช้ในสง
ครามที่สามารถทำลายตึกได้และทำให้ตึกนั้นถูกลืมได้
เกิดอะไรขึ้นเมื่อ เครื่องบินพลเรือนสองลำที่พุ่งชนตึกเวิลด์เทรดในกรุงนิวยอร์ค? เครื่อง บินติดไฟจากการระเบิดไฟไหม้ตัวถังที่รุนแรงจนสามารถหลอมละลายทุกๆอย่างในชั้นที่ผ่าน
ทะลุโดยเครื่องบินเพราะว่าชั้นเหล็กที่สร้างขึ้นและแถวที่หนุนก็ถล่มตึกลงไปด้วยชั้นต่างๆก็พัง
ทลายลงไปในชั่วพริบตา และตึกไม่สามารถทานน้ำหนักของชั้นต่างๆ ที่ถล่มลงมาได้ และดังนั้น ท้ายที่สุดทั้งหมดก็แต่เป็นชิ้นๆหากชั้นต่างๆตกลงมาอย่างช้าๆตึกจะไม่มีการถล่มแต่เพราะมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแถวและโครงสร้างของตึกจึงพังลงมาทั้งหมดในช่วงวินาทีเดียว
พลังของคำสอนของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณมันเป็นพลังของ
ความชอบธรรมของพระองค์บางทีมันไม่เหมาะที่จะใช้กลยุทธ์ในการสร้างภาพความชอบธรรม
ของพระเจ้าแต่พลังของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ความชอบธรรมของพระเจ้าได้
ประทานให้ก็เหมือนกับฤทธิ์เดชที่สามารถปัดบาปทั้งหมดออกไปอย่างสมบูรณ์ความชอบธรรม
ของพระเจ้าคือที่พระเยซูทรงช่วยเราจากการนำบาปทั้งหมดของเราออกไปโดยการเสด็จมายังโลกนี้การรับบัพติสมาการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการฟื้นขึ้นมาจากความตาย
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณคือความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระเยซูทรงนำ
บาปทั้งหมดของมนุษยชาติไป จากจุดเริ่มต้นของจักรวาลมาสู่จุดสุดท้าย นี่คือเหตุผลที่ไม่มีอะไร ที่ทำให้เราขาดจากพระเจ้าจากผู้ที่รักพระองค์ผ่านการชำระบาปของพวกเขาโดยความศรัทธาของพวกเขาในคำสอนของความชอบธรรมของพระเจ้าความศรัทธาของเปาโลก็เช่นกันเขาเคยเป็นผู้ที่
เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า
แล้วเราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าเพียงจากคำสอนของพระโลหิตบนไม้กางเขนได้ไหม? ไม่ การเชื่อในคำสอนของพระโลหิตบนไม้กางเขนเพียงอย่างเดียว จะประทานความชอบ ธรรมของพระเจ้าให้เราไม่ได้
ตัวอย่างเช่นเมื่อเขาถูกนำสมบัติทางโลกออกไปหรือเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับความยากลำบากในที่ทำงานเพราะว่าทิศทางของศาสนาของพวกเขาพวกเขาจะยอมแพ้ต่อการปฏิเสธความ
ศรัทธาของพวกเขานี่คือผลลัพภ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และคือความเหมาะสมแก่ชาวคริสเตียนส่วน
ใหญ่ผู้ที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของ
พวกเขาและพวกเขาไม่ได้รับการชำระบาปและพวกเขาถูกยึดให้ต้องยอมแพ้แม้แค่การคุกคามที่
เล็กที่สุด
เหตุผลที่คริสเตียนในปัจจุบันอ่อนแอเพราะว่าความศรัทธาที่มีนั้นจำกัดเพียงแค่โลหิตบน
ไม้กางเขน ความศรัทธาเช่นนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไม่ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้า
ผู้ที่เชื่อที่มีความชอบธรรมที่ได้รับการชำระบาปจากบาปทั้งหมดของเขาและเธอโดยการ
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถทำงานเพื่อหลายๆจิตวิญญาณตั้งแต่เขาหรือเธอเชื่อในข่าวแระเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพื่อพระเจ้าคือทรงอยู่กับ
เขาหรือเธอในพระวจนะของพระเจ้าที่คนนั้นสามารถทำภารกิจทางจิตวิญญาณต่างๆและหันหลายๆจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้านี่คือความศรัทธาในความชอบธรรมของพระเจ้าความศรัทธาใน
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ไม่ใช่จากภารกิจของพวกเรา และ มันจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำภารกิจของพระองค์หรือไม่
วรรค 36 กล่าวว่า “ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ‘เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่า’”ท่ามกลางผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐ
ของน้ำและพระวิญญาณคือผู้ที่ปฏิบัติจริงตามข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณในความเป็น
จริงผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนั้นมักจะถูกคนอื่นเกลียดโดยเฉพาะจากผู้ที่มีความศรัทธาที่ผิดผู้ที่อ้างว่าพวกเขาคือคริสเตียน
อีกนัยหนึ่งคริสเตียนที่เกิดใหม่เกลียดคริสเตียนเพียงในนามมากกว่าถูกชาวพุทธเกลียด
ข้อความนี้“เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับจะ
เอาไปฆ่า”คือพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสแก่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแม้
ว่าพระเยซูของเราทรงเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดาด้วยบัพติสมาของพระองค์และการสิ้น
พระชนม์บนไม้กางเขน“และนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่า”พระเยซูทรงช่วยเราโดยการเสด็จมาและมีชีวิตอยู่บนโลกนี้
 
 
ความชอบธรรมของพระเจ้าชนะบาปทั้งหมดในโลกนี้ได้
 
วรรคที่ 37 กล่าวว่า “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ ได้ทรงรักเราทั้งหลาย”เราจะชนะเหนือทั้งหมดได้อย่างไร?เราอ้างถึงชัยชนะของเราโดยพลังของ
ความศรัทธาของเราในความรักของพระเจ้า
ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณมีพลังของพระเจ้าแต่ผู้ที่ไม่เชื่อมีแค่บาป
ในหัวใจของเขาหรือเธอเท่านั้นความศรัทธาและการไถ่บาปของผู้มีบาปไม่สามารถทำได้แต่มีขึ้นมีลงเพราะอารมณ์ของพวกเขาและพวกเขาจึงไม่มีพลังแต่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระ
วิญญาณมีพลังพวกเขาไม่มีพลังเพราะตัวของพวกเขาเองแต่พวกเขามีพลังของคำสอนที่พระเจ้า
ทรงประทานให้ด้วยพลังนี้พวกเขาสามารถทนและมีชัยชนะเหนือความเคี่ยวเข็ญและความทุกข์
ยากใดๆความชอบธรรมจะต้องเกี่ยวข้องกับสงครามทางจิตวิญญาณที่ต่อต้านผู้มีบาปและเพื่อคำ
สอนของน้ำและจิตวิญญาณแก่พวกเขา ชีวิตที่อยู่เพื่อพระเยซูคือโชคชะตาของเรา
สุภาษิตทางตะวันออกกล่าวว่า “ใครที่พลาดการอ่านหนังสือไปวันหนึ่ง เขาจะพูดออกมา ด้วยคำพูดที่ระคายเคือง”มันเป็นอะไรละ?เราก็เช่นเดียวกันเรามีแนวโน้มที่จะทำชั่วภ้าเราปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปโดยปราศจากการอยู่เพื่อพระเจ้าและคำสอนของพระองค์นี่คือวิธีที่เราจะมีชีวิตอยู่
จนกระทั่งตายไป แต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์เราทำตัวเราเองให้บริสุทธิ์และก่อกวนพระเจ้า และถ้าเราดำเนินการทำสงครามทางจิตวิญญาณต่อต้านพลังจิตวิญญาณของซาตานหัวใจของเรา
จะเต็มไปด้วยอาหารทางจิตวิญญาณเราก็จะพบความแข็งแกร่งเพื่อก้าวต่อไป
เมื่อชาวคริสล้มเหลวก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่
เพื่อพระเยซู ความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของเราก็เติบโตขึ้น เรื่องยๆ และสุขภาพทางกายก็ แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
วรรค 38–39 กล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูต สวรรค์หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”ตามผู้ที่เชื่อในข่าว
ประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเปาโลเชื่อโดยให้เหตุผลนี้ความจริงตามนี้ทั้งความตายและการมีชีวิตอยู่ไม่ทำให้เราขาดจากพระคริสต์ได้เลย
ในยุคก่อนๆอำนาจที่มีอิทธิพลในโลกนี้อย่างเช่นจักรพรรดิ์โรมันพยายามชักชวนชาว
คริสต์ให้ละทิ้งความศรัทธาของพวกเขาอนุญาตให้พวกพ้องของพวกที่เชื่อมีอำนาจเสนอสิ่งล่อ
ลวงทุกชนิดแต่ผู้ที่เชื่อจริงๆในคำสอนนั้นไม่ยอมให้แรงกดดันใดๆมาอยู่เหนือกว่าความซื่อสัตย์
ของเขา
ความศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่โลกเสนอให้ได้หากใครคนหนึ่งที่ได้
แสดงให้เราเห็นโดยกล่าวว่า“ผมให้เงินคุณเพียงให้คุณหยุดเผยแพร่คำสอน”เราจะตอบเขาได้ว่า
เพราะความหวังในอนาคตและในความศรัทธาในพระเจ้าของเรา“ท่านอาจจะต้องการเพื่อตัวท่าน
เอง แต่สำหรับฉันแล้วมันไม่มีอะไรเลย มันเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้น”
 
 
มีเพียงข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญณาณเท่านั้นที่มีความชอบธรรม ของพระเจ้าอยู่
 
มีหลายคนที่พูดกับผมว่า“ถ้าคุณแค่ยอมรับในความศรัทธาของเราในพระโลหิตบนไม้กาง
เขนเท่านั้นก็เป็นความศรัทธาที่ถูกต้อง เราก็เช่นเดียวกันจะตรวจสอบความศรัทธาของท่าน ไม่ เพียงแต่เราจะหยุดกล่าวหาว่าท่านเป็นคนนอกรีตแต่เราจะช่วยท่านจริงๆ”ที่เรียกผู้นำทางศาสนา
เหล่านี้โดยเฉพาะได้ค้นหาความประนีประนอมจากผมแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าคือความถูกต้องและชัดเจนตามมาตรการวัดพระวจนะของพระองค์ความผิดก็คือความผิดความจริงก็คือความจริงการยอมรับความศรัทธาที่ผิดคิดการต่อต้านพระเจ้า    ดังนั้นผมไม่ได้เพียงตรวจสอบความ
ศรัทธาของพวกเขาเท่านั้นแต่ผมจะต้องชี้ความเชื่อผิดๆออกมาอย่างถูกต้อง
“ท่านเชื่อเพียงแค่พระโลหิตบนไม้กางเขนกระนั้นหรือ?ดังนั้นท่านจะต้องมีบาปในหัวใจ
ของท่าน ท่านต้องตกนรก ผมไม่สามารถช่วยได้แม้ว่าท่านคิดว่าผมจริงจังเกิดไปและดื้อดึงเกินไป สิ่งที่เป็นความจริงคือความจริง”เพราะประโยคเช่นนี้มนุษย์จึงรักษาระยะห่างระหว่างผมกับพวก
เขาอย่างชัดเจนพวกเขาไม่สามารถเข้าใจผมได้มีหลายๆคนที่เคยเข้าใกล้ผมคิดว่าผมเป็นเหมือน
พวกเขาแต่ละครั้งผมบอกพวกเขาว่า“ท่านเป็นคนเลี้ยงแกะที่ผิดและเป็นคนฉ้อโกงผู้ทำการค้าใน
พระนามของพระเจ้า” ใครจะชอบผม ในเมื่อผมกล่าวเช่นนั้น? แต่สิ่งที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ และนี่คือ เหตุผลที่ผมมั่นคงอย่างมากต่อตัวเอง
ผู้เขียนถูกทดสอบจากผู้ที่กล่าวว่าหากเพียงผู้เขียนเชื่อในพระโลหิตของไม้กางเขนพวกเขาก็จะให้อำนาจแก่ผู้เขียนมากขึ้น แต่จากข้อความข้างต้นที่กล่าวว่า “และสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีภายหน้า หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใดที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น” (โรม 8:38-39)ที่เราไม่มีความต้องการอำนาจใดๆทั้งที่สูงหรือที่ลึกเลยเราไม่ต้องการพลังในการรักษาโรคที่มีคนหลอกลวงบางคนอ้างว่ามีพวกเราที่ได้เกิดใหม่ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นและเราไม่เป็นเหมือน
พวกเขา
ไม่มีสรรพสิ่งอื่นใดสามารถแยกความรักของพระเจ้าในพระเยซูของเราได้แม้ว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวในจักร วาลพวกเขาก็ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าที่ทรงช่วยเราได้
มีคริสเตียนบางคนที่เชื่อในความคงอยู่ของความพิเศษของโลกแม้ว่ากลุ่มบาทหลวงหลาย
คนที่เชื่อในความคงอยู่ของพวกเขาแต่ไม่มีสิ่งเช่นนั้นเหมือนมนุษย์ต่างดาวเมื่อผมได้ไปร่วม
สัมมนาเมื่อก่อนนี้ ศาสตรา จารย์ของผมคนหนึ่ง ผู้เคยสอนภาษากรีกเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง ดังนั้นผมจึงถามเขาว่า “ท่านสามารถสนับสนุนความเชื่อของท่าน ด้วยหลักฐานต่างๆ จากพระ คัมภีร์ได้ไหม?” แน่นอนเขาไม่สามารถหาคำตอบใดๆได้ มันไม่มีมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอน พระเจ้าทรงรักโลกนี้มาก   พระองค์จึงประทานพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์มาให้เราถ้ามี
มนุษย์ต่างดาวจริงจะต้องมีความจำเป็นสำหรับพระเยซูที่จะเกิดใหม่มายังโลกนี้อีก
หลังจากมีการลงทุนวิจัยก้อนใหญ่เราก็ไปถึงดวงจันทร์และยานสำรวจของเราก็ไปถึงดาว
อังคารแต่เรายังไม่ได้สำรวจหลักฐานปลีกย่อยที่ชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกเราจึงไม่เคยพบสิ่งลึกลับนอกโลกเลย พระคัมภีร์บอกเราว่า ไม่มีสรรพสิ่งอื่นใดที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ใน พระเยซูคริสต์ได้แล้วอะไรคือความรักของพระเจ้า?มันไม่มีสิ่งอื่นใดที่มากกว่าข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี่คือความรักของพระเจ้าการไถ่บาปที่ช่วยพวกเราให้เราไม่มีบาปด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณคือความรักของพระเจ้า ไม่มีอะไรทำให้เราขาดจากความรักนี้ได้
เปาโลกล่าวถึงความศรัทธาอีกครั้งในบทที่ 9 แต่มันอยู่ในบทสรุปของบทที่ 8 ที่เป็นสุด ยอดของความศรัทธาที่เข้าถึงบทโรมและบทที่ 8 เป็นบทสรุปเป็นจุดสูงสุดของความศรัทธาที่ เอื้อมถึงได้ตามพระวจนะของพระเจ้าในบทที่ 8 แสดงให้เราเห็นว่ามีเพียงผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐ ของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้นที่ไม่สามารถตัดขาดจากความรักของพระเจ้าได้
ผู้ที่ไม่เชื่อเช่นนั้นและไม่เป็นเช่นนั้นได้เช่นกันบางทีพวกเขาอาจจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซู
แต่พวกเขาไม่สามารถดูแลความศรัทธาของพวกเขาได้ และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูจนตาย พวกเขา อาจจะอยู่อย่างเคร่งศาสนากว่า 10–20 ปี แต่ความศรัทธาของพวกเขาจะเสื่อมลงเรื่อยๆและหมดไป ทำให้พวกเขาแยกจากพระเจ้าและไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่งานของพวก
เขานั้นบกพร่องแต่ในหัวใจของพวกเขานั้นขาดแคลนพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักเพื่อพระคริสต์ของพวกเขาจะหายไป ตั้งแต่ที่พวก เขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของพวกเขา พวกเขา ไม่มีความรักเพื่อพระเยซูในหัวใจของพวกเขา ซึ่งมีบาปในหัวใจของพวกเขาแทน
เมื่อวันๆหนึ่งผ่านไปผมก็ทราบว่าแม้มีความลึกเท่าใดและความรักของการไถ่บาปนั้นสม
บูรณ์เพียงใดด้วยพระเยซูได้ช่วยเราผ่านข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเมื่อผมได้พบพระ
เยซูครั้งแรกผมจะชื่นชมท่านความรักของพระคริสต์อย่างล้ำลึกของผมที่เคยสงบเงียบนั้นก็จะ
เหมือนกับการโยนก้อนหินลงน้ำแล้วเกิดคลื่นขึ้นความรับผิดชอบของผมเป็นเพียงการตระหนัก
อย่างเงียบๆถึงความจริงที่พระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของผมไปและที่ผมได้เป็นผู้ที่ไม่มีบาปแต่
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในการสอนคำสอนคลื่นในหัวใจของผมได้เกิดขึ้นล้ำลึกและกว้างใหญ่อย่าง
ไม่อาจจะจินตนาการได้ เหมือนกับระเบิดได้เกิดขึ้นภายในหัวใจของผม
ใครกล่าวว่าเราควรจะเชื่อในโลหิตบนไม้กางเขนเพียงอย่างเดียว?เปาโลได้กล่าวเช่นนั้น
ไหม? เปาโลบอกอย่างชัดเจนว่า “ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติสมาเข้าในพระเยซู คริสต์ก็ได้รับบัพติสมาเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดย การรับบัพติสมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความ
ตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:3–4)
ข่าวประเสริฐของน้ำและจิตวิญญาณนั้นมีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์อย่างมากใช่ไหม? ไม่ ต้องคำนึงว่าความศรัทธาหนึ่งนั้นเล็กน้อยเพียงใดถ้าคนหนึ่งเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระ
วิญญาณ ดังนั้นเขาหรือเธอก็รอดจากบาป ไม่ต้องคำนึงถึงว่า ท่านมีจุดบกพร่องเล็กน้อยเพียงใด ความศรัทธาของท่านทั้งหมดโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไม่ต้องคำนึงว่าเราอ่อนแออย่างไรท่านถูกช่วยด้วยความศรัทธาในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแม้ว่าเราไม่มีพลัง
ของตัวเองถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและพร้อมพระเจ้าความสกปรกทั้งหมดจะออกจากหัวใจเรา
แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจากจุดเริ่มต้นจะหันไปต่อต้านพระเจ้า และหนีไปจากพระองค์ในตอนท้าย แม้ว่าพวกเขาได้ยินคำสอนนี้และมีชีวิตอยู่กับมันกว่า 10 ปี พวกเขาตัดสินใจทั้งไม่ดูและไม่ฟัง ความจริงของพระเจ้าโดยการปิดตาและปิดหูของพวกเขาเป็นคนโง่ที่จะปฏิเสธพระพรของพระเจ้า ด้วยใจของพวกเขาเอง และหัวของพวกเขาก็ชี้ไปสู่ความตาย พวกเขาทรมานพระคริสต์ทุกวัน ด้วยบาปของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาไม่เคยตายบนไม้กางเขน ไม่เคยรับบัพติสมาจากยอห์น
ผมตระหนักอยู่ทุกวันถึงความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์ของคำสอนตามพระคัมภีร์ยิ่งไป
กว่านั้นผมตระหนักถึงความน่าเกรงขามและความรักของพระเยซูทั้งหมดและผมขอบคุณพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้นผมเทศน์คำสอนดังขึ้นเรื่องๆ สอนมากขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และสินความจริงตามคำ สอนจริงๆ
หากแม้ว่าท่านเกิดใหม่ หากท่านไม่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและไม่รับใช้พระองค์ วัชพืชก็จะเริ่มเติบโตในจิตใจของท่าน และเพราะวัชพืชนี้เอง จิตใจของท่านก็จะว่างเปล่า เมื่อเกิด สิ่งนี้ขึ้นจงร้องเพลงสรรเสริญของท่านอีกครั้งและคิดถึงพระเยโฮวาห์ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจิตใจของท่านก็จะได้รับการชำระและท่านก็จะสามารถยกระดับจิตวิญญาณของท่านอีก
ครั้งหนึ่ง
ท่านควรจะเปลี่ยนจิตใจของท่านให้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมลทินออกมาและเปลี่ยนหัวใจของท่านใหม่ด้วยการเติมมันด้วยพระวจนะของพระเจ้า หัวใจของเรานั้นได้รับชำระแล้ว แต่ เมื่อมลทินต่างๆของโลกนี้ได้เข้ามาสู่จิตใจของเราและพยายามสร้างความสับสนและความกระวนกระวายให้กับเราเราก็สามารถนมัสการพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระองค์ได้อีกหครั้งหนึ่งด้วยการ
ร้องเพลงสรรเสริญของพระผู้เปลี่นเจ้าเปลี่ยนแปลงและยกระดับหัวใจของเรา
ไม่ว่าเราจะพบตัวของเราเองที่ใดการสรรเสริญพระเจ้าคือประสบการที่น่ายินดีและเบิก
บานใจไม่มีบาปในจิตใจของผู้ที่ได้รับการไถ่บาปแล้วดังนั้นการสรรเสริญและการรื่นเริงยินดีจึง
มาถึงโดยธรรมชาติเองจากจิตใจของพวกเขาเองบทเพลงสรรเสริญของหัวใจที่มีความรื่นเริงยินดี
จึงสามารถทำให้วัชพืชที่เติบโตในหัวใจของเราหายไป
 “ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติสมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติสมาเข้า ในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว”
เปาโลเป็นทั้งหมดโดยถูกช่วยให้รอดโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแม้ว่าพวก
เขายังคงอ่อนแอในเนื้อหนัง เปาโลจึงเป็นคนเดียวที่ชอบเช่นนี้ ใช่ไหม? ผมด้วยผมก็เหมือน กับเปาโล
เมื่อคนในโลกนี้อยู่ด้วยกัน ผู้ชายมักจะชอบดื่ม มักจะคุยเกี่ยวกับงานของพวกเขา และขณะ เดียวกันผู้หญิงก็ยุ่งอยู่กับการคุยโวเรื่องสามีของพวกเขา เด็กๆหรือข้างบ้านแต่การสนทนาเกี่ยวกับ ศาสนานั้นมีข้อแตกต่างออกไปแม้ว่าเราแบ่งปันขนมปังด้วยกันเราก็คุยเกี่ยวกับจิตวิญญาณคนที่
ช่วยเราในโลกนี้ ทั้งในอินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา ดังนั้นการสรรเสริญพระเจ้า และการแบ่ง ปันจึงต้องทำด้วยจิตใจของเรา
เมื่อเราอ่านบทโรม เราได้ประสบการณ์และแบ่งปันความศรัทธาของเปาโลออกไป เรา สามารถค้นพบถึงความยิ่งใหญ่ของการไถ่บาปที่พระเจ้า ทรงประทานให้นั้นว่าเป็นอย่างไร เรา สามารถรู้สึกเกรงขามคำสอนของพระคัมภีร์ เราสามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหา เพราะเราตระหนักว่าการไถ่บาปของพระเยซูนั้นสมบูรณ์และเรียบร้อยได้อย่างไรเราช่วยไม่ได้แต่สรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์
แม้ว่าทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้ช่วยเรา
จากบาปของเรา และยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะความรักของพระคริสต์ได้ช่วยเรา และเพราะ ว่าความรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยและยังคงอยู่ในเราทุกสิ่งนี้เราจำเป็นต้องทำให้หัวใจของเราหนีไป
จากโลกนี้และพุ่งตรงไปหาพระเจ้า อีกครั้ง พวกเราอ่อนแอ เพราะความอ่อนแอนี้บางครั้งเราก็ตก ไปสู่ทางต่างๆในโลกใบนี้ แต่ทุกๆครั้งมันเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องหันจิตใจของเราไปสู่พระเจ้า และ เชื่อในความจริงที่พระเยซูทรงช่วยเราเนื้อหนังของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงมีชีวิตอยู่ภายใต้กฎของบาปดังนั้นเราจะต้องปฏิเสธเนื้อหนังของเราต่อไปและมีชีวิตอยู่โดยความคิดทางจิตวิญ
ญาณของเรา เพื่อที่จะหยุดวัชพืชที่เติบโตขึ้นในหัวใจของเรา เราจะต้องหันกลับไปสู่พระเจ้าเสมอ และสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์
ตอนนี้ท่านตระหนักถึงพลังของข่าวประเสริฐของน้ำและจิตวิญญาณนี้ไหม?เราไม่สามารถไขกุญแจพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากการเชื่อในคำสอนของพระองค์เป็นอันดับแรก
ผมชอบพระคุณพระเยซู ที่ทรงยอมให้เราเป็นและเปิดความลับของโลกใบนี้ ไม่มีใคร สามารถทำให้เราขาดจากความชอบธรรมของพระเจ้าได้ นี่คือความรักของพระคริสต์ ถ้าท่านต้อง การเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าเชื่อในบัพติสมาของพระเยซูจากยอห์นและพระโลหิตบน
ไม้กางเขนของพระองค์ว่าเป็นการไถ่บาปและชำระบาปของท่านท่านก็เช่นกันจะได้รับความชอบธรรมของพระเจ้า
พระพรของความชอบธรรมของพระเจ้าจะอยู่กับท่าน