คำสอน

เรื่องที่ 9: โรม (ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือของโรม)

[บทที่ 15] มาเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกกันเถอะ

“พวกเราซึ่งมีความเชื่อที่เข้มแข็ง ควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อหยุม ๆ หยิม ๆ และไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเอง เราทุกคนจงกระทำให้เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อนำประโยชน์และการพัฒนามาให้เขา” (โรม 15:1–2)
ผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าต้องไม่ค้นหาความชอบธรรมของพวกเขาเองเพราะพระเยซูคริสต์ทรงไม่ค้นหาความชอบธรรมของพระองค์ด้วยเช่นกันผู้ชอบธรรมมีชีวิตเพื่ออาณา
จักรของพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐเพื่อความดีของผู้อื่น สาวกเปาโลกล่าวว่า ความเชื่อเข้ม แข็งควรที่จะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อหยุมๆหยิมๆแทนการกระทำสิ่งใดตามความ
พอใจของตนเอง
ผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าต้องประกาศข่าวประเสริฐเพื่อว่าพวกเขาจะได้ชำระล้างความผิดบาปของผู้อื่นด้วยการรับบัพติสมาและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นี่คือเหตุผลที่ว่า
เหตุใดพระเจ้าทรงเกลียดชังผู้ที่ขี้เกียจและไม่ประกาศข่าวประเสริฐเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพวกเราจึงต้องไม่ค้นหาความชอบธรรมของตัวเราเอง แต่เผยแพร่ความชอบธรรมของพระเจ้าแก่ผู้อื่น พวกเราต้องส่งคำสอนเรื่องน้ำและพระวิญญาณเพื่อว่านบาปจะได้รับการช่วยให้รอดโดยความเชื่อ พวกเราต้องสอนผู้อื่นด้วยเช่นกัน
 
 
อย่างสร้างบ้านแห่งความเชื่อบนรากฐานที่คนอื่นวางไว้ก่อนแล้ว
 
วรรค 20 กล่าวว่า “อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่ง ไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วาง
ไว้ก่อนแล้ว”
มีบางสิ่งที่พิเศษในข่าวประเสริฐที่สาวกเปาโลเผยแพร่ไว้นั่นก็คือท่านเปาโลพยายามที่จะ
เผยแพร่เพียงข่าวประเสริฐเรื่องน้ำและพระวิญญาณผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าต้อง
พยายามเผยแพร่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเช่นเดียวกับที่สาวกเปาโลทำไว้เพื่อทำให้
สิ่งนั้นเกิดขึ้นพวกเราต้องค้นหาความดีของผู้อื่นเช่นเดียวกับผู้อื่นค้นหานั้นเพราะพวกเขาได้รับ
การชำระล้างให้บริสุทธิ์กับพระคริสต์และฟื้นคืนชีพกับพระองค์ผู้คนเหล่านั้นเชื่อในพระคริสต์จะไม่ตาย แต่จะมีชีวิต
“นี่คือเหตุที่ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มาหาท่านแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ในแว่นแคว้นเหล่านี้ต่อไปข้าพเจ้ามีความปรารถนามาหลายปีแล้วที่จะมาหาท่านเมื่อข้าพเจ้าจะไปประ
เทศสเปนข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่านทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ได้ไปตาม
ทางนั้นและเมื่อได้รับความบันเทิงใจกับท่านทั้งหลายบ้างแล้วหวังว่าท่านจะช่วยจัดส่งให้ข้าพเจ้า
เดินทางต่อไป ขณะนี่ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยลูซาเล็ม เพื่อช่วยสงเคราะห์ธรรมิกชน เพราะว่า พวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนียอละแคว้นอาคายาเห็นชอบที่จะเรี่ยไรเงินส่งไปให้แก่ธรรมิกชนที่ ยากจนในกรุงเยลูซาเล็มพวกศิษย์เหล่านั้นพอใจที่จะทำเช่นนั้นและความจริงพวกเขาก็เป็นหนี้
ธรรมิกชนเหล่านั้นด้วยเพราะว่าถ้าเขาได้รับคนต่างชาติเข้าส่วนในการฝ่ายวิญยาณจิตก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้สมนาคุณศิษย์เหล่านั้น ด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนัง เมื่อข้าพเจ้าไปส่งผล ทานนั้นมอบให้แก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนผ่านตำบลที่ท่านอยู่นั้นและข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านนั้นข้าพเจ้าจะพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์” (โรม 15:22–29)
 
 
ท่านเปาโลเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาตามหัวเมืองต่างๆ  และเป็นผู้ดูและศาสนาของพระเจ้า
 
ขณะที่ท่านเปาโลอยู่ในระหว่าทางไปโบสถ์ที่เยรูซาเล็มเพื่อไปรับใช้คริสเตียนท่านได้ส่ง
เงินอุดหนุนจากมาเซโดเนียและอาคาเอียให้พวกเขาท่านเปาโลยังกล่าวอีกว่าถ้าชาวคริสต์ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาหน้าที่ของพวกเขาคือการทำนุบำรุงวัตถุต่างๆของพวกเขา
ด้วยเช่นกันเหล่านักบุญในโบสถ์เยรูซาเล็มอยู่ในท่ามกลางการประหัตประหารในยุคนั้นและไม่
สามารถปลีกตัวเองออกมาจากความขาดแคลนวัตถุเหล่านั้นได้โบสถ์เยรูซาเล็มซึ่งกำลังถูกประหัตประหารอย่างหนัก เพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็อุ่นใจอย่างมากโดยมีพี่น้องชาวคริสต์ทั้งหลาย
ปัจจุบันก้เช่นเดียวกับในอดีตที่ได้เป็นประเพณีทางศาสนาของพระเจ้าที่แบ่งเป็นความมั่ง
คั่งกับผู้ที่ขัดสนแทนที่จะยินดีกับสิ่งเหล่านั้นผู้ที่เชื่อจนเต็มเปี่ยมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงเพื่อ
ข้าวของของเขาเองเท่านั้น เพราะเหตุใด? เพราะพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของเขา พวกเขา คือผู้ที่กลับมาเกิดใหม่ที่ถูกนำทางโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์ในตัวเขา
จึงเป็นเรื่องที่วิเศษมากที่ชาวคริสต์ช่วยเหลือ และให้เงินสนับสนุนโบสถ์ในเยรูซาเล็ม นี่ คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์สนับสนุนโบสถ์ในเยรูซาเล็มในพระข่าว
ประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไม่ใช่เพราะความเป็นปัจเจกและให้เงินช่วยเหลือเป็นอย่างดีเช่นกันที่อิสราเอลในยุคนั้นหลายคนถูกเฆี่ยนถูกขังในคุกหรือถูกฆ่าเพราะเชื่อในพระคริสต์ว่าเป็นเช่นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา
ในสารคดีทางทีวีเรามักจะเห็นร่องรอยของการทรมานคาถาคอมบ์และความน่าเกลียดของสิ่งเหล่านี้ในถ้ำบนภูเขานี่คือสิ่งที่ทำให้โบสถ์ของเยรูซาเล็มต้องไปให้ถึงในยุคนั้นพวกเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือในโบสถ์ของพระเจ้าด้วยเช่นกัน เมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ
เราอาจจะไม่ให้ความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่โบสถ์ในยุคแรกๆแต่นี่คือยุคที่ผู้ที่เชื่อต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆเพื่อหนีจากการประหัตประหารมีเพียงพระวิญญาณศักดิ์
สิทธิ์เท่านั้นที่จะทำให้เกิดการแบ่งปันกันได้ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะในโบสถ์ในเยรูซาเล็มตก
อยู่ภายใต้การประหัตประหาร จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่โบสถ์อื่นๆต้องมาช่วยเหลือที่นี่ เพราะนี่คือ งานของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมและสวยงาม
ท่านผู้เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าควรมีส่วนร่วมในงานแต่ละงานเช่นกันสมาชิก
ของโบสถ์แห่ง New Life Mission ได้ตั้งกองทุนและลงทุนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ไปทั่วโลกโบสถ์ทุกแห่งมีปัญหาทางการเงินบางประการที่ต้องแก้ไขแต่พวกเขาก็ยังต้องการประ
กาศข่าวประเสริฐเพื่อช่วยเหลือวิญญาณต่างๆอยู่
สาวกเปาโลได้ทำงานเป็นเช่นผู้สร้างเต๊นท์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องน้ำและพระวิญ
ญาณเมื่อมีบางคนสามารถดูแลโบสถ์ที่ท่านตั้งขึ้นมาได้ท่านจึงมอบหมายโบสถ์นั้นให้แก่เขาและ
เดินไปตามทางของท่านไปยังอีกแคว้นหนึ่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐต่อไป—ท่านใช้ชีวิตทั้ง หมดของท่านไปกับการสร้างเต๊นท์
ท่านไม่สามารถใช้ชีวิตเพื่อตัวท่านเองเท่านั้นผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่สามารถใช้ชีวิตเพื่อตัวพวกเขาเองเช่นกันผู้คนเหล่านั้นที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวและอุทิศตนเพื่องานของพระ
เจ้าคือการช่วยเหลือผู้ที่หลงผิดให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขาทั้งผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและสมาชิกทั้งหลายของศาสนาของเรารับใช้ข่าวประเสริฐโดย “คณะผู้สร้างเต๊นท์” ซึ่ง พวกเขารับผิด ชอบงานของเขาเองเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและในขณะเดียวกันก็เผยแพร่คำสอนทั้งทางด้าน
การเงินและโดยการเป็นอาสาสมัคร
เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจึงพบผู้ที่ทำเช่นเดียวกันนี้หลายคนระหว่างคณะของท่าเปาโลและ
คณะของศาสนาของพระเจ้าในวันนี้พวกเรามีกรอบจิตใจเดียวกันและใช้ชีวิตที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พอใจสิ่งใดอยู่ในใจของพวกเราเมื่อเกิดความหนาวเย็นอย่างหนัก?พวกเราคิดถึงชาวคริสต์ที่เป็นมิตรของเราแน่นอนและผู้รับใช้ของพระเจ้าและต้องการทราบว่าพวกเขากำลังทรมานจาก
ความหนาวเย็นอยู่หรือไม่ พวกเราชาวคริสต์ผู้กลับมาเกิดใหม่คอยดูและเอาใจใส่ผู้อื่น ผู้ชอบธรรม ทุกคนในพระคัมภีร์ไบเบิลต้องการอีกคนหนึ่งและรับใช้ความชอบธรรมของพระเจ้าด้วยกันชีวิต
แห่งความศรัทธานี้เป็นชีวิตแห่งผู้ชอบธรรมที่แท้จริง
พวกเราใช้ชีวิตกับกลุ่มที่มีจิตใจเดียวกันแต่ละกลุ่มเมื่อพวกเราเริ่มประกาศข่าวประเสริฐ
ของน้ำและพระวิญญาณในช่วงแรกนั้นพวกเราต้องเริ่มต้นจากการไขว่คว้าเพราะพวกเราไม่มี
อะไรเลยพวกเราต้องประหยัดเงินซึ่งเรามักจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากพยายามก่อตั้งขึ้นมาด้วยเงินจำนวนเพียงไม่กี่ร้อยดอลล่าร์เพื่อจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสร้างโบสถ์แต่พวกเรายัง
อุทิศตนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วประเทศ
เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินจะมีแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้พวกเราวยให้พวกเราได้เห็นผลผลิตของคณะเรา เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตย์อยู่ในใจของเรา ความปรารถนาที่จะประกาศข่าวประเสริฐลุกโชนอยู่ในใจของเราไม่ว่าปัญหาใดๆจะรุมเร้าเราก็
ตามพวกเราต้องการแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับวิญญาณของผู้ที่หลงผิดทุกคนโดยการประ
กาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเช่นเดียวกับโบสถ์ของพระเจ้าและผู้ชอบธรรมที่ถูก
เขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล
พวกเราพบได้ว่าชาวคริสต์ของโบสถ์ยุคแรกที่กลับมาเกิดใหม่คอยดูแลผู้อื่นและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเช่นกัน เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญ ญาณบริสุทธิ์เผยแพร่ความชอบธรรมของพระเจ้าไปทั่วโลกโดยการอุทิศตนของผู้ที่กลับมาเกิด
ใหม่ และจะทำเช่นนี้ต่อไป
 
 
แม้ว่าพวกเราจะเผชิญกับการสิ้นสุดแห่งวัน!
 
ผู้คนกล่าวว่าพวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงอายุสุดท้ายเมื่อปัญหาทั้งหมดที่ถูกทำนายไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลจะเกิดจริงๆ
ความหายนะและความร้ายแรงจะล้อมรอบทุกสิ่งทุกอย่างในวันสุดท้าย เช่นเดียวกับผู้ที่เชื่อ พวกเราต้องเชื่อมั่นในความเชื่อของเราเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าให้มากขึ้นและประกาศ
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณให้มากขึ้นผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าต้องมีหัวใจเพื่อดูแลและรักผู้อื่นอีกในช่วงอายุสุดท้ายนี้หัวใจของเราต้องเข้มแข็งเช่นเดียวกับหัวใจของโลก
เข้มแข็ง แต่พวกเราจะเอาชนะโลกนี้ได้ในที่สุด เพราะพวกเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเรา ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตาม พวกเราต้องดูแลศาสนาและพระวิญญาณของพระเจ้า พวก เราต้องดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของเรา รักพวกเขา คิดถึงพวกเขาเฉกเช่นพี่น้องของเรา และประกาศข่าวประเสริฐจนกระทั่งวันสุดท้าย
พวกเราต้องอุทิศตนเพื่อการช่วยผู้อื่นให้รอดพ้นจากความผิดบาปมากกว่าที่จะค้นหาความชอบธรรมของเราเองยังมีอีกหลายวิญญาณทั่วโลกที่ไม่ได้รับฟังข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณผู้คนในหลายประเทศยังไม่เคยได้รับฟังข่าวประเสริฐน้ำและพระวิญญาณและยังไม่มีโอกาสได้รับรู้ความชอบธรรมของพระเจ้าพวกเราต้องทำจิตใจของเราให้เป็นเช่นทหารที่กำลังจะต่อสู้
เพื่อที่จะเอาชนะวิญญาณที่กำลังหลงผิดและ ชาติต่างๆด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ภารกิจนี้ไม่ได้มาจากการบังคับราวกับว่าพวกเราขัดขืนแรงบังคับไม่ได้แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นมาในใจของพวกเราเองตามธรรมชาติซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตย์อยู่
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐน้ำและพระวิญญาณจนวันสุดท้ายของโลกนั้นยัง
คุกรุ่นอยู่ภายในใจของพวกเราทุกวันนี้ สิ่งที่ฉันต้องการจะบอกแก่ท่านคือ โลกใบนี้จะกลายเป็น โลกยากขึ้น พระเจ้าจะทรงเทราดพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มาให้พวกเรามากขึ้น พวก เรากำลังเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือต่างๆของพวกเราที่จัดส่ง
ให้แก่ผู้ที่กระหายต่อความจริงโดยไม่คิดค่าบริการใดๆพวกเราจะยังคงเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกโดยทางอินเตอร์เน็ต
แม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ร่ำรวยไปกว่าชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปพวกเราก็ยังให้คำสอนที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าแก่พวกเขาได้พวกเรามีกลุ่มจิตใจเดียวกันเช่นเดียวกับที่สาวก
เปโตรกล่าวไว้ว่า “เงินและทองของเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือในนามแห่งพระเยซู คริสต์ขาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” (กิจการของอัครทูต 3:6)
พวกเราให้ข่าวประเสริฐซึ่งเต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างอิสระซึ่งพวก
เขาไม่เคยทราบแม้ว่าพวกเราไม่ได้ดีกว่าใครๆเมื่อวัด ด้วยตราชั่งของโลก พวกเราก็เป็นผู้รับใช้ พระเจ้าที่สามารถให้คำสอนที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าได้ผู้ที่จะผ่านคำสอนนี้มา
ด้วยการสอนของพวกเรา ได้รับรู้และเชื่อในคำสอนนี้จะได้รับความกรุณาอย่างยิ่ง
ยุคนี้คือยุคอินเตอร์เน็ต และพระเจ้าทรงหาหนทางให้เราเปิดโลกทั้งโลกด้วยอินเตอร์เน็ตนี้ พวกเราได้เห็นว่าผู้คนมีความชื่นชมยินดีและมีความสุขเพียงใดเมื่อพวกเราได้ให้คำสอนซึ่งเต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าแก่พวกเขายิ่งโลกมืดมนขึ้นเพียงใดพวกเราก็ยิ่งมีพลังและความ
ขอบคุณมากขึ้นในขณะที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความชอบธรรมแห่งพระเจ้าให้แก่ผู้หลงผิด โลกจะดับสูญเช่นนี้หรือพระเจ้าจะทรงประทานโอกาสให้เราเผยแพร่คำสอนของพระองค์มากขึ้น?นี่คือสิ่งที่พวกเราควรคิดและอธิษฐานกันเสมอทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรลุตามเป้าหมายโดยสมบูรณ์โดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
ผมเคยเห็นแก่ตัวเช่นกันและเคยเอาใจใส่แต่เพียงแค่ร่างกายของผมเองก่อนที่ผมจะกลับมา
เกิดใหม่ ไม่เพียงแค่ผมเท่านั้น แต่พวกเราทุกคนก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน ผู้ที่ใช้ชีวิตเพียงเพื่อความ พอใจของร่างกาย อาจร่ำร้องว่าพวกเขามีความรักแต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาไม่ได้รักผู้อื่น อย่างแท้จริง นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และผู้ที่ไม่มี คนบาปทั้งหลาย ใช้ชีวิตเพื่อตัวเขาเองเท่านั้นแต่ผู้ที่มีพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะมีพลังเพื่อใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและใช้
ชีวิตเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง พระเจ้าไตรอันทรงประทานพลังให้แก่ผู้เชื่อของพระองค์เพื่อให้ใช้ชีวิต เพื่อวิญญาณอื่นๆเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในใจพวกเขาและทรงนำทางพวกเขาพวกเขาจึงทำงานอันชอบธรรมของพระองค์ได้
ไม่ว่าจะมีโบสถ์กี่โบสถ์ในโลกนี้ก็ตามเกือบทั้งหมดในขณะนี้ได้กลายเป็นกิจการที่เกี่ยว
ข้องกับทางโลกไปทุกขณะพวกเขาไม่ได้สำรองเงินไว้สร้างโบสถ์อันหรูหราและพวกเขามีเงินทุนก้อนใหญ่เป็นล้านๆดอลล่าร์ และแบ่งส่วนเพียงเล็กน้อยไว้สำหรับงานการกุศล พวกเขากำลังบ้า ในการหาเงินให้เพิ่มขึ้นจากโลกนี้ละทิ้งภารกิจที่แท้จริงของพวกเขาในการช่วยเหลือวิญญาณต่างๆให้รอดพ้นจากความผิดบาปเป็นอันดับที่สองและไม่สำคัญพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ของพระเจ้าไม่ได้ โบสถ์ของเขาไม่ได้นำความสนใจมายังโบสถ์ของพระเจ้าเลย
โบสถ์ของพระเจ้าที่แท้จริงใช้ทรัพยากรขอโบสถ์เพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่หลงผิดด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์ ดังที่พระคัมภีร์ไบเบิลได้ กล่าวไว้ว่า “บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ” (มัทธิว 5:7) พระเจ้าทรงประทานหัวใจให้แก่เรา เพื่อดูแลวิญญาณต่างๆในโลกนี้และนำทางให้พวกเขาไปสู่การไถ่บาปและพระองค์ทรงทำให้ทุก
สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ปัจจุบันข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้นำมารวมเล่มเพื่อตีพิมพ์และได้แปลเป็น 40 ภาษาและมากกว่า 60 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นเป็นหลักฐานแห่งความชอบธรรม ของพระเจ้าให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับความตายแห่งวิญญาณ
พระเจ้าทรงยินดีเพียงใดถ้าพวกเราอธิษฐานกันอย่างจริงจังมากขึ้นและเผยแพร่ข่าวประ
เสริฐของน้ำและพระวิญญาณแก่คนบาปให้มากขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากบาปก่อนที่โลกใบนี้จะตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและมาสู่วันสิ้นโลก?ขอพวกเราจงอย่าท้อแท้แต่จงเต็มไปด้วยความศรัทธาจนกระทั่งวันสุดท้ายจริงๆ
ในอดีต คนยากจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ขณะนี้ พวก เราได้มาสู่ยุคแห่งการแข่งขันที่ไม่จำกัดซึ่งผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะคงอยู่ได้เมื่อใดก็ตามที่เรามองดูยุคนี้พวกเราจงมั่นใจในหน้าที่ของเราว่าพวกเราต้องเผยแพร่ข่าวประเสริฐน้ำและพระวิญญาณแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับฟังพวกเราทุกคนมีหัวใจเพื่อส่งข่าวประเสริฐที่จะนำความสงบสุขมายังผู้ที่เหน็ด
เหนื่อยเมื่อยล้าจากการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดในโลกอันโหดร้ายใบนี้ขอพวกเราจงส่งคำสรรเสริญแห่ง
ข่าวประเสริฐน้ำและพระวิญญาณให้แก่พวกเขาพวกเรามีชีวิตเพื่อพระคริสต์ได้ด้วยความเชื่อใน
ความชอบธรรมของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงชำระล้างความผิดบาปของเราทั้งหมด
ข่าวประเสริฐที่มีความชอบธรรมของพระเจ้าจะเผยแพร่ไปสิบเท่า, 1 ร้อยเท่า, 1 พันเท่า และ 1 ล้านเท่า เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเรามีงานต้องทำเพิ่มขึ้น ดังนั้นขอพวกเราจงมี ความศรัทธาผู้มีความสามารถพิเศษควรให้ความสามารถพิเศษของเขาแก่พระผู้เป็นเจ้าและเผย
แพร่ข่าวประเสริฐแก่ดวงวิญญาณแต่ละดวงและทุกดวงพวกเราต้องทำงานทุกคนเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐตามความสามารถของเราที่พระเจ้าประทานมาให้ พวกเราไม่มีพลังของตัวเราเอง แต่ ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราอธิษฐานแด่พระเจ้าตามพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่กระตุ้นอยู่ในตัวเราพระเจ้าจะทรงยอมรับความปรารถนาของพวกเราทุกคน
พระคริสต์ทรงประทานความรักแท้ของพระองค์ให้แก่เราซึ่งรักคนบาปทั้งหลายพวกเราได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบาปของโลกนี้โดย ความเชื่อของเราในความชอบธรรมของพระเจ้า นี่ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดพวกเราจึงต้องทำงานกันมากขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐแม้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากขึ้นในโลกนี้พวกเรามีหน้าที่ที่ต้องให้ข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับฟัง
พระเจ้าตรัสว่า “เราได้เหลือคนไว้สำหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มิได้กราบไหว้พระ บาอัล” (โรม 11:4) ยังมีหลายคนในโลกนี้ที่ต้องการรับฟังข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้นดวงวิญญาณหลายดวงไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของพระ,นักธรรมหรือของฆารวาสก็ลอยขึ้น
สาเหตุที่เราสามารถทำงานเพื่อข่าวประเสริฐก็เนื่องจากความรักของพระคริสต์พวกเรายังมีงานที่ต้องทำอีกมากและในขณะที่พวกเรารู้สึกตื้นตันด้วยสิ่งเหล่านั้นแต่พวกเราควรมีความศรัทธามากขึ้นและเผยแพร่ข่าวประเสริฐแม้ว่าพวกเราจะเผชิญปัญหามากมายมากมายเพียงไรนี่คือหัวใจ
ของพระคริสต์ ฉันอธิษฐานว่าท่านผู้ชอบธรรมจะไม่คิดถึงเพียงตัวท่านเองเท่านั้น ถ้าท่านคิดถึง เพียงตัวท่านเองไม่มีความจำเป็นจะต้องมีความศรัทธาหรือผู้อธิษฐานเพราะท่านเพียงแค่พยายาม
ใช้ชีวิตเพื่อตัวท่านเองและไม่มีสิ่งใดต้องทำเพื่อดวงวิญญาณที่หลงผิด แต่ถ้าท่านต้องจ่ายค่าจ้าง เพื่อตัวท่านเองและดวงวิญญาณอื่นๆจะเกิดอะไรขึ้น?ท่านจะต้องอธิษฐานแก่พระเจ้าเพื่อให้ท่าน
ช่วยเพราะท่านอ่อนแอ
นี่คือความศรัทธาและคำอธิษฐานของเราเจริญเติบโตได้อย่างไรนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใด
พระเจ้าจึงตรัสว่า
“บางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่ง บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มี” (สุภาษิต 11:24)
การแบ่งปันข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณกับผู้อื่นเป็นชีวิตที่ชอบธรรมที่สุดของ
ชาวคริสต์ชีวิตแห่งจิตวิญญาณเป็นชีวิตที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐที่แท้จริงซึ่งนำทางให้ผู้คนไปสู่พระคริสต์ขอพวกเราจงดูแลเพื่อนบ้านของเราและดวงวิญญาณของพวกเขาและเผยแพร่ข่าวประเสริฐ
ไปทั่วโลกการสรรเสริญแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าจะอยู่กับท่านเสมอได้หรือไม่
ฮาเลลูยา! ขอพวกเราจงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา! ฉันขอขอบคุณพระองค์ที่ทรง อนุญาตให้พวกเราทำงานอันชอบธรรมและดีงามของพระองค์และทรงส่งพวกเราให้พ้นอำนาจมืดและนำทางพวกเราไปยังอาณาจักรแห่งพระบุตร