တရားဟောချက်များ

เรื่องที่ 9: โรม (ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือของโรม)

[บทที่ 16] จงต้อนรับกันและกัน

เปาโลผู้เผยพระวจนะได้บอกแก่เหล่านักบุญในกรุงโรมและพวกเราให้ต้อนรับซึ่งกันและกันในคำยอพระเกียรติตอนจบ พวกเราต้อนรับใครไว้ในพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างหมดใจได้บ้าง แม้ แต่ในยุคนี้?พวกเราต้อนรับผู้เผยพระวจนะและผู้เชื่อที่กำลังเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าทั่วโลกนี้ได้อย่างชื่นชมยินดีพวกเรามีมิตรภาพแก่ผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดโดยการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้ พวกเรามีโบสถ์ ผู้เชื่อและผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ พวกเรา ต้อนรับไว้ในพระคริสต์ได้เช่นกัน
เนื่องจากว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณผู้ชอบธรรมจึงต้อนรับทุกคนไม่ได้ มีคนไม่มากในโลกนี้ที่พวกเราต้อนรับพวกเขาไว้ด้วยความชื่นชมยินดีได้ จึงเป็น เรื่องน่าเสียดายที่มีคนไม่มากที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณซึ่งพวกเราจะต้อนรับ
ได้และมีมิตรภาพในความเชื่อเดียวกันได้ พวกเราไม่สามารถมีมิตรภาพกับคนบาป ที่เสแสร้งทำ เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในโบสถ์ทั่วโลกได้
เปรียบดังเช่นความผิดบาปและพระวิญญาณศักดิ์สิทธ์อยู่ร่วมกันไม่ได้คนบาปและผู้ชอบ
ธรรมต้อนรับซึ่งกันและกันไม่ได้ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณสามารถให้ความเคารพด้วยจิตวิญญาณแก่พระเจ้า และทำงานเพื่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณได้แต่คนบาป ที่ยังไม่ได้รับการอภัยต่อบาปจะพยายามให้ได้รับการช่วยให้รอดโดยการรักษากฎบัญญัติของพระ
เจ้าและพวกเขาจึงมีมิตรภาพแห่งจิตวิญญาณกับผู้ชอบธรรมไม่ได้เปรียบดังเช่นสัตว์ร้ายและมนุษย์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ผู้ชอบธรรมจึงมีมิตรภาพแห่งจิตวิญญาณกับคนบาปไม่ได้
พวกเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เปาโลมีมิตรภาพแห่งจิตวิญญาณให้นั้นจะมีเพียงผู้ที่มีความเชื่อเช่นเดียวกันกับเขา พวกเรารู้ว่า ถ้าคนบางคนมีมิตรภาพกับเปาโล นั่นหมายความว่า เปาโลยอมรับ ความเชื่อของเขาหรือเธอ ดังนั้น ฉันจึงคิดว่า “ในวันนี้ ถ้าฉันถูกพาไปแคว้นพิเศษแคว้นหนึ่ง ฉันควรจะไปเยี่ยมและต้อนรับใคร?” ฉันมั่นใจว่า ฉันจะไปเยี่ยมโบสถ์ โซโค้ ถ้าฉันไปที่ โซโค้ และไปเยี่ยมโบสถ์ แก็งเนือง ถ้าฉันไปที่ แก็งเนืองฉันจะไปพบผู้รับใช้และผู้เชื่อของพระเจ้า และมี มิตรภาพและแบ่งปันขนมปังกับพวกเขาฉันยังไปเยี่ยมบ้านของพี่น้องของฉันได้ที่นั่นและต้อนรับพวกเขาเช่นกันแต่ผู้ที่ฉันจะต้อนรับได้นั้นเป็นเพียงผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ
ญาณ และผู้ที่ฉันจะแบ่งปันความเชื่อเดียวกันในพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้
พวกเราจะเห็นได้ว่าจะต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นที่เปาโลยอมรับความเชื่อของพวกเขาได้
อย่างไรเป็นสิ่งที่วิเศษเพียงใดที่พวกเรามีข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพื่อยืนยันความเชื่อของแต่ละคน และต้อนรับซึ่งกันและกัน ท่านมีความเชื่อในข่าวประเสริฐน้ำและพระวิญญาณ ซึ่งอนุญาตให้ท่านต้อนรับซึ่งกันและกันหรือไม่? ท่านสารภาพต่อพระเจ้าได้ด้วยความศรัทธา โดย ปราศจากความสงสัยว่า ท่านไม่มีบาปได้หรือไม่?
ผมมีโอกาสได้ต้อนรับผู้เชื่อแห่งมิตรภาพที่ประเทศจีนเมื่อผมไปที่นั่นผมได้ไปเยี่ยมพี่ชายผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เฮราน ทันทีที่พวกเราตื่นนอนขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้น เขาเตรียมอาหาร เช้ามื้อใหญ่ไว้ให้พวกเราพวกเรานั่งล้อมรอบโต๊ะกลมตัวใหญ่แบบที่พวกเราเคยใช้สำหรับให้ทุก
คนในครอบครัวใหญ่นั่งกันและมีมิตรภาพอันน่ารักกับเหล่าผู้เชื่อทั้งหลายที่นั่นมีผู้เผยแพร่ข่าว
ประเสริฐจากเมืองข้าง ๆ ที่อยากพบพวกเราเช่นกัน ดังนั้น พวกเราจึงไปเยี่ยมพวกเขาและมี มิตรภาพต่อพวกเขาด้วยเช่นกันพวกเราสามารถต้อนรับผู้ใดก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำ
และพระวิญญาณ
ผมจะไปที่ไหน ถ้าผมไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา? ผมจะไปหาหลวงพ่อ แซมมวล คิม และภรรยาของท่านที่เมือง ฟลัชชิง รัฐนิวยอร์ก ผมจะไปเที่ยวที่โบสถ์นิวไลฟ์ เพื่อไปพบพี่น้อง ของพวกเราที่นั่นเช่นกันที่ประเทศรัสเซียด้วยที่นั่นมีโบสถ์ของผู้ที่กลับมาเกิดใหม่ซึ่งฉันได้ไป
เที่ยวเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา ที่ประเทศญี่ปุ่น ฉันชอบไปเที่ยว ที่เมืองโตเกียว
พวกเราเป็นผู้ชอบธรรมผู้ซึ่งได้รับการช่วยให้รอดพ้นโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของพวกเราพวกเราไม่ได้รับการช่วยให้รอดพ้นเพราะความสำเร็จของร่างกาย
ของพวกเราแต่เพราะความชอบธรรมของพระเจ้าที่พวกเราได้รับโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐ
ของน้ำและพระวิญญาณของพวกเรา
ดังที่ท่านเห็นว่ามีผู้ที่ถูกกีดกันไว้เพื่อให้ผู้ชอบธรรมต้อนรับเช่นเดียวกับที่เปาโลมีรายชื่อ
ของผู้ที่เขาต้อนรับในโรม บทที่ 16 เช่นเดียวกับที่เปาโลทำ พวกเราไม่สามารถต้อนรับ ชาวคริสต์ทุกคนได้เพราะไม่ใช่พวกเขาทุกคนที่มีความเชื่อที่ถูกต้องแต่มีเพียงผู้ที่เข้าใจและเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าเท่านั้นพวกเราช่วยไม่ได้แต่สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงประทานความเชื่อในสิ่งที่พวกเราสามารถต้อนรับได้ให้แก่พวกเรา และทรงต้อนรับพวกเรา
 
 
เปาโลตักเตือนพวกเราให้เมินหน้าจากผู้คนเหล่านี้
 
เริ่มจากวรรคที่ 17 การตักเตือนหนที่สองที่เปาโลให้แก่พวกเราคือ ให้เมินหน้าจากผู้ที่ ปรนนิบัติเพียงท้องของพวกเขา “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้สังเกตดูคนเหล่านั้นที่ ก่อเหตุวิวาทและทำให้คนอื่นหลง ซึ่งเป็นการผิดคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจาก คนเหล่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ปรนนิบัติพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่ได้ปรนนิ
บัติท้องของตัวเอง และได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคำดีคำอ่อนหวาน” (โรม 16:17–18) มีผู้คน เหล่านั้นที่ไม่ได้ปรนนิบัติพระคริสต์แต่ปรนนิบัติท้องของเขาเองพวกเขาคือผู้ที่ทำให้เกิดความ
โกลาหลท่ามกลางผู้เชื่อและหลอกลวงผู้ไร้เดียงสาด้วยถ้อยคำดีและคำอ่อนหวานพวกเราต้องไม่
ต้อนรับผู้คนเหล่านี้ แต่ให้เมินหน้าจากพวกเขา
เปาโลตักเตือนพวกเราให้เมินหน้าจากผู้คนเหล่านี้เพียงเพื่อให้พวกเขาสนุกสนานจากการทำให้เกิดความทุกข์ในคริสตจักร ทำลายความสามัคคีของผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริง และ ชุมนุมผู้ไร้เดียงสาเพียงเพื่อสนองความต้องการของพวกเขาเอง ผู้นำชาวคริสต์ที่หลอกลวงแต่ละ คนพยายามตีกรอบให้ผู้คนอยู่ภายใต้ความผิดบาปโดยการสอนมิตรของพวกเขาให้เชื่อฟังธรรม
บัญญัติโดยสมบูรณ์ พวกเขาเพียงแค่เติมท้องของพวกเขาไว้ในพระนามของพระเยซู และหลอก ลวงผู้ไร้เดียงสาพวกเราไม่จำเป็นต้องต้อนรับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาอยู่ในคริสตจักรเพียงเพื่อปรนนิบัติท้องของเขาเองเท่านั้น
 
 
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณต้องได้รับการเผยแพร่ไปทุกชนชาติ!
 
ประการที่สามที่เปาโลได้กล่าวถึงความจำเป็นของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่ทุกชนชาติ ในวรรคที่ 26 กล่าวไว้ว่า “แต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว และโดยคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะ ทรงให้ชนชาติทั้งปวงเห็นประจักษ์ตาม ซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงถาวร ได้ทรงบัญชาไว้ เพื่อให้เขา ได้เชื่อ…”ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เปาโลได้เผยแพร่นั้นเป็นเรื่องจริงที่ทุกชนชาติ
ต้องศรัทธาและเชื่อฟังนี่เป็นเพียงโชคร้ายมากที่แคว้นส่วนใหญ่ต่างๆที่เปาโลได้สร้างคริสตจักรไว้แก่ผู้คนเหล่านั้นที่เชื่อ
ในข่าวประเสริฐน้ำและพระวิญญาณได้กลายเป็นแคว้นของศาสนาอิสลามไปแล้วใน
ปัจจุบัน
ขณะนั้นเปาโลไปยังแคว้นเหล่านี้และตั้งผู้นำคริสต์จักรที่นั่นท่ามกลางผู้ที่เชื่อข่าวประ
เสริฐของน้ำและพระวิญญาณซึ่งบรรลุความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับวิธีที่เรา
ส่งคณะผู้ทำงานไปยังคริสตจักรของเรา หลังจากที่ฝึกอบรมพวกเขาที่โรงเรียนสอนศาสนาของเรา แม้ว่าคริสจักรในช่วงนั้นจะรักษาความเชื่อของเขา “มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติสมาเดียว” (เอเฟซัส 4:5) พวกเขาไม่สามารถรักษาความเชื่อของเขาในข่าวประเสริฐได้ เพราะเขาไม่ได้จดบันทึกไว้
ขณะนี้พวกเราอยู่ในกระบวนการแห่งการแปลหนังสือของเราเป็นภาษาตรุกีมีบางคนจาก
ประเทศตุรกีได้รับหนังสือภาษาอังกฤษของเราและรับอาสาแปลหนังสือเหล่านั้นขณะที่พวกเรา
เริ่มเผยแพร่ข่าวประเสริฐของและพระวิญญาณไปยังที่ที่เปาโลเองเคยเผยแพร่ข่าวประเสริฐและ
สร้างคริสจักรของพระเจ้าไว้ครั้งหนึ่งพวกเขากำลังเผยแพร่ข่าวประเสริฐเดียวกันกับที่เปาโลได้เผยแพร่ไปทั่วแคว้นเดียวกันกับที่ท่านได้ไปเยี่ยมเยือนคำสอนที่ท่านเปาโลได้เผยแพร่คือข่าวประ
เสริฐเรื่องน้ำและพระวิญญาณซึ่งช่วยชนทุกชาติให้รอดพ้นเพียงแค่ศรัทธาและเชื่อฟังคำสอนนี้
ในบทสุดท้ายของโรม เปาโลได้บอกเหล่าธรรมิกชนให้ต้อนรับซึ่งกันและกัน และอยู่ห่าง จากผู้คนเหล่านั้นที่รังใช้ท้องของพวกเขาเท่านั้นและเผยแพร่ข่าวประเสริบเรื่องน้ำและพระวิญ
ญาณแก่ทุกชนชาติ
 
 
ข่าวประเสริฐเรื่องน้ำและพระวิญญาณจะทำให้เราเข้มแข็ง
 
ประการที่สี่ที่ท่านเปาโลได้กล่าวถึงก็คือข่าวประเสริฐเรื่องน้ำและพระวิญญาณนี้เป็นความฉลาดรอบคอบของพระเจ้า“แต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้วและโดยคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะทรงให้ชนชาติทั้งปวงเห็นประจักษ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงถาวร ได้ทรงบัญชาไว้ เพื่อให้เขาได้เชื่อ โดยพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูแต่องค์เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน” (โรม 16:26–27) อะไรจะสร้างเหล่านักบุญในกรุงโรมได้? นี่คือข่าวประเสริฐของน้ำและพระ วิญญาณของเปาโลที่สามารถสร้างและได้สร้างเหล่านักบุญในกรุงโรมคำสอนนี้เป็นความฉลาด
รอบคอบของพระเจ้าเช่นกัน
ในคำสอนที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราคือความฉลาดรอบคอบของพระองค์คำสอนนี้มีอำนาจที่จะชำระล้างมลทินบาปทั้งหมดของผู้ที่แม้ จะมีข้อบกพร่องหลายๆอย่าง ผู้ที่เชื่อใน ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไม่ได้รับเพียงแค่การไร้ความผิดบาปเท่านั้นแต่ผู้เผยแพร่คำสอนนี้ไม่ว่าพวกเขาจะอ่อนแอและมีข้อบกพร่องมากเพียงใดก็ตามเพียงแค่ความฉลาดรอบคอบ
ของพระเจ้าและข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่มาจากสิ่งนั้นจะทำให้เราได้โดยสมบูรณ์
แบบไม่มีความจริงใดๆตามคำสอนนี้ที่จะทำให้ดวงวิญญาณ หัวใจ ความคิด และร่างกายของผู้นั้น เข้มแข็งได้
เปาโลไม่ได้เรียก “ข่าวประเสริฐ” ว่าเป็นข่าวประเสริฐอย่างชัดเจน แต่ท่านเรียกว่า “คำสอนของฉัน”คำสอนที่เปาโลเผยแพร่และข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้เผยแพร่ทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ข่าวประเสริฐนี้เป็นพื้นฐาน
ของข่าวประเสริฐที่เผยแพร่ในพระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญยาเดิมและบรรลุ
ตามเป้าหมายโดยพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ นี่คือเหตุผลที่เปาโลกล่าวว่า “คำสอนของท่านถูกทำให้ปรากฏชัดแจ้งตามการแสดงให้เห็นของสิ่งลึกลับที่เก็บไว้เป็นความลับ
ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล”
คำสอนที่เปาโลเผยแพร่ถูกแสดงออกมาในระบบการทำให้บริสุทธิ์ในเลวินิติและเสร็จสมบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์ในภาคพันธสัญญาใหม่ดังเช่นความชอบธรรมของพระเจ้าโดยการรับบัพ
ติสมาของพระองค์การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์นี่คือเหตุ
ผลที่ว่าเหตุใดเปาโลจึงให้การสรรเสริญทั้งหมด
ข่าวประเสริฐของเรื่องน้ำและพระวิญญาณสร้างธรรมิกชนและผู้รับใช้พระเจ้า ความเชื่อ วิญญาณ ความคิด จิตใจ และร่างกายของเรา จะเข้มแข็ง ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งได้อย่างไร? อะไรที่ทำให้เรายืนอย่างเข้มแข็งตลอดเวลาที่เราอ่อนแอ?
ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเพราะเราได้รับการช่วยให้รอดจากพระเยซูผู้ทรงรับเอาความผิดบาปของเราทั้งหมดโดยการรับบัพติสมาของพระองค์และทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนเราสามารถบอกได้ว่าเราไม่มีบาปต่อพระพักตร์พระเจ้าเพราะหัวใจของเราไม่มีอะ
ไรน่าอายอีกต่อไปและด้วยความเชื่อแห่งจิตวิญญาณที่ไม่น่าอับอายนั้นเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐ
ของน้ำและพระวิญญาณแก่ผู้ที่ยังคงเวียนวนอยู่ในความผิดบาปได้
 
 
การตักเตือนครั้งสุดท้าย
 
เปาโลจบบทที่ 16 ด้วยคำอธิษฐานปิดท้ายว่า “โดยพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแต่ พระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญูแต่องค์เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน” สิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงพระสิริ ที่สุดคืออะไร?การเผยแพร่ความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ทำให้พระเจ้าทรงพระสิริที่สุด เราก็สวยงามได้เช่นกันเมื่อเรารับใช้คำสอนด้วยหัวใจทั้งดวงของเรา
ใจความสำคัญของข้อความที่เปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่ 16 คือจงต้อนรับซึ่งกันและกัน จงเมินหน้าจากคนเหล่านั้นที่ปรนนิบัติเพียงแค่ท้องของตัวเองจงเผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่ชนทุก
ชาตินี่คือคำสอนที่เปาโลให้แก่คริสตจักรในกรุงโรมข่าวประเสริฐเรื่องน้ำและพระวิญญาณที่เปา
โลเผยแพร่นั้นมีอำนาจช่วยทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทุกเวลานี่คือสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อในข่าวประเสริฐ
เรื่องน้ำและพระวิญญาณนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อที่สาวกในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลมีและสิ่งที่คริสต
จักรของเราเชื่อกันในขณะนี้
ท่านรู้สึกได้เช่นเดียวกันหรือไม่?ฉันรู้สึกแปลกใจเมื่อใดก็ตามที่ฉันอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
และตระหนักว่าเรามีความเชื่อเดียวกันกับผู้คนที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมา
ท่านเคยคิดหรือไม่ว่ามีกี่คนที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ทุกวัน?เราแบ่งปันคนไม่น้อยกว่า 2,000 คนต่อวันคนทั้ง 2,000 คนนี้จะเพิ่มจำนวนไปเป็น 10,000 คนทันทีถ้าเหล่านักบุญ ผู้กลับมาเกิดใหม่ในทุกชาติได้เผยแพร่ข่าวประเสริบแก่เพื่อนบ้านของเขาและคน 10,000 คนนี้ แบ่งข่าวประเสริฐให้เพื่อบ้านของเขาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะเป็น 20,000 คน ดังที่ท่านจะได้ เห็นการเผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลกไม่ใช่งานที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป
แน่นอนลักษณะสำคัญของหนังสือของเราในเรื่องข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณก็คือสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หายไปแต่กลับถูกเก็บรักษาและความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้ว่าจะมีผู้คน
อ่านกี่คนก็ตามที่ใดที่มีหนังสือซึ่งประกอบด้วยคำสอนของน้ำและจิตวิญญาณผู้คนจำนวนมากจะขอยืมและอ่านหนังสือนั้นและคำสอนของพระเจ้าก็จะเผยแพร่ไป วันที่คำสอนจะไปถึงคนทั้งโลก ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ความชอบธรรมของพระเจาที่ท่านมีอยู่ด้วยความเชื่อของท่านคือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณซึ่งแม้แต่ผู้คนเหล่านั้นที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังไม่ทราบดีคำสอนที่แท้จริงที่เราต้องการแบ่งปันแก่คนทั้งโลกคือความลึกลับที่ไม่มีใครรู้ต่อโลกนี้และเราจึงต้องการเปิดเผยความ
ลับแห่งการช่วยให้รอดแก่ทุกคนที่ตกอยู่ในความผิดบาปของเขาความชอบธรรมของพระเจ้านี้
แสดงอยู่ในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดก็ตามที่ยอมรับข่าวประ
เสริฐนี้จะมอบการขอบคุณและการสรรเสริญต่อพระเจ้า
บางคนคิดว่าเป็นเรื่องแปลกที่เราพูดถึงข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณครั้งแล้วครั้ง
เล่าแต่ไม่ว่าพวกเราจะพูดถึงกี่ครั้งก็ตามก็ยังทำให้เกิดความชื่นชมยินดีและขอบคุณในดวงวิญญาณของเราเพราะมีชาวคริสต์อีกหลายคนที่ยังคงมีความผิดบาปอยู่พวกเราจึงเผยแพร่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณครั้งแล้วครั้งเล่าแก่คนทั้งโลกเพราะเป็นข่าวประเสริฐที่แท้จริงที่เหล่านักบุญ
รวมทั้งท่านเปาโลด้วยได้มอบให้ทุกดวงวิญญาณเราจำเป็นต้องฟังและจารึกข่าวประเสริฐของน้ำ
และพระวิญญาณไว้ในใจของเราเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชาวคริสต์ทุกคน
เราแบ่งปันคำสอนแก่คนมากกว่า 2,000 คนต่อวันด้วยหนังสือของเราที่ตีพิมพ์ และ หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ในเวปไซด์เรามั่นใจว่าถ้าเมล็ดพันธ์แห่งความจริงหล่นลงบนดินที่อุดมสมบูรณ์เมล็ดพันธ์นี้ก็จะผลิตพืชได้ 30 เท่า 60 เท่า หรือ 100 เท่า มากกว่าสิ่งที่เราได้หว่านไว้คน คนหนึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้แก่คนอีกหลายๆคนและคนเหล่านี้แต่ละคนก็พยายามเผยแพร่ข่าวประเสริฐเพิ่มขึ้นไปอีกแก่หลายๆคน
เมื่อพวกเราได้ฟังว่าข่าวประเสริฐได้เผยแพร่ไปมากกว่า 2,000 คนต่อวัน หัวใจของเราก็ เต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าฉันของขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปิดหนทางให้แก่เราได้ส่งคำสอนทั่วโลกฉันขออธิษฐานว่าพระเจ้าจะทรงทำให้ความเชื่อของผู้รับใช้ของพระองค์เข้มแข็งขึ้น
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณซึ่งกำลังเผยแพร่ไปทั่วโลกในขณะที่เป็นคลื่นใหม่
แห่งความจริงเพื่อการช่วยให้รอดคำสอนนี้เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
และได้เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะค้นหาในแคว้นต่างๆในโลกด้วยความทุกข์ยากเพียงใดท่านย่อมจะไม่พบข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
คนทั่วโลกจะขอบคุณพระเจ้าเพราะเขาเชื่อในความชอบธรรมของพระองค์ได้โดยเชื่อเรื่องน้ำและพระวิญญาณ ทุกคนที่อ่านหนังสือของเรา จะร้องว่า “ออ นี่คือพระเยซูทรงช่วยให้ฉัน รอดพ้นจากความผิดบาป ของฉันได้อย่างไร?” เพราะพวกเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐนี้มาก่อน
ผู้คนเหล่านั้นต้องการเป็นอิสระจากขอบเขตแห่งความผิดบาปและผู้ที่ปรารถนาจะได้รับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ชั่วนิรันดรจะได้รับการอภัยต่อบาปของพวกเขาโดยสมบูรณ์และความสงบ
แห่งจิตใจของเขาเมื่อในที่สุดเขาได้รู้และยอมรับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจากนี้ไป
ข่าวประเสริฐนี้จะแพร่ไปทุกชนชาติในโลก
หัวใจของผมเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณกำลังเผยแพร่ไปทั่วโลกแม้ว่าผมจะรับใช้คำสอนอยู่ผมก็รู้ว่าผมเต็มไปด้วยความอ่อนแอและข้อบกพร่อง
แม้แต่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณอย่างสมบูรณ์และรู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าผมจึงได้รับความแข็งแกร่งใหม่ๆจากพระผู้เป็นเจ้าเสมอเพื่อว่าผมจะได้รับใช้คำสอนของพระองค์ต่อไปคำสอนได้เข้าไปสู่หลายชนชาติมากขึ้นผู้คนมากขึ้นได้อ่านหนังสือของเราและรู้สึกแปลกใจในคำสอนอันสมบูรณ์แบบ
ผู้คนเหล่านั้นเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าทั่วโลกเป็นผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดโดย
การเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เหตุผลที่ว่าเหตุใดเราจึงอยู่ได้ทั้งหมด และโดย สมบูรณ์ทั้งๆที่ เราอ่อนแออยู่ก็เพราะเขาวางใจในพระผู้เป็นเจ้าของเรา
เช่นเดียวกับที่ท่านเปาโลเผยแพร่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณโดยไม่ต้องห่วงว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเมื่อใดขอพวกเราจงทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่ยิ่ง
ใหญ่นี้เมื่อเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปจนวันสุดท้ายของโลกพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาตามคำสัญญาและทรงนำเรากลับบ้านเราต้องรับฟังสิ่งที่เปาโลเตือนเราไว้ด้วยความระมัดระวังจงต้อนรับซึ่งกันและกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะขาดการกระทำแต่เราก็เข้มแข็งขึ้นในจิตวิญญาณ
ของเรา โดยความเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าของเรา เรามารู้กันว่าอันที่จริงแล้ว ความ เชื่อในข่าวประเสริฐนี้ยุติธรรมเพียงใด เราเป็นผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่แท้จริง ผู้ทรง เป็นความชอบธรรมอันสมบูรณ์
เมื่อเรามองดูโลกนี้ด้วยความเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า เราจะพบว่า ยังมีหลายสิ่ง ที่ต้องทำเราใช้ชีวิตของเราในความยุติธรรมของพระเจ้าเราจะพบว่ายังมีหลายสิ่งที่ต้องทำเราใช้
ชีวิตของเราทุกคนได้ด้วยความวางใจในพระคริสต์ของเรา ผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า
ฮาเลลูยา! ขอสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าตลอดไป