佈道

เรื่องที่ 10: วิวรณ์ (ข้อคิดเกี่ยวกับวิวรณ์)

[บทที่ 3-2] (วิวรณ์ 3:7-13) จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟีย

(วิวรณ์ 3:7-13)
“จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย ว่า `พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้สัตย์จริง ผู้ ทรงถือลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิด ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิด ได้ตรัสดังนี้ว่า เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้ เพราะว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเรา และไม่ได้ปฏิเสธนามของ เรา ดูเถิด เราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้น ดูเถิด เรา จะทำให้เขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู้ว่า เราได้รักพวกเจ้า เพราะเหตุเจ้าได้ประพฤติตามคำ ของเราด้วยความเพียร เราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลองนั้นด้วย ซึ่งจะบังเกิดมีทั่วทั้งโลก เพื่อจะ ลองดูใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลก ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอา มงกุฎของเจ้าไปได้ผู้ใดมีชัยชนะเราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั้น จะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั้น และชื่อเมืองของพระเจ้า ของเรา คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ ที่ผู้นั้นด้วย ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด'”
 

คำอธิบาย 
 
วรรคที่7“จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า`พระองค์ผู้บริสุทธิ์ สัตย์จริง ผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิด ได้ตรัส ดังนี้ว่า” 
พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอาณาจักรของสวรรค์เหมือนกับกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวง พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีอำนาจและฤทธาที่แท้จริง ที่พระองค์ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิด และผู้ทรงปิดแล้ว จะไม่มีผู้ใดเปิด พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ผู้เสด็จมายังโลกนี้ และปลดปล่อยผู้มีบาปออก จากความผิดบาปของเขาด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ประตูสวรรค์จะเปิดได้ด้วยกุญแจ ของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้เท่านั้น ไม่มีสิ่งอื่นใดจะเปิดมัน ได้ เพราะทุกสิ่งที่เป็นของอาณาจักรนี้ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรา 
วรรคที่ 8 “เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า ดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตู นี้ไม่มีใครปิดได้ เพราะว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเรา และไม่ได้ ปฏิเสธนามของ เรา” 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประตูของอีแวนเจอลิสต์ผ่านคริสตจักรของพระเจ้า จึงไม่มีผู้ใดสามารถ ปิดประตูได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้าก่อน ดังนั้นวิสุทธิชนจะต้องยึดความเชื่อครั้งแรก ของตนเอาไว้จนตายเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา นี่คือความเชื่อที่คนรับใช้ของพระเจ้าและวิสุทธิชน ของพระองค์จะต้องมี ความเชื่อของพวกเขาจะต้องไม่เป็นความเชื่อที่เริ่มต้นอย่างใหญ่โตแต่สิ้นสุดลง ด้วยความตาย พวกเขาจะต้องยึดความเชื่อครั้งแรกของตนเอาไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อที่พระผู้เป็น เจ้าประทานมาให้ตน 
ความเชื่อของวิสุทธิชนคือความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เป็นความเชื่อที่ เชื่อในความจริงที่ว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าของเราจะมาสู่ทั้งบนโลกนี้ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
โลกใหม่ และเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรนี้อย่างเป็นนิรันดร์ วิสุทธิชนเหล่านี้จะต้องยึดเอาความ เชื่อนี้ไว้จนถึงวันที่พวกเขาได้พบกับการเสด็จมาของพระผู้เป็นเจ้า 
คนรับใช้และวิสุทธิชนของคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และพวก เขาก็มีข้อด้อยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญที่สุด พวกเขารักษาพระวจนะของพระเจ้า และไม่ได้ ปฏิเสธพระนามของพระผู้เป็นเจ้า
วรรคที่ 9 “ดูเถิด เราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้ เป็นนั้น ดูเถิด เรา จะทำให้เขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู้ว่า เราได้รักพวกเจ้า” 
พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงนำผู้ที่เชื่อผิดๆมาคุกเข่า เพื่อที่พวกเขา คริสตจักรที่เมืองฟิลา เดลเฟีย คริสตจักรของพระองค์ จะได้ทราบว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาอย่างแท้จริงเช่นใด
“เราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้ เป็นนั้น” อ้างถึง พวกยิวที่คิดว่าตนเองได้ถวายพระสิริต่อพระเจ้าด้วยตัวเองแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นอีก นัยหนึ่งพวกเขาเป็นคนรับใช้ของซาตานและขัดขวางคริสตจักรของพระเจ้าและวิสุทธิชนของพระองค์ 
เราจำเป็นต้องตระหนักว่าทุกวันนี้ หลายคนในหมู่พวกเขาที่เอ่ยพระนามของพระเยซู ที่บูชา พระองค์ได้เปลี่ยนไปเป็นคนรับใช้ของซาตานเช่นเดียวกันโดยถูกใช้เป็นเครื่องมือของปีศาจร้าย พระเจ้า ทรงแสดงความรักต่อคนรับใช้ของคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงใช้ดุจภาช
นะใส่พระเกียรติของพระองค์ 
วรรคที่ 10 “เพราะเหตุเจ้าได้ประพฤติตามคำ ของเราด้วยความเพียร เราจะรักษาเจ้าจากเวลา แห่งการทดลองนั้นด้วย ซึ่งจะบังเกิดมีทั่วทั้งโลก เพื่อจะ ลองดูใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลก” 
พระผู้เป็นเจ้าทรงแนะนำคนรับใช้ของคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียให้รักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ด้วยความอุตสาหะเป็นพิเศษ ความจริงแล้วเราไม่สามารถรอคอยความสมบูรณ์ของพระวจนะ ของคำสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดได้โดยปราศจากความอดทนเป็นพิเศษนี้ ดังนั้นในการรักษาพระบัญ ญัติของพระองค์ด้วยความอุตสาหะ เราจะต้องมีความเชื่อที่สมบูรณ์ในพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้า ประทานรางวัลพิเศษให้แก่คริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียเพราะความอุตสาหะนี้ รางวัลพิเศษนี้มาในรูป แบบของการรักษาคริสตจักรที่เมืองฟิลลาเดลเฟียจากเวลาของการทดลอง เวลาของการทดลองในที่นี้ ก็หมายถึงการขัดขวางของยุคปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ 
วรรคที่ 11 “ดูเถิดเราจะมาโดยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอา มงกุฎของเจ้าไปได้” 
วิสุทธิชนทั้งหลายจะต้องปกป้องและรักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ของตนเพราะการเสด็จกลับมาของพระผู้เป็นเจ้าที่ใกล้จะเกิดขึ้น พวกเขาต้องเชื่อและรอคอยด้วยความ หวังของตนในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาเอาไว้ คนรับใช้ของพระเจ้ากับ วิสุทธิชนทั้งหลายจะต้องไม่ให้ตัวเองสูญเสียความเชื่อของตนเพื่อว่ารางวัลจากพระเจ้าจะไม่ถูกขโมยไป 
วรรคที่ 12 “ผู้ใดมีชัยชนะเราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้ นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั้น และชื่อเมืองของพระ เจ้าของเรา คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเรา ไว้ ที่ผู้นั้นด้วย” 
ผู้ที่มีชัยชนะต่อซาตานจะเข้าร่วมในแถวของผู้ทนทุกข์ยาก ชื่อของพวกเขาจะถูกจารึกไว้ใน พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า แม้แต่ตอนนี้พวกเขาได้ใช้คนงานที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจักรของพระเจ้า และพวกเขาจะยังคงใช้เครื่องมือเช่นเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า 
วรรคท ี่ 13 “ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด” 
ผู้ที่มีหูที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นคนรับใช้และวิสุทธิชนของพระเจ้า พวกเขาได้ฟัง สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับตนผ่านคริสตจักรของพระเจ้า ดังนั้น คนรับใช้และวิสุทธิชนของพระ เจ้าจะต้องยังคงอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าที่ทรงอนุญาตพวกเขา และพวกเขาจะต้องป้องกันและปก ป้องคริสตจักรนี้