דרשות

נושא 3: בשורת המים והרוח

[3-6] < שמות 12:43-49 > המילה הרוחנית האמיתית

< שמות 12:43-49 >
"ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חוקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו. וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו אז יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו. כל עדת בני ישראל יעשו אותו. וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם."
 
 
מהו התנאי ההכרחי שעל בני ישראל
לעשות על מנת להיות ילדיו של אלוהים?
עליהם להיות נימולים
 
דברי אלוהים גם בברית הישנה וגם בברית החדשה חשובים ויקרי ערך לנו המאמינים באלוהים. איננו יכולים להיות רשלנים אפילו בביטוי אחד מתוך דברים אלו כיוון שדברי אלוהים הם דברי החיים.
הקטע של היום אומר לנו שכל מי שרוצה לקיים את הפסח, עליו להיות נימול לפני כן. עלינו לחשוב על הסיבה לכך שאלוהים אומר לנו את זה. עד שהאדם לא נימול, הוא אינו יכול לקיים את הפסח.
אם אנו רוצים להאמין בישוע, עלינו לדעת את הסיבה לכך שאלוהים נתן לנו צו זה.  מילה היא קציצת עורלת הזכר. מדוע אלוהים אמר לאברהם ולצאצאיו להיות נימולים? הסיבה היא, שהוא הבטיח להם שכל אלו אשר "יקצצו" את חטאיהם יהפכו לעמו.
זוהי הסיבה שהוא אמר לבני ישראל בברית הישנה להיות נימולים. כדי להיות עמו של אלוהים, היה על בני ישראל להימול. זה היה חוקו המבוסס על התקדשות והוא הפך לאלוהיהם של אלו אשר קטעו את חטאיהם בעזרת האמונה ובאמצעות המילה. גם בברית החדשה הוא נהיה אלוהיהם של אלו אשר קיצצו את חטאיהם בעזרת האמונה.    
 
 
הפסח
 
מה היה הפסח?
זה היה היום אשר בני ישראל זכרו והודו
לאלוהים על יציאת מצריים.
 
החג החשוב ביותר לבני ישראל היה הפסח. זה היה יום זכירה והודיה לאלוהים על יציאת מצרים היכן שבני ישראל חיו כעבדים במשך כ 400 שנה. אלוהים הכה 10 מכות קשות את ליבו הכבד של פרעה. לאחר מכן הוא הוביל את בני ישראל ממצריים אל ארץ כנען.
בני ישראל ניצלו ממכת הבכורות, המכה האחרונה, באמצעות דמו של שה העולה ובאמצעות המילה. לכן אלוהים אמר להם לקיים את הפסח במשך הדורות כזיכרון לרחמנותו.   
 
 
?מה היה על בני ישראל לעשות כדי לשמור על הפסח
 
מה היה על בני ישראל לעשות על
מנת לשמור את הפסח?
היה עליהם להיות נימולים.
 
עלינו להבין שכדי לשמור את הפסח באופן רוחני עלינו להיות נימולים בליבנו. אפילו בני ישראל היו חייבים להימול כדי לקיים את הפסח.
זה כתוב בספר שמות49-12:43.
"זאת חוקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו. וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו אז יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו. כל עדת בני ישראל יעשו אותו. וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם." כך הוא אמר לבני ישראל לשמור את הפסח לאחר שהם ימולו.   
מי היו אלו אשר היו רשאים לאכול את בשר השה של פסח ולשמור את הפסח? רק אלו שנימולו יכלו לקיים את הפסח.
כפי שכולנו יודעים שה הפסח הוא ישוע המשיח אשר לקח את כל חטאי העולם.
ובכן מהי המילה של הברית הישנה והברית החדשה?  המשמעות של המילה היא קציצת העורלה. גם ישוע המשיח נימול שמונה ימים לאחר שנולד בעולם הזה. אלוהים ציווה שעל כל אלו אשר ישתתפו בטקס הפסח להיות נימולים והבהיר שכל מי שלא נימול, לעולם לא יוכל להשתתף בפסח.
לכן כולם היו חייבים להיות נימולים כפי שציווה אלוהים. אם הינך מאמין בישוע, עליך לדעת את משמעותה של המילה בברית החדשה.
 
 
?מה היה טקס המילה אשר אלוהים ציוה את אברהם לעשות
 
כיצד אברהם וצאצאיו הפכו
לילדיו של אלוהים?
על ידי כך שנמלו
 
בספר בראשית אלוהים נראה לאברהם וכרת ברית עימו ועם צאצאיו. בפרק 15, אלוהים הבטיח שצאצאיו של אברהם יפרו וירבו כמו כוכבי השמים ושהוא יוריש להם את ארץ כנען.
בפרק 17, הוא אמר לאברהם שאם הוא וצאצאיו יכנסו בבריתו וימולו, הוא יהיה לאלוהיהם והם יהפכו לעמו. זאת הייתה בריתו של אלוהים עם אברהם וצאצאיו.  אלוהים הבטיח שכאשר הם יאמינו בבריתו וימולו, המשמעות תהיה שהם יהיו עמו, ואכן, הוא באמת הפך לאלוהיהם.
בראשית8-17:7 אומר, "והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלוהים."
מילה היא הסימן לבריתו של אלוהים עם אברהם וצאצאיו.
 
 
?מהי המילה הרוחנית
 
מהי המילה הרוחנית?
היא קציצת כל החטאים אשר בליבנו
 באמצעות האמונה בטבילתו
של ישוע.
 
מכיוון שאברהם האמין בדבר אלוהים, אלוהים עשה אותו ואת ילדיו לצדיקים. הייתה זאת המילה אשר הייתה הסמל לברית שבין אלוהים ואברהם.
"זאת בריתי אשר תשמרו בני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר." (בראשית 17:10).
מילה משמעותה קציצת העורלה. היא גם מציינת את העברת החטאים על ישוע באמצעות האמונה בטבילתו. אנו נימולים באופן רוחני בשעה שאנו מקצצים את כל חטאינו על ידי קבלת גאולת טבילתו של ישוע. המילה בברית החדשה היא קציצת החטאים באמצעות טבילתו של ישוע.
לכן המילה אשר בברית הישנה היא טבילתו של ישוע בברית החדשה ושתיהן בריתות של אלוהים אשר הופכות אותנו לעמו. לכן המילה בברית הישנה וטבילתו של ישוע בברית החדשה הן אותו דבר.  
בדיוק כפי שצאצאיו של אברהם נהפכו לעמו של אלוהים כאשר הם קיצצו את עורלתם, אנו הופכים לעמו של אלוהים כאשר אנו קוצצים את חטאינו מליבנו. אנו עושים זאת על ידי האמונה שאין חטאים בעולם כיוון שישוע לקח את כל החטאים כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל.
טבילת ישוע עשתה את כל החוטאים צדיקים על ידי קציצת חטאיהם. בדיוק כפי שחתיכת עור מוסרת במהלך המילה, כך גם חטאי בני האדם הוסרו מליבם של בני האדם כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן. אלה המאמינים בכך יכולים להיות נימולים בצורה רוחנית ולהפוך לעמו של אלוהים, לצדיקים.
 
 
האמונה השקרית אשר ניתקה את האדם מאלוהים
 
מה גרם להינתקות בין
בני ישראל לאלוהים?
ערלות
 
אלוהים אמר לאברהם שכל אדם ערל יכרת מעמו. אם כן מהי מילה? ומהי מילה רוחנית? אם מילת הבשר היא קיצוץ חתיכת עור מהגוף, אז מילה רוחנית היא קציצת כל החטאים מליבנו והעברתם על ישוע באמצעות טבילתו.
טבילת ישוע היא המילה הרוחנית של בני האדם, אשר על ידה, חטאי העולם נותקו מאיתנו והועברו על ישוע. הסיבה שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל היא כדי להציל את כל בני האדם באמצעות המילה הרוחנית אשר לקחה את כל החטאים.
כל חטאי בני האדם הועברו על ישוע. אלוהים, בהיותו אלוהיו של אברהם, אלוהיו של יצחק, אלוהיו של יעקב ואלוהיהם של כל צאצאיהם, כרת ברית עם אברהם ועם צאצאיו וציווה עליהם לקצוץ את עורלותיהם. כך הוא נהייה לאלוהיהם, למושיע של כל אלו אשר קצצו את חטאיהם באמצעות המילה. 
מהי המילה אשר קצצה את החטאים? היא בריתו של אלוהים עם אברהם ועם אלו אשר נולדו מחדש על ידי אמונתם שטבילתו של ישוע ומותו על הצלב, הם ישועתם. בדרך זו הוא העניק לנו את הזכות להפוך לעמו וכך הוא אלוהיהם של אלו אשר נימולו.
אלוהים דיבר אל אברהם. "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בני נכר אשר לא מזרעך הוא. המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר." (בראשית 14-17:12).
כל מי שמנסה להתקבל אצל ישוע ללא מילה רוחנית צריך להיכרת מעמיו. מילה רוחנית היא טבילתו של ישוע בברית החדשה אשר באמצעותה כל חטאי בני האדם הועברו עליו.
על כל מי שמאמין בישוע להאמין גם במילה של הברית הישנה ובטבילת ישוע אשר בברית החדשה, כך שיוכל לקבל את הרוח, יוכל להינצל מכל חטאיו ולהפוך לילדו של אלוהים. לנו המאמינים בישוע, המילה של הברית הישנה וטבילת ישוע בברית החדשה הן אותו דבר.
אם נכשל בהבנת משמעותה של המילה, או שלא נוכל לקבל בליבנו את הגאולה באמצעות המילה הרוחנית אשר מאפשרת לנו להיוולד מחדש, אמונתנו תהיה לריק.
יכול להיות שנחשוב שאנו נאמנים לאלוהים, אך זה יהיה כאילו בנינו את בית אמונתנו על החול.
אלוהים אומר לכל אלה המאמינים בו להיות נימולים, להאמין בגאולה באמצעות טבילת ישוע, המילה הרוחנית. ללא המילה איננו יכולים להפוך לעמו. ללא המילה אנו נגורש משורות עמו. לכן אלוהים ציווה שכל אחד בין אם הוא נקנה בכסף או בין אם הוא זר, צריך להימול לפני שהוא מתכבד בארוחת הפסח.
אפילו אלו שנולדו כבני ישראל היו נכרתים מעמם אם לא היו נימולים. בריתו של אלוהים עם בני ישראל צריכה להיות גם מיושמת על כל אלה המאמינים בישוע.
בספק שמות פרק 12, היה על בני ישראל אשר אכלו את בשר הפסח ואת המרור להיות כבר נימולים. הזכות לאכול את בשר הפסח ניתן רק לאלו אשר כבר נימולו.
חשוב לנו לדעת שכאשר בני ישראל אכלו את בשר הפסח ושמו את דם השה על המזוזות ועל המשקופים של בתיהם, הם היו כבר נימולים.
על פי חוקו של אלוהים, אם אדם לא נימול, הוא נכרת מעמו ומאבד את הזכות להיות אחד מילדיו של אלוהים. המשמעות של זה היא שחטא הספקנות לגבי המילה הרוחנית מובילה את האדם לחורבן. רק אלו אשר נימולו רוחנית באמצעות טבילת ישוע, יכולים להיוושע
"וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו" (הראשונה לפטרוס 3:21). האם אתה מאמין באמת שכל חטאיך הועברו על ישוע בטבילתו בירדן? אם אתה באמת מבין ומאמין באמת, בטבילת ישוע ובדמו, אתה תרגיש נימול רוחנית ותהפוך לאיש צדיק. תהיה לך גם אמונה באמת הרוחנית שדמו של ישוע על הצלב הוא חסר משמעות ללא טבילתו.
אם אתה מאמין בצלבו של ישוע מבלי שנימולת רוחנית באמצעות האמונה בטבילת ישוע , תמצא את עצמך מושלך מחוץ לרחמנותו של אלוהים. אתה תגלה שעדין יש לך חטא בליבך.     
עלינו להאמין באמת שגאולתו של אלוהים התחילה מטבילת ישוע המשיח והושלמה על ידי דמו שעל הצלב. כדי לנהוג כך, עלינו לקבל בליבנו את מילות האמת, את טבילת ישוע ודמו, כגאולתנו.
עם אמונה זו, אנו יכולים להשתחרר מכח החושך ולהפוך לילדי האור. אמונה זאת  מפרידה מבחינה רוחנית בין אלו אשר נולדו מחדש משורתם של המאמינים הרגילים.
אדוננו ישוע אומר לנו להאמין בו. הוא כבר שטף את כל חטאי העולם עם טבילתו ודמו. לכן, כדי לשאת את הסימן של היותנו עמו של אלוהים, עלינו להאמין בטבילת ישוע, אם נכשל בכך, אנו נופרד ממנו.
ישועת הגאולה היא לא אחרת מאשר טבילת ישוע בברית החדשה והמילה בברית הישנה. הגאולה מושלמת רק כאשר יש לנו אמונה בשני הדברים, טבילת ישוע (המילה הרוחנית), ודמו שעל הצלב (דם השה של פסח).
המילה של הבשר בברית הישנה קשורה לטבילת ישוע המשיח בברית החדשה.
ישעיה 34:16 אומר לנו שלמילות התנ"ך יש את בת זוגם. "דרשו מעל ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו כי פי הוא ציוה ורוחו הוא קבצן."
כל מילה בברית הישנה קשורה לברית החדשה. אפילו אין מילת אלוהים אחת אשר נעדרת מרעותה.
 
 
?מה לגבי אלה הטיפשים המאמינים שלא כהלכה
 
מתוך כל מאמיני העולם
מי ישלחו לגיהינום?
אלו אשר לא מאמינים
במילה הרוחנית
 
בימים אלו יש הרבה המאמינים רק בדמו של שה הפסח. הם שואלים, "למה אתה מתכוון ב 'המילה'? היא מעשית רק לגבי היהודים בתקופת הברית הישנה. איננו צריכים לקצוץ את העורלה בזמן הברית החדשה." כמובן שזה נכון. אינני אומר שעלינו להיות נמולים פיזית. פאולוס השליח הסביר את המילה הרוחנית בצורה ברורה מאד והיא מילת הלב אשר אני מתייחס אליה עתה.
אינני אומר לך להיות נימול בצורה פיזית. למילת הבשר אין שום משמעות לגבינו, אך על מנת להינצל מכל החטאים, עלינו לבוא אל ישוע ולהיות נמולים בצורה רוחנית על ידי האמונה בטבילת ישוע.   
על מנת שהאדם ייוולד מחדש, עליו להיות נימול באופן רוחני. חובה על כל מי שמאמין בישוע להיות נימול באופן רוחני. זוהי הדרך היחידה לקצוץ את כל החטאים, זוהי הדרך היחידה להפוך לצדיק. רק לאחר מילתנו הרוחנית אנו לגמרי ללא חטאים. לכן עלינו לקבל בליבנו את המילה הרוחנית על ידי האמונה בטבילת ישוע.
פאולוס השליח גם האמין בחשיבות המילה הרוחנית "מילה היא אשר בלב" (אל הרומים 2:29). כדי להיות חופשי מחטא, חובה על כל אחד מאיתנו להיות נימול רוחנית.
האם חטאיך באמת הועברו על ישוע לאחר שנקצצו ממך? אפילו בברית החדשה, אלו אשר האמינו בישוע היו צריכים להיות נימולים בליבם על ידי האמונה בטבילת ישוע.
פאולוס השליח הבהיר זאת באיגרתו. אלוהים הציל את כל בני האדם מחטא העולם והפך אותם לעמו. בני ישראל הפכו לעמו של אלוהים על ידי כך שהסירו את העורלה ואנו הופכים לילדיו כאשר אנו מעבירים את כל חטאינו על ישוע על ידי האמונה בטבילתו.
אלוהים מקבל אותנו כעמו כאשר הוא רואה את אמונתנו בטבילת ישוע ובדמו על הצלב. אמונה זו עושה אותנו לנימולים רוחנית ומובילה לגאולתנו.    
 
 
גאולת החוטאים באמצעות טבילת ישוע ודמו
 
כיצד הגאולה הושלמה
על ידי ישוע?
באמצעות טבילתו
ודמו על הצלב
 
גאולת ישוע המשיח למען החוטאים הושלמה באמצעות מי טבילתו ודמו על הצלב. דמו של השה היה הדין וטבילת ישוע הייתה המילה הרוחנית אשר העבירה עליו את כל חטאינו.
אל להם, לכנסיות הנוצריות בימנו להקל ערך במילה הרוחנית. אף על פי שלמילה  אשר בברית הישנה יש משמעות פעוטה בימים אלו, אין להתעלם  לעולם מטבילת ישוע.
אמרתי לך שכל חטאיך נלקחו על ידי טבילתו של ישוע ושטבילת ישוע הצילה אותך מכל חטאיך. האם אתה מאמין בכך? אם תתעלם מטבילתו של ישוע, לעולם לא תדע את בשורת הלידה מחדש, את בשורת הגאולה המושלמת באמצעות טבילתו של ישוע.
כיצד אנו יכולים להתעלם מטבילת ישוע, מהמילה הרוחנית אשר אלוהים אומר לנו עליה? אם אנו קוראים את התנ"ך, אנו יכולים לראות שלמילה ולדם של שה הפסח יש קשר חזק. זהו סודה של המילה הרוחנית, טבילת ישוע.
הבשורה אשר נדרשה על ידי יוחנן השליח הייתה לא אחרת מבשורת טבילת ישוע ודמו על הצלב. הוא אמר בראשונה ליוחנן 5:6, "זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים בלבד כי אם במים ובדם." הוא אמר שישוע בא על ידי מים, דם ורוח. לא רק על ידי מים ולא רק על ידי דם אלא על ידי מים דם ורוח ביחד. שלושת אלו, טבילת ישוע, דמו של ישוע על הצלב ותחייתו מן המתים הם אחד, הם הראייה לגאולתנו.      
 
 
?מדוע התנ"ך מדבר על טבילת ישוע ודמו
 
האם בני ישראל ניצלו בפסח
 רק באמצעות דם השה?
לא. הם  כבר היו נימולים  עוד לפני
 שהם קיימו את הפסח.
 
טבילת ישוע ודמו הם אלה המאפשרים לנו להיוולד מחדש מהמים והרוח. ספר שמות פרק 12 אומר, "קח לך שה ולקחת את דמו ונתת על המזוזות ועל המשקוף, והיה כאשר אראה את הדם אפסח עליכם."
כאשר אנו יודעים את זה, האם יכול להיות שאנו נגאלים מכל חטאינו רק על ידי האמונה בדם השה של הפסח? אם כן, מדוע מדובר בתנ"ך כל כך הרבה על טבילת ישוע? השליחים אמרו, "נקברתם איתו בטבילה" (אל הקולוסים 2:12). "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." (אל הגלטיים 3:27). "וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו." (הראשונה לפטרוס 3:21).
השליחים פטרוס ופאולוס וכל שאר תלמידיו של ישוע דיברו על טבילת ישוע. הטבילה אשר אנו מתייחסים אליה היא טבילת ישוע בירדן והאמונה בטבילת ישוע ובדמו היא האמת של הלידה מחדש מהמים והרוח.
אגיד לך את האמת,  במשך 10 שנים האמנתי בישוע אך רק בדמו, לא הכרתי בטבילתו. אך אמונה זאת לא לקחה את החטאים מליבי. האמנתי בישוע בכל ליבי אך ליבי עדיין היה מלא חטאים.
לאחר 10 שנים גיליתי את המשמעות של המילה הרוחנית (טבילתו של ישוע) ואז נולדתי מחדש. רק אז הבנתי את האמת: המילה של הברית הישנה מסמלת את טבילת ישוע בברית החדשה. האמנתי ועדיין אני מאמין בכך.
"בברית החדשה, האם זאת אמונה נכונה להאמין גם בדם של ישוע וגם בטבילתו? האם אמונתי נכונה על פי התנ"ך?" לאחר שנולדתי מחדש תהיתי לגבי הדברים הללו. אף על פי שהאמנתי במסר של טבילת ישוע ודמו, עדיין היו לי שאלות. "האם זה נכון להאמין באמת שכל חטאי הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל, או שמא זה נכון להאמין שישוע הציל אותנו רק באמצעות מותו על הצלב. האם לא מספיק להאמין שישוע הוא האלוהים והמושיע?" הרהרתי בזה כאשר קראתי את ספר שמות פרק 12.
הרבה אנשים היום קוראים את ספר שמות פרק 12 ולא חושבים להצהיר שישוע המשיח מת על הצלב כמושיעם. הם חושבים שזה נכון להאמין בדמו של המשיח והם מעידים על האמת של הכרתם. יכול להיות שהם מאמינים בתקיפות ואומרים שישוע הוא המשיח ובן האלוהים אך הם עדיין חוטאים. הם חושבים שאם הם מאמינים שישוע המשיח הוא המושיע, הם יגאלו אף על פי שיש להם חטא בליבם.  
אמונה כזו היא אמונה לא נכונה. אמונה זו אינה יכולה לגרום להם להיוולד מחדש. רק טבילתו של ישוע והדם עושים אותנו צדיקים.
אם כן מה משמעותו של פרק 12 בספר שמות? אני מסתכל בתנ"ך וחושב, "האם יש איזושהי בעיה להאמין רק בדמו של ישוע ולהתעלם מטבילתו?" אפילו עוד לפני שסיימתי את ספר שמות גיליתי שהגאולה היא לא רק דמו של המשיח אלא גם טבילתו. באמצעות התנ"ך, נהייתי בטוח שאנו נימולים בליבנו באמצעות טבילת ישוע ודמו על הצלב.
 
מדוע רוב הנוצרים הם עדיין
אנשים חוטאים?
כיוון שהם לא מאמינים
בטבילת ישוע.
 
הבנתי מספר שמות 49-12:47, שלפני שמישהו היה מותר לאכול את בשר הפסח, היה עליו להיות נימול. זוהי הסיבה לכך שאלוהים אמר בפסוק 49, "תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם."
לכן כל מי שלא נימול לא היה יכול לאכל את בשר הפסח. זוהי האמת אשר גיליתי. באותו אופן כאשר אנו מאמינים בישוע כמושיענו, עלינו קודם לקבל את העובדה שכל חטאינו הועברו על ישוע באמצעות טבילתו בירדן ואז לקבל את העובדה שישוע המשיח מת על הצלב בגלל חטאים אלו.
כאשר הבנתי שישוע המשיח מת על הצלב כדי להישפט על החטאים שהוא לקח באמצעות טבילתו, הבנתי גם את משמעות המילה הרוחנית אשר הצילה אותנו מכל החטאים והעבירות של העולם.
ברגע שהבנתי שכל חטאיי נעלמו, ליבי הלבין כשלג ולקחתי לבסוף לליבי את בשורת המים, הדם והרוח.
הבנתי שישנם שני דברים אשר מצילים אותנו, המילה ודמו של השה בברית הישנה והעברת כל החטאים עליו בברית החדשה. המילה בברית הישנה וטבילת ישוע בברית החדשה הן אחת ואותו דבר.
ישוע המשיח נשפט לא מכיוון שהוא עשה איזשהו חטא, אלא מכיוון שהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. אלה המאמינים שיוחנן המטביל כנציגם של כל בני האדם הטביל את ישוע והעביר על ישוע את כל חטאי העולם, מאמינים גם בטבילתו של ישוע ובדמו על הצלב.
מדוע כל כך הרבה אנשים מתכחשים לטבילתו אף על פי שהיא מתוארת שוב ושוב בתנ"ך? בעשותם כן הם עדיין חוטאים אף על פי שהם מאמינים בישוע. הם אולי מאמינים בישוע אך הם נותקו מאלוהים. הם חוטאים מעוררי רחמים אשר ילכו לגיהינום אף על פי שיכול להיות שהם מאמינים בישוע.
כיצד הם יכולים להיות עדיין חוטאים אם הם מאמינים בישוע? מדוע הם חיים כחוטאים? מדוע הם מתדרדרים לחורבן? זה כל כך מעורר רחמים. הם ימשיכו להיות חוטאים כיוון שהם לא מאמינים בעובדה שכל חטאי העולם הועברו על ישוע המשיח אשר הביא גאולה נצחית לכל האנשים באמצעות המילה הרוחנית.
אנשים חושבים שהם נגאלים על ידי האמונה בדמו של ישוע, אך סוג כזה של אמונה לעולם לא יעשה אותם מושלמים. מדוע? מכיוון שהם נכשלו בהעברת חטאיהם על ישוע!
אנו יכולים להינצל רק על ידי האמונה במים (טבילת המשיח) ובדמו בצורה שאלוהים ציווה: גאולתה של המילה הרוחנית. אז, ורק אז, אנו יכולים להפוך לילדיו של אלוהים.
עלינו לשאול את עצמנו, "אם אנו מאמינים רק בדמו של ישוע כמילה הרוחנית האם חטאינו יכולים להישטף לחלוטין?" עלינו להסתכל עמוק בליבנו כדי לגלות את התשובה.
בברית הישנה האנשים נגאלו באמצעות המילה ודמו של שה הפסח, בדיוק כפי שאנו השגנו את הגאולה באמצעות טבילת ישוע ודמו על הצלב. בדרך זו אנו ניצלנו מדינו של אלוהים ומהעולם הלא מוסרי הזה. אלה המאמינים, הופכים לילדיו של אלוהים ואלוהים הופך לאביהם.
האדם ניצל והופך לאחד מילדיו של אלוהים על ידי האמונה בשני דברים אלו: המילה והדם של שה הפסח, כלומר טבילת ישוע ודמו. זוהי האמת על פי ישוע. זוהי הלידה מחדש מהמים, מהדם ומהרוח. 
 
 
?מהי גאולת המים והרוח אשר בתנ"ך
 
האם החוטאים יכולים להפוך לצדיקים רק
על ידי האמונה בדמו של ישוע?
לעולם לא.
 
ישוע עזב את כיסא הכבוד שלו בגן עדן וירד לעולם הזה. הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל בגיל 30 כדי לקחת את כל חטאי העולם. דמו של ישוע על הצלב היה ההרשעה על חטאי כל החוטאים שבעולם. ישוע המשיח בא כמושיע להציל את כל החוטאים מחטאיהם באמצעות המים והדם.
האם אנו נולדים מחדש מהדם בלבד? לא. אנו ניצלים מחטאים על ידי טבילתו של ישוע ודמו. ברצוני לשאול שאלה את אלו אשר מאמינים רק בדמו של ישוע, "האם החוטאים יכולים להפוך לצדיקים רק על ידי האמונה בדמו של המשיח, או באמצעות שני הדברים, טבילתו של ישוע ודמו על הצלב? האם הם הופכים לצדיקים על ידי האמונה שאנו העברנו את כל חטאינו על ישוע באמצעות טבילתו ודמו או שמא רק על ידי דמו? אני שואל אותכם מהי האמונה הנכונה?"
כדי להיות באמת נולדים מחדש מהמים והרוח, עלינו להאמין שישוע בא לעולם הזה בגוף אדם, שהוא לקח על עצמו את כל חטאי העולם בירדן עם טבילתו ונשפט על כל חטאינו על הצלב. על ידי האמונה בדרך זו בישוע המשיח, מושיענו האמיתי, אנו יכולים להיוולד מחדש באמת.
אני אשאל אותך שוב. מהי האמונה כפי שמוגדרת בתנ"ך? האם זאת האמונה בדמו של ישוע? או שמא האמונה גם בטבילתו של ישוע וגם בדמו?
האמונה בדמו של ישוע היא כדלקמן. ישוע נשפט והורשע על כל חטאי העולם. מכיוון שהוא נכתש ונפגע בגלל חטאינו, אנו ניצלנו מדין נורא. אך זוהי לא האמת המושלמת. לפני שאנו מקבלים דוקטרינה זו, עלינו להבהיר נקודה אחת. מדוע ישוע היה צריך להיצלב על הצלב?
התנ"ך אומר בבירור ששכר החטא הוא המוות. ישוע מעולם לא חטא שום חטא בעולם הזה. הוא בא בגוף אדם דרך גופה של מרים אך הוא בא בתיאור מפורש של אנשיו, כבנו של אלוהים הקדוש וכמושיעם של החוטאים. זוהי הסיבה שהיה עליו להיטבל על ידי יוחנן המטביל לפני שהוא מת על הצלב. כאשר הוא נטבל הוא לקח את כל חטאינו על עצמו. לפיכך ללא הטבילה הוא לא יכל לקבל את גזר הדין של שפיכת הדם על הצלב.    
 
 
שיטת ההקרבה בברית הישנה
 
מה היו התנאים ההכרחיים
 להקרבת הקורבן?
1. חיה ללא פגם
2. סמיכת הידיים
3. דמו
 
הבה נראה את האמת הזאת באמצעות שיטת הקורבן של המשכן הקדוש. בזמן הברית הישנה, החוטא או הכהן הגדול היו סומכים את ידיהם על שה הקרבן או השעיר כדי להעביר על ראשו את חטאיו או את חטאי בני ישראל. לאחר מכן הקורבן נשחט והוקרב על המזבח. הברית הישנה הייתה הצל של הברית החדשה וישוע המשיח היה שה הקורבן אשר אלוהים הבטיח לשלוח.
מתי הועברו כל חטאיך על ישוע? אני רוצה שתחשוב על התשובה לשאלה זו. בברית הישנה, בני ישראל לא יכלו לשחוט את החיה לפני שהם סמכו את ידיהם (משמעות סמיכת הידיים היא העברת החטאים על קורבן החטא). על מנת להעביר את החטאים על קורבן החטא, סמיכת הידיים הייתה חייבת להתבצע לפני שקורבן החטא הובא לפני המזבח.
"וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו." (ויקרא 1:4). כתוב בויקרא שסמיכת הידיים נדרשת אצל כל הקורבנות. על ידי סמיכת ידיהם על ראש הקורבן, בני ישראל היו מסוגלים להעביר את חטאיהם עליו, ועל ידי הקרבת בשרו ודמו באמונה לפני אלוהים, הם יכלו להינצל מחטאיהם. גם בני ישראל ניצלו על ידי האמונה בזמן הברית הישנה.
כאשר קורבן העולה הוקרב לפני אלוהים, על החוטא היה להניח את ידיו על ראש הקורבן כדי להעביר את חטאיו עליו. הקורבן היה נהרג במקום החוטא. דמו היה מוזלף על ארבעת הקרניים של המזבח והשאריות נשפכו על בסיס המזבח. כך החוטאים היו נגאלים.
בברית החדשה החוטאים יכולים להיגאל מכל חטאיהם באמצעות אמונתם במים ובדם של ישוע. הראשונה ליוחנן 10-5:1 אומר שהחוטא נגאל כאשר הוא מאמין בטבילת ישוע ובדמו של השה (הצלב).
לכן כל חוטא יכול להיגאל כל עוד הוא מאמין בשני הדברים, בטבילת ישוע ובדמו על הצלב. טבילת ישוע ודמו ביחד עם רוח הקודש הם הכרחיים ללידה מחדש מהמים והרוח.
אהובים יקרים, האם אתם יכולים להיגאל רק על ידי האמונה בדמו של ישוע? אלה החושבים שהם יכולים להיוולד מחדש רק על ידי האמונה בדם שעל הצלב, יש להם עדיין חטא בליבם. אך אנו יכולים להינצל מכל חטאינו על ידי אמונתנו בטבילת ישוע כמילה הרוחנית של הברית החדשה אשר היא שקולה בתקופה המאוחרת, למילה אשר מתוארת בזמן הברית הישנה.
לכל זרם יש את הדוקטרינה שלו. אנו יודעים שכולם נידונים ללכת לגיהינום עד שלא יזנחו את אמונתם השקרית. הכנסיה הפרסביטריאנית נותנת דגש על דוקטרינת הגורל. הכנסיה המתודיסטית מדגישה את הארמיניניזים כלומר הומניות; הכנסיה הבפטיסטית; טבילה והכנסיה ההוליסטית; חיים קדושים. כל אלו הם סטיות מדבר האמת.
אך מה אומר דבר האמת של התנ"ך על הלידה מחדש? התנ"ך אומר שהאמת נמצאת בטבילת ישוע ודמו. כל מי שמאמין ונוהג לפי דבר האלוהים ויש לו אמונה בלידה מחדש מהמים והרוח, ימצא גאולה.  
 
 
?מהו סוד טבילת ישוע
 
מהי המילה הרוחנית בברית החדשה?
טבילת ישוע
 
טבילת ישוע הייתה המילה הרוחנית. בברית הישנה אלוהים אמר שכל מי שלא נימול יכרת מעמיו.
עלינו לדעת ולהאמין שהמילה הרוחנית בברית החדשה היא למעשה טבילת ישוע. מכיוון שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בתחילת כהונתו הציבורית, אנו יכולים להיות נימולים רוחנית על ידי האמונה בטבילתו. עלינו להרהר בקפידה מהן הסיבות שהיה על ישוע להיטבל על ידי יוחנן המטביל.
"ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן  חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו." (מתי  15-3:13).
ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בירדן "נהר המוות" יוחנן המטביל סמך את ידיו על ראש ישוע והטביל אותו. זוהי הדרך הנכונה להיטבל (טבילה: להשקיע במים). על מנת שישוע יקח את כל חטאי העולם, היה עליו להיטבל באותה דרך, עם סמיכת הידיים המצוינת בברית הישנה.
הטבילה של ישוע היא המילה הרוחנית של אלה המאמינים בישוע. "כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה" (מתי 3:15). זה הלם את ישוע לקחת את כל חטאי העולם ולהיות אלוהינו ומושיענו. לכן זה הלם, כפי שזה כתוב, כאשר הוא מת על הצלב עם כל חטאינו על ראשו.
לטבילת ישוע יש את הכח לגרום לכל החוטאים להיוולד מחדש. זהו סודה של בשורת המים והרוח.
הדבר הראשון שישוע עשה בכהונתו הציבורית להצלת החוטאים מכל חטאיהם, היה להיטבל על ידי יוחנן המטביל. המשמעות של טבילה היא "לשטוף, לקבור, להעביר על.."
על ידי שהוטבל באופן הנדרש על ידי אלוהים, ישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו. "הנה שה אלוהים הנשא חטאת העולם" (יוחנן 1:29) משמעות טבילת ישוע היא, שכל בני האדם בעולם המאמינים בו, נימולו רוחנית.
יותר מאוחר, הוא הלך לצלב כשה של אלוהים אשר נושא את כל חטאי העולם וקיבל את הדין למען כל החוטאים וכך הוא הציל את כל בני האדם מהחטאים.
לכן כל אלו אשר מאמינים בטבילת ישוע המשיח, במילה הרוחנית של הברית החדשה ובדמו על הצלב כגאולתם, ניצלים מכל חטאיהם. ישוע המשיח הציל את כל החוטאים עם טבילתו ודמו. זוהי האמת של המילה הרוחנית
   
 
האם הגאולה באה על רק על ידי הדם? לא. היא לא
 
על ידי מה ישוע בא לעולם?
על ידי המים והדם.
 
בראשונה ליוחנן  8-5:4נאמר, "כי כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם. מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים. זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים. בשמים האב הדבר ורוח הקודש ושלושתם אחד המה ושלושה המה המעידים בארץ. הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה"
נוצרים יקרים, מהי עדותך עליו כמושיעך? היא לא אחרת מהאמונה בבן האלוהים אשר בא על ידי המים והדם.
מהו הניצחון המתגבר על העולם? הוא לא אחר מאשר כוח האמונה במים ובדם. זהו ישוע המשיח אשר בא על ידי מים ודם, והרוח היא המעידה מכיוון שהרוח היא האמת.
יש שלושה דברים המעידים בארץ: המים, הדם והרוח. ושלושתם הם אחד. ישוע בא לעולם זה בגוף אדם, הוא הוטבל ומת על הצלב כדי להצילנו מדין גיהינום נצחי. ההוכחה שאלוהינו, יוצרנו, הפך למושיעם של כל החוטאים נמצאת בבשורת המים והרוח אשר הצילה את כולנו.
זוהי ההוכחה שלנו שישוע, אשר בא לעולם זה כרוח בגוף אדם, הוטבל בירדן כדי לקחת על עצמו את כל החטאים, ודימם על הצלב כשקיבל את הדין על חטאינו.  לפיכך הוא הציל את כל אלו אשר מאמינים בו. זוהי הבשורה המקורית של המים והרוח.     
 
 
?מהם הרוח והמים אשר מעידים על גאולת ישוע
 
מה מקביל למילה המתוארת
בברית הישנה?
טבילת ישוע
 
המים נוגעים לטבילת ישוע המשיח. בברית הישנה, משמעות טבילת ישוע היא המילה. המקביל למילה בברית הישנה היא טבילת ישוע בברית החדשה. ההוכחה לכך שכל חטאי העולם הועברו על ישוע היא טבילת ישוע.
כל מי שמאמין באמת הזאת יכול לעמוד בפני אלוהים ולומר במצפון נקי, "אתה מושיעי, אדוני כיוון שאני מאמין בטבילתך ובדמך, בבשורת המים והרוח, אין לי חטאים. אני ילדו של אלוהים ואתה מושיעי." אנו מסוגלים לטעון זאת בעזרת אמונה נכונה. הסיבה שאנו מסוגלים להגיד זאת היא בגלל אמונתנו בטבילת ישוע ודמו.
מהו הדבר אשר מאפשר לנו להיוולד מחדש? זוהי טבילתו של ישוע ודמו על הצלב אשר מעידים על הגאולה בליבנו. זוהי בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
נוצרים יקרים, אני אשאל אתכם שוב, "האם חוטא יכול להינצל רק באמצעות האמונה בדמו של המשיח? לא. גאולה מצריכה לא רק אמונה במותו על הצלב בלבד. היא מגיעה רק באמצעות האמונה בשני דברים, מים ורוח - בשורת המים והרוח - אשר החוטאים יכולים להיוולד מחדש.
הרשו לי עתה להפנות אתכם לתנ"ך אשר מדבר על המים או במילים אחרות על טבילת ישוע.
הראשונה לפטרוס 22-3:21 אומר, "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח. אשר הוא לימין אלוהים אחרי אשר עבר השמימה ויכנעו לפניו המלאכים והרשיות והגבורות."
השליח פטרוס העיד שטבילת ישוע היא האות אשר הצילה אותנו והיא גם ההוכחה לגאולה מהחטאים. טבילת ישוע היא המקבילה למילה אשר בברית הישנה. בדיוק כפי שבתקופת הברית הישנה בני ישראל האמינו בדבר אלוהים וקיצצו את עורלתם כדי להפוך לילדיו של אלוהים, טבילת ישוע הושיעה אותנו מכל חטאינו בזמן הברית החדשה.
לכן המילה אשר בברית הישנה וטבילת ישוע בברית החדשה הן אחת ואותו דבר. האם כולכם מאמינים עתה שטבילת ישוע היא למעשה אותו דבר כמו המילה? כפי שכתוב בראשונה לפטרוס 3:21 , וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו. האם אתם יכולים להתווכח עם דבר אלוהים הכתוב?
כיצד אנו החיים בעולם זה יכולים להיות משוחררים מהחטא? זה רק מכיוון שישוע המשיח הוטבל כדי לקיים את כל הצדקה, וכך גאולת החטאים זמינה לנו. מתי 3:15 אומר, "כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה"    
כיוון שכל חטאי העולם הועברו על ישוע, כל אלה המאמינים בו הם עתה ללא חטאים. אנו כולנו יכולים להפוך לצדיקים על ידי קבלת האמת שכל חטאינו הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. ישוע המשיח לקח את כל חטאינו על עצמו ומת על הצלב כדי להצילנו מהדין.
חברים יקרים, שני הדברים אשר הצילו את כל החוטאים מחטאיהם הם המים והדם. לקיחת חטאינו ומותו על הצלב למעננו, הם שני הדברים העיקריים שישוע המשיח עשה למעננו במשך 3 השנים של כהונתו הציבורית בעולם.
יוחנן 1:29 אומר, "הנה שה אלוהים הנשא חטאת העולם." ישוע המשיח הוטבל כדי לקחת את חטאי העולם ומת על הצלב כדי לכפר על פשעינו. ישוע הוא בן האלוהים והבורא, הוא קיים את ברית המילה אשר אלוהים כרת בברית הישנה על ידי כך שלקח את כל חטאי עולם.
כל מי שמאמין בליבו בבשורת טבילתו של ישוע, בבשורת המים והדם, ייוולד מחדש מהמים והרוח. ישוע יהיה המושיע של כל אלה המאמינים.
הודו לישוע, הללויה! ישוע הוציא לפועל את גאולתנו כפי שאלוהים הבטיח, והציל אותנו מכל חטאי העולם.  
 
 
לא בהסיר טינוף הבשר
 
האם הגוף מיטהר עם הזמן?
לא. הגוף ממשיך לצבור
חטאים עד יום מותנו.
 
בראשונה לפטרוס 3:21 נאמר,  "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח."
כאשר אדם מאמין שישוע המשיח הוא מושיעו, אין זה אומר שהוא מפסיק לחטוא עם גופו. יכול להיות שנמשיך לחטוא, אך על ידי האמונה בטבילת ישוע, אנו יכולים להעביר את כל חטאינו בעולם הזה על ישוע אשר שילם עליהם עם דמו על הצלב. על ידי אמונתנו בשני דברים אלו כיסודות ההכרחיים בגאולתנו, אנו נגאלים מחטאינו.
להיות נולד מחדש משמעותו לקבל ברצון את ישוע בליבנו כשמושיעם של בני האדם. גם מחילת החטאים מושגת בליבנו. כאשר אנו מאמינים בטבילת ישוע ודמו על הצלב, ליבנו נולד מחדש אך אנו ממשיכים לעשות חטאים ועבירות עם גופנו. אבל, כל חטאי גופנו נמחלו כבר.
טבילת ישוע היא עדות לכל אלו אשר נולדו מחדש. אנו ללא חטאים כאשר אנו מאמינים במחילת החטאים באמצעות טבילתו של המשיח. אנו נולדים מחדש כאשר אנו לוקחים לתוך ליבנו את אמת הגאולה באמצעות טבילת ישוע והופכים לצדיקים באמצעות בשורת המים והרוח.
זוהי אמונתו של אברהם אשר בברית הישנה, האמונה אשר הופכת אותנו לצדיקים אשר פאולוס השליח דיבר עליה, ואות הגאולה אשר פטרוס השליח העיד עליה.     
בדיוק כפי שאברהם שמע, האמין בדבר אלוהים והפך לצדיק, אנו נגאלים כאשר אנו מאמינים בטבילת ישוע ומותו על הצלב.
יוחנן 1:12 אומר, "והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו." האם אתה מקבל את ישוע המשיח, האחד אשר גאל אותנו מכל חטאינו באמצעות הטבילה והדם, כמושיעך? אנו חייבים לקבל את הגאולה אשר ניתנה לנו באמצעות המים והדם של בן האלוהים.
האם גאולה באה רק על ידי דמו של ישוע המשיח בלבד? לא. היא באה על ידי המים והדם של ישוע. בתנ"ך, הוצהר בבירור שהגאולה לא באה רק על ידי דמו של ישוע בלבד אלא על ידי טבילת ישוע ודמו.
טבילת ישוע היא המילה הרוחנית של הברית החדשה. היא אמת הגאולה אשר קצצה את כל חטאינו מאיתנו. העובדה שהוא נשפט על חטאי העולם משמעותה שהוא נשפט למענינו, למענך ולמעני.
על ידי קבלת בשורת מחילת הרחמים, טבילת ישוע ודמו, נפטרנו מהדין על כל חטאינו. בעזרת אמונתנו, אנו נגאלים מכל החטאים אשר אנו חוטאים בעולם הזה. כאשר אנו לוקחים את טבילת ישוע ודמו כגאולתנו, כל חטאינו אשר בליבנו, נשטפים. האם אתה מאמין? אני מקווה בכנות שתאמין בבשורת המים והרוח. האמן ותזכה בחיי נצח.
פאולוס השליח אמר, "מילה היא אשר בלב." (אל הרומים 2:29). כיצד אנו נימולים בליבנו? אנו יכולים להיות נימולים רוחנית כאשר אנו מאמינים בבואו של המשיח לעולם זה בגוף, בטבילתו אשר לקחה את כל חטאי העולם, במותו על הצלב בגלל חטאינו ובתחייתו מן המתים.
פאולוס השליח אמר שהמילה היא אשר בלב. מילה של הלב משמעותה, אמונה בטבילתו של ישוע ודמו. אם ברצונך להיות נימול בליבך, עליך לקחת לתוך ליבך את בשורת טבילת ישוע ודמו. אז, ורק אז, תוכל להפוך באמת לילדו של אלוהים.
 
 
?האם יוחנן המטביל נשלח על ידי אלוהים
 
מי היה יוחנן המטביל?
הוא היה נציגם של כל בני האדם ועל פי
שושלת היוחסין של אהרן,
הכהן הגדול האחרון.
 
כאן עלינו לשאול מי היה יוחנן המטביל אשר הטביל את ישוע המשיח. יוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם. מתי 14-11:11 אומר, "אמן אומר אני לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות שמים גדול הוא ממנו. ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו. ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא."
נוצרים יקרים, ישוע אמר שאין איש מילודי אשה הגדול מיוחנן המטביל. עם לידתו של יוחנן המטביל, הברית הראשונה של אלוהים, תקופת הברית הישנה, חלפה. היא חלפה כיוון שישוע המשיח אשר עמד לקיים את בריתו של אלוהים, הופיע אחרון.
ובכן, מי קיים את בריתו של אלוהים? ישוע המשיח ויוחנן המטביל. יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם על ישוע. מי היה הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה? מי היה צאצאו של אהרן? ישוע המשיח העיד שזה לא היה אחר מיוחנן המטביל. יוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם , הגדול מבין ילודי אישה. הבה נחשוב על העובדות. משה, אברהם, יצחק ויעקב נולדו כולם מאשה. אך מתוך כל האנשים גם בברית הישנה וגם בברית החדשה, מי היה הגדול מילודי אשה? זה היה יוחנן המטביל.
יוחנן המטביל כנביא האחרון של הברית הישנה וצאצאו של אהרן, הטביל את שיו של אלוהים בברית החדשה, באותה דרך שאהרן סמך את ידיו על קורבן העולה ביום הכיפורים בברית הישנה. הוא הטביל את ישוע המשיח והעביר את כל חטאי העולם על ישוע. הוא היה משרת האלוהים. הוא קיים את המילה הרוחנית בליבם של כל בני האדם על ידי כך שהטביל את ישוע המשיח. ביחד עם טבילת ישוע, עלינו להאמין בדמו כעדות על גאולתנו. ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ונשפט עליהם. הדבר היחיד שעלינו לעשות זה פשוט להאמין בכך. זהו רצונו של אלוהים שאנו נאמין במה שישוע עשה.
ברגע שתיקח לליבך את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, תוכל להיות צאצאו של אברהם וילדו של אלוהים. יש רק מעטים אשר הם במשיח, בעוד יש הרבה שעדיין לא קיבלו אותו בליבם.
היום עוד מעט נגמר והחשיכה יורדת. האמן בטבילת ישוע ואפשר לו להיכנס לליבך. אמונתך בטבילת ישוע ודמו, תביא לידי התברכותך בגאולה הרוחנית.
זכור תמיד שהמשיחה הרוחנית באה כאשר אתה מאמין בבשורת הגאולה, בשורת טבילת ישוע ודמו. אני רוצה שתדע שאתה יכול להכין את הנרות הרוחניים (כנסיה) ואת השמן (הרוח) כמו העלמות החכמות (מתי 25:4) על ידי האמונה בבשורת טבילת ישוע ודמו. אלה המאמינים בישוע הולכים לכנסיה עם הרוח בליבם.
 
 
?למען מי הוטבל ישוע
 
לשם מה ישוע הוטבל?
כדי לשטוף את כל חטאי העולם
 
"אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו." (מתי 15-3:14).
ישוע הוטבל כדי לשטוף את כל חטאי העולם. ישוע המשיח הוא בן האלוהים ומושיענו. הוא הבורא אשר יצר אותנו. ישוע המשיח בא על פי רצונו של אלוהים, האב, כדי להפוך אותנו לעמו.
על מי מדברים הנביאים בברית הישנה? הם דיברו על ישוע המשיח. כל הנביאים של הברית הישנה דיברו על כך שישוע יבוא לעולם זה כדי לקחת את כל חטאינו ולפטור אותנו מהחטא לנצח.
ישוע בא לעולם זה כפי שנובא בברית הישנה ולקח את כל חטאי בני האדם, מאדם הראשון וחווה ועד האדם האחרון עלי אדמות.
עתה, קח לליבך את הגאולה באמצעות טבילת ישוע ודמו. האם אינך בטוח שזאת האמת? האם עדיין יש לך חטא בלבך? "כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה." ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי למלא את כל הצדקה. 
המילה "טבילה" משמעותה "להישטף". ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בדרך של סמיכת הידיים המתוארת בברית הישנה.
לאחר שהוא לקח את כל חטאי בני האדם, הוא הטביל את עצמו בירדן. הנהר מרמז על המוות והדין בשביל החוטאים. טבילת המשיח במים מסמלת את מותו על הצלב. התרוממותו מן המים מסמלת את תחייתו מן המתים. ישוע קם מן המתים ביום השלישי לאחר שמת על הצלב.
ישוע הוא אלוהינו ומושיענו. העובדה שישוע בא לעולם הזה כדי להיטבל, דימם למוות על הצלב, קם לתחייה ביום השלישי ועכשיו יושב לימינו של אלוהים היא הוכחה ברורה לכך שהוא הציל את כל בני האדם מהמוות. האם אתה מאמין בכך?
טבילת ישוע היא המילה הרוחנית של הברית החדשה. "מילה היא אשר בלב". מילת הלב מושלמת כאשר אנו מאמינים בטבילת ישוע, באמת של העברת כל החטאים על ישוע. המילה אשר בלב היא ההכרה בטבילת ישוע אשר דרכה העברנו את כל חטאינו על ישוע.
האם  אתה נימול בליבך? אם אתה מאמין במילת הלב, חטאיך ישטפו אחת ולתמיד. למטרה זו ישוע מילא את כל הצדקה והבטיח גאולה לכל החוטאים.   
נוצרים יקרים, קחו הוכחה זאת לליבכם ולראשכם. זוהי האמת. ברגע שתיקחו לליבכם את ישועת ישוע, תיפטרו מכל חטאיכם. "והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו." (יוחנן 1:12).
האם אתה יכול להבין עתה מדוע היה על ישוע לבוא לעולם הזה כדי להיטבל? האם אתה מאמין בזה עכשיו? ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי בני האדם. זו הייתה טבילת המילה. טבילת ישוע מעניקה לנו את המילה הרוחנית. זוהי הסיבה שפאולוס השליח אומר לנו להיות נמולים בלבנו. ישוע הציל אותנו כל כך בבירור עם טבילתו ודמו כך שאין לנו שום ברירה אלא להאמין בזה בליבנו. עלינו להגיד בליבנו "כן. אמן" לדבר אלוהים. האם זאת לא האמת? האם אתה מאמין בכך?   
 
 
?האם אתה מקבל את האמת הזאת בליבך
 
מה עלינו לעשות לפני שאנו
עובדים את ישוע?
עלינו לקחת לליבנו את
האמת של המים והדם
 
כמעט 2000 שנה חלפו מאז שישוע בא לעולם הזה. ביום ובתקופה זו של חסד אלוהים, עלינו לקחת לליבנו את האמת, המים והדם של ישוע. אין לנו שום דבר אחר לעשות.
"מילה היא אשר בלב". עלינו להיות נימולים באמצעות האמונה בליבנו. אנו יכולים להגאל רק באמצעות האמונה. בברית הישנה, בני ישראל ניצלו באמצעות המילה והדם של הפסח אשר הושם על המזוזות והמשקופים של ביתם.
אלה המאמינים בטבילתו של ישוע ודמו כמושיעם, אינם מפחדים מדינו של אלוהים כיוון שהוא יפסח עליהם. אך דינו של אלוהים ייפול על אלו אשר לא לקחו את האמת לליבם. יש הרבה המאמינים בישוע לשווא ועדיין משועבדים לחטאיהם.
כיצד הם הגיעו למצב זה? מדוע הם עדיין סובלים מהחטא? זה רק מכיוון שהם עדיין לא מכירים את האמת של טבילת ישוע ודמו. הם מאמינים רק בדמו של ישוע ומשמיטים או מעלימים עין מטבילתו.
האם גאולה ניתנת להשגה באמצעות אמונה פשוטה בשמו של ישוע בלבד? האם התנ"ך אומר לנו כך? מה אומרות לנו הברית הישנה וחדשה על כך? על פי התנ"ך, הגאולה לא מושגת רק על ידי דמו של שה האלוהים, אלא גם על ידי טבילת ישוע. (הראשונה ליוחנן 6-5:3).
האם אתה מאמין בדמו של ישוע בלבד? אלה אשר מאמינים כך, ללא ספק יש להם חטא בליבם. הם חייבים להתגבר על אמונתם הלא נכונה ולחזור לבשורה האמיתית.
הלא מאמינים חייבים להכיר בכך שהם הולכו שולל כיוון שהם לא יודעים שישוע לקח את כל החטאים בירדן באמצעות טבילתו. הם חייבים להודות בכך שהם טעו בהתרשלות קבלת טבילתו של ישוע. הם חייבים לקחת לליבם שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. הגאולה היא אפשרית כאשר אנו מאמינים גם בטבילת ישוע וגם בצלבו. במילים אחרות, רק באמצעות בשורת המים והרוח, אנו יכולים לזכות בחיי נצח.
נוצרים יקרים, האם חיית עד עכשיו כשאתה תלוי רק באמונה בדמו של ישוע? אם כן, יש לך בודאי חטא בליבך. אם אתה חוטא, יש לך חטא בליבך. אם אתה חושב שאתה משוחרר מחטאים כאשר את חי על פי תורת אלוהים, זהו רק רגש הנובע מהרגשות שלך. הכרה זאת אינה תואמת את דבר אלוהים. 
 
 
זה עדיין לא מאוחר
 
ממה משחררת אותנו האמת?
מדין החטא והמוות
 
זה עדיין לא מאוחר. רק האמן בטבילת ישוע ודמו, הייה נימול בליבך ותשתחרר מכל החטאים. המשמעות של להשתחרר מחטאים היא שנגאלת על ידי האמונה בבשורת טבילת ישוע ודמו. 
האם אתה מוכן להאמין בטבילת ישוע ודמו למען מחילת כל חטאיך? ברגע שתאמין, תלמד מהי הגאולה. תקבל שלוות נפש, ואז, ורק אז, אתה תהיה צדיק. לא באמצעות מעשיך אלא באמצעות אמונתך בדבר האלוהים. אם אחד מכם עדיין מאמין ומסתמך רק על הדם של ישוע כדי להיגאל, אני מעוניין להמריצו להאמין גם בטבילת ישוע וגם בדמו.
נוצרים יקרים, הגאולה המושלמת של בני האדם מהחטאים בוצעה באמצעות בשורת טבילת ישוע ודמו. הרוח היא אלוהים. אלוהים ירד לעולם הזה בגוף אדם. אלוהים אמר באמצעות הנביאים שעלינו לקרוא את שמו ישוע על שהושיע את עמו מחטאיהם. אלוהים אמר, "הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פירושו האל עמנו." (מתי 1:23).     
אלוהים בא לעולם הזה כדי להציל את החוטאים. הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם וכך להציל את כל החוטאים. זוהי האמת והגאולה של המים והדם. אני פה כדי להגיד לכם את זה. האם נגאלנו רק על ידי דמו של ישוע? כמובן שלא. אנו נגאלנו על ידי טבילתו של ישוע ודמו שעל הצלב.
יש היום כל כך הרבה נביאי שקר וכופרים אשר אינם מאמינים בטבילת ישוע. ישוע אמר, "וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין." (יוחנן 8:32).
חובה עלינו לדעת את האמת. חובה עלינו לדעת מדוע ישוע דיבר על טבילתו ומדוע עלינו להאמין בה. עלינו לדעת מדוע אלוהים אמר לבני ישראל בברית הישנה להיות נמולים  ומדוע הוא דיבר על דמו של שה הפסח.
כאשר אנו יודעים רק חלק מהסיפור, לעולם לא נוכל להכיר את האמת. ישוע אמר, "אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים." (יוחנן 3:5).
 
 
להיטבל במשיח
 
כיצד נוכל להתאחד עם
מותו של השליח?
בהעברת כל חטאינו על ישוע
באמצעות טבילתו
 
התנ"ך העיד על סוד הגאולה. האם זה רק על ידי דמו של ישוע בלבד? לא. זה על ידי דמו וטבילתו ביחד. פאולוס השליח דיבר על כך לעיתים קרובות באל הרומים פרק 6 ושוב בהרבה אגרות אחרות.
הבה נקרא אל הרומים 8-6:3, "או האינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו. לכן נקברנו איתו בטבילה למוות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו. באשר יודעים אנחנו כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו למען תבוטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כי אשר מת הוא ניקה מן החטא. והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עמו."
הבה נסתכל בפסוק 5. הוא אומר, "כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו."
מותו היה מותנו כיוון שכל חטאינו הועברו עליו באמצעות טבילתו, כך שטבילתו של ישוע מקשרת בין דמו שעל הצלב לביננו.
אמונתנו בטבילת ישוע ובדמו מאפשרת לנו להתלכד עם ישוע. "שכר החטא הוא המוות." (אל הרומים 6:23). לכן מותו של ישוע על הצלב הוא מותנו. הוא הוטבל כדי לקחת את כל החטאים על עצמו. להאמין באמת הזאת זה להתאחד עם ישוע המשיח, מושיענו. 
 
 
אל לנו להאמין בישוע כדרך חיים דתית
 
מה המשמעות של "נאמן הוא וצדיק"?
המשמעות היא שישוע שטף את כל חטאינו
 אחת ולתמיד וגואל כל אחד
המאמין באמת
 
הרבה אנשים מאמינים בישוע כדרך חיים דתית, הולכים לכנסיה ובוכים תוך כדי תפילה וחרטה. הם מתוודים על חטאיהם ומבקשים מחילה כל יום. הם מתפללים, "ישוע אני יודע ומאמין שמתת על הצלב למעני. כן, אני מאמין."
ברור שהם לא מבינים את הקטע הבא, "ואם נתודה על חטאתינו ולטהרנו מכל עוון." (הראשונה ליוחנן 1:9). הם טוענים שהם צריכים לקבל מחילה על חטאיהם כל יום באמצעות וידוי על חטאיהם. אך החטאים בקטע שלעיל אין משמעותם עבירות פעוטות יומיומיות. משמעות הקטע היא שנמחל לנו על כל חטאינו אחת ולתמיד כאשר אנו מתוודים שעדיין לא נגאלנו.
"לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלוהים." (אל הרומים  10:17). "וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין." (יוחנן 8:32).  
נוצרים יקרים, האמת ברורה. אם אתה מאמין שישוע מת על הצלב מבלי שלקח את חטאינו באמצעות טבילתו בירדן, אמונתך היא לשווא. אם איזשהו נוצרי רוצה להיגאל מכל חטאיו, הוא חייב להאמין שחטאיו הועברו על ישוע באמצעות טבילתו בירדן אחת ולתמיד ושהוא קיבל את הדין על כל חטאינו על הצלב. במילים אחרות, עלינו להאמין גם בטבילת ישוע וגם בדמו.
"ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו נושע." (מעשי השליחים 4:12). ישוע המשיח לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו והפך למושיענו. ישוע בא על ידי מים ודם כדי להצילנו מדין גיהינום נצחי. "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה." (אל הרומים 10:10). האם אתה אדם חוטא או צדיק?
אל הגלטיים 3:27 אומר, כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." פסוק זה אומר לנו את האמת שישוע נצלב לאחר שלקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. הוא קם לתחייה מן המתים לאחר 3 ימים ועתה הוא יושב לימינו של אלוהים. הוא הפך לאדוני הגאולה של כל אלה המאמינים בו.
אם ישוע לא היה מוטבל, אם הוא לא היה מת על הצלב למענינו, הוא לא היה הופך למושיענו. אנו יכולים להינצל רק כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח.
 
 
אפילו בנו של משה
 
מדוע אלוהים ניסה להרוג את
 משה בדרכו למצריים?
כיוון שהוא לא מל את בנו
 
אהובים יקרים, אתם מקשיבים לסוד גאולת כל חטאיכם באמצעות המים והדם של ישוע. זוהי ברכה נפלאה להיות מסוגלים להאזין לדברי אלוהים אלו.
האם זה רק דמו של ישוע? בזמן הברית הישנה האנשים הפכו לצאצאיו של אברהם באמצעות המילה ודמו של שה הפסח. עתה אנו הופכים לעמו של אלוהים על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו. אלוהים הראה לנו את ההוכחה לכך באמצעות משה בברית הישנה.
כדי לגאול את בני ישראל, אלוהים דיבר עם משה ואמר לו להוציא את בני ישראל ממצריים. לפיכך משה, בהסכמת חתנו יתרו, עזב את אדמת מדיין ושם פעמיו למצריים עם אשתו ובניו. כאשר הוא הרכיב את משפחתו על החמור, אלוהים פגש אותו במחנה וביקש להורגו.
אך אשתו החכמה ציפורה ידעה את הסיבה לכך. היא הרימה אבן חדה, חתכה את עורלתו של בנה, השליכה אותה על רגלו של משה ואמרה, "חתן דמים אתה לי" וכך אלוהים הניח לו.  
זאת הייתה דרכו להגיד שהוא לבטח יהרוג כל אחד, אפילו את בנו של משה, אם הוא לא נימול. המילה הייתה לבני ישראל הסימן לבריתו של אלוהים. הם ידעו בבטחה שאלוהים יכרות מעמיו כל אחד, אפילו את בנו של המנהיג, אם הוא ישאר ערל. לכן, כדי למנוע את כריתת בנו, אלוהים הזהיר את משה בדרך זו.
התנ"ך אומר שהסיבה לכך שציפורה הסירה את עורלת בנה והשליכה אותה על רגלי משה תוך שהיא אומרת, "חתן דמים אתה לי" הייתה, הסכמה לדרישת אלוהים למילה. (שמות 4:26).
כל מי מבני ישראל שלא נימול, ניכרת מעמיו. רק אלה הנימולים הורשו לאכול את בשר שה הפסח ולהצטרף לעבודה כעמו של אלוהים.
פאולוס השליח היה עברי. הוא נימול 8 ימים לאחר לידתו, למד תחת רב גדול, גמליאל, והבין בדיוק מדוע ישוע הוטבל בירדן ומדוע היה עליו להיצלב. לכן פאולוס השליח כתב על טבילת ישוע בכל איגרותיו.
פאולוס השליח דיבר לעיתים קרובות על דמו של ישוע כסיומת של גאולתנו. הדם היה רק השלב האחרון של גאולתו בעוד שהמילה הרוחנית האמיתית הייתה טבילת ישוע. אין טעם בהדגשת דמו של ישוע ללא טבילתו.  
פאולוס השליח דיבר לעיתים קרובות במישרין על צלבו של ישוע. מדוע? כיוון שהוא ההוכחה הסופית לגאולתנו. אם ישוע היה לוקח את כל חטאי העולם על עצמו אך לא היה מדמם על הצלב כדי לקבל את הדין בשבילנו, לא היינו נגאלים לגמרי. זוהי הסיבה לכך שפאולוס השליח דיבר על הצלב לעיתים כה קרובות. הצלב הוא השלב האחרון של גאולתנו.
אם אמת הגאולה הייתה נמסרת לדור זה ללא סילופים, היו כעת הרבה  יותר אנשים ללא חטא. אך למרבה הצער, האמת אבדה במשך הזמן והרבה אנשים יודעים רק על הצלב מבלי להבין את המשמעות האמיתית של טבילתו.
מכיוון שיש להם אמונה רק במעטפת הריקה של הבשורה, הם ישארו חוטאים ולא משנה במשך כמה שנים הם יאמינו בקנאות בישוע. הם ישארו חוטאים לאחר 10 שנים ואפילו לאחר 50 שנה של חיים דתיים.   
 
 
עדותי
 
האם אלוהים מחשיב
 חוטאים כצדיקים?
לא. הוא צדיק. הצדיקים הם אלה
  ללא החטאים לאחר שהעבירו את כל
 חטאיהם על ישוע באמצעות טבילתו.
 
התחלתי להאמין בישוע כאשר הייתי בן 20.  מכיוון שלא הכרתי את תורת אלוהים, אין לי מושג כמה חטאים חטאתי במשך חיי עד גיל זה. חייתי בדרכי שלי מבלי אפילו להכיר את אלוהים.
באותו זמן חליתי. הייתי כל כך חולה עד שחשבתי שאני עומד למות. לפיכך החלטתי שלפחות אני אגאל מכל חטאיי לפני מותי. כיוון ששמעתי שישוע מת למען חוטאים כמוני, החלטתי להאמין בו. בתחילה הייתי מלא בשמחה והכרת תודה.
אך התחושה החלה להתעמעם עם הזמן. לאחר מספר שנים, לא יכולתי שלא לעשות חטאים חדשים כל יום. הייתי לחוטא שוב ושוב. לאחר 10 שנים, עדיין הייתי חוטא, למעשה הייתי חוטא גרוע יותר מבעבר. האמנתי בישוע במשך 10 שנים והעובדה שהייתי חוטא לעולם לא השתנתה. הייתי גם מאמין וגם חוטא.
אף על פי ששרתי, "♪בכיה לא תציל אותי! אם כי פני שטופי דמעות, זה לא יכול להפיג את פחדי, זה לא יוכל לשטוף חטאים של שנים! בכיה לא תציל אותי!♪" בכיתי כל פעם שחטאתי.
"אלוהים היקר, סלח לי בבקשה על חטא זה, מחל לי על חטא זה היחיד ואני לעולם לא אחטא שוב." לאחר שחטאתי, נהגתי להתפלל במשך שלושה ימים. כיוון שמצפוני היה כה כבד, בכיתי והתפללתי למחילתו של אלוהים. לאחר שלושה ימים הרגשתי יותר טוב וחשבתי שאני מלא שוב בנוכחותו.
"שטפתי שוב את חטאיי. הללויה!" יצאתי החוצה וחייתי בהתמדה לזמן מה. אך במהרה חטאתי שוב וייאושי גבר. נהגתי לחזור על תהליך מדכא זה שוב ושוב. זה היה כל כך נפלא להאמין בישוע בהתחלה, אך ככל שהאמנתי לאורך זמן, חטאיי נערמו כמו אבק בחדר לא משומש.
לאחר 10 שנים הייתי חוטא גרוע יותר ממה שהתחלתי. "מדוע התחלתי להאמין בישוע כה מוקדם בחיי? זה היה הרבה יותר קל אילו הייתי מחכה עד גיל 80 ממש לפני מותי, ואז לא הייתי מודע לחטאי ולא הייתי צריך לחזור בתשובה כל יום." חשבתי שעלי לחיות על פי רצונו של אלוהים אך זה היה בלתי אפשרי. הרגשתי שאני עומד לצאת מדעתי!
התחלתי לחקור ולחפש את אלוהים. בזבזתי הרבה זמן בלמידת תיאולוגיה אך לאחר מספר שנים, לבי נעשה עוד יותר עקר. לפני שהתחלתי לקרוא ספרים של תיאוריות דתיות, נהגתי להגיד שברצוני לחיות כמו הקדוש דאמיין אשר לעולם לא ישן בנוחיות במיטה חמה. נדרתי שלעולם לא אפנק את עצמי ובמקום זה אתמסר לסגפנות.
כאשר קראתי על חיי הקדוש הזה, נדרתי לחיות בדיוק כמוהו. ניסיתי לחיות חיים סגפניים. נהגתי לכרוע ברך על רצפה קשה של מלט ולהתפלל במשך שעות בזמן נתון ואז הרגשתי כאילו לתפילותיי יש יותר משמעות והרגשתי לאחר מכן יותר טוב.
אך לאחר 10 שנים לא יכולתי לעמוד בזה יותר. לפיכך התפללתי לאלוהים,
"אלוהים היקר שבשמים, בבקשה הצל אותי. אני מאמין בך בכל ליבי. אני יודע שאני לא אחליף את התמסרותי אליך אפילו אם מישהו ישים סכין על גרוני. אך אף על פי שאני מאמין בך בכל ליבי, מדוע אני מרגיש ריקנות בפנים? מדוע אני כל כך מתוסכל? מדוע אני הופך לחוטא יותר מאי פעם? לפני כן מעולם לא חשבתי כל כך על חטאים. התחלתי להאמין בך ועתה אני תוהה מדוע נהייתי כל כך הרבה יותר גרוע לאחר שהאמנתי בך במשך שנים. מה קורה איתי?"
ואז הבנתי את הסיבה. האמנתי באלוהים מבלי שנגאלתי מחטאיי. באותו זמן לא ידעתי את האמת וזה הספיק על מנת לשגע אותי.
כיצד יכולתי עם חטא בליבי, לספר לאחרים על גאולת החסד של אלוהים? כיצד יכולתי להגיד לאחרים להאמין בישוע? התפללתי שוב ושוב. "אלוהים היקר, בקרוב אני אסיים את לימודי בסמינר ואוסמך לכומר. אך אם אהפוך לכומר עם חטאים כיצד אוכל לספר לחוטאים אודות הגאולה? אני בעצמי חוטא וכאשר אני קורא את אגרותיו של השליח פאולוס אני מגלה שלאדם שאין בו את רוח המשיח, הוא לא ילדו של אלוהים. אך לא משנה עד כמה בלהיטות חיפשתי, הרוח לא נמצאת בי. בהתחלה הרגשתי בה אך היא נעלמה. מה קרה? תאמר לי בבקשה מדוע, ישוע?"
למעשה הסיבה הייתה שהולכתי את עצמי שולל בחושבי שאוכל להיגאל באמצעות אמונה פשוטה בישוע. התייסרתי על כך לאורך זמן.
אלוהים הבטיח להראות את עצמו לאלו אשר מחפשים אחר בלהט. לבסוף הוא פגש אותי עם אמיתותו. הייתי עדיין חוטא 10 שנים לאחר שהתחלתי להאמין בישוע, אך כאשר למדתי את סוד טבילת ישוע ודמו, כאשר גיליתי את משמעותה של המילה בברית הישנה והמילה הרוחנית בברית בחדשה, כאשר הבנתי והאמנתי בסוד הגאולה באמצעות טבילת המשיח, כל ייסוריי נגמרו. נשמתי הפכה ללבנה כשלג.
זה יקרה גם לך באופן דומה. אם תאמין בבשורת טבילת ישוע ודמו, גם אתה תהפוך חף מחטא. יכול להיות שלא תהייה מושלם, אך תהייה צדיק. כאשר תיקח את האמת הזאת לליבך ותגרום לאחרים גם לדעת עליה, הם גם יגאלו ויהללו את אלוהים כשהם צועקים "הללויה!"
ברצוני לברך את כל האחים והאחיות אשר נגאלו. אני מהלל את ישוע על אשר הציל אותנו מכל חטאינו. הללויה! נגאלנו בשמחה מכל חטאינו.
זוהי ברכה כל כך נפלאה כך שאיננו מסוגלים לבטא את  כל אושרנו רק בעזרת מילים. הבה נשיר ביחד שיר. "♪שמו הפך לסוד, כיוון שעדיין לא גילינו את הסוד לכל  הבריות. הוא הושלך כמו אבן אשר הבנאים דוחים, אך שמו הפך לתכשיט הכי יקר בליבי.♪"    
 
 
טבילת ישוע ודמו הם די והותר כדי להציל את כל החוטאים מחטאיהם.
 
מה מסיר את כל החטאים מליבנו?
 טבילת ישוע
 
ישוע המשיח שטף את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ודמו. הוא מל אותנו רוחנית והפך אותנו לעמו. הוא האלוהים של הנולדים מחדש.
יש תמיד דין לחטא. אך ישוע נדון על הצלב כדי להצילנו. עם דמו, הוא הציל את כולנו ולאחר 3 ימים הוא קם לתחייה. זה היה אלוהים האב אשר הקים את ישוע מן המתים.
חיי ישוע הם חיינו והסימן להיותנו ילדיו של אלוהים. טבילתו לקחה את כל חטאינו, ודמו היקר של ישוע על הצלב, הוא הוכחה לכך שהוא נשא את הדין למענינו.
חברים יקרים, האם יש בליבכם  את ההוכחה לטבילת ישוע ודמו? אשאל אתכם שוב, האם הגאולה באה רק על ידי דמו של ישוע? לא. היא באה באמצעות טבילת ישוע ודמו ביחד.
 
 
?מיהו כופר
 
מיהו כופר?
אחד שמרשיע את עצמו על ידי כך
שנכשל באמונת טבילתו של ישוע
 
חברים יקרים, האם אתם עדיין חוטאים למרות שאתם עדיין מתוודים על אמונתכם בישוע כל יום? אם אתה חוטא אף על פי שאתה מאמין בישוע, אתה כופר. כפירה היא אי אמונה באמת של אלוהים. אל טיטוס 3:10 מדבר על כפירה, "ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו, ודע כי איש כזה איש תהפוכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו."
אדם שמרשיע את עצמו אומר, "אלוהים היקר, אני חוטא. אני מאמין בך אך אני עדיין חוטא. לא משנה מה כל אחד אומר, אני אדם חוטא ואני יודע שזאת האמת."
אלוהים אומר לו, "האם אתה עדיין חוטא ולא ילדי? אם כן אתה כופר ועליך להיזרק לאש הגיהינום."
אם הינך מאמין בישוע מבלי להאמין בליבך בבשורת טבילתו, אתה מרשיע את עצמך ככופר ומתוודה לפני אלוהים שרוחך עם חטא, אם כן אתה כופר לפני אלוהים.
 
 
?מיהם המאמינים באופן נכון
 
מהי עדותו של אלוהים על הגאולה?
המים, הדם והרוח
 
כל אלו המאמינים בבשורת טבילתו של ישוע ודמו , כל אלה שהופכים לעמו של אלוהים וכל אלה אשר חטאיהם נשטפו, הם הצדיקים. כיצד אתה יכול להיות עדיין חוטא כאשר אתה מאמין בישוע? חוטא אינו יכול להיכנס למלכותו של אלוהים.
אלו שהפכו לצדיקים על ידי האמונה בישוע, יש להם את עדותו של אלוהים בליבם. העדות היא טבילת ישוע ודמו. מעשה הגאולה היא מה שישוע עשה בעולם הזה.
לכן, כל מי שמסרב להאמין בבשורת טבילתו של ישוע אשר באמצעותה ישוע לקח את כל חטאינו, יכרת מאלוהים.
אחים ואחיות לאמונה יקרים, האם אתם מקבלים בליבכם את הבשורה שגאולת החוטאים היא לא רק על ידי הדם של ישוע בלבד אלא גם על ידי המים שהם טבילת ישוע? 
כל מי שמאמין במעשים שישוע עשה בעולם הזה וכל מי שמקבל את המים, הדם והרוח, ינצל מכל החטאים. זוהי האמת והתבונה של בשורת המים, הדם והרוח.
ישוע ניקה לגמרי את כל חטאינו באמצעות טבילתו כך שכל בני האדם יוכלו להיגאל באמצעותו. עתה, אם אתה באמת מאמין בישוע, בשום אופן לא תהיה חוטא.
ישוע הקים אותנו מן המתים. הוא הציל את כל הנשמות אשר נסחפו הרחק מאלוהים עקב הולכת השולל של השטן. ישוע רוצה למצוא את כל הנשמות האבודות. אלוהים פועל באמצעות ישוע עם בשורת המים, הדם והרוח. הוא קרא לנו ואנו יכולים להיגאל עתה ולהיוושע על ידו.
האם אתה מאמין? אני אומר לך שגאולה היא לא רק על ידי הדם אלא גם על ידי טבילת ישוע וגם על ידי דמו שעל הצלב. אלו אשר אומרים שהם נגאלו רק על ידי הדם, עליהם להכיר בכך שיש להם חטא בליבם.
כולנו נהגנו לחשוב שבשביל גאולתנו מספיק להאמין בדמו של ישוע. חשבנו כך בעבר, אך עתה עלינו להבין שזה לא מספיק. אנו נגאלנו ונולדנו מחדש על ידי האמונה בישוע המשיח אשר בא על ידי מים, דם ורוח.
כל חוטא יכול להיוולד מחדש באמצעות האמונה בטבילתו של ישוע ודמו  (הראשונה ליוחנן 10-5:5).
הבה נשבח את אלוהים. הללויה!