דרשות

נושא 10: התגלות

[7-1] ( חזון יוחנן 7:1-17) מי ייוושע בשעת הצרה הגדולה?

( חזון יוחנן 7:1-17)
"ואחרי כן ראיתי ארבעה מלאכים עומדים בארבע כנפות הארץ ויעצרו את ארבע רוחות הארץ למען לא תישוב רוח לא בארץ לא בים ולא בכל עץ. ואראה מלאך אחר עולה ממזרח שמש ובידו חותמת אלוהים חיים ויקרא בקול גדול אל ארבעה המלאכים אשר ניתן להם לחבל הארץ והים לאמר. אל תחבלו את הארץ ואת הים ואת העץ עד אם חתמנו את עבדי אלוהינו על מצחותם. ואשמע מספר החתומים מאה אלף וארבעים וארבעה אלף והם חתומים מכל שבטי בני ישראל. לשבט יהודה חתומים שנים עשר אלף לשבט ראובן חתומים שנים עשר אלף לשבט גד חתומים שנים עשר אלף. לשבט אשר חתומים שנים עשר אלף לשבט נפתלי חתומים שנים עשר אלף לשבט מנשה חתומים שנים עשר אלף. לשבט שמעון חתומים שנים עשר אלף לשבט לוי חתומים שנים עשר אלף לשבט יששכר חתומים שנים עשר אלף. לשבט זבולון חתומים שנים עשר אלף לשבט יוסף חתומים שנים עשר אלף לשבט בנימין חתומים שנים עשר אלף. אחרי כן ראיתי והנה המון רב אשר לא יכול איש למנותו מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות ויעמדו לפני הכסא ולפני השה מלובשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם. ויקראו בקול גדול לאמר הישועה לאלוהינו היושב על הכסא ולשה. וכל המלאכים עמדו סביב לכסא וסביב לזקנים ולארבע החיות ויפלו על פניהם לפני הכסא וישתחוו לאלוהים. ויאמרו אמן הברכה והכבוד והחוכמה והתודה וההדר והכוח והעוז לאלוהינו לעולמי עולמים אמן. ויען אחד מן הזקנים ויאמר אלי אלה המלובשים בגדי לבן מי המה ומאין באו. ואומר אליו אדוני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלותם וילבינום בדם השה. לכן הינם לפני כסא האלוהים ומשרתים אותו בהיכלו יומם ולילה והיושב על הכסא יתן משכנו עליהם. לא ירעבו עוד ולא יצמאו ולא יכם שמש ושרב. כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אלוהים כל דמעה מעיניהם."
 
  
פרשנות
 
פסוק 1: ואחרי כן ראיתי ארבעה מלאכים עומדים בארבע כנפות הארץ ויעצרו את ארבע רוחות הארץ למען לא תישוב רוח לא בארץ לא בים ולא בכל עץ.
 זה מראה לנו שהכל תלוי בהרשאתו של אלוהים, לגבי אם רוח הצרה תישוב או לא תישוב. אלוהים החליט שהוא יושיע 144,000 אנשים משבטי ישראל ויהפכם לאנשיו לפני שהוא יאפשר לצרה הגדולה ליפול על הארץ.
 
פסוקים 2-3: ואראה מלאך אחר עולה ממזרח שמש ובידו חותמת אלוהים חיים ויקרא בקול גדול אל ארבעה המלאכים אשר ניתן להם לחבל הארץ והים לאמר. אל תחבלו את הארץ ואת הים ואת העץ עד אם חתמנו את עבדי אלוהינו על מצחותם.
כאן, אלוהים מצווה על ארבעת המלאכים אשר התעתדו להזיק לארץ ולימות לא להזיק לעולם עד אשר 144,000 מבני ישראל ייחתמו. אלוהים אמר להם, במילים אחרות, לא להזיק עד אשר 12,000 מכל שבט מבני ישראל ייבחרו ומצחותם ייחתמו בחותמת אלוהים חיים. זו הייתה הוראתו המיוחדת של אלוהים המראה דאגה מיוחדת לבני ישראל.
 
פסוק 4: ואשמע מספר החתומים מאה אלף וארבעים וארבעה אלף והם חתומים מכל שבטי בני ישראל.
אלה אשר ייחתמו על ידי אלוהים יקבלו הגנה מיוחדת ממנו ואת ברכת ישועתו אפילו בשעת הצרה הגדולה של סוף הזמנים.
 
פסוקים 5-9: לשבט יהודה חתומים שנים עשר אלף לשבט ראובן חתומים שנים עשר אלף לשבט גד חתומים שנים עשר אלף. לשבט אשר חתומים שנים עשר אלף לשבט נפתלי חתומים שנים עשר אלף לשבט מנשה חתומים שנים עשר אלף. לשבט שמעון חתומים שנים עשר אלף לשבט לוי חתומים שנים עשר אלף לשבט יששכר חתומים שנים עשר אלף. לשבט זבולון חתומים שנים עשר אלף לשבט יוסף חתומים שנים עשר אלף לשבט בנימין חתומים שנים עשר אלף. אחרי כן ראיתי והנה המון רב אשר לא יכול איש למנותו מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות ויעמדו לפני הכסא ולפני השה מלובשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם.
פסוק זה מספר לנו על מספר החתומים מבין בני ישראל – 12,000 מכל שבט מבני ישראל ייחתמו כמקבלי חסדו המיוחד של אלוהים. אלוהים ייתן ישועה ל 12,000 מכל אחד משבטי ישראל ויעשה אותם לעמו; החסד המיוחד יוענק בצורה שווה לכל שבט.
כיוון שאלוהים אוהב כל שבט מבני ישראל בצורה שווה, הוא נתן לכולם את אותה ברכה של להיות עמו. אלוהים כיסה את בני ישראל בחסד זה כדי לקיים את דבר ההבטחה שנתן לאברהם ולצאצאיו. כפי שניתן לראות, אלוהים קיים את כל מה שהבטיח ותכנן בשביל בני האדם.
זה מראה לנו גם שמספר גדול של גויים ייוושעו בשעת הצרה הגדולה ויהפכו לאנשי האלוהים. יהיו גם, במילים אחרות, מספר רב מבין הגויים אשר ייגאלו מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, וימותו מות קדושים בסוף הזמנים על אמונתם. לכן אנו חייבים לזכור שאלוהים פועל כדי לעשות את הגויים לעמו אפילו עד היום האחרון ממש.
 
פסוקים 10-11: ויקראו בקול גדול לאמר הישועה לאלוהינו היושב על הכסא ולשה. וכל המלאכים עמדו סביב לכסא וסביב לזקנים ולארבע החיות ויפלו על פניהם לפני הכסא וישתחוו לאלוהים.
אלוהים יעניק את חסד הישועה שלו אפילו בסוף הזמנים גם לבני ישראל, וגם לנו, הגויים. לכן אדונינו ראוי לקבל את כל התהילות השבחים והסגידה. בשביל הקדושים, אף אחד אחר מלבד אלוהים לבדו הוא אובייקט לכל תפילותיהם.
 
פסוק 12: ויאמרו אמן הברכה והכבוד והחוכמה והתודה וההדר והכוח והעוז לאלוהינו לעולמי עולמים אמן.
כל משרתי האלוהים נותנים הלל לישוע אשר הוא האלוהים. זה ראוי ביותר שאלוהים יקבל את כל הכבוד וההלל הזה.
 
פסוקים 13-14: ויען אחד מן הזקנים ויאמר אלי אלה המלובשים בגדי לבן מי המה ומאין באו. ואומר אליו אדוני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלותם וילבינום בדם השה.
אלוהים יאסוף את הקציר האחרון שלו לאחר שהוא יעורר את הרוח של הצרה הגדולה כדי לגרום לקדושים להתגבר על מות הקדושים המהולל שלהם ולהגן על אמונתם האמיתית.
כאשר שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה יחלפו, הקדושים יירדפו קשות על ידי אנטיכריסטוס וימותו מות קדושים כדי להגן על אמונתם. צרה זו של מות הקדושים היא מימד שונה מכל הצרות האחרות אשר התרחשו בהיסטוריה של הכנסיה; היא תתבע מאמונת הקדושים אשר מאמינים באלוהים על האדמה הזו, מוות על קידוש השם אשר הוא כבוד גדול לקדושים. באמצעות מות הקדושים שלהם, הקדושים יכולים להראות את אמונתם האמיתית באלוהים. בסוף הזמנים של הצרה הגדולה, כל הקדושים יגנו על אמונתם באמצעות מות הקדושים שלהם, יקחו חלק בתחייתם ובלקיחתם, ויעמדו בפני כסא הכבוד של אלוהים.
 
פסוקים 15-16: לכן הינם לפני כסא האלוהים ומשרתים אותו בהיכלו יומם ולילה והיושב על הכסא יתן משכנו עליהם. לא ירעבו עוד ולא יצמאו ולא יכם שמש ושרב.
אלה אשר תהיה להם האמונה האמיתית לפני אלוהים ימותו בסוף הזמנים של הצרה הגדולה כדי להגן על אמונתם בישועתה של בשורת המים והרוח. לכן אלוהים ייתן לקדושים בעלי האמונה שכזו את שמירתו המיוחדת וברכתו, ויאמץ אותם לחיקו.
בלוחמם נגד אנטיכריסטוס ובמותם מות קדושים ובלקיחתם, הקדושים לא ימותו שוב או יסבלו מעצבות במלכות האלוהים. הם יחיו לעד בברכות הניתנות לילדי האלוהים. אלה החבוקים בחיקו של אלוהים, לא יחסר להם דבר, הם לא יסבלו יותר מנזק או ייסורים מהרוע. כל מה שמחכה להם עתה זה תגמלו המיוחד של אלוהים, אהבה, ותהילה אשר יוענקו להם לנצח.
  
פסוק 17: כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אלוהים כל דמעה מעיניהם
אלוהים יהיה רועה הצאן הנצחי של הקדושים ויתן להם ברכות נצחיות. כדי לתגמלם על כל הסבל ועל המות על קידוש השם אשר הקדושים התנסו בהם למען ישוע כאשר היו על הארץ, אלוהים יוביל אותם למקור מים החיים, יאפשר להם לשבור לחם עם ישוע לפני כסא האלוהים, ויכסה אותם לנצח בברכת ההצטרפות אליו ולכל תהילתו. כיוון שהקדושים, כשהיו על הארץ הזו, האמינו בבשורת המים והרוח, חיו חיים של שירות למען תהילתו של אלוהים, ומתו מות קדושים למען שמו, אלוהים יאפשר לאלה אשר הגנו על אמונתם לחיות לעד בתוך תהילתו בשמים החדשים ובממלכה. הללויה! הללו את ישוע!