דרשות

נושא 10: התגלות

[11-1] ( חזון יוחנן 11:1-19 ) מי הם שני עצי הזית ושני הנביאים?

 ( חזון יוחנן 11:1-19 )
 
"וינתן לי קנה דומה למטה ויעמוד המלאך ויאמר קום ומוד את היכל יי ואת המזבח ואת המשתחוים בו. ואת החצר אשר לפנימה מחוץ להיכל השלך החוצה ואל תמדנה כי ניתנה לגויים ורמסו את העיר הקדושה ארבעים ושנים חודשים. ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים ושישים מתכסים בשקים. אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אלוהי הארץ. וכי יבקש איש להרע להם תצא אש מפיהם ואכלה את אויביהם וכן כל המבקש להרע להם מות יומת. ולהם השלטון לעצור את השמים ולא יהיה מטר בימי נבואתם וישלטו על המים להפכם לדם ועל הארץ להכותה בכל נגע מדי יחפצו. ואחרי השלימם עדותם החיה העולה מן התהום תעשה עימהם מלחמה ותוכל להם והרגתם. והיתה נבלתם ברחוב הער הגדולה הנקראת כפי הרוח בשם סדום ומצרים אשר שם נצלב גם אדונינו. ורבים מן העמים והמשפחות והלשונות והגויים יראו את נבלתם ימים שלושה וחצי ולא יתנו את גויתם לשום בקברים. ויושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו וישלחו מנות זה לזה כי שני הנביאים האלה הכאיבו את יושבי הארץ. ויהי אחר ימים שלושה וחצי ותבוא בהם רוח חיים מאת האלוהים ויעמדו על רגליהם ואימה גדולה נפלה על כל רואיהם. וישמעו קול גדול מן השמים מדבר אליהם לאמר על הנה ויעלו בענן השמימה ושונאיהם רואים אותם. ובשעה ההיא היה רעש גדול ותיפול עשירית העיר ושבעת אלפים שמות בני אדם נהרגו ברעש והנשארים רעדה אחזתם ויתנו כבוד לאלוהי השמים. הצרה השנית חלפה הלכה לה והנה הצרה השלישית מהרה תבוא. והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קולות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדונינו ולמשיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים. ועשרים וארבעה הזקנים היושבים לפני האלוהים על כסאותיהם נפלו על פניהם וישתחוו לאלוהים. ויאמרו מודים אנחנו לךיי אלוהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עוזך הגדול ותמלוך. והגוים קצפו ויבוא קצפך ועת המתים להישפט ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדושים וליראי שמך למקטנם ועד גדולם להשחית את משחיתי הארץ. ויפתח היכל יי בשמים וירא אדון בריתו בהיכלו ויהי ברקים וקולות ורעמים ורעש וברד כבד."
 
 
דברי חזון יוחנן 11 מאד חשובים לנו כיוון שהם כולם דבר האלוהים. כדי להרוס את העולם, יש עבודה קריטית שאלוהים צריך לעשות מראש וזה לאסוף את בני ישראל בפעם האחרונה. יש לאלוהים עבודה נוספת לעשות גם לבני ישראל וגם לגויים וזה לגרום להם להשתתף בתחיית המתים הראשונה ובלקיחה על ידי שימותו על קידוש השם.
כיוון שהתנ"ך מספק דין וחשבון כללי על הנושאים האלה, עלינו למצוא כיצד ישועת אלוהים של מחילת החטאים מתקיימת בברית החדשה. כתבי הקודש מספרים לנו על נושאים אלה כיוון שאם לא נבחן אותם בקפדנות, אנו נתבלבל אודות הקדושים, משרתי האלוהים, ובני ישראל המופיעים בספר חזון יוחנן.
 
 
פרשנות
 
פסוק 1: וינתן לי קנה דומה למטה ויעמוד המלאך ויאמר קום ומוד את היכליי ואת המזבח ואת המשתחוים בו.
זה אומר לנו שהעבודה של הושעת בני ישראל מחטאים בחסדו של אלוהים מתחילה. "מוד" כאן משמעותו שאלוהים באופן אישי יתערב כדי להושיע את בני ישראל מחטאיהם בסוף הזמנים.
בקטע העיקרי של פרק 11 אנו חייבים להתמקד בישועתם של בני ישראל מהחטאים. הכתוב אומר לנו שבשורת המים והרוח תתפשט לבני ישראל מאז ותציין את תחילת עבודתו של אלוהים אשר תהפוך את בני ישראל לאנשי האלוהים שנגאלו מכל חטאיהם באמצעות חסד הישועה אשר ניתן על ידי ישוע המשיח. אלוהים כתב את חזון יוחנן 11 גם כדי לתת את מחילת החטאים לבני ישראל בסוף הזמנים. ה "מדידה" בפסוקים 1 ו 2 משמעותה קביעת קנה המידה לכל הדברים. מטרתו של אלוהים במדידת ההיכל היא לגלות, כשכבר תכנן להושיע את בני ישראל, האם ליבם מוכן או לא לקבל את ישועתם. ואם ליבם אינו מוכן, אז צריך להכין אותם כך שליבם יעמוד בזקיפות.
 
פסוק 2: ואת החצר אשר לפנימה מחוץ להיכל השלך החוצה ואל תמדנה כי ניתנה לגויים ורמסו את העיר הקדושה ארבעים ושנים חודשים.
אלוהים נתן לשטן את הכוח לרמוס את הגויים במשך שלוש וחצי שנים. לכן, כל הגויים חייבים לקבל לליבם את בשורת המים והרוח, דבר הגאולה, במהירות האפשרית בתוך שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך שבע השנים של הצרה הגדולה. ההיסטוריה של העולם הזה תסתיים כאשר הצרה הגדולה תעבור את נקודת האמצע שלה ותיכנס למחציתה ולתקופה השניה שלה. בקרוב, הזמן יגיע בעתיד הקרוב כאשר כל הגויים וגם הקדושים אשר כבר נושעו מכל חטאיהם, יירמסו על ידי השטן.
לפיכך הגויים חייבים לקבל את מחילת חטאיהם ולהכין את אמונם במוות על קידוש השם לפני ששלוש וחצי שנים הראשונות של הצרה יעברו. בזמן ההוא, בני ישראל גם יסבלו תחת הצרה הנוראה במשך שלוש וחצי השנים. אך הם גם יקבלו את העובדה שישוע הוא המשיח בזמן ההוא. לבסוף, בני ישראל יקבלו את מחילת כל חטאיהם במשך שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה. אנו חייבים להבין שאלוהים יאפשר לבני ישראל את מחילת החטאים אפילו במשך התקופה של הצרה הגדולה.
 
פסוק 3: ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים ושישים מתכסים בשקים.
אלוהים יעלה במיוחד שני עדים ממשרתיו למען בני ישראל. לשני הנביאים שאלוהים יעלה למען בני ישראל יהיו כוחות כפולים מאלו של הנבאים הישנים, ובאמצעות דברי עדותם, אלוהים יתחיל לפעול בתוך בני ישראל כך שהם יקבלו את ישוע המשיח כמושיעם. באמצעות עבודתם של שני הנביאים האלה, הרבה מבני ישראל יהפכו לאנשי האלוהים אשר באמת נולדו מחדש.
על ידי הנביאים אשר אלוהים ישלח בסוף הזמנים כדי להושיע את בני ישראל מחטאיהם, ואשר יעשו ניסים ונפלאות, הוא יגרום לבני ישראל אשר יונהגו על ידי הנביאים האלה, לחזור אל המשיח ולהאמין בו כמושיעם. שני נביאים אלה יאכילו את בני ישראל בדבר האלוהים במשך 1260 ימים במשך שלוש וחצי שנים הראשונות של הצרה הגדולה. בנתינתו את בשורת המים והרוח לבני ישראל, ועל ידי שיגרום להם להאמין בה, אלוהים יאפשר להם אותה ישועה אשר הושיעה את הגויים בזמן הברית החדשה מכל חטאיהם בעזרת האמונה.
 
פסוק 4: אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אלוהי הארץ.
שני "עצי הזית" שכאן מסמלים את שני נביאי האלוהים (חזון יוחנן 11:10). "שתי המנורות" מצד שני, מסמלות את קהל האלוהים אשר הוא יסד בין הגויים והקהילה אשר הוא אפשר בין בני ישראל. אלוהים בנה את קהילתו בין היהודים וביננו הגויים, והוא ימשיך לעשות את עבודת הושעות הנשמות מחטאים על היום האחרון.
על ידי "שני עצי הזית" ו "שתי המנורות," אלוהים אומר לנו שכמו שהוא רומם את הנביאים בזמן הברית הישנה כדי להושיע את בני ישראל מכל חטאיהם, ופעל באמצעות נביאים אלה כאשר דיבר אליהם, כסוף הזמנים יגיע, הוא גם ירומם מבני ישראל שני נביאים אשר ישמיעו את דברו ויוביל את בני ישראל לישוע באמצעות הנביאים האלה.
בני ישראל נכשלו כשלא לקחו ברצינות את משרתי האלוהים אשר במקורם גויים, ושלא האזינו למה שיש למשרתי אלוהים אלה להגיד להם. כיוון שהם יודעים הכל על שיטת ההקרבה ועל הנבואות של הברית הישנה, נביאי אלוהים של סוף הזמנים צריכים לקום מתוך בני ישראל בעצמם. בני ישראל כל כך בקיאים בכתבי הקודש שהם יכולים לדקלם את כל התורה אפילו כשהם רצים. זוהי הסיבה שהם מעולם לא מאמינים למה שמשרתי האלוהים הגויים אומרים להם.
 אך משרתי האלוהים, בשמיעתם את בשורת המים והרוח שאתם ואני עתה למדים, יקומו מתוך עמם שלהם. כאשר המאמינים בבשורת המים והרוח יקומו מתוך עצמם, ומתוכם יקומו שני הנביאים אשר הוקמו על ידי אלוהים ואשר יסבירו וילמדו אותם את דבר האלוהים, רק אז בני ישראל ייווכחו להאמין.
בני ישראל יידעו ששני העדים האלה הינם נביאים אשר נשלחו וקמו על ידי אלוהים בעצמו כדי להושיע אותם מכל חטאיהם בסוף הזמנים. נביאים אלה יפעילו את כוחם העצום בדיוק כמו משרתי האלוהים בזמן הברית הישנה הפגינו בעבר, ואשר בני ישראל הכירו היטב והאמינו בהם. בני ישראל יראו בעיניהם שלהם את הניסים הגדולים אשר שני הנביאים האלה יבצעו למעשה. מתוך זה, בני ישראל יחזרו אל ישוע המשיח ויאמינו בו. כאשר הם יכירו בישוע המשיח כבן האלוהים וכמושיעם בדיוק כמונו, תהיה להם אותה אמונה כמו שלנו – כלומר, הם גם ייוושעו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
שני הנביאים האלה יסבירו את דבר האלוהים ויאכילו בו את בני ישראל במשך 1260 ימים בזמן הצרה הגדולה של שבע השנים. בדיוק כפי שאתם ואני, הגויים של תקופת הברית החדשה נושענו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אלוהים יאפשר גם לבני ישראל להיוושע בסוף הזמנים על ידי האמונה בבשורה זו של המים והרוח.
כפי שפסוק 4 אומר לנו,  "אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אלוהי הארץ," התנ"ך קורא לשני העדים האלה כ "שני עצי זית." שני עצי הזית מסמלים את הנביאים שבסוף הזמנים. בפסוק 10 כתוב,  "ויושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו וישלחו מנות זה לזה כי שני הנביאים האלה הכאיבו את יושבי הארץ." כאן, אנו חייבים לפתור את הכתוב הזה בהתמקדותנו על מי הם שני עצי הזית.
עצי זית שימשו בזמן הברית הישנה כדי לקדש את אביזרי המקדש ואת המזבח בהיכל האלוהים על ידי משיחתם בשמן. שמן הזית הזה שימש גם למטרות אחרות כמו הדלקת מנורת המאור. היה עליהם להשתמש רק בשמן זית טהור במקדש. אלוהים לא הרשה שישתמשו בכל שמן במקדש אלא הוא וידא שרק שמן הזית יהיה בשימוש. כך, עלינו לדעת שעצי הזית וגם עצי התאנה מסמלים את עם ישראל.
ישנם הרבה פירושים על שני עצי הזית האלה ושתי המנורות. ישנם אנשים אשר טוענים אפילו שהם בעצמם עצי הזית. אך שני עצי הזית מסמלים את המשוחים. בזמן הברית הישנה, האנשים היו נמשחים כאשר הם הוכרו כנביאים, מלכים, או ככוהנים. כאשר האדם היה נמשח כך, רוח הקודש הייתה יורדת עליו. כשלעצמו, עץ הזית מסמל את ישוע המשיח אשר מולא ברוח הקודש (אל הרומים 11:24). אך לאנשים יש הרבה אי הבנות בנקודה זו.
אף על פי כן שני עצי הזית אשר הם שני העדים אשר מוזכרים במשך הקטע המרכזי, מסמלים את שני משרתיו של אלוהים אשר הוא יקים במיוחד בסוף הזמנים למען ישועתם של בני ישראל.
זה מה שפסוק 4 אומר לנו. שתי המנורות כאן מסמלות את קהל האלוהים אשר אפשר בין הגויים ולקהל אשר יתאפשר לעם ישראל. בזמן הברית הישנה, בבני ישראל היה במקור את קהל האלוהים. אך מתקופת הברית החדשה הוא לא נמצא יותר בתוכם. בכל אופן, לפני סוף העולם, במשך שלוש וחצי שנים הראשונות של הצרה הגדולה, אלוהים יאפשר את קהלו גם לבני ישראל. זוהי הסיבה מדוע התנ"ך אומר לנו על שני עצי הזית, אשר הם שני העדים.
זה מה שפסוק 4 אומר לנו. שתי המנורות כאן מסמלות את קהל האלוהים אשר אפשר בין הגויים ולקהל אשר יתאפשר לעם ישראל. בזמן הברית הישנה, בני ישראל היו המקור של קהל האלוהים. אך מתקופת הברית החדשה הם כבר לא קהל האלוהים. מדוע? כיוון שהם עדיין לא הכירו בישוע המשיח וגם רוח הקודש לא נמצאת בתוך ליבם.
מכיוון שהם לא קיבלו לא את בשורת המים והרוח ולא את ישוע המשיח, הם כבר לא קהל האל. בכל אופן לפני סוף העולם, במשך שלוש וחצי שנים הראשונות של הצרה הגדולה, אלוהים יאפשר את קהלו גם לבני ישראל. זוהי הסיבה מדוע התנ"ך מספר לנו על שני עצי הזית, אשר הם שני העדים.
אלוהים יקים את קהלו ויעשה את עבודת הושעת הנשמות מחטאים גם מתוך היהודים וגם מתוכנו הגויים. ובאמצעות הקהילות הללו, הוא יאפשר להם לשרת את העבודה הרוחנית הזו של הושעת הנשמות מהחטאים עד הופעתו של אנטיכריסטוס. המשמעות של זה היא שאלוהים ישתמש באמצעות הקדושים, קהילת המאמינים שלו, בשירות של הושעת הנשמות האבודות בחטאים. אנו לכן צריכים להמשיך בחריצות את שאר שירותנו באמונה.
 
פסוק 5: וכי יבקש איש להרע להם תצא אש מפיהם ואכלה את אויביהם וכן כל המבקש להרע להם מות יומת.
אלוהים נתן את הכוח הזה לשני הנביאים כך שהם יבצעו את משימתם המיוחדת. כדי לגרום לבני ישראל לחזור בתשובה ולהתגבר על השטן בסוף הזמנים, אלוהים מראה לנו שכל מי שינסה להרוג את שני העדים האלה ינזק בעצמו, ושהכוח של דברו יהיה עם שני העדים האלה.
בני ישראל שיאמינו בהוראתם של שני הנביאים האלה, יחזרו אל ישוע המשיח. זוהי הסיבה לכך שאלוהים ישלח את שני הזיתים – כלומר, שני העדים לבני ישראל, כך שהם יוכלו להיוושע מחטאיהם במשך סוף הזמנים.
 
פסוק 6: ולהם השלטון לעצור את השמים ולא יהיה מטר בימי נבואתם וישלטו על המים להפכם לדם ועל הארץ להכותה בכל נגע מדי יחפצו.
כיוון שבני ישראל לא יחזרו בתשובה עד אשר משרתי האלוהים אשר הוא רומם יפגינו את מעשי הכוח האלה, אלוהים יאפשר לשני העדים האלה לפעול עם כוחו. שני הנביאים לא רק יובילו את בני ישראל לישוע, אלא הם גם יתגברו על אויבי האלוהים עם הכוח ויבצעו את כל מעשי שליחותם. אלוהים יתן להם כוח מיוחד כך שהם יוכלו להשמיע את כל דבר הנבואה לבני ישראל, יעידו שישוע המשיח הוא המשיח אשר חיכו לו הרבה זמן, ויגרמו להם להאמין.
 
 פסוק 7: ואחרי השלימם עדותם החיה העולה מן התהום תעשה עימהם מלחמה ותוכל להם והרגתם.
הכתוב הזה אומר לנו שאנטיכריסטוס יופיע בעולם הזה כאשר שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך שבע השנים של הצרה הגדולה יעברו. בזמן הזה, אלה אשר האמינו בישוע המשיח כמשיח אשר חיכו לו, יקומו לבסוף מבני ישראל. אך הרבה מהם ימותו מות קדושים כדי להגן על אמונתם מהחיה, אשר הוא אנטיכריסטוס, וחסידיו. שני נביאי האלוהים גם ימותו מות קדושים כאשר הם ישלימו את שליחותם.
זה ששני העדים ייהרגו על ידי אנטיכריסטוס זה רצונו של אלוהים. מדוע? כיוון שאלוהים רוצה לתת גם להם את השכר על מות הקדושים שלהם. השכר שלהם זה להשתתף בתחיית המתים הראשונה, להשתתף עם ישוע בסעודת הכלולות של השה, לשמוח לנצח, ולקבל חיי נצח. כדי לתת את הברכה הזו לכל הקדושים, אלוהים רוצה שהם ימותו על אמונתם. כל הקדושים, לכן, לא צריכים לפחד או להתחמק ממות הקדושים שלהם אלא במקום זאת לאמץ את זה באופן חיובי ולקבל את שכרם המבורך.
 
פסוק 8: והיתה נבלתם ברחוב העיר הגדולה הנקראת כפי הרוח בשם סדום ומצרים אשר שם נצלב גם אדונינו.
פסוק זה אומר לנו במדויק ששני העדים הינם מבני ישראל. שני המשרתים אשר אלוהים יקים מתוך בני ישראל אינם גויים, אלא מתוך עם ישראל. כשלעצמו, שני העדים יהרגו באותו מקום אשר נצלב בו אדונינו. עובדה זו אומרת לנו בבירור ששני העדים האלה הם מבני ישראל. למען בני ישראל, הם משרתי האלוהים.
למען בני ישראל, אשר מבחינה רוחנית הם כמו אנשי סדום ומצרים, אלוהים יקים את שני נביאיו, יתן להם כוח, ויגרום להם להעיד שישוע הוא המשיח ורחוק ממי שבני ישראל חיכו לו, כך שבני ישראל יוכלו לחזור בתשובה ולהאמין בישוע.
אנטיכריסטוס יהרוג את שני משרתי האלוהים בגולגולתא, היכן שישוע נצלב. כיוון שלחסידיו של אנטיכריסטוס יש נשמה רעה, הם ישנאו עד מוות את שני העדים האלה אשר יאמינו בישוע ויעידו עליו. וכמו החיילים הרומים אשר בעבר צלבו את ישוע ודקרו את צידו בחנית, אלה עם נשמתם הרעה ישנאו לא רק את ישוע, אלא גם את שני עדי האלוהים ויהרגו אותם.
 
פסוק 9: ורבים מן העמים והמשפחות והלשונות והגויים יראו את נבלתם ימים שלושה וחצי ולא יתנו את גויתם לשום בקברים.
גם מתוך בני ישראל, ישנם אלה אשר אינם מאמינים בישוע המשיח כמושיעם. כשיראו את המוות של הבשר של שני המשרתים (שני עצי הזית), אנשים אלה יוצפו בתחושת ניצחון, וכדי להגדיל את מראה הניצחון הזה, הם לא יתנו לקורבנם קבירה הולמת. אך ניצחונם יתנפץ לרסיסים כאשר אלוהים יקים שוב לתחייה את "שני העדים" האלה, ולכן הם יתחילו לפחד מאלוהים.
ייתכן שהם יברכו את עצמם על מותם של שני משרתי האלוהים, אך זה לא ימשך לזמן רב כיוון שהם יבינו תוך זמן קצר שאנטיכריסטוס אינו יריב שקול לישוע המשיח – לפיכך, אכזבה וריקנות תציף אותם.
אנשים אלה שנאו את דבר הנבואה אשר הושמעה על ידי שני הנביאים. בעמידתם נגד שני המשרתים האלה אשר אלוהים רומם, הם לבסוף יופרדו מאסיף הישועה האחרון ויהפכו למאמיניו של השטן.
 
פסוק 10: ויושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו וישלחו מנות זה לזה כי שני הנביאים האלה הכאיבו את יושבי הארץ.
כיוון שהם ישמיעו את דבר הנבואה של אלוהים, שני הנביאים אשר יקומו למען ישועתם של בני ישראל יהיו עצם בגרון לחסידיו של השטן. הם ישמחו עם מותם של שני הנביאים האלה וישלחו מתנות אחד לשני כדי לברך את עצמם.
אנו גם נשמח כאשר אלה אשר הטרידו אותנו יעלמו. אנטיכריסטוס וחסידיו ישנאו כאשר שני העדים אשר רוממו על ידי אלוהים ישמיעו את דברו. כל פעם שהם ישמעו את דבר האלוהים, נשמתם תוצף בייסורים. כיוון שהם יתענו כך כל פעם ששני העדים ידברו איתם על ישוע, הם ישמחו כאשר הם יראו שהם הוצאו להורג על ידי אנטיכריסטוס. זוהי הסיבה שהם שלחו מתנות וברכו אחד את השני.
 
פסוק 11: ויהי אחר ימים שלושה וחצי ותבוא בהם רוח חיים מאת האלוהים ויעמדו על רגליהם ואימה גדולה נפלה על כל רואיהם.
אלוהים בכל אופן, יגרום לשני העדים להשתתף בתחיית המתים הראשונה. כתוב זה הוא ההוכחה לעובדה שהקדושים, אשר מתו בהגנה על אמונתם לאחר שנושעו מהחטאים על ידי האמונה בדבר הישועה אשר ניתן על ידי אלוהים, ישתתפו בתחיית המתים הראשונה.
זה שרוח החיים תיכנס בהם "אחר ימים שלושה וחצי" אומר לנו שישוע יאפשר את תחייתם בזמן קצר, בדיוק כפי שהוא בעצמו קם לתחייה ממות הבשר שלו. זה שאלוהים יאפשר לכל הקדושים את האמונה הזו של תחיית המתים הראשונה היא לקדושים בעצמם ברכה גדולה של אלוהים, אך לכל החוטאים, זה יביא יאוש ופחד. תחיית המתים הראשונה של הקדושים היא הבטחתו של אלוהים והשכר על אמונתם.
 
פסוק 12: וישמעו קול גדול מן השמים מדבר אליהם לאמר עלו הנה ויעלו בענן השמימה ושונאיהם רואים אותם.
כתוב זה מציין את התחייה והלקיחה של כל הקדושים. באמונתם בדבר הנבואה של ישוע, לאלה אשר נושעו מכל חטאיהם לא תהיה ברירה אלא למות מות קדושים כדי להגן על אמונתם. פסוק זה מראה לנו שישוע יקים לתחייה את כל הקדושים האלה ויקח אותם. בגלל אמונתם בישוע, הקדושים ומשרתי האלוהים אשר ימותו בנאמנותם אליו יתברכו בהתרוממותם לרקיע (לקיחה). איננו יכולים שלא להודות לישוע על שהעניק לנו את תחיית המתים ואת הלקיחה כשכר על מות הקדושים שלנו לאחר שנושענו על ידי האמונה במחילת החטאים אשר הוא נתן לנו.
אלוהים האב יאפשר את תחיית המתים ואת הלקיחה לכל אלה אשר יעמדו נגד אנטיכריסטוס וימותו באמונתם בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. אנו חייבים להאמין בעובדה הזו. תחייתם של הקדושים ולקיחתם הינם הברכות הזורמות מישועתם באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. השטן וחסידיו של סוף הזמנים יגלו שכל מאמציהם התנדפו באויר, כאשר הם יראו את הקדושים אשר הם כה רדפו והרגו, קמים לתחייה ונלקחים.
אלוהים יקים לתחייה ויקח את הקדושים אשר מתו על קידוש השם ויחריב את אלה אשר נשארו עדיין על הארץ בשפיכתן של שבע הקערות. כאשר עבודה זו תושלם במהירות, הוא יירד אל הארץ הזו עם הקדושים ויזמין את הצדיקים לסעודת הכלולות של המשיח. אדוננו ימשיך את הסעודה הזו במשך אלף שנים. לאחר שאלף השנים יעברו, הוא יאפשר לשטן לעלות לזמן קצר מבאר התהום וללחום נגד אלוהים וקדושיו, אך לבסוף הוא ישמיד את השטן ואת חסידיו וידון אותם להיות מושלכים לאש הנצחית. הצדיקים, בכל אופן, יכנסו למלכות השמים של ישוע ויחיו עימו לנצח.
 
פסוק 13: ובשעה ההיא היה רעש גדול ותיפול עשירית העיר ושבעת אלפים שמות בני אדם נהרגו ברעש והנשארים רעדה אחזתם ויתנו כבוד לאלוהי השמים.
לאחר מות הקדושים, התחייה והלקיחה של שני הנביאים אשר אלוהים הקים אותם למען ישועת בני ישראל, הוא יאפשר למלאכיו לשפוך ללא הגבלה על הארץ את המכות של שבע הקערות. אלה אשר יישארו עדיין על הארץ לאחר לקיחת הקדושים, יקבלו את המכות האלה של שבעת הקערות כמתנה. רק אז הם ייתפסו לפחד ויתנו תהילה לאלוהים, אך לא תהיה לכך שום תועלת, כיוון שזה לא יהיה מעשה של אמונה אמיתית באהבתו של אלוהים.
כאשר עולם זה יחרב, לצדיקים יהיה גן עדן נצחי, תחייה נצחית, וברכות נצחיות, אך לחוטאים ימתין רק סבל של אש נצחית. זוהי הסיבה מדוע כולם חייבים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. וכיוון שאלה אשר נגאלו כך מחטאיהם מאמינים בעולם החדש אשר אלוהים הבטיח להם, הם מלמדים את בשורת המים והרוח לכולם.
 
פסוק 14: הצרה השנית חלפה הלכה לה והנה הצרה השלישית מהרה תבוא.
גם בשביל הגויים וגם בשביל בני ישראל, הצרה השלישית תחכה לכולם מלבד אלה אשר נטלו חלק בתחיית המתים והלקיחה כשנושעו ומתו על קידוש השם.
המכה אשר תימשך מתקיעת המלאך בשופר השישי עד תחילת המכות של שבע הקערות, נקראת הצרה השניה. המכות של שבעת השופרות מחולקות לשלוש תקופות – המוקדמת, האמצעית, והתקופה האחרונה. מכות הטבע ומות הקדושים על ידי אנטיכריסטוס כלולים בצרה הראשונה והשניה. הצרה השלישית, מצד שני, היא המכות אשר יהרסו לחלוטין את העולם. הצרה השלישית היא הקערות של חמת האלוהים אשר יישפכו כאשר החוטאים עדיין נשארים על הארץ.
 
פסוק 15: והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קולות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדונינו ולמשיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים.
המילים,  "ויהי קולות גדולים בשמים " מראות לנו שהקדושים ומשרתי האלוהים אשר נושעו מכל חטאיהם יהיו כבר בשמים בשעה שהמכות של שבע הקערות יתחילו בעולם הזה. כך, אנשי האלוהים כבר לא יימצאו בשעה ההיא בעולם הזה. אנו חייבים להבין את זה.  "הנה ממלכת העולם היתה לאדונינו ולמשיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים."
בזמן ההוא, הקדושים יהללו את ישוע בשמים, אך לאחר שכל המכות של שבע הקערות יישפכו, הם ירדו לארץ המחודשת עם ישוע וישלטו עימו בעולם הזה למשך אלף שנים. לאחר מכן ישוע והקדושים ישלטו לנצח בשמים ובארץ החדשים.
כדי להושיע אותנו מחטאים, אדוננו שירת אותנו כמשרת במשך כל הזמן הזה במקום לשלוט עלינו כמלך. הוא העניק לנו את חסדו כשעשה את אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח לילדי האלוהים. כפי שאדוננו הוא המלך הנצחי שלנו, הוא יגרום לאנשיו לשלוט לנצח. הללויה. הודו לישוע.
 
פסוק 16: ועשרים וארבעה הזקנים היושבים לפני האלוהים על כסאותיהם נפלו על פניהם וישתחוו לאלוהים.
אלוהים ראוי לקבל את כל התהילה. ראוי לאלה אשר נושעו מכל חטאיהם ליפול על פניהם, להלל ולעבוד את אלוהים. אדונינו אשר עשה את כל מעשים האלה של ישועת החוטאים, ראוי לקבל הלל ותפילה מכל הקדושים ומכל הברואים לעולם ועד.
 
פסוק 17: ויאמרו מודים אנחנו לך יי אלוהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עוזך הגדול ותמלוך.
כדי למלוך עם אנשיו מאז, אדונינו ינצח את השטן ויקבל כוח גדול מאלוהים האב. כשלעצמו, ישוע ימלוך לעד. הוא ראוי לעשות כן. אני מהללו על שהעלים את כל חטאי העולם, על שהושיע את כל אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, ועל ששפט את אויביו, הוא ראוי לקחת את כוחו המלכותי ולמלוך לנצח. כל אלה אשר מכירים במלכותו של אלוהים יתכסו בכבוד של תהילת האלוהים לעד עם כוחו הגדול של ישוע ואהבתו.
 
פסוק 18: והגוים קצפו ויבוא קצפך ועת המתים להישפט ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדושים וליראי שמך למקטנם ועד גדולם להשחית את משחיתי הארץ.
בו זמנית עם שפיכת המכות של שבע הקערות יבוא עתה חורבן הבשר של אלה אשר נשארו גוים מבחינה רוחנית. כתוב זה אומר לנו שיבוא הזמן בו אלוהים, כשופט הכל, ישפוט את כולם, יגמול למשרתיו ונביאיו, לקדושים, ואלה אשר כיבדוהו, וישמיד את אלה אשר עמדו כנגדו ולא צייתו לרצונו. ישוע יביא את דין זעמו על אלה אשר לא הכירו בריבונותו, אך הוא יאפשר לקדושים להיות מהוללים עימו. המשמעות של זה היא שאלוהים הוא שופט הכל, טוב ורע.
כאשר ישוע יישב על כיסא המלכות שלו כמלכם של הנולדים מחדש, כל החוטאים והצדיקים של העולם יקבלו את משפט הצדק שלהם. בזמן ההוא, בזמן פסק הדין של משפטו, ישוע ייתן גן עדן וחיים נצחיים לקדושים, אך לחוטאים הוא יתן חורבן נצחי ואת העונש של הגיהינום. מלכותו של ישוע המשיח ומלכות אנשיו תימשך לעד. העולם הראשון יגיע לסופו בזמן ההוא, והעולם השני, מלכותו של המשיח, יתחיל.
 
פסוק 19: ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכלו ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד.
אלוהים יאפשר לקדושיו, הצדיקים, את ברכת החיים במקדשו. כל הדברים האלה יתקיימו על פי דבר ההבטחה של אלוהים לבני האדם בישוע המשיח. מלכות האלוהים מתחילה עם דבר הנבואה והיא מושלמת על ידי הנבואה הזו.
כל הבטחותיו של אלוהים מתחיית המתים ולקיחת הקדושים ועד השתתפותם בסעודת הכלולות של השה עם ישוע המשיח וברכת השלטון לנצח כמלכים, ניתנים במידה שווה לבני ישראל ולנו הגויים. גם כן, הוא פועל למען ישועת בני ישראל בסוף הזמנים באותה דרך של ישועתנו, גורם גם לנו ולהם למות על קידוש השם בתקופה ההיא, אפשר לנו את אותה תחיית המתים ואותה הלקיחה לאחר מכן, וכיסה אותנו באותה תהילה. הכתוב אומר לנו שלמרות שבני ישראל ואנו הגויים שונים בבשר, אף על פי כן, אנו אותם אנשי אלוהים מבחינה רוחנית.
הרבה אנשים טוענים ומאמינים שהנולדים מחדש יילקחו לפני שהצרה הגדולה של שבע השנים תתחיל. אך זהו אינו המקרה. כשמדברים מבחינה תנ"כית, האנשים ימשיכו לשמוע את בשורת האמת ולהיוושע במשך שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. אנטיכריסטוס יופיע אז, הקדושים ימותו על קידוש השם, ולאחר תחייתם ולקיחתם תהיה סעודת הכלולות של השה והקדושים יוכלו למלוך איתו למשך אלף שנים.
 חייב להיות לקדושים ידע מדויק על זמן מיתתם, תחייתם, ולקיחתם. מבלי לדעת את הזמן הזה, הם ימשיכו לנדוד בבלבולם ולמות כך מבחינה רוחנית.
אלה אשר יש להם את הידע המדויק על השגחתו העליונה של אלוהים בסוף הזמנים, תולים את תקוותם בתחייתם ולקיחתם ומשרתים את הבשורה בחריצות. אלה היודעים שאין תקווה על האדמה הזו, חייבת להיות להם אותה תקווה כמו לנולדים מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. והקדושים. גם הקדושים מתים באמונתם בדבר האלוהים.
האמונה אשר יכולה להבחין בזמנים היא הכרחית לעידן זה. הזמן של המכות הנוראיות, הצרות אשר יירדו על כל העולם והופעתו של אנטיכריסטוס, קרוב. עתה הוא הזמן להתעורר משנתכם. אנו חייבים לזכור שאנו צריכים לעבור כמעט את כל הסבל של הצרה הגדולה. הכרחי שאנו נאמין בחזרתו של ישוע, בתחייתנו, בלקיחה שלנו, והשתתפותנו בסעודת הכלולות של השה עם המשיח. כדי שתהיה לנו האמונה ההולמת ביותר לעידן הזה, אנו חייבים להיכנס לארון הקודש של בשורת המים והרוח.
אני מקווה ומתפלל שעל ידי שתדעו את העידן של היום, תוכל להיות לכם אמונה הנחוצה וההולמת ביותר בתקופה זו.